Карта 5


Категория на документа: Документи по
Уврежданията, предизвикани от електичен ток се наричат електротравма. Такава травма се получава при действието на техническо (промишлено) електричество. Електричният ток предизвиква телсни уврежданиячрез непосредствено съприкосновение с тялото на човека или чрез предмети, намиращи се под напрежение, но на разстояние т. е. без непосредствен контакт с проводника, по който тече токът. Разнообразието на действие на електричният ток върху човешкият организъм се определя от следните фактори: 1) Физич

Категория на документа: Документи по
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Специалност: Български език и История Курс: 3 Курсова работа По Методология и методи на педагогическото изследване Тема: Анализ на въпроси от лексикон Цел: Изследване под формата на лексикон, има за цел да проследи развитието, интересите, предпочитанията и познавателната способност на деца от 9 годишна възраст. Съдържание на въпросите. 1. Самопознание * Как се казваш? * Къде живееш? * На колко години си? * Къде учиш? * Кой клас си? 2. Лични предпочитания *

Категория на документа: Документи по
Глава 2 : ИЗМЕРВАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНЛИВИ КОНЦЕПЦИЯ ЗА БВП И БНП БНП представлява пазарната ст/ст на целия обем на крайното производство на стоките и услугите за 1г. той обхваща цялата крайна продукция произведена чрез употребата на всички производствени фактори независимо от това къде са разместени тези ресурси- в страната или извън нея. Пазарната стойност се измерва в парично изражение, като определена сума пари, зависеща от условията на производството и от състоянието на пазара.

Категория на документа: Документи по
Лице в лице интервю Интервютата са по-продуктивни ако мениджърите продажби знаят точно какъв тип кандидат търсят и ако имат приготвени готово написани въпроси,които да съвпадат с резюмето на кандидата и неговото лично минало или длъжностната характеристика.Това означава да се използва различни въпроси за всеки кандидат.Също така да се използва информация събрана от интервю по телефона да се зададе въпроси.Не губи време да задаваш въпроси,на които отговори вече е ясно от автобиографията. Информа

Категория на документа: Документи по
I. Обща характеристика Според данни от последното преброяване на населението в България към 1.03.2001 г. у нас живеят 540 души гагаузи, докато през 1992 г. техният брой е бил 1500. За произхода им до днес са се съхранили 2 основни хипотези: а- гагаузите са българи, които са били принудени по времето на османското робство да приемат турския език, но са запазили християнската си вяра; б- гагаузите имат тюркско потекло, както и прабългарите. Според П. Р. Славейков гагаузите са тюркски народ, насле

Категория на документа: Документи по
Ръководство за проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение Това ръководство съдържа информация която ще Ви помогне при проектирането на вашата система за видеонаблюдение, при избирането на продуктите и компонентите за видеонаблюдение който най-добре отговарят на Вашите изисквания за система за видеонаблюдение. Ще разберете как и по какъв начин можете да оптимизирате инсталацията на система за видеонаблюдение които ще ви спести време и пари. Има много неща които трябва да се вземат пр

Категория на документа: Документи по
Специални видове печати 1. Флексопечат - флексопечат или анилинов печат е разновидност на високия печат. Той представлява печатане с еластични форми с нисковискозни бързозакрепващи се мастила, съдържащи летливи разтворители. С този печат се възпроизвежадт едно- и многоцветни текстови и илюстрационни оригинали. Флексопечатът се характеризира с високи икономически показатели. Благодарение на еластичните форми (за разлика от обикновения висок печат) е възможно да се печата при неголям натиск върху

Категория на документа: Документи по
ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ по Маркетинг Тема: "Основни маркетингови концепции" ИЗПЪЛНИТЕЛ: Виктор Димов РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Радка Илева Фак. №: ФИЗ - 1183 Специалност: Финанси, II курс, задочно обучение ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2012 СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Уводна част................................................................................................ 3 Основна част.......................................................................................

Категория на документа: Документи по
 Уравнение на права в R2, права и равнина в R3 Въведение В този и следващия параграф ще се спрем накратко на някои основни задачи, които се решават в т.нар. аналитична геометрия. В нея за геометричните обекти: права; равнина; крива и повърхнина се извеждат алгебрични уравнения, които се удовлетворяват от координатите на произволна тяхна точка. По този начин решаването на геометрични задачи се свежда до решаването на алгебрични уравнения, системи и др. Отначало ще разгледаме някои основни видове

Категория на документа: Документи по
ИСТОРИЧЕСКА ПОЕТИКА Доц. Иван Русков I.ЗАРАЖДАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА ИП II. СТАТУТЪТ НА ИП III. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ИСТОРИЧЕСКАТА ПОЕТИКА НА ВЕСЕЛОВСКИЙ Александър Веселовский - родоначалник на историческата поетика. Владее класически езици, като гръцки и латински, както и живите - френски, немски, английски. Чете Библията в оригинал на иврит(еврейски език). Завежда катедра по Всеобща история на литературата. През 1893 г. в статията си " Из въведение в историческата поетика. Въпроси и отговори." дава оп

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: Начало на телевизионно излъчване в България. Технически и програмни характеристики Съдържание: Увод 3 1. Изобретяването на телевизията 4 2. Начало на телевизионно излъчване в България 7 Заключение 13 Източници: 14 Увод ТЕЛЕВИЗИЯ (гр. tele - далече, лат. visio - виждане) -предаване и приемане на неподвижни и подвижни изображения по електронен път. За разлика от киното, където кадърът е веществен и компактен, основен принцип в телевизията е разлагането на картината от кам

Категория на документа: Документи по
 РУ ,,Ангел Кънчев" Факултет ,,Бизнес и мениджмънт" Курсова задача На тема:''Планиране на кампания по PR" По дисциплината:"Бизнес комуникации и връзки с обществеността." Русе Проверил........... 2013 (гл.ас В.Гачевска) Изходна ситуация: Общината в гр.Русе е подготвила двугодишен проект за изграждане на детска плошадка. Най-важните обекти в него са : ∙Голяма площ в централна градска част; ∙Две зелени зони в близост до центъра. Финансирането на проекта e осигурено от: държавна субсидия; средства

