Карта 3


Категория на документа: Документи по
 Интернационализираите деиността на Биовет АД Биовет АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост. Биовет също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност. Фирмата се стреми да с

Категория на документа: Документи по
Врачански будители и благодетели Идеята за честването на българските народни будители възниква сред поборниците, доживели освобождението на България, които подемат инициативата да се отдаде почит на знайните и потъналите в забвение имена на царе и патриарси, монаси и отшелници, книжовници и граматици, просветители и бунтовници, страдалци и войни за род и Родина. За първи път Денят на българските народни будители е честван в Пловдив през 1909 г. Изпълнени с вяра и надежда в бъдещето, българите с

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЛИК Това е нещото, което движи не само обществото, но и цялото човечество. Икономическият облик се задвижва от двете притегателни сили: Производство и Потребление. Производството е главен източник за получаване на блага необходими за живота на човека и за удовлетворяване на неговите потребности. Богатството на желязна и медна руда е причина още през Средновекивието, местните занаятчии и железари да използват Западно Европейската Сексонската технология, за добив на желязо с самок

Категория на документа: Документи по
2. Пазарът на недвижими имоти като система и необходимост от неговото регулиране От гледна точка на теорията на системите, както всеки пазар, така и пазарът на недвижими имоти е система, защото: система е всяка една съвкупност от елементи и връзките между тях и с околната среда, взети заедно с техните свойства и свойствата на връзките, която функционира като единно цяло за постигането на определена цел. Основните характерни черти на всяка система са: системата е множество от елементи, свързани

Категория на документа: Документи по
ЛЕКЦИЯ 2 Научни открития Научните открития представляват установяване на св-ва,явления и закономерности на мат.свят,годни да бъдат проверени.За разлика от изобретенията,при НО няма процес на създаване на нещо ново.Авторът на НО е откривател,а самото НО като обект на ИС се х-ра с: 1) В/у НО не може да се установи собственост.Те остават извън човешкото съзнание. 2)При НО винаги има причина,следствие и причина на следствена връзка.Ако липсва нещо от това се говори за научен факт,а не за НО 3)Закон

Категория на документа: Документи по
Колоездачно дружество "Родопски орел" Появата и развитието на Асеновградското колоездачно дружество "Родопски орел" е в зависимост от началото на масовото проникване на велосипеда в града и обществено-икономическите отношения. През 1900г. се създава Международният колоездачен съюз, в който България става член 28години по-късно.Повече от 120 са националните федерации, членове на ФИАК, между които и България, чието членство датира от 1965г. Твърде бързо възникват множество колоездачни клубове, на

Категория на документа: Документи по
01.10.2013 4. Функции на търговията В специализираната литература няма единно схващане относно функциите на търговията. Основно се извеждат 3 функции: 1. Икономическа- разглежда се като основна, тъй като произтича от връзката на търговията с пазарния механизъм, защото пазарния механизъм съдържа в себе си изискванията за ефективно икономическо развитие и за интензивен подем на цялостния икономически и стопански живот в страната. Пазарния механизъм е търговски механизъм, защото той изцяло се осно

Категория на документа: Документи по
Въведение в бизнес етиката Възникването на бизнес етиката:изходни понятия-бизнес, етика, морал, нравственост. Същност и специфика на етическото знание като особено философско познание. Бизнесът и бизнес етиката като ценности и тяхната социална определеност. Предмет, основни задачи и проблемни въпроси на бизнес етиката. Етика произхожда от древногръцката (ет, етос-нрав, обичай, приетост). За първи път тази дума се въвежда от Аристотел и я нарича практическа философия. Основното и предназначение

Категория на документа: Документи по
 Д О К Л А Д по Теория на финансите на тема Видове и класификация на държавните приходи Видове и класификация на държавните приходи Приходите на държавата са парични суми с която тя разполага за посрещането на своите разходи.Те представляват парични плащания на физически и юридически лица с принудителен и задължителен характер в полза на държавата.Събирането на приходите е процес на разпределение на доходите на стопанските субекти и на индивидите чрез финансови методи.Приходите изразяват специф

Категория на документа: Документи по
Периодичен печат Тема:1 1. Раждането и развитието на масовите комуникации - печатната книга, периодиката, пресата. От раждането си, човек контактува с околната среда. В началото този тип общуване е примитивно - чрез звукове, жестове и др. Тази комуникация е била в устен вид, непосредстевено преди писмената система. Устната комуникация не се запаметява, не се съхранява. След създаването на писмеността (шумерската писменост), се дава възможност за усъвършенстване на комуникацията понеже информаци

Категория на документа: Документи по
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФАКУЛТЕТ АВТОМАТИКА КАТЕДРА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ ПРОИЗВОДСТВА по дисциплината "Автоматизация на технологичните процеси" Студент: Елена Петрова Величкова факултетен номер 011205011 група 1 курс III ръководител проекта : .................... /гл.ас.Б. Георгиев/ СОФИЯ 2007/2008 Задача 1: Създаване на модели на дадената система на базата на няколко метода. При създаването на тези модели на входа се прилага стъпаловидно входно въздействие. Дадена е следната

Категория на документа: Документи по
 Методите на обучение в дидактиката се обсъждат от времето на Ян Амос Коменски. Той е един от най-важните проблеми в съвре-менната дидактика. "Началото и краят на нашата дидактика ще бъде търсенето и намирането на начин, с помощта на който учителите по-малко да обучават, а учениците повече да научават"- Ян А.Коменски. Терминът "метод" идва от гръцки произход /metodos/ и означава път, начин, способ на действие, начин на поведение. Методите на обучение изграждат процесуалната страна на технология

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО РЕФЕРАТ ПО Борси и борсови операции СПЕЦИАЛНОСТ Икономика на търговията ТЕМА Възникване и развитие на борсите и борсовата търговия в България през първата половина на ХХ век Изготвил: Елена Рашева Фак. № 105373 поток 163, група 1619 Гр. София 2013 г. Независимо от факта, че в завършен вид борсите са продукт на промишлената революция от късното Средновековие ( втората половина на 19 век ) и бързото развитие на производството, на предлагането и разш

Категория на документа: Документи по
Алтернативи за финансово рентиране Заобикалящата ни глобална икономическа среда е фонът, в който съвременният човек е принуден да изгради своята утопия. Икономиката е толкова дълбоко навлязла в нашето ежедневие, че сме принудени да следим, какво се случва от другата страна на Земята, за да сме подготвени за някое финансово сътресение, което да се отрази и на нас. Познаването на фундаметните на икономическата мисъл е задължително за всеки себеуважаващ се гражданин, на която и да е страна. От мно

