Карта 63


Категория на документа: Документи по
"Левски" Вазовото творчество е символът на единство между поет и народ. Да живее с пулса на родината, да въплъти в стиховете си всеки трепет на народната душа - това Вазов счита за свой неотменен дълг. Поетът трябва да бъде преди всичко българин, гражданин на своята епоха, син на своето време. Вазов оставя след себе си много безсмъртни произведения и едно от тях е "Епопея на забравените".//Творбата е написана в свободна България. Вазов е разочарован и възмутен от следосвобожденската епоха. Куми

Категория на документа: Документи по
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ КАТЕДРА: ТУРИЗЪМ РЕФЕРАТ По дисциплината: "Международни туристически организации" На тема: Американски туристически конгрес (INTER-AMERICAN TRAVEL CONGRESS) Изработил: Проверил: Съдържание 1. Наименование на международната туристическа организация. Същност и цели.........................................................................................3 2. Възникване, развитие и форми на сътрудничество................

Категория на документа: Документи по
MAN Topology MAN топологията, който е описан в фигура 3 - 1, показва мрежа, която служи на три различни организации в единствена корпорация. Фигурата 3 - 1 типична само-ръководеше разгръщане от MPLS Ман Тази корпоративна мрежа обхваща пет различни местоположения: голям кампус (LC), медиен кампус (МС),, два малки кампуса (SC1, SC2), два информационни центъра (DC1, DC 2). Всяка организация иска техният трафик да бъде държан отделен от трафика на коя да е друга организация. За всяка организация, г

Категория на документа: Документи по
ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ Михаил Арнаудов Литературни наченки и възможности. - Детинство и първи поетически опити. - Признат поет; революционер в Македония. - Сърдечен живот и трагичен край. - Първи стихотворения (1896-1900). - Социални мотиви и настроения - Лична орис и разочарование. - Хайдушки епос: Гоце Делчев, Хайдушки копнения. - Безсъници (1907): нови мотиви и нови слова; европейски и български символизъм. - Прозрения: любов и мистика. - Подир сенките на облаците. - Две драми: В полите на Вит

Категория на документа: Документи по
Всяко тяло в зависимост от температурата,п ри която се намира,излъчва електромагнитни вълни с определена енергия.Това са частици/ наречени фотони/, които се пораждат в електронните обвивки на атомите, а понякога и в ядрата/гама- лъчи/ и в момента на образуването им литват с най-голямата възможна скорост- 300 000км/ сек..Особеното на тези частици /за разлика от елементарните частици на атома: електрона,прото на и неутрона/е ,че те могат да съществуват само докато летят със сколостта на светлинат

Категория на документа: Документи по
"Планиране на човешките ресурси" 1. Същност и обхват на планирането на човешките ресурси Планирането на човешките ресурси в организацията представлява процес на разработване прогноза за необходимите човешки ресурси в бъдещ период от време, въз основа на целите за развитие на организацията, определяне на начините (включително конкретни планове за действия) за тяхното осигуряване, както и наблюдение, оценка и коригиращи действия в процеса на изпълнение на планираните действия. Видовете планове за

Категория на документа: Документи по
Двадесета и втора песен Епическият героизъм- двубоят между Ахил и Хектор "Илиада"на Омир е най- високохудожествената епическа поема от Троянския митологичен цикъл. Героичното начало е определящо в "Илиада". Най-явни са неговите измерения в поведението на безстрашните воини, когато се изправят едни с/у други в битки, за да защитят своята воинска чест и достойнство. Сред мнозината, които блестят на бойното поле, безспорно доминира Ахил. Той е типичен епически герой, който въплъщава в себе си идеа

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Реферат по Дистрибуционна политика На тема: "Анализ на дистрибуционната политика на "Девин" АД" София 14.01.2008 г. I Основни характеристики на дистрибуционната политика. 1. Същност, значение и цели на дистрибуционната система. Дистрибуцията се определя от различните автори на икономическа литература като: система дейности, чрез които се доставят продуктите на потребителите, когато и където те искат да ги купят. По- широко тълкуване на същността н

Категория на документа: Документи по
I. Видове д-е и законите за скоростта при тях 1.Кинематика на материална точка 1.1.Кинематика - дял от класическата мех., която се занимава с опис. и изследване на на мех. Дялове без да се интересува и описва причините , които пораждат това д-е , а само от вида и характерите им. Те изследват мех. Д-е чрез кинематични величини , в които не са отразени движенията на силите. Такива са скоростта , ускорението , пътя, преместването , траекторията на д-ето и др. 1.2 Основни понятия и величини в кинем

Категория на документа: Документи по
PK!Ýü•7f [Content_Types].xml ¢( 

Категория на документа: Документи по
 Цикълът "Песни за човека" Песента е емблематичен образ в поезията на Вапцаров, отворена е към много широко поле от асоциации: слово, свобода, самоосъзнаване, прераждане, спасение, творчество... Тези значения на песента я нареждат сред екзистенциално най-важните духовни жестове на човека и в този смисъл я сродяват с вярата и любовта. Затова цикълът, възпяващ човека, е открит тъкмо от "песента" - поетическо слово - посветена/о на вярата. Назовавайки песни своите прозаизирани стихове, поетът се с

Категория на документа: Документи по
Светлината - Колко много неща не знаем за нея Светлината представлява електромагнитно излъчване, което е видимо за човешкото око само в спектъра от около 400 до 750 nm (нанометра) Това електромагнитно излъчване се измерва по три направления: -Интензитет на Светлината (определяна от човешкото око като сила на светлината), измерва се в cd (кандели в миналото и като свещи) ето и няколко примера : Обикновена свещ = 1 cd Обикновена лампа от 100 вата = 100 cd Енергоспестяващи Крушки CFL 20 вата = 100

Категория на документа: Документи по
СБЛ.3. Предизвикателства пред епическия наратив след 1944 година. Историческата проза и интересът към нацията. "Романът на равносметката" и "възпитателната повест" - тематични и смислови измерения. Разчупване на жанровата и идеологическата норма в литература на 60-те години. Иносказателната функция на фантастичното. Белетристиката на 80-те - проблемът за отчуждението в обществото. 9 септември 1944 г. е съдбовна дата в най-новата българска история. За хора от няколко поколения настъпилият през е

