Карта 2


Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ" КУРСОВА РАБОТА по Методика на обучението по предмета " Човекът и обществото" Похвати: 1. Пъзел 2. Дописване на изречение Изготвил: Проверил: 1. Похват- Пъзел Картата на моята родина - 4 кл. Учебник: "Човекът и обществото"2007г. ; автори: Р. Кушева, Р. Пенин; изд. Булвест 2000 Цел на урока: Затвърждаване на умението за работа с географска карта, умението за извличане на информация от нея и затвърждаване на знанията за ус

Категория на документа: Документи по
 6. Петър Берон - "Рибен буквар" Новобългарското просветно движение е насочено към нови форми и методи на възпитание, към изграждане на мрежа от новобългарски училища, към осигуряването им с учители и учебникарска книжнина. То има за цел да издигне духовното и културно равнище на бълг. народ. Идеите на новобългарското просветно движение намират отражение във възгледите на най-изявените му представители Петър Берон, Васил Априлов, Неофит Рилски и др., както и създаването на първото българско вза

Категория на документа: Документи по
 по Управленско счетоводство тема: Системи и подходи на калкулиране Разработил: Проверил: Бедрие Осман ас. Галин Марков редовно обучение 4 група фак.№ 2145 Система за калкулиране по фактически разходи и модел за съизмерване на приходите и разходите при калкулиране на база производствен цикъл задача 11 Във връзка с производството на продукт Х през месец юни са отчетени следните фактически разходи: Показатели Обем производство (в единици) 3 000 Основни материали (лв.) 24 000 Отработени човекочасо

Категория на документа: Документи по
 "Майце си" В началото на текста отдалечеността от родното е представена като пространствена: "скитник ходя" - и напомня позната от митологията и фолклора опозиция "свое" - "чуждо". В патриархалното световъзприемане извеждането на човека от средата му е равнозначно на смърт. Такъв е и смисълът на майчините клетви. Обръщението: "ти ли си, мале..." насочва към фолклорен тип възприемане на съдбата: например словоформата "мале", в която е признанието на привързаността. В стихотворението словоформат

Категория на документа: Документи по
Възстановяване и уредба на българската държава(1878-1879г.) Въоражената борба на бъгарския народ достига връхната си точка през април 1876г.Потушаването на априлското въстание предизвиква силен международен отзвук.Световната общественост настоява за защита на българите и политиците са принудени да се съобразят с нея.Русия получава възможност да води война с Османската империя от името на цивилизована Европа.В сраженията при Стара Загора,Шипка,Шейново,българите доказват,че могат да умрат за своб

Категория на документа: Документи по
Химикотехнологичен и металургичен университет Катедра: Органичен синтез Реферат на тема: Антихипертензивни средства. Инхибитори на ангиотеназин I и II. Изготвили: . Проверил: Антихипертензивни са клас лекарствени средства, които се използват за лечение на хипертония (високо кръвно налягане). Антихипертензивно лечение се стреми да предотврати усложненията на високото кръвно налягане, като инсулт и инфаркт на миокарда. Данните сочат, че намаляването на кръвното налягане с 5 mmHg може да намали ри

Категория на документа: Документи по
1.Анализ на зададената структура на САУ 1.1.Построяване на преходната характеристика(ПХ) чрез предавателните финкции посредством MATLAB За да построиме ПХ е необходимо да се намери предавателната функция на зададената схема: Фиг.1 Опростяване на зададената структурна схема Непосредственото определяне на не е възможно ,поради сложността на зададената структурна схема.За опростяването и се извършват следните стъпки: * Намиране на * Намиране предавателната функция на отворената структура - * Намир

Категория на документа: Документи по
 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ КАТЕДРА "ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ДИСЦИПЛИНА: ИКОНОМИКА НА ТРУДА КУРСОВА РАБОТА Тема: Помощ за пенсиониране Приложение към Заповед № РД 01 - 24 от 16.01.2012 г. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ" (изменена и допълнена) Съвременната концепция за сигурност в професионалното развитие изисква подкрепа за осигуряване на плавен преход между различните етапи от трудовия живот. Застаряването на населен

Категория на документа: Документи по
 Реферат По Екология Рециклиране на отпадъците 1.Рециклиране-дефиниция;възможност за съхраняване на природните ресурси Що е то рециклиране?Знаете отговора вече, нали? Това е да съберете празните си бутилки, консервни кутии, прочетени вестници и други материали и да ги предадете за рециклиране. Рециклирането е една от онези думи, които всички употребяват, но никой не се наема да обясни. И какъв е резултатът? Че за различните хора означава различни неща. Дефиниция на специалистите: Според Агенция

Категория на документа: Документи по
История на понятието. Същност Композицията (от латински compositio - "съставяне", "подреждане", "съпоставяне", "сглобяване на части от едно тяло") е основна категория в теорията на различните видове изкуства. В древността този термин не е съществувал. Той е въведен в теорията на изобразителното изкуство от Леон Батиста Алберти (1404-1472г.). През 1436г. той пише трактата "Три книги за живописта", като в цялата втора част разглежда проблемите на композицията. Според него тя е правило на живопист

Категория на документа: Документи по
Файл ГПП Започва:Лекции Завършва:владението Страници:151 Лекции по гражданско процесуално право, изнесени от доц.д-р Валентина Попова на 28,29,30 31 август и на 4,5,6,7 септември 2010 година в зала 6314 на Югозападния университет" Неофит Рилски"в Благоевград Доцент в Софийския университет.Води лекциите по граждански процес със специалност-принудителното изпълнение в несъстоятелност.На задочниците в СУ преподава граждански процес.От Благоевград е,но отдавна живее и работи в столицата.Ще има нов

Категория на документа: Документи по
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет гр. Благоевград Реферат По дисциплина: Политическа психология На тема : закономерности на общуването Изготвил : Проверил: Елизабет Темелкова Червенкова Х. доц. д-р И. Иванов Фак. Номер : 10350421025 Специалност : Политология трети курс, редовно обучение 5.1. Общи закономерности на общуването. Проблемите на общуването между хората са едни от най-изследваните в съвременната психология. И този факт обяснява онова значение, което общу- ван

Категория на документа: Документи по
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И МАКРОИКОНОМИКА ПРИ ВАК ПЕТЪР ИЛИЕВ ИГНАТИЕВ БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд За присъждане на научна и образователна степен "Доктор" Научна специалност: 05.02.05 "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" Научен ръководител: Ст.н.с. I ст., д-р на ик. н. ГАРАБЕД МИНАСЯН Рецензенти: Проф., ст.н.с. I ст., д-р на ик.н. Пенка Стефано