Категория на документа: Документи по
 Тема 1: Население - основни характеристики. Населението на България. 1.Население: Това е съвкупност от индивиди, обитаващи дадена територия към определен исторически момент или през определен период от време (или дата) и се променя в резултат на ражданията, умиранията и миграциите. Под "дадена територия" се разбира определени пространствени граници. Тази човешка съвкупност е в непрестанно движение и се развива в течение на времето. Развитието на населението има 2 основни аспекта: -количествени

Категория на документа: Документи по
 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС НА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕХНИКАТА Технологическият процес на ремонта на техника се състои от сложни, многочислени, частично или напълно съвпадащи с производството, а също така и независими от него и разработени изключително за ремонта на машини отделни технологични процеси. Фиг. 1. При приемането за ремонт на машини в сервизните бази се съставя акт, в който се посочват приетата техника и принадлежности, а също така недостигащите монтажни единици и детайли. След приемането м

Категория на документа: Документи по
 ВТУ - "Св. Св. Кирил и Методий" Катедра: Педагогика Уч. Дисциплина: Педагогика на математическата култура в детската градина Анализ на статия Спец: ПНУП - задочно Математическата подготовка на децата в детската градина Автор: Румяна Борисова Публикувана в брой №4 година 2009 на сп. "Предучилищно възпитание" Подготовката на децата по математика за първи клас предполага да се вземат под внимание специфичните особености на обучението при 5-6 годишните деца, да се отчетат изискванията по отношение

Категория на документа: Документи по
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ПОНЯТИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ИЗКЛЮЧВАТ ОБЩЕСТВЕНО ОПАСНИЯ, ПРОТИВОПРАВНИЯ И ВИНОВЕН ХАРАКТЕР НА ДЕЯНИЕТО. Понятието престъпление е законово регламентирано в чл. 9, ал. 1 от НК. -ПРЕСТЪПЛЕНИЕ е това обществено опасно деяние, действие или бездействие, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. 1. ЕЛЕМЕНТИ. От това определение се извличат елементите на престъплението, които са следните: 1) Д

Категория на документа: Документи по
Химикотехнологичен и металургичен университет - София Катедра "Биотехнология" Специалност: Биогорива Дисциплина: Биотехнология на алкохолите Р Е Ф Е Р А Т Тема: Промишлена ферментация на зърно-картофена мъст и меласа, сулфитни луги и хидролизати от дървесина Изготвил: Пламен Цветков, Проверил: фак.№ МХ0565 /доц. Г. Йонкова/ София, 2013 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Обща характеристика на суровините 1.1 Меласа Меласата е матерната луга, получена след изкристализиране на захарозата от захарния сок, добит от заха

Категория на документа: Документи по
 Колеж по телекомуникации и пощи Курсова работа по Основи на управлението Тема : Анализа на надеждността на оборудването в частна фирма за предоставяне на услуги . Разработил : Елизабет Жорова Велкова , МИТП , ЗО , 2 - ри курс , фак. № 331211 Задал : доц. Д-р Добромир Маламов Утвърдил : доц. Д-р Добромир Маламов Съдържание : 1. Увод 2. Формулировка на решавания казус 3. Изработка на модел за решаване на проблема 4. Използвана литература ЕТ "Цанков" е създаден през 1995 год. , чиято основна фирм

Категория на документа: Документи по
Р У "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ : Бизнес и Мениджмънт КУРСОВА РАБОТА По Индустриален инженеринг Тема : "Организация на производството. Производствена структура на индустриалното предприятие. Задача за интензивно натоварване на машините" Изготвил: Специалност: Индустриален мениджмънт 2 курс Група: Факултетен N: Дата: 06.05.2013г Проверил: / гл. ас. С. Кунев/ Русе 2013 Въведение В настоящата курсова работа ще бъдат разгледани теоретичните постановки за организацията на производството, производствена

Категория на документа: Документи по
Обща част Понятието за държавно управление. Изпълнителна власт- от лат. Език администрация означава управление, за това и административно право означава управленческо право. Нормите на административното право регулират обществените отношения, които имат управленчески характер. По принцип управлението на обществото се осъществява в 2 направления. Едното по линия на държавата, а другото по линия на обществените организации. За това говорим за държавно управление и обществено управление. Като разг

Категория на документа: Документи по
 1.Дидактически анализ на видовете знания във възпитатено-образователна ситуация ,,Картичка за мама'' 1.1 Понятията като вид знания А)понятия отразяващи обекти и техните свойства -материали-картон,шнур -название на учебния образец-картичка за мама -инструменти и пособия-лепило -свойства-твърдост на картона,цвят на картона,еластичност на шнура Б)понятия отразяващи процеси и явления -технологична операция-залепване и отлепване от перфорация,нанизване на конец и завързване на конеца -технологичен

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА№ 9 Помощни средства на въоражение в МВР 1.Видове помощни средства. Използването на помощни средства се осъществява в посочените от Закона за Министерство на вътрешните работи случаи, при реализиране правомощията на полицейските органи. Познаването на основните правила и особености при употребата на помощни средства от служителите ще намали риска от допускане на грешки и неправомерни действия. Помощни средства -белезници , усмирителни ризи , гумени и електрошокови палки и прибори , химичес

Категория на документа: Документи по
 През ХХ век в повечето държави в света започват да се провеждат преброявания. В края на ХХ век в преброяване на населението са обхванати около 98% от населението в света, т.е. в почти всички страни в света. Събираните данни от преброяванията са най-надеждни за броя, състава, движението и разпределението на населението по страни, континенти и общо за света. По препоръка на ООН след 200 година в повечето страни са проведени преброявания, част от които са субсидирани от ООН. От началото на съврем

Категория на документа: Документи по
I.Въведение - как да разбираме международния маркетинг Международният маркетинг обхваща дейности,правила и процеси,осъществявани на международните пазари и създава, доставя и обменя изделия и услуги,които предлагат изгода за заинтересованите лица и обществото. Модел на веригата на интернационализацията или модел на Упсалската школа: съществуват 3 основни етапа в развитието на международния бизнес: 1) Класически износ без посредници; 2)Договорни задгранични операции: коопериране, трансфер на тех

