Карта 6


Категория на документа: Документи по
Стопанска академия "Д. А. Цанов" Център за магистърско и дистанционно обучение Магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия" ДОКЛАД на тема: Информационно осигуряване на търговските операции Дипломант: Научен ръководител: Свищов, 2013г. ГЛАВА 1 : Същност на търговските операции. 1.1. Характеристика на търговските операции в предприятието. Търговските операции се обособяват като стопанска дейност на определен етап от развитието на обществото. Разделението на труда е в ос

Категория на документа: Документи по
Основно съдържанието на секцията остава невидимо за посетителите на страницата 1.Между Е самият HTML код; 2.Между Е заглавието;

Това е заглавие с размер 4

3. 4. Отделят се една от

Категория на документа: Документи по
Основи на геологията Цел на курса • Да въведе студентите в геологията, вътрешната структура на земята, материята, която я изгражда, понятието време в геологията, развитието на организмовия свят и палеогеографията на Земята. • Да потърси тесните връзки между земната материя и земните процеси в светлината на теорията за тектониката на литосферните плочи (новата глобална тектоника). • Да въведе студентите в регионалната геология (геологията на България) Очаквани резултати от обучението в курса 1.

Категория на документа: Документи по
 Одитинг 06.02.2013 Историческо развитие на одитната функция Корените на финансовия одит могат да бъдат търсени още в древността-в източните стани(Китай),където са назначавани и първите контрольори.В др.Гърция до 5в.пр.н.е.същетвува правителствен орган наречен трибунал на логистите,чиято задача е била да проверява фин.средства на управниците,изразходвани за дейности за които те са били упълномощени.През 3в.пр.н.е. в Римската империя започва да функционира отдел от спец.контрольори наречени квес

Категория на документа: Документи по
 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" КУРСОВА РАБОТА на Йорданка Стойчева Въчкова Курс: I Специалност:Педагогика на обучението по Български език и История Фак.№ :1203172017 I. Търсене,идентификация и селекция на източниците.Евристичен етап. * Мотивация за избора на документа Търсенето на исторически извор за критически анализ е провокирано от интереса ни към политическата история и в частност към делото на великия цар Фердинанд Сакс-Кобург-Готски.Избраният за анализ документ е открит в с

Категория на документа: Документи по
TEMA 2 БОЖЕСТВЕНИЯТ АБСОЛЮТ И МОРАЛНИТЕ ОСНОВАНИЯ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ Света на Върховният Абсолют е неутрален (уравновесен). Също така трябва постоянно да се помни, че както разумът Така и чувствата НЕ са постоянни величини. Те са подчинени на абсолютизирането на истините, полагане на усилия за увеличаване количеството на реалните (не илюзорни) знания. Пътят на човека е постоянно жертвено преодоляване на собствената недостатъчност в стремлението към съвършенството Бог. "Образ и подобие" на божест

Категория на документа: Документи по
 5 седмици - понеделник Изпита ми ще е тест Лекция номер 1 Основни принципи на застраховането Организация на застраховането застраховане Мениджмънт: Всяко упр. Решение взето при игнориране на риска се смята за неиздържано! застраховане Общо/ Имуществено З-не Животозастраховане Две (2) правни норми АЗД Взаймно ЗД неможе и само по Животоз-не по двата бранша застраховане Застрахователна ст/т - характерен е и за 2-та бранша Пазарна ст/т на имуществото (W) това е реалната цена от срреден тип (не гов

Категория на документа: Документи по
Вътрешнофирмена кореспонденция 6. Общоадминистративни документи 6.1. Основни характеристики Общоадминистративните документи са неотменна част от бизнескореспонденцията на институцията. Предназначени са да служат като документи, които отразяват сведения, факти или права, чийто срок на действие е еднократен или постоянен. Документите от тази група са: - справочно-информационни: служебна бележка, декларация, уверение, удостоверение (сертификат); - организационно-разпределителни: заповед, пълномощн

Категория на документа: Документи по
 Основна част на тренировка Първо Упражнение - "Холандски квадрат" Половината играчи застават във вътрешността на квадрата с топка. Останалите застават по външната линия на квадрата. Вътрешните играчи подават топката на външните, които от своя страна им я връщат с едно или две докосвания. След като получат обратно топката, вътрешните играчи търсят друг от външните играчи с когото да комбинират. След няколко минути ролите се разменят. Треньорът трябва да се увери, че играчите подават и получават

Категория на документа: Документи по
Изпитна тема №1 Предприятие 1.Предприятие и фирма- В ежедневния език думите "предприятие" и "фирма" често се употребяват като синоними. Строго погледнато обаче, предприятието е стопанска единица за производство, продажба на стоки или услуги. А фирмата е наименованието на предприятието, с което то е записано във фирмения регистър. Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Предприятието работи за свой риск и за своя сметка и се стреми не само да възстанови

Категория на документа: Документи по
 Русенски Университет "Ангел Кънчев" Факултет: Природни Науки и Образование ПЛАН-КОНСПЕКТ По Български език за първи клас /по буквара на изд. Просвета,авт.В.Попов; М.Бунева/ Звук и буква "Б" Съставил: Габриела Петрова Георгиева Проверил: гл.ас.Н.Бенин.......... Фак.Номер: 116203 Специалност: НУПЧЕ гр. Русе, 2013г. План-конспект на урок за звук и буква "Б" Тема на урока: Запознаване със звук и буква "Б" Вид на урок: нови знания Цели: 1.Запознаване с звук буква "Б" 2.Придобиване на умения за откр

Категория на документа: Документи по
 Конспект по финанси - публични, корпоративни за БСУ Тема 21. ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО 2 Тема 22. ОБОРОТЕН КАПИТАЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО 4 Тема 23. ОТЧИТАНЕ НА РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ 8 Тема 24. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 11 Тема 25. ЦЕНА НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ 14 Тема 26. СЛИВАНИЯ И ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ 15 Тема 27. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ДАНЪКА 18 Тема 28. КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 21 Тема 29. ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ Н

Категория на документа: Документи по
Икономика на предприятието Лекция Стопанска дейност- постоянно осъществявана дейност от търговеца , която е негова професия, за производство на определени стоки или услуги които задоволяват потребностите на купувачите. Фирма- Наименованието под което търговецът опражнява занятието си и се подписва. Предприятия- основни стоапнски единици които произвеждат продукти или предлагат услуги, предназначени за реализация и задоволяване потребностите на други лица или оганизации. Главната им цел е получа

