Карта 65


Категория на документа: Документи по
 Въведение: Kaufland АД е верига магазини за хранителни стоки за търговия на дребно. Първият хипермаркет отваря врати в Германия през 1984 година. До момента компанията разполага с над 1000 магазина в Германия, Чехия, Полша, Румъния и България. Първият магазин на Кауфланд на територията на България е отворен на 9 март 2006г. в гр. Пловдив. Хипермаркетите Kaufland предлагат голям асортимент от продукти от регионални производители, както и екологични и маркови продукти. Разполагат и със собствена

Категория на документа: Документи по
"Da byde den" ot Hrsto Smirnenski - analiz В историята на българската литература стихосбирката на Хр. Смирненски "Да бъде ден" дълго време се интерпретира като етапен текст, който маркира един "от върховете на революционната поезия" От гледна точка на историческия и културен фон поетическите текстове на Смирненски се ситуират в контекста на ключови европейски и български политически събития - Октомврийската революция в Русия /1917/, въстанието на спартакистите в Берлин /1919/, опитът за установ

Категория на документа: Документи по
1.Понятие за Гражданско право. Система на Гражданското право.Предмет и система на общата част. Терминът "гражданско право" води началото си от Римското право и е буквален превод на ius civile. Още в Римското право се е очертала онази нормативна съвкупност, която днес наричаме частно право. Исторически съвременното континентално право произхожда от Римското право. Това, което е допринесло последното да оцелее в продължение на столетия и да залегне в основата на модерните правни системи е, че то

Категория на документа: Документи по
Видове туризъм в област Бургас Проучване на разработени туристически продукти и дестинации, свързани с рекреационен (морски) туризъм; спа-туризъм; еко туризъм; селски туризъм; винен туризъм; ловен туризъм; екстремен туризъм и други видове туризъм, свързан със свободното време - голф, спорт и уелнес. Анализът на туристическите ресурси показа, че Бургас има потенциални възможности за развитие на следните видове туризъм: 1. МОРСКИ РЕКРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ Черноморското крайбрежие на Бургаска област е ч

Категория на документа: Документи по
Георг Зимел. Формалната социология на Георг Зимел 1.Живот,творчество,време Георг Зимел е роден на 1 Март 1858г. в Берлин.Той е седмото дете на заможно еврейско семейство.Един приятел на семейството , собственик на издателство за музикална литература , поема грижите по отглеждането на малкия Георг , тъй като баща му умира много рано.Можем да правим само догатки за следите , които ос- тавя в детската душа съдбата,и какво отражение намират те по-късно в творчeството на този забележителен мислител.

Категория на документа: Документи по
1."Епически песни"- идеята за художествената цялост у Пенчо Славейков Първият поетичен сб. на Пенчо Славейков "Епически песни" 1896-98 е културен синтез, модерна интерпретация на фолклора, митологични и исторически мотиви. Авторът прави опит да осмисли художествено собствените си творби, естетическата си позиция и началата на своето мислене. В сб. в първото издание има освен оригинални песни и преводи, като в последвалите преработки те отпадат и остават само оригиналните творби. Има многовариан

Категория на документа: Документи по
МИНИСТЕРСТВО НА ПРОСВЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА КОМРАТСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ Допуска се до защита Протокол №__от "__"____2012 г. И. д. зав. катедрата ____________ Малкова С.О. ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ВЕЛИКО И БЕЗСМЪРТНО ДИПЛОМНА РАБОТА Дипломантка: Юна Ковач студентка от IV курс група БА-08 Научен ръководител: д-р Л. В. Бойкова Комрат - 2012 СЪДЪРЖАНИЕ: УВОД.......................................................................

