Карта 4


Категория на документа: Документи по
Страх, тревожност и агресия при децата Още преди раждането, може да въздействаме на развитието на страха в детето. По време на бременността е необходимо да избягваме стресовите ситуации. Ако сме майки, трябва да помним, че именно ние сме преди всичко източник на нежност, любов, спокойствие. Детето не трябва да се чувства нито като "Пепеляшка", нито като "кумира в семейството" - ние може да изберем нещо средно между двете. Трябва да разрешаваме на детето си, колкото се може повече да играе, да с

Категория на документа: Документи по
Лекция 19: Тема. Транзисторни ключове 1) Основни понятия: запушен транзистор, наситен транзистор, коефициент на насищане, пространствен заряд, импулсен режим, консумирана мощност, мощен ключ, 2) Основни факти: ключ си биполярен транзистор, предавателна характеристика на ключа, ключ с NMOS транзистор, CMOS ключ. Транзисторните ключове са сред основните градивни възли на цифровите устройства и множество управляващи блокове на индустриални машини. Използват главно MOS транзистори с индуциран канал

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА ТЕМА: " ССГ при пациенти с Епилепсия . Поведение на мед .сестра при епилептичен припадък и епилептичен статус ." ИЗГОТВИЛ : ПРОВЕРИЛ : Съдържание : 1.Увод - място на провеждане - дата - час -цел на проведеното обучение -тест 2.Изложение -Какво представлява епилепсията? -Клинична картина -Голям припадък -Малък припадък -Джаксънов припадък -Епилептичен статус -Диагностициране на епилепсията -Лечение на епилепсията -Първа помощ при епилептичен припадък 3.Заключение -тест за проверк

Категория на документа: Документи по
Съдържание: 1. Въведение.........................................................................................2 2. Определения и дефиниции..................................................................2 3. За електронния подпис........................................................................4 4. Видове удостоверения за електронен подпис..........................................5 5. Предназначение на удостоверението за електронен подпис.....................5 6. Приложение на удостов

Категория на документа: Документи по
 Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" Реферат История на философската мисъл в България Тема Иван Гюзелев (1844-1916) - създател на първата самобитна българска философска система. Иван Гюзелев (1844-1916) - създател на първата самобитна българска философска система. Иван Гюзелев - "човекът, който създаде първата завършена философска система на български език" Горното определение принадлежи на Д. Михалчев и е направено през 1942 г. - 26 години след смъртта на Гюзелев, когато вече

Категория на документа: Документи по
Технологии за социална защита Теми от учебника - II глава Тема.1 Социална технология и социална работа - * има различни социални технологии за социална дейност - методи за експертно оценяване;програми за обслужване;организационни структури;местни структури за психическо здраве;политика за социално осигуряване и други.Главното при технологията на социални услуги е адекватната оценка на клиента и на неговите потребности. Технологиите за социална работа са съвкупност от методи и въздействия,прилаг

Категория на документа: Документи по
Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" Факултет по Хуманитарни науки Тема:Михаил Псел и неговата "Хронография" Изготвил:Сияна Георгиева Янкова Спец:БЕИ Фак:№709 Проверил:гл.ас.д-р К.Андонов Както през предишните столетия, така и през X-XIIв. богословието продължавало да бъде едно от любимите занимания на византийците.Църквата била голяма материална и духовна сила, тя разполагала с висши школи и с добре подготвени познавачи на християнската догма слови от IV-VIIIв. (Василий Велики,

Категория на документа: Документи по
ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ Проф. Лъчезар Андреев - Психология на управлението Въпроси: 1. Каква е същността на даденото нещо, процес, явление, събитие от организационно-поведенската дейност 2. Кои са причините да съществува, да се възпроизвежда това нещо, процес, явление? 3. Доколко сме в състояние адекватно да го опознаем? 4. Доколко сме в състояние адекватно да го оценим? 5. Доколко сме в състояние да го управляваме нещото, процесът, събитието? Договаряне правилата на поведение, регламентиране,

Категория на документа: Документи по
 Доклад По цени и ценообразуване Тема: Връзка и роля на цените с маркетинга Проверил: Изготвил: Фак.номер: Поток: Група: Цената е един от най-удобните и гъвкави инструменти на маркетинг микса и е единственият му елемент , който осигурява постъплениуя и печалба на фирмата. Най-същественото предимство на цената е нейната гъвкавост, тъй като тя може бързо и сравнително лесно да бъде променяна, за разлика от характеристиките на продукта, каналите за реализация и промоционалните елементи. По тези пр

Категория на документа: Документи по
 №27 правна уредба на инвестициите Чл.19, ал.2 от К прогласява закрила на стопанската дейност на чуждестранни субекти. Конвенция за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави, обнародвана в ДВ 110 от 21.12.2001г. - Вашингтонска конвенция за т.нар. диагонален арбитраж. Конвенция за създаване на агенция за многостранно гарантиране на инвестициите, обнародвана в ДВ 74 от 13.09.2005г., в сила за РБ от 27 юли 1992г. Учредителен договор за създаване на международната

Категория на документа: Документи по
КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО КУРСОВ ПРОЕКТ Тема: Анализ на реклама Парфюм "CHASTITI" Armand Basi СТУДЕНТ: ПРОВЕРИЛ: Курс: II-ви Фак. No.: 1.Таргета Таргет групата на рекламата е изведена много ясно от избора на медиа - жени между 18 и 50 години, с високи доходи и добре образовани. Рекламата на Armand Basi, както и повечето реклами на парфюми се опитват да въздействат на таргетираните потребители като им представят картини, предизвикващи положителни емоции чрез създ

Категория на документа: Документи по
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Философско-исторически факултет Курсова работа Тема: Артефактичен анализ Изготвил: Проверил: Фак.№ Специалност: Социология Пловдив 2011 Артефактичен анализ на артефакта "Телефон" Предметът "Телефон", това е предмет от миналото, предмет в настоящето и предмет в бъдещето. Благодарение на този предмет човечеството е направило голям скок в комуникациите. В този анализ ще разгледам историята на телефона,устройството и неговата функционалност през годините

Категория на документа: Документи по
Социална стратификация на модерните общества 1. Функционалната концепция за социалната стратификация А)основни тези Според функционализма структурата на обществото е институционализиран набор от соц. роли или модели на взаимодействие между индивиди с различен соц.статус. Приемането и изпълнението на ролите става благодарение на общоприетите социални ценности. Те водят до различна оценка на различните социални роли. Причината е, че различните роли обективно са неравностойни. Те са свързани с раз