Категория на документа: Документи по
 Висше Училище Международен Колеж Разработил: Фак. номер: Преподавател: 2 0 1 3 г. I. Уводна част Резюме: Предприемаческият план е насочен към развиване на самостоятелна стопанска дейност в областта на производство на мебели по поръчка. Предвижда се преимуществено изработване на мебели за дома, но се включва и разработване на пазара по отношение изработване на обзавеждане на офиси и обществени институции. По данни на НСИ през 1999 година домакинствата в България са отделяли средно по 119 лв. за

Категория на документа: Документи по
 Факултет: Стопански факултет Специалност: Връзки с обществеността Изготвил: Проверил: Милена Маринова /доц. д-р Мирослав Денчев / фак.№: 165-PR Велико Търново 2011 Съдържание: 1. Резюме 2 2. Ключови думи 2 3. Изложение: 2 4. Заключение 7 5. Използвана литература 9 1. Резюме Предмет на доклада представлява дискриминацията на работното място, равнопоставеността на мъжете и жените. Целта е да се представят бариерите, които се приемат като дискриминационни пречки и как тези бариери биха могли да б

Категория на документа: Документи по
 РЕФЕРАТ на тема НЕСТИНАРСТВОТО Изготвил: Проверил: СОФИЯ 2012 За повечето хора нестинарството е един странен обичай, обвит в мистерия и като такъв се е превърнал в атракция. Други хора напълно го отричат и свързват неговите обреди с култ към Дявола. Едва ли има човек, който не е чувал думата "нестинар" или не знае какво значи тя, но техните сложни ритуали, обществена структура, произход и бит са не дотам публично известни. За произхода на нестинарството има две теории. Първата е, че"ходенето в

Категория на документа: Документи по
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - СОФИЯ ФИЛИАЛ НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА РЕФЕРАТ НА ТЕМА: ТРАНСПОРТ. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ. Изготвил: Деница София, 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ І. СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ ІІ. ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ ІІІ. ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ /ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА/ ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ V. ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ГЕОГРАФИЯ НА ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ Транспортът е един от най-важните отрасли в третичния стопански сектор /обслужващ/ с г

Категория на документа: Документи по
Нови нормативни документи за модернизация на началното образование След 2000г. излязоха редица нови нормативни документи, въз основа на които се осъществява реформата: 1. Закон за Народната просвета - излиза през 1991г. В него са внесени два пъти изменения и допълнения. Според закона децата трябваше да тръгнат на училище на 6годишна възраст. У нас беше проведен експеримент за обучение на 6 годишни деца, но експериментът се провали и в него беше внесено изменение децата да тръгват на училище на

Категория на документа: Документи по
Урбанизация Същност на урбанизацията Тя е многоаспектен, глобален процес, феномен на индустриалното общество и една от най- важните характеристики на съвременната цивилизация. Терминът "урбанизация" е свързан с латинската дума "urbanus", което означава град или градски. Среда на урбанизационният процес е не само града, а обществото като цяло. Урбанизацията е процес свързан с нарастване на значението на градовете в живота на хората и обществото. Същността на този процес се изразява в концентраци

Категория на документа: Документи по
Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет Катедра по социология КУРСОВА РАБОТА по Социология на пола Живот с брак или без? Изготвил: Стойна Керезова Проверил: Гл.ас. д-р И.Якова Фак. Н. : 11350221032 2 курс, социология Брака в типичните традиционни общества е начина за създаване на семейство с хора , който не са генетично свързани. Брака е обществен и юридически съюз между личности, създаващи родовете. Междуличностните отношения между тях са от емоционален и сексуален характер

Категория на документа: Документи по
Пейо Яворов "Стон" 1. Творческа история. Стихотворението "Стон" е написано в Драгалевския манастир през 1906 година и е публикувано за пръв път в стихосбирката "Подир сенките на облаците" през 1914 година. Творбата е посветена на Лора Каравелова, голямата и фатална любов на поета, както е посочено и под заглавието. 2. Културен контекст. В текста могат да бъдат разпонати символистични и романтични мотиви и представи, защото е представител на българската модерна литература. 3. Смисъл и значение н

Категория на документа: Документи по
1.1. Процес пълнене и сгъстяване Основно изискване при процеса пълнене е максимално напълване на цилиндъра с горивна смес или въздух. Колкото по - добро е пълненето, толкова повече гориво може да бъде изгорено и толкова по - висок е добивът на мощност от единица ходов обем на двигателя. Пълненето зависи от редица фактори от топлинен, хидродинамичен и конструктивен характер параметрите на околната среда - налягане и температура, на атмосферния въздух или на прясното работно вещество на изхода от

Категория на документа: Документи по
 ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА на тема: Анализ на Държавния бюджет на Република България за 2013 г. Изготвил: Пламен Цонев Георгиев Проверил: доц. д-р Мариана Асенова Специалност: Финанси II курс, редовно обучение Факултетен №: ФИ 1052 Велико Търново, 2013 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Увод.......................................................................................................................................3 2. Цели на Бюджет 2013..............

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ" К У Р С О В А Р А Б О Т А по дисциплината "Статистически изследвания" на тема: " Изследване на връзката между доходите на домакинствата и разходите извършени за покупка на храна и напитки" (2001г. - 2011г.)" Изготвил: Проверил: Кристияна Димитрова Харизанова, Фак. №: 877 Доц.Д-р Веселин Хаджиев Специалност "Финанси" Гл.Ас.Д-р Ваня Стоянова Курс: 4, група: 18 Варна 2013 Въведение Доход е получаването на парични средства или парични екви

Категория на документа: Документи по
10 Октомври 2011 г. Фирмено управление Лекция 1 Въведение във фирменото управление 1) Понятие за ФУ - Предназначението е да адаптира фирмите към непрекъснато-променящата се външна среда с оглед тя да постигне набелязаните си цели и да получи съответната предвидена икономическа изгода (печалба). ФУ може да се дефинира - управление насочено към оптимално използване на ресурси за производство на продукция предназначена за пазара, с оглед задоволяване на потребности в обществото и получаване на печ

