Карта 64


Категория на документа: Документи по
2.1.2.1. Транспорт Добре развитата и висококачествена транспортна мрежа е жизненоважен фактор за развитието и растежа на българската икономика поради следните причини: i. развитието на България като малка отворена икономика зависи в голяма степен от разширяването на нейните международни търговски отношения; ii. страните-членки на Европейския съюз са главните търговски партньори на България. Тъй като износът на страната включва предимно суровини и полуфабрикати, за които са от значение транспорт

Категория на документа: Документи по
Текст. Признаци на текста Текстът е езиково произведение, чийто смисъл се изгражда чрез елементите на езика, свързващи се помежду си по правилата на езика. Езикови единици и връзката между тях: Фонема: най-малките единици на езика, от които се образуват морфемите, са звуковете. В науката те се наричат фонеми. Морфема: морфемите (корен, представка, наставка, окончание, определителен член) са най-малките езикови единици с определено значение. Дума: основни езикови единици, с които се назовават пр

Категория на документа: Документи по
"Ветрената мелница" - възхвала на труда, творческото начало в бита и душевността на българина Димитър Иванов Стоянов е роден на 18 юли 1877 г. в с. Байлово. Като малък чете Ботев, но страстта му е рисуването. За пръв път "Ветрената мелница" е публикуван в сп. "Летописи" (септ. 1902 г.) под заглавие "Ветърната мелница.Разказ." , с подпис Елин Пелин и посвещение " Брату си Хр. Иванову". Племенникът на Елин Пелин д-р Ив. Велков разказва, че като праобраз за Лазар Дъбака е послужил бащата на писате

Категория на документа: Документи по
Технически Университет - София Факултет по електронна техника и технологии Основи на Инженерното Проектиране Курсова задача № 1 - "Електрически схеми" Разработил: Симеон Петров Нели Петрова Специалност: Електроника Електроника Поток: 6 6 Група: 54-А 54-А Фак. Номер: 101214048 101214--- Проверил: /В. Пенчев/ Инженерен анализ на изделието Определяне на главната и основните функции ГФ: Осигурява оторизиран достъп. ОФ1: отключване на бравата (Електронен ключ ). ОФ2: формира сигнал установяващ триге

Категория на документа: Документи по
 I. УВОД 1. Обект - Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС) са счетоводните стандарти за ползване от предприятия от публичния сектор по целия свят при изготвянето на финансовите отчети. 2. Предмет - предмета на МССПС разглежда състоянието, проблемите и отклоненията на стандартизацията на счетоводството в предприятията от публичния сектор, както и процесът на стандартизация в текущ и проспективен аспект. 3. Цел - Съветът за Международни счетоводни стандарти за публичния с

Категория на документа: Документи по
Пътуващият човек и странстващите сюжети в културата на ХVІІІ век Дияна Николова Човешкото битие-в-света е твърде пластично. Идеята за положеността на човека в света, както и художествените рефлексии на тази идея са специфични за различните културни периоди. Промяната на обитавания от човека свят е свързана с промяна на представите и за света, и за човека в него. В този смисъл очевидно е различно социо-културното битие на човека от гръцкия класически полис, от времената на римската империя, от п

Категория на документа: Документи по
 Гено Генов "Е Л Е К Т Р А" от ЕВРИПИД През Античноста трагедията е единственият жанр, чрез чието посредничество се разказват митове пред събраната /обикновено за някой божески празник/ племенна или по-късно общност в Древна Елада. Тогава персонажите свързани чрез неизменния механизъм, на който е подчинен мита. Нищо не може да спре, смути или преориентира развоя на събитията, които изграждат използвания от трагическия поет мит. "За явната склонност към разсъждения Еврипид си спечелил прозвището

Категория на документа: Документи по
Първа песен Хора и Богове; Темата за войната и мира; Темата за свадата и помирението "Илиада" на Омир е най-високохудожествената епическа поема от троянския митологичен цикъл. Чрез личната съдба на героите, Омир говори за обобщения образ на воина. Представени като племенни военни вождове, героите символизират най-същественото, най-доброто от идеала за войнска чест и достойнство, но в същото време са носители на обикновени човешки слабости. Големият конфликт м/у Агамемнон и Ахил е реално следств

Категория на документа: Документи по
12. Изветряване на почвообразуването. Има 2 сложни големи процеси: изветряване и почвообразуване. Изветряването е съвкупност от процеси и явления които предизвикват механично раздробяване. Изветряването предшества почвообразуването. Източник на това извет ряване са скалите. Те са получени в резултат от изстиването на магмата. Образувани са при темп. 1000гр. и голямо налягане. Минералите са природни тела с еднороден физичен строеж и постоянен хим.състав. Процесите на изветряване се разделят на 3

Категория на документа: Документи по
ИСТОРИЧЕСКИЯТ ЕПОС КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО ЧУВСТВО И СЪЗНАНИЕ Може да се каже, че духовното развитие на нашия народ преди епохата на Възраждането най-добре е представено в неговите поетически творения, в многобройните и разнообразни народни песни, легенди, приказки и пословици. От всички тия произведения ние съдим за българския народен език и бит, за отношенията на българина към историческата действителност, сред която е живял, за неговото въображение и чувство, за неговата мисъл и воля, з

Категория на документа: Документи по
 Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград Курсова работа Тема: България и Европейският съюз в областта на културата Изготвил: Проверил: Степен на обучение: Подпис: .................... Фак. №: Спец: Идеята за обединена Европа дерзае много велики личности. Още в началото на 16в. в годините на реформациите в един велик ум за времето си се заражда идеята за обединена Европа- Еразъм Ротердамски. Именно той дава лице на новата наднационална Европа. Това обединение, за което говори тряб

Категория на документа: Документи по
Лицата на Бай Ганьо в книгата на Алеко Константинов Книгата "Бай Ганьо" е емблематичният текст в творчеството на Ал. Константинов. Този текст надхвърля с битието си ситуацията на своето създаване и се превръща в едно от назоваванията на българското (в неговия културния контекст) при съизмерването му с другия свят. Алековият герой е многолик, с многобройни проявления - различните ситуации провокират Бай Ганьо да изтъкне едно или друго свое устойчиво качество. И героят, и книгата предизвикват във