Категория на документа: Документи по
 Тема № 1: ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНАТА НАУКА. І. Обща характеристика на наказателното право. Най - общо правото може да бъде определено, като съвкупност или система от правила за поведение на хората в обществото установени или санкционирани от държавата и отразяващи волята на законодателя, чието спазване от правните субекти се гарантира от възможността да се използва държавна принуда. Основните особености на наказателното право, чр

Категория на документа: Документи по
ШУ "Епископ Константин Преславски Център "Магистърско обучение" РЕФЕРАТ По: Регионална политика за интеграция на маргинализирани групи На тема: "Същност, характерни черти и компоненти на маргинална група" Шумен, 2013г. Маргинализация, нарачена още социално изключване в социологията означава изтласкване на социални групи, общности или отделни индивиди в "покрайнините" на социума. Този процес е по-често групов. Това е неглижиране, отнемане на социални или граждански права, игнориране, липса на ви

Категория на документа: Документи по
Възрастова психология Въведение: Детство, юношество, младост, зрелост, старост- своеобразни епохи в човешкия живот, всяка от които неумолимо заменя предишната. Последователността на възрастовите етапи се характеризира с необратимост, с определена продължителност и неизбежна смяна на периодите. В тази особеност се изразява една от закономерностите, фиксирани в генетичната програма на човека. А именно- закономерностите на развитието на човека са един от съществените генетични белези. Какво е възр

Категория на документа: Документи по
"ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ" НА ЕСХИЛ И СИМВОЛЪТ НА БУНТАРЯ Античността нарекла Есхил "баща на трагедията". Това почетно прозвище се оправдава не само от предимството, че живял преди Софокъл и Еврипид, а и защото в неговото творчество трагедията се превърнала от тържествена оратория в драма. В пети век - века на гръцката класика - ценели Есхил за високата идейност и възвишената поетичност на неговия образен език,[1] който, естествено, тогава бил напълно разбираем. Особено показателна е оценката на ко

Категория на документа: Документи по
Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика Регионален балкански център гр. ВАРНА По дисциплина: Счетоводен отчет ТЕМА: Счетоводен баланс. Счетоводни сметки СПЕЦИАЛНОСТ: Счетоводство, анализ и одит Ноември 2005 СЪДЪРЖАНИЕ СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС...............................................................................3 І. Обща характеристика ................................................................................3 ІІ. Структура и съдържание на счетоводния баланс

Категория на документа: Документи по
"Страст"- анализ Алеко Константинов В своето творчество Алеко Константинов обхваща сравнително най-пълно и точно проблемите и стремленията на времето, в което живее. Умело дистанцирайки се от заобикалящата го действителност, той отразява спецификата и контрастите в нравствения лик на българското общество от 90-те години на ХIХ век. Същевременно всичко, до което се докосва перото му, е пречупено през поглед, изцяло обърнат напред - в бъдещето. Ето защо творчеството на писателя съхранява своята а

Категория на документа: Документи по
 ,,Изворът на белоногата" образът на Гергана -народния идеал за девойка и жена Епическото произведение на Петко Славейков,блести ,,Изворът на белоногата".Много са художествените достойнства на тази творба, но между тях най-високо постижение на славейковото поетическо дарование си остава образът на Гергана -главната героиня на поемата.В нейно лице поетът успява да изрази народния идеал за хубава,работна,родолюбива,духовно силна и смела българка. Още в първите стихове той очертава в стила на наро

Категория на документа: Документи по
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Паисий Хилендарски" Реферат по Обща психология На тема : "МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ" Преподавател:Румен Стаматов Изготвил: Цветилина Георгиева Сотирова Специалност:"Предучилищна и начална училищна педагогика" -магистърска програма,2013г. Фак.№1306488048 МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ Със сигурност сложността на идентичността, която затруднява възможността за операционализиране, създава и трудности пред емпи

Категория на документа: Документи по
 Той преминава през няколко етапа : 1) Установява се структурата на фактическата задлъжнялост. За целта е необходимо да се вземат под внимание отстатъците в началото на отчетния период, възникналите и ликвидираните задължения през същия период и отстатъците в края на периода. С помощта на структурния анализ става възможна оценката на относителния дял и на всяко отделно задължение. Положителните страни на този анализ се увеличават ако бъдат построени динамични редове с помощта, на които да се пр