Категория на документа: Документи по
Лекция 18: Тема. Усилватели на мощност 1) Основни понятия: мостов усилвател, коефициент на полезво действие, клас А, комплементарна двойка, клас АВ, клас В. 2) Основни факти: определение на усилвател на мощност, особености, клас А, клас В, клас АВ. Определение. Предназначението на усилвателите на мощност е да осигурят значителна изходна мощност Ро на свързания в изхода им товар. Няма точно определение при каква минимална стойност на Ро един усилвател влиза в тази категория, но практиката показв

Категория на документа: Документи по
15. История на българската журналистика - 19-ти век. Периоди и историческо развитие на българския печат. Журналистите П.Р.Славейков, Л.Каравелов, Хр.Ботев, З. Стоянов. В края на 18-ти и началото на 19-ти век в българия започва епохата на националното Възраждане. През 40-те години на 19-ти век се появява първата необходима предпоставка за зараждането на българския печат - българската интелигенция. Това са грамотни хора, достатъчно подготвени, за да могат да създават вестници и списания. От тях е

Категория на документа: Документи по
 Реферат по реклама Тема: Негативното влияние на реклама. Психоанализа в реклама. Днес рекламата е в състояние да диктува стила на живот, променя етическите и моралните норми, да установява нови традиции. Тази възможност на реклама и сила не може да не се вземе под внимание, особено като се има предвид, че тя се намира в ръцете на хора, които имат цел само да се обогатят. Ако целта е меркантилна и егоистична, не трябва да се очаква, че средствата използвани за постигане на тази цел ще бъдат мор

Категория на документа: Документи по
Икономически университет - Варна Финансово-счетоводен факултет НАУЧЕН ДОКЛАД НА ТЕМА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРИМЕРА НА ЦСМП ГРАД ЯМБОЛ Разработил: Научен ръководител : Анна Мардик Доникян Доц. д-р Надя Костова Спец.СК гр.04 Ф.№9615 Варна 2011 Съдържание: Увод..........................................................................................................3 Първа глава:Здравната система и обща характеристика на разходите в бюджетните предприятия 1.1 Здравна реф

Категория на документа: Документи по
Технически университет - Габрово Стопански факултет Специалност "Стопанско управление" КУРСОВА РАБОТА По Стопанска Диагностика на тема: "Анализ на активите" Изготвил: Преподавател: Миглена Стефанова Стоянова /доц. д-р. А.Айнаджиев/ 3 курс, фак. №30813101 Габрово 2011 I. Анализ на фирмата. Фирма "ПайпЛайф" е създадена през ноември 1995 година, регистрирана е като дружество с ограничена отговорност (ООД). От 20.02.2002 година формата на собственост на фирмата е променена и тя е преименувана в "Па

Категория на документа: Документи по
 РЕФЕРАТ НА ТЕМА: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ИЗГОТВИЛ: СТУДЕНТКА ОТ ВСУ"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", ІІІ КУРС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ: Бизнесадминистрация в туризма , ФАКТУЛТЕТЕН НОМЕР - СОФИЯ 2012 Преди всичко е важно да изясним, че физическо възпитание не е само образованието, което получаваме в училище, а също времето, което прекарваме в спортна и двигателно активна творческа дейност (танци, бойни изкуства и много други). Физическото възпитание спокойно можем да определим като комплексен проц

Категория на документа: Документи по
 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ " АНГЕЛ КЪНЧЕВ " ФАКУЛТЕТ: КУРСОВА РАБОТА Дисциплина: Икономика на предприятието Тема: " Видове методи за определяне стойността на недвижими имоти / терени и сгради / . Сравнителен анализ и приложение. " Изготвил: Ф.№ Спец. Русе, 2012г. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Увод - стр. 2 2. Методи за оценка на недвижими имоти - стр. 2 2.1 Метод на разходите - стр.2 2.2 Метод на пазарните аналози - стр. 3 2.3 Метод на приходите - стр. 3 3. Справедлива пазарна стойност - стр. 4 4. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Категория на документа: Документи по
 ЦИУН БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ДОКЛАД ПО ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО ТЕМА : Качествата на съвременния лидер. 2009 Бургас Kaкво всъщност е лидерството ? Лидерството може да се дефинира и като процес, и като качество. Като процес, лидерството е използване на доброволно влияние за поставяне на групови или организационни цели, мотивиране на поведението към достигане на тези цели и подпомагане оформянето на груповата или организационна култура. Като качество лидерството е съвкупност на характеристик

Категория на документа: Документи по
 НА ТЕМА: "КЪПАНКИ" - народен обичай съхранен и до днес в Перущица. Разработил: Фак.№ I курс гр. Смолян 2011 година "...А в огнено студената вода пред бента, разпалени от музика и вино, до кръста голи младите мъже се хвърлят, боричкат се, за да покажат сила, и пръскат хората с вода, която сами с телата си са осветили. В дворовете свенливите съпруги държат в ръце стеблото на Лозница и всяка чака своя господар да пренесе в утробата зачатието на живота.... / Власо Власов / Според установената трад

Категория на документа: Документи по
РЕФЕРАТ На Ралица Тониева Павлова N;1812 м.с.III КУРС РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО(CARCINOMA COLI) Какво представлява ракът на дебелото черво? Ракът (карциномът) на дебелото черво е най-честия рак на органите на храносмилателния тракт. Представлява втория по честота карцином при мъжа (след белодробния и преди стомашния) и третия при жената (след карцинома на млечната жлеза и матката). Честотата му в последните години непрекъснато нараства Причините за възникване са: - генетично предразположение семейн

Категория на документа: Документи по
Технически университет Факултет "Стопански" Катедра "Социални и стопански науки" Р Е Ф Е Р А Т по Основи на управлението на тема: Фактори, влияещи върху процеса на вземане на решения Изготвил:..................... Факултетен № .............. Специалност:....................... Проверил: .................. гр. Габрово, 2013 Увод Вземането на решение е най-важната процедура в управлението, тъй като управлението не е пасивно наблюдение на действителността, а активна намеса в нормалния ход на проце

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет - Варна Защита на практическо обучение SWOT анализ на мебелна къща "ЯВОР-Варна" ЕООД изготвил: проверил: Александър Русев гл.ас. д-р Велина Казанджиева Фак.номер 3008 гл.ас.д-р Георгина Луканова Мебелна къща ЯВОР Мебелна къща Явор осъществява търговсо-посредническа дейност в сферата на обзавеждането с корпусна ,мека мебел и интериор.Мебелната къща е представена от 7 магазина тип шоурум разпръснати стратегически из територията на България , съответно в гр.Варна, гр.Бург

