Карта 4


Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА Център Магистърско Обучение Финансово-счетоводен факултет Катедра Счетоводна отчетност К У Р С О В А Р А Б О Т А По дисциплината "Управленско Счетоводство" Тема: Калкулиране на пълна себестойност на база традиционен метод за изчисляване Изготвил: Екатерина Генова Проверил: доц. д-р Анита Атанасова Специалност Счетоводство и Контрол - СНУ Курс 5, група 03, ф № 117114 Варна 2012 По повод на дефинирането предмета и метода на управленското счетоводство в доклада на Ко

Категория на документа: Документи по
 Софийски Университет "Св. Климент Охридски" Начална и предучилищна педагогика Специалност Кинезитерапия на лица с невросоматични заболявания Дипломна работа на Тема Кинезитерапия при заболявания на опорно- двигателния апарат (болки в гърба) Дипломант: Радостин Атанасов Ф.Н. М42345 Научен ръководител:....................... ( доц.И.Петров ) Съдържание 1. Статистика и постановка на проблема за болката в световен мащаб - 3 стр. 2. Болести на опорно-двигателната система и гръбначния стълб - 4 - 8

Категория на документа: Документи по
Конфликт и личност 1.Синергетика и личност-По силата на своите методологически особе-ности синергетиката позволява не само да се разшири съществуващата представа за природата и обществото,но и да се разберат по-пълно човека и личността. С помощта на синергетичния подход човека се тълкува не само като мислещ и знаещ,но и като "противоречиво" единство на мисъл-та,вярата,чувството и желанието. Научната представа за личността помага за концептуализация на хаоса,сложността, отвореността,нелинейностт

Категория на документа: Документи по
ТУ-ВАРНА КУРСОВ ПРОЕКТ ТЕМА:ПРЕСМЯТАНЕ МЕХАНИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПУСКОВИ РЕГУЛИРОВЪЧНИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ Вариант№7 Изготвил: Mарина Иванова проверил: Ф№096170 гл.ас. Манасиев 3 курс АИУТ 4 група Цел на задачата: 1. Пресмятане усилията и моментите, действащи в различните части на електрозадвижването. 2. Привеждане на инерционните и съпротивителни моменти при различните видове движения, към вала на двигателя и определяне на оптималното предавателно число. 3. Пресмятане и п

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Център "Магистърско обучение" КУРСОВА РАБОТА по дисциплина " Банкови сделки " Тема: Спестовни сметки и депозити за физически лица Изготвили: Проверил: Варна, 2013г. Съдържание на курсовата работа: 1. Обща характеристика на спестовните продукти 1.1. Спестовни влогове 1.2. Депозити 2. Тенденциите при избора на спестовните продукти 3.Сравнение на спестовните продукти на банките 3.1. Алианц Банк България 3.2. УниКредит Булбанк 3.3. Токуда Банк 4. Заключение 1. Обща

Категория на документа: Документи по
 Общи сведения - Ремъчната предавка служи за предаване на движение и въртящ момент от един вал на друг посредством гъвкав елемент (ремък), като се използвуват силите на триене. Тя се състои от две ремъчни шайби и безкраен ремък, който обхваща шайбите. Предимствата на ремъчните предавки са проста им конструкция при големи междуосови разстояния, работят плавно и безшумно, осигуряват еластична връзка между валовете, c което се намаляват вибрациите и ударите. Недостатъците на ремъчните предавки са

Категория на документа: Документи по
Кристина Красимирова Димитрова Фак. №: СУЗ - 1264 29.10.2013 г. Анализ на сайта eBay.com В най-горната част на сайта са разположени полетата, свързани с регистрация или вписване на потребители, дневни оферти, поддръжка на клиенти, "моят ebay" (препратка към личния профил на потребителя), известия и количка за пазаруване. За да се разглежда сайта не е нужна регистрация, но ако желаете да купите даден продукт, тогава трябва да се регистрирате. Под тях е разположено логото на сайта. До логото е ра

Категория на документа: Документи по
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Бакалавърска програма Бизнесадминистрация Учебна дисциплина "Основи на управлението" КУРСОВА РАБОТА "НОВАТА МОДНА ЛИНИЯ" Разработил: Проверил: Николай Николов Николов Проф. д-р Б. Гьошев Фак. № 19064 София Декември 2012 г. І. Въведение И най-големите в даден бранш се сблъскват в един момент с факта, че ако не "извадят от джоба" ново предложение, което да провокира пазара, пазарът ще ги забрави изпращайки ги в историята на добрит

Категория на документа: Документи по
Курсова работа Проектиране на еднозонова система за климатизиране на въздуха на текстилно предприятие Целта на този проект е да бъде изчислена- проектирана климатична инсталация за текстилен цех изграден на територията на град Оряхово. За протичане на технологичните процеси е необходима да се поддържат и контролират параметрите на въздуха подаван към предприятието. Основна задача е поддържане на необходимата температура и влажност на въздуха съобразно сезоните. Движението на въздуха се осъществ

Категория на документа: Документи по
Теоретични идеи за психичното развитие 1. Характеристика на подходите за анализ на псих. развитие. Биосициален подход(Зигмунд Фройд и Ерик Ериксон) Социалнопсихологичен подход(Анри Валон,Данил Борисович Елконин) Личностнопознавателен подход(Лев Симеонович Виготски, Лидия Божович, Александър Запорожец) Изразнопознавателен подход(Джон Уотсън, Толман Хъл Бандура,) Когнитивен подход(Жан Пиаже, Джеръм Брунар) Дейностнокреативен подход(Алексеий Леаонтиев, Генчо Пирьов) Екологичен подход(Бронфен Брене

Категория на документа: Документи по
ОСНОВИ НА АГРАРНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Причини за възникване на европейския интеграционен процес Интеграционния процес започва след края на ВСВ. Най-характерно за този период е доминантната политика на САЩ и особено на нейната политическа политика. През 30-те години на мин.век митата в САЩ достигат най-високо равнище /насоките са главно към вноса на селскостопански стоки/. Повишаването на митата обаче влошава търговския баланс на САЩ с европейските и партньори Фактори определящи потре

