Карта 5


Категория на документа: Документи по
1. Същност - процесът на обработване на индивидуалните експертни оценки за получаване на единна крайна оценка, която достатъчно добре се съгласува с индивидуалните оценки и може да се разгледа като тяхно естествено обобщение. Начинът за формиране на груповата оценка зависи от формата, в която са дадени индивидуалните оценки. 2. Когато индивидуалните оценки са във вид на числени стойности ( по метода на балните скали ). В този случай за извеждане на груповата оценка могат да се използват различн

Категория на документа: Документи по
 Личностни особености на свидетелитe Свидетелят може лично да възприеме престъпното събитие,т.е. да бъде негов очевидец или да получи информация от други лица.Възможно е и свидетелят да е жертва на престъпното посегателство.Разширеното тълкуване на понятието свидетел е всяко лице,което е осведомено относно проучванията във входа на оперативно досегателните криминални действия. Психологията на свидетеля в голяма степен се определя от индивидуалните особености на неговата психика и от признаците

Категория на документа: Документи по
"Песен за човека" - поема за прераждането и възкресяването на човека Никола Вапцаров живее и твори през 40те години на XX век, в "епоха на дива жестокост". Неговите стихове са поетичен документ за драматичната действителност, но и за вярата и надеждата в един по-справедлив свят. Вапцаровият лирически герой непрестанно търси истината за живота и света, за законите, по които те съществуват, както и за възможностите да бъдат променени. Близка му е екзистенциалната проблематика, която е изключителн

Категория на документа: Документи по
1. Развитие на управленската теория. Донаучен етап на развитие. Школа на научното управление. Административна школа. Школа на човешките отношения. Теории "Х", "Y" и "Z". Системен и кибернетичен подход. Ситуационен подход. Донаучен етап - В началото на човешката цивилизация управлението е основано на строго подчинение и страх. Използваните методи и средства за осъществяване на влияние над другите са строго индивидуализирани. В системата на държавното управление съществува йерархия, с която всичк

Категория на документа: Документи по
Общо понятие за правото.Механизъм на правно регулиране. 1. Обективно - съставна система от правни норми, чрез които държавата регулира поведението на гражданите в обществото. Правните норми съставляват правила за поведение, които въвеждат правните институции, очертават правата и свободите на гражданите, границите, в които те могат да се упражняват, основните принципи,на които се гради обществото и общественото управление. Основен белег на обективното право е неговата нормативност - регулирането

Категория на документа: Документи по
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 8. КЛАС Автори: Галина Момчева, Петя Асенова 34 седмици, 1 час седмично Месец Темa Часове IX 1. Предназначение на архивиращите програми 2. Същност на компресиране и декомпресиране на данните 1 IX 3. Използване на архивиращи програми за архивиране на файл, група от файлове и папки Създаване на саморазархивиращ се архив от данни 1 IX, X 4. Основни етапи в развитието на компютърната техника и приносът на България 5. Основна схема на ком

Категория на документа: Документи по
Глагол: притежава морфологичните категории число, род (при формите, образувани с причастия), лице, време, вид на действието, таксис, наклонение, вид на изказването, залог, статус, а самостоятелно употребените причастия може и да се членуват; вид на глагола. Основните лексикално-граматични разреди при глагола се представят чрез следните противопоставяния: лични и безлични глаголи; преходни и непреходни глаголи; глаголи, означаващи действие и глаголи, означаващи състояние; пълнозначни и спомагате

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА 7 Валутни операции /ВО/ Валитни пазари /ВП/ Валутен курс /ВК/ Валутна сделка /ВС/ ВО се извършват на валутни пазари .Това са специализирани центрове за извършване на покупко прожби на основата на търсенето и предлагането .Основна предпоставка за тяхното въаниквата уредба по места.не се оказва развитието на международните икономически отношения, разпространяване на кредитни средства при международни разплащания, засилване концентрацията и центарлизацията на международният банков пазар.В ус

Категория на документа: Документи по
 НСА"Васил Левски" РЕФЕРАТ ТЕМА:Съвременни системи за спортна подготовка Представил:Галина Веселинова Христоскова Фак.№ 3589 Магистърска програма "Спорт за високи постижения"-баскетбол Задочно обучение 2012-2013г. Проверил:Проф.Ц.Желязков Спортната подготовка е многофакторен процес,който представлява система от специализирани знания ,средства ,методи и организационни форми,осигуряващи комплексни условия за пълноценна подготовка и максимална изява на потенциалните възможности на спортиста. Факто

Категория на документа: Документи по
ДНЕВЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР "16+" Създаден през 1999 г. Центърът е единственият в България, който предлага на юноши и младежи в неравностойно положение, водещи уличен начин на живот, на възраст между 16 и 25 години, както и на техните деца, подкрепа и консултиране по широк спектър неотложни проблеми. В Центъра се предлага подкрепа на младежите за създаване на положителни и устойчиви нагласи и поведение за намиране на различни стратегии за социална интеграция, установяване на подходящи индивидуални п

Категория на документа: Документи по
Християнизация на България при княз Борис I През 9в. България достига до териториален успех и политически просперитет.Вътрешнополитическия стабилитет и мястото,което си извоюва в ранносредновековна Европа вследствие на успешната политика на владетелите до този периос,са добра основа,в/у която се гради бъдещето на страната.С въвеждането на общо законодателство се ускорява етногенетичния процес в българската държава.Следваща стъпка към намаляване на различията между българи и славяни в битово и а

Категория на документа: Документи по
Висше училище по агробизнес и развитие на районите КУРСОВА РАБОТА на тема: Създаване на агроекологични земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Изготвил: Кристиян Благоев Николов Спец.Стопанско управление Фак.номер: 111423140054 По мярка "Агроекологични плащания" (АЕП

Категория на документа: Документи по
Уйлям Насау Сеньор (1790-1864) Живот и дейност Уйлям Насау Сеньор е роден през 1790г. в семейството на селски свещеник. През 1815г. завършва правния факултет на Оксфордския университет и получава званието магистър по хуманитарните науки. По-късно през 1228г. е избран за професор и оглавява катедрата по политическа икономия в Оксфордския университет до 1830г. през 1830г. прекъсва професорската си дейност и в периода до 1847г. се отдава на практическа висша държавна дейност като председател на Въ

