Карта 3


Категория на документа: Документи по
Глава 1. Модел на заявките в интернет Разделът Модел на заявките в Интернет дава знания за протоколите на обмен в Интернет и за основни понятия в Java сигурност. В този раздел учениците получават необходимите теоритични познания за Java, входно-изходни потоци и управлението им при работа със системните устройства за въвеждане и извеждане на информация, с файлове, и с отдалечени системи. Тама1. Протоколи за обмен Не можем да започнем един практически курс по разработка на Интернет приложения, бе

Категория на документа: Документи по
 Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски '' Педагогически факултет гр. Шумен Тема : Средствата на научната комуникация в сферата на спортологията Изготвил:Джевайдия Джевайдинова Мустафова Специалност : Физическо възпитание Фак. Номер : 0931 Спортната наука е неизменна част от световната наука , като специфична човешка дейност на събиране и систематизиране на факти .Факт е , че науката дава на човека знания от висш порядък, които съществено влияят върху неговия живот.Провеждането на

Категория на документа: Документи по
ТЪРГОВСКА МАРКА 23.02.2012г. ВЪВЕДЕНИЕ Основни термини: - Марка - чл. 9 от ЗМГО - Запазена марка - марка, регистрирана по определен ред - чл.17 от ЗМГО - Бранд - обект, в който са отразени пазарния и правен аспект - Брандинг - Процедура по създаване на бранд. - Фирмено име - онази част от марката, която може да се изговори - Фирмен (марков) знак - онази част от марката, която не може да се изговори (символ) - Лого - ключов визуален елемент в марката - марково име или относително самостоятелен з

Категория на документа: Документи по
 Научен проблем. Тема. Научен въпрос. Научното направление е изследване в процеса на което се решават големи задачи във определени отрасли на науката. Съставни части на направлението са комплексни проблеми,, теми и въпроси. Под проблем се разбира сложна научна задача, която обхваща значителна област от изследването и има перспективно значение. Проблема се състой от няколко теми и изследването започва с проблема, а не със темата. Практическите проблеми възникват в резултат на някакви условия, ко

Категория на документа: Документи по
Област Велико Търново включва 10 общини и 336 населени места. Населението на област Велико Търново към 01.02.2011г. е 258 494 по данни на Национален статистически институт, което е 3,5 % от населението на Република България. Коефициентът на общата раждаемост през 2011г. е 8,82 ‰. Живородените деца в област Велико Търново за 2005 година са 2325. В сравнение с предходната година живородените деца са с 137 повече. През 2006 година живородените са 2252, от които 1164 са момчета и 1088 са момичета и

Категория на документа: Документи по
7.Произход и съшност на кредита.Принципи на кредитиране. Отделните фази на възпрозводствения процес протичат така че създават обективни условия за систематично най-често неравномерно освобойдаване на част от стойността на матерялните и парични фондове за определен период от време.В резултат на всичко това в народното стопанство съществува значителна маса от свободните парични средства.В същотото време има стопански организации,които намирайки се на определен стадий от кръгооборота на стойността

Категория на документа: Документи по
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ Център за дистанционно обучение Велико Търново КУРСОВА РАБОТА ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА :Търговско право Преподавател : Проф. д-р Георги Стефанов На тема: Обща характеристика на понятието"търговец". Видове търговци. Разработил: Цветомила Красимирова Луканова Факултетен № 121433220104 Специалност: Стопанско управление Първи курс / първи семестър , учебна година 2012/2013г. Велико Търново м.Май/2013г. Съдържание: I. Обща характеристика на понятието"т

Категория на документа: Документи по
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛ: ИНДИКАТОР 3 - БРОЙ НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ Галина Събева - студент бакалавър, Мирослав Димитров - студент бакалавър РЕЗЮМЕ: Показателят "Брой на научните публикации" е част от индексите по втори стълб на икономика на знанието - "Иновации". В доклада ще се разгледа развитието на България в тази насока за период от 20 години. Читателите ще се запознаят с обобщени данни за нивото на научните публикации в България, както и мястото на държавата спрямо останалите

Категория на документа: Документи по
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Задача по ТПР - Видове цокли и куплунзи в ел. апаратурата Изготвил: Фак. Проверил: доц. Д-р В. Видеков Цокли в електронната апаратура Щепсели и контакти Комбинират се мъжка и женска част, като контактните пинове на са под напрежение докато не се свържат. Щепселите и контактите позволяват електроуреди или апаратура да бъдат включени към променливотокова захранваща мрежа, като се различават по форма, размер, вид и волтаж. Видовете щепсели и контакти в различните стр

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа по история на Изобразителното изкуство На Ива Кметска II курс;ГДФ;АМТИИ гр Пловдив. Изкуство на СЕВЕРНО ИТАЛИАНСКИ ХУДОЖНИЦИ- ЯКОПО, ,МАНТЕНЯ ДЖЕНТИЛЕ,ДЖОВАНИ, БЕЛИНИ. През втората половина на XV век Северна Италия става независима в областта на изкуството най-вече в лицето на Андреа Мантеня,както и Венеция чрез рода на Белини.Като резултат "Ренесансът" тук се появява много по-късно,отколкото в Централна Италия,но пък за сметка на това придобива такава мощ,че когато се опитаме д

Категория на документа: Документи по
 КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСОВ ПРОЕКТ ПО "Управление на човешките ресурси" ТЕМА: "КАК ДА ОСИГУРИМ НАЙ-ДОБРИТЕ КАДРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ? " Изготвил: Име: ДОБРИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА Фак.номер: 1119071 Спец: Бизнес администрация 2 курс През последните години в науката и практиката на мениджмънта все по-настойчиво си пробива път разбирането, че най-ценния ресурс на организацията са хората, работещи в нея. Това е причината понастоящем да се използва терминът "човешки капитал" като признание з

Категория на документа: Документи по
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ НА ТЕМА: КОМПОСТИРАНЕ Изготвил: Фак. № Шумен 2010 Съдържание: 1. Увод / 3 2. Какво е компостиране / 4 3. От какво може да се приготви компост / 6 4. Какви условия са необходими за компостирането / 10 5. Етапи при компостирането / 12 6. Проблеми при компостирането / 16 7. Състав на компоста / 19 8. Приложение на компостирането / 22 9. Литература / 28 Увод Понятието екология е въведено 1869г. от немския учен Ернст Хек