Категория на документа: Документи по
 ЮЗУ "Неофит Рилски" КУРСОВА РАБОТА Тема: Диалектни думи Изготвил: Диана Бекова Специалност: Българска филология Курс: IV Фак.№ 0936005 Дата: Проверил: 10.05.2013г. Доц. д-р А.Стоилов гр.Благоевград 2013г. Диалектната дума се характеризира в ограничено териториално разпределение, т.е. характеризира се в наличието на ареал (границите на разпространение на едно явление), а линията която свързва точките на разпространението на дадено диалектично явление се нарича изоглоса. За проучването на лексик

Категория на документа: Документи по
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Бакалавърска програма Учебна дисциплина "Управление на проекти" К У Р С О В А Р А Б О Т А Разработил: Проверил: Александър Иванов Проф. Руслан Пенчев Фак. № 16713 1: Дефиниране на проблема Разглеждания проект "Реорганизация" има проблеми още в самото начало.Назначеният за пряк ръководител г-н Петров никога до този момент не е бил пряк ръководител на проект. Той няма необходимия управленски опит и дори не е кандидатствал за ръков

Категория на документа: Документи по
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Р Е Ф Е Р А Т на тема "СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ" по дисциплината "СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА" ПРЕПОДАВАТЕЛ: ДОЦ. E. РИБАРСКА ИЗГОТВИЛ: СПЕЦИАЛНОСТ "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА, ЗАДОЧНО ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР СЪДЪРЖАНИЕ СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ 1. Стратегичесо управление 1.1. Определение за стратегическо управление 1.2. Разграничение с другите видове управление 2. Реализация на стратегичес

Категория на документа: Документи по
България от Съединението до края на 19в. Съединението и неговата военна защита представляват най-гоемия успех на България в новата и история.Само седем години след Освобождението младата бъг.държава,опирайки се само на собствени сили,успява да наложи преразглеждане на Берлинския договор,в резутат на което почти удвоява територията си.Заради обединението се влошават българо-руските взаимоотношения и настъпва външно-политическа криза,и се нажежава политическото напрежение в страната. Поитическата

Категория на документа: Документи по
УПРАЖНЕНИЕ № 1, 2 УРИНА - ОБЩИ СВОЙСТВА, ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ - pH, ГЛЮКОЗА, БЕЛТЪК, КЕТОНИ, СЕДИМЕНТ, ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОБИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ - СИП МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ I. Видове уринни проби - Първа сутрешна урина: първа сутрешна порция урина, отделена веднага след ставане от сън. - Средна порция урина: уринна проба, получена след добър тоалет на гениталиите, като първата порция урина се изхвърля, средната порция се събира в уринната чашка, а остатъчната урина отново се изхвърля. - Използв

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа по Медийна музика на тема: Музиката в рекламата Изготвил: Ръководител: доц. д-р В. Димов София 2012 Музиката в рекламата Mузиката е навлязла в живота на съвременния човек, навлязла до такава степен, че е част от него, от стила му и от мисленето му. Почти немислим би бил светът без нея, бих казала сив и скучен, без картините и образите, които музиката създава за нас. Тя е като отражение на човека, негов идентификатор, като огледало на света и като душа на певеца или композитора.

Категория на документа: Документи по
Югозападен Университет "Неофит Рилски" Философски факултет гр. Благоевград РЕФЕРАТ на тема: Фигурата на Озирис по: Религия и култура на изтока Изготвил: Проверил: Философия, I курс Първата вест за древната егепетска религия ни дават най- ранните запазени надписи в Египет. В тази епоха намираме само следи от древната тотемистична религия (според нея човешката общност произхожда от някое животно или растение, които почитала и смятала за покровител на племето): нейните богове, които олицетворявали

Категория на документа: Документи по
Брандинг От гледна точка на законодателството търговската марка е име, символ, графично изображение на даден продукт. Тя има форма на интелектуална собственост за фирмата, която я е създала и регистрирала. От маркетингова гледна точка марката е олицетворение на продукта. Тя символизира неговите качества. Говори за ползите му. Идентифицира го и го представя в положителна светлина. Според един от най-известните специалисти в областта на брандинга - Дейвид Аакер, марката представлява асоциацията,

Категория на документа: Документи по
Зелената лаборатория е пространство в училищния двор, предоставящо вълнуваща среда за провеждане на уроци и извънкласни занимания на открито. Идеята за създаването на такова място е широко разпространена в САЩ, както и в много европейски страни. Концепцията за зелен училищен двор са разгръща в няколко направления. Хрумването за преобразяването на училищен двор в обработваема площ, на която да се отглеждат различни ядливи растения, билки и др. добива реални измерения за първи път в средното учил

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Факултет "Управление" Специалност "Международни икономически отношения" КУРСОВА РАБОТА по сравнителни икономически системи на тема: "РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, НАЦИОНАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ ,МОДЕЛ НА ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ, СЕКТОРНА СТРУКТУРА И РАВНИЩЕ НА ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2003-2007 ГОДИНА" ноември 2010 година Съдържание Въведение I.Ресурсна обезпеченост 1. Труд 2. Земя 3. Капитал 4. Предприемачество 5. Енергия 6. Информация II.Пазарен м

Категория на документа: Документи по
ЛЕКЦИЯ ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМА 1 Възникване и развитие на Публичната администрация Публичната администрация възниква едновременно с възникването на държавата.Историята на администрацията започва от Шумерите в Месопотамия (днешен Ирак), където се заражда организиран административен живот.По късно в Египет се създава гражданска администрация - Писарите. Възникват и първите публични административни услуги. В древна Гърция за първи път се формира разбирането че източник на властта е

Категория на документа: Документи по
 Великотърновски университет "Свети свети Кирил и Методий" Исторически факултет Реферат На тема: Проституцията в Средновековна Европа Изготвили: Петя Маноилова и Зорница Маркова Етнология, ІІI курс Фак. номер: 00099-Е, 00095-Е Коя е най-древната професия на света? Всеки, на когото му бъде зададен този въпрос, без колебание ще отговори, че това е проституцията. Хетери, кокотки, куртизанки, жрици на любовта - това са все труженичките на занаята. Според една от версиите думата "проститутка" произт

Категория на документа: Документи по
 по Управление на инвестиционния процес В икономика на България туризма е едно от основните пера, затова инвестициите в сектора са много важни.Именно поради тази причина в тази курсова работа обръщаме внимание на този фактор. Като предмет в нея ще разгледаме направените инвестции по строежа и реновирането на един от най-големите хотели по българското черноморие - "Хотел и Казино Интернационал" . Обектът е създаден през 1968 година . Сградата е висока 60 метра и е разположена на пъпва линия на к