Категория на документа: Документи по
6. Вирусите са ултра микроскопични инфекциозни агенти с изкл малки размери. Така напр в една бактериална клетка могат да се вместят повече от 2000 бактериални вируса. Приема се, че вирусите съшествуват в 2 форми - извънклетъчна - ВИРИОНИ и вътреклетъчна - ВеЕГЕТАТИВНИ. Вирусите се характ със специфичност по отношение на гостоприемника - растения, животни или микроорганизми. Вирусите по бактериите се опр като - бактериофаги, по актиномицетите- актинофаги. Известни са субмикроскопични агенти, пор

Категория на документа: Документи по
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ 8.1. Определения. Видове чувствителност При схемотехничното проектиране на електронни схеми от особена важност е да се извърши анализ на чувствителността на изходните параметри на схемата от изменението на нейните входни параметри, т.е. от параметрите на елементите - транзистори, диоди, резистори, кондензатори и др. Това е важен и необходим етап при оценка на отклонението на схемните характеристики в постояннотоков, линеен и нелинеен режим. Анализът на чувстви

Категория на документа: Документи по
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА Конспект 1. Що е философия? Докато науките са постигнали необходимо достоверни и общопризнати знания в своите области, философията въпреки хилядолетните си усилия не може да се похвали с това. Във философията няма съгласие по окончателно познатото. Философското мислене не притежава характера на прогресиращ процес, както е в науките. На всяка форма на философията, за разлика от науките, липсва единодушното признание от всички. Във философията нещата опират до целостта н

Категория на документа: Документи по
Тема VIII. ПРOЕКTИРАНЕ НА С-МИ ЗА УПР-Е 8.1. Основни структури в производството и управлението на организацията I. Структура на материалните потоци : начални складове (материали, комплектоващи части, покупни изделия) - производствени звена - крайни складове (междинен / краен продукт) Анализът се извършва по групи работни места Технологичен брак - обуславя се от възприетата технология на работа. Носи информация за нивото на технологията, качеството на оборудването, технологичната дисциплина, кач

Категория на документа: Документи по
Тема 10 Особености на аграрното развитие на Европа и САЩ в периода 1871г.-1914г. 1. Аграрно развитие на САЩ * Висока продуктивност и ниска себестойност * Американските продукти заливат света и предизвикват в Европа една от най-тежките икономически кризи * Високи темпове на механизация на производството, което довежда до тази висока производителност и ниска себестойност * Американското производство е почти изцяло насочено към пазара. Над 70% отива към пазара * Ясно обособяване на няколко аграрни

Категория на документа: Документи по
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д.А.ЦЕНОВ Доклад Демографска статистика На тема Раждаемост Свищов 2012г. Съдържание * ЖИВОРОДЕНИ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ * ЖИВОРОДЕНИ БРАЧНИ И ИЗВЪНБРАЧНИ ПРЕЗ 2011 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ * ЖИВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2011 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ВЪЗРАСТ НА МАЙКАТА * КОЕФИЦИЕНТ НА РАЖДАЕМОСТ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ * ТОТАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ПЛОДОВИТОСТ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ ЖИВОРОДЕНИ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ ЖИВОРОДЕНИ ПО ОБ

Категория на документа: Документи по
 ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ НА ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ (2005 -2012 г.) Антонио Валентинов Дичев Курс: Втори, специалност: "Финанси" Подоходното облагане на индивида е важен елемент на пазарната икономика и основа за нарастващата роля на държавните финанси. В действащата практика на събиране на определена част от персоналните доходи в държавния бюджет и използването им за удовлетворяване на основните обществени потребности, с

Категория на документа: Документи по
 СЪДЪРЖАНИЕ: На кратко за еврозоната ...................................................................стр.2 България и еврозоната .....................................................................стр.4 Влияние на еврозоната върху търговията на България .............................стр.7 Предимства за България от влизането в еврозоната ...............................стр.10 Недостатъци за България от влизането в еврозоната ..............................стр.12 Фактите говорят (или бъдещето на

Категория на документа: Документи по
Научната психология на фона на Лев Толстой . Психологията вече отдавна не изпитва благоговение пред художествената литература и нравствената философия, напротив, преизпълнена е с усещането за самодостатъчност и превъзходство. Много психолози, например, сериозно смятат, че макар и Лев Толстой да е велик писател, за науката той не е нищо повече от житейски психолог, пък бил той и твърде изтънчен. Науката чрез строг анализ и тестове се е придвижила по-надалеко и по-дълбоко, отколкото неговите откр

Категория на документа: Документи по
 Тема № 4 SWOT анализ на фирма 'Билла' - България и избор на стратегия 1. SWOT анализ 2. Стратегия на 'Билла' - България Един от най-важните анализи , които едно предприятие трябва да направи е т.нар. SWOT анализ. Той е част от оценката на ситуацията в организацията, която включва още оценяване на настоящото състояние, на основните проблеми за разрешаване и насоките за бъдещото развитие. Наименованието на анализа подсказва за елементите, които той съдържа: силни страни (Strenghts),слаби страни

Категория на документа: Документи по
Тема 24. Контрол върху събирането и потреблението на публичните средства. Процес по събирането на публични вземания В края на 2005 г. Народното събрание на Република България приема и обнародва (ДВ, бр. 105/2005 г.) Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), с който се уреждат н данъчните и задължителните осигурителни вноски, както и обезпечаване на други публични държавни и общински вземания, а именно: 1. Регистрация на данъчните субекти. 2. Установяване на данъчните и други държавни и об

Категория на документа: Документи по
Българската култура се създава от славяни, прабългари и посрещнатото население.Културата не е самостоятелна.Славянските селища са от землянки и полуземлянки, селището е укрепено.Некрополите са извън селището и са с изгаряния, урните са без украса, откриват се накити, ями с гробове, голямо количество съдове. Пшеворска к-ра - основно оръдие - наралника, отглеждат зърнени култури,животни, некрополите са далеч от селото, жилищата достигат до 100м2, облицовани с дъски, огнища, пещи- квадратни, кръгл