Категория на документа: Документи по
Физическите и нравствените добродетели на българката в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков Пенчо Славейков е най - нежният и най - вглъбеният български поет, обладан от силна любов към българския народ, чиито най - прекрасни творби той възпява в редица от творбите си. Основно в този род произведения е народния бит, а успоредно с това той поставя много психологични и етични проблеми от живота на хората. Стъпил здраво върху традициите на българското народно творчество, Славейков създава няколко в

Категория на документа: Документи по
 1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. ОСНОВНИ ТИПОВЕ ДАННИ 1.1. СИНТАКСИС НА ЕЗИКА Синтаксисът на формалните езици, каквито са езиците за програмиране, включва три елемента: азбука, лексика и граматика. Азбуката на един език е множеството от допустимите символи. Това множество е крайно и е предварително фиксирано. От азбуката на езика по определени правила (лексически правила) се формират думите на езика, които се наричат лексеми. От лексeмите, съгласно правилата на граматиката, се образуват изреченията на език

Категория на документа: Документи по
Атмосферата се оценява като замърсена, когато в нея присъстват вредни газове, пари, течни или твърди частици, включително и радиоактивни, които влияят неблагоприятно на живите организми и растителността, променят климата на Земята, намаляват видимостта, както и нанасяне на материални щети.Тези замърсители спомагат за разпространението на хронични заболявания на дихателните пътища. Особено опасно е т.нар. смогово съединение на атмосферата. В този случай се увеличава съдаржанието на мъгла, течни

Категория на документа: Документи по
Скоростта на развитие на науката в наше време е поразителна. Буквално в продължение на един-два човешки живота протекоха гигантски изменения във физиката, астрономията, биологията, пък и в много други области Трудно се осъзнава, че електронът, рентгеновите лъчи и радиоактивността са открити само преди малко повече от сто години, а квантовата теория е родена едва през 1900 г. Какво са сто години в сравнение не само с 3-те милиарда години от момента, в който се заражда животът на Земята, а и с въ

Категория на документа: Документи по
Предренесанс (Лекция 1) Терминът "Предренесанс" (Протор - е за Италия) го налага Якоб Бурлард. Това е понятие, с което се обозначава преходът между Средновековие и Ренесанс. Време на двоен светоусет и големи трансформации. Характерен културен процес, нови явления, нетипични за Западна Европа. В процеса на промяна на културата възникват нови идеи за свободата, избора и смисъла на земния живот. След 12 век в Западна Европа се реабилитира театътът и набират сила нови идеи, които ще доведат до Рене

Категория на документа: Документи по
Сприхавостта, хумора, съмнението и боята имам от баща си, а от майка си - любовта към народната песен, сърдечността, вярата, поезията: демонът и ангелът, които поменавам в поезията си. Биография Пейо Тотев Крачолов, по-известен като Пейо Яворов, е български поет символист и революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, смятан за един от най-големите български поети на 20 век. Той е поет юноша. Роден е в град Чирпан на 1 януари 1878 година. Завършва V гимназиале

Категория на документа: Документи по
1.Съществуване на лирическата творба Литературата днес се отъждествява с книгата. Книгата е носител на художествено произведение. Тя е основният начин на разпространение на литературната творба. Има различни начини за поднасяне на литературния текст, но най-удобния е книгата. Текста е система от знаци, които имат смисъл. Съществува социален и индивидуален прочит на книгата. При индивидуалния прочит всеки преживява текста, допълва го със спомени, асоциации и тн. Личният опит участвува в процеса

Категория на документа: Документи по
Разобличителният порок и възнаградената добродетел в комедията "Тартюф" на Молиер (ЛИС) Комедията "Тартюф" на Молиер е поставена на сцена за пръв път в цялостен вид през 1669 година. От епохата на Класицизма до днес творбата на Жан-Батист Поклен е най-играната пиеса в "Комеди франсез". В центъра на произведението е лицемерният набожник Тартюф. Действията на героя не отговарят на думите му. "Праведният" човек не успява да устои на земните изкушения и дори проявява порочни наклонности. На неговия

Категория на документа: Документи по
Образът на Тартюф според едноименната комедия на Молиер Освен с интересния,завладяващ сюжет,оригинална композиция и остроумен диалог,комедията "Тартюф" впечатлява и с изградените характери.До голяма степен това са образи-типове,но големият талант на Молиер не е могъл да се ограничи само в типа и е създал ярки,колоритни,пълнокръвни индивидуалности. Още с вдигането на завесата,зрителят вижда своеобразна колективна снимка.От нея постепенно се открояват отделните лица. Всеки герой преследва строго

Категория на документа: Документи по
Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър" КУРСОВА РАБОТА По дисциплината : Комуникация при екстремални ситуации На тема : "Анализ на рискови, кризисни и екстремални ситуации в Европа-комуникационни, информационни и медийни аспекти" - Наводненията в село Бисер през очите на света Изготвил: Проверил: От 2003 г. тече спор кой отговаря за стопанисването на язовир "Иваново" - намира се на територията на Община Харманли, но водата от басейна се използва с предимство като противопожарен резер

Категория на документа: Документи по
"История славянобългарска " на Паисий - страстен зов за национално осъзнаване Произведението "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. Появата на творбата е изпълнение на един от формалните белези на задължителния цивилизационен модел от втората половина на 18 век. Това произведение олицетворява, засилва и подхранва започналия по това време сред българите процес на изграждане на национална идентичност. То има за цел да възкреси народното самосъзнание на поробен

Категория на документа: Документи по
 Човекът и войната в "Крадеца на праскови" В повестта на Емилиян Станев"Крадецът на праскови" взаимната обвързаност на човешката съдба времето е представена чрез драматичните преживявания на героите,както и чрез техните представи за човешко щастие и свобода на духа. Романтичната любов и нейната трагична развръзка са разказани в контекста на времето,което жестоко ограничава личния избор на човека.Въвлича го в абсурда на войната и омразата.Съдбата на героите е част от човешкото страдание,предизви

Категория на документа: Документи по
ПИСАТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ Въведение. Щрихи към целостта. Диференцирането на две социокултурни формации - предосвобожденска и следосвобожденска, играе основна роля в настоящото изследване. Така се установява рамка, която разделя явления с елементарно значение и с най-висша фреквенция. Включването към модела на много важни промени и търсенето на връзки между формациите е предмет на друго изследване. При нас подялбата на две формации има други цели. С помощта на прости мерки за изследване ще