Категория на документа: Документи по
 Проблеми на прехода към пазарна икономика. Не може да се разкрие проблематиката на икономическата социология, нито пък да се дефинират правилно нейните категории и понятий, ако не се познава обекта, в който се съдържа предметът. Вярно е, че обектът и предметът не са тъждествени, че обектът съдържа предметните области и на други науки, но тяхното отграничаване е невъзможно без общата му характеристика. Освен това не могат да се разберат някои особености на взаимодействията, които осъществяват н

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа по "Икономика на труда" Икономически активно население в България-структура и тенденции на развитие Разработили: Теодора Петрова Петрова спец. СК, 2 курс, група 10, фак.№3158 Борислава В последните месеци е особено актуално да се правят анализи на информацията, събрана от статистическото преброяване 2011г., на базата на които се чертаят тенденциите в промяната на структурата на населението. Нашата задача е на първо място да изясним понятията "икономическа активност", "заетост",

Категория на документа: Документи по
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" Катедра Туризъм КУРСОВА РАБОТА на тема ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА НОРВЕГИЯ по дисциплината Туристическа политика и планиране Изработил: Aлександрина Георгиева фак. № 483/10 ΙΙΙ курс Варна, 2013 г. ПРЕДГОВОР Туристическата индустрия е един от най-бързо разрастващите се бизнес сектори в света, и Норвегия е в добра позиция за да извлече ползи от този световен растеж. Норвежкото правителство е решило да даде висок приоритет на туристическия сектор,

Категория на документа: Документи по
20.Царски период- Възникването на римската държава не еизяснено напълно в съвременната историческа наука. Ранниите писмени източници, които отразявали тези въпроси били унищожени приизгарянето на основните частина Рим по време на нашествието на галите през 390 г.пр.н.е. Създаването на град Рим и възникването на ранната римска държава обикновено се приемат по предложенията на Марк Теренций Варон дата 754/753 г.пр.н.е. Днес обикновено се смята че Рим бил основан на 21 април 753 г.пр.н.е. в деня н

Категория на документа: Документи по
Университет за национално и световно стопанство Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Национална и регионална сигурност" Казус Проектът АЕЦ "Белене" Учебна дисциплина "Икономика на отбраната и сигурността" Изготвил: Красимир Т Проверил: София 2009г. Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ 3 ИЗЛОЖЕНИЕ 3 ОПИСАНИЕ НА ФАКТИТЕ 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 6 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 9 АЛТЕРНАТИВИ НА ПРОЕКТА 10 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 11 Въведение Първите комерсиални атомни електроцентрали започват да функционират през 50

Категория на документа: Документи по
Кристалоструктурни особености Първични силикати - преобладаващи ковалентен тип връзки Прости соли - преобл. йонен тип връзки Глинести минерали - смесен тип връзки Ковалентна връзка - [SiO4]4- атомен тип кристална решетка. Тази връзка е най-здрава и преобладаването и в минералите обуславя значителна твърдост, висока точка на топене, голяма съпротивителна способност на външни силови въздействия. Кристалоструктурни особености Основната структурна единица в първичните силикати е силициево-кислороде

Категория на документа: Документи по
 Факултет: Бизнес и Мениджмънт Катедра: "Мениджмънт и бизнес развитие" Реферат Тема Как влияе еластичността на търсенето върху доходите на търговците при равни други условия Дата: 2012 год. Гр. Русе Увод В специализираната литература съществуват различни инструменти, за да се анализира как дадена икономическа променлива реагира на измененията в други икономически променливи. Терминът еластичност се използва в много случаи, когато величините или размерите на дадено явление имат значение. Понятие

Категория на документа: Документи по
 Увод Съединители се наричат тези възли от механизмите и машините, които са предназначени за съединяване на валове и съответно за предаване на въртящ момент между тях. В много случаи съединителите изпълняват и редица други задачи: създават еластична защита срещу ударни натоварвания; включват и изключват водимия вал при непрекъснато движение на водещия; облекчават монтажа при дълги оси и валове. Някои от съединителите се използват като предпазни устройства при пренасочване, с други се правят спе

Категория на документа: Документи по
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ КАТЕДРА " УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА - " ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА" РЕФЕРАТ НА ТЕМА: НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. РЕГУЛАТОРНА РАМКА НА РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ. Изготвил: Проверил: Пловдив-2013г. Съществуват редица дефиниции на понятието "Реклама". Те се различават в зависимост от акцента, който е направен в тях, съдържанието и формата на рекламното посла

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 9 : УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИХВЕНИЯ РИСК В БАНКАТА Темата включва следните основни въпроси: 1 1 Лихвеният риск в системата на банковите рискове 1.1 Рискове в банковата дейност 1.1.1 Класификация на банковите рискове и управлението им 1.1.2 Цели и задачи при управление на банковите рискове 1.2 Същност и място на управление на лихвeния риск в системата на управление на банката 1.3 Фактори на лихвения риск 1.4 Методи за оценка равнището на лихвения риск 1.4.1 Гап мениджмънт 1.4.2 Анализ на времевата п

Категория на документа: Документи по
Икономически университет - гр. Варна Факултет "Управление" Курсова работа по Управление на търговската марка Тема: Влияние на имиджа на търговска марка "Либеро"върху лоялността на потребителите Изготвили: Проверил: СЪДЪРЖАНИЕ: АКТУАЛНОСТ НА ИЗБРАНАТА ТЕМА................................................................... 3 І. МЕТОДИЧЕСКА (ПОСТАНОВЪЧНА) ЧАСТ............................................................. 4 1. Предмет и обект на изследване............................................