Категория на документа: Документи по
 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТЕНТИН ПРЕСЛЕВСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ РЕФЕРАТ ПО - БОТАНИКА I ЧАСТ ТЕМА: КЛЕТЪЧНА МЕМБРАНА ИЗГОТВИЛА: ПРОВЕРИЛ: НИЛЮФЕР ХАЛИЛ АХМЕД ДОЦ.Д-Р Д. ЗАХАРИЕВ I КУРС РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ФАК.№124 I семестър ШУМЕН 2013 СЪДЪРЖАНИЕ 1.Разположение. 2.Състав. 3.Структура. 4.Модел на биологични мемрани - течностно- мозаичен модел. 5.Свойства. 6.Функции. 7.Литература. Нилюфер Халил Ахмед, специалност БХ, първи курс, фак.номер 124 1. Разположение Намира се между клетъчна

Категория на документа: Документи по
Лекция А08 Социални и социално-технически пречки и възможности при проекти за електрификация в селски райони. Основни работни принципи и възможни решения от социално-научна гледна точка. В Модул G (Основни Теми) са описани в подробности социално-икономическите концепции, пречките и възможностите в рамките на проектите за електрификация на провинциални райони от социално-научна гледна точка (виж SOLTRAIN, лекция G10). Тази лекция фокусира не върху текущи проблеми, а по-скоро върху възможните под

Категория на документа: Документи по
 Централизирана икономика на Съюза на Съветските Социалистистически Републики (СССР) Съю̀зът на съвѐтските социалистѝчески репу̀блики (СССР), наричан още Съвѐтски съю̀з е еднопартийна тоталитарна държава в северната част на Евразия, съществувала в този си вид между 1922 и 1991 година. Съветския съюз е първата държава в света с планова икономика. Нейни отличителни черти са също колхозите (колективните стопанства) и совхозите в селското стопанство, 5-годишните планове и плановата администрация (Г

Категория на документа: Документи по
 Атрибути, общи за повечето обекти от интерфейса Задаване име на обекта - атрибут NAME Всеки обект притежава име, чрез което се обръщаме към него. То се задава с атрибута Name. Името трябва да бъде уникално за всеки обект върху формата и да говори за неговото предназначение. Когато създадем обект, VisualBasic автоматично му дава служебно име по подразбиране, например Label1. Името на обекта никога не се появява на екрана. Добре е да не използваме имена по подразбираме, а да зададем свои. Именат

Категория на документа: Документи по
Уврежданията, предизвикани от електичен ток се наричат електротравма. Такава травма се получава при действието на техническо (промишлено) електричество. Електричният ток предизвиква телсни уврежданиячрез непосредствено съприкосновение с тялото на човека или чрез предмети, намиращи се под напрежение, но на разстояние т. е. без непосредствен контакт с проводника, по който тече токът. Разнообразието на действие на електричният ток върху човешкият организъм се определя от следните фактори: 1) Физич

Категория на документа: Документи по
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Специалност: Български език и История Курс: 3 Курсова работа По Методология и методи на педагогическото изследване Тема: Анализ на въпроси от лексикон Цел: Изследване под формата на лексикон, има за цел да проследи развитието, интересите, предпочитанията и познавателната способност на деца от 9 годишна възраст. Съдържание на въпросите. 1. Самопознание * Как се казваш? * Къде живееш? * На колко години си? * Къде учиш? * Кой клас си? 2. Лични предпочитания *

Категория на документа: Документи по
Глава 2 : ИЗМЕРВАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНЛИВИ КОНЦЕПЦИЯ ЗА БВП И БНП БНП представлява пазарната ст/ст на целия обем на крайното производство на стоките и услугите за 1г. той обхваща цялата крайна продукция произведена чрез употребата на всички производствени фактори независимо от това къде са разместени тези ресурси- в страната или извън нея. Пазарната стойност се измерва в парично изражение, като определена сума пари, зависеща от условията на производството и от състоянието на пазара.

Категория на документа: Документи по
Лице в лице интервю Интервютата са по-продуктивни ако мениджърите продажби знаят точно какъв тип кандидат търсят и ако имат приготвени готово написани въпроси,които да съвпадат с резюмето на кандидата и неговото лично минало или длъжностната характеристика.Това означава да се използва различни въпроси за всеки кандидат.Също така да се използва информация събрана от интервю по телефона да се зададе въпроси.Не губи време да задаваш въпроси,на които отговори вече е ясно от автобиографията. Информа

Категория на документа: Документи по
I. Обща характеристика Според данни от последното преброяване на населението в България към 1.03.2001 г. у нас живеят 540 души гагаузи, докато през 1992 г. техният брой е бил 1500. За произхода им до днес са се съхранили 2 основни хипотези: а- гагаузите са българи, които са били принудени по времето на османското робство да приемат турския език, но са запазили християнската си вяра; б- гагаузите имат тюркско потекло, както и прабългарите. Според П. Р. Славейков гагаузите са тюркски народ, насле

Категория на документа: Документи по
Ръководство за проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение Това ръководство съдържа информация която ще Ви помогне при проектирането на вашата система за видеонаблюдение, при избирането на продуктите и компонентите за видеонаблюдение който най-добре отговарят на Вашите изисквания за система за видеонаблюдение. Ще разберете как и по какъв начин можете да оптимизирате инсталацията на система за видеонаблюдение които ще ви спести време и пари. Има много неща които трябва да се вземат пр

Категория на документа: Документи по
Специални видове печати 1. Флексопечат - флексопечат или анилинов печат е разновидност на високия печат. Той представлява печатане с еластични форми с нисковискозни бързозакрепващи се мастила, съдържащи летливи разтворители. С този печат се възпроизвежадт едно- и многоцветни текстови и илюстрационни оригинали. Флексопечатът се характеризира с високи икономически показатели. Благодарение на еластичните форми (за разлика от обикновения висок печат) е възможно да се печата при неголям натиск върху

Категория на документа: Документи по
ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ по Маркетинг Тема: "Основни маркетингови концепции" ИЗПЪЛНИТЕЛ: Виктор Димов РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Радка Илева Фак. №: ФИЗ - 1183 Специалност: Финанси, II курс, задочно обучение ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2012 СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Уводна част................................................................................................ 3 Основна част.......................................................................................