Категория на документа: Документи по
 "Към брата си" Стихотворението "Към брата си" за първи път е било публикувано във вестник "Дунавска зора" през 1868г. Повод за написването му е завръщането на Ботевия лирическия герой в родината, а в това се изразява неговото разочарование от действителността, която го заобикаля. Той губи желание да се бори за свободата си, примирява се и живее в плен. Смисълът на заглавието на творбата е доизграждането на интимно-съкровения свят на героя. За разлика от "Майце си", където адресатът е майката,

Категория на документа: Документи по
Класификация на хидравличните машинни механизми Те представляват механизъм при които се извършва трансформация на енергия или полезно производство. Наи общото определение на енергията е способноста на телата да извършват работа. Хидравличните машини се наричат в които се осъщесвява обема на енергия между флуида с течност или газ , преминаващ през тях и техните подвижни елементи , работни колела, мембрани и др. Често хидравличните машини работещи с течност , а машините работещи с газове са извес

Категория на документа: Документи по
За правилното осъщестяване на маркетингова дейност е необходимо да се извършат три основни групи дейности: 1. Учредяване на народно събрание и разработване на конституция и правилно структуриране на парламента. 2. Вече създадените инстиуции да произвеждат продукта, за който са създадени. 3. Развиване на умението да се печели власт чрез убеждаване на гражданите - ефективно продаване на политическа стока. 1. Поява и развитие на обществените и политическите комуникации - обективната основа на марк

Категория на документа: Документи по
"ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА" "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ" ПРОБЛЕМИ НА ОТЧИТАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ И НА КАЛКУЛИРАНЕТО НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА СПЕЦСЕМИНАР Изготвил УВОД В настоящите условия на финансовата и икономическа криза от ключово значение за успешната реализация на продукцията и услугите на всяко едно предприятие е постигането на конкурентоспособност на пазара. Два от основните фактори, предопределящи развитието на успешен бизнес за стопанските субекти, са разх

Категория на документа: Документи по
 ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" Гр.БЛАГОЕВГРАД СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА : ПОРТФОЛИО АНАЛИЗ Изготвил: Проверил:......................... 1.Кристина Шавкова-11150321109 /Проф.Д-р Миланов/ 2.Симона Тодорова-11150321110 3.Фатма Мезин-11150321117 4.Надя Борисова-11150321120 5.Виолета Доудурова-11150321122 Спец."Икономика" II курс Съдържание 1.Анализиране на портфолио.........................................................................стр.3 2.Оптимизационни функции на портфолио.............

Категория на документа: Документи по
 1. Същност на рекрутирането на персонала Рекрутирането на персонал е важен и отговорен процес от който зависи по-нататъшната дейност на организацията, ефективното и функциониране като система. Неговото успешно или неуспешно осъществяване е от голямо значение за вътрешния климат на бизнес организацията, за процесите на интеграция между отделните хора, отдели и структури, за идентифицирането на индивидуалните с колективните и фирмени интереси. 1.1. Обща характеристика на подбора на персонал По с

Категория на документа: Документи по
Тема № 1 - Същност на ГП-с: защита - санкция; динамичен факт.състав; правоотношение ГП-с е средство за защита с/у незаконосъобразното развитие на гражд.правоотн-я и цели да възстанови законосъобразното им състояние. Незак.съобразно развитие е налице: * правен спор - външно проявено противоречие на правните твърдения на насрещните субекти. Правният спор отнема на правото качеството му на безспорно и го превръща в спорно. Две са проявните форми на правния спор: - неоснователно отричане на право,

Категория на документа: Документи по
 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра "Икономика, инженеринг и индустриален мениджмънт" КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС ИКОНОМИКА София, 2012г. 1.Капитал на бизнес организацията. Видове капитал. Капиталът е основата, върху която се изгражда всяка бизнес организация. Капитал - това са всички средства, които се притежават от стопанския субект и са предназначени за стопански дейности с цел получаване на печалба. Той служи за осигуряването на бизнес организацията с различни видове иму

Категория на документа: Документи по
 Тема 4 Стандартизиран модел за първоначално оценяване и признаване на нетекущите активи в ППС (ДМА) (само от лекцията) Понятието актив, както и класификацията, организацията, отчитането и икономическото третиране на активите са обект на международни и национални нормативни актове и стандарти. В международните счетоводни стандарти активите са ресурс, контролиран от предприятието, придобит в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода. Безспорно от първостепенно зна

Категория на документа: Документи по
Функции на медиите - Функцията представлява ролята, която даден предмет има по отношение на цялото, в който този елемент влиза ; дейност, която извършва този предмет. - Функциите са бързо протичащи кратковременни процеси; за разлика от тях за структури се считат стабилните дълготрайни процеси. - Функционалният анализ разкрива до каква степен елементите на дадена система допринасят или не допринасят за "функционирането" на целокупната система, т.е. на обществото. o Елементите на обществото могат

Категория на документа: Документи по
25.Психологически проблеми на професионалната дейност на учителя. Обобщен модел на системата "Учителска професия". Преди около четвърт век А. Леонтиев издава един труд, в който за първи път се аргументира правото на самостоятелно съществуване на понятието "педагогическо общуване". След това се осъществява много интензивно изучаване на това понятие по отношение на неговата структура, същност, функции, разновидности и средства за осъществяване. В България то е предмет на редица изследвания, чийто

Категория на документа: Документи по
Внимание Характеризира се с това, че психическите сили се концентрират само върху един обект. Да внимаваме в известен смисъл означава да се затворим за външния свят. Вниманието се появява във връзка на съзнанието с предмета. Тази връзка се изгражда от целенасочените усилия на човека. Самото внимание не е самостоятелен процес. То няма собствен продукт. Функцията на вниманието не се състои от генерирането на психични продукти, а да измени създаван образ. В този смисъл то играе ролята на регулатор

Категория на документа: Документи по
Доклад На тема: Дихателна система у кърмачетата Изготвил: Даяна Бакърджиева Фак. номер: 597 Специалност: мед.сестра 2 курс Дихателните пътища, по които въздуха постъпва в дробовете на кърмачето, са много тънки. Носа е малък и къс. Дишането е с честота 40-50 дихателни движения в минута. Според размера на белите дробове честотата на дишането към края на първата година намалява до 30 дихателни движения в минута. Ритъма на дишане при кърмачето е неустойчив. Лекото психическо възбуждане, незначителн

