Карта 6


Категория на документа: Документи по
Тракийски университет Гр. Стара Загора Реферат Приспособления свързани с паразитния начин на живот Преминаването от свободен към паразитен начин на живот е свързано с използването на качествено нова среда за обитаване в тялото на гостоприемника с неговите морфологични и биохимични особенности.За реализирането и стабилизирането на взаимоотношението паразит-гостоприемник,са възникнали различни приспособления и изменения,свързани с паразитите. Най - обхватни и равити са приспособленията при постоя

Категория на документа: Документи по
10. Концентрация на производството в туризма. Концентрацията на производството представлява съсредоточаване на производството в най-големи предприятия. Този процес е свързан с увеличаване размера на предприятията и нарастване дела на най-големите предприятия в производството на определен продукт. Високата степен на концентрация на производството е предпоставка за използването на нови техники и технологии при производството, използването на рационални форми на специализация, коопериране и комбин

Категория на документа: Документи по
Депозитите на междубанковия пазар в Българияв периода 2009-2012 година През разгледания период лихвените проценти намаляват драстично - най-вече за средствата в лева. При средствата в евро също се наблюдава намаление, но там има и леко отклонение в посока на увеличение (2011г.) Както ще видим и по-късно освен увеличението на лихвените проценти за средствата в евро, се увеличават и обемите им. Така връзката между лихвените проценти и обемите депозити е права - депозитите на банките в лева намаля

Категория на документа: Документи по
Стратегии в международния маркетинг Планиране в международния маркетинг - става дума предимно за планиране и разработване на типизирани стратегии и маркетингови планове Планирането е концентрирано преди всичко към процесите на реализация Планирането влючва : * Разработване и утвърждаване на конкретни цели * Определяне на пазари въз основа на предварителни проучвания и селекционни дейнсоти * Основни стратегически решения : конкуретно и продуктово ориентирани * Стартегии за навлизане на пазара *

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа на Калин Петров "Дипломацията на цар Петър. Отношенията с византийци, маджари и руси" "Когато, в Цариград още не били свършили тържествата, с които празнували победите над арабите и превземането на град Тарс, тук се явили посланници на Петър, за да искат данъка, плащан от империята на българите". Най-подробен в описанието на тогавашните събития е византийският историк Лъв Дякон, относно причините за българо-византийския конфликт, през третата четвърт на Х в., когато на български

Категория на документа: Документи по
Медицински университет-гр.Пловдив Факултет Обществено здраве Специалност"Здравни грижи" РЕФЕРАТ Тема:Детерминанти на индивидуалното трудово поведение в здравната организация Изготвил:Нели Паскалева фак.№431-УЗГ Проверил:Доц.Д.Димитрова Здравната организацията е съвкупност от индивиди,организирани и обединени около една обща цел,до която достигат в процеса на съвместната си дейност.Въпреки многообразието и значението на връзките между хората в организацията,всеки един отделен индивид върши своят

Категория на документа: Документи по
Parotitis Паротит Видове Първичен Причинява се от травми в областта на жлезата, засядане на слюнчени камъни или чужди тела - фуражни зърна, осили, сламки и др. в канала Вторичен При актиномикозиза, туберкулоза и вирусна инфекция при говедата, мит и заразна плевропневмония при конете, гана при кучетата, инфекция при младите свине и коронавирусна инфекция при плъховете. Възпалителният процес се причинява от бактерии, които проникват по лимфогенен или хематогенен път. Признаците протичат остро и х

Категория на документа: Документи по
Сметаната се получава чрез специална технологична обработка на отделената от прясно краве мляко млечна мазнина. 1 задача. По стандарт за сметаната се определят следните физико-химични показатели: 1. Определяне на масленост - БДС EN ISO 2450:2009 2. Определяне на обща титруема киселинност - БДС 1111:1980 3. Определяне на сухо вещество - БДС 1109:1989 Масленото съдържание на сметаната се определя по гравиметричен метод, чрез екстрахиране на млечната мазнина от алкохолен разтвор , изпаряване на ра

Категория на документа: Документи по
 Конспект 1 възникване на политиката 2 туталитаризъм и тоталитарни системи 3 парламентаризъм 4 изпълнителна власт 5 политика и власт 6 конституционализъм 7 из избори и избирателнис ситеми 8 политика и кономика 9 политически партии 10 политическа култура 11 политическо лидерство Лекциите тук и политология Политология на янков 1 възникване на политиката При съществуването на рода и племенната организация нямаме наченки на политика. Обичаите и традициите базиран ина родствено-кръвните връзки регул

Категория на документа: Документи по
 При изясняване на сложната и противоречива икономическа действителност икономиксът си служи с различни модели.В исторически план са разработени различни модели,учения и школи.Основните им представители описват актуалното положение наблюдавайки националната икономика.Техните фундаменти,средства за анализ и водещи концепции са ясно разграничени и техните идеологии разглеждат икономиката през призмата на техния опит,периода в който живеят,личните им възгледи и силните външни фактори които формира

Категория на документа: Документи по
Увод Българо-руските както в миналото, така и днес са предмет на спорове и ожесточени обсъждания в политическия живот. В зависимост от промените, които протичат както в едната, така и в другата страна, а вече и от промените в глобализиращия се свят, тези отношения се открояват и със своята динамика и неправолинейност. Днес българо-руските отношения се характеризират с конфликт между политическото и икономическото измерение. Това е така, понеже на мястото на идеологическата и политическа солидар

Категория на документа: Документи по
 Втора седмица: 23-27 септември 2013 Трети урок: Психоанализа и Хуманистична психология 1. Възникване на дълбинната психология, нар. още Психоанализа. Направлението възниква като част от по-общото философско мислене през 19-20в., наречено ирационализъм. При познаването на света и човека то дава превес не на разума, а на интуицията, инстиктите, емоционално-волевите актове, на безсъзнателните процеси. Основател на направлението е Зигмунд Фройд/1856-1939/, лекар-психиатър, австриец по рождение. Ев

Категория на документа: Документи по
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ Програма - "Право" КУРСОВА РАБОТА ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО НА ТЕМА: СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ ИЗГОТВИЛ: МИРОСЛАВА ИВАНОВА БОРИСОВА F30811 Съдебни прения 1.Понятие. 1Съдебни прения наричаме онази част от съдебното заседание,която започва непосредствено след като приключи съдебното следствие, и обхваща речите на страните,в които се подлагат на цялостна оценка събраните и проверени в съдебното следствие доказателствени материали и се правят обосновани из