Категория на документа: Документи по
 Въведение за TL-WR741ND Рутерите изпълняват функцията на портал между широколентовата връзка(кабелен интернет,ADSL,LAN) и домашната/офис мрежа.Безжичните рутери са със различна конфигурация, но повечето са обединени от четирипортов жичен Ethernet суич. Безжичните рутери също така имат вграден, безжичен Access Point.Както подсказва името,тези устройства маршрутизират трафика между вашата мрежа и интернет.Повечето съвременни рутери са с вградени DHCP сървър, който автоматично назначава IP информ

Категория на документа: Документи по
Търговище (Ески Джумая) Търговище, известен още с османското си название Ески Джумая, попада в Никополския санджак на Османската империя. В османските извори се среща и наименуванието Cum 'a-i Atik. Търговище възниква като град с важен петъчен пазар, откъдето идва и съвременното му българско име (ески джумая - тур. старо пазарище). Според Махиел Кийл този град е типичен пример за една от петте категории градски селища, чиято поява не се корени в действията на централната власт или на някой мест

Категория на документа: Документи по
ЮЗУ "Неофит рилски" Факултет: "Обществено здраве и спорт" Реферат На тема: " Комуникативни нарушения при слепоглухи деца и ролята на социалния работник в екипната работа при терапията и социализацията им." По: Комуникативни нарушения Изготвил: 3 курс Специалност: "Социални дейности" Фак.номер Твърде често за слепогухите се мисли , че са напълно слепи и напълно глухи. За щастие това се среща при един сравнително малък процент от популацията на слепоглухите . Повечето слепоглухи са с остатъчно зр

Категория на документа: Документи по
Въведение 1.Развитие на теорията за стойността във времето 2. Критика на трудовата теория за стойността 3. Критика на теорията на принадената стойност Развитие на теорията за стойността във времето Въпросът за двете страни на една стока, а именно нейната потребителна и разменна стойност, за пръв път се разглеждат от най-универсалния ум сред древногръцките мислители- Аристотел. " Употребата на всяко благо е двояка, едната е свойствена на нещото като такова, а другата- не, както един сандал може

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Курсова работа По Информатика Изготвил: Спец. Статистика и иконометрия, I курс, фак. номер 9999 2010 г. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Предметна област и бизнес правила. 2. Модел на базата от данни. 3. Описание на таблиците. 4. Прложение на базата данни. * заявки за извличане на данни > Приходи по месец > Приходи по клиент > Приходи по автомобил > Приходи по ID на клиент > Закупено гориво > Неплатени ф-ри > Превозен товар над 15 тона > Спестено гориво и масло > Добавяне на кли

Категория на документа: Документи по
 Тийнеджърската култура специфични образци за действия,практики за дейност,модели на поведение. Културата обхваща и пронизва всички области на човешкото общество и същевременно се проявява, като полифункционална и многоаспектна спе-цифично човешка система от дейности, чрез която хората не само съгла-суват своето поведение,но и развиват своите способности, създават она-зи "изкуствена среда", която се превръща в тяхна "втора природа" значе-нието на културата във формирането и насочването на социа

Категория на документа: Документи по
Унрверситет "Проф. Д-р Асен Златаров" Факултет обществени науки КУРСОВА РАБОТА По Етнология На тема: Бургаско пристанище Изготвил: Виктория Валентинова Ангелова фак.№198 втори курс сп.Педагогика на обучението по български език и история Проверил: Проф. д.и.н. Д. Радойнова Пристанище Бургас е българско пристанище. То е утвърдено като основно за трансевропейската транспортна мрежа TEМ-T. Разположено в едноименния Бургаски залив в най-западната част на черноморско крайбрежие в Бургас. Пристанище Б

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ КУРСОВА РАБОТА ПО МОБЕЛ ТЕМИ: 1.Звук и буква "Щ"-1 клас 2.Лични местоимения-3 клас 3."Дядо и ряпа"-1 клас 4.Преразказ по приказка-3 клас Изготвил:Красимира Коева Проверил:Н.Бенин 106703 План-конспект 3 клас Тема на урока:Преразказ на приказка Цели: -формиране на начални умения за предаване на пряка реч като полупряка и авторска реч; -усъвършенстване на уменията да се преразказва текст; -възприемане и анализ на народна

Категория на документа: Документи по
Организационни структури на управлението. Управленски структурни единици - бюра, сектори, отдели. Типове организационни структури на управлениетo 1. Понятие за организационна структура на управление (ОСУ) Организационната структура на управление е йерархично подредена съвкупност от длъжности и звена, на които са дадени власт и са възложени отговорности за управлението на цялостната дейност на организацията. Основната задача, от която се изхожда е постигането на целите на управлението. Съществув

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа по физиология на растенията Проверил: проф. д-р Андон Василев Андоно 1 Активните движения на организмите са едни от най-забележителните прояви на живот,те са едно от основните им свойства.Движението-това е преместване на организма или на неговите части в пространството.Двигателната активност е необходима за храненето,размножаването и за защита.Движенията са активни,когато това е свързано със загуба на метаболитна енергия.Сухоземните растения са закрепени за почвата организми и ч

Категория на документа: Документи по
 ШУ "Епископ Константин Преславски" Факултет по Природни Науки Специалност "Туризъм" Бизнес план за изграждане на ресторант на територията на община Шумен По дисциплина : Управление на проекти в туризма Изработил: Проверил: Каймет Сали Проф.д-р Д.Салтиров III курс Гл.ас И.Владев Фак.номер : 443/10 1020113013 Редовно обучение гр.Варна 2013 г. Съдържание : I .Увод 1. Цел на бизнесплана ................................................................ 4 стр. 2. Основна информация за проектираното з

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА№5 КАРТЕЧНИ ПИСТОЛЕТИ И РЕВОЛВЕРИ НА ВЪОРАЖЕНИЕ В МВР 1. 7,65 мм. картечен пистолет "Скорпион" 1.1.Материална част. Този пистолет е приет на въоражение през 1963г. в полицейските и специални служби , в десантните части, в охраната на въздушните полети и във военните формирования на бившата Чехословакия. Дело е на конструктруктора Мирослав Рибар от фирмата "Чешка Збройовка" в гр. Ухерски брод.Оръжието е с калибър 7,65 мм. и използва боеприпаси 7,65 мм "Браунинг". "Скорпион" е пригоден за во

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Юридически факултет РЕФЕРАТ по АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН СТАТУТ НА ГРАЖДАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ Тема: Гражданство. Гражданството като фактор за определяне на административноправния статут на физическите лица. ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Мирослава Валентинова Николова Гл. ас. д-р Надежда Христова Специалност: Право Курс IV Ф. № 29160127 гр. София 2012 г. СЪДЪРЖАНИЕ: I. Увод 3 II. Изложение 6 1. Придобиване на българско гражданство по произход 6 2. Придобиване н

Категория на документа: Документи по
 Университет за национално и световно стопанство Юридически факултет Курсова работа на тема: Право на пристрояване и надстрояване - правна същност и характеристика Изготвил: София, 2010г. Съдържание: 1.Въведение ...........................................................................................3 2.Основна част ........................................................................................4 2.1 Право на пристрояване ...............................................................