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА ПО ПОЛИТОЛОГИЯ на ТЕМА: МАРГАРЕТ ТАЧЪР : КАТО ЛИЧНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕР СЪСТАВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Жаклина Иванова Специалност: РИ I-курс, задочна ф-ма Фак.№ 342 гр. Ст. Загора 2013 г. Съдържание: 1. Увод 2 2. Англия през зимата на 1978-1979 г. 3 3. Биография 3.1. Ранен живот 3.2. Политическа кариера (1950 - 1970) 3.2.1. В кабинета на Хийт 3.2.2. Лидер на опозицията 3.3. Министър-председател 3.3.1. около 1979-1983 г. 3.3.2. около 1983-1987 г. 3.3.3. около 1987-1990 г. 3.4. Падане от

Категория на документа: Документи по
ТРАНСПОРТ Транспортът е изключително важен стопански отрасъл от третичния сектор, осигуряващ превоза на товари и пътници на различни разстояния. Значението му е толкова голямо, защото той е допирната точка между производството и потреблението. Отрасълът се характеризира с някои особености, например: въпреки значителното технологично развитие, е основен замърсител на природата; енергоемък е, защото ползва големи количества течни горива и електроенергия; също така е трудоемък, в него са заети зна

Категория на документа: Документи по
СИСТЕМИ В ТУРИЗМА - използват се рекламно-информационни, управленски, финансово-счетоводни, архивни, резервационни и маркетингови системи. - РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ - таз лекция я чакайте от Мария; - РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ПЛОЩАДКИ - системите, които изпълняват функция на рекламни площадки, са универсални в случаите, когато потребителите на площадките (администраторите на съответната система) ги регистрират свободно в отделните им класове. Понякога те ги регистрират по ключови думи или д

Категория на документа: Документи по
ОСНОВЕН РЕЧНИКОВ ФОНД И РЕЧНИКОВ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ Основният речников фонд на българските диалекти в общи линии е еднакъв. И това е напълно естествено, защото наред с другите обединяващи черти и по еднаквия си основен речников фонд всички български диалекти заедно с книжовния език в различните му прояви образуват целостта на българския език. Разликите в основния речников фонд са малки и обикновено са присъщи на цели диалектни групи, а не на отделни диалекти. При това в доста случаи

Категория на документа: Документи по
10.ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСИЛВАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРИ. СЪВМЕСТНИ СХЕМИ Настоящата тема съдържа някои особености на получили широко приложение в практиката СВЧ схеми на усилватели и генератори, които са реализирани по класическата за нискочестотните схеми методика. Тези схеми могат да бъдат отнесени към групата на невзаимните устройства, защото съдържат полупроводникови материали ( високочестотни транзистори). Характеристиките на тези високочестотни елементи се описват с помощта на матриците им на разсейв

Категория на документа: Документи по
 Софийски университет "Св.Климент Офридски" Доклад По клинична психология Психични нарушения в детска възраст Изготвил: Ивета Георгиева Стаменкова Фак. ном. :77516 Специалност: Социални дейности-задочно Разстройствата на детското развитие включват всички психически и физически нарушения, които са настъпили преди 18-годишна възраст, продължили са във времето, водят до забавяне или затруднения във физическото, когнитивното, социалното, емоционалното или поведенческото развитие на децата и по няка

Категория на документа: Документи по
 Русенски Университет"Ангел Кънчев" Факултет "Бизнес Мениджмънт" Реферат По дисциплината : Икономикс на тема : Финансово състояние на България сравнение с други страни членки на Европейския съюз Изработили : Отговорни за обучението Ралица Радкова Ф.Н 125072 по дисциплината: /Стопанско Управление 1 курс/ гл.ас Светослава Ениманева Диана Стоянова Ф.Н 125065 доцент Дафина Донева /Стопанско Управление 1 курс/ Дата: 21.05.2013г Съдържание: 1.Увод 2.Изложение 2.1.Добри примери за България - Полша 2.2

Категория на документа: Документи по
 Дирекция: Магистърска степен Катедра: МИО и бизнес Специалност: Международни икономически отношения Дисциплина: Пазарни анализи и прогнози Изпитна разработка Тема: "Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г. Изследователска част Разработил:Георги Данов Факултетен Номер:2720389 Титуляр:доц. Д-р Елка Мичева Юни 2013 СЪДЪРЖАНИЕ Увод Актуалност на пазарно-ценовото проучване Проблемен, стоков и териториален обхват на изследването Цел на проучването Времеви хоризонт на изследв

Категория на документа: Документи по
Възникване на психологията като самостоятелна наука Психологията като самостоятелна наука възниква през 1875г. ,когато немския философ Вилхелм Вунд основава в град Лайпциг първата в света лабораториа за психологически изследваниа.Това касно определяне, като самостоятелна наука учените назовават като парадоксално.Парадоксът се състои от това, че: психологиата е наука с далга история и кратко минало.Едно от обяснението на парадокс. 1.Необходимо е да бъде определена област от материалната,социална

Категория на документа: Документи по
Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр.Свищов На тема "Интереси за придобиване на власт" ПО ДИСЦИПЛИНАТА "Основи на управлението" Изготвил: Научен ръководител: проф.д-р ик.н.Камен Каменов Ф№: Спец. Курс: Свищов 2011 Най-общо може да се приеме,че стремежът към определен ред поражда потребността от власт.От своя страна,редът,добър или лош,е предпоставка за относителна устойчивост.От друга страна,у хората е заложена потребността от промяна и също чрез властта те искат да възпроизведат това свое желание

Категория на документа: Документи по
Делово общуване СЪДЪРЖАНИЕ 1. Делово общуване - начини на осъществяване; 2. Основни правила в процеса на общуване; 3. Бариери в деловото общуване; 4. Ролята на "малкия разговор‖. ЦЕЛ: В този раздел студентите ще се запознаят с правилата, същността и бариерите в процеса на деловото общуване (бизнес комуникации). Уважаеми студенти, за да проверите наученото, направете си информационен чек-лист с детайли за това каква информация трябва да достигне според вас до отделните хора в процеса на делово о

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" Факултет: Бизнес и мениджмънт Курсова работа По дисциплината: История на Релегиозните учения На тема: Пророчествата на Толтеките Студент: Теодор Данаилов Ненов фак. No 115 232 група: 61Б Изготвил........................ Проверил.................... /Т. Ненов/ /З.ЗДРАВКОВА/ РУСЕ 2011г. Дон Мигел Руис базира своето учение на основната толтекска представа, че всичко, което съществува, е едно цяло. Светът е всичко, което възприемаме, и всичко, което не можем да в

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет- гр. Варна Курсова работа по Управленска психология и организационно поведение Тема: Отглеждане на пауловния и производството на биоетанол Съдържание: 1. Правен статут на фирмата и лого..................................стр.3 2. Предмет на дейност на фирмата....................................стр.3 3. Технология на производство 3.1. Процес на отглеждане на Пауловния.....................стр.3 - необходими условия,схема и етапи 3.2. Процес на производство на биоетанол....