Категория на документа: Документи по
 Технически университет София Ф-л Пловдив Курсов проект по Организация на компютъра Тема:3арядно устройство с автоматично включване на подзаряд 3арядно устройство с автоматично включване на подзаряд Зарядно устройство е устройство за зареждане на електрохимични енергийни носители (акумулатори, презареждащи се батерии) с енергия (електричен ток). Действат като токоизправители и ако има нужда понижават тока. Някои използват слънчева енергия или динамо като източник на ток. Акумулаторите са чувств

Категория на документа: Документи по
1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР. Същност и обхват на финансовия пазар. Особености на финансовия пазар. Класификация на финансовите пазари. Пазар на ценни книжа. Във всяка страна с развита пазарна икономика съществува система от отделно обособени пазари. Всички те функционират на основата на развитието на стоково-паричните и разменни отношения и свързаните с тях институции. В широк смисъл на думата финансовият пазар обхваща покупко-продажбата на всички видове финансови активи. Най-вече тов

Категория на документа: Документи по
Съставянето на група от подходящи експерти е един от най- важните етапи от организирането и провеждането на експертизата, тъй като от състава и квалификацията на експертната група зависи до голяма степен точността на оценката. Дейността по формиране на експертната група започва с точно определяне на областта към която се отнася оценяваната продукция. След това организатора на експертизата и специалиста по оценяване на продукцията съставят списък на лицата, които имат необходимата компетентност

Категория на документа: Документи по
Статистически анализ на едномерни емпирични разпределения. 1. Познавателна същност Емпиричното познавателно разпределение се получава чрез групировка на единиците на статистическата съвкупнос. То показва колко често се среща всяко значение на признака в дадената съвкупност в определени времеви и пространствени граници. Емпиричните разпределения са другото название на групираните вариационни статистически редове. Те се представят само таблично. За по доброто им възприемане се използва графичния

Категория на документа: Документи по
I. Същност и развитие на СПЗ. Принципи и правила. 1. Същност и развитие на СПЗ. Свободните зони и свободните складове са обособени части от митническата територия на ЕС или помещения върху нея, в които чуждестранните стоки за целите на митническото облагане при внос се считат за намиращи се извън митническата територия на ЕС, ако не са поставени под режим внос или под друг митнически пежим и не са употребявани или изразходвани в нарушение на митническите разпоредби. Свободните зони трябжа да бъ

Категория на документа: Документи по
Тема2 Икономическо сближаване на страните - членки нa Европейския съюз: постижения и позиция на България Рамка, прилагана за оценка* • дали е постигната висока степен на устойчиво икономическо сближаване, • съответства ли националното законодателство на Договора и • изпълнени ли са законовите изисквания по отношение на националните централни банки (НЦБ) за превръщането им в неделима част от Евросистемата. При изготвянето на доклада в изпълнение на изискването по чл. 122, параграф 2 във връзка ч

Категория на документа: Документи по
 Целият живот на Маслоу, преживяванията и опитът му, вярата в уникалните и позитивни сили на човек, са източник на идеята за личностния конструкт "себеактуализация", доказателствата за който и чиито характеристики, той наблюдава и изследва до края на професионалния си живот. Вдъхновители на неговата изследователска дейност са хора, на които той се възхищава истински и които наблюдава през призмата на приятел и ученик. През 30те години на двадесети век в Ню Йорк се събират някои от най-изтъкнати

Категория на документа: Документи по
Извличане на ДНК от киви За ДНК, генетичния код на всички живи същества, сте слушали много. Но виждали ли сте го някога? Нужни са Ви: 1 киви 5 г течен сапун за ръце 2 г сол 100 мл чешмяна вода 100 мл ледено студен алкохол (най-добре е бял ром). Поставете го във фризера за поне 30 минути. чайник 3 буркана голям леген ръчен пасатор (за смачкване на кивито) цедка или хартиен филтър за кафе нож Начин на работа: 1. Обелете кивито и го нарежете на малки парченца. 2. Поставете парченцата в буркан и см

Категория на документа: Документи по
Курсова работа Бит и религия на волжките българи Волжка България е отбелязана в редица средновековни карти, като се започне от 1532г. и се стигне до 1662г. Разположена на кръстопътя между Изтока и Запада, Юга и Севера, тя е мястото за среща на различни етноси и религии, както и търговци от Индия, Китай, Персия, Багдад, Византия, Швеция и т.н. В нея можел да се чуе говор на десетки езици: персийски, тюркски, славянски, гръцки, скандинавски, арменски, фински и арабски. Превърнала се в средище на

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ф Е Р А Т Дисциплина: История на икономическите теории ТЕМА: "Икономически идеи на Жан-Батист Сей" Изготвил: Проверил: Лия Кустурова Гл.ас. д-р В. Бояджиев Фак. №13110003 24.09.2013 г. Гр. София Жан-Батист Сей е роден на 5 януари 1767. Френски икономист и бизнесмен, произхождащ от средите на третото съсловие. Син е на заможен търговски хугенот от Лион, впоследствие сам започва да се занимава с търговия. Става крупен капиталист фабрикант, учен

Категория на документа: Документи по
Система на учебното съдържание по биология 1. РЪКОВОДНА РОЛЯ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БИОЛОГИЯ Една от най-важните задачи на дидактиката на биологията е да определи съдържанието на образованието. Учебното съдържание заема водещо положение в учебно-възпитателния процес по биология. То определя специфичните особености, формите и методите на обучението по всеки учебен биологичен предмет. Системата на учебното съдържание по биология, разгледано във функционален аспект, включва: а) фактологично съд

Категория на документа: Документи по
Подвижни телевизионни станции. Особености при външни снимки Когато даден сценарий включва снимки на открито се използва подвижна телевизионна станция (ПТС). При нея продукционното студио е разположено в превозно средство и може да бъде закарано и развърнато на обекта, където ще се снима. Такава продукция обаче изисква заедно с ПТС да бъде осигурено - електрозахранване за производствените мощности - осветление - запис върху носител на видеосигнал, или средства за предаване към телевизионния цент