Категория на документа: Документи по
Описание на архитектурата Cool Runeer CPLD е единно семейство на бързи , ниско мощни CPLD -та. Основната архитектура е традиционна CPLD архитектура комбинирана с макро клетки във функционални блокове взаимно свързани с глобални матрица, на Xilinx . Функционалите блокове използват програмируеми логически масиви, конфигурация която осигурява изискванията на всички продукти да бъдат събрани и споделени между всяка една от макро клетките от FB. Проектирания софтуер може ефикасно да синтезира и опти

Категория на документа: Документи по
Висше Транспортно Училище " Тодор Каблешков " - София Факултет " Техника, технология и управление на транспорта " Катедра " Технология, организация и управление на транспорта " ДИПЛОМНА РАБОТА на Димитър Николаев Москов Тема: " Анализ и актуализация на технологията и организацията за работата на разпределителна гара /ГОР/ " Научен ръководител:................ Дипломант:.................. / доц. д-р инж. Д. Димитров / / Д. Москов / София 2009 г. СЪДЪРЖАНИЕ страница 1. Увод 3 2. Глава 1 Обща хара

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет Варна Факултет Управление Специалност МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НА ТЕМА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "ZARA Investment (Holding) Co. Ltd." "Zara Investment Holding" е публично акционерно дружество. Вдъхновена от потенциала за растеж на туристическата индустрия на Йордания, "ZARA" е създадена на 10 май 1994 г. от група независими инвеститори, банки и инвестиционни компании с една ясна цел - да предостави на туристите мрежа от луксозни хотели

Категория на документа: Документи по
ВИДОВЕ ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС. ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПИ НА ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА. КОНТРОЛИРАНИ И НЕКОНТРОЛИРАНИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ Принципи на PR ¢ Целите на PR са част от общите цели на една организация; ¢ В своето функциониране Public Relations се явяват като технологичен модел, а не като отделна научна система; ¢ обществените връзки са целенасочена, добре анализирана и планирана дейност; ¢ ефективните обществени връзки изискват ефективно общуване с обектите в комуникационния процес; ¢ при реали

Категория на документа: Документи по
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ТРЕНЬОРСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА:ТЕЖКА АТЛЕТИКА, БОКС, ФЕХТОВКА И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ КУРСОВА РАБОТА Тема: Хранителни вещества и хранене при културисти и фитнес-културисти Изготвил: Проверил: Георги Цветанов, доц. Вл.Боянов Културизъм и фитнес 4 курс,ТФ,ТН:26338 СОФИЯ 2011 Съдържание Увод..................................................................................................3 Постановка по въпроса.......................................................

Категория на документа: Документи по
Художестевно-литературна собственост. Същност, обекти, имуществени и неимуществени авторски права. Основни нормативни актове в областта на художествената собственост на национално, регионално и международно равнище Художествено-литературната собственост е втората значима подсистема на системата Интелектуална собственост. Художествено-литературната собственост обхваща: * Обекти - произведенията на науката, литературата и изкуството * Отношения - правни, икономически и управлениски, които възникв

Категория на документа: Документи по
12.Кратък исторически преглед на теориите за личността /У. Джеймс, З. Фройд, Е. Фром, К. Левин, К. Роджърс, психолозите-марксисти и др./ Американският философ и психолог У. Джеймс е роден в нюйорския хотел Естър Хаус в семейството на богат баща, който праща децата си да учат в Европа, Англия и Америка и насърчава интелектуалната им независимост. Честите пътувания в чужбина превръщат Джеймс в светски човек. Въпреки, че е подкрепян и насърчаван да се заеме с изучаване на науката, Джеймс страда от

Категория на документа: Документи по
 1. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 1.1. СВОБОДА НА ИНФОРМАЦИЯТА -->"Свободата на информация е основно човешко право -->"правото да се събират, предават и публикуват новини навсякъде и без ограничения." -->Правото на мнение и правото на свободно изразяванe Свободата на информация обхваща в тесния смисъл на думата • правото да се търси и получава информация от общодостъпни източници като например книги, вестници и радио или телевизионни предавания 1.2. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ -->Правото на

Категория на документа: Документи по
 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А. ЦЕНОВ" НА ТЕМА: Изготвил: Специалност: Курс: Фак. № 1.Значение на парите . Парите извървяват дълъг път на еволюционно развитие. Историята на зараждането на паричните стандарти е ключова част от историята на пазарната икономика. Парите се утвърждават като важен елемент за просъществуването на човечеството. От зараждането на света до сега хората са използвали като пари различни продукти, животни и метали. Историята на възникването на парите започва от натуралната размяна

Категория на документа: Документи по
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПОЛИТОЛОГИЯ КУРСОВА РАБОТА на тема: Българския аграрен и ляв популизъм (Ал. Стамболийски и неговите адепти) по дисциплината: Политически идеологии в България Увод По пътя към властта Още първите избори след края на на Първата световна война, проведени на 17 август 1919г., показват силно променените настроения в страната. Като основна политическа сила се очертава Българският земедлски народен съюз(БЗНС), който спечелва 180 00

Категория на документа: Документи по
 Конференция Аутизъм Креаналните нерви в мозъка Maude Le Roux 1. Обонятелен нерв: при някои деца, чрез обонянието е единствения начин да се стигне до емоционалният им мозък. Миризмата винаги е свързана с емоциите им и когато дадено дете не обича някаква миризма или е капризно при хранене, това трябва да се напише в профила му. 2. Зрителен нерв: изключително важен относно централното и периферното зрение. Има много деца, които имат проблем с това и за това някои деца въртят пръсти пред очите си

Категория на документа: Документи по
Тема 1: Същност на маркетинговите изследвания. Определения. Авторски и институционални. Приложения и функции. British Institure of Management Обективно набиране записване и анализиране на всички факти относно проблеми касаещи разпределението (дистрибуцията) и продажба на стоки и услуги от производителя до потребителя. ESOMAR: европейско общество за проучване на общественото мнение и МИ - маркетонговите проучвания. Идентифициране и дефиниране на маркетинговите възможности и проблеми: генериране

Категория на документа: Документи по
1. Необходимост и цели на обучението по етика в счетоводството. Съвременно състояние на обучението у нас и в развитите страни Един от пътищата за стимулиране на етичното мислене на счетоводителите е обучението. Голяма надежда в това отношение дават резултатите от изследванията в моралната психология. Дж. Рест твърди, че етичното мислене може да бъде възпитавано, обучавано. Той счита, че моралното отсъждане е повече свързано с образованието, отколкото с възрастта на лицата. Средният размер на пр

Категория на документа: Документи по
Из дневниците на един прагматик или "пътя на водата". Както вече повечето вече разбраха, аз обичам да пиша. По мнение на читателите ми се справям - мои книги, публикации, статии са добре приети от широката публика. Основните теми по които пиша са здраве, личностно развитие, начин на живот, сигурност на данни, поведенчески анализи. Във всички случай, когато ми се е налагало да убеждавам някого в някакви качества и очакваните положителни крайни резултати, а и за да повярвам аз самата в тях, правя