Категория на документа: Документи по
Тема №23 Правата на човека и международното хуманитарно право Историческото възникване на международното хуманитарно право предшества и спомага юридическото закрепване на правата на човека в международни актове. Днес те са взаимно свързани и се счита,че международното хуманитарно право е подотрасъл на международното право по правата на човека. Международното хуманитарно право датира от създаването на международния постоянен комитет за оказване помощ на ранените войници и приемането на Женевскит

Категория на документа: Документи по
 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Курсова работа на тема Медиаморфоза. Кросмедия. Поява, развитие и функционални характеристики. Изготвил: Проверил: Специалност:Журналистика,2 курс ФК:077-ж Велико Търново 2013 Увод В началото на второто хилядолетие ставаме свидетели на качествени промени в областта на медиите. Класическите радио и телевизионни форми постепенно отмират за сметка на бързата им замяна с новите аудио-визуални медийни услуги. Развитието на инте

Категория на документа: Документи по
 Транснационални корпорации: (курсов проект по Транснационални корпорации и световна икономика) гр.Варна 2013г. Съдържание: 1. ТНК...................................................стр.3 2. История на "Coca-cola company"...стр.4 3. Транснационализация.....................стр.5 4. Сравнителен анализ........................стр.8 5. PepsiCo..................................стр.11 6. Сравнителен анализ........................стр.12 7. Маркетингови стратегии................стр.13 8. Световната криза

Категория на документа: Документи по
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград,2013 КУРСОВА РАБОТА На тема: Nomina attributive Изготвил: Проверил: Мария Дебелушина Доц.д-р Антони Стоилов Българска филология 2 курс,ЗО Фак.№12300222001 Съдържание 1.Определение за Nomina attributive 2.Формации за мъжки род 2.1 Словообразувателен тип със суфикс "ак" 2.2 Словообразувателен тип със суфикс "ец" 2.3 Словообразувателен тип със суфикс "ко" 2.4 Словообразувателен тип със суфикс "чо" 2.5 Словообразувателен тип със суфикс "ач","аш","

Категория на документа: Документи по
Университет за национално и световно стопанство Град София Факултет " Управление и администрация" по дисциплина "Бизнес планиране" Изготвили: Проверил: Град София 2010 г. Съдържание Резюме ..................................................................................................................................... 2 Мисия и цели ........................................................................................................................ 3 Анализ на отрасъла ...................

Категория на документа: Документи по
 Съдържание 1. Заглавна страница съдържаща: наименование на катедрата и дисциплината ; трите имена и факултетен номер на студента. 2. Условие на задачата с входни данни и чертежи . 3. Мтодика за решаване съдържаща:теоретична част,формули,чертежи. 4. Избор и оразмеряване на мълниепримници. 5. Избор и оразмеряване на токоотводи. 6. Избор и оразмеряване на заземители. 7. Чертежи на мълниезащтитната уредба,включително погледи и детаили. 8.картинки на мьлния и мьлниеотводи Теоретична част: Пряко поп

Категория на документа: Документи по
1. Предмет и задачи на Юридическата психология Изучаването на противоположното поведение, следствената, съдебната и пенитенциарната дейност определят разбиранията за предмета на ЮП. Провежданите експериментални изследвания усилват дискусиите относно предмета на ЮП и това е индикатор за развитието на тази дисциплина. Психологическите дисциплини се делят на фундаментални и приложни. ЮП изъчава закономерностите и механизмите на психологическата активност на хората и сферата на регулиране на правно

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" Колеж по туризъм Курсова работа Санитарно- хигиенни изисквания към технологичното обзавеждане на ХР! Изготвил: Проверил: Йорданка Георгиева Петърчева гл.ас. Калудова Специалност Туризъм - ОУХРЗ 2-ри курс, 25група, фак.№ 3296 16. 11. 2012г. Съдържание 1. Увод ................................................................................................................... 3 2. Общи изисквания на Министерството на здравеопазването ................ 3 3. Микр

Категория на документа: Документи по
 Технически Университет - София Стопански Факултет Катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ Тема: "Организиране на сватбено събитие" Съдържание: 1. Цел на проекта......................................................................2 2. Фактори, оказващи влияние......................................................2 3. Дефиниране на работите...........................................................3 4. Означение на работите..............

Категория на документа: Документи по
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ КАТЕДРА МАРКЕТИНГ ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ИНВЕСТТИЦИИТЕ" ФИРМА "САНИТАПЛАСТ" АД ЗА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА "ТОАЛЕТНИ КАЗАНЧЕТА" НА ПАЗАРА 08/04/2007 ИЗГОТВИЛИ: Ивайла Иванова Николова фак.№ 23020164 1. ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА "Санитапласт" АД съществува като предприятие от 1987 г., бивш цех на предприятие от МПБУ "Шумен". Намира се на 6км от втората столица на България - Велики Преслав. Основна дейност н

Категория на документа: Документи по
 GENB004 Курсова работа На Йоргос Стелиос Фиданис, фак.номер: F59713, Мрежови противосмутителни филтри. * Мрежов филтър Този мрежов филтър спира смущения излъчвани от компютър, трансивър и др., както и смущеният идващи от мрежата. Филтърът спира диференциални и синфазни смущения. Защитното зануляване не се прекъсва, но за високи честоти апаратурата не е свързана към мрежата. Практически предварителни измервания показват, че нивото на приеманите смущения предизвикани от компютър се намаляват с о