Категория на документа: Документи по
 Свободен достъп до научни публикации - анализ на пречки за промени? Шведско училище по икономика и бизнес администрация Хелзенки,Финландия Резюме Един от ефектите на Интернет е, че разпространението на научни публикации за няколко години е мигрирало към електронни формати. Основните бизнес практики между библиотеките и издателите за продажба и купуване на съдържанието, обаче не са се променили много. В знак на протест срещу високите абонаментните такси на основните издатели, учените са започна

Категория на документа: Документи по
 по "Политически организации и институции на тема Институции на законодателната и изпълнителната власт и тяхната специфика в политическата система в Република България" Държавната власт е организирано ръководство на държавата. Нейното функциониране се основава на принципа на разделение на властите. Държавното управление е системата от институции, осъществяващи дейността на държавата. То обхваща средствата за осъществяване на държавната политика, както и механизмите, по които се определя тя. В Б

Категория на документа: Документи по
Същност на понятието биоценоза====== Същност на понятието биоценоза Популациите са съставени от индивиди на един и същи биологичен вид, а биоценозите - от популации на различни видове. Биоценозите са второто равнище в организацията на макросистемата. Те обединяват популациите на различни видове микроорганизми, растения и животни, обитаващи дадена територия, с относително еднородни условия. Биоценозите населяват определена територия, наречена биотоп). Тя се характеризира с определени почвени и к

Категория на документа: Документи по
Матриархат Матриархата,матернитет , майчино право е форма на организация в ранния период на първобитно-общинния строй, в която жените имат доминиращо положение в стопанското общество.Появата на хипотезата за жените като доминираща сила в обществото е свързана с имена на изследователи от миналия век като Люис Хенри Морган известен като "баща на американската антропология". 1 Теория за матриархата. С матриархалната теория се обясняват редица факти от социалната организация на първобитнообщинния с

Категория на документа: Документи по
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Гр. Благоевград КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: Анализиране на практиката по вътрешния контрол на България Изготвил: Проверил: Съдържание : 1. Същност, обекти и субекти на контрола 2. Контрол върху управлението на организацията 3. Контрол върху отчетността и организацията на вътрешния контрол 1. Същност, обекти и субекти на контрола Контролът върху управлението, отчетността и организацията на вътрешния контрол е комплексен, с голяма степен на творчество и умение

Категория на документа: Документи по
 ИЗМРЪЗВАНИЯ  Местно увреждане на тъканите от ниски температури.  Общо охлаждане - общото въздействие на студа върху организма.  Най-често измръзват : • Ходила (70-80%) • Пръсти на ръце (6-20%) • Лице (1-7%) СТЕПЕНИ НА ИЗМРЪЗВАНИЯ  Първа - засяга повърхностният епител, който отпада; засегнатите участъци са безчувтствени и бледи  Втора - кожата е засегната в дълбочина до зародишевия слой; наличие на мехури и синьо-червено оцветяване  Трета - кожата е умъртвена в цялата си дълбочина; черни

Категория на документа: Документи по
Църковнонационална борба на българите през Възраждането След завладяването на Търново през 1393г. независимата българска църква престава да съществува,патриарх Евтимий бил изпратен на заточение.Цариградската патриаршия побързала да изпрати свой митрополит в Търново,по-късно това положение получава признанието на османската власт.Завоеванието на средновеквното българско царство се съпровожда от унищожаване на църкви и манастири и избиване на духовенството.След завладяването на Константинопол,сул

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа на тема: Териториална организация на ядрената енергетика в света. Факултет: Геолого-географски Специалност: География Изготвил: Десислава Костадинова Христова Съдържание: I. Въведение II. Изложение 1. История 2. Приложение на ядрената енергетика, разпространението ѝ в света и още 3. Фактори за развитието на ядрената енергетика III. Заключение I. Въведение Енергетиката е стопански отрасъл, който представлява сложна система от дейности, свързанис с проучването и експлоатацията на

Категория на документа: Документи по
 Тема: Разграничение на международното административно право от сродни отрасли. Съдържание: 1. Увод - същност на международното административно право. - международни отношения. 2. Сравнително право в международен аспект- същност и необходимост. 3. Международно административно право и международно частно право. 4. Международно административно право и правото на Европейския съюз. 5. Международно и вътрешно държавно право. Взаимни влияния между национално и международно право. 6. Международно адми

Категория на документа: Документи по
ШУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА ПО ТЕОРИИ И СЪВРЕМЕННИ НАПРАВЛЕНИЯ В МУЗИКАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ ТЕМА: "ПСИХОЛОГИЯ НА ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА МУЗИКА" ШУМЕН 2012 ГОДИНА Психологията на музиката е сравнително млада наука в практиката ва света. От първите системни разработки в тази област на Хелмхолц ни делят не повече от 150 години. Естествено е през този период музикалната психология, като част от общата психология, да следва нейните фундаментални постановки, категор

Категория на документа: Документи по
Предмет на социологията Социологията като наука въниква във втората половина на 12 век. За неин основоположник се счита философа Огюст Конт. Социологията е наука за обществото, всички останали науки са нейният обект. Конт не обосновава предметната наука. Той предава на социологията статуса на точна логична наука. Края на 19 век социологията се развива и преминава в самостоятелна наука или съвкупност от науки. Да се каже че социологията е наука за обществото е твърде общо изказване, защото има и

Категория на документа: Документи по
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА СЪДЪРЖАНИЕ I. Цел на работата Целта на практиката е въз основа на практически изследвания и анализ на събраната информация да се изяснят иновационните потребности и предложат предприемачески подходи в управлението на избрана фирма или предприятие. За целта е необходимо да се извърши: * описание и предмет на дейност на избраната стопанска организация; * анализ на актуалното технологично състояние на фирмата /предприятието/ и потребностите й от нови технологии за пр

Категория на документа: Документи по
Тема 7 Основни акценти в икономическото развитие в света от началото на първата до началото на втората световна война Първата световна война отркоява нов период на човешката цевилизация. Това е времена опасни социлани и икономически експерименти. Възникване на тоталитарно политически системи. Време, в което някои страни от Европа и САЩ протича хуманизация и демократизация на обществения процес. Различните пътища и алтернативи в световното развитие задълбочава кризата в обществата, решението на