Категория на документа: Документи по
Курсова работа на Деница Николаева Шереметова; ФН: 2240 ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД ЯМБОЛ Град Ямбол е място с богато минало. Свидетелство за факта са множеството културно-исторически паметници във и около града. Тук са оставили следи велики исторически личности, сред които Филип II и Александър III Велики, тракийските царе Спарток и Скосток, редица византийски и османски владетели, и други. Града има интензивни търговски връзки с много градове в Мала Азия, Егея и Европа. Както в годините пр

Категория на документа: Документи по
 Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Издание: 1.0 Вид на документа: Оперативен документ № на документа: 7.5.1 _OD_1.2.11 В сила от: 14.09.2011 Име на документа Реферат (Самостоятелна работа, Задание на студент, Тест) Страница: 1 от 1 РЕФЕРАТ по дисциплината "РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ" на тема: "Туризмът в Сливенския регион" Разработил: Мирослава Чобанова Фак. № 251, РИ Проверил:........................ (Доц. Д-р Б. Стойкова) Гр. Стар Загора 2013г. 1. Община Сливен Сливенският регио

Категория на документа: Документи по
 Билян Кирилов XII "в" №5 Май 2012 Съдържание: 1.) Увод по темата и лични разсъждения...............................................................................стр.3 2.) Причини за появата на екологични проблеми в България.....................................................................................стр.5 3.) Територии с екологични проблеми.....................................................................................стр.5 4.) Състояние на водите в България......................

Категория на документа: Документи по
 Бизнес етика 1.Какво е бизнес етика Бизнес етиката е аспект от качеството на решенията,които се взимат в сферата на бизнеса.Тя е съвкупност от разнообразни бизнес етични инициативи за разбиране и оптимизиране на етичното поведение в бизнес организациите.Задачите на бизнес етиката са аналитични и реформиращи.Бизнес етиката се стреми да предложи решения,които са едновременно рефлексивни,аргументирани ,емпатични и отговорни. ПРИМЕР;Една фирма производител на детски храни пуска в продажба напитки

Категория на документа: Документи по
 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕT "НЕОФИТ РИЛСКИ" КУРСОВА РАБОТА ПО ИНТЕРТЕТ РЕКЛАМА Тема 11: Видове реклами в Интернет Изготвил: Преподавател: .............................. Факултет по изкуствата (.........................) Специалност: Нови медии, култура и технологии Интернет Рекламата Интернет рекламата изминава дълъг път от първите си стъпки, направени от т.нар. рекламни банери, който са били създадени в края на 1994 година. Интернет, почти непознат преди малко повече от десет години, днес се превъ

Категория на документа: Документи по
Фердинанд Максимилиан е вторият син на ерцхерцога Франц Карл и София Баварска , роден на 6 юли 1832 г. Фердинанд Макс е с две години по - малък от брат си - тогавашния кайзер на Австрийската империя Франц Йозеф . Вторият брат е по - интелегентен , пълен с въображение и по обичан , но не получава възможност да изяви своята голяма амбиция . Младият ерцхерцог започнал да пътува , за да избегне бъдещи конфликти с императора посещава Гърция , Османската империя , Португалия и Испания. Силно бил впеч

Категория на документа: Документи по
ВТУ " Св. Св. Кирил и методий" Педагогически факултет РЕФЕРАТ На Теми : 1. Уроците по български език - I- IV клас 2. Уроците по литература -I- IV клас Изготвил: Верка Христова Проверил: доц. д-р Даниела ПНУП, фак.№ 750, III курс Йорданова Задочно обучение Уроците по български език Урокът като неизменна част от живота в училище е средоточие на интересите на педагози и методици. Той е обект на разнообразни (а понякога и на разнородни, противопоставящи се) научни интерпретации. Поставен в контекст

Категория на документа: Документи по
Изпитна тема 2: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM/ХТ I8086 План-тезис: Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна система IBM/ХТ с процесор 8086, разширителна шина - 8-битова ISA. Системен таймер, системни ресурси на дънната платка. Характеристики на процесор Intel 8086. Разлика между I8088 и I8086. Шина данни и адресна шина. Режими на работа, стекова памет, регистър на инструкциите. Инструкции за обмен на данни. Относително и индексно адресиране. Характеристики на RAM паметта, видове, м

Категория на документа: Документи по
 КАТЕДРА: Организация и управление на тактическите подразделения за комуникационни и информационни системи ЛЕКЦИЯ ТЕМА: Основни зависимости в последователен трептящ кръг Съставил: м-р инж.Огнян М. Фетфов гр. ШУМЕН 2002 г. 1. Основни сведения. Единичните трептящи кръгове /ЕТК/ представляват най-простата изградена от минимален брой елементи трептяща система. Свързването на подобни елементи става по последователна или паралелна схема, като се образуват т.нар. последователен и паралелен трептящ кръ

Категория на документа: Документи по
I. УВОД В ТЕОРИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА 1. Типове стопански системи А) Затворена икономика (автархично стопанство); Б) Отворена икономика; В) Регионално стопанство; Г) Световно стопанство 2. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 2.1 ФОРМИРАНЕ: I. Производство-търговия; II. Търговия-валутни отношения; III. Изнасяне на капитал; IV. Изнасяне на производство; V. Съвместни дейности; 2.2. Колониален и пазарен тип отношения 2.3. Паритетност в отношенията 2.4 ОСНОВНИ ГРУПИ СТРАНИ: А) Развити - развиващи се; Б) Се

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. Варна Казус по Въведение в банковото дело Тема: Сравнителен анализ на дейността на Райфайзенбанк и банка Креди Агрикол в България Изготвил: 1. Обща информация за Райфайзенбанк - България: * Създаване на банката Райфайзенбанк България ЕАД е първата пряка чуждестранна инвестиция в банковия сектор в България, осъществена на зелено през 1994 г. * Основен акционер Райфайзенбанк България ЕАД е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ, Виена. * Профил на дейнос

Категория на документа: Документи по
 Колеж по Икономика и Администрация град Пловдив Дисциплинарна теза по дисциплина Социална Политика I.ПАРИ,ИНФЛАЦИЯ,КРЕДИТ И ЛИХВА II.РАБОТНА ЗАПЛАТА III.ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО изготвил: Александър Колев Русинов фак № 1246001 проверил: оценка: ПАРИ,ИНФЛАЦИЯ,КРЕДИТ И ЛИХВА Пари - възникване и развитие За възникване на парите са били нужни редица предпоставки. Най-важните от тях са свързани със системата на общественото разделение на труда, частната собственост и оценка на труда. Те възни