Категория на документа: Документи по
 Спорът за Човешката същност във Вапцаровата "Песен за Човека" "Песен за човека" на Никола Вапцаров е изградена като диспут между двама опоненти,където има различна аргументация с примери и разсъждения. Темата в творбата е за нерадостната съдба на обикновения човек и за вярата,че човекът може да промени не само себе си,но и самия живот. Диалогът между лирическият говорител и дамата е борба на идеи,а темата е "Човекът в новото време".Позициите на спорещите са отдавна изградени-ясни,непримирими,к

Категория на документа: Документи по
Като естетически категории комичното и трагичното в изграждане на своите образи са застъпили много писатели.Николай Василиевич Гогол в комичен аспект разкрива героите си в поемата "Мъртви души." Най-ироничен е писателят към Плюшкин,когото нарича "дупка на човечеството."Трагичното идва,когато героят носи благородни чувства,но не намира щастие в живота. В повестта "Шинел" Гогол изгражда образа на депертаменския чиновник Акакий Акакиевич.Трагичното откриваме в съдбата на този човек,който не може д

Категория на документа: Документи по
Учебна дисциплина - Библиотечно-библиографско краезнание Реферат на тема: ИСТОРИЯ НА КРАЕВЕДСКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ История на краеведската работа в България Началото и първите стъпки на българското краезнание започват още през епохата на Възраждането-най-българското време, когато и интелигенция, и народ обръщат настойчиво взор към род и родна земя, към славно минало и героични предци. През условията на мъчителното турско робство се формира българската нация и краеведските проучвания се развива

Категория на документа: Документи по
КУРСОВА РАБОТА Тема: Бизнес план на фирма "Сердика - 2004" - гр. Пловдив Пловдив, 2006 г. Представяне на фирмата Фирма "Сердика - 2004" е основана през март 2004 г., регискрина е с решение № 918/2004 г. на Пловдивския окръжен съд като дружество с ограничена отговорност. Дружеството води своето текущо счетоводство в съотвествие с българското счетоводно законодателство. Цели Основната идея на настоящия проект е да се осигурят средства за създаването на малко предприятие за производство на бяло са

Категория на документа: Документи по
Въпроси за държавния изпит по наказателноправни науки І 1.Обща характеристика на наказателното право.Предмет,метод и система на наказателственоправнота наука. Наказателно право - с-ма от ПН, регулиращи обществените отношения, породени от извършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество, и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност от съответните извършители на престъпления. Особености на НП: 1.НП е санкционно право, кое

Категория на документа: Документи по
Съвременна българска литература след 9 . 09. 1944 година. ПОЕЗИЯТА СЛЕД 1944 ГОДИНА ДО НАШИ ДНИ 20 - те години е времето , в което българската поезия се отличава с мощни естетически конфронтации. Особеност е богатството на лирическите дискурси. През това деситилетие има : 1.Свръхиндивидуалност 2.Психологизъм 3.Висока степен на експерименталност През 30-те и 40-те години поезията е саморегулиращ се процес с трайни ценности и жанрово и темaтично многообразие. Оформят се поетически поколения -Прол

Категория на документа: Документи по
Нов Български Университет Курсова работа по ADVB203 Символика в рекламните изображения Символиката в рекламите на Coca-Cola Симона Велинова F 65818 Кока Кола е една от най-популярните безалкохолни газирани напитки на пазара по света. Своята популярност, освен на характеристиките си като газирана напитка, до голяма степен дължи на брилянтно изпипаните си кампании и на хубавите видео клиповете. Според мен, именно рекламата и маркетинг стратегията, а не качествата на продукта са виновниците за пре

Категория на документа: Документи по
Безсмъртните образи на Дон Кихот и Хамлет са вълнували мислещите хора от различни времена и народи. Те привличат интереса и на съвременния човек. Учени литературоведи, философи и психолози са изписали много страници, за да изяснят тяхната същност, съпоставяли са ги и са търсили сходни черти и различия между тях. Наистина, на пръв поглед между тях като че ли няма нищо общо. Могат ли да си приличат блестящият високообразован принц на Дания и обеднелият идалго, захвърлен от съдбата в дълбоката исп

Категория на документа: Документи по
Лекции по Руска литература 1. Александър Сергеевич Пушкин Роден е през 1799г. В Москва, в семейството на потомствени дворяни. Като дете Пушкин получава традиционното за дворянско дете възпитание, говори на френски език и до 7-мата си година не владее майчиния си език. Негови първи учители на руски език стават дойката Радионовна и крепостния слуга Никита Павлов. Не само възпитанието, а и произходът предопределят таланта на Пушкин. Неговата майка е внучка на началника на канцеларията И. Петрович,

Категория на документа: Документи по
Ако все пак различните цели, които си поставят поетите в първите четиристишия, не са достатъчно убедителни, на помощ на защищаваната теза идва избраното от Ботев мото: "Благословен бог наш..." Да се предполага, че това е цитат от Давидовите псалми, е неубедително, защото в този вид в посочената библейска книга той липсва. Много по-вероятно е авторът да е използвал буквално първата част от богослужебния възглас, с който започват всекидневната утренна и вечерня: "Благословен Бог на

Категория на документа: Документи по
Основни теоретични икономически модели 1. Неокласицизъм Разпределението на доходите е теоретичният център, в който се пресичат интересите на икономистите, представящи неокласическия стил на анализ в началото на XX в. Теорията за пределната полезност и теорията за икономическото равновесие се утвърждават като основни алтернативи на трудовата теория за стойността. Тезата на опонентите на А.Смит, Д. Рикардо и К. Маркс е, че стойността зависи от пределната полезност на последната от представените з

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА I Банковата ликвидност в светлината на Теоретичното знание 1.1.Исторически предпоставки за утвърждаване на ликвидността като финансов показател. Подразбира се , че още в най-ранните години от съществуването на човека е доминирал стремежът към притежаване на потребителни стойности с полезност, чиято разменна стойност да удовлетвори определени нужди. Целяло се е собствеността да е с качеството за бърза трансформация в необходима към даден момент потребителна стойн

Категория на документа: Документи по
Урегулирани поземлени имоти Урегулираният поземлен имот представлява такъв поземлен имот, който е определен в подробния устройствен план по отношение на граници,достъп до път или алея има конкретно предназначение и режим на устройство.Режим на устройство означава начин и характер на застрояване.Урегулиран поземлен имот представлява най-малката територия в структурата на населеното място подлежаща на устройствено планиране,която се ограничава от регулационни линии. Класификация на урегулираните