Категория на документа: Документи по
 На тема "Туризъм и защитени територии" Туристическо търсене на природни дадености В края на XIXв. Създаването на големия национален северноамерикански парк Йелоустоун слага началото на политиката на съхраняване на ценни природни райони в света.Обществеността в различни страни осъзнава качествата на тези пространства и поставя любопитството на отделните хора към тези природни обекти начело на мотивацията на постоянни приток от посетители,чиято цел е да се възхищават и да се наслаждават на тези

Категория на документа: Документи по
Икономически университет - Варна Финансово - счетоводен факултет КУРСОВА РАБОТА ПО СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР ТЕМА: ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ СЪС СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Изготвил: Проверил: Курс: Гр. Ф.№ Специалност: СЪДЪРЖАНИЕ: I. Същност на процеса: 1. Таблица за дължимите социални осигуровки за 2013 г : * От работодателя; * От работника. 2. Документи свързани с осигуряването: * Декларация образец 1; * Декларация образец 6. II. Методология на отчитането. III. Счетоводно отчитане в ПП МACS - примерна задач

Категория на документа: Документи по
ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" КУРСОВА РАБОТА по История и етнология на средновековната българска литература Тема: Константин Костенечки Изготвил: Проверил: Името на Константин се засвидетелствува в три форми: Костадинь, Константин Философ и Константин Философ Костенечки. Прозвището Костенечки дава основание да се смята, че писателят е роден в Костенец.Съществува и друго мнение, според което той произхожда от Търново.То се базира на едно изречение от неговия труд "Сказание за буквите" където се посочва

Категория на документа: Документи по
Глава 3. Култура на предприемачеството или защо и как общата стопанска култура влияе върху предприемачите 3.1. Кратки исторически бележки върху културата на българското предприемачество Различията в културите и последиците от тях Някои от по-общите последици3 произтичащи от културните различия, на равнище "стопанство" са примерно следните: съществуването на драстични различия в лихвените равнища по кредити и депозити4 (такива различия, както показват данните, няма нито дори и в страните в прехо

Категория на документа: Документи по
Chapter 1 Университет "Проф.д-р Асен Златаров" по Археология На тема: "Мадарският конник" Изготвил: Специалност: Педагогика на обучението по български език и история Курс: Факултетен № Учебна: Ръководител: Бургас, 2013 година Съдържание: * Увод * Изложение I. Разположение на Мадарският конник II.Същност на езическия култов център III.Произход на името на култовия център Мадара IV.Анализ на релефа V.Надписите около Мадарският конник VII.Силни и слаби страни VIII.Прилики и разлики с Иранския реле

Категория на документа: Документи по
Тема 1: Идентификация и оценяване - основни понятия и определения. Идентификация в процеса на познанието и във връзка с управлението. Задача на идентификацията. Формализация на задачата 1. Идентификация и оценяване - основни понятия и определения Идентификация - съвкупност от действия в резултат на които обекта за управление се отнася към даден клас в една предварително изградена класификация като се отчита и близостта му до този клас (т.е. като се отчита и неговата адекватност). Идентификацият

Категория на документа: Документи по
 Мутации при бактериите Терминът мутация е предложен от Хуго де Фриз през 1901 г. С него той означава скокообразното изменяне на даден белег. Според Хуго де Фриз мутациите имат Следните свойства: 1. Мутациите се появяват внезапно. 2. Новите белези се унаследяват т.е. те са постоянни. 3. Мутациите са качествени, изменения, а не количествени промени на съществуващ белег. 4. Мутациите могат да бъдат полезни и вредни. 5. Едни и същи мутации могат да възникват повторно. Мутациите са много разнообраз

Категория на документа: Документи по
 Васил Стоянов-поглед през очите на детето. Eсе Българската поезия за деца..изявила е право за съществуване,натрупала е богат опит,завоювала е свое място в общата съкровищница на литературата ни. Някога за нея се е спорило много.Спорило се е дълго и настървено преди всичко върху това:може ли да съществува поезия за деца или не.Времето решава този спор в полза на поезията..Всеки,който от малък се заслушал в нейния шепот,пази свиден спомена за нещо неизказано близко,мило,родно. Поезията за деца е

Категория на документа: Документи по
Бизнес план По Предприемачествo На тема Кафе-сладкарница: "Сладък свят" "Направени с любов и поднесени с усмивка" Съдържание: 1.Резюме.............................................................. 2.Фирмен профил.............................................. 3.Правно-организационна норма.................. 4.Представяне на продукта............................. 5.Мисия и цели.................................................. 6.Анализ на пазара........................................... 7.Анализ н

Категория на документа: Документи по
Житието на Света петка (Параскева) Търновска от Патриарх Евтимий Параскева (Петка Епиватска),наричана по-късно Търновска,произхожда от селището Епиват в околностите на Каликратия.Живяла е през втората половина на 10в.,преданията за отшелническите й подвизи оформят местен култ към нея,който се разпространява ии по-широко и вероятно от 12в.получава и литературни изяви.След Клокотнишката битка на Иван-Асен 2 пренася мощите на светицата в своя престолен град през 1231г.Петка Търновска започва да се

Категория на документа: Документи по
Политическо могъщество и културен разцвет на България през управлението на цар Симеон Велики Промените настъпили през втората половина на 9ти век,при управлението на княз Борис 1 Михаил,имат важни последици за по-нататъшното развитие на българската държавност и са основата на Симеоновия Златен век.За разцвета на българската култура свидетелстват произведенията на Константин Преславски("Учително евангелие"),Черноризец Храбър"За буквите",Йоан Екзарх"Шестоднев",и много други съчинения. С покръства

Категория на документа: Документи по
 Стопански факултет Катедра "Икономика" Специалност "Икономика на фирмата" Р Е Ф Е Р А Т по МИКРОИКОНОМИКА на тема ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩ СЕ ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗА СЪДЪРЖАНИЕ 1. УВОД 2 2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 2 2.1. Икономическа рента за селскостопанските земи 2 2.2. Пример за образуване на рента в селското стопанство 2 2.3. Механизъм за образуване на поземлена рента: 2 2.4. Пример за образуване на поземлена рента в селското стопанство 2 2.5. Цена на земята 2 2.5.1. Механизъм на

Категория на документа: Документи по
 Модернизацията в България и вестник "Скорпион" Курсова работа по История на Българската Журналистика Специалност журналистика към ФЖМК първи курс №: 1342 Съдържание: 1. Модернизацията като световен процес- стр. 2 2. Модернизацията в България - стр. 2 3. Вестник "Скорпион" - обща характеристика и програмна статия - стр. 5 4. Вестник "Скорпион и българската политика" - стр. 7 5. Рубрики във вестник "Скорпион" - стр. 8 6. Развитие и модернизация на вестник "Скорпион" през годините - стр. 9 7. Зак