Категория на документа: Документи по
РЕФЕРАТ Държавна политика по здраве и безопастност при работа "Всеки човек има право на труд при които се опазват неговото здраве,безопастност и достойнство". Здравето е състояние и процес на пълно физическо,психическо и емоционално,социално благополучие и без липса на болест и дефект. Минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопастни условия са:Наредба №7 от 1998г.съответста на чл.16 от директива 89391 Приоритети на държавната ни политика по отношение на здравето и безопастнос

Категория на документа: Документи по
Статистическо изучаване на влогонабирателната и депозитната дейност в банковите институции 1. Същност на влогонабирателната дейност. Влоговете са парични средства по безсрочните сметки. При влоговете банката издава на титулярът на средствата Влогова книжка. Вложенията са канал за привличане на чужди средства, суми по които банките дължат лихви и още са сделки, по които обект са не само парите, но и ценните книжа, вещи и ценности. Вложенията са и внесени суми в полза на държавата, съдебните и др

Категория на документа: Документи по
 Готовност на децата за училище д-р Катя Гетова СУ "Св. Кл. Охридски"- ДИУУ Проблемът за подготовката на децата за училище и диагностиката на го- товността за обучение са обект на теоретико-емпирични изследвания на наши и чужди автори. С постъпване на детето в 1.клас, то заема нова социална роля. Тя съвпада с кри- зисния период от възрастовото развитие и сензитивността на психичните функции на 6-7 годишното дете.Детето се разделя с детството и променя социалния си статус. В края на предучилищни

Категория на документа: Документи по
СА "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ ФАКУЛТЕТ "ФИНАНСИ" КАТЕДРА "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО" Д О К Л А Д НА ТЕМA "СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА ИЗДРЪЖКА НА НЕТРУДОСПОСОБНИТЕ ЛИЦА - СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПИ " Изготвил: Силвия Г. Еманоилова спец. "Застраховане и социално дело" ІI курс, ред. обучение, 12 гр. Ф№121052 Свищов 2013 1. Същност на социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица Социалното осигуряване е механизъм, посредством който се набират средства

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1. ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ Оръжие за масово унищожение /ОМУ/. Това са средства, предназначени да причинят смърт или сериозни наранявания на значителен брой хора, чрез освобождаването, разпръскването или въздействието на токсични, химични вещества и техните прекурсори, болестотворни микроби и организми, и йонизиращи лъчения. 1. Физически основи на ядреното оръжие: а/ строеж на атома, изотопи, йонизация, радиоактивност, единици за измерване. Атомът е считан за основната градивна частица на веществото

Категория на документа: Документи по
ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ 1 - 11 1.Основни системообразуващи фактори на финансовата система са: - държавата, общината и търговските дружества; - административно-териториалното деление на страната; - принципите за нейното изграждане 2.Основна разлика между публичните приходи и приходната система на бюджета е следната: - Публичните приходи са част от националния доход, предоставена на държавата и общините за покриване на техните разходи, а приходната система на бюджета е съвкупност от използваните методи

Категория на документа: Документи по
 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Исторически факултет КУРСОВА РАБОТА "Просветен абсолютизъм срещу ограничен либерализъм. Различни визии за характера на руската държава на Александър I и Николай I" по дисциплината: История на Русия Студент : Теодора Динкова Факултетен № : 24781 специалност: История курс : терти София 2013 Историята на Русия, макар и несъществуваща от старо време, е една сравнително сложна материя, която изисква по-задълбочен прочит. Това се обяснява и от геополитичес

Категория на документа: Документи по
 Национална Спортна Академия "Васил Левски" Р Е Ф Е Р А Т Същност на тренировъчното натоварване Изготвил: Проверяващ:...................... 1. Методология - основни теории Проблемът за величината и характера на тренировъчните натоварвания е основен в теорията на спортната тренировка. Под натоварване най-общо се разбира сумарното въздействие на тренировъчните средства и методи върху спортиста. 1.1 Теория за суперкомпенсацията Динамиката на приспособителните процeси винаги е била обект на научнот

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа Тема: Социална работа в сферата на трудовата заетост Съдържание: 1. Въведение 2. Същност, нормативна база и основни понятия 3. Органи за управление на системата за насърчаване на заетостта 4. Финансиране на активната политика по заетостта 5. Посреднически услуги по заетостта 6. Програми и мерки за насърчаване на заетостта 7. Литература Трудовата заетост е самостоятелна сфера на обществения живот и представлява система в рамките на социалната сфера. Част от дейностите, осъществяв

Категория на документа: Документи по
 Икономическият растеж като основен проблем на Стопанската история. Определение: Под "икономически растеж" основно се разбира увеличаването на стоките и услугите, предназначени за употреба от човека. Териториален обхват на икономическия растеж : От една страна може да се говори за икономически растеж от гледна точка на териториална или политическа единица, като например за икономически растеж на Франция или на щата Юта, на гр. Плевен, на с. Върбица - Плевенско, или на някой друг сегмент от чове

Категория на документа: Документи по
Режимът от 19 май 1934 г. В почти всички партии в навечерието на преврата се задълбочават разложителните процеси. Това е израз на социалните противоречия след войната и невъзможността на политическите сили да отговорят на насъщните нужди на обществото. Оплетени в котерийни борби партиите не могат да се противопоставят на преврата. 1. 19 май 1934 г. Военните на власт. 1.1. Превратът на 19.V.1934 г.; След като в началото на 30-те г. Военният съюз (ВС) стана фактор в армията, той напираше да стане

Категория на документа: Документи по
 Курсова Работа На Тема Клиенти и Доставчици на Фирма "Агенция Дамакра" ООД Разработил: Кристина Димитрова Специалност: Стопанско Управление Фак.№ СУЗ 1264 1. Увод "Агенция Дамакра" е сред водещите фирми в България в сектора на бързооборотните хранителни продукти. Основната цел на дружеството е да осигурява първокачествени продукти и услуги на клиентите и крайните потребили, да гради и развива мотивиран, висококвалифициран и усмихнат екип, като с това допринася за развитието на българската икон