Категория на документа: Документи по
 Данъчна система Данъчната система е една от най-важните съставни части на финансовата система на една държава. Тя включва законово определените данъци, тяхната организация и органите, които провеждат данъчната политика. Видове данъчни системи 1. Монистична - изразява се в прилагането и съществуването на един-единствен данък; 2. Плуралистична - съвкупност от различен брой и вид съгласувани данъци; 3. Историческа - възникнала и развила се спонтанно чрез наслагване на нови данъци към вече съществ

Категория на документа: Документи по
TEМА: ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕОРИЯ. ВИДОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ 1. Делегиране, отговорност и пълномощия. Организирането като процес представлява функция, която координира всички в организацията и установява формални взаимоотношения между тях. Средство с помоща, на което ръководството разпределя пълномощията между отделните нива се нарича ДЕЛЕГИРАНЕ. * ДЕЛЕГИРАНЕТО - това е средство с помоща на което ръководството разпределя между неговите сътрудници твърде много задачи. Те трябва да се изпълнят, з

Категория на документа: Документи по
 Въведение в ИП І. ИП като научна дисциплина - същност, роля, обекти и предмет Ик науки са част от обществените науки, които изучават икономиката, нейните отрасли и сектори, предприятия в тяхното развитие и изменение. Важно място сред ик науки заема ИП. Тази наука има строго дефиниран обект и предмет на изучаване. Като ик наука тя е система от знания, свързани с възникването, стартирането и развитието на предприятията, техните поделения и цехове. Връзката между предприятието и др предприятия. О

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Търговията в Република България след приемането на страната в ЕС Специалност: Икономика и бизнес Име: Петко Атанасов Иванов Факултетен номер: 111110288 Проверил: Съдържание Съдържание........................................................................................................................ 2стр Увод..................................................................................................................................... 3стр

Категория на документа: Документи по
Икономически университет - Варна Стопански факултет Катедра "Икономика и управление на строителството" Дисциплина: "Управление на инвестиционния процес" КУРСОВА РАБОТА На тема: "Най-високия небостъргач в света - Бурдж Халифа, Дубай" Изготвил: Проверил: Пламена Янчева Янчева ас. Милена Д. Иванова сп.ИНС гр.29 фак.№1442 Октомври, 2013 гр.Варна Съдържание: Увод ................................................................................................................ - 3 I. Описание на обекта

Категория на документа: Документи по
Тема 1 Маркетинг и информационни пазари 1. Системата маркетинг - елементи, функции, връзки, структури. 2. Пазари. Видове. 3. Характеристика на пазарите. 4. "Продукти - конкурентност" по пазари. Маркетинга като бизнес функция е позната през 80те год. на миналия век и формирана като такава въз основа на решаване на следните бизнеспроблеми: 1/ целево ............ 2/ осигуряване на конкурентно превъзходство на икономическите субекти; 3/ планиране, организиране и контрол на устойчиво развитие на фир

Категория на документа: Документи по
Русенски Университет,,Ангел Кънчев'' катедра: Двигатели и автомобилна техника Курсова работа по дисциплина Изпитване на АТ ТЕМА: определяне на икономическите свойства на лек автомобил Изработил: Проверил:............... Фак № /доц. Т. Тотев/ Група: Специалност: Курс: 1. Кратка техническа характеристика на изпитваната машина. Фиг.1. Общ вид на лек автомобил Peugeot 306 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Марка Peugeot Модел 306 Модификация 2.0 HDi Брой врати 5 Мощност 90 к.с. Максимална скорост 200 км/ч Ускорение

Категория на документа: Документи по
Култура през Българското Възраждане Книжнина-С просветното движение се стимулира развитието на книжнината. Още през 18век се осъществява прехода от средновековна към новобългарска книжнина и литература. Летописната традиция все още се задържа в манастирите. Духовната обнова намира израз в дамаскинарската книжнина,обогатена с новите идеи за човека. Най-силни ренесансови мотиви се забелязват в т.нар южнославянска школа,действаща в Сремски Карловци. Нейн виден представител е Хр.Жефарофич-"Стематог

Категория на документа: Документи по
 Възприятие Възприятието се отнася както до фактическото получаване на сетивна информация за света на хората, нещата и събитията, така и до психологическите процеси, чрез които това се осъществява. Възприятието е процес, изучван от когнитивната психология, чрез който хората тълкуват и организират усещанията си за смислен опит от света. Усещанията, от които произлизат възприятията, се отнасят до внезпни и относително непреработени резултати на стимулиране на сетивни рецептори, намиращи се в очит

Категория на документа: Документи по
 СЪДЪРЖАНИЕ: УВОД ...................................................................................... стр. 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ .................................................................... стр. 3 I. ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ЖИЛИЩЕ ............... стр. 3 1.1. Нови тенденции в обзавеждането ............................... стр. 1.2. Цвят на жилището ..................................................... стр. 1.3. Осветление ..................................................................

Категория на документа: Документи по
 КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ 1700 София, ул."Акад. Стефан Младенов" 1 Централа: +359 2 623 021 Факс: +359 2 623 025 ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНИЧЕСКО ДОКУМЕНТИРАНЕ КУРСОВА РАБОТА ТЕМА : Набор "Зарядно устройство 1" 1.5V, 5mA (10мА) ИЗРАБОТИЛ: РЪКОВОДИТЕЛ: ФК /хон.преп.Д.Попов/ 2011 г. ОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ БР -U1 Интегрална схема 723 - 1 - V1 Ценер диод (10÷13)V - 1 - V2 Светодиод - 1 - C2 Кондензатор (39÷56)nF - 1 -C1 Кондензатор МПТ 220nF/400V - 1 - R3 Резистор (3.9; 4.3; 4.7; 5.6)kΩ/ 0.25W - 1 - R

Категория на документа: Документи по
Лекция Четвърта. Функционален анализ на УЧР. Функции, дейности и система на УЧР. Видове функции на УЧР - общ преглед. Планиране. Основните функции и дейности в стопанската организация се обособяват когато се разглеждат от два различи методологически гледни точки. Първият е свързан със системния подход и представата на социалната организация като система за управление. Вторият с дейностният подход и представлява стопанската организация като организация от действащи индивиди и групи. Първите хара

Категория на документа: Документи по
45. Организация на съдебната власт в Княжество България * Седебната власт се организира като независима от изпълнителната и законодателната власт, които у нас според ТК не са разделени стриктно. * Закон за устройството на съдилищата (ЗУС) - II ОНС го приема през 1880г. Според него правораздаването се осъществява от съдебни учреждения, които са: > мирови съдии; > окръжни съдилища; > апелативни съдилища; > Върховен касационен съд (ВКС) * През 1887г. се приема Закон за селско-общинските съдове. Се