Категория на документа: Документи по
 На вниманието на Д-р. Р. Домусчиева Курсов проект по "Политически организации и институции на тема Институции на законодателната и изпълнителната власт и тяхната специфика в политическата система в Република България" Изготвил: Радка Златкова Атанасова Специалност: Макроикономика Факултетен номер: ............... Държавната власт е организирано ръководство на държавата. Нейното функциониране се основава на принципа на разделение на властите. Държавното управление е системата от институции, осъ

Категория на документа: Документи по
"Финанси" ТЕМА 2/1: "Централна банка и банкова система." 1. БАНКОВАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ Централната банка на България (Българска народна банка) е създадена непосредствено след Освобождението (1879 г.). Първоначално тя е обикновена търговска банка, която поема и функциите на емисионна банка и банка на държавата. По-късно се правят опити за превръщането й в банка на банките. Реално това се осъществява едва преди няколко години при създаването на двузвенната банкова система у нас и прехода към п

Категория на документа: Документи по
 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН Факултет "Обществено здраве" Специалност "Социална медицина" " Оценка и анализ на общественото здраве в Словения през периода 1970 - 2009 г." Изготвил:Ирена Стоянова Проверил: Доц. А. Велкова ФАК №741 Ас. Й.Симеонова Плевен, 2012 г. СЪДЪРЖАНИЕ: СЪДЪРЖАНИЕ: І.Методика на работата. ІІ.Географска, икономическа и здравно-демографска характеристика на Словения 1.Политическа ситуация в Словения 2.Географски особености 3.Икономическо състояние 4.Здравна система на стра

Категория на документа: Документи по
Русенски университет " Ангел Кънчев" Факултет: Бизнес и Мениджмънт Курсова работа По Основи по правото и Търговско право тема: Търговско право - понятие изготвил: Милена Иванова Иванова фак.№: 115078 специалност: Индустриален мениджмънт група: 39А проверил: /гл. асистент Иво Гъчков/ > История на търговското право Търговското право е възникнало през Средните векове. Най - рано е навлязло в Италия през XII - XIII век, а по - късно и в Германия. Първото търговско право е било съсловно право. Причи

Категория на документа: Документи по
Име: Факултетен номер: Реферат по Квалитология на тема "Качеството - социална категория" 1. Увод * Качество Качеството е категория, която описва характеристиките на даден обект. Етимологически думата се появява в старобългарския език като калка на гръцкото ποιότης, което произлиза от ποῖος, "какъв". Съответно качеството на даден предмет е неговата "каквина". Качеството е основна логическа категория във философиите на Аристотел, Кант и Хегел. Съществено място заема разбирането и разграничаването

Категория на документа: Документи по
Ресторантьорство - същност и значение ( връзка с извън домашното хранене) Ресторантьорството е една от трите основни туристически дейности! Заедно с хотелерството и туристическия транспорт е важна дейност за организация и пребиваването извън постоянното местоживеене ! Ресторантьорството е под системата на извън домашното хранене ! Определя се като стопанска дейност в която се осъществяват дейности като производство , реализация и потребление ! Разгледано самостоятелно Ресторантьорството е сложн

Категория на документа: Документи по
Развитието на българското кооперативно движение в периода 1890-1947 г. (кратък исторически преглед) Възникването на кооперативното движение в света е неразривно свързано с основаването на първата потребителска кооперация в малкото градче Рочдал близо до гр. Манчестър, Англия. Това става на 24.10.1844 г., когато 28 души създават "Рочдалскато дружество на справедливите пионери". Така Англия става родина на световното кооперативно движение. Постепенно, по примера на рочдалските тъкачи, започват да

Категория на документа: Документи по
41. Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт * Според Търновската конституция българската държава е "монархия наследствена и конституционна с народно представителство". * правен статус на монарха > "Князът е върховен представител и глава на държавата" (чл. 5 от Конституцията) - на 17 април 1879г. - Пъврото Велико народно събрание избира за княз на България Александър Батенберг; - на 25 юни 1887г. - Третото Велико народно събрание избира за следващ княз - княз Фе

Категория на документа: Документи по
 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра: ИКОНОМИКА, ИНДУСТРИАЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ КУРСОВА РАБОТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ 2 Технологичен анализ на компютърна мишка Съдържание: 1. Описание.............................................................................................................4 1.1. Предназначение.......................................................................................4 1.2. Характеристики на изделието. Описание на конструкцията....

Категория на документа: Документи по
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БИОИМПЕДАНС Електричните свойства на живите обекти се делят на две групи - активни и пасивни. Активните електрични свойства са свързани със свойствата на живите организми да генерират електрични полета и да създават потенциални разлики между различни части на организма - електрични напрежения, наречени биопотенциали. Пасивните електрични свойства характеризират електрическата структура на клетките и организмите. Те могат да бъдат измерени при пропускане на постоянен или променлив

Категория на документа: Документи по
Изпитна тема 1: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM/ХТ I8088 План-тезис: Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна система IBM/ХТ с процесор 8086, разширителна шина - 8-битова ISA. Системен таймер, системни ресурси на дънната платка. Характеристики на процесор Intel 8086. Разлика между I8088 и I8086. Шина данни и адресна шина. Режими на работа, стекова памет, регистър на инструкциите. Инструкции за обмен на данни. Относително и индексно адресиране. Характеристики на RAM паметта, видове, м

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ" курсова задача по "Маркетинг" НА ТЕМА: Рецензия на книгата "Биология на купуването-основи на невромаркетинга" (стр.97-168) Изготвил: Стефан Александров Миланов Факултетен номер: 111111371 Направление: "Икономика и бизнес" Група: 1733 Титуляр: Проф. д-р Боян Дуранкев Проверил: хон. ас. Борислава Стоименова София, 2013 Мартин Линдстрьом Мартин Линдстрьом е датски автор на 5 книги,някои от които Buyology

Категория на документа: Документи по
1. Обект, предмет на геогр. наука. Място на географията в системата на науките. Съвременна система на географските науки Географското образование е дълъг и сложен процес на събиране, систематизиране, съхраняване и предаване на географските знания опит. То е резултат от дейността на много поколения хора. Развитието на на географското познание се е извършвало заедно с общото културно развитие на човечеството. Съвременнта география е нерзривно свързана с историята на обществото. В развитието на ге