Категория на документа: Документи по
11/13/2014- Взаимодействие на предприятието с външната среда * Характеристика на външната среда чрез косвените фактори: * Това са фактори на макросредата,тяхното ежедневно въздействие е почти незабележимо,защото те постепенно променят средата на предприятието, тези фактори не подлежат на избор от предприятието; * Тези фактори, подлежат на избор - вярно/невярно?Не подлежат! * Към тези фактори се отнасят: > Политико-правни,икономически,социални,природни и технологични фактори .1 Политико-правни ф

Категория на документа: Документи по
ЕПОХАТА НА ЕЛИНИЗМА Думата елинизъм не е новообразувание. Старогръцките ретори и филолози означават с нея качествата на чистата елинска реч, правилното ползване на литературния гръцки език. Този смисъл не влиза в съдържанието на термина елинизъм, който употребява за пръв път историкът Дройзен в четиридесетте години на миналия век, за да означи откъслека от елинската история между смъртта на Александър Македонски (323 г. пр. н. е.) и падането на Египет под римска власт (30 г. пр. н. е.). Дройзен

Категория на документа: Документи по
 Доц.д-р Павел Павлов изпит-един въпрос от конспукта-пидмино 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА МЕДИЦИНА Определение -Съдебната медицина е медицинска наука, която изучава и разработва медико-биологични въпроси, възникнали в работата на правораздавателните органи при разследване и съдебното разглежданена наказателните и гражданските дела. Съдебната медицина има за предмет медицинските и биологичните въпроси, които възникват в наказателния и гражданския процес и за

Категория на документа: Документи по
1? Великото преселение на народите и продължилите етнически, социално-икономически и политически процеси в историята на Балканския полуостров при прехода от Античност към Средновековие, създават условия за изграждането на нови политически формации, между които особено значимо място заема българската държава. Заселването на прабългарите в Онгъла било посрещнато враждебно от Византия. Дълго време император Константин IV Погонат не предприел никакви действия срещу Аспарух, тъй като бил зает в тежк

Категория на документа: Документи по
Замърсяването на околната среда (проблемът на нашите деца) На прага на третото хилядолетие, влизайки в XXI век, хората все повече се замислят за здравето си. Великият древногръцки учен Хипократ е казвал, че здравето е най-голямото богатство на човека. Обаче развитието на цивилизацията, насочено към повишаване на жизнения стандарт в същото време способства за неизбежното увеличаване на вредните фактори на околната среда. Промишлените отпадъци, използването на различни химични вещества в бита и с

Категория на документа: Документи по
Смърт и безсмъртие в "Хаджи Димитър" на Христо Ботев Всеки народ има свои велики личности и гениални натури, както в историята си, така и в изкуството, и в литературата. В историческото развитие на българската литература със златни букви е написано името на гениалния поет и пламенен революционер Христо Ботев. Принуден от най - ранната си младост да живее далеч от родина, дом и семейство, той вкусва горчивия залък на скиталческия живот и тежката участ на чужденеца, и това още повече засилва врод

Категория на документа: Документи по
10.11.2006 петък ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА (копирано от колежки) проф. Петър Иванов 0888/83 63 35 книги Ана Фройд "Защитните механизми" Юнг "Архетипите и колективното несъзнавано" Морс Уест "Свят от стъкло" Речник на символите Фройд "Тълкуване на сънищата" "Основи на психоанализата" "Тотем и табу" Алън Пийз "Езикът на тялото" Енциклопедичен речник по психотерапия Енциклопедичен речник по психоанализа Карл Ясперс "Психопатология" 1тема. НАУКАТА ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА Психологията е кръг от науки:

Категория на документа: Документи по
 Юзу "Неофит Рилски" Природо-математически факултет Тема 3 : Изграждане на класова йерархия е основен механизъм за намаляване сложността на класовете и постигане на полиморфично поведение на обектите. Изготвил: Проверил: Десислава Стойчева гл. ас. Иво Дамянов Фак. №11250121031 Спец. Информатика Курс 1 Йерархията на унаследяване дефинира отношения тип-подтип между типовете класове. Например, Panda е тип Bear, на свой ред Bear е тип ZooAnimal. По същия начин и сортираният масив,и масив с проверка

Категория на документа: Документи по
Елегията "Обесването на Васил Левски" се отличава със строга монилитна комозиция,която обединява чувството на непреодолимо и безкрайно страдание на родината,на народа,на поета.Тази последна поетическа творба на Ботев е класически пример за психологически драматизъм и за силен интензитет на една и съща емоция- неутешима скръб от загубата на Апостола на свободата.Затова,въпреки че поетът,оставайки верен на своето многообвхатно възприемане на нещата,назовава и самотността като причина за мъката на

Категория на документа: Документи по
Финалите в романа"Майстора и Маргарита" Курсова работа, дисциплина "Руска литература на ХХ век", специалност "Българска филология", ФСФ, СУ, 2002 г. ...мъртвите бяха съдени, както е писано в книгите, според делата си...* (Финалите в романа"Майстора и Маргарита" от Михаил Булгаков. Опит за прочит.) Съдържание: Въведение Финалите "...какво би станало с твоето добро, ако не съществуваше злото..." / глава 29-та: Воланд и Леви Матей "...сБОГом ученико..." / глава 30-та: Иван Бездомни и Майстора "...

Категория на документа: Документи по
ТЪРСЕНЕ , ПРЕДЛАГАНЕ И РАВНОВЕСИЕ НА СТОКОВИТЕ ПАЗАРИ ИНДИВИДУАЛО И ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ НА БЛАГА Търсенето е променлива на пазарния механизъм. В икономическата теория под търсене въобще се разбира платежоспособно търсене. То зависи от неограничеността на потребностите и ограничеността на предлаганите стоки и услуги. Условия за идентифициране на търсенето - Наличие на определено количество пари - Желание да се закупи стоката Видове търсене: - индивидуално - общо пазарно ДЕТЕРМИНАНТИ НА ТЪРСЕНЕ - Цен

Категория на документа: Документи по
 ДУХОВНАТА СИЛА НА ГЕРГАНА В ПОЕМАТА "ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА" Поемата "Изворът на Белоногата" е написана в труден и тежък за българския народ период - османското владичество. Въпреки че е възрожденска творба, тя съчетава в себе си много фолклорно-митологични мотиви, традиционни за българските бит и култура. В нея Славейков изтъква духовната сила на една обикновена девойка от народа, превръщайки я в идеал за сила и красота. Гергана, главната героиня в поемата, пленява читателите не толкова с прив

Категория на документа: Документи по
 "Борба" Христо Ботев Стихотворението "Борба" на Христо Ботев издава неговото вечно търсене на политическа свобода и независимост, едно непрестанно осмисляне на морала на българското общество и ценностна система. В произведението отново откриваме темата за народната свобода, а също така пред нас изникава светът, такъв какъвто го вижда Ботев-ценностно разделен, на ръба на моралният опадък. Лирическият герой в "Борба" се явява като романтична натура, съприживяваща трагедията на българите, но и ди

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Курсова работа Счетоводна политика на предприятие Изготвил: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Оценка: Фак.№:xxxxx , група:xxxx Проверил: София,2014 СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА "Клевър" ЕООД СЪДЪРЖАНИЕ I. Общи положения при изготвяне и представяне на финансовите отчети 1. База за изготвяне на финансовия отчет Предприятието изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Е

Категория на документа: Документи по
№1: Подход Печеля - Печелиш Опоненти или партньори Подходът Печеля - Печелиш се състои в това да се превърне конфликта от вражеска атака и защита в сътрудничество. Той е мощно изменение на нагласите, което променя целия начин на комуникация. Един човек, който непрестанно прилага общоприетите начини за решаване на проблема може да направи нещо различно. Ти, читателят, вероятно ще си този човек - ще пренасочиш хода на конфликта. Следователно, първия човек, когото трябва да убедиш си самият ти. Пр