Категория на документа: Документи по
 Категорията "личност" в психологията Психология на личността - източници, развитие, мястото сред психологическите дисциплини Психологията на личността се появява като самостоятелна психологическа дисциплина през 70те години на 19 век. Тя е позитивна дисциплина, умее да използва емпиричната верификация, а не както обикновено законите на формалната логика. Основен неин метод става анализа - намирането на структурните единици на явлението, така че то да бъде обяснено. Този подход е наричан атомис

Категория на документа: Документи по
"За буквите" - възхвала за славянската писменост Съчинението За буквитее написано в края на 9 в.Вероятно е предназначено за Преславския събор от 893г.,на който славянската писменост е утвърдена като официална за България.Основният проблем на творбата-защита на славянската писменост от нападките на византийците и нейната възхвала,насочват към историческите събития от посочения период. В този период на реформи съчинението За буквите е трябвало да изиграе важна роля-категорично да реши съдбата на

Категория на документа: Документи по
БОТЕВАТА БАЛАДА "ХАДЖИ ДИМИТЪР" (опит за разбор) В сурово сдържания стил на досегашния изказ няма нито едно по-меко, по-нежно - да не говорим за разнежващо - определение. И когато в шестата строфа то най-сетне се появява, мъжки овладяваната мъка и нежност се разлива в него с удвоена сила. Дори и в тоя миг обаче нежността е по ботевски сложна и напрегната, защото определението "кротко" е съчетано не с друго, а с... вълка: "и вълк му кротко раната ближе!" Изумителното пречупване на пословичната в

Категория на документа: Документи по
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА РЕДАКТИРАНЕТО В КНИГОИЗДАВАНЕТО РЕДАКТИРАНЕ - ПОНЯТИЕ И СЪЩНОСТ Редактирането представлява съвкупност от взаимно свързани и целесъобразно организирани творчески и практически действия, процеси и дейностите по създаването и разпространението на книгите. Терминът "редактиране" е обяснен по следния начин в руската "Книга енциклопедия" издадена 1990г. Терминът означава "привеждам в порядък", това определение най-добре отразява същността на редактирането, което винаги е насочено

Категория на документа: Документи по
Видове сделки Според броя на волеизявленията на страните: - Едностранна сделка - 1 волеизявление, което е достатъчно да породи действие. Пример - упълномощаване, разваляне, предложение за сключване на договор; - Двустранни (договори) - 2 волеизявления, които са противоположни по съдържание, защото лицето А отправя предложение към лицето Б и обратно. - Многостранни - на 1 страна имаме повече от 1 правен субект, който обективира воля, но волеизявленията са еднопосочни, успоредни и идентични по съ

Категория на документа: Документи по
ГЛАВА 1: СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕНАТА ЕКОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ. ЕВОЛЮЦИЯ В ИДЕИТЕ НА "ЕКОЛОГИЗМА". ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Съвременната екологична ситуация по своята същност може да се определи като проблемна. Проблемна е онази ситуация, която е резултат на сложни, разнородни, взаимосвързани причини и за която не винаги могат да се намерят еднозначни и навременни решения. В основата на всяка проблемна екологична ситуация стои човешката дейност, дори отчасти и тогава, ког

Категория на документа: Документи по
История на измерване на времето Твърди се, че попитали Августин Блажени (354-430), най-великия мислител от ранните векове на Християнската църква, който съчетал религията на Новия завет с платоническата традиция на гръцката философия, какво е времето. Неговият отговор гласял: "Ако никой не ме пита, знам какво е, но когато реша да го обясня, вече не знам". Трудно е да се даде точно определение за явлението време. То е измерение, величина, с която ние разделяме събитията, настъпващи в дадена физи

Категория на документа: Документи по
Отчитане на паричните средства Обща характеристика Паричните средства са наличните в касата на предприятието и по банковите сметки натрупани авоари,наречени още парични еквиваленти.За нуждите на счетоводството значение има организацията на тяхното отчитане във всяко предприятие, в т.ч. с неговата производствена и организационна структура и от неговите взаимоотношения с търговските банки. Паричните средства се подразделят на парични средства в национална валута (в левове), парични средства във в

Категория на документа: Документи по
 Корпоративни финанси Глава първа СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО 1. Фактори, определящи различната стойност на парите във времето. Основен принцип в корпоративните финанси е принципът за отчитане на стойността на парите във времето. Според него паричните потоци, които протичат в различни моменти от времето са несъпоставими по номинална стойност. За да могат да бъдат съпоставяни, те трябва да се коригират и да се представят към един и същ момент от времето. За целите на сравненията всяка парична

Категория на документа: Документи по
СОФИйСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Свети Климент Охридски" Катедра: Историческо и систематическо богословие "Мъченичеството заради Христос в най-ранните паметници на светоотеческата литература" Изготвил: Дамян Петров Плачков Фак.No 3043 София 2010г. Най-старата категория светци прославяне от Църквата за смър, която те са приели заради вярата са мъчениците. За първите християни мъченичеството на някой брат било забележителен факт. Този човек не бивало да бъде забравян, защото неговото дълготърпение било спас

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА КАТЕДРА ИНФОРМАТИКА КУРСОВА РАБОТА по ИНФОРМАТИКА на тема: "Графики и таблици на EXCEL" Разработил: Проверил: (доц.д-р С.Дражев) гр. Варна 2000 г. Командировки О съществяването на стопанска дейност налага командироването на лица в страната и чужбина за изпълнение на възложените им задачи. Нека се спрем на реда за командироване на едноличния търговец. Според приетите наредби едноличният търговец командирова както себе си, така и лицата, които работят при него по тр

Категория на документа: Документи по
 Още в Римската империя данъците били сумирани в 3 основни категории - преки, непреки и извънредни. Те се събирали в централната каса (банка) в столицата Рим. Основният пряк данък бил върху земята и сградите. На всеки гражданин се описвало имуществото му и на 5 г. се извършвало преброяване на собствеността. За тази цел всяко населено място излъчвало сращу заплащане специална комисия. Всеки град и провинция си имали свой поземлен кадастър, задължителен от времето на император Траян (98-117г.) .