Категория на документа: Документи по
 Правоспособност Правоспособност - това е възможността на едно лице да бъде носител на права и задължения. Тя се определя и като абстрактно качество на лице да бъде субект на юридически права и задължения, съществуващи по силата на обективното право. Всеки субект на правото става правоспособен непосредствено след своето раждане до своята смърт, без да подлежи на доказване. В различните етапи на историята и еволюцията на правото и обществото правоспособността е била разглеждана по различни начин

Категория на документа: Документи по
 Дисциплина: Икономика на труда Тема: Характеристика на населението и човешките ресурси.Демографски процеси.Възпроизводство на населението и човешките ресурси.Естествен прираст на населението. Изработил:Радка Ботева Христова Спец.Икономика на транспорта год общо живородени мъртвородени общо момчета момичета общо брачни извънбрачни общо брачни извънбрачни 2008 78283 40300 37983 77712 38018 39694 571 198 373 2010 76105 39167 36938 75513 34663 40850 592 184 408 2012 69678 35976 33702 69121 29426 3

Категория на документа: Документи по
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Изготвил : Петя Живкова Маринова Спец. : Икономика на търговията Гр. : 52 Фак.номер : 106317 Общинската собственост е важен икономически елемент на всяка икономическа система. Тя включва широк кръг от обекти с икономическо и социално-битово значение, които са локализирани в рамките на съответната община. Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общински бюджет и обезпечава финансирането на други общински дейности с обществено значение. Общинската

Категория на документа: Документи по
 СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА МИГРАНТИТЕ УВОД Активно участие в защита правата на човека, особено на най-уязвимите групи, към които, по международните критерии, се отнасят бежанците и другите принудителни мигранти, вземат стотици международни неправителствени организации (НПО) и многочислени такива с континентален, регионален и национален мащаб. Съгласно Устава на ООН, Икономическият и Социален съвет (ИКОСОС) се консултира със съответните НПО по въпроси, засягащи тяхната компетентност. Повече от 1500

Категория на документа: Документи по
ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНФЛИКТИ Членовете на всяка социална група или организация се различават един от друг по множество психологични тенденции. Хората имат различни идейни убеждения, които могат да не съвпадат помежду си. Ценностите на всеки човек са индивидуално специфични, също така както и неговите морални убеждения. В групата или организацията всеки отделен човек преследва свои лични цели и има свои материални интереси. Всички тези и още ред други различия създават предпоставки за

Категория на документа: Документи по
ПУ "Паисий Хилендарски" - филиал "Любен Каравелов"- гр. Кърджали РЕФЕРАТ по Папство и империи Тема: Решенията на Никейския събор и единството на християнството. Май, 2013 год. Гр. Кърджали Гоненията срещу християните през първите три века дали своя отпечатък върху живота на Църквата. Макар и в по-малка степен и ересите през този период се отразили неблагоприятно. Естествено било да се очаква, че Медиоланският едикт от 313 г., който поставял християнството наравно с другите религиозни учения в Р

Категория на документа: Документи по
Основни признаци на изречението Главните структурно-граматически признаци на изречението са предикативност, модалност, интонация и граватическа оформеност. 1. Предикативност Нарича се още сказуемност. Сказуемността е основен и най-главен структурно-граматически признак на изречението. От логическо гледище тя е основно ядро на мисъл, която отразява действителността в субективно-предикатна форма. От психологическо гледище тя е съчетание на представи в мисловен процес, който има за цел някакво съо

Категория на документа: Документи по
X.Пролетарска литература и соцреализъм - Показват какъв би могъл да бъде света. Възиква около 1890. Противопоставя обратното, по посока махало. Възниква когато се появява сиц. Партии. много силна, бум на науката, техниката и производството. В Чехия - Станислав Костка. Вторият пролетарски и предпролетарски автор Петър Безруч псевдоним на Владимир Вашев - публикува от 1899г в списание "Час" Време 1903г издава стихосбирката "Силизийски песни". Кротък чиновник. Само 1 стихосбирка, скромен е. Силези

Категория на документа: Документи по
1.Същност и развитие на одита на човешките ресурси Същност - Системен и систематичен процес на събиране, анализ и независима оценка на информация по предоставена от обекта на одит твърдения. Системен - означава , че проверката започва от периода, когато последно е правен одит Систематичен - означава , че процеса има ред със строга логическа последователност Независим - отличителна черта на всеки контрол Развитие на одита на ч.р. - първоначално се е прилагал като част от финансовия одит, след то

Категория на документа: Документи по
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД Дистанционно обучение Бакалавърска програма Специалност "Бизнесадминистрация" Учебна дисциплина "Управление на операциите" К У Р С О В А Р А Б О Т А Разработил: Проверил: Ботевград Декември 2009 г. ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС НА ФИРМА "МЕДИКАРД" 1. Пълно наименование на фирмата, която функционира като еденица производствена система - обект на изследването: Фирмата се казва " Медикард" и се занимава с дистрибуция и внос на медицинска апаратура и консумативи

Категория на документа: Документи по
Общински финанси - тест 1.Какво гласи алокативната функция? - процес на вземане на решение относно наличните национални ресурси,за производство на публични стоки и услуги. 2.Какво гласи теоремата за средния избирател? -Именно удовлетворяването на неговите потребности, води до минимални загуби в благосъстоянието на обществото 3.Каква е разликата между потребителски и публичен избор? Разликата е по отношение на условията за постигане на ефективност. Потребителският избор се основава на пазарните

Категория на документа: Документи по
 Катедра "Културно - историческо наследство" Специалност "Информационни фондове на културно-историческото наследство" ІІ курс - летен семестър 2012-2013г. РЕФЕРАТ по ВОЕННОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО на ТЕМА: Военната униформа в България по време на войните за национално обединение (1912 - 1918г.) Изготвил : Петър Иванов Славов Проверил : Фак. № 199 - КЗ проф. д.ф.н. Сево Явашчев Форма на обучение - задочно София 2013 Съдържание Увод...................................................................