Категория на документа: Документи по
 Programmer's Reference Herbert Shildt Osborne / McGraw - Hill 1997 , Berkeley CA ISBN 0-07-882367-6 Превод и обработка - MesserSchmidt [email protected] Съдържание: Увод ............................................................................ 12 ГЛАВА 1 - Типове данни,променливи и константи...... 12 Основни типове...................................................................... 12 Деклариране на променливи..................................................... 14 Инициализиране на променлив

Категория на документа: Документи по
 Тема номер: 1 Въведение във финансите същност и видове финанси " Наука и изкуство за управление на парите" Финансите са парични отношения свързани с управлението на приходите и разходите на отделните лица или институции Различават се следните видове финанси като научни дисциплини: Публични(Държавни) финанси - управление на приходите и разходите на държавата. Корпоративни (Фирмени) финанси - управление на приходите и разходите на фирмата. Банково дело - управление на приходите и разходите на ба

Категория на документа: Документи по
Динко Маринов Дионисиев , факултетен номер : 14111056 Пиер Буагилбер Пиер Буагилбер е роден през 1646 г. в Руан. Произхожда от знатно френско семейство, което е наследник на т. нар. разклонка на "дворянството на мантията" - това са дворяните, които по право заемат наследствени служебни длъжности. Един от предците на Буагилбер е знаменитият френски писател Пиер Корней. Буагилбер е названието на имението на дедите на Пиер Лепезан. Обикновено допълнение към имената са имали обуржоазените дворяни.

Категория на документа: Документи по
Константин-Кирил като герой-образец според “Пространно житие” на Кирил І. Увод Под знака на една ожесточена битка между античния и християнски свят, в процеса на налагане на новите ценности Кирил и Методий създават нов духовен ориентир за новопокръстилите се славяни чрез откритата от Кирил уникална писменост и началото на книжовност на техния роден език. Тъй като времето, за съжаление, оставя несигурни свидетелства, за личността на Кирил можем да съдим предимно от творбите, посветени на него, в

Категория на документа: Документи по
НИКОЛА ВАПЦАРОВ – „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА” ПОЕМА ЗА ПРЕРАЖДАНЕТО И ВЪЗКРЪСВАНЕТО НА ЧОВЕШКОТО Никола Вапцаров е поет от европейска и световна величина. Времето, в което живее (Втората световна война), го изправя пред съдбовен, екзистенциален избор. Вапцаров отстоява докрай принципната позиция на хуманната си природа, избрал защитата на човешкото дори с цената на най-скъпото - живота си. Тази негова позиция определя трудностите и препятствията в по-нататъш­ния му живот. Екзистенциалният избор на Вапцаро

Категория на документа: Документи по
ХРИСТО БОТЕВ - „ЕЛЕГИЯ” И „БОРБА” ЕЛЕГИЧНИЯТ ПРОТЕСТ СРЕЩУ „ЗЛО БЕЗКОНЕЧНО” В БОТЕВИТЕ СТИХОТВОРЕНИЯ „ЕЛЕГИЯ” И „БОРБА” Усещане за безизходица съпътства робския делник на българина. Настоящето е „робска люлка”. Времето е без начало и без край. Няма минало, няма бъдеще. Има само робство - вечно и безнадеждно. То е прокоба за душата, нейно вътрешно психологично състояние. Неверие и тъга допълват минорната интонираност на поетичните внушения в началните стихове на Ботевата творба „Елегия”. Заглавие