Категория на документа: Документи по
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет-Катедра Психология Магистърска програма:Юридическа психология К У Р С О В А Р А Б О Т А по Медийна психология на тема: Личността в комуникационния процес и влиянието на масовите комуникации върху нея Изготвил:Теодора Л.Костова Проверил: .............. Фак.№: 123503415 07 проф.д-р П. Братанов Благоевград 2013 Съдържание: Увод Личност Комуникационният процес и семантиката Предмет на комуникацията Мотивация Получател (предназначение) Сема

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет - Варна Курсов проект по Маркетингови изследвания на тема: "Покупката и продажба на обувки в България" Изготвили: 2 курс,спец.Маркетинг Проверили: гр.Варна 2013г. I.Въведение 1.Ситуационен анализ Обувките са неразделна част от нашето ежедневие.Всеки човек е потребител на пазара за обувки.Покупката и потреблението на този продукт са предизвикани от различни фактори:нагласа,вкусове,естетически предпочитания,нужди и други.Обувките са продукти без преки заместители на паза

Категория на документа: Документи по
 Българо-турските отношения от 1944 г. до началото на 80-те години на 20 век. След Втората световна война външната политика на България е пряко зависима от СССР, в чиято сфера на влияние е оставена по волята на победителите от Антихитлеристката коалиция. Тази зависимост обаче се променя през годините и има различни измерения с оглед на отделните региони. Несъмнено, отношенията със съседите са от първостепенна важност както заради нелекото историческо наследство, така и поради факта, че на Балка

Категория на документа: Документи по
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ Факултет: "Растителна защита и агроекология" КУРСОВА РАБОТА Микробиология Тема:Плесенови гъби Студент: Кристина Иванова Чекерска Специалност: Растителна защита. Фак. № 3404 Курсовата работа е предадена на 28.10.2013г. ПРЕПОДАВАТЕЛ: Проф. Й. Кузманова :..................... Гр. Пловдив Дата: 28. 10. 2013г. Плесените са ( еукариотни микроорганизми) са обширна и хетерогенна група, която се отнася към гъбите. 1. Морфология Вегетативното тяло на плесените се състои от мно

Категория на документа: Документи по
 Интернационализираите деиността на Биовет АД Биовет АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост. Биовет също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност. Фирмата се стреми да с

Категория на документа: Документи по
Врачански будители и благодетели Идеята за честването на българските народни будители възниква сред поборниците, доживели освобождението на България, които подемат инициативата да се отдаде почит на знайните и потъналите в забвение имена на царе и патриарси, монаси и отшелници, книжовници и граматици, просветители и бунтовници, страдалци и войни за род и Родина. За първи път Денят на българските народни будители е честван в Пловдив през 1909 г. Изпълнени с вяра и надежда в бъдещето, българите с

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЛИК Това е нещото, което движи не само обществото, но и цялото човечество. Икономическият облик се задвижва от двете притегателни сили: Производство и Потребление. Производството е главен източник за получаване на блага необходими за живота на човека и за удовлетворяване на неговите потребности. Богатството на желязна и медна руда е причина още през Средновекивието, местните занаятчии и железари да използват Западно Европейската Сексонската технология, за добив на желязо с самок

Категория на документа: Документи по
2. Пазарът на недвижими имоти като система и необходимост от неговото регулиране От гледна точка на теорията на системите, както всеки пазар, така и пазарът на недвижими имоти е система, защото: система е всяка една съвкупност от елементи и връзките между тях и с околната среда, взети заедно с техните свойства и свойствата на връзките, която функционира като единно цяло за постигането на определена цел. Основните характерни черти на всяка система са: системата е множество от елементи, свързани

Категория на документа: Документи по
ЛЕКЦИЯ 2 Научни открития Научните открития представляват установяване на св-ва,явления и закономерности на мат.свят,годни да бъдат проверени.За разлика от изобретенията,при НО няма процес на създаване на нещо ново.Авторът на НО е откривател,а самото НО като обект на ИС се х-ра с: 1) В/у НО не може да се установи собственост.Те остават извън човешкото съзнание. 2)При НО винаги има причина,следствие и причина на следствена връзка.Ако липсва нещо от това се говори за научен факт,а не за НО 3)Закон

Категория на документа: Документи по
Колоездачно дружество "Родопски орел" Появата и развитието на Асеновградското колоездачно дружество "Родопски орел" е в зависимост от началото на масовото проникване на велосипеда в града и обществено-икономическите отношения. През 1900г. се създава Международният колоездачен съюз, в който България става член 28години по-късно.Повече от 120 са националните федерации, членове на ФИАК, между които и България, чието членство датира от 1965г. Твърде бързо възникват множество колоездачни клубове, на

Категория на документа: Документи по
01.10.2013 4. Функции на търговията В специализираната литература няма единно схващане относно функциите на търговията. Основно се извеждат 3 функции: 1. Икономическа- разглежда се като основна, тъй като произтича от връзката на търговията с пазарния механизъм, защото пазарния механизъм съдържа в себе си изискванията за ефективно икономическо развитие и за интензивен подем на цялостния икономически и стопански живот в страната. Пазарния механизъм е търговски механизъм, защото той изцяло се осно

Категория на документа: Документи по
Въведение в бизнес етиката Възникването на бизнес етиката:изходни понятия-бизнес, етика, морал, нравственост. Същност и специфика на етическото знание като особено философско познание. Бизнесът и бизнес етиката като ценности и тяхната социална определеност. Предмет, основни задачи и проблемни въпроси на бизнес етиката. Етика произхожда от древногръцката (ет, етос-нрав, обичай, приетост). За първи път тази дума се въвежда от Аристотел и я нарича практическа философия. Основното и предназначение

Категория на документа: Документи по
 Д О К Л А Д по Теория на финансите на тема Видове и класификация на държавните приходи Видове и класификация на държавните приходи Приходите на държавата са парични суми с която тя разполага за посрещането на своите разходи.Те представляват парични плащания на физически и юридически лица с принудителен и задължителен характер в полза на държавата.Събирането на приходите е процес на разпределение на доходите на стопанските субекти и на индивидите чрез финансови методи.Приходите изразяват специф