Категория на документа: Документи по
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Паисий Хилендарски" ГР.ПЛОВДИВ КУРСОВА РАБОТА ПО: АНАЛИЗ НА РИСКА Задача 1 Лицето А получава заем от банка Алфа на стойност 20000 лв. В срок от 6 месеца при лихвен процент от 2% за една година. Да се пресметне сумата, която трябва да се върне след 6 месеца. А) Да се пресметне сумата при годишен лихвен процент 2% при проста лихва. Б) Да се пресметне сумата при годишен лихвен процент 2% за 4 години при проста лихва, сложна лихва и при непрекъсната лихва. В) Да се пресметне

Категория на документа: Документи по
2. Структора и класификация на ражнинните механизми.Степени на свобода. Класификация на кинетичните двоиници. Всяка машина притежава съвкупност от свързани помежду си части, които извършват механично движение и образуват движещата се система от машината, Машинните части могат да се движат праволинейно,въртеливо и сложно. Праволинейното движение се извършва в определена посока и по направление на скоростта V, измервана в m/s, линейното ускорение a в m/s (на квадрат), линейно преместване s в m и

Категория на документа: Документи по
 ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ /тема/ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ /ДЕЙВИД РИКАРДО/ Предмет: Икономически теории Изготвено от: Михаела Попова Лектор: Проф. М. Михайлова Фак. №: 12065005 Специалност: Маркетинг Плодив, 2013 Дейвид Рикардо е привърженик на концепцията за икономическия либерализъм. С корени на еврейско потекло, той напуска Испания и след време се установява първоначално в Холандия, по-късно в Англия. Еврейският произход му помага и му дава ориентир към търговията и икономиката. Т

Категория на документа: Документи по
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ По дисциплината: Интелектуална собственост На тема: Издаване на патент съгласно Европейска патентна конвенция ИЗПЪЛНИЛ: Цветомира Йоргова ПРОВЕРИЛ: ас. М.Димитрова - Гализова Специалност: Маркетинг 1курс ,задочно обучение Фак. № МГЗ-1002 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2013г. СЪДЪРЖАНИЕ 1.Увод...................................................................................................... 3стр. 2.Изложение.....................

Категория на документа: Документи по
Спортни Обувки Изготвили: Проверил: Вероника Караманова - 3839 гл. ас. Биляна Миткова Мария Маймарова - 3851 Явор Георгиев - 3868 Теодор Тепавичаров - 3880 Увод: Една реклама трябва да бъде въздействаща и запомняща се, да показва изяществото на продукта, който представя, като в същото време акцентира и върху марката и серията от този тип предлагани продукти. По този начин се съсредоточава вниманието на потребителите не само към дадената стока, но и към миналото и предстоящо производство на фирм

Категория на документа: Документи по
 Парадоксално е как в днешното модерно и развито общество, в което основополагащи принципи са равенството между половете, расите и културите, все още отявлено забелязваме как зад привидното съгласие с тези принципи, всички ние продължаваме да носим и дори несъзнателно, чрез поведенческите си характеристики, да защитаваме половата, расовата и културната си индивидуалност. Борбата за налагането на жените като равноправни членове на обществото е абсолютно оправдана ако отправим поглед назад в мина

Категория на документа: Документи по
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ Факултет "Стопанска отчетност" Специалност "Счетоводство и контрол" Д О К Л А Д по История на счетоводството на тема "Първото докосване на българина до голямата счетоводна теория на XIX век" Изготвили: Александрина Маркова, 24 група Петя Николаева, 24 група Александър Петров, 24 група Свищов 2013г. "Улесненото счетоводство или нов метод на обучение ..." на Едмонд Дьогранж "Без страх от грешка може да се твърди, че счетоводството е много старо, почти тол

Категория на документа: Документи по
Регулиране на МТ 1. Принципи МТ е от главните сфери на икономическото регулиране. То се извършва на национално, международно, двустранно, многостранно или световно равнище. На национално и международно равнище регулирането изразява характера на националините икономически системи, степента на участие на страните в обмена на стоки, степента на съгласуване на икономическата политика на регионално или световно равнище. В този смисъл условно се различават: - външнотърговска политика - политика на от

Категория на документа: Документи по
РЕФОРМА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Формирането на нова здравна политика е продиктувано от дълбоките обществено политически и икнономически и социални проблеми настъпили в България. Въприке дългия път, който измина страната ни пред здравеопазването ни още стоят редица проблеми и предизвикателства. Един от проблемите е ниската удовлетвореност - гражданска, управленска, пациентска. Тази неудовлетвореност се формира от провежданата здравна политика, която натовари българското

Категория на документа: Документи по
 Тракийски университет Педагогически факултет Жилищна политика Изготвил: Анна Георгиева Чолакова Фак№ 213 Социална педагогика II курс Проверил: гл. ас. д-р Ел. Лавренцова Жилищните нужди са важен социален, икономически и политически проблем. Жилището спада към основните човешки нужди, заедно с храната и облеклото. От социална гледна точка значимостта на жилищните проблеми се разглежда от няколко гледни точки, които имат следните аргументи: * Жилището и битовата среда определят нормалното развит

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО" Дисциплина: "Основи на строителния бизнес" НА ТЕМА: Организационна стуктура на "СТАТ" ООД Разработил: Проверил:........................ Севджан Адем ас. Ваня Антонова спец.ИС, гр.25 , №1177 Април, 2013 Варна СЪДЪРЖАНИЕ Увод .............................................................................................................. 3 ЧАСТ ПЪРВА: Основни теоретични въпроси на организационната

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА№4 ПИСТОЛЕТИ НА ВЪОРАЖЕНИЕ В МВР 1. -5,45мм. ПСМ. 2. 1.1.Материална част. През 1975 г. на въоражение първоначално в армията , а след това в МВД и специалните служби на бившия СССР, е бил приет пистолет с т.нар. джобни габарити.Съкращението ПСМ идва от "пистолет самозарядный малогабаритный". Той е разработен от конструкторите Т.И.Лашнев,А.А.Самарин и Л.Л.Куликов.Автоматиката му работи на принципа на използване на енергията на отката при свободен затворен блок и неподвижна цев.Пистолетът е к