Категория на документа: Документи по
Избор и съдба на човека в поезията на Пенчо Славейков („Фрина“, „Сърце на сърцата“, „Сis moll“, „Ралица“, „Бойко“) Пенчо Славейков се оформя като крупна фигура в българския духовен живот на границата между ХІХ и ХХ век. Творчеството му е белязано със знака на европеизма и е уникален принос в прехода на българската поезия от Вазовия реализъм към символизма. Славейков принадлежи към една културна генерация творци, които търсят своите духовни опори във Възраждането, но намират реализация в новите,

Категория на документа: Документи по
Поезия на българския символизъм. Теодор Траянов и Димчо Дебелянов Всеки литературен текст може да борави със символи, но това не го прави “символистичен”. Символизъм ли е: “В утрото на нова ера, с факела на нова вера” (Хр.Смирненски, “Червените ескадрони”)? Символизмът е най-отдалечената от реализма литературна школа в българската литература. Отказът от реализма е пряко следствие от вярата в една свръх-реална, чисто духовна действителност, а следствие от „антиреализма” е търсенето на поетически

Категория на документа: Документи по
ХАОС И КОСМОС Различните народи имат най-разнообразни представи за това как се е появил светът. Повечето от тях обаче споделят представата, че преди космосът да бъде създаден и подреден, е съществувал абсолютен хаос. Хаосът, който предхожда света, се мисли най-често като безформена пустош, като мрак или като водна пустиня. За да се роди светът следователно, е било необходимо този изначален хаос да бъде организиран. Разбирането, че светът е подреден, е изразено в самата дума космос, с която в мно

Категория на документа: Документи по
ГИ ДЬО МОПАСАН - „БЕЛ АМИ" ЛЮБОВТА - СДЕЛКА С ПРОДАЖНИЯ МОРАЛ НА ОБЩЕСТВОТО Романите на Ги дьо Мопасан отразяват нравствената погнуса на автора от обществената действителност във франция през 80-те години на XIX век. Писателят има обективен поглед към реалностите на живота, което го прави максимално прецизен при избора на сюжети и герои. Той наблюдава внимателно действителността, като търси 8 обикновеното и често срещаното онзи характерен детайл, разкриващ индивидуалното в човешкия характер. А т

Категория на документа: Документи по
РАН БОСИЛЕК 1.Биография Ран Босилек е псевдоним на Генчо Станчев Негенцов. Роден е на 26 септември 1886 в Габрово. Баща му е опълченец от Освободителната война и занаятчйя. Починал е когато Генчо е бил седемгодишен. Той има двама братя и две сестри.Всички получават висше образование. Единият му брат е д-р Христо Негенцов, професор по педагогика.Другият му брат е Никола Негенцов създател на метерологията във военно-въздушните сили. Ран Босилек завършва Априловската гимназия в Габрово и известно в

Категория на документа: Документи по
„Чорба от греховете на отец Никодим” Цикълът от разкази на Елин Пелин „Под манастирската лоза” среща читателя с увлекателни притчи за несъвършения съвършен човешки свят. Разказите от този Елен-Пелинов цикъл носят мъдрите послания за бялата и черната страна в човешкото битие. Те са водещи в увлекателния разказ „Чорба от греховете на отец Никодим”. Под лозата, символ на познанието, на духовното проникване, на промисъла, двамата събеседници отварят вратите към един невидим свят - света на една чове

Категория на документа: Документи по
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ” РЕФЕРАТ по българска литература ТЕМА: Проблемите в “Житие и страдания на грешния Софроний” Шумен 2012 “Променят се времената и ние се променяме в тях.” Тази ръководна мисъл е записана от вътрешната страна на корицата на ръкописен сборник със Софрониеви текстове, между които и “Житието”, открит от Виктор Григорович в Русия. Достояние на българите автобиографията става чрез публикацията и през 1861 г. във вестник “Дунавски лебед” на Г. С. Ра

Категория на документа: Документи по
I. Литературна наука. Предмет и задачи. Познавателен скептицизъм и сптимизъм. Специфика на закономерностите на литературната наука като хуманитарна дисциплина. Съществуват два подхода към същността на художествената л-ра. - исторически п. – търси я в реконструирането на социокултурния контекст. - логически п. – търси устойчивото в ист. променящото се битие на л-рата. Аритотеловата „Поетика” е свързана с първата гледна точка, според която всички изкуства имат подражателна природа, което е родов б