Категория на документа: Документи по
 Уравнение на права в R2, права и равнина в R3 Въведение В този и следващия параграф ще се спрем накратко на някои основни задачи, които се решават в т.нар. аналитична геометрия. В нея за геометричните обекти: права; равнина; крива и повърхнина се извеждат алгебрични уравнения, които се удовлетворяват от координатите на произволна тяхна точка. По този начин решаването на геометрични задачи се свежда до решаването на алгебрични уравнения, системи и др. Отначало ще разгледаме някои основни видове

Категория на документа: Документи по
ИСТОРИЧЕСКА ПОЕТИКА Доц. Иван Русков I.ЗАРАЖДАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА ИП II. СТАТУТЪТ НА ИП III. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ИСТОРИЧЕСКАТА ПОЕТИКА НА ВЕСЕЛОВСКИЙ Александър Веселовский - родоначалник на историческата поетика. Владее класически езици, като гръцки и латински, както и живите - френски, немски, английски. Чете Библията в оригинал на иврит(еврейски език). Завежда катедра по Всеобща история на литературата. През 1893 г. в статията си " Из въведение в историческата поетика. Въпроси и отговори." дава оп

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: Начало на телевизионно излъчване в България. Технически и програмни характеристики Съдържание: Увод 3 1. Изобретяването на телевизията 4 2. Начало на телевизионно излъчване в България 7 Заключение 13 Източници: 14 Увод ТЕЛЕВИЗИЯ (гр. tele - далече, лат. visio - виждане) -предаване и приемане на неподвижни и подвижни изображения по електронен път. За разлика от киното, където кадърът е веществен и компактен, основен принцип в телевизията е разлагането на картината от кам

Категория на документа: Документи по
 РУ ,,Ангел Кънчев" Факултет ,,Бизнес и мениджмънт" Курсова задача На тема:''Планиране на кампания по PR" По дисциплината:"Бизнес комуникации и връзки с обществеността." Русе Проверил........... 2013 (гл.ас В.Гачевска) Изходна ситуация: Общината в гр.Русе е подготвила двугодишен проект за изграждане на детска плошадка. Най-важните обекти в него са : ∙Голяма площ в централна градска част; ∙Две зелени зони в близост до центъра. Финансирането на проекта e осигурено от: държавна субсидия; средства

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА ПО ПОЛИТОЛОГИЯ на ТЕМА: МАРГАРЕТ ТАЧЪР : КАТО ЛИЧНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕР СЪСТАВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Жаклина Иванова Специалност: РИ I-курс, задочна ф-ма Фак.№ 342 гр. Ст. Загора 2013 г. Съдържание: 1. Увод 2 2. Англия през зимата на 1978-1979 г. 3 3. Биография 3.1. Ранен живот 3.2. Политическа кариера (1950 - 1970) 3.2.1. В кабинета на Хийт 3.2.2. Лидер на опозицията 3.3. Министър-председател 3.3.1. около 1979-1983 г. 3.3.2. около 1983-1987 г. 3.3.3. около 1987-1990 г. 3.4. Падане от

Категория на документа: Документи по
ТРАНСПОРТ Транспортът е изключително важен стопански отрасъл от третичния сектор, осигуряващ превоза на товари и пътници на различни разстояния. Значението му е толкова голямо, защото той е допирната точка между производството и потреблението. Отрасълът се характеризира с някои особености, например: въпреки значителното технологично развитие, е основен замърсител на природата; енергоемък е, защото ползва големи количества течни горива и електроенергия; също така е трудоемък, в него са заети зна

Категория на документа: Документи по
СИСТЕМИ В ТУРИЗМА - използват се рекламно-информационни, управленски, финансово-счетоводни, архивни, резервационни и маркетингови системи. - РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ - таз лекция я чакайте от Мария; - РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ПЛОЩАДКИ - системите, които изпълняват функция на рекламни площадки, са универсални в случаите, когато потребителите на площадките (администраторите на съответната система) ги регистрират свободно в отделните им класове. Понякога те ги регистрират по ключови думи или д

Категория на документа: Документи по
ОСНОВЕН РЕЧНИКОВ ФОНД И РЕЧНИКОВ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ Основният речников фонд на българските диалекти в общи линии е еднакъв. И това е напълно естествено, защото наред с другите обединяващи черти и по еднаквия си основен речников фонд всички български диалекти заедно с книжовния език в различните му прояви образуват целостта на българския език. Разликите в основния речников фонд са малки и обикновено са присъщи на цели диалектни групи, а не на отделни диалекти. При това в доста случаи

Категория на документа: Документи по
10.ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСИЛВАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРИ. СЪВМЕСТНИ СХЕМИ Настоящата тема съдържа някои особености на получили широко приложение в практиката СВЧ схеми на усилватели и генератори, които са реализирани по класическата за нискочестотните схеми методика. Тези схеми могат да бъдат отнесени към групата на невзаимните устройства, защото съдържат полупроводникови материали ( високочестотни транзистори). Характеристиките на тези високочестотни елементи се описват с помощта на матриците им на разсейв

Категория на документа: Документи по
 Софийски университет "Св.Климент Офридски" Доклад По клинична психология Психични нарушения в детска възраст Изготвил: Ивета Георгиева Стаменкова Фак. ном. :77516 Специалност: Социални дейности-задочно Разстройствата на детското развитие включват всички психически и физически нарушения, които са настъпили преди 18-годишна възраст, продължили са във времето, водят до забавяне или затруднения във физическото, когнитивното, социалното, емоционалното или поведенческото развитие на децата и по няка

Категория на документа: Документи по
 Русенски Университет"Ангел Кънчев" Факултет "Бизнес Мениджмънт" Реферат По дисциплината : Икономикс на тема : Финансово състояние на България сравнение с други страни членки на Европейския съюз Изработили : Отговорни за обучението Ралица Радкова Ф.Н 125072 по дисциплината: /Стопанско Управление 1 курс/ гл.ас Светослава Ениманева Диана Стоянова Ф.Н 125065 доцент Дафина Донева /Стопанско Управление 1 курс/ Дата: 21.05.2013г Съдържание: 1.Увод 2.Изложение 2.1.Добри примери за България - Полша 2.2

Категория на документа: Документи по
 Дирекция: Магистърска степен Катедра: МИО и бизнес Специалност: Международни икономически отношения Дисциплина: Пазарни анализи и прогнози Изпитна разработка Тема: "Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г. Изследователска част Разработил:Георги Данов Факултетен Номер:2720389 Титуляр:доц. Д-р Елка Мичева Юни 2013 СЪДЪРЖАНИЕ Увод Актуалност на пазарно-ценовото проучване Проблемен, стоков и териториален обхват на изследването Цел на проучването Времеви хоризонт на изследв