Категория на документа: Документи по
 Дон Кихот и Санчо Панса - двама верни другари, тръгнали по един и същи път, споделящи едни и същи приключения или два коренно различни персонажа, живеещи в два взаимно противопоставящи се свята. Този въпрос е толкова противоречив, колкото и главните герои в романа на Сервантес. В началото авторът ни запознава с безрасъдния, но и мъдър в лудостта си, беден идалго - Алонсо Кехана, който от любител - читател на рицарски романи, се превръща в един истински доблестен рицар - Дон Кихот, вярващ в доб

Категория на документа: Документи по
 Факултет: "Транспортен Мениджмънт" Катедра: "Икономика и счетоводство в транспорта" Специалност: "Икономика на транспорта" SWOT анализ на железопътният транспорт По дисциплината "Икономика на транспорта" Изготвили: Проверили: Адриана Руменова Спасова доц. Д. Тодорова Натали Павлова Павлова гл.ас. Г. Кирилова Група 1931 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Въведение. 2. Силни страни на железопътния транспорт 3. Слаби страни на железопътния транспорт 4. Възможности на железопътния транспорт 5. Заплахи на железопътния

Категория на документа: Документи по
 БИТЪТ И ИСТОРИЯТА В РОМАНА НА ВАЗОВ ''ПОД ИГОТО'' 1.Заглавие и подзаглавие Конкретно насочва вниманието към определен период,към време оставило траен белег в народното съзнание.Личен спомен за съвременниците.под- текстово насочва вниманието към роба. Етапи на въстанието: -подготовката -избухването -поражението ''живота''-бита на българите(конкретизира етническата принадлежност на героите в романа) Доуточнява времевия отрязък от бълг.история.''предвечерието''-напреже- ние очакване за промяна,за

Категория на документа: Документи по
Лекция 9 5. Геоложка документация на проучвателните изработки Находищата на полезни изкопаеми в процеса на проучване се изучават чрез документиране на геологопроучвателните изработки. Геоложкото документиране осигурява данни за изясняване: 1. геоложкия строеж 2. структурните особености на находището 3. морфологията на тялото на полезното изкопаемо 4. степента и характера на тяхната променливост и вътрешния строеж 5. пространственото разпространение на различните природни типове, качество на сур

Категория на документа: Документи по
 Емилиян Станев нарича Елин Пелин "най-сладкодумния изразител на българската поетика".Като чели това определя най-добре представя същноста на един от най-големите български разказвачи.Промените в българското битие и духовност в края на XІX и началото на XX век в литературата се осмислят като морални категори.Елин-Пелиновите разкази и повести ги виждат не като социално политически и икономически процеси,а като конфликт м/у доброто и злото като гобел на доброто.Въпреки тежкото си битие Елин Пелин

Категория на документа: Документи по
Ив.Вазов - "Епопея на забравените" Възхвала на патриотичния подвиг Вазовото творчество е символ на единство м/у поет и народ. Поетът трябва да е преди всичко българин, гражданин на своята епоха, син на своето време- от този демократичен принцип той се ръководи в цялостното си половинвековно творчество. Възрожденската епоха винаги поражда най-дълбоки мисли и чувства у Вазов. Последните робски години с бурните си събития, със своите борби и герой вълнуват поета, стават неизчерпаем източник на тво

Категория на документа: Документи по
2. Nexus Constructions (Synt) I. Intro - an NC is a structure centered around a non-finite verb form, i.e. an infinitive, an -ing form, or a past participle. NC vs. the clause. Just like the clause the N expresses a predication. In this they are similar and are based on a predicative relation. The difference is that in the clause the syntagmatic relations are explicitly marked (who does what to whom), whereas in the NC these relations remain in the sphere of logic and open for interpretation ac

Категория на документа: Документи по
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Р Е Ф Е Р А Т ТЕМА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ - ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО І-ВИ КУРС МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2005 ГОД. Проектирането, внедряването и използването на Интернет-технологиите все повече намира място и реализация в различните области на съзнателната човешка дейност. Интернет /International Network/, който преживя исти

Категория на документа: Документи по
Атанас Далчев "болница" Първата стихосбирка на Атанас Далчев "Прозорец", излязла през 1926г., заявява присъствие на нов творчески свят в българската поезия. Далчев не се интересува от метафоричния език на инобитието. Търси неуловимите състояния на духа, дакосващ предметния свят на човека с терзанията на мисълта. Границата между тленно материално и духовно вечно изкушава поетичните сетива на Далчев. В живота на вещите в техния покой открива средата на неугасима духовност. Далчев се вглежда в пре

Категория на документа: Документи по
ОМИР И НЕГОВОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ Първите запазени произведения в европейската литература са "Илиада" и "Одисея". Те са свързани с името на великия древногръцки поет Омир. Сигурни сведения за неговия живот нямаме. Запазените осем биографии са от късно време и са изпълнени с митични сведения и невероятни измислици. Не знаем със сигурност дори неговото родно място. Още в древността много градове и селища са си оспорвали честта да бъдат родно място на Омир. Достигнало е до нас двустишието: Селища седем

Категория на документа: Документи по
Екзистенциални мотиви в творчеството на Йовков Първите десетилетия на ХХ век за България са свързани с горчиви равносметки. Поредица от три войни води до национална катастрофа, в рамките на която родното трагично се разпада. След септемврийското въстание кризата на националните идеали се изявява в нова светлина - българите вече не са насилствено разделени, а са в осъзната вражда едни срещу други. Възжеланата България на Вазовото поколение за Гео Милев става "Безсмислената Химера Отечество". Мит

Категория на документа: Документи по
 Част I. Модел на комуникациите в ТБ Агрикол България АД Ефективното управление на хората в организацията изисква осмисляне на няколко поведенчески фактора. Със сигурност комуникацията е един от тях. Комуникацията прониква в управленските функции планиране, организиране и контрол и в този смисъл тя има значение на свързваща дейност в управлението на организацията. 1. Организационна структура и комуникационни взаимодействия на ТБ Кредит Агрикол АД. Структурата на всяка организация трябва да осиг

Категория на документа: Документи по
 Семестриална работа на тема: "Аграрна икономика" Изготвил: Димитър Цветанов Димитров Специалност: ,,Аграрна икономика" Дата:11.11.2014г. Проверяващи:Доц. И.Пантелеева Доц. В.Блажева I Състояние на аграрния отрасъл и мястото му в националната икономика 1. Състояние на аграрния отрасъл Икономиката на Република България през 2007 г. - първата година от членството в ЕС, се характеризира със стабилност и растеж на основните макроикономически показатели. Създаденият брутен вътрешен продукт ( БВП) пр

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" ДИСЦИПЛИНА "ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Курсова работа по дисциплината "Делова кореспонденция" Изготвил: Възложили: Христо Георгиев Иванов ст.преп. Р. Алтимирска Фак.№ 11113031 Група 1240 ст.преп. С. Мицева Поток 126 СЪДЪРЖАНИЕ: 1. CV по европейски формат............................................................. стр. 3 2. Наративна автобиография........................................................