Категория на документа: Документи по
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ВОЙНАТА В „ИЛИАДА” КАТО НЕОТМЕНИМА ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА ДРЕВНИТЕ ГЪРЦИ (ЛИТЕРАТУРНОИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ) Увод. Омировата “Илиада” е творба от старогръцката антична литература, която всяко поколение, като интерпретира под свой “ъгъл на зрение” авторовите послания, разглежда в морален, социален, политически и културен аспект измеренията на историческото събитие – Троянската война – и отраженията му в съзнанието на древния колективен тип човек и на обществото, в което той живее.

Категория на документа: Документи по
Женските образи в “Хамлет” Създадената през 1601 г. трагедия „Хамлет” е първата от т. нар. „велики трагедии” на Шекспир, в които най-пълно се изразява Късноренесансовата концепция за света и човека, даваща един по- различен поглед върху характерния за времето сблъсък между навлизащия нов обществен морал и старите ценности на феодалното общество. Замислена като трагедия на отмъщението – моден за времето жанр, Шекспировата драма разкрива трагичната обреченост на личността в света на фалшивата пока

Категория на документа: Документи по
Народен епос Юнашките песни и народният юнашки епос се открояват сред фолклорните форми. Главната тема в този жанр е конфликтът между своя и чуждия епос. Българските юнашки песни не са обединени в едно цяло, въпреки че огромна част от тях разказват за един и същ герои - Крали Марко. Образът му в различните песни показва доста противоречия. В българския народен епос се преплитат чертите на митологическия и героическия разказ. В много мотиви от народния епос личи близостта с мита и приказката, но

Категория на документа: Документи по
Последна радост Когато представя войната, Йовков бяга от всякаква едностранчивост. Като цяло той осмисля войната като зло, но присъствието й в творчеството му включително и в „Последна радост” е многопланово. Героите от разказа приемат обявяването на войната с въодушевление. Хората от селата, които се стичат в града, призовани от мобилизацията, донасят със себе си празнична атмосфера. Улиците се изпълват с шумно пъстроцветно множество. Първоначалната еуфория е обяснима. Вчерашните орачи и копачи

Категория на документа: Документи по
„До моето първо либе” Ботевото разбиране за любов и дълг (Любовта, борбата и смъртта) (Смисълът на битието) Стихотворението е драматична поетическа изповед пред първата любов на поета Мина Горанова, на която той посвещава и стихотворението „Пристанала”. Смята се, че стихотворението „До моето първо либе” е написано след напускането на родния край през ноември 1867г. Причините са 2 – пламенната и дръзка реч на Ботев на 11 май 1867г. в Калофер и желанието му да продължи образованието си. С това сти

Категория на документа: Документи по
М а й ц е с и Творческа история-Една от първите творби на Ботев и първото обнародвано негово стихотворение.Напечатано е в Славейковия вестник „Гайда” през 1867год.По-късно се появява във вестник „Свобода”(1870) и в „Песни и стихотворения”. Тема-Разминаване в очакванията на лирическия герой и действителността.Създаване на илюзия,идеал-разбит. Цел-Лир.герой да се върне в света на своето,родното,любимото. Жанрова специфика: ---изповед ---елегия ---диалогистичен характер Проблеми и ценности: ---само

Категория на документа: Документи по
„До моето първо либе” Темата за любовта и свободата Стихотворението е публикувано във в. „Дума на българските емигранти”, бр. 1 (1871 г.) 1. Темата за любовта и образът на либето: А)Любовта има стойност само когато е съзвучна с героичния свят на аз-а (прегръдката с „кървава ръка през рамо” в „На прощаване”) и споена с вдигането на „кървава напивка”, а не когато е блудкава, принизяваща, ежедневна битова любов в „робското легло” („Ней”), която е еквивалент на емоционално робство. Б)Либето обаче не