Категория на документа: Документи по
Възникване на психологията като самостоятелна наука Психологията като самостоятелна наука възниква през 1875г. ,когато немския философ Вилхелм Вунд основава в град Лайпциг първата в света лабораториа за психологически изследваниа.Това касно определяне, като самостоятелна наука учените назовават като парадоксално.Парадоксът се състои от това, че: психологиата е наука с далга история и кратко минало.Едно от обяснението на парадокс. 1.Необходимо е да бъде определена област от материалната,социална

Категория на документа: Документи по
Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр.Свищов На тема "Интереси за придобиване на власт" ПО ДИСЦИПЛИНАТА "Основи на управлението" Изготвил: Научен ръководител: проф.д-р ик.н.Камен Каменов Ф№: Спец. Курс: Свищов 2011 Най-общо може да се приеме,че стремежът към определен ред поражда потребността от власт.От своя страна,редът,добър или лош,е предпоставка за относителна устойчивост.От друга страна,у хората е заложена потребността от промяна и също чрез властта те искат да възпроизведат това свое желание

Категория на документа: Документи по
Делово общуване СЪДЪРЖАНИЕ 1. Делово общуване - начини на осъществяване; 2. Основни правила в процеса на общуване; 3. Бариери в деловото общуване; 4. Ролята на "малкия разговор‖. ЦЕЛ: В този раздел студентите ще се запознаят с правилата, същността и бариерите в процеса на деловото общуване (бизнес комуникации). Уважаеми студенти, за да проверите наученото, направете си информационен чек-лист с детайли за това каква информация трябва да достигне според вас до отделните хора в процеса на делово о

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" Факултет: Бизнес и мениджмънт Курсова работа По дисциплината: История на Релегиозните учения На тема: Пророчествата на Толтеките Студент: Теодор Данаилов Ненов фак. No 115 232 група: 61Б Изготвил........................ Проверил.................... /Т. Ненов/ /З.ЗДРАВКОВА/ РУСЕ 2011г. Дон Мигел Руис базира своето учение на основната толтекска представа, че всичко, което съществува, е едно цяло. Светът е всичко, което възприемаме, и всичко, което не можем да в

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет- гр. Варна Курсова работа по Управленска психология и организационно поведение Тема: Отглеждане на пауловния и производството на биоетанол Съдържание: 1. Правен статут на фирмата и лого..................................стр.3 2. Предмет на дейност на фирмата....................................стр.3 3. Технология на производство 3.1. Процес на отглеждане на Пауловния.....................стр.3 - необходими условия,схема и етапи 3.2. Процес на производство на биоетанол....

Категория на документа: Документи по
РЕФЕРАТ Държавна политика по здраве и безопастност при работа "Всеки човек има право на труд при които се опазват неговото здраве,безопастност и достойнство". Здравето е състояние и процес на пълно физическо,психическо и емоционално,социално благополучие и без липса на болест и дефект. Минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопастни условия са:Наредба №7 от 1998г.съответста на чл.16 от директива 89391 Приоритети на държавната ни политика по отношение на здравето и безопастнос

Категория на документа: Документи по
Статистическо изучаване на влогонабирателната и депозитната дейност в банковите институции 1. Същност на влогонабирателната дейност. Влоговете са парични средства по безсрочните сметки. При влоговете банката издава на титулярът на средствата Влогова книжка. Вложенията са канал за привличане на чужди средства, суми по които банките дължат лихви и още са сделки, по които обект са не само парите, но и ценните книжа, вещи и ценности. Вложенията са и внесени суми в полза на държавата, съдебните и др

Категория на документа: Документи по
 Готовност на децата за училище д-р Катя Гетова СУ "Св. Кл. Охридски"- ДИУУ Проблемът за подготовката на децата за училище и диагностиката на го- товността за обучение са обект на теоретико-емпирични изследвания на наши и чужди автори. С постъпване на детето в 1.клас, то заема нова социална роля. Тя съвпада с кри- зисния период от възрастовото развитие и сензитивността на психичните функции на 6-7 годишното дете.Детето се разделя с детството и променя социалния си статус. В края на предучилищни

Категория на документа: Документи по
СА "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ ФАКУЛТЕТ "ФИНАНСИ" КАТЕДРА "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО" Д О К Л А Д НА ТЕМA "СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА ИЗДРЪЖКА НА НЕТРУДОСПОСОБНИТЕ ЛИЦА - СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПИ " Изготвил: Силвия Г. Еманоилова спец. "Застраховане и социално дело" ІI курс, ред. обучение, 12 гр. Ф№121052 Свищов 2013 1. Същност на социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица Социалното осигуряване е механизъм, посредством който се набират средства

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1. ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ Оръжие за масово унищожение /ОМУ/. Това са средства, предназначени да причинят смърт или сериозни наранявания на значителен брой хора, чрез освобождаването, разпръскването или въздействието на токсични, химични вещества и техните прекурсори, болестотворни микроби и организми, и йонизиращи лъчения. 1. Физически основи на ядреното оръжие: а/ строеж на атома, изотопи, йонизация, радиоактивност, единици за измерване. Атомът е считан за основната градивна частица на веществото

Категория на документа: Документи по
ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ 1 - 11 1.Основни системообразуващи фактори на финансовата система са: - държавата, общината и търговските дружества; - административно-териториалното деление на страната; - принципите за нейното изграждане 2.Основна разлика между публичните приходи и приходната система на бюджета е следната: - Публичните приходи са част от националния доход, предоставена на държавата и общините за покриване на техните разходи, а приходната система на бюджета е съвкупност от използваните методи

Категория на документа: Документи по
 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Исторически факултет КУРСОВА РАБОТА "Просветен абсолютизъм срещу ограничен либерализъм. Различни визии за характера на руската държава на Александър I и Николай I" по дисциплината: История на Русия Студент : Теодора Динкова Факултетен № : 24781 специалност: История курс : терти София 2013 Историята на Русия, макар и несъществуваща от старо време, е една сравнително сложна материя, която изисква по-задълбочен прочит. Това се обяснява и от геополитичес

Категория на документа: Документи по
 Национална Спортна Академия "Васил Левски" Р Е Ф Е Р А Т Същност на тренировъчното натоварване Изготвил: Проверяващ:...................... 1. Методология - основни теории Проблемът за величината и характера на тренировъчните натоварвания е основен в теорията на спортната тренировка. Под натоварване най-общо се разбира сумарното въздействие на тренировъчните средства и методи върху спортиста. 1.1 Теория за суперкомпенсацията Динамиката на приспособителните процeси винаги е била обект на научнот