Категория на документа: Документи по
ДЕФИНИЦИЯ Колективна инвестиционна схема е предприятие, организирано като инвестиционно дружество , фонд от договорен тип или дялов тръст , което инвестира в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и в други ликвидни финансови активи и парични средства, набрани чрез предлагане на дялове или акции, което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетн

Категория на документа: Документи по
Тема1: Биотехнологията е научно технологична основа на клас просизводст вени п-си, които се осъществяват от биологични системи в следствие на биохимични реакции и в съответната апаратура. Биологичните системи са растителните и животинските клетки, микроорг. и ензими. Биохим. Реакции са: редукция, окисление, хидролиза, извършвани от биологичните агенти. Има няколко етапа в развитието на биотехнологиите: 1)производство на редица ферментационни продукти за хранителната промишленост, като производс

Категория на документа: Документи по
1.Определете същността на екологичната култура В своята история планетата е претърпяла безброй промени, причинени от силите на природата. Резултат от този дълъг период е сложната и динамична среда, в която се създава човешкият род. От началото на своето съществуване до сега човекът взаимодейства с природата - нагаждал се е към нея или я е променял според нуждите си. Днес степента на промяна, но не в положителен аспект, е огромна. Науката разви свой свят чрез сложни изчисления и монументални абс

Категория на документа: Документи по
Теоритичен въпрос 14.2.2 Счетоводно отчитане на разходите по видове дейности За отчитане на разходите по видове дейности , в Националния сметкоплан са предвидени следните счетоводни сметки: - 1 - ,,Разходи за основната дейност"(611) - за основна дейност се счита дейността , която определя функционалното предназначение на дадено предприятие (промишлена , селскостопанска , търговска и др.) - 2 - ,,Разходи за спомагателната дейност"(612) - спомагателната дейност е предназначена да обслужва основна

Категория на документа: Документи по
 Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: Законодателна власт и администрация в сравнителен план: България - Италия Изготвил: Проверил: Марина Чевдар Ас. д-р К.Боянов Ф.н 1043443 Група 2043 Поток 207 2013 Съдържание: 1 .Същност и функции на законодателната власт на България.....................3 2. Организиране дейността на Народното събрание...................................... 6 3. Същност на законодателната власт на Италия......................................

Категория на документа: Документи по
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД Учебна дисциплина "Туризъм"-задочно КУРСОВА РАБОТА на тема "Проучване наконкурентите" Проучване на конкурентите Два национални хотела: - "София Принцес хотел" **** - Хотел "Амбасадор" **** "София Принцес хотел" През април 1998 г. бившият Новотел "Европа" преминава към хотелска верига "Принцес", собственост на турския бизнесмен Суди Озкан. "София Принцес хотел" е Акционерно дружество със седалище град София, община "Сердика". Адресът на управление на

Категория на документа: Документи по
Съдържание 1. Представяне на Община Твърдица.......................................стр.3 1.1. Площ. Население. ..............................................................................стр.3 1.2. Икономическо състояние на общината....................................... стр. 4 2.Приходи и разходи на местната власт.. ................................стр. 6 2.1.Местни приходи 2012г. ....................................................................стр. 6 2.2. Местни разходи 2012г.............

Категория на документа: Документи по
 Факултет по педагогика Социални дейности Практика по Социална медицина Дом за стари хора ,,Дълголетие'' Сълзина Ивова Маркова Факултетен номер : 66979 Дом за стари хора - ,,Дълголетие'' Домът за стари хора (ДСХ) - ,,Дълголетие'' предоставя сoциални услуги от втори април 1979-та година. Домът за стари хора е специализирана институцията, подпомагаща чрез предоставяне на пакет услуги на лица, навършили пенсионна възраст, включително лица, имащи намалена трудоспособност, установено с експертно реш

Категория на документа: Документи по
 Тема 24 1.Концепции за екологизация на производството С появата на човешката цивилизация се заражда и един нов фактор (антропогенният), който започва да влияе върху съдбата на живата природа.През последните 30 години той достига да огромни мащаби и стана деформиращо въздействаща сила. При сегашната екологична ситуация не се дооценява опасността от нарушаване на взаимодействието между общество и природата и поради това трудно можем да си представим колко много средства ще са необходими,за да се

Категория на документа: Документи по
Русе е достоен за европейска столица на културата Достоен - който заслужава нещо (определена награда), които съответства на нещо (определени изисквания) Европейска столица на културата е инициатива на Европейския съюз за популяризиране на европейското културно наследство и взаимно опознаване на гражданите на Съюза. Идеята на проекта е за всяка година два европейски града да бъдат обявени за културни столици и в рамките на тази година да покажат най-доброто от традициите и възможностите си на св

Категория на документа: Документи по
 Изготвил: Специалност: Курс: Фак.номер: 1. Що е то благо ? Благо е всяко нещо, което е в състояние да задоволи определена човешка потребност. Съществуват различни видове блага - материални и нематериални, продукт на човешкия труд или природна даденост, блага за дълготрайна или краткотрайна употреба, свободни, икономически и др. 2. Класификация на благата * Блага ,непосредствено дадени от природата и блага от човешкия труд. * Свободни и несвободни. * Материални и нематериални. * Природно ограни

Категория на документа: Документи по
 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Бакалавърска програма специалност - "Медицински рехабилитатор - ерготерапевт" Учебна дисциплина - Биомедицинска етика РЕФЕРАТ на тема: Асистирана репродукция ( in vitro фертилизация) Разработил: Провери Венцислава Венциславова Ильова Христина Живкова 1 група; фак. номер 161 Съществуват редица семейства по цял свят, които не са способни да заченат свое дете по естествен път. Причините за безплодието могат да бъдат различни, както при мъжа, така и при жената. Около

Категория на документа: Документи по
 по учебната дисциплина: "Предприемачество" на тема: "Предприемачество в софтуерния и интернет бизнес в САЩ" Разработил: Никола Станчев Факултетен №: МГ-9016 Специалност: Маркетинг Велико Търново 2013 год. Съдържание 1. Стартът на нов бизнес по-лесен в САЩ, отколкото в България 2. Мобилни приложения 3. Основни начини за приход от мобилни приложения 4. Бизнес стратегия 5. Интернет предприемачи в САЩ 6. Вариант "Без финансиране" 1. Стартът на нов бизнес по-лесен в САЩ, отколкото в България Трябва