Категория на документа: Документи по
 ОБЩЕСТВЕНО РЕГУЛИРАНЕ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 1.1 Възникване и същност на политиката като социална дейност Трудностите при изследването и определянето на същността на политиката като специфична социална дейност в цивилизованото общество или като обособена сфера на неговото функциониране произтичащи основно от множеството често се преплитащи се различни социални явления в тази област, които затрудняват нейната идентификация. Освен това съдържание и обхвата на политиката и нейното конкретно съдърж

Категория на документа: Документи по
8.Френско Просвещение. През 18в. във Фр-я се появяват блестящи творци и мислители, които формулират нови идеи за човека и обществото. Това са идеи за равенство на гражданите пред закона, за религиозна толерантност и за правото на избор. 1вия ярък представител на фр.просвещение е Шарл дьо Монтескьо. Разделението на 3те влсти става негов политически идеал. Той става широко известен през 1721г., когато публикува книгата си "Персийски писма". В нея той критикува порядките във Фр-я като използва кор

Категория на документа: Документи по
ОБЛАСТЕН КРЪГ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ " УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА УЧЕНИКА " НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ИНОВАЦИОННИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТЕМА: ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПРИ РАБОТА ВЪРХУ ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ. Д О К Л А Д В училищната реалност обучението най-често се интерпретира като еднопосочен процес. Учениците са пасивни слушатели, които приемат водещата роля на учителя и безпрекословният му авторитет. Новата организация

Категория на документа: Документи по
Аграрен университет- гр.Пловдив Факултет по Растителна Защита и Агроекология Д О К Л А Д Студент: Невин Лютви Емин Специалност: Растителна Защита Курс:ӀV Фак. №:3008 Преддипломен стаж проведен от 29.05.2012г. до 29.09.2012г. в селскостопанска ферма 'Haygrove'- Великобритания Съдържание: 1.Увод 2. Местоположение на фермата и ръководителите в нея 3. Анализ на макросреда 4. История 5. Отглеждани култури 6. Фунциониране на фермата 7. Субстратни системи за отглеждане на култури 8. Pack house Техноло

Категория на документа: Документи по
 Развитието на европейската аналитична традиция в ново и най-ново време Четвърти пласт в еволюцията на европейската аналитична традиция. Това е Библията! През IV век християнството е прието за официална религия на Римската империя. С този акт приключва епохата на класическия европейски анализ в областта на политиката. Наложен с четвъртият фундаментален пласт в европейската аналитична цивилизация Той е познат като епоха на теологичния анализ. Наименованието идва от терминът "теология", който е с

Категория на документа: Документи по
Въведение Управлението на промените е стратегически и цялостен подход в дейността на всяка организация. Каквато и да е конкретната цел на едно управленско решение, повечето решения имат една единствена крайна цел - да се промени дадено състояние, което по някаква причина вече не е удовлетворително, към друго, ново състояние, т.е. да се извърши промяна. Всичко, което ни заобикаля е в процес на промяна, за да оцелее, животът във всичките му форми трябва да се адаптира към промените в средата. Про

Категория на документа: Документи по
Търговско Право Един въпрос от конспекта !. Обща харакеристика на търговското право Търгов Право се заражда на определен етап от развитието на обществено икономическите отношения неговата поява се обуславя от засиленият стокообмен през времето на средновековието - 10век . Развитието на тп у нас започва едва след освобождението през 1897г. у нас е приет първият търговски закон . След национализацията 1947г. практическото значение на тп у нас отпада, като през този период е отменено и старот търг

Категория на документа: Документи по
 Д И С Т А Н Ц И О Н Н О О Б У Ч Е Н И Е Бакалавърска програма Специалност "Бизниесадминистрация" Учебна дисциплината "Стратегическо управление" Курсова работа "МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА "АДЖАРА" ООД - гр. София Разработил: Проверил: Ирена Емилова Петрова доц. д-р Б. Гьошев Фак. № 16362 София Юни 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ Въведение I. Представяне на фирмата 1. предмет на дейност 2. структура и персонал 3. активи и годишен оборот II. Мисия на фирмата III. Анализ на околната среда на

Категория на документа: Документи по
 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Енергомашиностроителен факултет Катедра ,,ХАД и ХМ" ДИПЛОМНА РАБОТА Тема: Разработване на пневматичен повдигащ механизъм Студент: Константин Марков Константинов фак.№ 061206030 Специалност: Хидравлична и пневматична техника група: 48 Ръководител: Подпис: Доц.Огнян Бекриев Дата: . . . . . . . . Съдържание Увод..............................................................................................................5. Глава първа Въведение в областа на приложени

Категория на документа: Документи по
Драматургът Уилям Шекспир постига върха в своето творчество със създаването на трагедията "Хамлет". В нея са засегнати всеобхватни проблеми като мотива за избора, мотива за търсещия дух, за непримиримостта на човека. Абсолютно всичко в този свят е преходно. Единствено човекът има способността да се бори със нея. Човекът не е безсмъртен, но може да остави безсмъртни дела в наследство, може да бъде запомнен завинаги и така да докаже, че е успял да надмогне своята преходн Животът на Хамлет е преоб

Категория на документа: Документи по
Измерения на отношението наука - свобода Целта на настоящия труд е да се направи опит за структуриране на познатите ни до момента реализации на научната парадигма. Реализации благодарение на които определен тип научни артефакти са се превърнали в движещата сила на нашето ежедневие. Естествено нормално е такъв опит да ни изглежда абсурден в началото, но концентрираме ли се върху главните фактори от човешкото битие, лесно можем да отсеем дирите белязани от науката. Свободата в този контекст може

Категория на документа: Документи по
 Реферат по философия на тема Философия на екзистенциализма изготвила Цвета Борисова Чакърова студентка I курс спец. право, Фак. N 21062003 ВСУ "Черноризец Харбър" март, 2012 г. Екзистенциализмът или философията на съществуването се заражда в началото на XX век и само за няколко десетилетие придобива популярност и признание. Названието произлиза от немски - Existenz - съществувание, живот. За едни от първите представители на екзистенциализма се смятат Лев Шестов и Николай Бердяев, макар че осн