Категория на документа: Документи по
 Факултет " Международна икономика и администрация" Катедра " Администрация и управление " По учебната дисциплина : Практикум за офис мениджъри На тема : Проведено практическо обучение Варна 2014 година Съдържание Информация за АГ болница - град Варна 3 стр. Информация за Община Варна 4 стр Информация за "Пазари" ЕАД - град Варна 7 стр "СБАГАЛ проф. Д-рД.Стаматов - Варна" ЕООД За кореспонденция се използва абв-поща. Кореспонденцията с Община Варна - Дневен ред. Болницата е база за обучение - из

Категория на документа: Документи по
Функции и фактори на предприемачеството Ролята на предприемачеството е фундаментално важна за разбирането на случващото се в икономиката. Неслучайно от векове насам значимите икономически мислители са се опитвали да обяснят функцията и мястото на предприемача - какво е той, как действа, какви са ефектите от начинанията му за него самия и обществото. Понятието "предприемачество" се появява през 16-и век в Западна Европа, а по-късно като научен термин навлиза в писанията на безсмъртните Ришар дьо

Категория на документа: Документи по
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА КАТЕДРА "СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ" КУРСОВА ЗАДАЧА ПО ДИСЦИПЛИНАТА "МЕТОДИ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТОИЗСЛЕДВАНЕ": СОЦИОЛОГИЧЕСКА АНКЕТА НА ТЕМА: Трябва ли да е задължителна униформата в държавните училища в България? Студент: Преподавател: Специалност: Фак. № Варна 2014 г. Трябва ли да е задължителна униформата в държавните училища в България? I. Училищната униформа води началото си от Обединеното кралство, където е част от историята на образованието и културата на обществ

Категория на документа: Документи по
 БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ XX ВЕК Никакво преломно историческо събитие няма в България на границата между ХIХ и ХХ в. Но именно в това сравнително спокойно време на краткотрайната българска буржоазна belle Оpoque, когато вече са отшумели Освобождението, Съединението и Сръбско-българската война, а до новата вълна от войни и революции, от национални подеми и катастрофи има повече от десетилетие, на литературата е съдено да осъществи голям коренен поврат, много по-значим като културен прелом от

Категория на документа: Документи по
 1. Обща характеристика на институционалния механизъм на ЕС. а) ЕС и отношенията между институциите. Известно е, че първоначалната идея на някои от бащите -основатели на европейската интеграция е да се създаде Европейска федерация с ясно разпределение на правомощията между законодателите, изпълнителната и съдебната власт, и също така ясно разграничение между федералните отговорности и държавните правомощия. Правен израз на тази идея е моделът на Парижкия договор, учредяващ ЕОВС, който е в голям

Категория на документа: Документи по
II. СИСТЕМИ. СВОЙСТВА НА СИСТЕМИТЕ. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ Системата може да бъде представена като процес, при който резултатът е преобразуването на сигнали. Следователно системата има входен и изходен сигнал, като изходният сигнал е свързан с входния чрез преобразуването в системата. Дадена висококачествена система например получава записан звуков сигнал и го възпроизвежда. Ако тази система има възможност за регулиране на тона, можем да променяме параметрите на системата, т. е. качеството н

Категория на документа: Документи по
 Глава I ФИНАНСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ТЯХНОТО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 1. Същност, цели и функции на финансите на предприятието Най-важното в бизнеса са парите. Всяка фирма си прави сметка колко пари ще изразходи в стопанската дейност и колко пари ще получи. Образуването на паричните фндове и тяхното изразходване за осъществяване на определена дейност представлява същността на финансите на фирмата, а съвкупността от икономическите отношения, които възникват между фирмите, държавата и кредитнит

Категория на документа: Документи по
 "На прощаване" За Ботев,една от наи-светлите вазрожденски личности,изричаме думите: гениален поет,далбок ум и страстен боец.Но силата и красотата му е наи-вече в неговата поезия.Към стиховете,посветени на националноосжободителната борба,пренадлежи и стихотворението "На Прощаване" в което на централно място са величието на човека,пренесъл се в саможертва на революцията.Смисълът на стиха "патят е страшен,но славен" е двузначен:"страшен" защото борбата,която води лирическият герои е изпалнена с р

Категория на документа: Документи по
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПАРИЧНОТО ОБРЪЩЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2001 - 2005 Г. Таблиците "Парични агрегати" включват "Пари извън банките" и "Овърнайт депозити", представляващи паричен агрегат М1. Това са най - бързоликвидните парични инструменти за разплащане. Този компонент влияе непосредствено върху паричното обръщение. "Депозити с договорен матуритет до 2 години" и "Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца", съставляват квазипарите, които заедно с М1 образуват паричен агрегат М2

Категория на документа: Документи по
Поемата Ралица е една от най-значителните психологически поеми в българската литература. В нея Пенчо Славейков разкрива образа на своята героиня , която пленява не само с физическата си красота, но и със своите морални добродетели: трудолюбие,достойнство, честност, чиста любов.Тя е с ново съзнание "надмогнало"колективно- родовото като водещ принцип или личен избор на индивидуална съдба. Новаторството на Пенчо Славейков е проявено още в самия избор на заглавие.Заглавието е лаконично, изразително

Категория на документа: Документи по
Тема1. Методологични основи и проблеми на регионалната география в света и география на страните. Географията на страните (ГС)е интердисциплинарно направление в системата на географските науки. Методологичните И основи са тясно обвързани с регионалната и обществената. В по - широк смисъл тя заема междинно положение между природоползването, културната, социалната, политическата и икономическата география, картографията, ГИС и др. В най-широк смисъл ГС осъществява контакти с историята, философият