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА Дисциплина: Енергийни баланси и прогнозиране Анализ на енергийните баланси и факторите влияещи на потреблението на природен газ в Иран Изготвили: Научен ръководител: Цветомила Цанкова, ф.№ 78600 Ас. Атанас Георгиев Емилиян Деянов,ф.№ 78624 1. Обосновка на избора. Водещият мотив да изберем Иран като страна за анализ на енергийните баланси е свързан с това, че там се намират вторите по големина запаси от природен газ в света (след Русия) и тя има потенциала да се превърне в енерги

Категория на документа: Документи по
Лекция №1 Принципи на стратегическия стил на мислене 1.Три изходни понятия 1.1.Стратегията - верният път към бъдещето 1.2.Стратегическия мениджмънт - успешното движение по този път 1.3.Стратегическия мениджър - водача по пътя към бъдещето 1.1.1.Стратегията - замисъл и последователност от решения за постигане на определени цели в дългосрочна перспектива. 1.2.1. Стратегическия мениджмънт - е насочен към реализиране на мисията на дадена организация. 1.3.1. Стратегическия мениджър - е стил на управ

Категория на документа: Документи по
Светлана Владова №509 II курс - НУПЧЕ РЕФЕРАТ Специфични методически принципи в обучението по български език и литература в 1-4 клас Според българския тълковен речник думата "принцип" има две значения. Първото е: "Основно начало на някаква теория, политическо устройство и други подобни", а второто - "Убеждение, възглед, от който се ръководи човек" като се използва предимно в множествено число. Обучението по роден език в началните класове, както и обучението по всеки учебен предмет, се изгражда

Категория на документа: Документи по
 Търговското представителство е проявление на представителството. От него има обществена необходимост, тогава когато търговецът сам не може да извършва дейността си и има нужда някой да му помага. То се урежда в чл.36 от закона за задълженията и договорите. Под представителство се разбира извършването на правни действия за друго лице и от негово име с непосредствено действие за него. Търговското представителство има 4 признака: - едно лице - представител - извършва правни действия; - представит

Категория на документа: Документи по
 Доклад за маркетингово проучване Изготвила:Илияна Петрова Атанасова Специалност:"Предприемачество и мениджмънт" 2010г. 1.Маркетингово проучване, мисия, цели и обхват. Разработеният проект представлява типичен (специализиран) ресторант за бързо хранене. В стремежа си клиентите да се нахранят и да бъдат бързо обслужени, те отсядат в ресторанти с предлагана бърза кухня. Фирмата е на пазара поради причината, че хората се нуждаят от такива ресторанти. Навлизащите в последните години фирми в Българи

Категория на документа: Документи по
Туристически предприятия. Правни основи на туристическите предприятия. Правно-нормативните документи, регламентиращи дейността на туристическите предприятия са следните: 1.Закон за туризма - урежда организацията и управлението на туризма; регулира туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, насочени към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия продукт. 2.Наредба за регистрация и издаване на удостоверение за регистрация на ТО и

Категория на документа: Документи по
Икономическа социология Тема 1: Социологията като наука Човешкото знание се осъществява в две направления: природно и социално. Обект на първото е природата с нейните форми на живот и статика.Обект на второто е животът на хората като социални същества. Социология- тя изучава социалността т.е. съвместния живот на хората,осъществяван в различни форми от семейството(микро равнище) до обществото (макро равнище).Имат общи проблеми, обща политика за решаване , глобализация. Екопроблемите са общи-глоб

Категория на документа: Документи по
 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" "Международна икономика и администрация" "Бизнес администрация" Курсов Проект по Аутсорсинг Аутсорсингов план на фирма "Крез" Изготвил: Проверил: Доц.Д-р Ал.Парашкевова Варна, 2013 1. Данни на организацията 2. Организацията 3. Отрасъл 4. Структура на управление 5. Управление 6. Човешки ресурси 7. Продукт и Пазар 8. Силни и слаби страни на организацията 9. Организация на дейноста 10. Процедура за избор на компания - аутсорсер 11. Формиране на o

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ" КУРСОВА РАБОТА по Статистически изследвания на тема: Влияние на обема на потребителските кредити ,инфлацията и безработицата върху лихвените проценти по време на световна икономическа криза Варна 2012 Въведение След Великата депресия, настоящата икономическа криза е следващата разтърсила световната икономика из основи. Кризата, започнала като ипотечна в САЩ, постепенно се превърна в глобална финансова, а в

Категория на документа: Документи по
 Фирма "Ден и Нощ" ООД е един от най-големите производители на вафли в България. Фирмата произвежда различни по вкус и размер вафли с търговската марка "Боровец", които са разработени специално за специфичния вкус на българския пазар. В момента "Ден и Нощ" ООД реализира продажби в размер на средно 30 000 000 вафли на месец. От началото на 2004 година компанията успешно реализира своята продукция на европейския и световен пазар. Освен в България стоките и са търсени и в Англия, Белгия, Гърция, Т

Категория на документа: Документи по
ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - ГР. БЛАГОЕВГРАД ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА По: Изграждане и управление на системи за сигурност На тема: АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ 2000-2012 Г. Изготвил: Проверил: Димитър Лазаров Фак. № 12100241805 доц. д-р Маринов Специалност: Публична администрация Специализация: Национална сигурност Благоевград, 2012 г. СЪДЪРЖАНИЕ УВОД 3 1. Численост на наетата работна сила в страната (1990-2010 г.) 3 2. Население на страна (1990-2010 г.) 6 3. Брутен вът

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА№6 ГЛАДКОЦЕВНА ПУШКА калибър 12/70 ( тип ,,Помпа" ) 1.Назначение и тактико - технически данни. Гладкоцевните пушки тип "Помпа" с калибър 12/70 от различните системи са мощно индивидуално оръжие за поразяване на живи цели, на късо разстояние.В органите на МВР се използва за охранителни и специални цели - за респект на престъпници и нарушители, за охрана и самоотбрана , както и за изхвърлящо устройство (на шокови и газови боеприпаси ). Конструкцията им позволява прикладът да бъде заменен с п

Категория на документа: Документи по
ПОЛУСТРУКТУРИРАНО ИНТЕРВЮ І Първо интервю 1. Разкажете как успяхте? - Успехът не е краен резултат.Той е моментен.След месец или два може да се окаже, че не е това, което хората си мислят че е. Затова не трябва да се разглежда едностранно. - Учих 6 години в Петербург в Лесотехническатата академия. Работих като общ работник в Коми. Трябваше да работя и да уча едновременно, да се явявам на изпити, което не беше никак лесно.Работният ми ден продължаваше 12 часа и при това работех при температури по

Категория на документа: Документи по
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Юридически факултет Специалност "Защита на националната сигурност" КУРСОВА РАБОТА по УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ Тема: "Особености в устройството и управлението на служба "Военна информация" при Министерство на отбраната" Изпълнил: Възложил: Ч.Р.М. доц. д-р Мария Лечева III курс, "ЗНС" Фак. № 0909 гр. Варна, 2012г. СЪДЪРЖАНИЕ..................................................................................2 1. Анотация .................