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа Тема: Социална работа в сферата на трудовата заетост Съдържание: 1. Въведение 2. Същност, нормативна база и основни понятия 3. Органи за управление на системата за насърчаване на заетостта 4. Финансиране на активната политика по заетостта 5. Посреднически услуги по заетостта 6. Програми и мерки за насърчаване на заетостта 7. Литература Трудовата заетост е самостоятелна сфера на обществения живот и представлява система в рамките на социалната сфера. Част от дейностите, осъществяв

Категория на документа: Документи по
 Икономическият растеж като основен проблем на Стопанската история. Определение: Под "икономически растеж" основно се разбира увеличаването на стоките и услугите, предназначени за употреба от човека. Териториален обхват на икономическия растеж : От една страна може да се говори за икономически растеж от гледна точка на териториална или политическа единица, като например за икономически растеж на Франция или на щата Юта, на гр. Плевен, на с. Върбица - Плевенско, или на някой друг сегмент от чове

Категория на документа: Документи по
Режимът от 19 май 1934 г. В почти всички партии в навечерието на преврата се задълбочават разложителните процеси. Това е израз на социалните противоречия след войната и невъзможността на политическите сили да отговорят на насъщните нужди на обществото. Оплетени в котерийни борби партиите не могат да се противопоставят на преврата. 1. 19 май 1934 г. Военните на власт. 1.1. Превратът на 19.V.1934 г.; След като в началото на 30-те г. Военният съюз (ВС) стана фактор в армията, той напираше да стане

Категория на документа: Документи по
 Курсова Работа На Тема Клиенти и Доставчици на Фирма "Агенция Дамакра" ООД Разработил: Кристина Димитрова Специалност: Стопанско Управление Фак.№ СУЗ 1264 1. Увод "Агенция Дамакра" е сред водещите фирми в България в сектора на бързооборотните хранителни продукти. Основната цел на дружеството е да осигурява първокачествени продукти и услуги на клиентите и крайните потребили, да гради и развива мотивиран, висококвалифициран и усмихнат екип, като с това допринася за развитието на българската икон

Категория на документа: Документи по
ДЕФИНИЦИЯ Колективна инвестиционна схема е предприятие, организирано като инвестиционно дружество , фонд от договорен тип или дялов тръст , което инвестира в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и в други ликвидни финансови активи и парични средства, набрани чрез предлагане на дялове или акции, което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетн

Категория на документа: Документи по
Тема1: Биотехнологията е научно технологична основа на клас просизводст вени п-си, които се осъществяват от биологични системи в следствие на биохимични реакции и в съответната апаратура. Биологичните системи са растителните и животинските клетки, микроорг. и ензими. Биохим. Реакции са: редукция, окисление, хидролиза, извършвани от биологичните агенти. Има няколко етапа в развитието на биотехнологиите: 1)производство на редица ферментационни продукти за хранителната промишленост, като производс

Категория на документа: Документи по
1.Определете същността на екологичната култура В своята история планетата е претърпяла безброй промени, причинени от силите на природата. Резултат от този дълъг период е сложната и динамична среда, в която се създава човешкият род. От началото на своето съществуване до сега човекът взаимодейства с природата - нагаждал се е към нея или я е променял според нуждите си. Днес степента на промяна, но не в положителен аспект, е огромна. Науката разви свой свят чрез сложни изчисления и монументални абс

Категория на документа: Документи по
Теоритичен въпрос 14.2.2 Счетоводно отчитане на разходите по видове дейности За отчитане на разходите по видове дейности , в Националния сметкоплан са предвидени следните счетоводни сметки: - 1 - ,,Разходи за основната дейност"(611) - за основна дейност се счита дейността , която определя функционалното предназначение на дадено предприятие (промишлена , селскостопанска , търговска и др.) - 2 - ,,Разходи за спомагателната дейност"(612) - спомагателната дейност е предназначена да обслужва основна

Категория на документа: Документи по
 Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: Законодателна власт и администрация в сравнителен план: България - Италия Изготвил: Проверил: Марина Чевдар Ас. д-р К.Боянов Ф.н 1043443 Група 2043 Поток 207 2013 Съдържание: 1 .Същност и функции на законодателната власт на България.....................3 2. Организиране дейността на Народното събрание...................................... 6 3. Същност на законодателната власт на Италия......................................

Категория на документа: Документи по
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД Учебна дисциплина "Туризъм"-задочно КУРСОВА РАБОТА на тема "Проучване наконкурентите" Проучване на конкурентите Два национални хотела: - "София Принцес хотел" **** - Хотел "Амбасадор" **** "София Принцес хотел" През април 1998 г. бившият Новотел "Европа" преминава към хотелска верига "Принцес", собственост на турския бизнесмен Суди Озкан. "София Принцес хотел" е Акционерно дружество със седалище град София, община "Сердика". Адресът на управление на

Категория на документа: Документи по
Съдържание 1. Представяне на Община Твърдица.......................................стр.3 1.1. Площ. Население. ..............................................................................стр.3 1.2. Икономическо състояние на общината....................................... стр. 4 2.Приходи и разходи на местната власт.. ................................стр. 6 2.1.Местни приходи 2012г. ....................................................................стр. 6 2.2. Местни разходи 2012г.............

Категория на документа: Документи по
 Факултет по педагогика Социални дейности Практика по Социална медицина Дом за стари хора ,,Дълголетие'' Сълзина Ивова Маркова Факултетен номер : 66979 Дом за стари хора - ,,Дълголетие'' Домът за стари хора (ДСХ) - ,,Дълголетие'' предоставя сoциални услуги от втори април 1979-та година. Домът за стари хора е специализирана институцията, подпомагаща чрез предоставяне на пакет услуги на лица, навършили пенсионна възраст, включително лица, имащи намалена трудоспособност, установено с експертно реш

Категория на документа: Документи по
 Тема 24 1.Концепции за екологизация на производството С появата на човешката цивилизация се заражда и един нов фактор (антропогенният), който започва да влияе върху съдбата на живата природа.През последните 30 години той достига да огромни мащаби и стана деформиращо въздействаща сила. При сегашната екологична ситуация не се дооценява опасността от нарушаване на взаимодействието между общество и природата и поради това трудно можем да си представим колко много средства ще са необходими,за да се