Категория на документа: Документи по
Трагедията "Антигона" на Софокъл отразява мисловните търсения на своето време, вечните въпроси за човека и неговия житейски избор. Те получават израз в ефектния образ на Антигона, дъщерята на Едип, впечатляваща със своята нравствена красота и твърдост. Двигател на драматическото действие в трагедията е нейният конфликт с владетеля на Тива, Креон. Той също носи чертите и вината на типичен трагически герой, но именно Антигона остава в смисловия фокус на творбата през цялото време. Трагедията носи

Категория на документа: Документи по
Русенски университет "Ангел Кънчев" Факултет "Бизнес и мениджмънт" Катедра "Икономика" Дисциплина: Международни отношения и външна политика на България Курсова работа На тема: Международни отношения и външна политика на България след Втората световна война Изготвил: Проверил: проф. д.ик.н. Вл. Чуков Русе, 2013 Структура на курсовата работа: Увод 1. България след края на Втората световна война 2. Постепенно възстановяване на международните отношения 3. Външна политика на България на Балканите *

Категория на документа: Документи по
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД Бакалавърска програма Специалност Туризъм Учебна дисциплина " Туристически организации " К У Р С О В А Р А Б О Т А Тема: " Разработил: Проверил: Петя Драгомирова Тараланска Проф. Николина Попова Фак. № 12568 Ирина Панчева Ботевград Април 2013 г. Биоразнообразието включва в себе си множеството гени, видове и екосистеми, които представляват живота на Земята. В момента ние ставаме свидетели на непрекъсната загуба на биоразнообразие, със сериозни последи

Категория на документа: Документи по
 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" КУРСОВА РАБОТА ДИСЦИПЛИНА: Бизнес комуникации и връзки с обществеността ТЕМА: Електронна комуникация Изготвил: Проверил: гр. Шумен 2014г. Съдържание: I. Въведение II. Видове електронна комуникация 1. Телефонна комуникация 1.1. Същност, предимства и недостатъци 1.2. Правила за ефективен разговор по телефона 1.3. Представяне на офиса при телефонно обаждане 1.4. Тактики при водене на телефонни разговори 1.5. Конферентна връзка 1.6. Мобилна кому

Категория на документа: Документи по
Човешката раса е голяма група от хора, които имат сходни морфологични и физиологични особености, също така са с общ произход и общ изходен ареал. Видът Хомосапиенс се подразделя на три големи раси, европеидна, негро-австралоидна и монгороина раса.Ареалът на възникване на европеидната раса е Европа и близкият Изток.Негро-австралоидната раса е възникнала в Африка и Ютоизточна Азия, а монголоидната раса в Азия.Тези три раси се рзличават по морфологични и физиологичните признаци. Най-важните морфол

Категория на документа: Документи по
Университет за национално и световно стопанство Курсова работа На тема: Определяне процесите и явленията, които са обект на прогнозиране, от една страна, и тези, които са обект на планиране, от друга, в предприятие "Данон Сердика" АД Изработили: Проверил: София, 2014г Съдържание: 1.Увод...........................................................................3 2.Същност на предприятие "Данон Сердика" АД.....................4 2.1 Описание на предприятието......................................4

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ КУРСОВА РАБОТА на тема " Анализ на електронните услуги за водачи на МПС, водещи се на отчет в гр. София " По дисциплината "ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ" Изготвил: Ръководител: Име: Специалност: Електронен Бизнес и Електронно Управление Съдържание Въведение................................................................................................... 3 Същност на електронните административни услуги..............................

Категория на документа: Документи по
НЕВЯНА СТЕФАНОВА ДАНАИЛОВА МАРКЕТИНГ СОФИЯ 1998г. Авторът на учебника "Маркетинг" доц. д-р по ик. НЕВЯНА ДАНАИЛОВА е Директор на Центъра за външноикономическа подготовка на кадри към Министерството на търговията и туризма. Член е на Американската маркетингова асоциация и на Европейския съвет по мениджмънт. Преподава маркетинг и международен бизнес в СУ"Св. Кл. Охридски" и Нов български университет. Има издадени монографии, учебници и статии. Специализирала е в Русия, Австрия, Гърция, Дания, Япо

Категория на документа: Документи по
ТЕМА : 1 Психологията като наука . Място на психологията в системата на науките . Обект предмет и задачи на психологията . Връзка на психологията с естествознанието , философията и социалните науки. Психологията възниква като самостоятелна дисциплина и наука в края на 19 век и носи старогръцко название - от "психе" /душа , дух / и " логос" /слово , учение , знание/. Още от самота название на психологията /"учение за душата"/ подсказва , че съдържанието на нейния предмет на познание е вътрешният

Категория на документа: Документи по
1. Инвестиционен посредник е лице, което по занятие предоставя една или повече инвестиционни услуги или извършва една или повече инвестиционни дейности. * Инвестационни услуги и дейности са : 1. Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти. 2. Изпълнение на нареждания за сметка на клиенти. 3. Сделки за собствена сметка на клиенти. 4. Управление на портфейл. 5. Предоставяне на инве

Категория на документа: Документи по
Basys2 е дизайн на цифрова схема и имплементационна платформа, която всеки може да използва, за да придобе опит в изграждане на реални цифрови схеми. Създадена на базата на програмируемата матрица Xilinx Spartan-ЗЕ и USB контролер Atmel AT90USB2, Basys2 осигурява пълен, готов за използване хардуер, подходящ за изграждане на схеми, вариращи от основните логически устройства до сложни контролери. Включенa e голяма колекция от входно - изходни устройства и всички програмируеми матрици за изграждан

Категория на документа: Документи по
Икономическа социология I.Методологични основи на общата социология. методология-основа-теоритична-на дадената наука-органична съвкупност:от принципите господстващи в дадена наука от нейните цели и задачи, от нейния предмет за изучаване от предметната и област, от основните категории и раб. понятия,които тя използва, от нейните осн. парадигми, твърдения и хипотези, от методите,които тя използва в изследванията си. Възникване на общата социология 1.Същност,особености и статус на общата социологи

Категория на документа: Документи по
 1. Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа. В началото на века Е.Ръдърфорд предлага свой модел за строежа на атома, известен като ядрен (планетарен) модел. Според него разположението на положителните и отрицателните заряди в атома е подобно на това на телата в слънчевата с-ма. В центъра на атома са концентрирани цялата му маса и положителните заряди, образуващи ядрото. Около ядрото обикалят електроните на разстояния, отговарящи на тези, на които