Категория на документа: Документи по
 В А Р Н Е Н С К И С В О Б О Д Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Курсова задача ДИСЦИПЛИНА : "психология на помагащото поведение" Задание : СТРУКТУРИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ С ЦЕЛ : 1. Опишете собствения си опит в рамките на два последователни дни: На кого помогнахте (какъв Ви е той/ тя)? За какво му помогнахте? Как разбрахте, че има нужда от помощ? Как му помогнахте? 2. Опишете опита от един ден на някой Ваш познат/а (като използвате умението си да наблюдавате и доколкото хората край Вас спод

Категория на документа: Документи по
 Университет "Проф. Д-р Асен Златаров" гр. Бургас _______________________________ Факултет по обществени науки Р е ф е р а т На тема: "Редакционен: А другаде престъпниците си го отнасят". Изготвил:Николай Бахов Българска филология ІІ курс Фак. № 99 1. За вестник "Дневник" В този текст ще разгледам редакционна статия от интернет изданието на вестник "Дневник." Печатното му издание излиза от осем години, но зад него стои журналистическия екип, създал по-рано седмичника "Капитал." "Дневник" е насо

Категория на документа: Документи по
 Демографски тенденции в развитието на населението в Република България Демографските промени са в основата на формирането на една нова социална реалност, пред която са изправени обществата на Европа и Европейския съюз. Свидетели сме на процес на увеличаване на възрастната част на населението и намаляване на дела на децата и младите хора. Всичко това рефлектира върху устойчивото развитие на обществото и прави по-сложни преходите от един жизнен цикъл в друг. Младите хора вече осъществяват значит

Категория на документа: Документи по
И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А "ОТКРИВАНЕ НА НОЩЕН КЛУБ - "COMICSS" БИЗНЕС ПЛАН ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА .............................................................................................. ФАК.№....................... СПЕЦ.: БИЗНЕС ИКОНОМИКА 2013Г. ГР. ВАРНА ВИД НА ИЗБРАНАТА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ Нашият клуб ще носи името "Comicss", имайки звучното и забавно мото "Елате, да се нарисуваме!". Надяваме се с този комичен лозунг да привлечем повече клиенти, коит

Категория на документа: Документи по
 Необходимостта от анализи на дейностите в системата на здравеопазването като цяло и в неговите подсистеми - за извънболнична и болнична помощ, за лечение на конкретни заболявания и т.н. започва да се осъзнава през втората половина на ХХ - ти век и води до създаването на науката икономика на здравеопазването. През 1993г. в системата на общественото здравеопазване на България е разработена и въведена Единна методика за разделно отчитане на разходите в здравните заведения по видове разходи и типо

Категория на документа: Документи по
БИЗНЕС АНАЛИЗ В АГРАРНИЯ СЕКТОР Изпит - 1 въпрос (без 6 тема) и 1 задача 17 ноември - 10.00 ч. 1 ТЕМА МЕТОДИ НА АНАЛИЗ За да бъде действително едно изследване на стопанската дейност на дадено предприятие е необходимо да се използват методи, с които се установяват качествените изменения на протичащите стопански явления и процеси, както и тяхното количествено измерение. Целта е да се разкрият механизмите на тяхното действие при различни условия на производство. Методите, които се използват във вс

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Финансово - счетоводен факултет Специалност: Финанси Курсов проект по Управление на банковия риск на тема: Първа инвестиционна банка - представяне, видове рискове и тяхното управление Изготвили: Проверил: Доц. С. Трифонова Съдържание: I. Представяне на банката 1. Обща информация за банката а) Корпоративен статус Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд с решение от 08.10.1993г. От 28.02.2008г. банката

Категория на документа: Документи по
Тракийски университет Гр. Стара Загора Реферат Приспособления свързани с паразитния начин на живот Преминаването от свободен към паразитен начин на живот е свързано с използването на качествено нова среда за обитаване в тялото на гостоприемника с неговите морфологични и биохимични особенности.За реализирането и стабилизирането на взаимоотношението паразит-гостоприемник,са възникнали различни приспособления и изменения,свързани с паразитите. Най - обхватни и равити са приспособленията при постоя

Категория на документа: Документи по
10. Концентрация на производството в туризма. Концентрацията на производството представлява съсредоточаване на производството в най-големи предприятия. Този процес е свързан с увеличаване размера на предприятията и нарастване дела на най-големите предприятия в производството на определен продукт. Високата степен на концентрация на производството е предпоставка за използването на нови техники и технологии при производството, използването на рационални форми на специализация, коопериране и комбин

Категория на документа: Документи по
Депозитите на междубанковия пазар в Българияв периода 2009-2012 година През разгледания период лихвените проценти намаляват драстично - най-вече за средствата в лева. При средствата в евро също се наблюдава намаление, но там има и леко отклонение в посока на увеличение (2011г.) Както ще видим и по-късно освен увеличението на лихвените проценти за средствата в евро, се увеличават и обемите им. Така връзката между лихвените проценти и обемите депозити е права - депозитите на банките в лева намаля

Категория на документа: Документи по
Стратегии в международния маркетинг Планиране в международния маркетинг - става дума предимно за планиране и разработване на типизирани стратегии и маркетингови планове Планирането е концентрирано преди всичко към процесите на реализация Планирането влючва : * Разработване и утвърждаване на конкретни цели * Определяне на пазари въз основа на предварителни проучвания и селекционни дейнсоти * Основни стратегически решения : конкуретно и продуктово ориентирани * Стартегии за навлизане на пазара *

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа на Калин Петров "Дипломацията на цар Петър. Отношенията с византийци, маджари и руси" "Когато, в Цариград още не били свършили тържествата, с които празнували победите над арабите и превземането на град Тарс, тук се явили посланници на Петър, за да искат данъка, плащан от империята на българите". Най-подробен в описанието на тогавашните събития е византийският историк Лъв Дякон, относно причините за българо-византийския конфликт, през третата четвърт на Х в., когато на български