Категория на документа: Документи по
Русе е достоен за европейска столица на културата Достоен - който заслужава нещо (определена награда), които съответства на нещо (определени изисквания) Европейска столица на културата е инициатива на Европейския съюз за популяризиране на европейското културно наследство и взаимно опознаване на гражданите на Съюза. Идеята на проекта е за всяка година два европейски града да бъдат обявени за културни столици и в рамките на тази година да покажат най-доброто от традициите и възможностите си на св

Категория на документа: Документи по
 Изготвил: Специалност: Курс: Фак.номер: 1. Що е то благо ? Благо е всяко нещо, което е в състояние да задоволи определена човешка потребност. Съществуват различни видове блага - материални и нематериални, продукт на човешкия труд или природна даденост, блага за дълготрайна или краткотрайна употреба, свободни, икономически и др. 2. Класификация на благата * Блага ,непосредствено дадени от природата и блага от човешкия труд. * Свободни и несвободни. * Материални и нематериални. * Природно ограни

Категория на документа: Документи по
 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Бакалавърска програма специалност - "Медицински рехабилитатор - ерготерапевт" Учебна дисциплина - Биомедицинска етика РЕФЕРАТ на тема: Асистирана репродукция ( in vitro фертилизация) Разработил: Провери Венцислава Венциславова Ильова Христина Живкова 1 група; фак. номер 161 Съществуват редица семейства по цял свят, които не са способни да заченат свое дете по естествен път. Причините за безплодието могат да бъдат различни, както при мъжа, така и при жената. Около

Категория на документа: Документи по
 по учебната дисциплина: "Предприемачество" на тема: "Предприемачество в софтуерния и интернет бизнес в САЩ" Разработил: Никола Станчев Факултетен №: МГ-9016 Специалност: Маркетинг Велико Търново 2013 год. Съдържание 1. Стартът на нов бизнес по-лесен в САЩ, отколкото в България 2. Мобилни приложения 3. Основни начини за приход от мобилни приложения 4. Бизнес стратегия 5. Интернет предприемачи в САЩ 6. Вариант "Без финансиране" 1. Стартът на нов бизнес по-лесен в САЩ, отколкото в България Трябва

Категория на документа: Документи по
Активи и активни операции Активни операции на банката - операции по влагане на привлечение ресурс и управление на активите. Това с аоперации, свързани с рапзлащанията, инвестициите, които прави една банка, и доверителни (консултантски) оепрации, при които банките консултират и опмагат при инвестирането на априте на физичиески и юридически лица. Целта на активните операции е извличане на доходи за акционерите, посрещане на задълженията към нейните клиенти и към кредиторите. Видове активи * Финан

Категория на документа: Документи по
Технически Университет - Габрово Катедра:Електроника Дисциплина:Преобразувателна техника Иван Гьонев Танев, III курс, спец. Електроника Фак.№ 20707111 Реферат На тема:AC-DC преобразуватели Понижаващо-повишаващ AC-DC преобразувател с подобрен фактор на мощността 1 Увод: През последните години интересът към AC/DC преобразуватели с подобрен фактор на мощността (PF) е чуствителен.Този факт е продиктуван от почишените изисквания отностно хармоничния състав и електромагнитните излъчвания по захранващ

Категория на документа: Документи по
 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" КУРСОВА РАБОТА ПО ТЕОРИЯ НА РИСКА НА ТЕМА : "УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА./АНАЛИЗ И КОНТРОЛ/" ИЗГОТВИЛ: Курс І, Специалност ЗНС Днес рискът е един от най- отличителните белези на нашето време.Свързан е с овладяването на заобикалящите ни природна и обществена среда. Той е възлова категория в дейността по защита от настъпване на нежелани вредни последици за човека. Чрез определяне на риска, човек разбира какво може да изгуби и какво може да спечели. Човек

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет - Варна КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА ОТЧЕТ ЗА ЛЕТЕН СТАЖ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ Отчет за проведен летен стаж в хотел "Magnolia"- Златни пясъци, на длъжност сервитьор - ресторант All inclusive Изготвил: Специалност МХР, Група Фак. No Дата на предаване: ......... Приел отчета: ........ 1/ Обща характеристика на фимата: Профил на собствеността, юридически статус и разрешително за извършваната дейност на обекта "Магнолия клуб" АД, създадена през юни 2001г. в град Добрич, е

Категория на документа: Документи по
Технически университет - Габрово Създаване на проект в ISE10.1 и програмиране на CPLD модула CoolRunner-II 1.Създаване на нов проект. 1.1 След стартиране на програмата xilinx ISE10.1, от менюто "File" изберете "New Project..." В полето "Project name" попълвате името на вашия проект, "Project location" - задавате директория, където вашият проект ще бъде запаметен. От падащато меню под "Top-level source type" изберете "shematic". За да продължите - натиснете Next. 1.2 В следващия прозорец ще зада

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Курсова работа по дисциплината "Банково дело" Изготвил: Проверил: XXXXXXXXXX Гл.ас. Пламен Дерменджиев Специалност: Счетоводство Фак.№:xxxxxxxxxxxxxxxx Съдържание: 1. Анализ на макроикономическата обстановка през периода 2008/2012 2. Анализ на банковата система в България през последните 5 години 3. Анализ на състоянието на Търговска Банк Д 2008/2012 1.Анализ на макроикономическата обстановка. Съвременната световна икономика е единна глобална икон

Категория на документа: Документи по
България и процеса на Европейска интеграция 1.България и ЕС : а) същност и цели на Европейското споразумение за асоцииране: Отношения между България и Европейските общности водят началото си от времето преди разпадането на Съвета на икономическа взаимопомощ. Такива за пръв път са установени на 09.08.1988г.,в резултат на което България акредитира свой представител в Брюксел. Две години по-късно, на 08.05.1990г.,в Брюксел, като израз на нормализирането на отношенията между България и Европейските

Категория на документа: Документи по
МИКРОИКОНОМИКА 1. ВЪПРОС НОМЕР 4. - БЛАГО, ПРОДУКТ и СТОКА. 1. Същност и видове блага За задоволяване на многобройните потребности на хората се използват различни средства. Както материални така и не материални ( не веществени) които е прието най-общо да се наричат - БЛАГА БЛАГО - наричаме всичко онова (Всяко нещо) което има способност да задоволи определена човешка потребност.(индивидуална, групова или обществена.) от тази гледна точка, БЛАГАТА могат да бъдат най-различни както по произход(нап