Категория на документа: Документи по
 Личност-народ-история в цикъла "Епопея на забравените" от Иван Вазов (ЛИС) Почти цялото творчество на Ив. Вазов е наситено със спомени за възраждането на българския национален дух. В своите произведения писателят се връща към славното Априлско въстание,за да разкрие саможертвата и героизма на народа,отправил последен устрем към свободата. Това е и любимата му тема,която възприема в началото на творческия си път и се връща към и след Освобождението. В българското Възраждане Вазов търси и открив

Категория на документа: Документи по
 ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИЗНЕС ПРОЕКТ Шато "Пияната тояга" е винарска изба в един от лозаро-винарските райони в Северна България, поради благоприятния за отглеждане на лозя климатичен пояс. Там съществуват условия за отглеждане на висококачествени сортове лозя - Мерло, Каберне совиньон, Шардоне, Мускат, Алиготе, Памид и др. Виното е традиционна българска напитка и въпреки поскъпването на живота българинът трудно би се отказал от нея. Това е една от причините за решението да се стартира производство на

Категория на документа: Документи по
Теорията на Чарлз Дарвин за еволюцията на организмите. Естествен отбор. Философия на възникването, развитието и усъвършенстването на живота. Учени и философи от всички времена са търсили отговор на въпроса за възникването на живота, развитието и усъвършенстването на организмовия свят. Основно идеите за еволюцията (от латински - развитие) се разделят на два периода - додарвинов и следдарвинов. Додарвиновият период започва още в Древна Гърция и е свързан със схващанията на : Емпедокъл, Талес, Хер

Категория на документа: Документи по
 Нобелова награда за литература 1909г. - първата жена лауреат 1909г. е свързана с нещо ново по отношение на Нобеловата награда за литература. Не, тя отново не напуска пределите на Европа и отново механизмите и критериите по номиниране и избор са същите. Новото е, че този път неин носител става жена. Това е шведската писателка Селма Отилиан Ловиза Лагерльоф, родена на 20.11.1858г. в провинция Вермланд, Южна Швеция. Тя е четвъртото от пет деца в семейството на офицера в оставка Ерик Густав Лагерл

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ ; ОТРАСЛОВОИКОНОМИЧЕСКИ КУРСОВА РАБОТА на тема: Б И З Н Е С П Л А Н (за откриване на фитнес зала) Научен ръководител: Изготвил: Мариян Г. Калчев Спец. ИУТ, Курс IV Фак. № 962393 Група 2315 София, 2000г. Мото: Винаги здрав - винаги силен... Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог. Име на фирмата: "Body Shop" Адрес: гр. Разлог бул. "Васил Левски" №35 тел. 95342 Венелин Георгиев Петров -управител Описание на бизнеса: Откриване

Категория на документа: Документи по
 Регионално развитие, концепции и стратегии. Оценка на приоритетите в развитие на регионалната икономика. ОБЩИНА ГАБРОВО ЕКИП: Ръководител: Доц. Д-р Лиляна Василева януари, 2012 г. гр.София I. Регионално развитие и структура на регионалната икономика Регионалното развитие представлява поставяне и изпълняване на програми, привличане на инвестиции за инфраструктурни проекти. Програмите могат да са от най-различно естество и област. Например по отношение на енергийна ефективност, развитие на селск

Категория на документа: Документи по
Йордан Йовков - "Индже" Проблемът за греха, изкуплението и възмездието В разказа "Индже" героят преминава през греха и през опита да достигне нихилистичните предели на човешката свобода, за да бъде разтърсен от трусовете на покаянието и душевното пречистване. Индже тръгва от абсолютната свобода, която го поставя извън социума и неговите закони, а после, духовно преобразен, се връща към доброто. Грехът сякаш е потребен на Йовков заради разкаянието и изкуплението, които следват. Само изпадналата

Категория на документа: Документи по
" Потомка " от Елисавета Багряна Творбата на Елисавета Багряна " Потомка " е неслучайно едно от най - значимите произведения на поетесата.Чрез стихотворението тя разкрива силата на потомството , силата на родовите дух и кръв и ни призовава да опознаем своята идентичност по - добре , за да осмислим живота си.Творбата е изповед пред рода и неговите ценности.Заглавието на творбата " Потомка " поставя един от основните проблеми - потомството и наследяването на родовите белези и устойчиви черти.То н

Категория на документа: Документи по
ИВАН ВАЗОВ Костадин Славов І. Живот и дело. - Родно място, учение, поетич. прояви. - Скитане, емигрант, въстание. - На свобода. - Общопризнат поет. - Вазов възрожденец. - II. Лирика. - Майска китка. - Робство, бунт, свобода. - Забравените - Войната. - Героичното. - Хуманни песни - Врагове; военен бит. - Стил. - Македония. - Не ще загине! - Миналото. - Бълг. език. - Природата - Гражданска скръб. - Оптимизъм. - Дидактич. творби. - Трудът - Социални мотиви. - Животът - Смъртта. - Любовта. - Балади

Категория на документа: Документи по
 Софийски университет "Свети Климент Охридски" Факултет по педагогика Специалност: Неформално образование Изследване на тема: Начини за прекарване на свободно време в българския фолклор Изготвил задачата: Възложил: Христина Йорданова Проф. Любомир Попов Фак. номер: 10046 Гр. София 2010г. Съдържание: 1. Въведение 3 2. Български народни песни от свободното време на българите 5 3. Български народни приказки и легенди, разказвани край огнището 9 4. Български народни приказки от старите ракли като ф

Категория на документа: Документи по
Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов С е м е с т р и а л е н к а з у с по Въведение в банковото дело Задание 1. Текущо развитие на банковата система През първата половина на 2013 г. глобалната икономическа активност продължи да се повишава, но с по-бавен темп на годишен растеж - 1.6%, като по региони бяха наблюдавани разнопосочни тенденции. Икономиките на САЩ и Япония продължиха плавно да се възстановяват, а в Китай реалният растеж се забави, но остана висок в сравнение с останалите реги

Категория на документа: Документи по
Проблемът за страданието в поемата "Градушка" * Произведението "Градушка" е една от най-значимите творби не само в нашата, но и в световната литература. * Тази вълнуваща творба е пропета с ярък хуманизъм и съчумственаст. * Появата на "Градушка" се превръща в колосално художествено събитие за българската литература по това време. * В поемата "Градушка" е разкрит конфликтът между селският труженик и обществената действителност. * Произведението е пропито от трагично звучене. * Силно вглъбен в себ

Категория на документа: Документи по
Елементи на маркетинговия микс Основните елементи на маркетинговия комуникационен микс са пет: пъблик рилейшънс, реклама, насърчаване на продажбите, спонсорство и лична продажба. Общото между всички тях е стремежът им да убедят купувача да избере даден продукт или услуга, подчертавайки неговите предимства. Друга цел, която предследват и петте елемента на маркетинговия комуникационен микс е да се изгради положителен имидж на компанията, която предлага дадения продукт и да се създаде устойчиво до