Категория на документа: Документи по
 Изготвил Проверил:ас.Д. Иванов Специалност фак.№ Задочно обучение I курс В А Р И А Н Т 10 Да се създаде документ от 4 страници с размер А4 с помощта на MS WORD, съдържащ: * Заглавна страница - Курсова работа; разработил - име, презиме, фамилия, фак.№, специалност, курс, група; приел - ст. ас. М.Дешкова * Заданието за курсова работа - описание на Excel-ската таблица * Самата таблица с подходящите данни Курсовата работа да бъде оформена и предадена за защита - подвързана в папка, а на дискета да

Категория на документа: Документи по
 ОСНОВИ НА ПРАВОТО И ТЪРГОВСКО ПРАВО - 2 ЧАСТ ТЪРГОВСКО ПРАВО 1.Понятие за търговско право І. Определение, предмет и метод на ТП: 1. Определение за ТП - Съобразно субективната концепция за ТП, то следва да се прилага само спрямо лицата, които имат качеството търговец. Ако се вземат предвид правните актове (обективната концепция), то следва да се прилага при всички актове необходими при търговския обмен - при всяка търговска сделка. За да се даде определение за понятието ТП следва да обхват и 2-

Категория на документа: Документи по
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР Управление на публични и бизнес организации Управление-процес на вземане на решения При изпълнение на управленските си функции,публичните организации и бизнес организациите извършват подобни неща и прилагат сходни подходи: 1.Работят с хора (самостоятелно и в групи) 2.Разработват програми за действие,поставят цели,вземат решения и организират изпълнението на тези решения 3.Влизат във взаимоотношения-власт-подчинение Управлението на публични организации

Категория на документа: Документи по
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "Черноризец Храбър" ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО ТЕМА: Анализ на фирмена дейност на "РУБЕЛЛА-БЮТИ"АД Изготвил: Проверил: Павлина Ангелова Старши асистент СУ-ММБ І курс Павлина Ямукова Фак.ном.07981015 Съдържание 1.ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА 3 2.ОПИСАНИЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 4 3.ОРГАНОЗАЦИОННА СТУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ 5 4.ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ 6 5.ДИСТРИБУЦИЯ 7 6.АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТИТЕ 7 7.СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ НА ФИРМАТА 7 8.СТИЛ НА РЪКОВОДСТВО 8 9.ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа на тема Социален маркетинг по дисциплина "Стратегически маркетинг на търговската фирма " Изготвил Проверил: Ф.н: Специалност: Икономика на търговията магистър Съдържание 1. Увод 2. Основни понятия и значение 3. Същностните характеристики на социалния маркетинг 4. Модел на социалния маркетинг 5. Основни принципи на социалния маркетинг 6. Маркетинг в социалните мрежи 6.1 Интернет реклама 7. Проблеми при продаването на продукти в Интернет 8. Заключение 9. Използвана литература Увод

Категория на документа: Документи по
 РЕФЕРАТ Тема: Физиологията като наука. Какво изучава? Спортна физиология Изготвил: Проверил: Христо Валериев Антов Проф. Кирил Аладжов Фак № 29973 Съдържание: 1. Увод. Обща характеристика 2. Спортната тренировка като адаптационен процес 3. Временни и трайни адаптационни промени във физиологичните функции в резултат на спортна тренировка 4. Заключение Увод. Обща характеристика. Физиологията е биологична наука, изучаваща жизнените функции и механизми на растителните и животинските организми. Общ

Категория на документа: Документи по
І. Сегашно състояние на община Русе Съгласно Закона за управление на отпадъците-на територията на Област Русе се генерират: - Битови отпадъци - На територията на областта има 1регионално депо отговарящо на изискванията на ЕС (управлявано от ЕРРС -Русе), 8 общински и над 170 селищни сметища(в процес на закришане и рекултивация). Количествата на образуваните отпадъци отговаря на приетите норми в ЕС. -Строителни отпадъци - Депонират се на регионално депо и се използват при закриване на стари смети

Категория на документа: Документи по
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.ЦЕНОВ" Свищов РЕФЕРАТ Тема Екологични маркетингови стратегии Изготвил: Факултетен номер : Специалност : Екомениджмънт Екологична маркетингова стратегия се формира тогава,когато намаляването на замърсяването на околната среда става първостепенна менидж - философия. Една от целите на екологичния маркетинг е стремежите на фирмите към висока печалба да бъдат съобразени с възможностите и условията на околната среда.Екологичният маркетинг има много аспекти: -създаване на еколо

Категория на документа: Документи по
Факултет: Икономика на инфраструктурата Специалност: Икономика на търговията РЕФЕРАТ Учебна дисциплина : Цени и ценообразуване . Тема : Връзка и роля на цената с маркетинга. Изготвил : Проверил :Гл. ас. Ф.Н: Поток: Група : София 2013 Както всеки знае, цените съществуват от както "свят светува" . Те са неизменен спътник в живота на хората , на всеки бизнес , независимо дали той е маркетингово ориентиран , или не.Ние ще разгледаме двойствената природа на ценовата система , предопределена от ролят

Категория на документа: Документи по
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Изготвил: Проверил: Гергана Миткова Генчева доц. Мариана Асенова Фак. № 17805 Ботевград 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ Увод.............................................................................................стр. 3 1. Видове местни данъци..........................................................стр.4 1.1. Данък върху недвижимите имоти...................................стр.4 1.2. Данък върху наследствата......

Категория на документа: Документи по
 РЕФЕРАТ TEMA: Иновационна идея Изготвил: Фак. № Специалност: Настоящата идея предвижда създаване на туристическа агенция "Mountain" в град Пловдив в началото на 2013 година. Агенцията ще се специализира в областта на планинския туризъм-алпинизъм, екотуризъм, селски туризъм в планински селища, пара и делта планеризъм, маунтайн байк. Дейността ще се развива предимно в планините Родопи, Рила, Пирин и Стара планина. Основна задача на фирмата е да предлага качествени услуги на клиентите си, с което

Категория на документа: Документи по
Проф. Койчев - анатомия Организмът се състои от клетки. Клетките по своя произход и функция се групират по тъкани. Основните тъкани са следните : - Епителна тъкан която изгражда кожата и покрива телесните кухини и органите; - Съединителна тъкан - изгражда ставните капсули, сухожилията, обвивките на мускулите, към тази група тъкани спадат още хрущялите, мастна тъкан и кръвната тъкан; - Мускулна тъкан - трябва да различаваме три вида мускули: - напречно-набраздени мускули - тази мускулатура се съ