Категория на документа: Документи по
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС" КАТЕДРА "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ" Курсов проект по: Информационни аспекти на сигурността На тема: "Разработване на вариант на система за физическа сигурност на супермаркет от голяма международна верига " Проверил: Изготвили: Проф. Д.в.н. инж. Манол Млеченков Иван Иванчев -фак. № 1117564 Александър Маринов -фак. № 1117551 Шумен 2014 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАН

Категория на документа: Документи по
"ИЛИАДА" - ОМИР Омир разказва в "Илиада" за събитията от последната десета година на Троянската война.Богатото съдържание на поемата дава основание в сегашно време изследователите да я нарекат "превъзходна енциклопедия на древността". Един от главните герои в тази творба е Ахил. Освен, че е велик войн, той е преизпълнен с непокорно чувство на гняв. Не случайно поемата започва така: "Музо, възпей оня гибелен гняв на Ахила Пелеев, който донесе безбройни беди на войските ахейски...". Човешкият жив

Категория на документа: Документи по
Системи и условия за устойчиво развитие Устойчиво развитие - когато говорим за устойчиво развитие това е идея, концепция, която е приета от международната общност като алтернатива на песимистичния начин на разглеждане на икономическото, социално и екологично развитие. То се свързва с публикуването на доклад "Нашето общо бъдеще" приет на 2рата конференция в Рио де Жанейро през 1992г. според този доклад - процес с който се удовлетворяват потребностите на сегашното поколение без да се отнемат възм

Категория на документа: Документи по
Югозападен Университет "Неофит Рилски" Гр. Благоевград Превенция на престъпността и агресията Приел: Доц. д-р Р. Манчева Дата: 17.12.2013г. В последните години все по-голямо значение заема проблема за агресивното поведение и свързаната с него престъпност сред младежката възраст. Агресивното поведение е постоянен спътник на училищния живот.Почти ежедневие са жестоките сбивания между ученици , грубото отношение към преподавателите и родителите. Проблемът за агресията при подрастващите във всичкит

Категория на документа: Документи по
ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРЕН ЖИВОТ СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА КУЛТУРНО-ИГТОРИЧЕСКОТО ВРЕМЕ тече по различни начини на "циферблата" на националната ни история. През двадесетте години то е забързано, любопитно, напрегнато, експериментиращо. През тридесетте години времето сякаш се "успокоява" и забавя своя ход. В началото на четиридесетте културният живот започва бавно да стихва и попада в поредната "мъртва зона" на военното безумие и безвремие. Като цяло периодът между войните се характеризира с под

Категория на документа: Документи по
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - "ЗИМНИ ВЕЧЕРИ" ГРАДЪТ И ЧОВЕКЪТ Поетът, роден край Егея, озовал се в столичния град, бързо разбира, че слънцето и топлината, усмихнатият повей на южния вятър от родния край ще останат само в най-интимните кътчета на неговото съзнание. В новата действителност няма място за тях. Тя предлага студенина и неуютност, мизерия и отчаяние. Цикълът "Зимни вечери" дава най-пълна представа за града и неговата социална реалност. Той е недружелюбен, неприветлив и отблъскващ, прилича на ка

Категория на документа: Документи по
"История Славянобългарска" е емблематичен текст в който се утвърждават ключовите понятия за националната ни идентичност: народ - език - отечество. В този смисъл творбата на монаха се превръща в превръща в своеобразна програма на Българското възраждане. Адресирана към настоящето, тя търси ценностни опори в миналото, за да очертае контурите на една оптимистична визия за бъдещето на народа ни. Защото народ, който е наследник на храбри и достойни предходници не може да погине. Не могат да изтлеят в

Категория на документа: Документи по
 ПЕЙО ЯВОРОВ (1878 - 1914) 1878, 1 януари - роден в Чирпан. 1890 - завършва трети клас в Чирпанското главно у-ще. 1891 - 1893 - учи в Пловдивската мъжка гимназия - ІV и V класически клас. Прави първите си поетически опити. Увлича се от социалистическите идеи. 1893 - 1900 - работи като телеграфист в Чирпан, Ст. Загора, Сливен, Стралджа, Анхиало. 1896 - печата първото си стихотворение - ,,Пролетната жалба на орача". 1898 - започва да публикува свои творби в сп. ,,Мисъл". 1900 - с помощта на д-р К

Категория на документа: Документи по
 Въведение: Kaufland АД е верига магазини за хранителни стоки за търговия на дребно. Първият хипермаркет отваря врати в Германия през 1984 година. До момента компанията разполага с над 1000 магазина в Германия, Чехия, Полша, Румъния и България. Първият магазин на Кауфланд на територията на България е отворен на 9 март 2006г. в гр. Пловдив. Хипермаркетите Kaufland предлагат голям асортимент от продукти от регионални производители, както и екологични и маркови продукти. Разполагат и със собствена

Категория на документа: Документи по
"Da byde den" ot Hrsto Smirnenski - analiz В историята на българската литература стихосбирката на Хр. Смирненски "Да бъде ден" дълго време се интерпретира като етапен текст, който маркира един "от върховете на революционната поезия" От гледна точка на историческия и културен фон поетическите текстове на Смирненски се ситуират в контекста на ключови европейски и български политически събития - Октомврийската революция в Русия /1917/, въстанието на спартакистите в Берлин /1919/, опитът за установ

Категория на документа: Документи по
1.Понятие за Гражданско право. Система на Гражданското право.Предмет и система на общата част. Терминът "гражданско право" води началото си от Римското право и е буквален превод на ius civile. Още в Римското право се е очертала онази нормативна съвкупност, която днес наричаме частно право. Исторически съвременното континентално право произхожда от Римското право. Това, което е допринесло последното да оцелее в продължение на столетия и да залегне в основата на модерните правни системи е, че то

Категория на документа: Документи по
Видове туризъм в област Бургас Проучване на разработени туристически продукти и дестинации, свързани с рекреационен (морски) туризъм; спа-туризъм; еко туризъм; селски туризъм; винен туризъм; ловен туризъм; екстремен туризъм и други видове туризъм, свързан със свободното време - голф, спорт и уелнес. Анализът на туристическите ресурси показа, че Бургас има потенциални възможности за развитие на следните видове туризъм: 1. МОРСКИ РЕКРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ Черноморското крайбрежие на Бургаска област е ч

Категория на документа: Документи по
Георг Зимел. Формалната социология на Георг Зимел 1.Живот,творчество,време Георг Зимел е роден на 1 Март 1858г. в Берлин.Той е седмото дете на заможно еврейско семейство.Един приятел на семейството , собственик на издателство за музикална литература , поема грижите по отглеждането на малкия Георг , тъй като баща му умира много рано.Можем да правим само догатки за следите , които ос- тавя в детската душа съдбата,и какво отражение намират те по-късно в творчeството на този забележителен мислител.