Категория на документа: Документи по
Варненски Свободен Университет " Черноризец Храбър " Курсова работа по Право на Европейския Съюз Тема: Гражданство на Европейския съюз и основни права Изготвил: Проверил: Съдържание : I. Увод II. Права на европейските граждани * Право на свободно придвижване и пребиваване на територията на държавите членки на Съюза * Право на глас и избираемост - Член 19 и членове 189-191 от Договора за Европейската общност. * Право на петиции * Право на сезиране на омбудсмана * Право на иск в съда на ЕС * Защи

Категория на документа: Документи по
Изпитна тема: 7.Инвестиране и финансиране. План-тезис: Същност и видове инвестиране и финансиране. Източници на финансиране. Етапи на инвестиционния процес. Приложна задача: Да се определят равнищата на ликвидност на предприятие "Х" при предварително посочени данни. Финансиране и видове финансиране Предприятието е самостоятелна юридическа и предприемаческа единица, която осъществява производствен процес и реализира печалба. Формирането на капитала на предприятието и влагането му в различни акти

Категория на документа: Документи по
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.Ценов- Свищов" КУРСОВА РАБОТА по ОДИТ Изготвил: Пламена Гошева Михалева Спец.СФК, IV- курс, фак.№104071 "В и К - Варна" ООД "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД е стратегическа фирма, която включва в дейността си важни направления - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, строителство, проектиране и инженерингова дейност. Дружеството поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, съоръжения и пречиствателни с

Категория на документа: Документи по
Софийски университет " Св. Климент Охридски" Философски факултет Катедра " Социална, трудова и педагогическа психология" Специалност ОПКО Курсова работа по Организационно поведение ТЕМА: Власт, влияние и авторитет в организациите Преподавател: Съдържание: I. Въведение II. Изложение 1. Същност и определение на понятието власт 2. Власт, авторитет, влияние 3. Източници на власт 4. Видове власт 5. Пълномощия и тяхното делегиране в организацията 6. Баланс на властите в организацията III. Заключение

Категория на документа: Документи по
1 Общи сведения за софтуерното инженерство Оределение - това е структуриран, дисциплиниран подход към приложението на компютърните науки за организиране, проектиране, реализация, документиране и поддръжка на прогр. продукт. Този подход се прилага в съответствие със съществуващи ресурсни ограничения (комп., времеви, финансови и човешки ресурси) с използването на инструментални средства (tools) за автоматизиране труда на разработчика. Основни етапи (фази) в %, общите разходи при разработка на соф

Категория на документа: Документи по
Крумово законодателство Създаденото по времето на хан Крум държавно законодателство е известно като Крумово законодателство .То е първото достигнало до наши дни официално законодателство и единственият писмен правен паметник от езическия период. Крумовото законодатество е създадено в началото на IХ век .Сведения за него дава византийския лексикограф Свидас,които го включва в своя Лексикон създаден през втората половина на Х век. За Крумовото законодателство е писано много.По голямата част от ав

Категория на документа: Документи по
. Национална спортна академия "Васил Левски" Р Е Ф Е Р А Т На тема: Специфика на обучителния процес в кинезитерапията Изготвил: Проверил: Специалност: Кинезитерапия- София Думата дидактика има древногръцки произход и означава обучавам, уча, наставлявам. Утвърдено е разбирането,че дидактиката е науката за обучението в условията на оздравителния и възстановителния процес. За полагане на основите на дидактиката като наука най-голяма заслуга има чешкия педагог Ян Амос Коменски, който озаглавява сво

Категория на документа: Документи по
Финанси - 21.10.2013 1.Предпоставки за възникване на корпоративните финанси - корпоративните финанси включват система от принципи и методи за реализация на управленските решения свързани с формирането,управлението,разпределението и използването на финансовите ресурси на фирмата,както и организацията на обръщението и на паричните средства,с цел повишаване благосъстоянието на собствениците.Предпоставките за възникването на корпоративните финанси като самостоятелна наука са : - появата на пазарнот

Категория на документа: Документи по
 Университет "Проф. Д-р Асен Златаров" гр. Бургас К У Р С О В А Р А Б О Т А по История на новобългарския книжовен език Тема: Беньо Цонев Изготвил: Николай Бахов ІІІ курс Проверил: 45гр. фак.№99 проф.дфн.И.Харалампиев (1863-1926) Беньо Цонев е роден на 12 януари 1863г. в Ловеч. Завършва прогимназия в родния си град през 1876г. Получава стипендия и завършва с отличен успех класическата гимназия в Загреб през 1884г. Учителства в Петропавловската духовна семинария и в Ломската гимназия. Следващите

Категория на документа: Документи по
Глава 1. Модел на заявките в интернет Разделът Модел на заявките в Интернет дава знания за протоколите на обмен в Интернет и за основни понятия в Java сигурност. В този раздел учениците получават необходимите теоритични познания за Java, входно-изходни потоци и управлението им при работа със системните устройства за въвеждане и извеждане на информация, с файлове, и с отдалечени системи. Тама1. Протоколи за обмен Не можем да започнем един практически курс по разработка на Интернет приложения, бе

Категория на документа: Документи по
 Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски '' Педагогически факултет гр. Шумен Тема : Средствата на научната комуникация в сферата на спортологията Изготвил:Джевайдия Джевайдинова Мустафова Специалност : Физическо възпитание Фак. Номер : 0931 Спортната наука е неизменна част от световната наука , като специфична човешка дейност на събиране и систематизиране на факти .Факт е , че науката дава на човека знания от висш порядък, които съществено влияят върху неговия живот.Провеждането на

Категория на документа: Документи по
ТЪРГОВСКА МАРКА 23.02.2012г. ВЪВЕДЕНИЕ Основни термини: - Марка - чл. 9 от ЗМГО - Запазена марка - марка, регистрирана по определен ред - чл.17 от ЗМГО - Бранд - обект, в който са отразени пазарния и правен аспект - Брандинг - Процедура по създаване на бранд. - Фирмено име - онази част от марката, която може да се изговори - Фирмен (марков) знак - онази част от марката, която не може да се изговори (символ) - Лого - ключов визуален елемент в марката - марково име или относително самостоятелен з

Категория на документа: Документи по
 Научен проблем. Тема. Научен въпрос. Научното направление е изследване в процеса на което се решават големи задачи във определени отрасли на науката. Съставни части на направлението са комплексни проблеми,, теми и въпроси. Под проблем се разбира сложна научна задача, която обхваща значителна област от изследването и има перспективно значение. Проблема се състой от няколко теми и изследването започва с проблема, а не със темата. Практическите проблеми възникват в резултат на някакви условия, ко

