Съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между пола, образованието и притежаването на личен автомобил

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ ФАКУЛТЕТ “УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА” Курсов проект На тема: “Съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между пола, образованието и притежаван…

Теми за държавен изпит по Гражданскоправни науки

------------------------ ДЯЛ ПЪРВИ ------------------------------- Въпрос 1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО.Обективно гражданско право Историята на гражданското право се свързва главно с римс…

Гражданският процес като защита и санкция

1. Гражданският процес като защита и санкция. Първа теория – гражданският процес като защита-санкция e правонарушението. Ако гражданскоправните правоотношения се развиват правилно няма да има нужда от…

Разработени въпроси по гражданско право

I ВЪПРОС №1 ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО Съществуват две области в правната наука - публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право, търговско право и труд…

Лекции по гражданско и търговско право

1.Понятие за Гражданско право. Система на Гражданското право.Предмет и система на общата част.        Терминът “гражданско право” води началото си от Римското право и е буквален превод на ius civile. …

Наказателно право

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ОБЩА ЧАСТ ВЪПРОС 1: ЗАКОНЪТ КАТО ИЗТОЧНИК НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ 3 Въпрос 2: Видове и структура на наказателноправните норми 8 ВЪПРОС 3: ТЪЛКУВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИИ НА НАКАЗ…

Теми по хотелиерство и ресторантьорство за държавен изпит

Тема 1: Пазар и пазарен механизъм. Възникване, икономическа характеристика и класифкация на пазарите. Обхват, елементи и функции на пазара. Пазарен механизъм, пазарен потенциал, пазарна конюнктура. Па…

Граждански процес

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС. №71. Гражданския процес като защитна санкция, като производство и правоотношение. Обсег и система на гражданския процес. § 3. ГРАЖДАНСКИЯТ ПРОЦЕС КАТО ЗАЩИТА И САНКЦИЯ I. Най-успешн…

Наказателно процесуално право

1.Законосъобразно и незаконосъобразно развитие на гражд.ПО. Форми на незаконосъобразно развитие. 1. Гражданският процес (ГП) е призван да възстанови законосъобразното развитие на материалните правоотн…

География на България

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ 1. Същност и особености на географското положение. Географското положение изразява пространственото отношение на България спрямо други географски обекти /стр…

Търговско право

1. Понятие за ТП. ТП в правната система. Отграничение на ТП от сродни правни отрасли. 1. Понятие за ТП. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависим…

Теми по Финанси

Тема 1: Произход на парите. Форми на размяната и концепции за произхода на парите. Еволюционни форми на парите. Дефиниране на съвременните пари. Парични агрегати и измерване на паричната маса. Парите …

Наказателноправни науки

Въпроси за държавния изпит по наказателноправни науки І 1.Обща характеристика на наказателното право.Предмет,метод и система на наказателственоправнота наука. Наказателно право - с-ма от ПН, регулиращ…

Операционни системи

Основни понятия за ОС Тема 1 - Програмен принцип на управление на КС фиг. 1 – Графично представяне на програмния принцип на управление на КС - Обяснение на фиг.1 - Началната стойност на брояча на кома…

Основи на психологическото косултиране

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ Р.С. НЕМОВ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности…


Яндекс.Метрика