Категория на документа: Документи по
Активи и активни операции Активни операции на банката - операции по влагане на привлечение ресурс и управление на активите. Това с аоперации, свързани с рапзлащанията, инвестициите, които прави една банка, и доверителни (консултантски) оепрации, при които банките консултират и опмагат при инвестирането на априте на физичиески и юридически лица. Целта на активните операции е извличане на доходи за акционерите, посрещане на задълженията към нейните клиенти и към кредиторите. Видове активи * Финан

Категория на документа: Документи по
Технически Университет - Габрово Катедра:Електроника Дисциплина:Преобразувателна техника Иван Гьонев Танев, III курс, спец. Електроника Фак.№ 20707111 Реферат На тема:AC-DC преобразуватели Понижаващо-повишаващ AC-DC преобразувател с подобрен фактор на мощността 1 Увод: През последните години интересът към AC/DC преобразуватели с подобрен фактор на мощността (PF) е чуствителен.Този факт е продиктуван от почишените изисквания отностно хармоничния състав и електромагнитните излъчвания по захранващ

Категория на документа: Документи по
 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" КУРСОВА РАБОТА ПО ТЕОРИЯ НА РИСКА НА ТЕМА : "УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА./АНАЛИЗ И КОНТРОЛ/" ИЗГОТВИЛ: Курс І, Специалност ЗНС Днес рискът е един от най- отличителните белези на нашето време.Свързан е с овладяването на заобикалящите ни природна и обществена среда. Той е възлова категория в дейността по защита от настъпване на нежелани вредни последици за човека. Чрез определяне на риска, човек разбира какво може да изгуби и какво може да спечели. Човек

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет - Варна КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА ОТЧЕТ ЗА ЛЕТЕН СТАЖ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ Отчет за проведен летен стаж в хотел "Magnolia"- Златни пясъци, на длъжност сервитьор - ресторант All inclusive Изготвил: Специалност МХР, Група Фак. No Дата на предаване: ......... Приел отчета: ........ 1/ Обща характеристика на фимата: Профил на собствеността, юридически статус и разрешително за извършваната дейност на обекта "Магнолия клуб" АД, създадена през юни 2001г. в град Добрич, е

Категория на документа: Документи по
Технически университет - Габрово Създаване на проект в ISE10.1 и програмиране на CPLD модула CoolRunner-II 1.Създаване на нов проект. 1.1 След стартиране на програмата xilinx ISE10.1, от менюто "File" изберете "New Project..." В полето "Project name" попълвате името на вашия проект, "Project location" - задавате директория, където вашият проект ще бъде запаметен. От падащато меню под "Top-level source type" изберете "shematic". За да продължите - натиснете Next. 1.2 В следващия прозорец ще зада

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Курсова работа по дисциплината "Банково дело" Изготвил: Проверил: XXXXXXXXXX Гл.ас. Пламен Дерменджиев Специалност: Счетоводство Фак.№:xxxxxxxxxxxxxxxx Съдържание: 1. Анализ на макроикономическата обстановка през периода 2008/2012 2. Анализ на банковата система в България през последните 5 години 3. Анализ на състоянието на Търговска Банк Д 2008/2012 1.Анализ на макроикономическата обстановка. Съвременната световна икономика е единна глобална икон

Категория на документа: Документи по
България и процеса на Европейска интеграция 1.България и ЕС : а) същност и цели на Европейското споразумение за асоцииране: Отношения между България и Европейските общности водят началото си от времето преди разпадането на Съвета на икономическа взаимопомощ. Такива за пръв път са установени на 09.08.1988г.,в резултат на което България акредитира свой представител в Брюксел. Две години по-късно, на 08.05.1990г.,в Брюксел, като израз на нормализирането на отношенията между България и Европейските

Категория на документа: Документи по
МИКРОИКОНОМИКА 1. ВЪПРОС НОМЕР 4. - БЛАГО, ПРОДУКТ и СТОКА. 1. Същност и видове блага За задоволяване на многобройните потребности на хората се използват различни средства. Както материални така и не материални ( не веществени) които е прието най-общо да се наричат - БЛАГА БЛАГО - наричаме всичко онова (Всяко нещо) което има способност да задоволи определена човешка потребност.(индивидуална, групова или обществена.) от тази гледна точка, БЛАГАТА могат да бъдат най-различни както по произход(нап

Категория на документа: Документи по
РАЗХОДИ И СЕБЕСТОЙНОСТ 1. Същност на себестойността. Видове себестойност. 2. Класификация на разходите. 3. Калкулиране на себестойността на продукцията. 4. Структура на себестойността. Основни фактори за снижение на себестойността. 1. Същност на себестойността. Видове 1.1 Същност * В процеса на производството и реализацията на продукцията: * се изразходват суровини, материали, горива, енергия * амортизират се дълготрайните активи * заплаща се труда на работниците * правят се разходи по организа

Категория на документа: Документи по
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"-СВИЩОВ Доклад на тема : "Защо е нужен консултантът и с какво той може да ни помогне" по дисциплина "Управление на риска" Свищов 2013 Увод Управлението на дадена организация или фирма е сложно и високоотговорно изкуство да се управляват хора с цел да се изпълняват предстоящите задачи. Всеки мениджър (управленец), бил той самоназначил се собственик-мениджър на своето малко предприятие или нает и специално обучен професионален мениджър на голяма корпорация, е прину

Категория на документа: Документи по
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА І. Обща характеристика на МИ. 1. Етапи в развитието на МИ МИО водят началото си от създаване на първите държави, а интернационализация на стопанската дейност се проявява при развития капитализъм. Развитието на МИО става през последните 3 века с нарастване на икономически, социален и политически живот. Етапите на МИ са: Възникване - МИО се развиват под въздействие на значими исторически факти като откриването на Америка , много научни открития, първата и втората световни в

Категория на документа: Документи по
Съществуват три аспекта за същността на: 1. Контролът като обществено отношение-На всеки етап от развитието на обществото се извършва производство, разпределение, размяна и потребление на материални блага. Всяко едно общество се стреми да постигне хармонизиране между тези фази на производствения процес 2. Контролът като част от управлението-Всяко управление минава през 5 фази:Планиране,ресурсно осигуряване,ръководство на процеса,осъществяване на контрол,регулиране на процеса3. Контролът като ет