Категория на документа: Документи по
 Тема 6: МЕТОДИ НА РЕГИОНАЛЕН АНАЛИЗ Съдържание: Регионално стопанство - същност и особености Етапи на изучаване на регионалното стопанство Методическа последователност на регионалния анализ Регионално стопанство - същност и особености По своята същност, съдържание и структура регионалното стопанство като система включва три основни подсистеми: 1) природна 2) икономическа 3) социална Разкриването на същността и характеризирането на регионалното стопанство се основават на общата теория на с

Категория на документа: Документи по
24. Съвременни световни тенденции в развитието на пресата. Специфични черти на съвременната българска преса. 19 век е много интересен период в еволюцията на вестникарските текстови форми. Усложняването на социално-икономическия живот и на обществените отношения, непрестанното избухване на социални конфликти, все по-задълбочаващото се разслояване на обществото, появата на работническите движения и партии, представяни от собствени печатни издания, създава необходимите предпоставки за търсене и на

Категория на документа: Документи по
РУ "Ангел Кънчев" Факултет Бизнес и мениджмънт Специалност:Стопанско управление Курсова работа По Макроикономика На тема: Преглед на инфлацията в България през периода 2006-2003 год. Изготвил:Михаела Райкова Проверил: Курс:Втори гл. ас. Ал. Косулиев Фак.№095113 Инфлацията е основен дял от макроикономиката. Тя е показател за състоянието и развитието на икономиката на всяка страна в даден момент. Инфлацията е спад в покупателната способност на парите, която се изразява в повишаване на общото ниво

Категория на документа: Документи по
АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БРЕМЕННА ЖЕНА 1.Предразполагане на пациентката при влизане в Приемен кабинет . 2.Бременната жена се запознава със същността и значението на предстоящите манипулации, получава се нейното информирано съгласие . 3.Акушерката регистрира пациентката в "Книга за приетите болни в стационара " с пореден номер. 4.Приемането на бременната жена в стационара се осъществява от дежурния лекар с активната помощ и съдействие на акушерката: - Снема се акушерска анамнеза /фамилна обремен

Категория на документа: Документи по
Въпрос № 1 Бизнес политика. Обща характеристика. Цели и задачи Нови тенденции в някои от параметрите на макросредата : - очертаващо се стациониране на доходите - оказва влияние върху потреблението - недостатъчно равнище на технологичното обновление в организациите, което не влияе в посока нагоре в производителността - промени в цените на енергийните ресурси (газ, гориво и др.) при международните компании Решения на бизнеса в 3 посоки : - стациониране на функционирането му в момента, запазване н

Категория на документа: Документи по
STAPHYLOCOCCUS Коките не образуват спори и ресни. !!! С изключение на Neisseria коките са Gram+!!! Сем.Staphylococcus:Стафилококите са Грам + пол.коки с типично гроздовидно разположение,факултативни анаероби,каталазо положителни,издръжливи на висока температура и изсушаване,халофилни 10 % NaCl,широко разпространени в околната среда,част от нормалната микрофлора при човека. Представители:Основните видове, имащи отношение към човешкото здраве, са Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticu

Категория на документа: Документи по
 Технически университет-Габрово Катедра "Приложна информатика" КУРСОВА РАБОТА ТЕМА №20 РАБОТА С ТАБЛИЦИ В ДОКУМЕНТ НА MS WORD Студент:________ Преподавател:_________ Виктор Вълчев Динев (гл. ас. Н.Георгиева) Фак.№30713117, І курс, спец.СУ Декември 2007г. Габрово Увод Текстообработващата програма Word 2003 има за цел създаването на различен тип документи. Чрез програмата могат да се въвеждат различни текстове. Настоящата курсова работа има за цел за научи нейните читатели за възможността, която

Категория на документа: Документи по
 ДИСЦИПЛИНА "Управление на дистрибуцията " ТЕМА " Дистрибуционна политика на " Победа " -АД " I . Основни характеристики на дистрибуционната политика. 1. Същност, значение и цели на дистрибуционната система. Дистрибуцията се определя от различните автори на икономическа литература като: система дейности, чрез които се доставят продуктите на потребителите, когато и където те искат да ги купят. По- широко тълкуване на същността на дистрибуцията дава Роналд Балоу, разглеждайки я като обхваща всичк

Категория на документа: Документи по
Външна политика на Московското царство през 17в. Териториална експанзия, войни и дипломация Заб. Този въпрос се пада в конспекта веднага след 13. Московска Русия при управлението на Иван IV Грозни (1533 - 15834) - външна политика; бях останал с впечатление, че няма да се включва за изпита, подобно на първите 5, но ето че излезе друго. Част от него косвено отговаря и на последния - за Украйна и Беларус между Жеч Посполита и Московското княжество. Ще се ориентирате, важното е, че информацията е н

Категория на документа: Документи по
Тема 1. Анатомия на външните полови органи Външните полови органи (pudenda) и влагалището осигуряват половия акт - вкарването на семенна течност в женската полова система. Обединени са в термина Vulva, която включва видимата част на половата система - mons pubis, големи и малки лабии, клитора, vestibulum vaginae, химена, уретралния отвор, някои жлезисти съдови структури. Mons pubis - разполага се пред симфизата,нагоре от големите срамни устни. Предизвиква се от натрупване на подкожна мастна тък

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра "Национална и регионална сигурност"" ДИПЛОМНА РАБОТА по дисциплината "Управление на риска" специалност "Корпоративна сигурност" на тема: Управление на риска във фирма "ISG-Technology LTD" Изготвил: Ръководител: Николай Стефков Иванов Доц.д-р Цветан Цветков фак.№ 1090018 София 2013 Съдържание Увод 1 1. Обект на изследването. 2 1.1. Кратко представяне на фирма "ISG Technology" Ltd 2 1.2. Основни предлагани услуги и продукти 3 1.3. Брой перс

Категория на документа: Документи по
 Специалност: Мениджмънт на обществения ред КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРУКТУРИТЕ ЗА СИГУРНОСТ ТЕМА:НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА СЪЩНОСТ И БЪДЕЩЕ Изготвил: Венцислав Русев проверил:доц.д-р Н.Стефанов Факултетен номер:1169005 (.........................) Гр.ПЛОВДИВ Дата: 11.02.2012г. "Да знаеш предварително намеренията на противника,означава всъщност да действаш като Бог!"- Сун Дзъ Ако тръгнем да търсим корените на разузнаването в най-ранните стадий на историята на човечеството,то ние щ

Категория на документа: Документи по
РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ- ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ Курсова работа по морфология и синтаксис Изготвил:Красимира Христова Коева Преподавател: Фак.№106703 доц. Я. Пометкова 2 курс , 1 семестър ПНУП задочно 6 5 прости изречения : Събуди го сладкия глас на Сандра. (Д.Талев) просто съобщително изречение събуди - глагол, 3 л., ед. ч. , мин. св. , осн. ф. да събудя , 1 спрежение го - лично местоимение, 3 л. , ед.ч. , кр. форма , винит. падеж сладкия - качест. прилагателно , м.р. , ед. ч. , чл. ф.