Категория на документа: Документи по
Медицински университет-гр.Пловдив Факултет Обществено здраве Специалност"Здравни грижи" РЕФЕРАТ Тема:Детерминанти на индивидуалното трудово поведение в здравната организация Изготвил:Нели Паскалева фак.№431-УЗГ Проверил:Доц.Д.Димитрова Здравната организацията е съвкупност от индивиди,организирани и обединени около една обща цел,до която достигат в процеса на съвместната си дейност.Въпреки многообразието и значението на връзките между хората в организацията,всеки един отделен индивид върши своят

Категория на документа: Документи по
Parotitis Паротит Видове Първичен Причинява се от травми в областта на жлезата, засядане на слюнчени камъни или чужди тела - фуражни зърна, осили, сламки и др. в канала Вторичен При актиномикозиза, туберкулоза и вирусна инфекция при говедата, мит и заразна плевропневмония при конете, гана при кучетата, инфекция при младите свине и коронавирусна инфекция при плъховете. Възпалителният процес се причинява от бактерии, които проникват по лимфогенен или хематогенен път. Признаците протичат остро и х

Категория на документа: Документи по
Сметаната се получава чрез специална технологична обработка на отделената от прясно краве мляко млечна мазнина. 1 задача. По стандарт за сметаната се определят следните физико-химични показатели: 1. Определяне на масленост - БДС EN ISO 2450:2009 2. Определяне на обща титруема киселинност - БДС 1111:1980 3. Определяне на сухо вещество - БДС 1109:1989 Масленото съдържание на сметаната се определя по гравиметричен метод, чрез екстрахиране на млечната мазнина от алкохолен разтвор , изпаряване на ра

Категория на документа: Документи по
 Конспект 1 възникване на политиката 2 туталитаризъм и тоталитарни системи 3 парламентаризъм 4 изпълнителна власт 5 политика и власт 6 конституционализъм 7 из избори и избирателнис ситеми 8 политика и кономика 9 политически партии 10 политическа култура 11 политическо лидерство Лекциите тук и политология Политология на янков 1 възникване на политиката При съществуването на рода и племенната организация нямаме наченки на политика. Обичаите и традициите базиран ина родствено-кръвните връзки регул

Категория на документа: Документи по
 При изясняване на сложната и противоречива икономическа действителност икономиксът си служи с различни модели.В исторически план са разработени различни модели,учения и школи.Основните им представители описват актуалното положение наблюдавайки националната икономика.Техните фундаменти,средства за анализ и водещи концепции са ясно разграничени и техните идеологии разглеждат икономиката през призмата на техния опит,периода в който живеят,личните им възгледи и силните външни фактори които формира

Категория на документа: Документи по
Увод Българо-руските както в миналото, така и днес са предмет на спорове и ожесточени обсъждания в политическия живот. В зависимост от промените, които протичат както в едната, така и в другата страна, а вече и от промените в глобализиращия се свят, тези отношения се открояват и със своята динамика и неправолинейност. Днес българо-руските отношения се характеризират с конфликт между политическото и икономическото измерение. Това е така, понеже на мястото на идеологическата и политическа солидар

Категория на документа: Документи по
 Втора седмица: 23-27 септември 2013 Трети урок: Психоанализа и Хуманистична психология 1. Възникване на дълбинната психология, нар. още Психоанализа. Направлението възниква като част от по-общото философско мислене през 19-20в., наречено ирационализъм. При познаването на света и човека то дава превес не на разума, а на интуицията, инстиктите, емоционално-волевите актове, на безсъзнателните процеси. Основател на направлението е Зигмунд Фройд/1856-1939/, лекар-психиатър, австриец по рождение. Ев

Категория на документа: Документи по
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ Програма - "Право" КУРСОВА РАБОТА ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО НА ТЕМА: СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ ИЗГОТВИЛ: МИРОСЛАВА ИВАНОВА БОРИСОВА F30811 Съдебни прения 1.Понятие. 1Съдебни прения наричаме онази част от съдебното заседание,която започва непосредствено след като приключи съдебното следствие, и обхваща речите на страните,в които се подлагат на цялостна оценка събраните и проверени в съдебното следствие доказателствени материали и се правят обосновани из

Категория на документа: Документи по
 Технически университет София Ф-л Пловдив Курсов проект по Организация на компютъра Тема:3арядно устройство с автоматично включване на подзаряд 3арядно устройство с автоматично включване на подзаряд Зарядно устройство е устройство за зареждане на електрохимични енергийни носители (акумулатори, презареждащи се батерии) с енергия (електричен ток). Действат като токоизправители и ако има нужда понижават тока. Някои използват слънчева енергия или динамо като източник на ток. Акумулаторите са чувств

Категория на документа: Документи по
1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР. Същност и обхват на финансовия пазар. Особености на финансовия пазар. Класификация на финансовите пазари. Пазар на ценни книжа. Във всяка страна с развита пазарна икономика съществува система от отделно обособени пазари. Всички те функционират на основата на развитието на стоково-паричните и разменни отношения и свързаните с тях институции. В широк смисъл на думата финансовият пазар обхваща покупко-продажбата на всички видове финансови активи. Най-вече тов

Категория на документа: Документи по
Съставянето на група от подходящи експерти е един от най- важните етапи от организирането и провеждането на експертизата, тъй като от състава и квалификацията на експертната група зависи до голяма степен точността на оценката. Дейността по формиране на експертната група започва с точно определяне на областта към която се отнася оценяваната продукция. След това организатора на експертизата и специалиста по оценяване на продукцията съставят списък на лицата, които имат необходимата компетентност

Категория на документа: Документи по
Статистически анализ на едномерни емпирични разпределения. 1. Познавателна същност Емпиричното познавателно разпределение се получава чрез групировка на единиците на статистическата съвкупнос. То показва колко често се среща всяко значение на признака в дадената съвкупност в определени времеви и пространствени граници. Емпиричните разпределения са другото название на групираните вариационни статистически редове. Те се представят само таблично. За по доброто им възприемане се използва графичния

Категория на документа: Документи по
I. Същност и развитие на СПЗ. Принципи и правила. 1. Същност и развитие на СПЗ. Свободните зони и свободните складове са обособени части от митническата територия на ЕС или помещения върху нея, в които чуждестранните стоки за целите на митническото облагане при внос се считат за намиращи се извън митническата територия на ЕС, ако не са поставени под режим внос или под друг митнически пежим и не са употребявани или изразходвани в нарушение на митническите разпоредби. Свободните зони трябжа да бъ