Категория на документа: Документи по
Периодичен печат Тема:1 1. Раждането и развитието на масовите комуникации - печатната книга, периодиката, пресата. От раждането си, човек контактува с околната среда. В началото този тип общуване е примитивно - чрез звукове, жестове и др. Тази комуникация е била в устен вид, непосредстевено преди писмената система. Устната комуникация не се запаметява, не се съхранява. След създаването на писмеността (шумерската писменост), се дава възможност за усъвършенстване на комуникацията понеже информаци

Категория на документа: Документи по
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФАКУЛТЕТ АВТОМАТИКА КАТЕДРА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ ПРОИЗВОДСТВА по дисциплината "Автоматизация на технологичните процеси" Студент: Елена Петрова Величкова факултетен номер 011205011 група 1 курс III ръководител проекта : .................... /гл.ас.Б. Георгиев/ СОФИЯ 2007/2008 Задача 1: Създаване на модели на дадената система на базата на няколко метода. При създаването на тези модели на входа се прилага стъпаловидно входно въздействие. Дадена е следната

Категория на документа: Документи по
 Методите на обучение в дидактиката се обсъждат от времето на Ян Амос Коменски. Той е един от най-важните проблеми в съвре-менната дидактика. "Началото и краят на нашата дидактика ще бъде търсенето и намирането на начин, с помощта на който учителите по-малко да обучават, а учениците повече да научават"- Ян А.Коменски. Терминът "метод" идва от гръцки произход /metodos/ и означава път, начин, способ на действие, начин на поведение. Методите на обучение изграждат процесуалната страна на технология

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО РЕФЕРАТ ПО Борси и борсови операции СПЕЦИАЛНОСТ Икономика на търговията ТЕМА Възникване и развитие на борсите и борсовата търговия в България през първата половина на ХХ век Изготвил: Елена Рашева Фак. № 105373 поток 163, група 1619 Гр. София 2013 г. Независимо от факта, че в завършен вид борсите са продукт на промишлената революция от късното Средновековие ( втората половина на 19 век ) и бързото развитие на производството, на предлагането и разш

Категория на документа: Документи по
Алтернативи за финансово рентиране Заобикалящата ни глобална икономическа среда е фонът, в който съвременният човек е принуден да изгради своята утопия. Икономиката е толкова дълбоко навлязла в нашето ежедневие, че сме принудени да следим, какво се случва от другата страна на Земята, за да сме подготвени за някое финансово сътресение, което да се отрази и на нас. Познаването на фундаметните на икономическата мисъл е задължително за всеки себеуважаващ се гражданин, на която и да е страна. От мно

Категория на документа: Документи по
 Тема 1: Население - основни характеристики. Населението на България. 1.Население: Това е съвкупност от индивиди, обитаващи дадена територия към определен исторически момент или през определен период от време (или дата) и се променя в резултат на ражданията, умиранията и миграциите. Под "дадена територия" се разбира определени пространствени граници. Тази човешка съвкупност е в непрестанно движение и се развива в течение на времето. Развитието на населението има 2 основни аспекта: -количествени

Категория на документа: Документи по
 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС НА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕХНИКАТА Технологическият процес на ремонта на техника се състои от сложни, многочислени, частично или напълно съвпадащи с производството, а също така и независими от него и разработени изключително за ремонта на машини отделни технологични процеси. Фиг. 1. При приемането за ремонт на машини в сервизните бази се съставя акт, в който се посочват приетата техника и принадлежности, а също така недостигащите монтажни единици и детайли. След приемането м

Категория на документа: Документи по
 ВТУ - "Св. Св. Кирил и Методий" Катедра: Педагогика Уч. Дисциплина: Педагогика на математическата култура в детската градина Анализ на статия Спец: ПНУП - задочно Математическата подготовка на децата в детската градина Автор: Румяна Борисова Публикувана в брой №4 година 2009 на сп. "Предучилищно възпитание" Подготовката на децата по математика за първи клас предполага да се вземат под внимание специфичните особености на обучението при 5-6 годишните деца, да се отчетат изискванията по отношение

Категория на документа: Документи по
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ПОНЯТИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ИЗКЛЮЧВАТ ОБЩЕСТВЕНО ОПАСНИЯ, ПРОТИВОПРАВНИЯ И ВИНОВЕН ХАРАКТЕР НА ДЕЯНИЕТО. Понятието престъпление е законово регламентирано в чл. 9, ал. 1 от НК. -ПРЕСТЪПЛЕНИЕ е това обществено опасно деяние, действие или бездействие, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. 1. ЕЛЕМЕНТИ. От това определение се извличат елементите на престъплението, които са следните: 1) Д

Категория на документа: Документи по
Химикотехнологичен и металургичен университет - София Катедра "Биотехнология" Специалност: Биогорива Дисциплина: Биотехнология на алкохолите Р Е Ф Е Р А Т Тема: Промишлена ферментация на зърно-картофена мъст и меласа, сулфитни луги и хидролизати от дървесина Изготвил: Пламен Цветков, Проверил: фак.№ МХ0565 /доц. Г. Йонкова/ София, 2013 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Обща характеристика на суровините 1.1 Меласа Меласата е матерната луга, получена след изкристализиране на захарозата от захарния сок, добит от заха

Категория на документа: Документи по
 Колеж по телекомуникации и пощи Курсова работа по Основи на управлението Тема : Анализа на надеждността на оборудването в частна фирма за предоставяне на услуги . Разработил : Елизабет Жорова Велкова , МИТП , ЗО , 2 - ри курс , фак. № 331211 Задал : доц. Д-р Добромир Маламов Утвърдил : доц. Д-р Добромир Маламов Съдържание : 1. Увод 2. Формулировка на решавания казус 3. Изработка на модел за решаване на проблема 4. Използвана литература ЕТ "Цанков" е създаден през 1995 год. , чиято основна фирм

Категория на документа: Документи по
Р У "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ : Бизнес и Мениджмънт КУРСОВА РАБОТА По Индустриален инженеринг Тема : "Организация на производството. Производствена структура на индустриалното предприятие. Задача за интензивно натоварване на машините" Изготвил: Специалност: Индустриален мениджмънт 2 курс Група: Факултетен N: Дата: 06.05.2013г Проверил: / гл. ас. С. Кунев/ Русе 2013 Въведение В настоящата курсова работа ще бъдат разгледани теоретичните постановки за организацията на производството, производствена