Категория на документа: Документи по
СУ "Св. Климент Охридски" Факултет по начална и предучилищна подготовка Интерпретация на урок за 5 клас по учебна дисциплина Философия за деца Изготвил: Проверил: Пламена Иванова Нешева доц. З. Захариев Специалност Социална педагогика Задочно обучение, ІV курс Фак.№ 30487 Поздравявам учениците и проверяваме заедно с дежурните дали има отсъстващи от час, след това ги моля да отворят учебниците си на страницата до която сме стигнали и продължавам с леко въведение. Обобщавам, че досега сме стигнал

Категория на документа: Документи по
 Аграрен Университет- Пловдив Реферат По Екология На тема: Общи закономерности на влияние на факторите на средата върху организмите.Класификация на екологичните фактори,лимитиращи екологични фактори.Закон на минимуми.Закон за толерантността.Компенсация на лимитиращите екологични фактори. Проверил: Изготвил:А.Василев С.Георгиева Земята е единствената планета в Слънчевата система, която е населена с живи организми. Науката смята, че тези организми са произлезли тук, на Земята. Това е станало в хо

Категория на документа: Документи по
Пещери в Германия Списъкът на пещерите за посещение в Германия съдържа 51 пещери, които са поддържани от Германското спелеоложко сдружение. Всички те са подземни, естествени скални образувания, оборудвани с електричество и достъпни за посетители, като се изготвят екскурзии с екскурзоводи. Аз ще ви разкажа за две от тях. Пещерата на Олга Пещерата на Олга е първата пещера оборудвана с електрическо остветление в Германия, през 1884г. Съществува само още една в света оборудвана преди нея - Kraushöh

Категория на документа: Документи по
 ФАКУЛТЕТ ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ КАТЕДРА ИКОНОМИКА И СЧЕТОВОДСТВО В ТРАНСПОРТА КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА "ИКОНОМИКА НА ТРУДА" НА ТЕМА Изготвил: Проверил: Радка Ботева Христова Спец.'' Икономика на транспорта'' доц. д-р Д. Тодорова Група 4921 София 2013г. 1. Представяне на фирмата (предмет на дейност). 2. Видове длъжности и длъжностни характеристики. 3. Брой персонал. 4. Работно време. 5. Система за оценка квалификацията на персонала-атестация. 6. Средна работна заплата-форми и системи на з

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА Център Магистърско Обучение Финансово-счетоводен факултет Катедра Счетоводна отчетност К У Р С О В А Р А Б О Т А По дисциплината "Управленско Счетоводство" Тема: Калкулиране на пълна себестойност на база традиционен метод за изчисляване Изготвил: Екатерина Генова Проверил: доц. д-р Анита Атанасова Специалност Счетоводство и Контрол - СНУ Курс 5, група 03, ф № 117114 Варна 2012 По повод на дефинирането предмета и метода на управленското счетоводство в доклада на Ко

Категория на документа: Документи по
 Софийски Университет "Св. Климент Охридски" Начална и предучилищна педагогика Специалност Кинезитерапия на лица с невросоматични заболявания Дипломна работа на Тема Кинезитерапия при заболявания на опорно- двигателния апарат (болки в гърба) Дипломант: Радостин Атанасов Ф.Н. М42345 Научен ръководител:....................... ( доц.И.Петров ) Съдържание 1. Статистика и постановка на проблема за болката в световен мащаб - 3 стр. 2. Болести на опорно-двигателната система и гръбначния стълб - 4 - 8

Категория на документа: Документи по
Конфликт и личност 1.Синергетика и личност-По силата на своите методологически особе-ности синергетиката позволява не само да се разшири съществуващата представа за природата и обществото,но и да се разберат по-пълно човека и личността. С помощта на синергетичния подход човека се тълкува не само като мислещ и знаещ,но и като "противоречиво" единство на мисъл-та,вярата,чувството и желанието. Научната представа за личността помага за концептуализация на хаоса,сложността, отвореността,нелинейностт

Категория на документа: Документи по
ТУ-ВАРНА КУРСОВ ПРОЕКТ ТЕМА:ПРЕСМЯТАНЕ МЕХАНИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПУСКОВИ РЕГУЛИРОВЪЧНИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ Вариант№7 Изготвил: Mарина Иванова проверил: Ф№096170 гл.ас. Манасиев 3 курс АИУТ 4 група Цел на задачата: 1. Пресмятане усилията и моментите, действащи в различните части на електрозадвижването. 2. Привеждане на инерционните и съпротивителни моменти при различните видове движения, към вала на двигателя и определяне на оптималното предавателно число. 3. Пресмятане и п

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Център "Магистърско обучение" КУРСОВА РАБОТА по дисциплина " Банкови сделки " Тема: Спестовни сметки и депозити за физически лица Изготвили: Проверил: Варна, 2013г. Съдържание на курсовата работа: 1. Обща характеристика на спестовните продукти 1.1. Спестовни влогове 1.2. Депозити 2. Тенденциите при избора на спестовните продукти 3.Сравнение на спестовните продукти на банките 3.1. Алианц Банк България 3.2. УниКредит Булбанк 3.3. Токуда Банк 4. Заключение 1. Обща

Категория на документа: Документи по
 Общи сведения - Ремъчната предавка служи за предаване на движение и въртящ момент от един вал на друг посредством гъвкав елемент (ремък), като се използвуват силите на триене. Тя се състои от две ремъчни шайби и безкраен ремък, който обхваща шайбите. Предимствата на ремъчните предавки са проста им конструкция при големи междуосови разстояния, работят плавно и безшумно, осигуряват еластична връзка между валовете, c което се намаляват вибрациите и ударите. Недостатъците на ремъчните предавки са

Категория на документа: Документи по
Кристина Красимирова Димитрова Фак. №: СУЗ - 1264 29.10.2013 г. Анализ на сайта eBay.com В най-горната част на сайта са разположени полетата, свързани с регистрация или вписване на потребители, дневни оферти, поддръжка на клиенти, "моят ebay" (препратка към личния профил на потребителя), известия и количка за пазаруване. За да се разглежда сайта не е нужна регистрация, но ако желаете да купите даден продукт, тогава трябва да се регистрирате. Под тях е разположено логото на сайта. До логото е ра