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 19 Културни епохи в Рим. Републиканска епоха. Религия - общо І. Общо понятие за религията на Рим Рим няма митология, познава само историческата легенда. ІІ. Теоретичен аспект Както се казва в "Сатирикон": " А пък и по нашите места е до толкова пълно с богове, че е по-лесно да срещнеш бог, от колкото човек." ("plurtes di, quam homines") И действително учудващ е този огромен брой божества в Рим. Всяко, дори и най-дребното действие, има своя бог. Според Св. Августин в "De civitate dei" за едн

Категория на документа: Документи по
 Образът на България в творчеството на Иван Вазов В стихотворението "Новонагласената гусла" от първата си сбирка "Пряпорец и гусла" Вазов отхвърля камерните настроения и интимни трепети от най-ранните си творби, обявявайки ги за робска поезия ("да опустеят песни лъжливи") и дава ритуална клетва, че ще бъде верен на новия си дълг: да твори "песни свободни", в които да разкрива страданието и величието на своето Отечество. Това патриотично вричане е позиция, която отстоява неизменно до края на тво

Категория на документа: Документи по
Шарл Перо - "Малечко палечко" /анализ/ Мъничкият колкото палец Малечко-Палечко! Нима има друга по-сполучлива метафора, за да се изрази нищожността на човека пред необятността на вселената! Палечко е най-малкото от седем братчета. Седем е свещеното число на Откровението. Още в Откровение от Йоан четем за "седемте духа, които са пред Неговия престол" и по нататък за " ...седем златни светилника"', чрез които става проявлението на вселената. Така че седемте братчета представляват човешкият индивид

Категория на документа: Документи по
Стратегии за използване на търговски марки Марката е символ за производствен или търговски произход. Марка значи стратегически избор. Не съществува такова законово задължение 1. Наличие или отсъствие на марка - значи става въпрос за съзнателен отказ. - Продукти с марка - Стратегия на родови марки - още под наименованието стратегия на белите стоки. Създаването и развиването на марка на пазара изисква съответни разходи, които не всеки производител е в състояние да направи. Тази стратегия е възмож

Категория на документа: Документи по
 по социална медицина на тема Епидемиология на социалнозначимите заболявания в България. Състояние и тенденции на заболяемостта в съвременното общество. Измерване на тежестта на заболяванията-DALYs. Изготвил Проверил Весела Колева Д-р Чамова 7 група Фак. номер 3 Съдържание 3 стр. Резюме по темата 4 стр. Определение за социалнозначимки заболявания 4 стр. Критерии за социалнозначимите заболявания 4 стр. Социалнизначими заболявания в различните страни 4 стр. Социалнозначими заболявания в България

Категория на документа: Документи по
 Като използвате посочената допълнителна литература, направете реферат за закона за еволюцията и обществото като свръхорганизъм или за еволюционната типология за обществата на Спенсър. Еволюционната типология за обществата на Спенсър. Хърбърт Спенсър е роден през 1820г. в семейство на баща частен учител. Още от малък Спенсър се интересува от разработките и ученията на баща си и на неговите приятели и ги изучава. Самообразова се, но не иска да постъпва в колеж. Той е основоположник на функционал

Категория на документа: Документи по
 Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература /четене/ - 1 - 4 клас 1. Характеристика на съвременното обучение по литература /четене/. 2. Цел и задачи на съвременното литературно обучение в 1 - 4 клас. 1. Характеристика на съвременното обучение по литература /четене/ Най-съществената особеност на съвременното обучение по литература (четене) в началните класове през последните двадесет години е неговата литературно-естетическа насоченост. Концепцията за литературно-естетическа н

Категория на документа: Документи по
 Сервантес създава образите на Дон Кихот и Санчо Панса като пародия на рицар и негов оръженосец, за да осмее рицарството, изживяло времето си и да спре лавината от рицарски романи, заливаща цяла Испания. Романът " Дон Кихот" далеч надхвърля поставената от писателя задача. В образите на Дон Кихот и Санчо Панса той създава литературни типове с общочовешко значение. Главните герои отдавна са напуснали страниците на романа и са се превърнали в безсмъртна символна двойка. Те са неделими един от друг

Категория на документа: Документи по
I УВОД Изказани са много определения за романа като литературен жанр. Всички обаче ни говорят за безсилието на изричащите ги да се намери точно определение на това явление. Михаил Бахтин в един по-обширен критически текст го определя с краткото: "Романът е художествен жанр." Това определение конкретизира и подчертава художествеността, с което разграничава романа от нехудожествените типове изкази и от някои разновидности на романа. Тук понятието жанр включва парадигмата - така наречените видове

Категория на документа: Документи по
 Една невъзможна любов (Литературноинтерпретативно съчинение върху повеста "Крадеца на праскови" на Емилиян Станев) Една от най-хубавите повести на Емилиян Станев е "Крадецът на праскови".В нея творецът се проявява като тънък психолог на човешките души.В повестта авторът разкрива трагедията на двама влюбени от различни националности-българка и сърбин, чиято любов е невъзможна сред ужасите на войната.Между тях стоят и психологически бариери.Авторът рисува героите сред убийствената атмосфера, меж

Категория на документа: Документи по
1.Определение и развитие на понятието алгоритъм Едно oт най-важните понятия в съвременната математика и информатика е понятието алгоритъм. За него не може да се даде строго определение, а само някакъв вид описание. Алгоритъма е точно предписание което задава изчислителния процес и започва от входни данни принадлежащи на някаква съвкупност. Алгоритъма е еднозначна процедура за решение на задача. Процедурата от своя страна представлява крайна последователност от точно определени стъпки и операции

Категория на документа: Документи по
Музей ''Възраждане и Учредително събрание'' Музей ''Възраждане и Учредително събрание'' във Велико Търново е открит през 1985г. Разположен е на три етажа,в сграда,построен от майстор Кольо Фичето.Сградата е била предназначена за конак.На трите етажа са разположени тематични музейни сбирки,посветени на миналото на Търново.На трите етажа са оформени коридори.Има стълби,които са за офицерите и посетителите и стълби в дъното на сградата-за войниците.Търновският конак бил най-големият и най-красивия