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет Варна Финансово-счетоводен факултет Катедра Финанси и кредит Курсов проект На тема : Сравнителен анализ на дейността на УниКредит Булбанк и Юробанк EFG(Пощенска банка) в България Изготвил : Преподавателски колектив : Варна 2012 I. Мисията УниКредит Булбанк Ние, хората от УниКредит, поемаме отговорност да работим в полза на своите клиенти. Като водеща европейска банка, ние се ангажираме да подкрепяме развитието на местните общности, където живеем и да бъдем предпочитано

Категория на документа: Документи по
Географски означения Географските означения биват 2 основни вида: 1) географски указания 2) наименования за произход Географското указание е наименование на страна, район или местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход. Наименование за произход също е наименование на страна, район или местност в тази страна, служещо за означаване настока, която про

Категория на документа: Документи по
Касационно обжалване Уредбата съдържа съществени отклонения, в сравнение със съществувалите до този момент системи на касационно обжалване. Правото на касационно обжалване представлява публично субективно право като елемент от правото на искова защита. То е сложно право, в латентно състояние, докато не бъде упражнено - както при правото на въззивно обжалване. /Не било обаче част от правото на иск, защото дори и право на иск да е нямало изначално, касацията все пак следва да разгледа делото и да

Категория на документа: Документи по
 Русенски университет''Ангел Кънчев'' Факултет,,Бизнес и Мениджмънт'' Катедра "Икономика'' Курсова работа по "Банков маркетинг" тема: Маркетингова политика в дейността на Експресбанк Изготвил: Проверил: Иван Иванов доц.Г.Вълчев Фак.№085631 Русе,2013 Въведение Yправлението на съвременните банки е една от най-сложните интелектуални дейности. Затова изясняването на същността на понятието "банков мениджмънт", е много своеобразно и специфично. Съвременният банков мениджмънт, в икономически развитите

Категория на документа: Документи по
ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЪРЖАВИ Търговските договори като средства на външноикономическата политика Междудържавните търговски договори представляват писмени съглашения между две или повече страни, чрез които се регулират основни въпроси, свързани с развитието на външнотърговския стокообмен и други форми на двустранни и многостранни външноикономически връзки. Основните клаузи на един външнотърговски договор като правило трябва да отговарят на няколко осн

Категория на документа: Документи по
Мониторинг на въздуха 1) Същност, цели и функции на мониторинга на въздуха Мониторингът на въздуха е наблюдение и измерване на вида и количеството замърсители и създаването на база данни за оценка качеството на атмосферния въздух. Неговата цел е да осигуряване на изнформация , необходима за научни излседвания, за изработване на палнове и решения за управление и подобряване на околната среда.Мониторингът изпълнява главна функция в този процес, осигурявайки дефиниране на обекта на изследване, при

Категория на документа: Документи по
 К О Н Ц Е П Ц И Я Изготвил: ................................. фак.№ ............ I. Служител в дружество с ограничена отговорност "............", на длъжност "офис сътрудник". Звено: административен офис; Характеристика: ниско ръководна длъжност, пряко подчинена на Управителя /собственика/ на дружеството; За създаване, внедряване и изплозване на охранителните системи и другите мерки за сигурност в звеното /административен офис/ са разгледани и заложени четири основни аспекта: 1. Физическа сигу

Категория на документа: Документи по
 1. Цифров термометър DS1820. За създаването на проекта "Термометър с микростъпков електромотор" използваме микропроцесор L293B(16 PIN) или L293E(20 PIN), цифров термометър DS1820, персонален компютър, както и нужните за свързването им заедно кабели и схеми. За да се реализира проекта е нужен софтуерен модул за управление на микропроцесора и микростъпков електромотор, който да приема данните от микропроцесора, да ги отработи като изведе на кръгов дисплей измерената стойност. 1.1. Характеристики

Категория на документа: Документи по
Руско-турска война (1877-188.) През 50те и 70те години на 19век проблемът за освобождението на България се налага като основен в Източния въпрос.Това става в променена външнополитическа ситуация.Загубиа Кримската война Русия,се принуждава да дели влиянието си в Османската империя с големите европейски държави.Петербург пристъпва към реформи и активна външна политика за анулиране на Парижкия мирен договор от 1856г.През 70те години на 19в. Русия отново е готова за активна,дори силова намеса на Ба

Категория на документа: Документи по
Стопанска академия "Д. А. Цанов" Център за магистърско и дистанционно обучение Магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия" ДОКЛАД на тема: Информационно осигуряване на търговските операции Дипломант: Научен ръководител: Свищов, 2013г. ГЛАВА 1 : Същност на търговските операции. 1.1. Характеристика на търговските операции в предприятието. Търговските операции се обособяват като стопанска дейност на определен етап от развитието на обществото. Разделението на труда е в ос

Категория на документа: Документи по
Основно съдържанието на секцията остава невидимо за посетителите на страницата 1.Между Е самият HTML код; 2.Между Е заглавието;

Това е заглавие с размер 4

3. 4. Отделят се една от

Категория на документа: Документи по
Основи на геологията Цел на курса • Да въведе студентите в геологията, вътрешната структура на земята, материята, която я изгражда, понятието време в геологията, развитието на организмовия свят и палеогеографията на Земята. • Да потърси тесните връзки между земната материя и земните процеси в светлината на теорията за тектониката на литосферните плочи (новата глобална тектоника). • Да въведе студентите в регионалната геология (геологията на България) Очаквани резултати от обучението в курса 1.