Категория на документа: Документи по
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Бакалавърска програма Бизнесадминистрация Учебна дисциплина "Основи на управлението" КУРСОВА РАБОТА "НОВАТА МОДНА ЛИНИЯ" Разработил: Проверил: Николай Николов Николов Проф. д-р Б. Гьошев Фак. № 19064 София Декември 2012 г. І. Въведение И най-големите в даден бранш се сблъскват в един момент с факта, че ако не "извадят от джоба" ново предложение, което да провокира пазара, пазарът ще ги забрави изпращайки ги в историята на добрит

Категория на документа: Документи по
Курсова работа Проектиране на еднозонова система за климатизиране на въздуха на текстилно предприятие Целта на този проект е да бъде изчислена- проектирана климатична инсталация за текстилен цех изграден на територията на град Оряхово. За протичане на технологичните процеси е необходима да се поддържат и контролират параметрите на въздуха подаван към предприятието. Основна задача е поддържане на необходимата температура и влажност на въздуха съобразно сезоните. Движението на въздуха се осъществ

Категория на документа: Документи по
Теоретични идеи за психичното развитие 1. Характеристика на подходите за анализ на псих. развитие. Биосициален подход(Зигмунд Фройд и Ерик Ериксон) Социалнопсихологичен подход(Анри Валон,Данил Борисович Елконин) Личностнопознавателен подход(Лев Симеонович Виготски, Лидия Божович, Александър Запорожец) Изразнопознавателен подход(Джон Уотсън, Толман Хъл Бандура,) Когнитивен подход(Жан Пиаже, Джеръм Брунар) Дейностнокреативен подход(Алексеий Леаонтиев, Генчо Пирьов) Екологичен подход(Бронфен Брене

Категория на документа: Документи по
ОСНОВИ НА АГРАРНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Причини за възникване на европейския интеграционен процес Интеграционния процес започва след края на ВСВ. Най-характерно за този период е доминантната политика на САЩ и особено на нейната политическа политика. През 30-те години на мин.век митата в САЩ достигат най-високо равнище /насоките са главно към вноса на селскостопански стоки/. Повишаването на митата обаче влошава търговския баланс на САЩ с европейските и партньори Фактори определящи потре

Категория на документа: Документи по
 ЮЗУ "Неофит Рилски" КУРСОВА РАБОТА Тема: Диалектни думи Изготвил: Диана Бекова Специалност: Българска филология Курс: IV Фак.№ 0936005 Дата: Проверил: 10.05.2013г. Доц. д-р А.Стоилов гр.Благоевград 2013г. Диалектната дума се характеризира в ограничено териториално разпределение, т.е. характеризира се в наличието на ареал (границите на разпространение на едно явление), а линията която свързва точките на разпространението на дадено диалектично явление се нарича изоглоса. За проучването на лексик

Категория на документа: Документи по
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Бакалавърска програма Учебна дисциплина "Управление на проекти" К У Р С О В А Р А Б О Т А Разработил: Проверил: Александър Иванов Проф. Руслан Пенчев Фак. № 16713 1: Дефиниране на проблема Разглеждания проект "Реорганизация" има проблеми още в самото начало.Назначеният за пряк ръководител г-н Петров никога до този момент не е бил пряк ръководител на проект. Той няма необходимия управленски опит и дори не е кандидатствал за ръков

Категория на документа: Документи по
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Р Е Ф Е Р А Т на тема "СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ" по дисциплината "СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА" ПРЕПОДАВАТЕЛ: ДОЦ. E. РИБАРСКА ИЗГОТВИЛ: СПЕЦИАЛНОСТ "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА, ЗАДОЧНО ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР СЪДЪРЖАНИЕ СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ 1. Стратегичесо управление 1.1. Определение за стратегическо управление 1.2. Разграничение с другите видове управление 2. Реализация на стратегичес

Категория на документа: Документи по
България от Съединението до края на 19в. Съединението и неговата военна защита представляват най-гоемия успех на България в новата и история.Само седем години след Освобождението младата бъг.държава,опирайки се само на собствени сили,успява да наложи преразглеждане на Берлинския договор,в резутат на което почти удвоява територията си.Заради обединението се влошават българо-руските взаимоотношения и настъпва външно-политическа криза,и се нажежава политическото напрежение в страната. Поитическата

Категория на документа: Документи по
УПРАЖНЕНИЕ № 1, 2 УРИНА - ОБЩИ СВОЙСТВА, ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ - pH, ГЛЮКОЗА, БЕЛТЪК, КЕТОНИ, СЕДИМЕНТ, ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОБИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ - СИП МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ I. Видове уринни проби - Първа сутрешна урина: първа сутрешна порция урина, отделена веднага след ставане от сън. - Средна порция урина: уринна проба, получена след добър тоалет на гениталиите, като първата порция урина се изхвърля, средната порция се събира в уринната чашка, а остатъчната урина отново се изхвърля. - Използв

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа по Медийна музика на тема: Музиката в рекламата Изготвил: Ръководител: доц. д-р В. Димов София 2012 Музиката в рекламата Mузиката е навлязла в живота на съвременния човек, навлязла до такава степен, че е част от него, от стила му и от мисленето му. Почти немислим би бил светът без нея, бих казала сив и скучен, без картините и образите, които музиката създава за нас. Тя е като отражение на човека, негов идентификатор, като огледало на света и като душа на певеца или композитора.

Категория на документа: Документи по
Югозападен Университет "Неофит Рилски" Философски факултет гр. Благоевград РЕФЕРАТ на тема: Фигурата на Озирис по: Религия и култура на изтока Изготвил: Проверил: Философия, I курс Първата вест за древната егепетска религия ни дават най- ранните запазени надписи в Египет. В тази епоха намираме само следи от древната тотемистична религия (според нея човешката общност произхожда от някое животно или растение, които почитала и смятала за покровител на племето): нейните богове, които олицетворявали

Категория на документа: Документи по
Брандинг От гледна точка на законодателството търговската марка е име, символ, графично изображение на даден продукт. Тя има форма на интелектуална собственост за фирмата, която я е създала и регистрирала. От маркетингова гледна точка марката е олицетворение на продукта. Тя символизира неговите качества. Говори за ползите му. Идентифицира го и го представя в положителна светлина. Според един от най-известните специалисти в областта на брандинга - Дейвид Аакер, марката представлява асоциацията,

Категория на документа: Документи по
Зелената лаборатория е пространство в училищния двор, предоставящо вълнуваща среда за провеждане на уроци и извънкласни занимания на открито. Идеята за създаването на такова място е широко разпространена в САЩ, както и в много европейски страни. Концепцията за зелен училищен двор са разгръща в няколко направления. Хрумването за преобразяването на училищен двор в обработваема площ, на която да се отглеждат различни ядливи растения, билки и др. добива реални измерения за първи път в средното учил