Категория на документа: Документи по
РАЗХОДИ И СЕБЕСТОЙНОСТ 1. Същност на себестойността. Видове себестойност. 2. Класификация на разходите. 3. Калкулиране на себестойността на продукцията. 4. Структура на себестойността. Основни фактори за снижение на себестойността. 1. Същност на себестойността. Видове 1.1 Същност * В процеса на производството и реализацията на продукцията: * се изразходват суровини, материали, горива, енергия * амортизират се дълготрайните активи * заплаща се труда на работниците * правят се разходи по организа

Категория на документа: Документи по
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"-СВИЩОВ Доклад на тема : "Защо е нужен консултантът и с какво той може да ни помогне" по дисциплина "Управление на риска" Свищов 2013 Увод Управлението на дадена организация или фирма е сложно и високоотговорно изкуство да се управляват хора с цел да се изпълняват предстоящите задачи. Всеки мениджър (управленец), бил той самоназначил се собственик-мениджър на своето малко предприятие или нает и специално обучен професионален мениджър на голяма корпорация, е прину

Категория на документа: Документи по
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА І. Обща характеристика на МИ. 1. Етапи в развитието на МИ МИО водят началото си от създаване на първите държави, а интернационализация на стопанската дейност се проявява при развития капитализъм. Развитието на МИО става през последните 3 века с нарастване на икономически, социален и политически живот. Етапите на МИ са: Възникване - МИО се развиват под въздействие на значими исторически факти като откриването на Америка , много научни открития, първата и втората световни в

Категория на документа: Документи по
Съществуват три аспекта за същността на: 1. Контролът като обществено отношение-На всеки етап от развитието на обществото се извършва производство, разпределение, размяна и потребление на материални блага. Всяко едно общество се стреми да постигне хармонизиране между тези фази на производствения процес 2. Контролът като част от управлението-Всяко управление минава през 5 фази:Планиране,ресурсно осигуряване,ръководство на процеса,осъществяване на контрол,регулиране на процеса3. Контролът като ет

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет Варна Финансово-счетоводен факултет Катедра Финанси и кредит Курсов проект На тема : Сравнителен анализ на дейността на УниКредит Булбанк и Юробанк EFG(Пощенска банка) в България Изготвил : Преподавателски колектив : Варна 2012 I. Мисията УниКредит Булбанк Ние, хората от УниКредит, поемаме отговорност да работим в полза на своите клиенти. Като водеща европейска банка, ние се ангажираме да подкрепяме развитието на местните общности, където живеем и да бъдем предпочитано

Категория на документа: Документи по
Географски означения Географските означения биват 2 основни вида: 1) географски указания 2) наименования за произход Географското указание е наименование на страна, район или местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход. Наименование за произход също е наименование на страна, район или местност в тази страна, служещо за означаване настока, която про

Категория на документа: Документи по
Касационно обжалване Уредбата съдържа съществени отклонения, в сравнение със съществувалите до този момент системи на касационно обжалване. Правото на касационно обжалване представлява публично субективно право като елемент от правото на искова защита. То е сложно право, в латентно състояние, докато не бъде упражнено - както при правото на въззивно обжалване. /Не било обаче част от правото на иск, защото дори и право на иск да е нямало изначално, касацията все пак следва да разгледа делото и да

Категория на документа: Документи по
 Русенски университет''Ангел Кънчев'' Факултет,,Бизнес и Мениджмънт'' Катедра "Икономика'' Курсова работа по "Банков маркетинг" тема: Маркетингова политика в дейността на Експресбанк Изготвил: Проверил: Иван Иванов доц.Г.Вълчев Фак.№085631 Русе,2013 Въведение Yправлението на съвременните банки е една от най-сложните интелектуални дейности. Затова изясняването на същността на понятието "банков мениджмънт", е много своеобразно и специфично. Съвременният банков мениджмънт, в икономически развитите

Категория на документа: Документи по
ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЪРЖАВИ Търговските договори като средства на външноикономическата политика Междудържавните търговски договори представляват писмени съглашения между две или повече страни, чрез които се регулират основни въпроси, свързани с развитието на външнотърговския стокообмен и други форми на двустранни и многостранни външноикономически връзки. Основните клаузи на един външнотърговски договор като правило трябва да отговарят на няколко осн

Категория на документа: Документи по
Мониторинг на въздуха 1) Същност, цели и функции на мониторинга на въздуха Мониторингът на въздуха е наблюдение и измерване на вида и количеството замърсители и създаването на база данни за оценка качеството на атмосферния въздух. Неговата цел е да осигуряване на изнформация , необходима за научни излседвания, за изработване на палнове и решения за управление и подобряване на околната среда.Мониторингът изпълнява главна функция в този процес, осигурявайки дефиниране на обекта на изследване, при

Категория на документа: Документи по
 К О Н Ц Е П Ц И Я Изготвил: ................................. фак.№ ............ I. Служител в дружество с ограничена отговорност "............", на длъжност "офис сътрудник". Звено: административен офис; Характеристика: ниско ръководна длъжност, пряко подчинена на Управителя /собственика/ на дружеството; За създаване, внедряване и изплозване на охранителните системи и другите мерки за сигурност в звеното /административен офис/ са разгледани и заложени четири основни аспекта: 1. Физическа сигу

Категория на документа: Документи по
 1. Цифров термометър DS1820. За създаването на проекта "Термометър с микростъпков електромотор" използваме микропроцесор L293B(16 PIN) или L293E(20 PIN), цифров термометър DS1820, персонален компютър, както и нужните за свързването им заедно кабели и схеми. За да се реализира проекта е нужен софтуерен модул за управление на микропроцесора и микростъпков електромотор, който да приема данните от микропроцесора, да ги отработи като изведе на кръгов дисплей измерената стойност. 1.1. Характеристики

Категория на документа: Документи по
Руско-турска война (1877-188.) През 50те и 70те години на 19век проблемът за освобождението на България се налага като основен в Източния въпрос.Това става в променена външнополитическа ситуация.Загубиа Кримската война Русия,се принуждава да дели влиянието си в Османската империя с големите европейски държави.Петербург пристъпва към реформи и активна външна политика за анулиране на Парижкия мирен договор от 1856г.През 70те години на 19в. Русия отново е готова за активна,дори силова намеса на Ба

Яндекс.Метрика
92 92 100 100