Категория на документа: Документи по
* История и развитие "Чупа Чупс", на латиница Chupa Chups е компания за близалки, основана от каталунеца Енрик Бернат през 1958 г. Енрик Бернат е роден през 1923 в Барселона.Бернат израства покрай всякакви видове сладки благодарение на дядо му Жозеф, известен сладкар в града.След Втората Световна война баща му Рома основава сладкарница "La Gloria", където Бернат бил продавач. В началото на 1950-те год. Бернат работи за фабрика, произвеждала ябълково сладко, наречена "Granja Asturias". След като

Категория на документа: Документи по
Международни отношения на България и Близкия изток (Сирия) Съдържание: I. Въведение 1. Външна политика на една страна 2. Основни цели и насоки на външната политика на Република България II. Отношения с арабския свят 1. Събитията в Арабския страни. Позицията на България 2. Промените в Близкия изток и опитът на Европа III. Отношения със Сирия 1. Външната политика на Сирия 2. Отношения между България и Сирия. Сирийските инвестиции в България 3. Сирийско - български приятелски отношения 4. Търговск

Категория на документа: Документи по
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ЗАРАЗЕНА С БАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА СРЕДА БИОЛОГИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ Глобализацията на световните политически, икономически, промишлени, миграционни и епидемични процеси, развитието на биотехнологиите и рязкото нарастване на възможностите за биологичен тероризъм диктуват необходимостта от постоянно усъвършенстване на системата за биологична безопасност на държавата. Биологическа безопасност - това е състоянието на защитеност на хората, селскостопанските животн

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО РЦДО - ХАСКОВО КУРСОВА РАБОТА по дисциплината "СПЕЦКУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" на тема Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Фак. № Доц. д-р ДАНИЕЛА ФЕСЧИЯН Хасково, 2013 г. I. УВОД Съгласно общите разпоредби на Националните Счетоводни Стандарти и на Международните Стандарти за финансовите отчети на малките и средни предприятия активът е дефиниран като "ресурс, контролиран от предприятието в резул

Категория на документа: Документи по
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" Свищов Д О К Л А Д на тема: УПРАВЛЕСКИ ФУНКЦИИ, Връзка между мениджмънта и теория на управлението. Изготвил: Специалност: Задочно обучение; Съдържание: I. Целеполагане и ръководене > Същност > Функции II. Планиране > Характеристика > Особености > Методи III. Организиране > Организирането като процес и организация > Аспекти > Организирането в системата на управление - в субекта и обекта на управление IV. Контролиране > Характеристика > Етапи > Положит

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Анализ на дейността на Santander Group проблемна област №5 Разработил: Историята на Santander Group започва още от 1857 година, когато Елизабет II подписва кралски указ за основаването на Bancо Santander. Основната идея за създаването на банката е, че ще е отворена към външния свят, главно насочена към търговските отношения между северна Испания и Латинска Америка. Santander е голяма международна финансова група, базирана в Испания, чиято основна дейност е Reta

Категория на документа: Документи по
Нов Български Университет LBRB104 : Увод в разбирането за култура Реферат: Клифърд Гиърц, понятието му за 'здрав разум' Изготвила: Марина Томова, f69809 - Artes Liberales Кой е Клифърд Гиърц ? Клифърд Джеймс Гиърц (23 август 1926 - 30 октомври 2006) Клифърд Гиърц е виден американски антрополог и културолог, представител на интерпретативната антропология. Има трайно влияние върху развитието на културната антропология в САЩ през втората половина на ХХ век. - 1943г. - 1945г. - последните години на

Категория на документа: Документи по
 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 1. Характеристика на община.........................................................стр.3 2. Характеристика на кмет..............................................................стр.3 3. Характеристика на Общински съвет.........................................стр.4 4. Цели на общинската социална политика..........................стр.5 5. Инструменти за постигане на целите...............................стр,5 6. Задачи на социалната политика....................................

Категория на документа: Документи по
Страх, тревожност и агресия при децата Още преди раждането, може да въздействаме на развитието на страха в детето. По време на бременността е необходимо да избягваме стресовите ситуации. Ако сме майки, трябва да помним, че именно ние сме преди всичко източник на нежност, любов, спокойствие. Детето не трябва да се чувства нито като "Пепеляшка", нито като "кумира в семейството" - ние може да изберем нещо средно между двете. Трябва да разрешаваме на детето си, колкото се може повече да играе, да с

Категория на документа: Документи по
Лекция 19: Тема. Транзисторни ключове 1) Основни понятия: запушен транзистор, наситен транзистор, коефициент на насищане, пространствен заряд, импулсен режим, консумирана мощност, мощен ключ, 2) Основни факти: ключ си биполярен транзистор, предавателна характеристика на ключа, ключ с NMOS транзистор, CMOS ключ. Транзисторните ключове са сред основните градивни възли на цифровите устройства и множество управляващи блокове на индустриални машини. Използват главно MOS транзистори с индуциран канал

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА ТЕМА: " ССГ при пациенти с Епилепсия . Поведение на мед .сестра при епилептичен припадък и епилептичен статус ." ИЗГОТВИЛ : ПРОВЕРИЛ : Съдържание : 1.Увод - място на провеждане - дата - час -цел на проведеното обучение -тест 2.Изложение -Какво представлява епилепсията? -Клинична картина -Голям припадък -Малък припадък -Джаксънов припадък -Епилептичен статус -Диагностициране на епилепсията -Лечение на епилепсията -Първа помощ при епилептичен припадък 3.Заключение -тест за проверк

Категория на документа: Документи по
Съдържание: 1. Въведение.........................................................................................2 2. Определения и дефиниции..................................................................2 3. За електронния подпис........................................................................4 4. Видове удостоверения за електронен подпис..........................................5 5. Предназначение на удостоверението за електронен подпис.....................5 6. Приложение на удостов

Категория на документа: Документи по
 Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" Реферат История на философската мисъл в България Тема Иван Гюзелев (1844-1916) - създател на първата самобитна българска философска система. Иван Гюзелев (1844-1916) - създател на първата самобитна българска философска система. Иван Гюзелев - "човекът, който създаде първата завършена философска система на български език" Горното определение принадлежи на Д. Михалчев и е направено през 1942 г. - 26 години след смъртта на Гюзелев, когато вече

Категория на документа: Документи по
Технологии за социална защита Теми от учебника - II глава Тема.1 Социална технология и социална работа - * има различни социални технологии за социална дейност - методи за експертно оценяване;програми за обслужване;организационни структури;местни структури за психическо здраве;политика за социално осигуряване и други.Главното при технологията на социални услуги е адекватната оценка на клиента и на неговите потребности. Технологиите за социална работа са съвкупност от методи и въздействия,прилаг