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Факултет "Управление" Специалност "Международни икономически отношения" КУРСОВА РАБОТА по сравнителни икономически системи на тема: "РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, НАЦИОНАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ ,МОДЕЛ НА ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ, СЕКТОРНА СТРУКТУРА И РАВНИЩЕ НА ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2003-2007 ГОДИНА" ноември 2010 година Съдържание Въведение I.Ресурсна обезпеченост 1. Труд 2. Земя 3. Капитал 4. Предприемачество 5. Енергия 6. Информация II.Пазарен м

Категория на документа: Документи по
ЛЕКЦИЯ ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМА 1 Възникване и развитие на Публичната администрация Публичната администрация възниква едновременно с възникването на държавата.Историята на администрацията започва от Шумерите в Месопотамия (днешен Ирак), където се заражда организиран административен живот.По късно в Египет се създава гражданска администрация - Писарите. Възникват и първите публични административни услуги. В древна Гърция за първи път се формира разбирането че източник на властта е

Категория на документа: Документи по
 Великотърновски университет "Свети свети Кирил и Методий" Исторически факултет Реферат На тема: Проституцията в Средновековна Европа Изготвили: Петя Маноилова и Зорница Маркова Етнология, ІІI курс Фак. номер: 00099-Е, 00095-Е Коя е най-древната професия на света? Всеки, на когото му бъде зададен този въпрос, без колебание ще отговори, че това е проституцията. Хетери, кокотки, куртизанки, жрици на любовта - това са все труженичките на занаята. Според една от версиите думата "проститутка" произт

Категория на документа: Документи по
 по Управление на инвестиционния процес В икономика на България туризма е едно от основните пера, затова инвестициите в сектора са много важни.Именно поради тази причина в тази курсова работа обръщаме внимание на този фактор. Като предмет в нея ще разгледаме направените инвестции по строежа и реновирането на един от най-големите хотели по българското черноморие - "Хотел и Казино Интернационал" . Обектът е създаден през 1968 година . Сградата е висока 60 метра и е разположена на пъпва линия на к

Категория на документа: Документи по
 Проблеми на прехода към пазарна икономика. Не може да се разкрие проблематиката на икономическата социология, нито пък да се дефинират правилно нейните категории и понятий, ако не се познава обекта, в който се съдържа предметът. Вярно е, че обектът и предметът не са тъждествени, че обектът съдържа предметните области и на други науки, но тяхното отграничаване е невъзможно без общата му характеристика. Освен това не могат да се разберат някои особености на взаимодействията, които осъществяват н

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа по "Икономика на труда" Икономически активно население в България-структура и тенденции на развитие Разработили: Теодора Петрова Петрова спец. СК, 2 курс, група 10, фак.№3158 Борислава В последните месеци е особено актуално да се правят анализи на информацията, събрана от статистическото преброяване 2011г., на базата на които се чертаят тенденциите в промяната на структурата на населението. Нашата задача е на първо място да изясним понятията "икономическа активност", "заетост",

Категория на документа: Документи по
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" Катедра Туризъм КУРСОВА РАБОТА на тема ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА НОРВЕГИЯ по дисциплината Туристическа политика и планиране Изработил: Aлександрина Георгиева фак. № 483/10 ΙΙΙ курс Варна, 2013 г. ПРЕДГОВОР Туристическата индустрия е един от най-бързо разрастващите се бизнес сектори в света, и Норвегия е в добра позиция за да извлече ползи от този световен растеж. Норвежкото правителство е решило да даде висок приоритет на туристическия сектор,

Категория на документа: Документи по
20.Царски период- Възникването на римската държава не еизяснено напълно в съвременната историческа наука. Ранниите писмени източници, които отразявали тези въпроси били унищожени приизгарянето на основните частина Рим по време на нашествието на галите през 390 г.пр.н.е. Създаването на град Рим и възникването на ранната римска държава обикновено се приемат по предложенията на Марк Теренций Варон дата 754/753 г.пр.н.е. Днес обикновено се смята че Рим бил основан на 21 април 753 г.пр.н.е. в деня н

Категория на документа: Документи по
Университет за национално и световно стопанство Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Национална и регионална сигурност" Казус Проектът АЕЦ "Белене" Учебна дисциплина "Икономика на отбраната и сигурността" Изготвил: Красимир Т Проверил: София 2009г. Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ 3 ИЗЛОЖЕНИЕ 3 ОПИСАНИЕ НА ФАКТИТЕ 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 6 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 9 АЛТЕРНАТИВИ НА ПРОЕКТА 10 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 11 Въведение Първите комерсиални атомни електроцентрали започват да функционират през 50

Категория на документа: Документи по
Кристалоструктурни особености Първични силикати - преобладаващи ковалентен тип връзки Прости соли - преобл. йонен тип връзки Глинести минерали - смесен тип връзки Ковалентна връзка - [SiO4]4- атомен тип кристална решетка. Тази връзка е най-здрава и преобладаването и в минералите обуславя значителна твърдост, висока точка на топене, голяма съпротивителна способност на външни силови въздействия. Кристалоструктурни особености Основната структурна единица в първичните силикати е силициево-кислороде

Категория на документа: Документи по
 Факултет: Бизнес и Мениджмънт Катедра: "Мениджмънт и бизнес развитие" Реферат Тема Как влияе еластичността на търсенето върху доходите на търговците при равни други условия Дата: 2012 год. Гр. Русе Увод В специализираната литература съществуват различни инструменти, за да се анализира как дадена икономическа променлива реагира на измененията в други икономически променливи. Терминът еластичност се използва в много случаи, когато величините или размерите на дадено явление имат значение. Понятие

Категория на документа: Документи по
 Увод Съединители се наричат тези възли от механизмите и машините, които са предназначени за съединяване на валове и съответно за предаване на въртящ момент между тях. В много случаи съединителите изпълняват и редица други задачи: създават еластична защита срещу ударни натоварвания; включват и изключват водимия вал при непрекъснато движение на водещия; облекчават монтажа при дълги оси и валове. Някои от съединителите се използват като предпазни устройства при пренасочване, с други се правят спе

Категория на документа: Документи по
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ КАТЕДРА " УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА - " ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА" РЕФЕРАТ НА ТЕМА: НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. РЕГУЛАТОРНА РАМКА НА РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ. Изготвил: Проверил: Пловдив-2013г. Съществуват редица дефиниции на понятието "Реклама". Те се различават в зависимост от акцента, който е направен в тях, съдържанието и формата на рекламното посла