Категория на документа: Документи по
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Михаил Арнаудов І. Личността: Свищов, семейството. - Студент в Русия. - Съдия в София. "Весела България". - Адвокат. - Пътешествия и туризъм. - Политически идеи. - Трагическа кончина. - ІІ Делото: Литературни разбирания. - "До Чикаго и назад". - Изображение и стил. - "Бай Ганю", потекло, стойност и общ характер. - Тип и видове. А. Константинов като портретист и моралист. - Фейлетони. Наблюдение и хумор. - Заключение. I. Личността Свищов; семейство. - Алеко Константинов е роде

Категория на документа: Документи по
Пространното житие на Константин- Философ дата: 25.04.2009 автор: Терзийска прочитания: 14718 Духовната сила на Пространното житие на Константин- Философ Пространните жития на Кирил и Методий ,наречени Панонски легенди,са художествени образци на агиографския жанр,заели своето достойно място в старобъългарска та,така и в славянската литература.Те пресъздават образите на великите славянски просветители и са особено ценни исторически извори за живота и дейността на двамата първоучители,за щитници

Категория на документа: Документи по
Русенски университет "Ангел Кънчев" Факултет "Природни науки и образование" КУРСОВА РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ТЕМА "Хари Потър" на Дж.Роулинг най-четената съвременна детска книга "Хари Потър" отдавна се превърнала в класика, която няма как да бъде засенчена или забравена.Преливаща от магии и най-различни чудновати същества тя е любима книга за малки и големи.Когато четеш книгата няма и миг в който да не си в напрежение и да не очакваш неочакваното.Започвайки да четеш "Хари Потър" ти

Категория на документа: Документи по
Елевзинската парадигма може да съществува в различни системи от образи за различни епохи и общества. Тук ще ни интересуват нейните прояви в религиозните възгледи на древнославянските племена, тъй като именно те формират един важен слой в езическия субстрат на по-късните фолклорни представи, които отекват в творчеството на Йовков. Според един знаменит източник, византийския историк Прокопий, който пише през VI в., езичниците-славяни боготворели множество нимфи на води и дървета, заедно с други д

Категория на документа: Документи по
Тема 2. Предприятието и фирмата План-тезис: Същност, принципи и различия. Видове предприятия. Мотиви за създаване и придобиване на предприятие. Предприятието и неговата среда. Избор на местоположение и размер на предприятието - фактори. 1. Същност, принципи и различия В ежедневието думите предприятие и фирма често се употребяват като синоними. Предприятието е стопанска единица за производство или продажба на стоки и услуги, а фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си

Категория на документа: Документи по
Финанси и финансова система 1. Теоретични основи на финансите Както по своя характер, така и по съдържанието си финансите са парично отношение. Счита се, че произходът на понятието е от Finis, Finare, което означава край, завършък с парично плащане. По-късно - Financia - парично плащане на определен падеж или на определена дата; Finances - приходи на държавния бюджет, като след време към тях се причисляват и разходи на държавния бюджет. За първи път Financia възниква в Италия през 13 - 15 век.

Категория на документа: Документи по
 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ КУРСОВА РАБОТА ПО ЕТИКА НА ТЕМА Фридрих Ницше Разсъждения по "Тъй рече Заратустра", "Генеалогия на морала" и др. Съставил: Анелия Наскова Шаламанова Фак. № 09152092 Психология - задочно II курс - Юридически факултет Социалните идеи на Фридрих Ницше (1844-1900 г.) оказват значително влияние върху европейската духовност през целия XX век. Имам предвид най-вече "Тъй рече Заратустра", "Гръцката държава", "Волята за власт" и "Отвъд доброто и злото". Всичко е подчинено

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КУРСОВА РАБОТА ПО "СТАТИСТИКА" РАЗРАБОТИЛ: ПРОВЕРИЛ: СОФИЯ 2007г. Зад. 2 / стр. 53 Честотно емпиричните данни от наблюдение се представят в таблична форма, която има вида "стъбло - корона". Втакава таблица са систематизирани резултатите от теста по статистика на група от 30 души от същия поток. При това се приема, че получените резултати ъдържат два елемента: стъбло, което съответства на десетиците, и корона, която отговаря на единиците. Тази форм

Категория на документа: Документи по
Мотивът за носталгията по миналото в "Скрити вопли" и "Помниш ли, помниш ли..." на Димчо Дебелянов "Колко нещастен, самотен и неразбран се чувствам в живота си и колко добре би било, ако можех да се върна там, в миналото си, когато бях дете и светът беше толкова топъл и прекрасен"- това е краткото съдържание на стихотворенията написани от една категория поети, които пишат въпреки историческото време, художествените направления и школи. Поетът Димчо Дебелянов спада към тази група. Доказателство

Категория на документа: Документи по
1 : МУЗИКАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА,КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА СЪВРЕМЕННОТО ВЪЗПИТАНИЕ; ЦЕЛЕВА С-МА ; СПЕЦИФЧНИ ЧЕРТИ НА СЪВРЕМЕННОТО МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ. А)ОПРЕДЕЛЕНИЕ,Х-КА, КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА СЪВРЕМЕННОТО ВЪЗПИТАНИЕ;Определение: МУЗИКАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ е субект-субектно взаимодействие, реализирано в услови-ята на всеки

Категория на документа: Документи по
 МАРИЯ ГЬОПЕРТ МАЙЕР (28 юни 1906 - 20 февруари 1972) Никога не бъди просто жена" - настоявал баща й. Мария го разбрала съвсем точно. Някоя, която "е просто жена" е домакиня, която се интересува само от своите деца. "Това не му харесваше" - обяснява самата тя по-късно. "Баща ми винаги казваше, че е трябвало да бъда момче". За да следва стъпките на баща си, тя се готвела като седмо поколение учен и професор от фамилията Гьоперт. За да постигне това Мария Гьоперт Майер слива в едно кариера и добр

Категория на документа: Документи по
Цялостен анализ на произведението, може с малки добавки и промени да помогне при всяка тема: 1. Уводни думи за автора и неговата творба Ивайло Петров е сред изявените български съвременници писатели. Творчеството му е интересно и жанроово разнообразно. То обогатява нашата литература с нови теми и нетрадиционен поглед върху познати проблеми. Ивайло Петров създава различни по жанр творби , но особен интерес представляват произведенията наситени с хумор и автобиографизъм ("Преди да се родя и след