Категория на документа: Документи по
Тема2 Икономическо сближаване на страните - членки нa Европейския съюз: постижения и позиция на България Рамка, прилагана за оценка* • дали е постигната висока степен на устойчиво икономическо сближаване, • съответства ли националното законодателство на Договора и • изпълнени ли са законовите изисквания по отношение на националните централни банки (НЦБ) за превръщането им в неделима част от Евросистемата. При изготвянето на доклада в изпълнение на изискването по чл. 122, параграф 2 във връзка ч

Категория на документа: Документи по
 Целият живот на Маслоу, преживяванията и опитът му, вярата в уникалните и позитивни сили на човек, са източник на идеята за личностния конструкт "себеактуализация", доказателствата за който и чиито характеристики, той наблюдава и изследва до края на професионалния си живот. Вдъхновители на неговата изследователска дейност са хора, на които той се възхищава истински и които наблюдава през призмата на приятел и ученик. През 30те години на двадесети век в Ню Йорк се събират някои от най-изтъкнати

Категория на документа: Документи по
Извличане на ДНК от киви За ДНК, генетичния код на всички живи същества, сте слушали много. Но виждали ли сте го някога? Нужни са Ви: 1 киви 5 г течен сапун за ръце 2 г сол 100 мл чешмяна вода 100 мл ледено студен алкохол (най-добре е бял ром). Поставете го във фризера за поне 30 минути. чайник 3 буркана голям леген ръчен пасатор (за смачкване на кивито) цедка или хартиен филтър за кафе нож Начин на работа: 1. Обелете кивито и го нарежете на малки парченца. 2. Поставете парченцата в буркан и см

Категория на документа: Документи по
Курсова работа Бит и религия на волжките българи Волжка България е отбелязана в редица средновековни карти, като се започне от 1532г. и се стигне до 1662г. Разположена на кръстопътя между Изтока и Запада, Юга и Севера, тя е мястото за среща на различни етноси и религии, както и търговци от Индия, Китай, Персия, Багдад, Византия, Швеция и т.н. В нея можел да се чуе говор на десетки езици: персийски, тюркски, славянски, гръцки, скандинавски, арменски, фински и арабски. Превърнала се в средище на

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ф Е Р А Т Дисциплина: История на икономическите теории ТЕМА: "Икономически идеи на Жан-Батист Сей" Изготвил: Проверил: Лия Кустурова Гл.ас. д-р В. Бояджиев Фак. №13110003 24.09.2013 г. Гр. София Жан-Батист Сей е роден на 5 януари 1767. Френски икономист и бизнесмен, произхождащ от средите на третото съсловие. Син е на заможен търговски хугенот от Лион, впоследствие сам започва да се занимава с търговия. Става крупен капиталист фабрикант, учен

Категория на документа: Документи по
Система на учебното съдържание по биология 1. РЪКОВОДНА РОЛЯ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БИОЛОГИЯ Една от най-важните задачи на дидактиката на биологията е да определи съдържанието на образованието. Учебното съдържание заема водещо положение в учебно-възпитателния процес по биология. То определя специфичните особености, формите и методите на обучението по всеки учебен биологичен предмет. Системата на учебното съдържание по биология, разгледано във функционален аспект, включва: а) фактологично съд

Категория на документа: Документи по
Подвижни телевизионни станции. Особености при външни снимки Когато даден сценарий включва снимки на открито се използва подвижна телевизионна станция (ПТС). При нея продукционното студио е разположено в превозно средство и може да бъде закарано и развърнато на обекта, където ще се снима. Такава продукция обаче изисква заедно с ПТС да бъде осигурено - електрозахранване за производствените мощности - осветление - запис върху носител на видеосигнал, или средства за предаване към телевизионния цент

Категория на документа: Документи по
 Свободен достъп до научни публикации - анализ на пречки за промени? Шведско училище по икономика и бизнес администрация Хелзенки,Финландия Резюме Един от ефектите на Интернет е, че разпространението на научни публикации за няколко години е мигрирало към електронни формати. Основните бизнес практики между библиотеките и издателите за продажба и купуване на съдържанието, обаче не са се променили много. В знак на протест срещу високите абонаментните такси на основните издатели, учените са започна

Категория на документа: Документи по
 по "Политически организации и институции на тема Институции на законодателната и изпълнителната власт и тяхната специфика в политическата система в Република България" Държавната власт е организирано ръководство на държавата. Нейното функциониране се основава на принципа на разделение на властите. Държавното управление е системата от институции, осъществяващи дейността на държавата. То обхваща средствата за осъществяване на държавната политика, както и механизмите, по които се определя тя. В Б

Категория на документа: Документи по
Същност на понятието биоценоза====== Същност на понятието биоценоза Популациите са съставени от индивиди на един и същи биологичен вид, а биоценозите - от популации на различни видове. Биоценозите са второто равнище в организацията на макросистемата. Те обединяват популациите на различни видове микроорганизми, растения и животни, обитаващи дадена територия, с относително еднородни условия. Биоценозите населяват определена територия, наречена биотоп). Тя се характеризира с определени почвени и к

Категория на документа: Документи по
Матриархат Матриархата,матернитет , майчино право е форма на организация в ранния период на първобитно-общинния строй, в която жените имат доминиращо положение в стопанското общество.Появата на хипотезата за жените като доминираща сила в обществото е свързана с имена на изследователи от миналия век като Люис Хенри Морган известен като "баща на американската антропология". 1 Теория за матриархата. С матриархалната теория се обясняват редица факти от социалната организация на първобитнообщинния с

Категория на документа: Документи по
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Гр. Благоевград КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: Анализиране на практиката по вътрешния контрол на България Изготвил: Проверил: Съдържание : 1. Същност, обекти и субекти на контрола 2. Контрол върху управлението на организацията 3. Контрол върху отчетността и организацията на вътрешния контрол 1. Същност, обекти и субекти на контрола Контролът върху управлението, отчетността и организацията на вътрешния контрол е комплексен, с голяма степен на творчество и умение