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 9 : УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИХВЕНИЯ РИСК В БАНКАТА Темата включва следните основни въпроси: 1 1 Лихвеният риск в системата на банковите рискове 1.1 Рискове в банковата дейност 1.1.1 Класификация на банковите рискове и управлението им 1.1.2 Цели и задачи при управление на банковите рискове 1.2 Същност и място на управление на лихвeния риск в системата на управление на банката 1.3 Фактори на лихвения риск 1.4 Методи за оценка равнището на лихвения риск 1.4.1 Гап мениджмънт 1.4.2 Анализ на времевата п

Категория на документа: Документи по
Икономически университет - гр. Варна Факултет "Управление" Курсова работа по Управление на търговската марка Тема: Влияние на имиджа на търговска марка "Либеро"върху лоялността на потребителите Изготвили: Проверил: СЪДЪРЖАНИЕ: АКТУАЛНОСТ НА ИЗБРАНАТА ТЕМА................................................................... 3 І. МЕТОДИЧЕСКА (ПОСТАНОВЪЧНА) ЧАСТ............................................................. 4 1. Предмет и обект на изследване............................................

Категория на документа: Документи по
Описание на архитектурата Cool Runeer CPLD е единно семейство на бързи , ниско мощни CPLD -та. Основната архитектура е традиционна CPLD архитектура комбинирана с макро клетки във функционални блокове взаимно свързани с глобални матрица, на Xilinx . Функционалите блокове използват програмируеми логически масиви, конфигурация която осигурява изискванията на всички продукти да бъдат събрани и споделени между всяка една от макро клетките от FB. Проектирания софтуер може ефикасно да синтезира и опти

Категория на документа: Документи по
Висше Транспортно Училище " Тодор Каблешков " - София Факултет " Техника, технология и управление на транспорта " Катедра " Технология, организация и управление на транспорта " ДИПЛОМНА РАБОТА на Димитър Николаев Москов Тема: " Анализ и актуализация на технологията и организацията за работата на разпределителна гара /ГОР/ " Научен ръководител:................ Дипломант:.................. / доц. д-р инж. Д. Димитров / / Д. Москов / София 2009 г. СЪДЪРЖАНИЕ страница 1. Увод 3 2. Глава 1 Обща хара

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет Варна Факултет Управление Специалност МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НА ТЕМА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "ZARA Investment (Holding) Co. Ltd." "Zara Investment Holding" е публично акционерно дружество. Вдъхновена от потенциала за растеж на туристическата индустрия на Йордания, "ZARA" е създадена на 10 май 1994 г. от група независими инвеститори, банки и инвестиционни компании с една ясна цел - да предостави на туристите мрежа от луксозни хотели

Категория на документа: Документи по
ВИДОВЕ ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС. ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПИ НА ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА. КОНТРОЛИРАНИ И НЕКОНТРОЛИРАНИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ Принципи на PR ¢ Целите на PR са част от общите цели на една организация; ¢ В своето функциониране Public Relations се явяват като технологичен модел, а не като отделна научна система; ¢ обществените връзки са целенасочена, добре анализирана и планирана дейност; ¢ ефективните обществени връзки изискват ефективно общуване с обектите в комуникационния процес; ¢ при реали

Категория на документа: Документи по
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ТРЕНЬОРСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА:ТЕЖКА АТЛЕТИКА, БОКС, ФЕХТОВКА И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ КУРСОВА РАБОТА Тема: Хранителни вещества и хранене при културисти и фитнес-културисти Изготвил: Проверил: Георги Цветанов, доц. Вл.Боянов Културизъм и фитнес 4 курс,ТФ,ТН:26338 СОФИЯ 2011 Съдържание Увод..................................................................................................3 Постановка по въпроса.......................................................

Категория на документа: Документи по
Художестевно-литературна собственост. Същност, обекти, имуществени и неимуществени авторски права. Основни нормативни актове в областта на художествената собственост на национално, регионално и международно равнище Художествено-литературната собственост е втората значима подсистема на системата Интелектуална собственост. Художествено-литературната собственост обхваща: * Обекти - произведенията на науката, литературата и изкуството * Отношения - правни, икономически и управлениски, които възникв

Категория на документа: Документи по
12.Кратък исторически преглед на теориите за личността /У. Джеймс, З. Фройд, Е. Фром, К. Левин, К. Роджърс, психолозите-марксисти и др./ Американският философ и психолог У. Джеймс е роден в нюйорския хотел Естър Хаус в семейството на богат баща, който праща децата си да учат в Европа, Англия и Америка и насърчава интелектуалната им независимост. Честите пътувания в чужбина превръщат Джеймс в светски човек. Въпреки, че е подкрепян и насърчаван да се заеме с изучаване на науката, Джеймс страда от

Категория на документа: Документи по
 1. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 1.1. СВОБОДА НА ИНФОРМАЦИЯТА -->"Свободата на информация е основно човешко право -->"правото да се събират, предават и публикуват новини навсякъде и без ограничения." -->Правото на мнение и правото на свободно изразяванe Свободата на информация обхваща в тесния смисъл на думата • правото да се търси и получава информация от общодостъпни източници като например книги, вестници и радио или телевизионни предавания 1.2. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ -->Правото на

Категория на документа: Документи по
 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А. ЦЕНОВ" НА ТЕМА: Изготвил: Специалност: Курс: Фак. № 1.Значение на парите . Парите извървяват дълъг път на еволюционно развитие. Историята на зараждането на паричните стандарти е ключова част от историята на пазарната икономика. Парите се утвърждават като важен елемент за просъществуването на човечеството. От зараждането на света до сега хората са използвали като пари различни продукти, животни и метали. Историята на възникването на парите започва от натуралната размяна

Категория на документа: Документи по
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПОЛИТОЛОГИЯ КУРСОВА РАБОТА на тема: Българския аграрен и ляв популизъм (Ал. Стамболийски и неговите адепти) по дисциплината: Политически идеологии в България Увод По пътя към властта Още първите избори след края на на Първата световна война, проведени на 17 август 1919г., показват силно променените настроения в страната. Като основна политическа сила се очертава Българският земедлски народен съюз(БЗНС), който спечелва 180 00