Категория на документа: Документи по
13. С анализа и диагностиката на производствения капацитет на фирмите се цели да се установи равнището на използване на мощностите, да се вземат превантивни мерки за пълното натоварване на капацитета като предпоставка за ефективното функциониране на фирмите, да се разкрият слабостите, причините, неизползваните резерви и се набележат насоките за по-нататъшно подобряване на това използване, както и да се установи и поддържа видсока степен на синхронизация м/у мощностите на отделните подразделения

Категория на документа: Документи по
БОТЕВАТА БАЛАДА "ХАДЖИ ДИМИТЪР" (опит за разбор) "Жив е той, жив е!" - с тези думи започва най-величествената българска песен за борбата между робството и волния полет, между смъртта и духовното безсмъртие. Нахлули отривисто в първия стих, двукратно наблягащи върху "жив е", те сякаш бързат да пресекат и отхвърлят някакво предварително негласно твърдение "той умря, той е мъртъв". "Жив е той, жив е" категорично натъртва първото полустиише и замира в паузата на края на изречението и извивката на с

Категория на документа: Документи по
РИСК. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЧЕРТИ НА РИСКА. 1. Определение на понятието риск Тъй като рискът е сложно явление, съществуват различни подходи към определението на това понятие. Да разгледаме някои от тях. Произходът на термина риск е от гръцката дума .ridsa отсек, откос. В италианския език .risiko. е опасност, заплаха. В специалните речници философски, военни, икономически и други, понятието риск рядко се третира. В икономическата литература, най-разпространеното определение за риска е като вероятно

Категория на документа: Документи по
 Реферат по Ландшафтознание на тема: Състояние на природните компоненти на Национален парк Пирин Съдържание 1.Географско положение на Национален парк Пирин 3 2.Релеф 4 3.Състояние на природните компоненти на околната среда 4 3.1.Отпадни води 4-5 3.2.Източници на замърсяване на въздуха 5-6 3.3.Битови отпадъци 6 3.4.Вододайни зони 7 Използвана литература 8 1.Географско положение на национален парк Пирин Национален парк "Пирин" се намира в Пирин планина, разположена в югозападната част на България

Категория на документа: Документи по
Лекции Харизанова 2003/2004 Основи на управлението I курс Финанси 1. Природа на социалните организации Честър Бернард определя организацията като "система от съзнателно координирани дейности на двама или повече души". Организацията е социална система. За да може някаква група от двама или повече души със съзнателно координирани дейности да се нарича организация, тя трябва да отговаря още на следните изисквания: 1. Да има най-малко една цел (т.е. желано крайно състояние или резултат), която се п

Категория на документа: Документи по
 РЕЗЮМЕ Обработената информация и резултатите са използвани за анализ на икономическото състояние и потенциала за растеж на Сектор "Текстил и облекло". Определени са възможните сценарии за развитие на световния бизнес модел на сектора и мястото на сектора в българската икономика поне в хоризонт 2020. Въз основа на сценариите са идентифицирани пилотните за България и сектора предприятия в страната и ключовите длъжности в тях. За целите на анализа като основен е възприет методът на вторичното изс

Категория на документа: Документи по
Икономическо развитие на водещите европейски държави през периода между двете световни войни. През периода между двете световни войни се очертали редица отличителни особености на развитието четирите водещи европейски страни,тъй като те се ориентирали към две противоположни социално-икономически системи.Англия и Франция запазили своите демократични традиции,докато Италия и Германия се насочили към фашизма и твърде активната намеса на държавата в икономиката и социалните отношения. Англия Англия

Категория на документа: Документи по
 Югозападен университет " Неофит Рилски" Философски факултет КУРСОВА РАБОТА Тема: Болонският процес и реформата на българското висше образование Изготвил: Гергана Найденова Проверил: Спец. Социални и културни политики на ЕС Доц.д-р Г.Апостолов Благоевград 2014 Съдържание: Увод.........................................................................................................................................3 I. Политиката на ЕС в сферата на образованието.................................3 1.

Категория на документа: Документи по
Войната на гьозите В края на 15 век Нидерландия става владение на Хабсбургите и впоследствие преминава към Испания. През 16 век Нидерландия се състои от 17 отделни провинции, ползващи се със самоуправление. От средата на 16 век се засилва ролята на протестантството и особено на Калвинизма. Северните провинции на Нидерландия са протестантски, а южните - католически. След епохата на Великите географски открития, Нидерландите се развиват бързо и областта става една от най - богатите в Европа. В не

Категория на документа: Документи по
Мрежови хардуер.Мрежови топологии. IP адресиране. 1.Мрежови Хардуер Основният хардуер необходим за свързване на един компютър в мрежата е мрежовата интерфейсна карта,която осъществява физическа връзки между компютъра и мрежовия кабел. Тя се инсталира в един от разширителните слотове на сървърите и потребителските компютри, а напоследък се интегрира директно в дънната платка. При производството си всяка мрежова карта получава уникален номер, известен като физически адрес (МАС address - Media Acc

Категория на документа: Документи по
TЕМИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ І. МЕНИДЖМЪНТ 1.1 Същност и харектеристики на управлението. Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда, която съществува от дълбока древност. То съпътства еволюцията и развитието на човешкото общество. Управлението като наука не възниква тогава, когато се наблюдава племенната организация, защото мащабите на съвместната чове

Категория на документа: Документи по
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" Стопански факултет Реферат На тема Бранд - търговска марка Изготвил: Ивайло Карагеров Спец: Стопанско управление Фак.№: СУЗ - 1304 Велико Търново 2014 г. Търговска марка 1.Какво е търговска марка. Търговска марка е знак, способен на различаване на продуктите или услугите, произведени или предоставени от едно предприятие от тези на други предприятия. Каквито и да са отличителни думи, букви, цифри, рисунки, илюстрации, форми, цветове, логота,

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет - Варна КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА Технология на обслужване при банкети, приеми, кетъринг, форуми и рум-сервиз * Наименование на фирмата и обекта: "О.К" ООД * Адрес на ресторанта: Морска гара * Ръководител на обекта: Иван Рачев Изготвил: Милена Йорданова Приел отчета: Фак. № 3300 Гл. Ас. Цигуларов Специалност: МХР задочно, І курс Дата на предаване: 30.09.2014 I. Обслужване на гости при специални случаи- запознаване с офертата и организацията на работа за съответния случа