Категория на документа: Документи по
 ИЗМРЪЗВАНИЯ  Местно увреждане на тъканите от ниски температури.  Общо охлаждане - общото въздействие на студа върху организма.  Най-често измръзват : • Ходила (70-80%) • Пръсти на ръце (6-20%) • Лице (1-7%) СТЕПЕНИ НА ИЗМРЪЗВАНИЯ  Първа - засяга повърхностният епител, който отпада; засегнатите участъци са безчувтствени и бледи  Втора - кожата е засегната в дълбочина до зародишевия слой; наличие на мехури и синьо-червено оцветяване  Трета - кожата е умъртвена в цялата си дълбочина; черни

Категория на документа: Документи по
Църковнонационална борба на българите през Възраждането След завладяването на Търново през 1393г. независимата българска църква престава да съществува,патриарх Евтимий бил изпратен на заточение.Цариградската патриаршия побързала да изпрати свой митрополит в Търново,по-късно това положение получава признанието на османската власт.Завоеванието на средновеквното българско царство се съпровожда от унищожаване на църкви и манастири и избиване на духовенството.След завладяването на Константинопол,сул

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа на тема: Териториална организация на ядрената енергетика в света. Факултет: Геолого-географски Специалност: География Изготвил: Десислава Костадинова Христова Съдържание: I. Въведение II. Изложение 1. История 2. Приложение на ядрената енергетика, разпространението ѝ в света и още 3. Фактори за развитието на ядрената енергетика III. Заключение I. Въведение Енергетиката е стопански отрасъл, който представлява сложна система от дейности, свързанис с проучването и експлоатацията на

Категория на документа: Документи по
 Тема: Разграничение на международното административно право от сродни отрасли. Съдържание: 1. Увод - същност на международното административно право. - международни отношения. 2. Сравнително право в международен аспект- същност и необходимост. 3. Международно административно право и международно частно право. 4. Международно административно право и правото на Европейския съюз. 5. Международно и вътрешно държавно право. Взаимни влияния между национално и международно право. 6. Международно адми

Категория на документа: Документи по
ШУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА ПО ТЕОРИИ И СЪВРЕМЕННИ НАПРАВЛЕНИЯ В МУЗИКАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ ТЕМА: "ПСИХОЛОГИЯ НА ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА МУЗИКА" ШУМЕН 2012 ГОДИНА Психологията на музиката е сравнително млада наука в практиката ва света. От първите системни разработки в тази област на Хелмхолц ни делят не повече от 150 години. Естествено е през този период музикалната психология, като част от общата психология, да следва нейните фундаментални постановки, категор

Категория на документа: Документи по
Предмет на социологията Социологията като наука въниква във втората половина на 12 век. За неин основоположник се счита философа Огюст Конт. Социологията е наука за обществото, всички останали науки са нейният обект. Конт не обосновава предметната наука. Той предава на социологията статуса на точна логична наука. Края на 19 век социологията се развива и преминава в самостоятелна наука или съвкупност от науки. Да се каже че социологията е наука за обществото е твърде общо изказване, защото има и

Категория на документа: Документи по
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА СЪДЪРЖАНИЕ I. Цел на работата Целта на практиката е въз основа на практически изследвания и анализ на събраната информация да се изяснят иновационните потребности и предложат предприемачески подходи в управлението на избрана фирма или предприятие. За целта е необходимо да се извърши: * описание и предмет на дейност на избраната стопанска организация; * анализ на актуалното технологично състояние на фирмата /предприятието/ и потребностите й от нови технологии за пр

Категория на документа: Документи по
Тема 7 Основни акценти в икономическото развитие в света от началото на първата до началото на втората световна война Първата световна война отркоява нов период на човешката цевилизация. Това е времена опасни социлани и икономически експерименти. Възникване на тоталитарно политически системи. Време, в което някои страни от Европа и САЩ протича хуманизация и демократизация на обществения процес. Различните пътища и алтернативи в световното развитие задълбочава кризата в обществата, решението на

Категория на документа: Документи по
 На тема "Туризъм и защитени територии" Туристическо търсене на природни дадености В края на XIXв. Създаването на големия национален северноамерикански парк Йелоустоун слага началото на политиката на съхраняване на ценни природни райони в света.Обществеността в различни страни осъзнава качествата на тези пространства и поставя любопитството на отделните хора към тези природни обекти начело на мотивацията на постоянни приток от посетители,чиято цел е да се възхищават и да се наслаждават на тези

Категория на документа: Документи по
Икономически университет - Варна Финансово - счетоводен факултет КУРСОВА РАБОТА ПО СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР ТЕМА: ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ СЪС СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Изготвил: Проверил: Курс: Гр. Ф.№ Специалност: СЪДЪРЖАНИЕ: I. Същност на процеса: 1. Таблица за дължимите социални осигуровки за 2013 г : * От работодателя; * От работника. 2. Документи свързани с осигуряването: * Декларация образец 1; * Декларация образец 6. II. Методология на отчитането. III. Счетоводно отчитане в ПП МACS - примерна задач

Категория на документа: Документи по
ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" КУРСОВА РАБОТА по История и етнология на средновековната българска литература Тема: Константин Костенечки Изготвил: Проверил: Името на Константин се засвидетелствува в три форми: Костадинь, Константин Философ и Константин Философ Костенечки. Прозвището Костенечки дава основание да се смята, че писателят е роден в Костенец.Съществува и друго мнение, според което той произхожда от Търново.То се базира на едно изречение от неговия труд "Сказание за буквите" където се посочва

Категория на документа: Документи по
Глава 3. Култура на предприемачеството или защо и как общата стопанска култура влияе върху предприемачите 3.1. Кратки исторически бележки върху културата на българското предприемачество Различията в културите и последиците от тях Някои от по-общите последици3 произтичащи от културните различия, на равнище "стопанство" са примерно следните: съществуването на драстични различия в лихвените равнища по кредити и депозити4 (такива различия, както показват данните, няма нито дори и в страните в прехо

Категория на документа: Документи по
Chapter 1 Университет "Проф.д-р Асен Златаров" по Археология На тема: "Мадарският конник" Изготвил: Специалност: Педагогика на обучението по български език и история Курс: Факултетен № Учебна: Ръководител: Бургас, 2013 година Съдържание: * Увод * Изложение I. Разположение на Мадарският конник II.Същност на езическия култов център III.Произход на името на култовия център Мадара IV.Анализ на релефа V.Надписите около Мадарският конник VII.Силни и слаби страни VIII.Прилики и разлики с Иранския реле