Категория на документа: Документи по
Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" Факултет по Хуманитарни науки Тема:Михаил Псел и неговата "Хронография" Изготвил:Сияна Георгиева Янкова Спец:БЕИ Фак:№709 Проверил:гл.ас.д-р К.Андонов Както през предишните столетия, така и през X-XIIв. богословието продължавало да бъде едно от любимите занимания на византийците.Църквата била голяма материална и духовна сила, тя разполагала с висши школи и с добре подготвени познавачи на християнската догма слови от IV-VIIIв. (Василий Велики,

Категория на документа: Документи по
ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ Проф. Лъчезар Андреев - Психология на управлението Въпроси: 1. Каква е същността на даденото нещо, процес, явление, събитие от организационно-поведенската дейност 2. Кои са причините да съществува, да се възпроизвежда това нещо, процес, явление? 3. Доколко сме в състояние адекватно да го опознаем? 4. Доколко сме в състояние адекватно да го оценим? 5. Доколко сме в състояние да го управляваме нещото, процесът, събитието? Договаряне правилата на поведение, регламентиране,

Категория на документа: Документи по
 Доклад По цени и ценообразуване Тема: Връзка и роля на цените с маркетинга Проверил: Изготвил: Фак.номер: Поток: Група: Цената е един от най-удобните и гъвкави инструменти на маркетинг микса и е единственият му елемент , който осигурява постъплениуя и печалба на фирмата. Най-същественото предимство на цената е нейната гъвкавост, тъй като тя може бързо и сравнително лесно да бъде променяна, за разлика от характеристиките на продукта, каналите за реализация и промоционалните елементи. По тези пр

Категория на документа: Документи по
 №27 правна уредба на инвестициите Чл.19, ал.2 от К прогласява закрила на стопанската дейност на чуждестранни субекти. Конвенция за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави, обнародвана в ДВ 110 от 21.12.2001г. - Вашингтонска конвенция за т.нар. диагонален арбитраж. Конвенция за създаване на агенция за многостранно гарантиране на инвестициите, обнародвана в ДВ 74 от 13.09.2005г., в сила за РБ от 27 юли 1992г. Учредителен договор за създаване на международната

Категория на документа: Документи по
КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО КУРСОВ ПРОЕКТ Тема: Анализ на реклама Парфюм "CHASTITI" Armand Basi СТУДЕНТ: ПРОВЕРИЛ: Курс: II-ви Фак. No.: 1.Таргета Таргет групата на рекламата е изведена много ясно от избора на медиа - жени между 18 и 50 години, с високи доходи и добре образовани. Рекламата на Armand Basi, както и повечето реклами на парфюми се опитват да въздействат на таргетираните потребители като им представят картини, предизвикващи положителни емоции чрез създ

Категория на документа: Документи по
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Философско-исторически факултет Курсова работа Тема: Артефактичен анализ Изготвил: Проверил: Фак.№ Специалност: Социология Пловдив 2011 Артефактичен анализ на артефакта "Телефон" Предметът "Телефон", това е предмет от миналото, предмет в настоящето и предмет в бъдещето. Благодарение на този предмет човечеството е направило голям скок в комуникациите. В този анализ ще разгледам историята на телефона,устройството и неговата функционалност през годините

Категория на документа: Документи по
Социална стратификация на модерните общества 1. Функционалната концепция за социалната стратификация А)основни тези Според функционализма структурата на обществото е институционализиран набор от соц. роли или модели на взаимодействие между индивиди с различен соц.статус. Приемането и изпълнението на ролите става благодарение на общоприетите социални ценности. Те водят до различна оценка на различните социални роли. Причината е, че различните роли обективно са неравностойни. Те са свързани с раз

Категория на документа: Документи по
Лекция 18: Тема. Усилватели на мощност 1) Основни понятия: мостов усилвател, коефициент на полезво действие, клас А, комплементарна двойка, клас АВ, клас В. 2) Основни факти: определение на усилвател на мощност, особености, клас А, клас В, клас АВ. Определение. Предназначението на усилвателите на мощност е да осигурят значителна изходна мощност Ро на свързания в изхода им товар. Няма точно определение при каква минимална стойност на Ро един усилвател влиза в тази категория, но практиката показв

Категория на документа: Документи по
15. История на българската журналистика - 19-ти век. Периоди и историческо развитие на българския печат. Журналистите П.Р.Славейков, Л.Каравелов, Хр.Ботев, З. Стоянов. В края на 18-ти и началото на 19-ти век в българия започва епохата на националното Възраждане. През 40-те години на 19-ти век се появява първата необходима предпоставка за зараждането на българския печат - българската интелигенция. Това са грамотни хора, достатъчно подготвени, за да могат да създават вестници и списания. От тях е

Категория на документа: Документи по
 Реферат по реклама Тема: Негативното влияние на реклама. Психоанализа в реклама. Днес рекламата е в състояние да диктува стила на живот, променя етическите и моралните норми, да установява нови традиции. Тази възможност на реклама и сила не може да не се вземе под внимание, особено като се има предвид, че тя се намира в ръцете на хора, които имат цел само да се обогатят. Ако целта е меркантилна и егоистична, не трябва да се очаква, че средствата използвани за постигане на тази цел ще бъдат мор

Категория на документа: Документи по
Икономически университет - Варна Финансово-счетоводен факултет НАУЧЕН ДОКЛАД НА ТЕМА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРИМЕРА НА ЦСМП ГРАД ЯМБОЛ Разработил: Научен ръководител : Анна Мардик Доникян Доц. д-р Надя Костова Спец.СК гр.04 Ф.№9615 Варна 2011 Съдържание: Увод..........................................................................................................3 Първа глава:Здравната система и обща характеристика на разходите в бюджетните предприятия 1.1 Здравна реф

Категория на документа: Документи по
Технически университет - Габрово Стопански факултет Специалност "Стопанско управление" КУРСОВА РАБОТА По Стопанска Диагностика на тема: "Анализ на активите" Изготвил: Преподавател: Миглена Стефанова Стоянова /доц. д-р. А.Айнаджиев/ 3 курс, фак. №30813101 Габрово 2011 I. Анализ на фирмата. Фирма "ПайпЛайф" е създадена през ноември 1995 година, регистрирана е като дружество с ограничена отговорност (ООД). От 20.02.2002 година формата на собственост на фирмата е променена и тя е преименувана в "Па