Категория на документа: Документи по
 Одитинг 06.02.2013 Историческо развитие на одитната функция Корените на финансовия одит могат да бъдат търсени още в древността-в източните стани(Китай),където са назначавани и първите контрольори.В др.Гърция до 5в.пр.н.е.същетвува правителствен орган наречен трибунал на логистите,чиято задача е била да проверява фин.средства на управниците,изразходвани за дейности за които те са били упълномощени.През 3в.пр.н.е. в Римската империя започва да функционира отдел от спец.контрольори наречени квес

Категория на документа: Документи по
 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" КУРСОВА РАБОТА на Йорданка Стойчева Въчкова Курс: I Специалност:Педагогика на обучението по Български език и История Фак.№ :1203172017 I. Търсене,идентификация и селекция на източниците.Евристичен етап. * Мотивация за избора на документа Търсенето на исторически извор за критически анализ е провокирано от интереса ни към политическата история и в частност към делото на великия цар Фердинанд Сакс-Кобург-Готски.Избраният за анализ документ е открит в с

Категория на документа: Документи по
TEMA 2 БОЖЕСТВЕНИЯТ АБСОЛЮТ И МОРАЛНИТЕ ОСНОВАНИЯ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ Света на Върховният Абсолют е неутрален (уравновесен). Също така трябва постоянно да се помни, че както разумът Така и чувствата НЕ са постоянни величини. Те са подчинени на абсолютизирането на истините, полагане на усилия за увеличаване количеството на реалните (не илюзорни) знания. Пътят на човека е постоянно жертвено преодоляване на собствената недостатъчност в стремлението към съвършенството Бог. "Образ и подобие" на божест

Категория на документа: Документи по
 5 седмици - понеделник Изпита ми ще е тест Лекция номер 1 Основни принципи на застраховането Организация на застраховането застраховане Мениджмънт: Всяко упр. Решение взето при игнориране на риска се смята за неиздържано! застраховане Общо/ Имуществено З-не Животозастраховане Две (2) правни норми АЗД Взаймно ЗД неможе и само по Животоз-не по двата бранша застраховане Застрахователна ст/т - характерен е и за 2-та бранша Пазарна ст/т на имуществото (W) това е реалната цена от срреден тип (не гов

Категория на документа: Документи по
Вътрешнофирмена кореспонденция 6. Общоадминистративни документи 6.1. Основни характеристики Общоадминистративните документи са неотменна част от бизнескореспонденцията на институцията. Предназначени са да служат като документи, които отразяват сведения, факти или права, чийто срок на действие е еднократен или постоянен. Документите от тази група са: - справочно-информационни: служебна бележка, декларация, уверение, удостоверение (сертификат); - организационно-разпределителни: заповед, пълномощн

Категория на документа: Документи по
 Основна част на тренировка Първо Упражнение - "Холандски квадрат" Половината играчи застават във вътрешността на квадрата с топка. Останалите застават по външната линия на квадрата. Вътрешните играчи подават топката на външните, които от своя страна им я връщат с едно или две докосвания. След като получат обратно топката, вътрешните играчи търсят друг от външните играчи с когото да комбинират. След няколко минути ролите се разменят. Треньорът трябва да се увери, че играчите подават и получават

Категория на документа: Документи по
Изпитна тема №1 Предприятие 1.Предприятие и фирма- В ежедневния език думите "предприятие" и "фирма" често се употребяват като синоними. Строго погледнато обаче, предприятието е стопанска единица за производство, продажба на стоки или услуги. А фирмата е наименованието на предприятието, с което то е записано във фирмения регистър. Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Предприятието работи за свой риск и за своя сметка и се стреми не само да възстанови

Категория на документа: Документи по
 Русенски Университет "Ангел Кънчев" Факултет: Природни Науки и Образование ПЛАН-КОНСПЕКТ По Български език за първи клас /по буквара на изд. Просвета,авт.В.Попов; М.Бунева/ Звук и буква "Б" Съставил: Габриела Петрова Георгиева Проверил: гл.ас.Н.Бенин.......... Фак.Номер: 116203 Специалност: НУПЧЕ гр. Русе, 2013г. План-конспект на урок за звук и буква "Б" Тема на урока: Запознаване със звук и буква "Б" Вид на урок: нови знания Цели: 1.Запознаване с звук буква "Б" 2.Придобиване на умения за откр

Категория на документа: Документи по
 Конспект по финанси - публични, корпоративни за БСУ Тема 21. ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО 2 Тема 22. ОБОРОТЕН КАПИТАЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО 4 Тема 23. ОТЧИТАНЕ НА РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ 8 Тема 24. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 11 Тема 25. ЦЕНА НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ 14 Тема 26. СЛИВАНИЯ И ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ 15 Тема 27. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ДАНЪКА 18 Тема 28. КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 21 Тема 29. ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ Н

Категория на документа: Документи по
Икономика на предприятието Лекция Стопанска дейност- постоянно осъществявана дейност от търговеца , която е негова професия, за производство на определени стоки или услуги които задоволяват потребностите на купувачите. Фирма- Наименованието под което търговецът опражнява занятието си и се подписва. Предприятия- основни стоапнски единици които произвеждат продукти или предлагат услуги, предназначени за реализация и задоволяване потребностите на други лица или оганизации. Главната им цел е получа

Категория на документа: Документи по
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Паисий Хилендарски" ГР.ПЛОВДИВ КУРСОВА РАБОТА ПО: АНАЛИЗ НА РИСКА Задача 1 Лицето А получава заем от банка Алфа на стойност 20000 лв. В срок от 6 месеца при лихвен процент от 2% за една година. Да се пресметне сумата, която трябва да се върне след 6 месеца. А) Да се пресметне сумата при годишен лихвен процент 2% при проста лихва. Б) Да се пресметне сумата при годишен лихвен процент 2% за 4 години при проста лихва, сложна лихва и при непрекъсната лихва. В) Да се пресметне

Категория на документа: Документи по
2. Структора и класификация на ражнинните механизми.Степени на свобода. Класификация на кинетичните двоиници. Всяка машина притежава съвкупност от свързани помежду си части, които извършват механично движение и образуват движещата се система от машината, Машинните части могат да се движат праволинейно,въртеливо и сложно. Праволинейното движение се извършва в определена посока и по направление на скоростта V, измервана в m/s, линейното ускорение a в m/s (на квадрат), линейно преместване s в m и

Категория на документа: Документи по
 ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ /тема/ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ /ДЕЙВИД РИКАРДО/ Предмет: Икономически теории Изготвено от: Михаела Попова Лектор: Проф. М. Михайлова Фак. №: 12065005 Специалност: Маркетинг Плодив, 2013 Дейвид Рикардо е привърженик на концепцията за икономическия либерализъм. С корени на еврейско потекло, той напуска Испания и след време се установява първоначално в Холандия, по-късно в Англия. Еврейският произход му помага и му дава ориентир към търговията и икономиката. Т

Категория на документа: Документи по
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ По дисциплината: Интелектуална собственост На тема: Издаване на патент съгласно Европейска патентна конвенция ИЗПЪЛНИЛ: Цветомира Йоргова ПРОВЕРИЛ: ас. М.Димитрова - Гализова Специалност: Маркетинг 1курс ,задочно обучение Фак. № МГЗ-1002 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2013г. СЪДЪРЖАНИЕ 1.Увод...................................................................................................... 3стр. 2.Изложение.....................