Категория на документа: Документи по
 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Дисциплина: Маркетинг Тема: Особености на банковия маркетинг Разработил: Проверил: СЪДЪРЖАНИЕ 1.СЪЩНОСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА БАНКОВ МАРКЕТИНГ 2.ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ - БАНКА "ОББ АД" - ИСТОРИЯ НА БАНКАТА, ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ, БАНКОВИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ 3. ВИДОВЕ МАРКЕТИНГ В БАНКОВАТА СФЕРА 4.ХАРАКТЕРИСИТКА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МАРКЕТИНГА 5.ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ- ФАКТОРИ КОИТО ВЛИЯЯ

Категория на документа: Документи по
 Художествен стил Художественият стил удовлетворява естетическите потребности, свързани със словото. Езикът му се отличава с образност и емоционалност, преносни употреби, засилена метафоричност, алегоричност, употреба на неологизми и поетизми. За постигане на въздействената функция в поезията от основно значение са ритъма, римата, стиховата и строфичната организация. Основната функция на художествената реч е естетичестката, съчетаваща се със съобщението и въздействието. В различните жанрове на

Категория на документа: Документи по
Библиотечен фонд. Същност и определение. Свойства. Библиотечен фонд като система Системен подход Библиотечен фонд представлява систематизирана съвкупност от събрани произведения на печата в съответствие със задачите, типа и профила на библиотеката, предназначени за използване от читателите от съответната библиотека и от други библиотеки, а също така за съхранение на документи в течение на цялото време докато те представляват потенциален интерес за читателите. 1. Функции а/ информационна б/ обра

Категория на документа: Документи по
Тема 8 Система за борба с вирусни болести по растенията. Имунитет. Профилактика. Биотехнологични методи за производство на здрав посадъчен материал. Терапия на вирусните болести. Специфичния характер на вирусите като паразити, на генно равнище прави борбата срещу тях изключително трудно. В системата за борба намират приложение мороприятията от трите основни подхода - имунитет, профилактика и терапия, съчетавани рационално в зависимост от особеностите в патогенезата на отделните вирусни болести,

Категория на документа: Документи по
Основни проблеми и методология на икономическата теория 2. Принципи на икономическото мислене Овладяването на принципите на икономическото мислене позволява на хората да си поставят постижими цели в своята стопанска дейност и да избират най-подходящи пътища и средства за постигане на ценни и полезни иконимически резултати с минимум разходи на ресурси. Тяхното възприемане е възможо по 2 начина: - По метода на пробите и грешките - Чрез овладяването им и с помощта на икономическото образование осв

Категория на документа: Документи по
 Професия революционер: мястото на Димитър Общи в българската история Няма да чуем неговото име преди заря в памет на падналите в бой за свобода. Това е така, защото се смята (не без основание), че ролята на Димитър Общи в революционното дело е отрицателна. Но все пак... Не се знае със сигурност точната дата и дори година на неговото раждане. Смята се, че е роден ок. 1835г. Самият той се определя по следния начин: "Мене ме викат Димитър Общи Македонски, българин от Дяково, Македония". Дяково в

Категория на документа: Документи по
Химикотехнологичен и металургичен университет - София Катедра: Неорганични електрохимични производства Реферат Тема: Нанотехнологии. Използване на нанотехнологиите в пречистването на въздуха Специалност: Неорганични вещества Образователна степен: Магистър Дисциплина: Нанотехнологии в неорганичните химични технологии София 2012 г. Съдържание: 1. Възникване на нанотехнологиите 2. Същност на нанотехнологиите 3. Нанотехнологиите в химическата промишленост и енергия 4. Нанопроцеси и наноматериали в

Категория на документа: Документи по
 СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА по "Управление на качеството" на тема: Видове системи за управление на качеството Съдържание 1. Въведение..................................................................стр.3 2. Резюме......................................................................стр.4 3. Системи ISO 9000. Основни принципи на стандарта ISO 9001:2008 ................................................................................стр.6 4. Комплексни системи за управление на качеството..

Категория на документа: Документи по
1. Същност - процесът на обработване на индивидуалните експертни оценки за получаване на единна крайна оценка, която достатъчно добре се съгласува с индивидуалните оценки и може да се разгледа като тяхно естествено обобщение. Начинът за формиране на груповата оценка зависи от формата, в която са дадени индивидуалните оценки. 2. Когато индивидуалните оценки са във вид на числени стойности ( по метода на балните скали ). В този случай за извеждане на груповата оценка могат да се използват различн

Категория на документа: Документи по
 Личностни особености на свидетелитe Свидетелят може лично да възприеме престъпното събитие,т.е. да бъде негов очевидец или да получи информация от други лица.Възможно е и свидетелят да е жертва на престъпното посегателство.Разширеното тълкуване на понятието свидетел е всяко лице,което е осведомено относно проучванията във входа на оперативно досегателните криминални действия. Психологията на свидетеля в голяма степен се определя от индивидуалните особености на неговата психика и от признаците

Категория на документа: Документи по
"Песен за човека" - поема за прераждането и възкресяването на човека Никола Вапцаров живее и твори през 40те години на XX век, в "епоха на дива жестокост". Неговите стихове са поетичен документ за драматичната действителност, но и за вярата и надеждата в един по-справедлив свят. Вапцаровият лирически герой непрестанно търси истината за живота и света, за законите, по които те съществуват, както и за възможностите да бъдат променени. Близка му е екзистенциалната проблематика, която е изключителн

Категория на документа: Документи по
1. Развитие на управленската теория. Донаучен етап на развитие. Школа на научното управление. Административна школа. Школа на човешките отношения. Теории "Х", "Y" и "Z". Системен и кибернетичен подход. Ситуационен подход. Донаучен етап - В началото на човешката цивилизация управлението е основано на строго подчинение и страх. Използваните методи и средства за осъществяване на влияние над другите са строго индивидуализирани. В системата на държавното управление съществува йерархия, с която всичк