Категория на документа: Документи по
Тема 1: Идентификация и оценяване - основни понятия и определения. Идентификация в процеса на познанието и във връзка с управлението. Задача на идентификацията. Формализация на задачата 1. Идентификация и оценяване - основни понятия и определения Идентификация - съвкупност от действия в резултат на които обекта за управление се отнася към даден клас в една предварително изградена класификация като се отчита и близостта му до този клас (т.е. като се отчита и неговата адекватност). Идентификацият

Категория на документа: Документи по
 Мутации при бактериите Терминът мутация е предложен от Хуго де Фриз през 1901 г. С него той означава скокообразното изменяне на даден белег. Според Хуго де Фриз мутациите имат Следните свойства: 1. Мутациите се появяват внезапно. 2. Новите белези се унаследяват т.е. те са постоянни. 3. Мутациите са качествени, изменения, а не количествени промени на съществуващ белег. 4. Мутациите могат да бъдат полезни и вредни. 5. Едни и същи мутации могат да възникват повторно. Мутациите са много разнообраз

Категория на документа: Документи по
 Васил Стоянов-поглед през очите на детето. Eсе Българската поезия за деца..изявила е право за съществуване,натрупала е богат опит,завоювала е свое място в общата съкровищница на литературата ни. Някога за нея се е спорило много.Спорило се е дълго и настървено преди всичко върху това:може ли да съществува поезия за деца или не.Времето решава този спор в полза на поезията..Всеки,който от малък се заслушал в нейния шепот,пази свиден спомена за нещо неизказано близко,мило,родно. Поезията за деца е

Категория на документа: Документи по
Бизнес план По Предприемачествo На тема Кафе-сладкарница: "Сладък свят" "Направени с любов и поднесени с усмивка" Съдържание: 1.Резюме.............................................................. 2.Фирмен профил.............................................. 3.Правно-организационна норма.................. 4.Представяне на продукта............................. 5.Мисия и цели.................................................. 6.Анализ на пазара........................................... 7.Анализ н

Категория на документа: Документи по
Житието на Света петка (Параскева) Търновска от Патриарх Евтимий Параскева (Петка Епиватска),наричана по-късно Търновска,произхожда от селището Епиват в околностите на Каликратия.Живяла е през втората половина на 10в.,преданията за отшелническите й подвизи оформят местен култ към нея,който се разпространява ии по-широко и вероятно от 12в.получава и литературни изяви.След Клокотнишката битка на Иван-Асен 2 пренася мощите на светицата в своя престолен град през 1231г.Петка Търновска започва да се

Категория на документа: Документи по
Политическо могъщество и културен разцвет на България през управлението на цар Симеон Велики Промените настъпили през втората половина на 9ти век,при управлението на княз Борис 1 Михаил,имат важни последици за по-нататъшното развитие на българската държавност и са основата на Симеоновия Златен век.За разцвета на българската култура свидетелстват произведенията на Константин Преславски("Учително евангелие"),Черноризец Храбър"За буквите",Йоан Екзарх"Шестоднев",и много други съчинения. С покръства

Категория на документа: Документи по
 Стопански факултет Катедра "Икономика" Специалност "Икономика на фирмата" Р Е Ф Е Р А Т по МИКРОИКОНОМИКА на тема ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩ СЕ ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗА СЪДЪРЖАНИЕ 1. УВОД 2 2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 2 2.1. Икономическа рента за селскостопанските земи 2 2.2. Пример за образуване на рента в селското стопанство 2 2.3. Механизъм за образуване на поземлена рента: 2 2.4. Пример за образуване на поземлена рента в селското стопанство 2 2.5. Цена на земята 2 2.5.1. Механизъм на

Категория на документа: Документи по
 Модернизацията в България и вестник "Скорпион" Курсова работа по История на Българската Журналистика Специалност журналистика към ФЖМК първи курс №: 1342 Съдържание: 1. Модернизацията като световен процес- стр. 2 2. Модернизацията в България - стр. 2 3. Вестник "Скорпион" - обща характеристика и програмна статия - стр. 5 4. Вестник "Скорпион и българската политика" - стр. 7 5. Рубрики във вестник "Скорпион" - стр. 8 6. Развитие и модернизация на вестник "Скорпион" през годините - стр. 9 7. Зак

Категория на документа: Документи по
 На вниманието на Д-р. Р. Домусчиева Курсов проект по "Политически организации и институции на тема Институции на законодателната и изпълнителната власт и тяхната специфика в политическата система в Република България" Изготвил: Радка Златкова Атанасова Специалност: Макроикономика Факултетен номер: ............... Държавната власт е организирано ръководство на държавата. Нейното функциониране се основава на принципа на разделение на властите. Държавното управление е системата от институции, осъ

Категория на документа: Документи по
"Финанси" ТЕМА 2/1: "Централна банка и банкова система." 1. БАНКОВАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ Централната банка на България (Българска народна банка) е създадена непосредствено след Освобождението (1879 г.). Първоначално тя е обикновена търговска банка, която поема и функциите на емисионна банка и банка на държавата. По-късно се правят опити за превръщането й в банка на банките. Реално това се осъществява едва преди няколко години при създаването на двузвенната банкова система у нас и прехода към п

Категория на документа: Документи по
 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН Факултет "Обществено здраве" Специалност "Социална медицина" " Оценка и анализ на общественото здраве в Словения през периода 1970 - 2009 г." Изготвил:Ирена Стоянова Проверил: Доц. А. Велкова ФАК №741 Ас. Й.Симеонова Плевен, 2012 г. СЪДЪРЖАНИЕ: СЪДЪРЖАНИЕ: І.Методика на работата. ІІ.Географска, икономическа и здравно-демографска характеристика на Словения 1.Политическа ситуация в Словения 2.Географски особености 3.Икономическо състояние 4.Здравна система на стра

Категория на документа: Документи по
Русенски университет " Ангел Кънчев" Факултет: Бизнес и Мениджмънт Курсова работа По Основи по правото и Търговско право тема: Търговско право - понятие изготвил: Милена Иванова Иванова фак.№: 115078 специалност: Индустриален мениджмънт група: 39А проверил: /гл. асистент Иво Гъчков/ > История на търговското право Търговското право е възникнало през Средните векове. Най - рано е навлязло в Италия през XII - XIII век, а по - късно и в Германия. Първото търговско право е било съсловно право. Причи