Категория на документа: Документи по
 РЕФЕРАТ НА ТЕМА: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ИЗГОТВИЛ: СТУДЕНТКА ОТ ВСУ"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", ІІІ КУРС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ: Бизнесадминистрация в туризма , ФАКТУЛТЕТЕН НОМЕР - СОФИЯ 2012 Преди всичко е важно да изясним, че физическо възпитание не е само образованието, което получаваме в училище, а също времето, което прекарваме в спортна и двигателно активна творческа дейност (танци, бойни изкуства и много други). Физическото възпитание спокойно можем да определим като комплексен проц

Категория на документа: Документи по
 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ " АНГЕЛ КЪНЧЕВ " ФАКУЛТЕТ: КУРСОВА РАБОТА Дисциплина: Икономика на предприятието Тема: " Видове методи за определяне стойността на недвижими имоти / терени и сгради / . Сравнителен анализ и приложение. " Изготвил: Ф.№ Спец. Русе, 2012г. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Увод - стр. 2 2. Методи за оценка на недвижими имоти - стр. 2 2.1 Метод на разходите - стр.2 2.2 Метод на пазарните аналози - стр. 3 2.3 Метод на приходите - стр. 3 3. Справедлива пазарна стойност - стр. 4 4. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Категория на документа: Документи по
 ЦИУН БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ДОКЛАД ПО ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО ТЕМА : Качествата на съвременния лидер. 2009 Бургас Kaкво всъщност е лидерството ? Лидерството може да се дефинира и като процес, и като качество. Като процес, лидерството е използване на доброволно влияние за поставяне на групови или организационни цели, мотивиране на поведението към достигане на тези цели и подпомагане оформянето на груповата или организационна култура. Като качество лидерството е съвкупност на характеристик

Категория на документа: Документи по
 НА ТЕМА: "КЪПАНКИ" - народен обичай съхранен и до днес в Перущица. Разработил: Фак.№ I курс гр. Смолян 2011 година "...А в огнено студената вода пред бента, разпалени от музика и вино, до кръста голи младите мъже се хвърлят, боричкат се, за да покажат сила, и пръскат хората с вода, която сами с телата си са осветили. В дворовете свенливите съпруги държат в ръце стеблото на Лозница и всяка чака своя господар да пренесе в утробата зачатието на живота.... / Власо Власов / Според установената трад

Категория на документа: Документи по
РЕФЕРАТ На Ралица Тониева Павлова N;1812 м.с.III КУРС РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО(CARCINOMA COLI) Какво представлява ракът на дебелото черво? Ракът (карциномът) на дебелото черво е най-честия рак на органите на храносмилателния тракт. Представлява втория по честота карцином при мъжа (след белодробния и преди стомашния) и третия при жената (след карцинома на млечната жлеза и матката). Честотата му в последните години непрекъснато нараства Причините за възникване са: - генетично предразположение семейн

Категория на документа: Документи по
Технически университет Факултет "Стопански" Катедра "Социални и стопански науки" Р Е Ф Е Р А Т по Основи на управлението на тема: Фактори, влияещи върху процеса на вземане на решения Изготвил:..................... Факултетен № .............. Специалност:....................... Проверил: .................. гр. Габрово, 2013 Увод Вземането на решение е най-важната процедура в управлението, тъй като управлението не е пасивно наблюдение на действителността, а активна намеса в нормалния ход на проце

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет - Варна Защита на практическо обучение SWOT анализ на мебелна къща "ЯВОР-Варна" ЕООД изготвил: проверил: Александър Русев гл.ас. д-р Велина Казанджиева Фак.номер 3008 гл.ас.д-р Георгина Луканова Мебелна къща ЯВОР Мебелна къща Явор осъществява търговсо-посредническа дейност в сферата на обзавеждането с корпусна ,мека мебел и интериор.Мебелната къща е представена от 7 магазина тип шоурум разпръснати стратегически из територията на България , съответно в гр.Варна, гр.Бург

Категория на документа: Документи по
СУ "Св. Климент Охридски" Факултет по начална и предучилищна подготовка Интерпретация на урок за 5 клас по учебна дисциплина Философия за деца Изготвил: Проверил: Пламена Иванова Нешева доц. З. Захариев Специалност Социална педагогика Задочно обучение, ІV курс Фак.№ 30487 Поздравявам учениците и проверяваме заедно с дежурните дали има отсъстващи от час, след това ги моля да отворят учебниците си на страницата до която сме стигнали и продължавам с леко въведение. Обобщавам, че досега сме стигнал

Категория на документа: Документи по
 Аграрен Университет- Пловдив Реферат По Екология На тема: Общи закономерности на влияние на факторите на средата върху организмите.Класификация на екологичните фактори,лимитиращи екологични фактори.Закон на минимуми.Закон за толерантността.Компенсация на лимитиращите екологични фактори. Проверил: Изготвил:А.Василев С.Георгиева Земята е единствената планета в Слънчевата система, която е населена с живи организми. Науката смята, че тези организми са произлезли тук, на Земята. Това е станало в хо

Категория на документа: Документи по
Пещери в Германия Списъкът на пещерите за посещение в Германия съдържа 51 пещери, които са поддържани от Германското спелеоложко сдружение. Всички те са подземни, естествени скални образувания, оборудвани с електричество и достъпни за посетители, като се изготвят екскурзии с екскурзоводи. Аз ще ви разкажа за две от тях. Пещерата на Олга Пещерата на Олга е първата пещера оборудвана с електрическо остветление в Германия, през 1884г. Съществува само още една в света оборудвана преди нея - Kraushöh

Категория на документа: Документи по
 ФАКУЛТЕТ ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ КАТЕДРА ИКОНОМИКА И СЧЕТОВОДСТВО В ТРАНСПОРТА КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА "ИКОНОМИКА НА ТРУДА" НА ТЕМА Изготвил: Проверил: Радка Ботева Христова Спец.'' Икономика на транспорта'' доц. д-р Д. Тодорова Група 4921 София 2013г. 1. Представяне на фирмата (предмет на дейност). 2. Видове длъжности и длъжностни характеристики. 3. Брой персонал. 4. Работно време. 5. Система за оценка квалификацията на персонала-атестация. 6. Средна работна заплата-форми и системи на з

Яндекс.Метрика
92 92 100 100