Категория на документа: Документи по
Обща част Понятието за държавно управление. Изпълнителна власт- от лат. Език администрация означава управление, за това и административно право означава управленческо право. Нормите на административното право регулират обществените отношения, които имат управленчески характер. По принцип управлението на обществото се осъществява в 2 направления. Едното по линия на държавата, а другото по линия на обществените организации. За това говорим за държавно управление и обществено управление. Като разг

Категория на документа: Документи по
 1.Дидактически анализ на видовете знания във възпитатено-образователна ситуация ,,Картичка за мама'' 1.1 Понятията като вид знания А)понятия отразяващи обекти и техните свойства -материали-картон,шнур -название на учебния образец-картичка за мама -инструменти и пособия-лепило -свойства-твърдост на картона,цвят на картона,еластичност на шнура Б)понятия отразяващи процеси и явления -технологична операция-залепване и отлепване от перфорация,нанизване на конец и завързване на конеца -технологичен

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА№ 9 Помощни средства на въоражение в МВР 1.Видове помощни средства. Използването на помощни средства се осъществява в посочените от Закона за Министерство на вътрешните работи случаи, при реализиране правомощията на полицейските органи. Познаването на основните правила и особености при употребата на помощни средства от служителите ще намали риска от допускане на грешки и неправомерни действия. Помощни средства -белезници , усмирителни ризи , гумени и електрошокови палки и прибори , химичес

Категория на документа: Документи по
 През ХХ век в повечето държави в света започват да се провеждат преброявания. В края на ХХ век в преброяване на населението са обхванати около 98% от населението в света, т.е. в почти всички страни в света. Събираните данни от преброяванията са най-надеждни за броя, състава, движението и разпределението на населението по страни, континенти и общо за света. По препоръка на ООН след 200 година в повечето страни са проведени преброявания, част от които са субсидирани от ООН. От началото на съврем

Категория на документа: Документи по
I.Въведение - как да разбираме международния маркетинг Международният маркетинг обхваща дейности,правила и процеси,осъществявани на международните пазари и създава, доставя и обменя изделия и услуги,които предлагат изгода за заинтересованите лица и обществото. Модел на веригата на интернационализацията или модел на Упсалската школа: съществуват 3 основни етапа в развитието на международния бизнес: 1) Класически износ без посредници; 2)Договорни задгранични операции: коопериране, трансфер на тех

Категория на документа: Документи по
 Въведение за TL-WR741ND Рутерите изпълняват функцията на портал между широколентовата връзка(кабелен интернет,ADSL,LAN) и домашната/офис мрежа.Безжичните рутери са със различна конфигурация, но повечето са обединени от четирипортов жичен Ethernet суич. Безжичните рутери също така имат вграден, безжичен Access Point.Както подсказва името,тези устройства маршрутизират трафика между вашата мрежа и интернет.Повечето съвременни рутери са с вградени DHCP сървър, който автоматично назначава IP информ

Категория на документа: Документи по
Търговище (Ески Джумая) Търговище, известен още с османското си название Ески Джумая, попада в Никополския санджак на Османската империя. В османските извори се среща и наименуванието Cum 'a-i Atik. Търговище възниква като град с важен петъчен пазар, откъдето идва и съвременното му българско име (ески джумая - тур. старо пазарище). Според Махиел Кийл този град е типичен пример за една от петте категории градски селища, чиято поява не се корени в действията на централната власт или на някой мест

Категория на документа: Документи по
ЮЗУ "Неофит рилски" Факултет: "Обществено здраве и спорт" Реферат На тема: " Комуникативни нарушения при слепоглухи деца и ролята на социалния работник в екипната работа при терапията и социализацията им." По: Комуникативни нарушения Изготвил: 3 курс Специалност: "Социални дейности" Фак.номер Твърде често за слепогухите се мисли , че са напълно слепи и напълно глухи. За щастие това се среща при един сравнително малък процент от популацията на слепоглухите . Повечето слепоглухи са с остатъчно зр

Категория на документа: Документи по
Въведение 1.Развитие на теорията за стойността във времето 2. Критика на трудовата теория за стойността 3. Критика на теорията на принадената стойност Развитие на теорията за стойността във времето Въпросът за двете страни на една стока, а именно нейната потребителна и разменна стойност, за пръв път се разглеждат от най-универсалния ум сред древногръцките мислители- Аристотел. " Употребата на всяко благо е двояка, едната е свойствена на нещото като такова, а другата- не, както един сандал може

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Курсова работа По Информатика Изготвил: Спец. Статистика и иконометрия, I курс, фак. номер 9999 2010 г. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Предметна област и бизнес правила. 2. Модел на базата от данни. 3. Описание на таблиците. 4. Прложение на базата данни. * заявки за извличане на данни > Приходи по месец > Приходи по клиент > Приходи по автомобил > Приходи по ID на клиент > Закупено гориво > Неплатени ф-ри > Превозен товар над 15 тона > Спестено гориво и масло > Добавяне на кли

Категория на документа: Документи по
 Тийнеджърската култура специфични образци за действия,практики за дейност,модели на поведение. Културата обхваща и пронизва всички области на човешкото общество и същевременно се проявява, като полифункционална и многоаспектна спе-цифично човешка система от дейности, чрез която хората не само съгла-суват своето поведение,но и развиват своите способности, създават она-зи "изкуствена среда", която се превръща в тяхна "втора природа" значе-нието на културата във формирането и насочването на социа

Категория на документа: Документи по
Унрверситет "Проф. Д-р Асен Златаров" Факултет обществени науки КУРСОВА РАБОТА По Етнология На тема: Бургаско пристанище Изготвил: Виктория Валентинова Ангелова фак.№198 втори курс сп.Педагогика на обучението по български език и история Проверил: Проф. д.и.н. Д. Радойнова Пристанище Бургас е българско пристанище. То е утвърдено като основно за трансевропейската транспортна мрежа TEМ-T. Разположено в едноименния Бургаски залив в най-западната част на черноморско крайбрежие в Бургас. Пристанище Б

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ КУРСОВА РАБОТА ПО МОБЕЛ ТЕМИ: 1.Звук и буква "Щ"-1 клас 2.Лични местоимения-3 клас 3."Дядо и ряпа"-1 клас 4.Преразказ по приказка-3 клас Изготвил:Красимира Коева Проверил:Н.Бенин 106703 План-конспект 3 клас Тема на урока:Преразказ на приказка Цели: -формиране на начални умения за предаване на пряка реч като полупряка и авторска реч; -усъвършенстване на уменията да се преразказва текст; -възприемане и анализ на народна