Категория на документа: Документи по
Общо понятие за правото.Механизъм на правно регулиране. 1. Обективно - съставна система от правни норми, чрез които държавата регулира поведението на гражданите в обществото. Правните норми съставляват правила за поведение, които въвеждат правните институции, очертават правата и свободите на гражданите, границите, в които те могат да се упражняват, основните принципи,на които се гради обществото и общественото управление. Основен белег на обективното право е неговата нормативност - регулирането

Категория на документа: Документи по
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 8. КЛАС Автори: Галина Момчева, Петя Асенова 34 седмици, 1 час седмично Месец Темa Часове IX 1. Предназначение на архивиращите програми 2. Същност на компресиране и декомпресиране на данните 1 IX 3. Използване на архивиращи програми за архивиране на файл, група от файлове и папки Създаване на саморазархивиращ се архив от данни 1 IX, X 4. Основни етапи в развитието на компютърната техника и приносът на България 5. Основна схема на ком

Категория на документа: Документи по
Глагол: притежава морфологичните категории число, род (при формите, образувани с причастия), лице, време, вид на действието, таксис, наклонение, вид на изказването, залог, статус, а самостоятелно употребените причастия може и да се членуват; вид на глагола. Основните лексикално-граматични разреди при глагола се представят чрез следните противопоставяния: лични и безлични глаголи; преходни и непреходни глаголи; глаголи, означаващи действие и глаголи, означаващи състояние; пълнозначни и спомагате

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА 7 Валутни операции /ВО/ Валитни пазари /ВП/ Валутен курс /ВК/ Валутна сделка /ВС/ ВО се извършват на валутни пазари .Това са специализирани центрове за извършване на покупко прожби на основата на търсенето и предлагането .Основна предпоставка за тяхното въаниквата уредба по места.не се оказва развитието на международните икономически отношения, разпространяване на кредитни средства при международни разплащания, засилване концентрацията и центарлизацията на международният банков пазар.В ус

Категория на документа: Документи по
 НСА"Васил Левски" РЕФЕРАТ ТЕМА:Съвременни системи за спортна подготовка Представил:Галина Веселинова Христоскова Фак.№ 3589 Магистърска програма "Спорт за високи постижения"-баскетбол Задочно обучение 2012-2013г. Проверил:Проф.Ц.Желязков Спортната подготовка е многофакторен процес,който представлява система от специализирани знания ,средства ,методи и организационни форми,осигуряващи комплексни условия за пълноценна подготовка и максимална изява на потенциалните възможности на спортиста. Факто

Категория на документа: Документи по
ДНЕВЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР "16+" Създаден през 1999 г. Центърът е единственият в България, който предлага на юноши и младежи в неравностойно положение, водещи уличен начин на живот, на възраст между 16 и 25 години, както и на техните деца, подкрепа и консултиране по широк спектър неотложни проблеми. В Центъра се предлага подкрепа на младежите за създаване на положителни и устойчиви нагласи и поведение за намиране на различни стратегии за социална интеграция, установяване на подходящи индивидуални п

Категория на документа: Документи по
Християнизация на България при княз Борис I През 9в. България достига до териториален успех и политически просперитет.Вътрешнополитическия стабилитет и мястото,което си извоюва в ранносредновековна Европа вследствие на успешната политика на владетелите до този периос,са добра основа,в/у която се гради бъдещето на страната.С въвеждането на общо законодателство се ускорява етногенетичния процес в българската държава.Следваща стъпка към намаляване на различията между българи и славяни в битово и а

Категория на документа: Документи по
Висше училище по агробизнес и развитие на районите КУРСОВА РАБОТА на тема: Създаване на агроекологични земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Изготвил: Кристиян Благоев Николов Спец.Стопанско управление Фак.номер: 111423140054 По мярка "Агроекологични плащания" (АЕП

Категория на документа: Документи по
Уйлям Насау Сеньор (1790-1864) Живот и дейност Уйлям Насау Сеньор е роден през 1790г. в семейството на селски свещеник. През 1815г. завършва правния факултет на Оксфордския университет и получава званието магистър по хуманитарните науки. По-късно през 1228г. е избран за професор и оглавява катедрата по политическа икономия в Оксфордския университет до 1830г. през 1830г. прекъсва професорската си дейност и в периода до 1847г. се отдава на практическа висша държавна дейност като председател на Въ

Категория на документа: Документи по
6. Вирусите са ултра микроскопични инфекциозни агенти с изкл малки размери. Така напр в една бактериална клетка могат да се вместят повече от 2000 бактериални вируса. Приема се, че вирусите съшествуват в 2 форми - извънклетъчна - ВИРИОНИ и вътреклетъчна - ВеЕГЕТАТИВНИ. Вирусите се характ със специфичност по отношение на гостоприемника - растения, животни или микроорганизми. Вирусите по бактериите се опр като - бактериофаги, по актиномицетите- актинофаги. Известни са субмикроскопични агенти, пор

Категория на документа: Документи по
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ 8.1. Определения. Видове чувствителност При схемотехничното проектиране на електронни схеми от особена важност е да се извърши анализ на чувствителността на изходните параметри на схемата от изменението на нейните входни параметри, т.е. от параметрите на елементите - транзистори, диоди, резистори, кондензатори и др. Това е важен и необходим етап при оценка на отклонението на схемните характеристики в постояннотоков, линеен и нелинеен режим. Анализът на чувстви

Категория на документа: Документи по
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА Конспект 1. Що е философия? Докато науките са постигнали необходимо достоверни и общопризнати знания в своите области, философията въпреки хилядолетните си усилия не може да се похвали с това. Във философията няма съгласие по окончателно познатото. Философското мислене не притежава характера на прогресиращ процес, както е в науките. На всяка форма на философията, за разлика от науките, липсва единодушното признание от всички. Във философията нещата опират до целостта н

Категория на документа: Документи по
Тема VIII. ПРOЕКTИРАНЕ НА С-МИ ЗА УПР-Е 8.1. Основни структури в производството и управлението на организацията I. Структура на материалните потоци : начални складове (материали, комплектоващи части, покупни изделия) - производствени звена - крайни складове (междинен / краен продукт) Анализът се извършва по групи работни места Технологичен брак - обуславя се от възприетата технология на работа. Носи информация за нивото на технологията, качеството на оборудването, технологичната дисциплина, кач