Категория на документа: Документи по
Спортни Обувки Изготвили: Проверил: Вероника Караманова - 3839 гл. ас. Биляна Миткова Мария Маймарова - 3851 Явор Георгиев - 3868 Теодор Тепавичаров - 3880 Увод: Една реклама трябва да бъде въздействаща и запомняща се, да показва изяществото на продукта, който представя, като в същото време акцентира и върху марката и серията от този тип предлагани продукти. По този начин се съсредоточава вниманието на потребителите не само към дадената стока, но и към миналото и предстоящо производство на фирм

Категория на документа: Документи по
 Парадоксално е как в днешното модерно и развито общество, в което основополагащи принципи са равенството между половете, расите и културите, все още отявлено забелязваме как зад привидното съгласие с тези принципи, всички ние продължаваме да носим и дори несъзнателно, чрез поведенческите си характеристики, да защитаваме половата, расовата и културната си индивидуалност. Борбата за налагането на жените като равноправни членове на обществото е абсолютно оправдана ако отправим поглед назад в мина

Категория на документа: Документи по
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ Факултет "Стопанска отчетност" Специалност "Счетоводство и контрол" Д О К Л А Д по История на счетоводството на тема "Първото докосване на българина до голямата счетоводна теория на XIX век" Изготвили: Александрина Маркова, 24 група Петя Николаева, 24 група Александър Петров, 24 група Свищов 2013г. "Улесненото счетоводство или нов метод на обучение ..." на Едмонд Дьогранж "Без страх от грешка може да се твърди, че счетоводството е много старо, почти тол

Категория на документа: Документи по
Регулиране на МТ 1. Принципи МТ е от главните сфери на икономическото регулиране. То се извършва на национално, международно, двустранно, многостранно или световно равнище. На национално и международно равнище регулирането изразява характера на националините икономически системи, степента на участие на страните в обмена на стоки, степента на съгласуване на икономическата политика на регионално или световно равнище. В този смисъл условно се различават: - външнотърговска политика - политика на от

Категория на документа: Документи по
РЕФОРМА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Формирането на нова здравна политика е продиктувано от дълбоките обществено политически и икнономически и социални проблеми настъпили в България. Въприке дългия път, който измина страната ни пред здравеопазването ни още стоят редица проблеми и предизвикателства. Един от проблемите е ниската удовлетвореност - гражданска, управленска, пациентска. Тази неудовлетвореност се формира от провежданата здравна политика, която натовари българското

Категория на документа: Документи по
 Тракийски университет Педагогически факултет Жилищна политика Изготвил: Анна Георгиева Чолакова Фак№ 213 Социална педагогика II курс Проверил: гл. ас. д-р Ел. Лавренцова Жилищните нужди са важен социален, икономически и политически проблем. Жилището спада към основните човешки нужди, заедно с храната и облеклото. От социална гледна точка значимостта на жилищните проблеми се разглежда от няколко гледни точки, които имат следните аргументи: * Жилището и битовата среда определят нормалното развит

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО" Дисциплина: "Основи на строителния бизнес" НА ТЕМА: Организационна стуктура на "СТАТ" ООД Разработил: Проверил:........................ Севджан Адем ас. Ваня Антонова спец.ИС, гр.25 , №1177 Април, 2013 Варна СЪДЪРЖАНИЕ Увод .............................................................................................................. 3 ЧАСТ ПЪРВА: Основни теоретични въпроси на организационната

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА№4 ПИСТОЛЕТИ НА ВЪОРАЖЕНИЕ В МВР 1. -5,45мм. ПСМ. 2. 1.1.Материална част. През 1975 г. на въоражение първоначално в армията , а след това в МВД и специалните служби на бившия СССР, е бил приет пистолет с т.нар. джобни габарити.Съкращението ПСМ идва от "пистолет самозарядный малогабаритный". Той е разработен от конструкторите Т.И.Лашнев,А.А.Самарин и Л.Л.Куликов.Автоматиката му работи на принципа на използване на енергията на отката при свободен затворен блок и неподвижна цев.Пистолетът е к

Категория на документа: Документи по
 В А Р Н Е Н С К И С В О Б О Д Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Курсова задача ДИСЦИПЛИНА : "психология на помагащото поведение" Задание : СТРУКТУРИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ С ЦЕЛ : 1. Опишете собствения си опит в рамките на два последователни дни: На кого помогнахте (какъв Ви е той/ тя)? За какво му помогнахте? Как разбрахте, че има нужда от помощ? Как му помогнахте? 2. Опишете опита от един ден на някой Ваш познат/а (като използвате умението си да наблюдавате и доколкото хората край Вас спод

Категория на документа: Документи по
 Университет "Проф. Д-р Асен Златаров" гр. Бургас _______________________________ Факултет по обществени науки Р е ф е р а т На тема: "Редакционен: А другаде престъпниците си го отнасят". Изготвил:Николай Бахов Българска филология ІІ курс Фак. № 99 1. За вестник "Дневник" В този текст ще разгледам редакционна статия от интернет изданието на вестник "Дневник." Печатното му издание излиза от осем години, но зад него стои журналистическия екип, създал по-рано седмичника "Капитал." "Дневник" е насо

Категория на документа: Документи по
 Демографски тенденции в развитието на населението в Република България Демографските промени са в основата на формирането на една нова социална реалност, пред която са изправени обществата на Европа и Европейския съюз. Свидетели сме на процес на увеличаване на възрастната част на населението и намаляване на дела на децата и младите хора. Всичко това рефлектира върху устойчивото развитие на обществото и прави по-сложни преходите от един жизнен цикъл в друг. Младите хора вече осъществяват значит

Категория на документа: Документи по
И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А "ОТКРИВАНЕ НА НОЩЕН КЛУБ - "COMICSS" БИЗНЕС ПЛАН ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА .............................................................................................. ФАК.№....................... СПЕЦ.: БИЗНЕС ИКОНОМИКА 2013Г. ГР. ВАРНА ВИД НА ИЗБРАНАТА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ Нашият клуб ще носи името "Comicss", имайки звучното и забавно мото "Елате, да се нарисуваме!". Надяваме се с този комичен лозунг да привлечем повече клиенти, коит

Яндекс.Метрика
92 92 100 100