Категория на документа: Документи по
Организационни структури на управлението. Управленски структурни единици - бюра, сектори, отдели. Типове организационни структури на управлениетo 1. Понятие за организационна структура на управление (ОСУ) Организационната структура на управление е йерархично подредена съвкупност от длъжности и звена, на които са дадени власт и са възложени отговорности за управлението на цялостната дейност на организацията. Основната задача, от която се изхожда е постигането на целите на управлението. Съществув

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа по физиология на растенията Проверил: проф. д-р Андон Василев Андоно 1 Активните движения на организмите са едни от най-забележителните прояви на живот,те са едно от основните им свойства.Движението-това е преместване на организма или на неговите части в пространството.Двигателната активност е необходима за храненето,размножаването и за защита.Движенията са активни,когато това е свързано със загуба на метаболитна енергия.Сухоземните растения са закрепени за почвата организми и ч

Категория на документа: Документи по
 ШУ "Епископ Константин Преславски" Факултет по Природни Науки Специалност "Туризъм" Бизнес план за изграждане на ресторант на територията на община Шумен По дисциплина : Управление на проекти в туризма Изработил: Проверил: Каймет Сали Проф.д-р Д.Салтиров III курс Гл.ас И.Владев Фак.номер : 443/10 1020113013 Редовно обучение гр.Варна 2013 г. Съдържание : I .Увод 1. Цел на бизнесплана ................................................................ 4 стр. 2. Основна информация за проектираното з

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА№5 КАРТЕЧНИ ПИСТОЛЕТИ И РЕВОЛВЕРИ НА ВЪОРАЖЕНИЕ В МВР 1. 7,65 мм. картечен пистолет "Скорпион" 1.1.Материална част. Този пистолет е приет на въоражение през 1963г. в полицейските и специални служби , в десантните части, в охраната на въздушните полети и във военните формирования на бившата Чехословакия. Дело е на конструктруктора Мирослав Рибар от фирмата "Чешка Збройовка" в гр. Ухерски брод.Оръжието е с калибър 7,65 мм. и използва боеприпаси 7,65 мм "Браунинг". "Скорпион" е пригоден за во

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Юридически факултет РЕФЕРАТ по АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН СТАТУТ НА ГРАЖДАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ Тема: Гражданство. Гражданството като фактор за определяне на административноправния статут на физическите лица. ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Мирослава Валентинова Николова Гл. ас. д-р Надежда Христова Специалност: Право Курс IV Ф. № 29160127 гр. София 2012 г. СЪДЪРЖАНИЕ: I. Увод 3 II. Изложение 6 1. Придобиване на българско гражданство по произход 6 2. Придобиване н

Категория на документа: Документи по
 Университет за национално и световно стопанство Юридически факултет Курсова работа на тема: Право на пристрояване и надстрояване - правна същност и характеристика Изготвил: София, 2010г. Съдържание: 1.Въведение ...........................................................................................3 2.Основна част ........................................................................................4 2.1 Право на пристрояване ...............................................................

Категория на документа: Документи по
Тема №23 Правата на човека и международното хуманитарно право Историческото възникване на международното хуманитарно право предшества и спомага юридическото закрепване на правата на човека в международни актове. Днес те са взаимно свързани и се счита,че международното хуманитарно право е подотрасъл на международното право по правата на човека. Международното хуманитарно право датира от създаването на международния постоянен комитет за оказване помощ на ранените войници и приемането на Женевскит

Категория на документа: Документи по
 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Курсова работа на тема Медиаморфоза. Кросмедия. Поява, развитие и функционални характеристики. Изготвил: Проверил: Специалност:Журналистика,2 курс ФК:077-ж Велико Търново 2013 Увод В началото на второто хилядолетие ставаме свидетели на качествени промени в областта на медиите. Класическите радио и телевизионни форми постепенно отмират за сметка на бързата им замяна с новите аудио-визуални медийни услуги. Развитието на инте

Категория на документа: Документи по
 Транснационални корпорации: (курсов проект по Транснационални корпорации и световна икономика) гр.Варна 2013г. Съдържание: 1. ТНК...................................................стр.3 2. История на "Coca-cola company"...стр.4 3. Транснационализация.....................стр.5 4. Сравнителен анализ........................стр.8 5. PepsiCo..................................стр.11 6. Сравнителен анализ........................стр.12 7. Маркетингови стратегии................стр.13 8. Световната криза

Категория на документа: Документи по
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград,2013 КУРСОВА РАБОТА На тема: Nomina attributive Изготвил: Проверил: Мария Дебелушина Доц.д-р Антони Стоилов Българска филология 2 курс,ЗО Фак.№12300222001 Съдържание 1.Определение за Nomina attributive 2.Формации за мъжки род 2.1 Словообразувателен тип със суфикс "ак" 2.2 Словообразувателен тип със суфикс "ец" 2.3 Словообразувателен тип със суфикс "ко" 2.4 Словообразувателен тип със суфикс "чо" 2.5 Словообразувателен тип със суфикс "ач","аш","

Категория на документа: Документи по
Университет за национално и световно стопанство Град София Факултет " Управление и администрация" по дисциплина "Бизнес планиране" Изготвили: Проверил: Град София 2010 г. Съдържание Резюме ..................................................................................................................................... 2 Мисия и цели ........................................................................................................................ 3 Анализ на отрасъла ...................