Категория на документа: Документи по
Тема 10 Особености на аграрното развитие на Европа и САЩ в периода 1871г.-1914г. 1. Аграрно развитие на САЩ * Висока продуктивност и ниска себестойност * Американските продукти заливат света и предизвикват в Европа една от най-тежките икономически кризи * Високи темпове на механизация на производството, което довежда до тази висока производителност и ниска себестойност * Американското производство е почти изцяло насочено към пазара. Над 70% отива към пазара * Ясно обособяване на няколко аграрни

Категория на документа: Документи по
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д.А.ЦЕНОВ Доклад Демографска статистика На тема Раждаемост Свищов 2012г. Съдържание * ЖИВОРОДЕНИ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ * ЖИВОРОДЕНИ БРАЧНИ И ИЗВЪНБРАЧНИ ПРЕЗ 2011 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ * ЖИВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2011 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ВЪЗРАСТ НА МАЙКАТА * КОЕФИЦИЕНТ НА РАЖДАЕМОСТ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ * ТОТАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ПЛОДОВИТОСТ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ ЖИВОРОДЕНИ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ ЖИВОРОДЕНИ ПО ОБ

Категория на документа: Документи по
 ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ НА ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ (2005 -2012 г.) Антонио Валентинов Дичев Курс: Втори, специалност: "Финанси" Подоходното облагане на индивида е важен елемент на пазарната икономика и основа за нарастващата роля на държавните финанси. В действащата практика на събиране на определена част от персоналните доходи в държавния бюджет и използването им за удовлетворяване на основните обществени потребности, с

Категория на документа: Документи по
 СЪДЪРЖАНИЕ: На кратко за еврозоната ...................................................................стр.2 България и еврозоната .....................................................................стр.4 Влияние на еврозоната върху търговията на България .............................стр.7 Предимства за България от влизането в еврозоната ...............................стр.10 Недостатъци за България от влизането в еврозоната ..............................стр.12 Фактите говорят (или бъдещето на

Категория на документа: Документи по
Научната психология на фона на Лев Толстой . Психологията вече отдавна не изпитва благоговение пред художествената литература и нравствената философия, напротив, преизпълнена е с усещането за самодостатъчност и превъзходство. Много психолози, например, сериозно смятат, че макар и Лев Толстой да е велик писател, за науката той не е нищо повече от житейски психолог, пък бил той и твърде изтънчен. Науката чрез строг анализ и тестове се е придвижила по-надалеко и по-дълбоко, отколкото неговите откр

Категория на документа: Документи по
 Тема № 4 SWOT анализ на фирма 'Билла' - България и избор на стратегия 1. SWOT анализ 2. Стратегия на 'Билла' - България Един от най-важните анализи , които едно предприятие трябва да направи е т.нар. SWOT анализ. Той е част от оценката на ситуацията в организацията, която включва още оценяване на настоящото състояние, на основните проблеми за разрешаване и насоките за бъдещото развитие. Наименованието на анализа подсказва за елементите, които той съдържа: силни страни (Strenghts),слаби страни

Категория на документа: Документи по
Тема 24. Контрол върху събирането и потреблението на публичните средства. Процес по събирането на публични вземания В края на 2005 г. Народното събрание на Република България приема и обнародва (ДВ, бр. 105/2005 г.) Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), с който се уреждат н данъчните и задължителните осигурителни вноски, както и обезпечаване на други публични държавни и общински вземания, а именно: 1. Регистрация на данъчните субекти. 2. Установяване на данъчните и други държавни и об

Категория на документа: Документи по
Българската култура се създава от славяни, прабългари и посрещнатото население.Културата не е самостоятелна.Славянските селища са от землянки и полуземлянки, селището е укрепено.Некрополите са извън селището и са с изгаряния, урните са без украса, откриват се накити, ями с гробове, голямо количество съдове. Пшеворска к-ра - основно оръдие - наралника, отглеждат зърнени култури,животни, некрополите са далеч от селото, жилищата достигат до 100м2, облицовани с дъски, огнища, пещи- квадратни, кръгл

Категория на документа: Документи по
 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТЕНТИН ПРЕСЛЕВСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ РЕФЕРАТ ПО - БОТАНИКА I ЧАСТ ТЕМА: КЛЕТЪЧНА МЕМБРАНА ИЗГОТВИЛА: ПРОВЕРИЛ: НИЛЮФЕР ХАЛИЛ АХМЕД ДОЦ.Д-Р Д. ЗАХАРИЕВ I КУРС РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ФАК.№124 I семестър ШУМЕН 2013 СЪДЪРЖАНИЕ 1.Разположение. 2.Състав. 3.Структура. 4.Модел на биологични мемрани - течностно- мозаичен модел. 5.Свойства. 6.Функции. 7.Литература. Нилюфер Халил Ахмед, специалност БХ, първи курс, фак.номер 124 1. Разположение Намира се между клетъчна

Категория на документа: Документи по
Лекция А08 Социални и социално-технически пречки и възможности при проекти за електрификация в селски райони. Основни работни принципи и възможни решения от социално-научна гледна точка. В Модул G (Основни Теми) са описани в подробности социално-икономическите концепции, пречките и възможностите в рамките на проектите за електрификация на провинциални райони от социално-научна гледна точка (виж SOLTRAIN, лекция G10). Тази лекция фокусира не върху текущи проблеми, а по-скоро върху възможните под

Категория на документа: Документи по
 Централизирана икономика на Съюза на Съветските Социалистистически Републики (СССР) Съю̀зът на съвѐтските социалистѝчески репу̀блики (СССР), наричан още Съвѐтски съю̀з е еднопартийна тоталитарна държава в северната част на Евразия, съществувала в този си вид между 1922 и 1991 година. Съветския съюз е първата държава в света с планова икономика. Нейни отличителни черти са също колхозите (колективните стопанства) и совхозите в селското стопанство, 5-годишните планове и плановата администрация (Г

Категория на документа: Документи по
 Атрибути, общи за повечето обекти от интерфейса Задаване име на обекта - атрибут NAME Всеки обект притежава име, чрез което се обръщаме към него. То се задава с атрибута Name. Името трябва да бъде уникално за всеки обект върху формата и да говори за неговото предназначение. Когато създадем обект, VisualBasic автоматично му дава служебно име по подразбиране, например Label1. Името на обекта никога не се появява на екрана. Добре е да не използваме имена по подразбираме, а да зададем свои. Именат

Яндекс.Метрика
92 92 100 100