Категория на документа: Документи по
1."Епически песни"- идеята за художествената цялост у Пенчо Славейков Първият поетичен сб. на Пенчо Славейков "Епически песни" 1896-98 е културен синтез, модерна интерпретация на фолклора, митологични и исторически мотиви. Авторът прави опит да осмисли художествено собствените си творби, естетическата си позиция и началата на своето мислене. В сб. в първото издание има освен оригинални песни и преводи, като в последвалите преработки те отпадат и остават само оригиналните творби. Има многовариан

Категория на документа: Документи по
МИНИСТЕРСТВО НА ПРОСВЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА КОМРАТСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ Допуска се до защита Протокол №__от "__"____2012 г. И. д. зав. катедрата ____________ Малкова С.О. ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ВЕЛИКО И БЕЗСМЪРТНО ДИПЛОМНА РАБОТА Дипломантка: Юна Ковач студентка от IV курс група БА-08 Научен ръководител: д-р Л. В. Бойкова Комрат - 2012 СЪДЪРЖАНИЕ: УВОД.......................................................................

Категория на документа: Документи по
 Тема № 1: ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНАТА НАУКА. І. Обща характеристика на наказателното право. Най - общо правото може да бъде определено, като съвкупност или система от правила за поведение на хората в обществото установени или санкционирани от държавата и отразяващи волята на законодателя, чието спазване от правните субекти се гарантира от възможността да се използва държавна принуда. Основните особености на наказателното право, чр

Категория на документа: Документи по
ШУ "Епископ Константин Преславски Център "Магистърско обучение" РЕФЕРАТ По: Регионална политика за интеграция на маргинализирани групи На тема: "Същност, характерни черти и компоненти на маргинална група" Шумен, 2013г. Маргинализация, нарачена още социално изключване в социологията означава изтласкване на социални групи, общности или отделни индивиди в "покрайнините" на социума. Този процес е по-често групов. Това е неглижиране, отнемане на социални или граждански права, игнориране, липса на ви

Категория на документа: Документи по
Възрастова психология Въведение: Детство, юношество, младост, зрелост, старост- своеобразни епохи в човешкия живот, всяка от които неумолимо заменя предишната. Последователността на възрастовите етапи се характеризира с необратимост, с определена продължителност и неизбежна смяна на периодите. В тази особеност се изразява една от закономерностите, фиксирани в генетичната програма на човека. А именно- закономерностите на развитието на човека са един от съществените генетични белези. Какво е възр

Категория на документа: Документи по
"ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ" НА ЕСХИЛ И СИМВОЛЪТ НА БУНТАРЯ Античността нарекла Есхил "баща на трагедията". Това почетно прозвище се оправдава не само от предимството, че живял преди Софокъл и Еврипид, а и защото в неговото творчество трагедията се превърнала от тържествена оратория в драма. В пети век - века на гръцката класика - ценели Есхил за високата идейност и възвишената поетичност на неговия образен език,[1] който, естествено, тогава бил напълно разбираем. Особено показателна е оценката на ко

Категория на документа: Документи по
Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика Регионален балкански център гр. ВАРНА По дисциплина: Счетоводен отчет ТЕМА: Счетоводен баланс. Счетоводни сметки СПЕЦИАЛНОСТ: Счетоводство, анализ и одит Ноември 2005 СЪДЪРЖАНИЕ СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС...............................................................................3 І. Обща характеристика ................................................................................3 ІІ. Структура и съдържание на счетоводния баланс

Категория на документа: Документи по
"Страст"- анализ Алеко Константинов В своето творчество Алеко Константинов обхваща сравнително най-пълно и точно проблемите и стремленията на времето, в което живее. Умело дистанцирайки се от заобикалящата го действителност, той отразява спецификата и контрастите в нравствения лик на българското общество от 90-те години на ХIХ век. Същевременно всичко, до което се докосва перото му, е пречупено през поглед, изцяло обърнат напред - в бъдещето. Ето защо творчеството на писателя съхранява своята а

Категория на документа: Документи по
 ,,Изворът на белоногата" образът на Гергана -народния идеал за девойка и жена Епическото произведение на Петко Славейков,блести ,,Изворът на белоногата".Много са художествените достойнства на тази творба, но между тях най-високо постижение на славейковото поетическо дарование си остава образът на Гергана -главната героиня на поемата.В нейно лице поетът успява да изрази народния идеал за хубава,работна,родолюбива,духовно силна и смела българка. Още в първите стихове той очертава в стила на наро

Категория на документа: Документи по
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Паисий Хилендарски" Реферат по Обща психология На тема : "МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ" Преподавател:Румен Стаматов Изготвил: Цветилина Георгиева Сотирова Специалност:"Предучилищна и начална училищна педагогика" -магистърска програма,2013г. Фак.№1306488048 МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ Със сигурност сложността на идентичността, която затруднява възможността за операционализиране, създава и трудности пред емпи

Категория на документа: Документи по
 Той преминава през няколко етапа : 1) Установява се структурата на фактическата задлъжнялост. За целта е необходимо да се вземат под внимание отстатъците в началото на отчетния период, възникналите и ликвидираните задължения през същия период и отстатъците в края на периода. С помощта на структурния анализ става възможна оценката на относителния дял и на всяко отделно задължение. Положителните страни на този анализ се увеличават ако бъдат построени динамични редове с помощта, на които да се пр

Категория на документа: Документи по
11/13/2014- Взаимодействие на предприятието с външната среда * Характеристика на външната среда чрез косвените фактори: * Това са фактори на макросредата,тяхното ежедневно въздействие е почти незабележимо,защото те постепенно променят средата на предприятието, тези фактори не подлежат на избор от предприятието; * Тези фактори, подлежат на избор - вярно/невярно?Не подлежат! * Към тези фактори се отнасят: > Политико-правни,икономически,социални,природни и технологични фактори .1 Политико-правни ф