Категория на документа: Документи по
 Анализ на разходите на предприятието се прави въз основа на отчета за приходите и разходите. Определя се относителният дял на съответният вид разход и се съпоставя с общата сума. Изчисляват се показатели за характеристика на разходите. Счетоводно разходите се отразяват по сметките от раздел 6 от Националният сметкоплан. Те са активни сметки. Дебитират се, когато се извършва разхода и се кредитират при отнасяне на разходите по предназначение и в края на периода. Наименование на разходите Текуща

Категория на документа: Документи по
Икономически университет - град Варна Курсова работа по Счетоводен софтуер на тема: Отчитане на производството на Готова Продукция Изготвил: Проверил: Йолина Валериева Тодорова Гл.ас. Анка Стоянова Хубанова СК, 7 група , фак.№ 2257 Същност на готовата продукция Готовата продукция е продукт на човешкия труд, който е преминал през всички етапи на техническия процеси и отговаря на определени качествени изисквания , поставени от Българският държавен стандарт (БДС). Измерителите за отчитане на проду

Категория на документа: Документи по
България и османската експанзия Османската експанзия и завладявянето на българските земи е продължителен процес,довел до лишаването на българите от политическата им независимост в края на 14в.Исторически наложилите се обстоятелства предопределят края на средновековната българска държава и променят кардинално пътя на естествената й историческа еволюция. Османското завоевание на българските земи протича е един преломен момент от развитието на Европа-криза,която дестабилизира политическия и стопан

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ" АНАЛИЗ НА ING BANK /курсов проект/ Изготвил: Димитър Петров Проверил: ас. Пламен Джапаров Специалност: Корпоративни финанси V курс Фак.№ 116901 ВАРНА 2012 Кратка характеристика на ING GROUP ING GROUP е глобална финансова институция, предлагаща банкиране на дребно, търговско банкиране, инвестиционно банкиране, управление на активи и застрахователни услуги. Освен това ING предлага осбен вид услуги, като ING Direct "безклонови операции" в А

Категория на документа: Документи по
КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ-СОФИЯ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: БАНКОВО ДЕЛО К У Р С О В А Р А Б О Т А НА ТЕМА: ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ДЕПОЗИТНИТЕ ПРОДУКТИ НА "Юробанк И ЕФ ДЖИ България" АД И КРЕДИТНИТЕ ПРОДУКТИ НА МКБ "Юнионбанк" СТУДЕНТ: ПРЕПОДАВАТЕЛ: Никола Лазаров Катя Иванова Николова Ф. № 112069 Форма на обучение: Задочно традиционно Гр. София 2013 г. I. Депозит - характеристика и видове 1. Характеристика Депозитите са основен източник на чужди средства и капитали в банката. Съвременният д

Категория на документа: Документи по
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1.УВОД Депозитите представляват парични средства или ценни книжа, оставени на съхранение в кредитните учреждения и подлежащи на възстановяване на внеслото ги лице при предварително уговорени условия. Те са спестявания за определен срок - три, шест месеца, година, две, за това време върху тях се начислява договорената лихва. Срочните депозити възникват с откриването на депозитна сметка, като за целта се сключва договор с Ба

Категория на документа: Документи по
 К Р А Т Ъ К П Р Е Г Л Е Д П О И С Т О Р И Я Н А К И Т А Й Китайската цивилизация се появява под формата на множество центрове, осейващи обширни територии в района на реките Хуанхъ и Янгдзъ(Чангдзянг).Тези места са населявани от най-дълбока древност, което не е изненада, предвид това, че повечето древни цивилизации възникват и се организират в равнини и широки долини, през които протичат реки- области, благоприятстващи земеделски дейности.Китайците говорят за цивилизация на 5-6 хил.години,но ар

Категория на документа: Документи по
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д.А.ЦЕНОВ - гр.СВИЩОВ Доклад на тема Анализ на Банков сектор Изготвил:Искрен Иванов Илиев Гр.22 , №085076 БАНКОВ СЕКТОР Българската банкова система навлиза в изключително важен период на развитие. Равнището на лошите кредити постепенно ще започне да намалява през 2012 г., като една част от тях вече са отписани като загуби. Банките все още са предпазливи по отношение на новите кредити, защото осъзнават добре рисковете предплатежоспособносттана клиентите си. В същото време равн

Категория на документа: Документи по
 Д О К Л А Д Свят и личност Тема: Граждански форми на отстояване на човешките права. Историята не е единодушна коя е родината и кой е родоначалника на идеята за правата на човека. Счита се, че първите данни за възникването на тази идея се съдържат в кодекса на Хамураби (2 хил. г. пр. н. е.). В този кодекс, макар и твърде неясно се съдържа ангажимент на монарха за уважаване на човешките права. Някои източници сочат Египет за родина на идеята за правата на човека, тъй като в инструкциите, които е

Категория на документа: Документи по
 ТУ - Варна Катедра: ФМНЕ Курсова работа Дисциплина: е-Маркетинг Тема: Анализ на imdb.com Изработил:................... Проверил:.......................... СЪДЪРЖАНИЕ: I. Въведение...................................................................................3 II. Цели и задачи на сайта...........................................................3 III. Публики(аудитория)...........................................................4 IV. Домейн.....................................................

Категория на документа: Документи по
ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНА "СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА" Преподавател: доцент Атанасов Упражнения: гл.ас.Ваковски СЪДЪРЖАНИЕ: ТЕМА 1: АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА И ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИЯ Преднамерени и случайни въздействия върху информацията Информацията е резултат от възприемането и обработката в човешкото съзнание от обкръжаващата действителност. Представлява факти, сведения, данни и други обстоятелства за съзнанието на конкретна материална или нематериална система (обект, явление) Информацията е

Яндекс.Метрика
92 92 100 100