Категория на документа: Документи по
 Конференция Аутизъм Креаналните нерви в мозъка Maude Le Roux 1. Обонятелен нерв: при някои деца, чрез обонянието е единствения начин да се стигне до емоционалният им мозък. Миризмата винаги е свързана с емоциите им и когато дадено дете не обича някаква миризма или е капризно при хранене, това трябва да се напише в профила му. 2. Зрителен нерв: изключително важен относно централното и периферното зрение. Има много деца, които имат проблем с това и за това някои деца въртят пръсти пред очите си

Категория на документа: Документи по
Тема 1: Същност на маркетинговите изследвания. Определения. Авторски и институционални. Приложения и функции. British Institure of Management Обективно набиране записване и анализиране на всички факти относно проблеми касаещи разпределението (дистрибуцията) и продажба на стоки и услуги от производителя до потребителя. ESOMAR: европейско общество за проучване на общественото мнение и МИ - маркетонговите проучвания. Идентифициране и дефиниране на маркетинговите възможности и проблеми: генериране

Категория на документа: Документи по
1. Необходимост и цели на обучението по етика в счетоводството. Съвременно състояние на обучението у нас и в развитите страни Един от пътищата за стимулиране на етичното мислене на счетоводителите е обучението. Голяма надежда в това отношение дават резултатите от изследванията в моралната психология. Дж. Рест твърди, че етичното мислене може да бъде възпитавано, обучавано. Той счита, че моралното отсъждане е повече свързано с образованието, отколкото с възрастта на лицата. Средният размер на пр

Категория на документа: Документи по
Из дневниците на един прагматик или "пътя на водата". Както вече повечето вече разбраха, аз обичам да пиша. По мнение на читателите ми се справям - мои книги, публикации, статии са добре приети от широката публика. Основните теми по които пиша са здраве, личностно развитие, начин на живот, сигурност на данни, поведенчески анализи. Във всички случай, когато ми се е налагало да убеждавам някого в някакви качества и очакваните положителни крайни резултати, а и за да повярвам аз самата в тях, правя

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА Дисциплина: Енергийни баланси и прогнозиране Анализ на енергийните баланси и факторите влияещи на потреблението на природен газ в Иран Изготвили: Научен ръководител: Цветомила Цанкова, ф.№ 78600 Ас. Атанас Георгиев Емилиян Деянов,ф.№ 78624 1. Обосновка на избора. Водещият мотив да изберем Иран като страна за анализ на енергийните баланси е свързан с това, че там се намират вторите по големина запаси от природен газ в света (след Русия) и тя има потенциала да се превърне в енерги

Категория на документа: Документи по
Лекция №1 Принципи на стратегическия стил на мислене 1.Три изходни понятия 1.1.Стратегията - верният път към бъдещето 1.2.Стратегическия мениджмънт - успешното движение по този път 1.3.Стратегическия мениджър - водача по пътя към бъдещето 1.1.1.Стратегията - замисъл и последователност от решения за постигане на определени цели в дългосрочна перспектива. 1.2.1. Стратегическия мениджмънт - е насочен към реализиране на мисията на дадена организация. 1.3.1. Стратегическия мениджър - е стил на управ

Категория на документа: Документи по
Светлана Владова №509 II курс - НУПЧЕ РЕФЕРАТ Специфични методически принципи в обучението по български език и литература в 1-4 клас Според българския тълковен речник думата "принцип" има две значения. Първото е: "Основно начало на някаква теория, политическо устройство и други подобни", а второто - "Убеждение, възглед, от който се ръководи човек" като се използва предимно в множествено число. Обучението по роден език в началните класове, както и обучението по всеки учебен предмет, се изгражда

Категория на документа: Документи по
 Търговското представителство е проявление на представителството. От него има обществена необходимост, тогава когато търговецът сам не може да извършва дейността си и има нужда някой да му помага. То се урежда в чл.36 от закона за задълженията и договорите. Под представителство се разбира извършването на правни действия за друго лице и от негово име с непосредствено действие за него. Търговското представителство има 4 признака: - едно лице - представител - извършва правни действия; - представит

Категория на документа: Документи по
 Доклад за маркетингово проучване Изготвила:Илияна Петрова Атанасова Специалност:"Предприемачество и мениджмънт" 2010г. 1.Маркетингово проучване, мисия, цели и обхват. Разработеният проект представлява типичен (специализиран) ресторант за бързо хранене. В стремежа си клиентите да се нахранят и да бъдат бързо обслужени, те отсядат в ресторанти с предлагана бърза кухня. Фирмата е на пазара поради причината, че хората се нуждаят от такива ресторанти. Навлизащите в последните години фирми в Българи

Категория на документа: Документи по
Туристически предприятия. Правни основи на туристическите предприятия. Правно-нормативните документи, регламентиращи дейността на туристическите предприятия са следните: 1.Закон за туризма - урежда организацията и управлението на туризма; регулира туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, насочени към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия продукт. 2.Наредба за регистрация и издаване на удостоверение за регистрация на ТО и

Категория на документа: Документи по
Икономическа социология Тема 1: Социологията като наука Човешкото знание се осъществява в две направления: природно и социално. Обект на първото е природата с нейните форми на живот и статика.Обект на второто е животът на хората като социални същества. Социология- тя изучава социалността т.е. съвместния живот на хората,осъществяван в различни форми от семейството(микро равнище) до обществото (макро равнище).Имат общи проблеми, обща политика за решаване , глобализация. Екопроблемите са общи-глоб

Категория на документа: Документи по
 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" "Международна икономика и администрация" "Бизнес администрация" Курсов Проект по Аутсорсинг Аутсорсингов план на фирма "Крез" Изготвил: Проверил: Доц.Д-р Ал.Парашкевова Варна, 2013 1. Данни на организацията 2. Организацията 3. Отрасъл 4. Структура на управление 5. Управление 6. Човешки ресурси 7. Продукт и Пазар 8. Силни и слаби страни на организацията 9. Организация на дейноста 10. Процедура за избор на компания - аутсорсер 11. Формиране на o

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ" КУРСОВА РАБОТА по Статистически изследвания на тема: Влияние на обема на потребителските кредити ,инфлацията и безработицата върху лихвените проценти по време на световна икономическа криза Варна 2012 Въведение След Великата депресия, настоящата икономическа криза е следващата разтърсила световната икономика из основи. Кризата, започнала като ипотечна в САЩ, постепенно се превърна в глобална финансова, а в