Категория на документа: Документи по
ЕПОХАТА НА ЕЛИНИЗМА Думата елинизъм не е новообразувание. Старогръцките ретори и филолози означават с нея качествата на чистата елинска реч, правилното ползване на литературния гръцки език. Този смисъл не влиза в съдържанието на термина елинизъм, който употребява за пръв път историкът Дройзен в четиридесетте години на миналия век, за да означи откъслека от елинската история между смъртта на Александър Македонски (323 г. пр. н. е.) и падането на Египет под римска власт (30 г. пр. н. е.). Дройзен

Категория на документа: Документи по
 Доц.д-р Павел Павлов изпит-един въпрос от конспукта-пидмино 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА МЕДИЦИНА Определение -Съдебната медицина е медицинска наука, която изучава и разработва медико-биологични въпроси, възникнали в работата на правораздавателните органи при разследване и съдебното разглежданена наказателните и гражданските дела. Съдебната медицина има за предмет медицинските и биологичните въпроси, които възникват в наказателния и гражданския процес и за

Категория на документа: Документи по
1? Великото преселение на народите и продължилите етнически, социално-икономически и политически процеси в историята на Балканския полуостров при прехода от Античност към Средновековие, създават условия за изграждането на нови политически формации, между които особено значимо място заема българската държава. Заселването на прабългарите в Онгъла било посрещнато враждебно от Византия. Дълго време император Константин IV Погонат не предприел никакви действия срещу Аспарух, тъй като бил зает в тежк

Категория на документа: Документи по
Замърсяването на околната среда (проблемът на нашите деца) На прага на третото хилядолетие, влизайки в XXI век, хората все повече се замислят за здравето си. Великият древногръцки учен Хипократ е казвал, че здравето е най-голямото богатство на човека. Обаче развитието на цивилизацията, насочено към повишаване на жизнения стандарт в същото време способства за неизбежното увеличаване на вредните фактори на околната среда. Промишлените отпадъци, използването на различни химични вещества в бита и с

Категория на документа: Документи по
Смърт и безсмъртие в "Хаджи Димитър" на Христо Ботев Всеки народ има свои велики личности и гениални натури, както в историята си, така и в изкуството, и в литературата. В историческото развитие на българската литература със златни букви е написано името на гениалния поет и пламенен революционер Христо Ботев. Принуден от най - ранната си младост да живее далеч от родина, дом и семейство, той вкусва горчивия залък на скиталческия живот и тежката участ на чужденеца, и това още повече засилва врод

Категория на документа: Документи по
10.11.2006 петък ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА (копирано от колежки) проф. Петър Иванов 0888/83 63 35 книги Ана Фройд "Защитните механизми" Юнг "Архетипите и колективното несъзнавано" Морс Уест "Свят от стъкло" Речник на символите Фройд "Тълкуване на сънищата" "Основи на психоанализата" "Тотем и табу" Алън Пийз "Езикът на тялото" Енциклопедичен речник по психотерапия Енциклопедичен речник по психоанализа Карл Ясперс "Психопатология" 1тема. НАУКАТА ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА Психологията е кръг от науки:

Категория на документа: Документи по
 Юзу "Неофит Рилски" Природо-математически факултет Тема 3 : Изграждане на класова йерархия е основен механизъм за намаляване сложността на класовете и постигане на полиморфично поведение на обектите. Изготвил: Проверил: Десислава Стойчева гл. ас. Иво Дамянов Фак. №11250121031 Спец. Информатика Курс 1 Йерархията на унаследяване дефинира отношения тип-подтип между типовете класове. Например, Panda е тип Bear, на свой ред Bear е тип ZooAnimal. По същия начин и сортираният масив,и масив с проверка

Категория на документа: Документи по
Елегията "Обесването на Васил Левски" се отличава със строга монилитна комозиция,която обединява чувството на непреодолимо и безкрайно страдание на родината,на народа,на поета.Тази последна поетическа творба на Ботев е класически пример за психологически драматизъм и за силен интензитет на една и съща емоция- неутешима скръб от загубата на Апостола на свободата.Затова,въпреки че поетът,оставайки верен на своето многообвхатно възприемане на нещата,назовава и самотността като причина за мъката на

Категория на документа: Документи по
Финалите в романа"Майстора и Маргарита" Курсова работа, дисциплина "Руска литература на ХХ век", специалност "Българска филология", ФСФ, СУ, 2002 г. ...мъртвите бяха съдени, както е писано в книгите, според делата си...* (Финалите в романа"Майстора и Маргарита" от Михаил Булгаков. Опит за прочит.) Съдържание: Въведение Финалите "...какво би станало с твоето добро, ако не съществуваше злото..." / глава 29-та: Воланд и Леви Матей "...сБОГом ученико..." / глава 30-та: Иван Бездомни и Майстора "...

Категория на документа: Документи по
ТЪРСЕНЕ , ПРЕДЛАГАНЕ И РАВНОВЕСИЕ НА СТОКОВИТЕ ПАЗАРИ ИНДИВИДУАЛО И ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ НА БЛАГА Търсенето е променлива на пазарния механизъм. В икономическата теория под търсене въобще се разбира платежоспособно търсене. То зависи от неограничеността на потребностите и ограничеността на предлаганите стоки и услуги. Условия за идентифициране на търсенето - Наличие на определено количество пари - Желание да се закупи стоката Видове търсене: - индивидуално - общо пазарно ДЕТЕРМИНАНТИ НА ТЪРСЕНЕ - Цен

Категория на документа: Документи по
 ДУХОВНАТА СИЛА НА ГЕРГАНА В ПОЕМАТА "ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА" Поемата "Изворът на Белоногата" е написана в труден и тежък за българския народ период - османското владичество. Въпреки че е възрожденска творба, тя съчетава в себе си много фолклорно-митологични мотиви, традиционни за българските бит и култура. В нея Славейков изтъква духовната сила на една обикновена девойка от народа, превръщайки я в идеал за сила и красота. Гергана, главната героиня в поемата, пленява читателите не толкова с прив

Категория на документа: Документи по
 "Борба" Христо Ботев Стихотворението "Борба" на Христо Ботев издава неговото вечно търсене на политическа свобода и независимост, едно непрестанно осмисляне на морала на българското общество и ценностна система. В произведението отново откриваме темата за народната свобода, а също така пред нас изникава светът, такъв какъвто го вижда Ботев-ценностно разделен, на ръба на моралният опадък. Лирическият герой в "Борба" се явява като романтична натура, съприживяваща трагедията на българите, но и ди

Яндекс.Метрика
92 92 100 100