Категория на документа: Документи по
Област Велико Търново включва 10 общини и 336 населени места. Населението на област Велико Търново към 01.02.2011г. е 258 494 по данни на Национален статистически институт, което е 3,5 % от населението на Република България. Коефициентът на общата раждаемост през 2011г. е 8,82 ‰. Живородените деца в област Велико Търново за 2005 година са 2325. В сравнение с предходната година живородените деца са с 137 повече. През 2006 година живородените са 2252, от които 1164 са момчета и 1088 са момичета и

Категория на документа: Документи по
7.Произход и съшност на кредита.Принципи на кредитиране. Отделните фази на възпрозводствения процес протичат така че създават обективни условия за систематично най-често неравномерно освобойдаване на част от стойността на матерялните и парични фондове за определен период от време.В резултат на всичко това в народното стопанство съществува значителна маса от свободните парични средства.В същотото време има стопански организации,които намирайки се на определен стадий от кръгооборота на стойността

Категория на документа: Документи по
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ Център за дистанционно обучение Велико Търново КУРСОВА РАБОТА ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА :Търговско право Преподавател : Проф. д-р Георги Стефанов На тема: Обща характеристика на понятието"търговец". Видове търговци. Разработил: Цветомила Красимирова Луканова Факултетен № 121433220104 Специалност: Стопанско управление Първи курс / първи семестър , учебна година 2012/2013г. Велико Търново м.Май/2013г. Съдържание: I. Обща характеристика на понятието"т

Категория на документа: Документи по
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛ: ИНДИКАТОР 3 - БРОЙ НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ Галина Събева - студент бакалавър, Мирослав Димитров - студент бакалавър РЕЗЮМЕ: Показателят "Брой на научните публикации" е част от индексите по втори стълб на икономика на знанието - "Иновации". В доклада ще се разгледа развитието на България в тази насока за период от 20 години. Читателите ще се запознаят с обобщени данни за нивото на научните публикации в България, както и мястото на държавата спрямо останалите

Категория на документа: Документи по
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Задача по ТПР - Видове цокли и куплунзи в ел. апаратурата Изготвил: Фак. Проверил: доц. Д-р В. Видеков Цокли в електронната апаратура Щепсели и контакти Комбинират се мъжка и женска част, като контактните пинове на са под напрежение докато не се свържат. Щепселите и контактите позволяват електроуреди или апаратура да бъдат включени към променливотокова захранваща мрежа, като се различават по форма, размер, вид и волтаж. Видовете щепсели и контакти в различните стр

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа по история на Изобразителното изкуство На Ива Кметска II курс;ГДФ;АМТИИ гр Пловдив. Изкуство на СЕВЕРНО ИТАЛИАНСКИ ХУДОЖНИЦИ- ЯКОПО, ,МАНТЕНЯ ДЖЕНТИЛЕ,ДЖОВАНИ, БЕЛИНИ. През втората половина на XV век Северна Италия става независима в областта на изкуството най-вече в лицето на Андреа Мантеня,както и Венеция чрез рода на Белини.Като резултат "Ренесансът" тук се появява много по-късно,отколкото в Централна Италия,но пък за сметка на това придобива такава мощ,че когато се опитаме д

Категория на документа: Документи по
 КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСОВ ПРОЕКТ ПО "Управление на човешките ресурси" ТЕМА: "КАК ДА ОСИГУРИМ НАЙ-ДОБРИТЕ КАДРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ? " Изготвил: Име: ДОБРИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА Фак.номер: 1119071 Спец: Бизнес администрация 2 курс През последните години в науката и практиката на мениджмънта все по-настойчиво си пробива път разбирането, че най-ценния ресурс на организацията са хората, работещи в нея. Това е причината понастоящем да се използва терминът "човешки капитал" като признание з

Категория на документа: Документи по
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ НА ТЕМА: КОМПОСТИРАНЕ Изготвил: Фак. № Шумен 2010 Съдържание: 1. Увод / 3 2. Какво е компостиране / 4 3. От какво може да се приготви компост / 6 4. Какви условия са необходими за компостирането / 10 5. Етапи при компостирането / 12 6. Проблеми при компостирането / 16 7. Състав на компоста / 19 8. Приложение на компостирането / 22 9. Литература / 28 Увод Понятието екология е въведено 1869г. от немския учен Ернст Хек

Категория на документа: Документи по
 "Към брата си" Стихотворението "Към брата си" за първи път е било публикувано във вестник "Дунавска зора" през 1868г. Повод за написването му е завръщането на Ботевия лирическия герой в родината, а в това се изразява неговото разочарование от действителността, която го заобикаля. Той губи желание да се бори за свободата си, примирява се и живее в плен. Смисълът на заглавието на творбата е доизграждането на интимно-съкровения свят на героя. За разлика от "Майце си", където адресатът е майката,

Категория на документа: Документи по
Класификация на хидравличните машинни механизми Те представляват механизъм при които се извършва трансформация на енергия или полезно производство. Наи общото определение на енергията е способноста на телата да извършват работа. Хидравличните машини се наричат в които се осъщесвява обема на енергия между флуида с течност или газ , преминаващ през тях и техните подвижни елементи , работни колела, мембрани и др. Често хидравличните машини работещи с течност , а машините работещи с газове са извес

Категория на документа: Документи по
За правилното осъщестяване на маркетингова дейност е необходимо да се извършат три основни групи дейности: 1. Учредяване на народно събрание и разработване на конституция и правилно структуриране на парламента. 2. Вече създадените инстиуции да произвеждат продукта, за който са създадени. 3. Развиване на умението да се печели власт чрез убеждаване на гражданите - ефективно продаване на политическа стока. 1. Поява и развитие на обществените и политическите комуникации - обективната основа на марк

Категория на документа: Документи по
"ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА" "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ" ПРОБЛЕМИ НА ОТЧИТАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ И НА КАЛКУЛИРАНЕТО НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА СПЕЦСЕМИНАР Изготвил УВОД В настоящите условия на финансовата и икономическа криза от ключово значение за успешната реализация на продукцията и услугите на всяко едно предприятие е постигането на конкурентоспособност на пазара. Два от основните фактори, предопределящи развитието на успешен бизнес за стопанските субекти, са разх

Категория на документа: Документи по
 ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" Гр.БЛАГОЕВГРАД СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА : ПОРТФОЛИО АНАЛИЗ Изготвил: Проверил:......................... 1.Кристина Шавкова-11150321109 /Проф.Д-р Миланов/ 2.Симона Тодорова-11150321110 3.Фатма Мезин-11150321117 4.Надя Борисова-11150321120 5.Виолета Доудурова-11150321122 Спец."Икономика" II курс Съдържание 1.Анализиране на портфолио.........................................................................стр.3 2.Оптимизационни функции на портфолио.............