Категория на документа: Документи по
 Съдържание 1. Заглавна страница съдържаща: наименование на катедрата и дисциплината ; трите имена и факултетен номер на студента. 2. Условие на задачата с входни данни и чертежи . 3. Мтодика за решаване съдържаща:теоретична част,формули,чертежи. 4. Избор и оразмеряване на мълниепримници. 5. Избор и оразмеряване на токоотводи. 6. Избор и оразмеряване на заземители. 7. Чертежи на мълниезащтитната уредба,включително погледи и детаили. 8.картинки на мьлния и мьлниеотводи Теоретична част: Пряко поп

Категория на документа: Документи по
1. Предмет и задачи на Юридическата психология Изучаването на противоположното поведение, следствената, съдебната и пенитенциарната дейност определят разбиранията за предмета на ЮП. Провежданите експериментални изследвания усилват дискусиите относно предмета на ЮП и това е индикатор за развитието на тази дисциплина. Психологическите дисциплини се делят на фундаментални и приложни. ЮП изъчава закономерностите и механизмите на психологическата активност на хората и сферата на регулиране на правно

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" Колеж по туризъм Курсова работа Санитарно- хигиенни изисквания към технологичното обзавеждане на ХР! Изготвил: Проверил: Йорданка Георгиева Петърчева гл.ас. Калудова Специалност Туризъм - ОУХРЗ 2-ри курс, 25група, фак.№ 3296 16. 11. 2012г. Съдържание 1. Увод ................................................................................................................... 3 2. Общи изисквания на Министерството на здравеопазването ................ 3 3. Микр

Категория на документа: Документи по
 Технически Университет - София Стопански Факултет Катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ Тема: "Организиране на сватбено събитие" Съдържание: 1. Цел на проекта......................................................................2 2. Фактори, оказващи влияние......................................................2 3. Дефиниране на работите...........................................................3 4. Означение на работите..............

Категория на документа: Документи по
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ КАТЕДРА МАРКЕТИНГ ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ИНВЕСТТИЦИИТЕ" ФИРМА "САНИТАПЛАСТ" АД ЗА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА "ТОАЛЕТНИ КАЗАНЧЕТА" НА ПАЗАРА 08/04/2007 ИЗГОТВИЛИ: Ивайла Иванова Николова фак.№ 23020164 1. ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА "Санитапласт" АД съществува като предприятие от 1987 г., бивш цех на предприятие от МПБУ "Шумен". Намира се на 6км от втората столица на България - Велики Преслав. Основна дейност н

Категория на документа: Документи по
 GENB004 Курсова работа На Йоргос Стелиос Фиданис, фак.номер: F59713, Мрежови противосмутителни филтри. * Мрежов филтър Този мрежов филтър спира смущения излъчвани от компютър, трансивър и др., както и смущеният идващи от мрежата. Филтърът спира диференциални и синфазни смущения. Защитното зануляване не се прекъсва, но за високи честоти апаратурата не е свързана към мрежата. Практически предварителни измервания показват, че нивото на приеманите смущения предизвикани от компютър се намаляват с о

Категория на документа: Документи по
 Изготвил Проверил:ас.Д. Иванов Специалност фак.№ Задочно обучение I курс В А Р И А Н Т 10 Да се създаде документ от 4 страници с размер А4 с помощта на MS WORD, съдържащ: * Заглавна страница - Курсова работа; разработил - име, презиме, фамилия, фак.№, специалност, курс, група; приел - ст. ас. М.Дешкова * Заданието за курсова работа - описание на Excel-ската таблица * Самата таблица с подходящите данни Курсовата работа да бъде оформена и предадена за защита - подвързана в папка, а на дискета да

Категория на документа: Документи по
 ОСНОВИ НА ПРАВОТО И ТЪРГОВСКО ПРАВО - 2 ЧАСТ ТЪРГОВСКО ПРАВО 1.Понятие за търговско право І. Определение, предмет и метод на ТП: 1. Определение за ТП - Съобразно субективната концепция за ТП, то следва да се прилага само спрямо лицата, които имат качеството търговец. Ако се вземат предвид правните актове (обективната концепция), то следва да се прилага при всички актове необходими при търговския обмен - при всяка търговска сделка. За да се даде определение за понятието ТП следва да обхват и 2-

Категория на документа: Документи по
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР Управление на публични и бизнес организации Управление-процес на вземане на решения При изпълнение на управленските си функции,публичните организации и бизнес организациите извършват подобни неща и прилагат сходни подходи: 1.Работят с хора (самостоятелно и в групи) 2.Разработват програми за действие,поставят цели,вземат решения и организират изпълнението на тези решения 3.Влизат във взаимоотношения-власт-подчинение Управлението на публични организации

Категория на документа: Документи по
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "Черноризец Храбър" ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО ТЕМА: Анализ на фирмена дейност на "РУБЕЛЛА-БЮТИ"АД Изготвил: Проверил: Павлина Ангелова Старши асистент СУ-ММБ І курс Павлина Ямукова Фак.ном.07981015 Съдържание 1.ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА 3 2.ОПИСАНИЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 4 3.ОРГАНОЗАЦИОННА СТУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ 5 4.ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ 6 5.ДИСТРИБУЦИЯ 7 6.АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТИТЕ 7 7.СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ НА ФИРМАТА 7 8.СТИЛ НА РЪКОВОДСТВО 8 9.ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа на тема Социален маркетинг по дисциплина "Стратегически маркетинг на търговската фирма " Изготвил Проверил: Ф.н: Специалност: Икономика на търговията магистър Съдържание 1. Увод 2. Основни понятия и значение 3. Същностните характеристики на социалния маркетинг 4. Модел на социалния маркетинг 5. Основни принципи на социалния маркетинг 6. Маркетинг в социалните мрежи 6.1 Интернет реклама 7. Проблеми при продаването на продукти в Интернет 8. Заключение 9. Използвана литература Увод

Категория на документа: Документи по
 РЕФЕРАТ Тема: Физиологията като наука. Какво изучава? Спортна физиология Изготвил: Проверил: Христо Валериев Антов Проф. Кирил Аладжов Фак № 29973 Съдържание: 1. Увод. Обща характеристика 2. Спортната тренировка като адаптационен процес 3. Временни и трайни адаптационни промени във физиологичните функции в резултат на спортна тренировка 4. Заключение Увод. Обща характеристика. Физиологията е биологична наука, изучаваща жизнените функции и механизми на растителните и животинските организми. Общ

Категория на документа: Документи по
І. Сегашно състояние на община Русе Съгласно Закона за управление на отпадъците-на територията на Област Русе се генерират: - Битови отпадъци - На територията на областта има 1регионално депо отговарящо на изискванията на ЕС (управлявано от ЕРРС -Русе), 8 общински и над 170 селищни сметища(в процес на закришане и рекултивация). Количествата на образуваните отпадъци отговаря на приетите норми в ЕС. -Строителни отпадъци - Депонират се на регионално депо и се използват при закриване на стари смети