Категория на документа: Документи по
 Фирма "Ден и Нощ" ООД е един от най-големите производители на вафли в България. Фирмата произвежда различни по вкус и размер вафли с търговската марка "Боровец", които са разработени специално за специфичния вкус на българския пазар. В момента "Ден и Нощ" ООД реализира продажби в размер на средно 30 000 000 вафли на месец. От началото на 2004 година компанията успешно реализира своята продукция на европейския и световен пазар. Освен в България стоките и са търсени и в Англия, Белгия, Гърция, Т

Категория на документа: Документи по
ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - ГР. БЛАГОЕВГРАД ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА По: Изграждане и управление на системи за сигурност На тема: АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ 2000-2012 Г. Изготвил: Проверил: Димитър Лазаров Фак. № 12100241805 доц. д-р Маринов Специалност: Публична администрация Специализация: Национална сигурност Благоевград, 2012 г. СЪДЪРЖАНИЕ УВОД 3 1. Численост на наетата работна сила в страната (1990-2010 г.) 3 2. Население на страна (1990-2010 г.) 6 3. Брутен вът

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА№6 ГЛАДКОЦЕВНА ПУШКА калибър 12/70 ( тип ,,Помпа" ) 1.Назначение и тактико - технически данни. Гладкоцевните пушки тип "Помпа" с калибър 12/70 от различните системи са мощно индивидуално оръжие за поразяване на живи цели, на късо разстояние.В органите на МВР се използва за охранителни и специални цели - за респект на престъпници и нарушители, за охрана и самоотбрана , както и за изхвърлящо устройство (на шокови и газови боеприпаси ). Конструкцията им позволява прикладът да бъде заменен с п

Категория на документа: Документи по
ПОЛУСТРУКТУРИРАНО ИНТЕРВЮ І Първо интервю 1. Разкажете как успяхте? - Успехът не е краен резултат.Той е моментен.След месец или два може да се окаже, че не е това, което хората си мислят че е. Затова не трябва да се разглежда едностранно. - Учих 6 години в Петербург в Лесотехническатата академия. Работих като общ работник в Коми. Трябваше да работя и да уча едновременно, да се явявам на изпити, което не беше никак лесно.Работният ми ден продължаваше 12 часа и при това работех при температури по

Категория на документа: Документи по
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Юридически факултет Специалност "Защита на националната сигурност" КУРСОВА РАБОТА по УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ Тема: "Особености в устройството и управлението на служба "Военна информация" при Министерство на отбраната" Изпълнил: Възложил: Ч.Р.М. доц. д-р Мария Лечева III курс, "ЗНС" Фак. № 0909 гр. Варна, 2012г. СЪДЪРЖАНИЕ..................................................................................2 1. Анотация .................

Категория на документа: Документи по
 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Дисциплина: Маркетинг Тема: Особености на банковия маркетинг Разработил: Проверил: СЪДЪРЖАНИЕ 1.СЪЩНОСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА БАНКОВ МАРКЕТИНГ 2.ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ - БАНКА "ОББ АД" - ИСТОРИЯ НА БАНКАТА, ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ, БАНКОВИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ 3. ВИДОВЕ МАРКЕТИНГ В БАНКОВАТА СФЕРА 4.ХАРАКТЕРИСИТКА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МАРКЕТИНГА 5.ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ- ФАКТОРИ КОИТО ВЛИЯЯ

Категория на документа: Документи по
 Художествен стил Художественият стил удовлетворява естетическите потребности, свързани със словото. Езикът му се отличава с образност и емоционалност, преносни употреби, засилена метафоричност, алегоричност, употреба на неологизми и поетизми. За постигане на въздействената функция в поезията от основно значение са ритъма, римата, стиховата и строфичната организация. Основната функция на художествената реч е естетичестката, съчетаваща се със съобщението и въздействието. В различните жанрове на

Категория на документа: Документи по
Библиотечен фонд. Същност и определение. Свойства. Библиотечен фонд като система Системен подход Библиотечен фонд представлява систематизирана съвкупност от събрани произведения на печата в съответствие със задачите, типа и профила на библиотеката, предназначени за използване от читателите от съответната библиотека и от други библиотеки, а също така за съхранение на документи в течение на цялото време докато те представляват потенциален интерес за читателите. 1. Функции а/ информационна б/ обра

Категория на документа: Документи по
Тема 8 Система за борба с вирусни болести по растенията. Имунитет. Профилактика. Биотехнологични методи за производство на здрав посадъчен материал. Терапия на вирусните болести. Специфичния характер на вирусите като паразити, на генно равнище прави борбата срещу тях изключително трудно. В системата за борба намират приложение мороприятията от трите основни подхода - имунитет, профилактика и терапия, съчетавани рационално в зависимост от особеностите в патогенезата на отделните вирусни болести,

Категория на документа: Документи по
Основни проблеми и методология на икономическата теория 2. Принципи на икономическото мислене Овладяването на принципите на икономическото мислене позволява на хората да си поставят постижими цели в своята стопанска дейност и да избират най-подходящи пътища и средства за постигане на ценни и полезни иконимически резултати с минимум разходи на ресурси. Тяхното възприемане е възможо по 2 начина: - По метода на пробите и грешките - Чрез овладяването им и с помощта на икономическото образование осв

Категория на документа: Документи по
 Професия революционер: мястото на Димитър Общи в българската история Няма да чуем неговото име преди заря в памет на падналите в бой за свобода. Това е така, защото се смята (не без основание), че ролята на Димитър Общи в революционното дело е отрицателна. Но все пак... Не се знае със сигурност точната дата и дори година на неговото раждане. Смята се, че е роден ок. 1835г. Самият той се определя по следния начин: "Мене ме викат Димитър Общи Македонски, българин от Дяково, Македония". Дяково в

Категория на документа: Документи по
Химикотехнологичен и металургичен университет - София Катедра: Неорганични електрохимични производства Реферат Тема: Нанотехнологии. Използване на нанотехнологиите в пречистването на въздуха Специалност: Неорганични вещества Образователна степен: Магистър Дисциплина: Нанотехнологии в неорганичните химични технологии София 2012 г. Съдържание: 1. Възникване на нанотехнологиите 2. Същност на нанотехнологиите 3. Нанотехнологиите в химическата промишленост и енергия 4. Нанопроцеси и наноматериали в

Категория на документа: Документи по
 СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА по "Управление на качеството" на тема: Видове системи за управление на качеството Съдържание 1. Въведение..................................................................стр.3 2. Резюме......................................................................стр.4 3. Системи ISO 9000. Основни принципи на стандарта ISO 9001:2008 ................................................................................стр.6 4. Комплексни системи за управление на качеството..

Яндекс.Метрика
92 92 100 100