Категория на документа: Документи по
 1. Същност на рекрутирането на персонала Рекрутирането на персонал е важен и отговорен процес от който зависи по-нататъшната дейност на организацията, ефективното и функциониране като система. Неговото успешно или неуспешно осъществяване е от голямо значение за вътрешния климат на бизнес организацията, за процесите на интеграция между отделните хора, отдели и структури, за идентифицирането на индивидуалните с колективните и фирмени интереси. 1.1. Обща характеристика на подбора на персонал По с

Категория на документа: Документи по
Тема № 1 - Същност на ГП-с: защита - санкция; динамичен факт.състав; правоотношение ГП-с е средство за защита с/у незаконосъобразното развитие на гражд.правоотн-я и цели да възстанови законосъобразното им състояние. Незак.съобразно развитие е налице: * правен спор - външно проявено противоречие на правните твърдения на насрещните субекти. Правният спор отнема на правото качеството му на безспорно и го превръща в спорно. Две са проявните форми на правния спор: - неоснователно отричане на право,

Категория на документа: Документи по
 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра "Икономика, инженеринг и индустриален мениджмънт" КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС ИКОНОМИКА София, 2012г. 1.Капитал на бизнес организацията. Видове капитал. Капиталът е основата, върху която се изгражда всяка бизнес организация. Капитал - това са всички средства, които се притежават от стопанския субект и са предназначени за стопански дейности с цел получаване на печалба. Той служи за осигуряването на бизнес организацията с различни видове иму

Категория на документа: Документи по
 Тема 4 Стандартизиран модел за първоначално оценяване и признаване на нетекущите активи в ППС (ДМА) (само от лекцията) Понятието актив, както и класификацията, организацията, отчитането и икономическото третиране на активите са обект на международни и национални нормативни актове и стандарти. В международните счетоводни стандарти активите са ресурс, контролиран от предприятието, придобит в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода. Безспорно от първостепенно зна

Категория на документа: Документи по
Функции на медиите - Функцията представлява ролята, която даден предмет има по отношение на цялото, в който този елемент влиза ; дейност, която извършва този предмет. - Функциите са бързо протичащи кратковременни процеси; за разлика от тях за структури се считат стабилните дълготрайни процеси. - Функционалният анализ разкрива до каква степен елементите на дадена система допринасят или не допринасят за "функционирането" на целокупната система, т.е. на обществото. o Елементите на обществото могат

Категория на документа: Документи по
25.Психологически проблеми на професионалната дейност на учителя. Обобщен модел на системата "Учителска професия". Преди около четвърт век А. Леонтиев издава един труд, в който за първи път се аргументира правото на самостоятелно съществуване на понятието "педагогическо общуване". След това се осъществява много интензивно изучаване на това понятие по отношение на неговата структура, същност, функции, разновидности и средства за осъществяване. В България то е предмет на редица изследвания, чийто

Категория на документа: Документи по
Внимание Характеризира се с това, че психическите сили се концентрират само върху един обект. Да внимаваме в известен смисъл означава да се затворим за външния свят. Вниманието се появява във връзка на съзнанието с предмета. Тази връзка се изгражда от целенасочените усилия на човека. Самото внимание не е самостоятелен процес. То няма собствен продукт. Функцията на вниманието не се състои от генерирането на психични продукти, а да измени създаван образ. В този смисъл то играе ролята на регулатор

Категория на документа: Документи по
Доклад На тема: Дихателна система у кърмачетата Изготвил: Даяна Бакърджиева Фак. номер: 597 Специалност: мед.сестра 2 курс Дихателните пътища, по които въздуха постъпва в дробовете на кърмачето, са много тънки. Носа е малък и къс. Дишането е с честота 40-50 дихателни движения в минута. Според размера на белите дробове честотата на дишането към края на първата година намалява до 30 дихателни движения в минута. Ритъма на дишане при кърмачето е неустойчив. Лекото психическо възбуждане, незначителн

Категория на документа: Документи по
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет-Катедра Психология Магистърска програма:Юридическа психология К У Р С О В А Р А Б О Т А по Медийна психология на тема: Личността в комуникационния процес и влиянието на масовите комуникации върху нея Изготвил:Теодора Л.Костова Проверил: .............. Фак.№: 123503415 07 проф.д-р П. Братанов Благоевград 2013 Съдържание: Увод Личност Комуникационният процес и семантиката Предмет на комуникацията Мотивация Получател (предназначение) Сема

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет - Варна Курсов проект по Маркетингови изследвания на тема: "Покупката и продажба на обувки в България" Изготвили: 2 курс,спец.Маркетинг Проверили: гр.Варна 2013г. I.Въведение 1.Ситуационен анализ Обувките са неразделна част от нашето ежедневие.Всеки човек е потребител на пазара за обувки.Покупката и потреблението на този продукт са предизвикани от различни фактори:нагласа,вкусове,естетически предпочитания,нужди и други.Обувките са продукти без преки заместители на паза

Категория на документа: Документи по
 Българо-турските отношения от 1944 г. до началото на 80-те години на 20 век. След Втората световна война външната политика на България е пряко зависима от СССР, в чиято сфера на влияние е оставена по волята на победителите от Антихитлеристката коалиция. Тази зависимост обаче се променя през годините и има различни измерения с оглед на отделните региони. Несъмнено, отношенията със съседите са от първостепенна важност както заради нелекото историческо наследство, така и поради факта, че на Балка

Категория на документа: Документи по
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ Факултет: "Растителна защита и агроекология" КУРСОВА РАБОТА Микробиология Тема:Плесенови гъби Студент: Кристина Иванова Чекерска Специалност: Растителна защита. Фак. № 3404 Курсовата работа е предадена на 28.10.2013г. ПРЕПОДАВАТЕЛ: Проф. Й. Кузманова :..................... Гр. Пловдив Дата: 28. 10. 2013г. Плесените са ( еукариотни микроорганизми) са обширна и хетерогенна група, която се отнася към гъбите. 1. Морфология Вегетативното тяло на плесените се състои от мно

Яндекс.Метрика
92 92 100 100