Категория на документа: Документи по
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.ЦЕНОВ" Свищов РЕФЕРАТ Тема Екологични маркетингови стратегии Изготвил: Факултетен номер : Специалност : Екомениджмънт Екологична маркетингова стратегия се формира тогава,когато намаляването на замърсяването на околната среда става първостепенна менидж - философия. Една от целите на екологичния маркетинг е стремежите на фирмите към висока печалба да бъдат съобразени с възможностите и условията на околната среда.Екологичният маркетинг има много аспекти: -създаване на еколо

Категория на документа: Документи по
Факултет: Икономика на инфраструктурата Специалност: Икономика на търговията РЕФЕРАТ Учебна дисциплина : Цени и ценообразуване . Тема : Връзка и роля на цената с маркетинга. Изготвил : Проверил :Гл. ас. Ф.Н: Поток: Група : София 2013 Както всеки знае, цените съществуват от както "свят светува" . Те са неизменен спътник в живота на хората , на всеки бизнес , независимо дали той е маркетингово ориентиран , или не.Ние ще разгледаме двойствената природа на ценовата система , предопределена от ролят

Категория на документа: Документи по
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Изготвил: Проверил: Гергана Миткова Генчева доц. Мариана Асенова Фак. № 17805 Ботевград 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ Увод.............................................................................................стр. 3 1. Видове местни данъци..........................................................стр.4 1.1. Данък върху недвижимите имоти...................................стр.4 1.2. Данък върху наследствата......

Категория на документа: Документи по
 РЕФЕРАТ TEMA: Иновационна идея Изготвил: Фак. № Специалност: Настоящата идея предвижда създаване на туристическа агенция "Mountain" в град Пловдив в началото на 2013 година. Агенцията ще се специализира в областта на планинския туризъм-алпинизъм, екотуризъм, селски туризъм в планински селища, пара и делта планеризъм, маунтайн байк. Дейността ще се развива предимно в планините Родопи, Рила, Пирин и Стара планина. Основна задача на фирмата е да предлага качествени услуги на клиентите си, с което

Категория на документа: Документи по
Проф. Койчев - анатомия Организмът се състои от клетки. Клетките по своя произход и функция се групират по тъкани. Основните тъкани са следните : - Епителна тъкан която изгражда кожата и покрива телесните кухини и органите; - Съединителна тъкан - изгражда ставните капсули, сухожилията, обвивките на мускулите, към тази група тъкани спадат още хрущялите, мастна тъкан и кръвната тъкан; - Мускулна тъкан - трябва да различаваме три вида мускули: - напречно-набраздени мускули - тази мускулатура се съ

Категория на документа: Документи по
* История и развитие "Чупа Чупс", на латиница Chupa Chups е компания за близалки, основана от каталунеца Енрик Бернат през 1958 г. Енрик Бернат е роден през 1923 в Барселона.Бернат израства покрай всякакви видове сладки благодарение на дядо му Жозеф, известен сладкар в града.След Втората Световна война баща му Рома основава сладкарница "La Gloria", където Бернат бил продавач. В началото на 1950-те год. Бернат работи за фабрика, произвеждала ябълково сладко, наречена "Granja Asturias". След като

Категория на документа: Документи по
Международни отношения на България и Близкия изток (Сирия) Съдържание: I. Въведение 1. Външна политика на една страна 2. Основни цели и насоки на външната политика на Република България II. Отношения с арабския свят 1. Събитията в Арабския страни. Позицията на България 2. Промените в Близкия изток и опитът на Европа III. Отношения със Сирия 1. Външната политика на Сирия 2. Отношения между България и Сирия. Сирийските инвестиции в България 3. Сирийско - български приятелски отношения 4. Търговск

Категория на документа: Документи по
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ЗАРАЗЕНА С БАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА СРЕДА БИОЛОГИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ Глобализацията на световните политически, икономически, промишлени, миграционни и епидемични процеси, развитието на биотехнологиите и рязкото нарастване на възможностите за биологичен тероризъм диктуват необходимостта от постоянно усъвършенстване на системата за биологична безопасност на държавата. Биологическа безопасност - това е състоянието на защитеност на хората, селскостопанските животн

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО РЦДО - ХАСКОВО КУРСОВА РАБОТА по дисциплината "СПЕЦКУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" на тема Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Фак. № Доц. д-р ДАНИЕЛА ФЕСЧИЯН Хасково, 2013 г. I. УВОД Съгласно общите разпоредби на Националните Счетоводни Стандарти и на Международните Стандарти за финансовите отчети на малките и средни предприятия активът е дефиниран като "ресурс, контролиран от предприятието в резул

Категория на документа: Документи по
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" Свищов Д О К Л А Д на тема: УПРАВЛЕСКИ ФУНКЦИИ, Връзка между мениджмънта и теория на управлението. Изготвил: Специалност: Задочно обучение; Съдържание: I. Целеполагане и ръководене > Същност > Функции II. Планиране > Характеристика > Особености > Методи III. Организиране > Организирането като процес и организация > Аспекти > Организирането в системата на управление - в субекта и обекта на управление IV. Контролиране > Характеристика > Етапи > Положит

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Анализ на дейността на Santander Group проблемна област №5 Разработил: Историята на Santander Group започва още от 1857 година, когато Елизабет II подписва кралски указ за основаването на Bancо Santander. Основната идея за създаването на банката е, че ще е отворена към външния свят, главно насочена към търговските отношения между северна Испания и Латинска Америка. Santander е голяма международна финансова група, базирана в Испания, чиято основна дейност е Reta

Категория на документа: Документи по
Нов Български Университет LBRB104 : Увод в разбирането за култура Реферат: Клифърд Гиърц, понятието му за 'здрав разум' Изготвила: Марина Томова, f69809 - Artes Liberales Кой е Клифърд Гиърц ? Клифърд Джеймс Гиърц (23 август 1926 - 30 октомври 2006) Клифърд Гиърц е виден американски антрополог и културолог, представител на интерпретативната антропология. Има трайно влияние върху развитието на културната антропология в САЩ през втората половина на ХХ век. - 1943г. - 1945г. - последните години на

Категория на документа: Документи по
 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 1. Характеристика на община.........................................................стр.3 2. Характеристика на кмет..............................................................стр.3 3. Характеристика на Общински съвет.........................................стр.4 4. Цели на общинската социална политика..........................стр.5 5. Инструменти за постигане на целите...............................стр,5 6. Задачи на социалната политика....................................

Яндекс.Метрика
92 92 100 100