Категория на документа: Документи по
Име: Факултетен номер: Реферат по Квалитология на тема "Качеството - социална категория" 1. Увод * Качество Качеството е категория, която описва характеристиките на даден обект. Етимологически думата се появява в старобългарския език като калка на гръцкото ποιότης, което произлиза от ποῖος, "какъв". Съответно качеството на даден предмет е неговата "каквина". Качеството е основна логическа категория във философиите на Аристотел, Кант и Хегел. Съществено място заема разбирането и разграничаването

Категория на документа: Документи по
Ресторантьорство - същност и значение ( връзка с извън домашното хранене) Ресторантьорството е една от трите основни туристически дейности! Заедно с хотелерството и туристическия транспорт е важна дейност за организация и пребиваването извън постоянното местоживеене ! Ресторантьорството е под системата на извън домашното хранене ! Определя се като стопанска дейност в която се осъществяват дейности като производство , реализация и потребление ! Разгледано самостоятелно Ресторантьорството е сложн

Категория на документа: Документи по
Развитието на българското кооперативно движение в периода 1890-1947 г. (кратък исторически преглед) Възникването на кооперативното движение в света е неразривно свързано с основаването на първата потребителска кооперация в малкото градче Рочдал близо до гр. Манчестър, Англия. Това става на 24.10.1844 г., когато 28 души създават "Рочдалскато дружество на справедливите пионери". Така Англия става родина на световното кооперативно движение. Постепенно, по примера на рочдалските тъкачи, започват да

Категория на документа: Документи по
41. Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт * Според Търновската конституция българската държава е "монархия наследствена и конституционна с народно представителство". * правен статус на монарха > "Князът е върховен представител и глава на държавата" (чл. 5 от Конституцията) - на 17 април 1879г. - Пъврото Велико народно събрание избира за княз на България Александър Батенберг; - на 25 юни 1887г. - Третото Велико народно събрание избира за следващ княз - княз Фе

Категория на документа: Документи по
 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра: ИКОНОМИКА, ИНДУСТРИАЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ КУРСОВА РАБОТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ 2 Технологичен анализ на компютърна мишка Съдържание: 1. Описание.............................................................................................................4 1.1. Предназначение.......................................................................................4 1.2. Характеристики на изделието. Описание на конструкцията....

Категория на документа: Документи по
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БИОИМПЕДАНС Електричните свойства на живите обекти се делят на две групи - активни и пасивни. Активните електрични свойства са свързани със свойствата на живите организми да генерират електрични полета и да създават потенциални разлики между различни части на организма - електрични напрежения, наречени биопотенциали. Пасивните електрични свойства характеризират електрическата структура на клетките и организмите. Те могат да бъдат измерени при пропускане на постоянен или променлив

Категория на документа: Документи по
Изпитна тема 1: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM/ХТ I8088 План-тезис: Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна система IBM/ХТ с процесор 8086, разширителна шина - 8-битова ISA. Системен таймер, системни ресурси на дънната платка. Характеристики на процесор Intel 8086. Разлика между I8088 и I8086. Шина данни и адресна шина. Режими на работа, стекова памет, регистър на инструкциите. Инструкции за обмен на данни. Относително и индексно адресиране. Характеристики на RAM паметта, видове, м

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ" курсова задача по "Маркетинг" НА ТЕМА: Рецензия на книгата "Биология на купуването-основи на невромаркетинга" (стр.97-168) Изготвил: Стефан Александров Миланов Факултетен номер: 111111371 Направление: "Икономика и бизнес" Група: 1733 Титуляр: Проф. д-р Боян Дуранкев Проверил: хон. ас. Борислава Стоименова София, 2013 Мартин Линдстрьом Мартин Линдстрьом е датски автор на 5 книги,някои от които Buyology

Категория на документа: Документи по
1. Обект, предмет на геогр. наука. Място на географията в системата на науките. Съвременна система на географските науки Географското образование е дълъг и сложен процес на събиране, систематизиране, съхраняване и предаване на географските знания опит. То е резултат от дейността на много поколения хора. Развитието на на географското познание се е извършвало заедно с общото културно развитие на човечеството. Съвременнта география е нерзривно свързана с историята на обществото. В развитието на ге

Категория на документа: Документи по
 Правоспособност Правоспособност - това е възможността на едно лице да бъде носител на права и задължения. Тя се определя и като абстрактно качество на лице да бъде субект на юридически права и задължения, съществуващи по силата на обективното право. Всеки субект на правото става правоспособен непосредствено след своето раждане до своята смърт, без да подлежи на доказване. В различните етапи на историята и еволюцията на правото и обществото правоспособността е била разглеждана по различни начин

Категория на документа: Документи по
 Дисциплина: Икономика на труда Тема: Характеристика на населението и човешките ресурси.Демографски процеси.Възпроизводство на населението и човешките ресурси.Естествен прираст на населението. Изработил:Радка Ботева Христова Спец.Икономика на транспорта год общо живородени мъртвородени общо момчета момичета общо брачни извънбрачни общо брачни извънбрачни 2008 78283 40300 37983 77712 38018 39694 571 198 373 2010 76105 39167 36938 75513 34663 40850 592 184 408 2012 69678 35976 33702 69121 29426 3

Категория на документа: Документи по
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Изготвил : Петя Живкова Маринова Спец. : Икономика на търговията Гр. : 52 Фак.номер : 106317 Общинската собственост е важен икономически елемент на всяка икономическа система. Тя включва широк кръг от обекти с икономическо и социално-битово значение, които са локализирани в рамките на съответната община. Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общински бюджет и обезпечава финансирането на други общински дейности с обществено значение. Общинската

Категория на документа: Документи по
 СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА МИГРАНТИТЕ УВОД Активно участие в защита правата на човека, особено на най-уязвимите групи, към които, по международните критерии, се отнасят бежанците и другите принудителни мигранти, вземат стотици международни неправителствени организации (НПО) и многочислени такива с континентален, регионален и национален мащаб. Съгласно Устава на ООН, Икономическият и Социален съвет (ИКОСОС) се консултира със съответните НПО по въпроси, засягащи тяхната компетентност. Повече от 1500

Яндекс.Метрика
92 92 100 100