Категория на документа: Документи по
Проблемът ,свързан с опазване на природната среда ,е един от най-актуалните и най-тревожните проблеми на нашето време.Той е свързан с ускореното икономическо и социално развитие на нашата цивилизация в глобален мащаб и поради това решаването му е проблем за оцеляване на човечеството .Общо известен е факта,че края на второто хилядолетие завърши с огромно негативно въздействие върху биосферата,с деградация на планетата и с нарушаване равновесието в природата от неразумно извлечената максимална из

Категория на документа: Документи по
 Аграрен Университет гр. Пловдив Разработка По Социология На тема : Изследване на потребителското поведение на клиентите на фирма "Aги-1" ООД Изготвил : Виктория Ганчева Ганчева АИ, 3 курс, 1б група, фак. №1563 Дисциплина : Социология Преподавател : доц. С.Видев ................. Предварителен анализ на ситуациата в "Аги-1" ООД. 1.Предмет на дейност на фирмата: Фирма "Аги-1" ООД се занимава с производството на сладкарски изделия. Разполага с богат асортимент от бисквити, пасти, торти и дребни с

Категория на документа: Документи по
УВОД: Пазарът на недвижими имоти е доста динамичен и постоянно променящ се. След огромният възход, който претърпя в периода между 2004-2008, той се срина с настъпването на икономическата криза. Oт тогава насам пазарът се срива все повече и повече до лятото на тази година когато се забелязва известно раздвижване. ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩЕ НА ПАЗАРЪТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: Недвижимите имоти съставляват основна част от богатството на всяка нация. Кризата и спадът в цените на недвижимите имоти доведоха до отмив

Категория на документа: Документи по
Брокери - дилъри и маркетмейкъри. Външни елементи на борсата са : 1. Централен депозитар - клирингови къщи и борсов арбитраж. Ивидинтът е АД , което е емитирало - изадало - финансови инструменти за търговия на борсата - акции и облигации. Тези дружества се наличат публични , защото са преминали процесът на листване на борсата. 2. Борсови инструменти - основни са акциите и облигациите , но съществуват и други инструменти, които са на разположение на пазарните участници като варанти , хибридни це

Категория на документа: Документи по
 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "ЕТИКЕТ, ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТОКОЛ" (СВИТЪК ЛЕКЦИИ ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР) МОДУЛ - 1: "ЕТИКЕТ И ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО" Т.1.1. "ЕТИКЕТ. БЕЗУПРЕЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАПОЗНАНСТВА, ПОЗДРАВЯВАНЕ, ПРИ ОБЩУВАНЕ И ВКЪЩИ" УЧЕБНИ ВЪПРОСИ: 1. Етикет - определение, видове (Определение за етикет. Видове етикет). 2. Запознанство и представяне. Поздравяване на познати и непознати. 2.1. Запознанство и представяне (Основни правила. Ред на представяне. К

Категория на документа: Документи по
 Принципи и правила на българския правопис 1. Българска азбука. Съвременната българска азбука се състои от 30 букви. Тъй като се приема, че звуковете (фонемите) са 45, от които 6 гласни и 39 съгласни, а буквите 30 - няма съответствие между звукове и букви. 1.1. Буквата ь няма звукова стойност и се употребява за означаване на мека съгласна пред о: Жельо, партньор, кльощав. 1.2. Буквите я и ю в началото на думата и след гласна се изговарят като йа, йу - йал, другийат, йунак, войувам; а когато са

Категория на документа: Документи по
 Романовата вълна през 50-те и 60-те години на ХХ век Развитието на романа след Иван Вазов е белязано от почти половин век пауза, по времето на която големите епически форми остават в периферията на литературното пространство. Новата "романова вълна" на 50-те години е предизвикана от процеси, близки до същността на следосвобожденската епоха от края на XIX век. Появата на романа като доминиращ жанр в определена културна ситуация е свързана с някакъв исторически прелом. Той поставя в съвършено но

Категория на документа: Документи по
LEKCII OX I Теория за строежа на органичните съединения. Химични връзки. Основа на органичната химия се явява теорията за строежа на органичните съединения. Създаването на такава теория е свързано с имената на редица известни учени от края на ХІХ и началото на ХХ век като Берцелиус, Кекуле, Колбе, Купър и особено Бутлеров. Последният създава една стройна теория за структурата на химичните съединения. Основните положения на структурната теория могат накратко да се дефинират по следния начин : 1

Категория на документа: Документи по
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА (курс лекции) Учебна година 2007/2008 Специалност МИТП (трети семестър) Иван Крумов КУРТЕВ УЧЕБНА ПРОГРАМА 1. Предмет на техническата информатика. Развитие на компютърната архитектура. Поколения компютри - обобщена структура и характеристики. 3 ч. 2. Централен процесор. Основни задачи на процесора. Функционални блокове на процесора. Мощност на процесора. Набор команди. Организация на изчислителния процес. Съвместяване на операциите в процесорите. CISC и RISC процесори. Ар

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа по Бизнес анализи Тема: Анализ на източниците на конкурентни предимства на металургичните компании "Алкомет"АД и "КЦМ 2000"АД Изготвили: Пенко Джеферов ф.н. 9811 Георги Милитаров ф.н. 9794 Проверили: Специалност: Мениджмънт Гл.Ас.Веселина Група: 59 Максимова I. Състояние на металургичния сектор в България С близо 12% дял от общата промишлена продукция и над 16% от продуктовия износ на страната през миналата година металургичният сектор устойчиво е останал една от ключовите индус

Категория на документа: Документи по
 Тема 1: Физични свойства. Под физични свойства се разбира съвкупността от величини, характеризиращи физични обекти или явления в материалния свят, общи за можество обекти или явления, но индивидуални в количествено отношение за всеки от тях: маса, обем, плътност, порьозност и др. Към физичните свойства се отнасят тези, изразяващи способността на материалите да реагират на въздействията на физични фактори: гравитационни, топлинни, акустични, електрически, излъчвания (рентгенови, ядрени и др.),

Категория на документа: Документи по
ТЕМА: "АДАМ СМИТ И НЕГОВОТО МЯСТО В ИСТОРИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ. ВЪЗГЛЕДИТЕ МУ ЗА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ" През ХVІІІ век живее и твори един от най-великите икономисти в историята на икономическата теория , който поставя основата на днешните ни икономически разбирания и до голяма степен оказват влияние не само върху икономиката , но и върху световната история .Това е основоположника на икономическия класицизъм - Адам Смит . Той живее и твори във време, когато индустриалната револ

Яндекс.Метрика
92 92 100 100