Категория на документа: Документи по
Конструиране на интерпретативно съчинение 1. Интерпретация – думата означава текстов прочит. Данните, които присъстват в една художествена творба (т.нар. художествени факти) се включват в различни смислови контексти и образуват многопосочни тълкувателни хоризонти. 2. Жанрът интерпретативно съчинение – текст, който съчетава аргументаторски и херменевтични умения, т.е. показва изкуството на своя автор да “чете” по различен начин дадена творба, като й придава нови, оригинални значения, надхвърлящи

Категория на документа: Документи по
“Кочо” // “Защитата на Перущица” 1.Заглавие –одата е позната в бълг. литература с двете си заглавия –“Кочо” и “Защитата на Перущица” 1.1.Първото е име на конкретна историческа личност 1.2.Второто е обобщително – насочва към преживяването на историческото събитие /Априлския бунт/ от общността на Перущица. Вазов разчита на историческото знание на своите читатели – неслучайно първата дума в заглавието е членувана /”Защитата”/. 1.3.Двете заглавия раздвояват очакванията за лирическия персонаж – и в с

Категория на документа: Документи по
Виспянски- “Сватба” “Сватба” е резултат от наблюдението на истински сватби, които се извършват в Броновица. Неговият приятел, също краковски поет, Луциян Ридел се жени за местна селянка. Сватбеното празненство се състои в дома на Тадеуш Тетмайер, който няколко години по-рано взема за жена по-голямата сестра на булката. Станислав Виспянски се намира сред поканените гости. Сватбарите са ясно разделени на краковска интелигенция и броновицки селяни. В самото начало на XX век това е ясно и значимо ра

Категория на документа: Документи по
ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА - IX КЛАС ТЕМА: Митологичната устна култура ВИД: Анализ на епически текст ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: един учебен час ЦЕЛИ: Ядро 1 Социокултурни компетентности Стандарт 2: - Осъзнава ролята на християнството в създаването на европейския културен модел. Очаквани резултати Разбира: - същността на нравствената норма, проповядвана от християнството, основана върху принципа на любовта; - същността на християнството като надетническа, стремяща се към общовалидност религия, сла

Категория на документа: Документи по
Ласко „Варварин в градината” Збигнев Херберт Реферат Збигнев Херберт е полски есеист, поет и драматург. Роден е през 1924 г.в град Лвов, Полша. Той е носител на множество литературни награди и многократно номиниран за Нобелова награда. Също така е знакова фигура на полската опозиция , а по късно е кавалер на Ордена на Белият орел. 2008 година е определена за година на Херберт от сеймът на Република Полша. Сред неговите творби са есеистичните сборници: „Варварин в градината”, „Натюрморт с юзда”,

Категория на документа: Документи по
Историческата тема в българската книга и книгоиздаване Изданията в този жанр може условно да се раздели в няколко направления 1.Художествена литература, предзначена за широка читателска аудитория, разпределена в: 1.1. белетристика (сборници с исторически и разказа, повести, романи, романи-трилогии, исторически поеми); 1.2. художествено-публицистични книги (документални очерци, исторически пътеписи) 1.3. мемоарно-документалната книжнина (документалната книжнина, като спомени, летописни бележки, з

Категория на документа: Документи по
„Гераците” Човешкото битие винаги е свързано с някакви ценности. Някои от тях запазват устойчивия си характер във времето, а други – под напора на обществените катализми се променят или направо изчезват. В хода на тези промени човекът, подложен на духовно изпитание, остава трагично раздвоен в желанието си да следва установена и онаследена ценностна система, и в същото време да се впише в новото време, като изгради нови морални стойности. Подобен процес съществува в българската художествена литер

Категория на документа: Документи по
СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПРОЗА ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ „ЗВЕЗДИТЕ НАД НАС” БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА АВТОРА Никола Далчев Гугов, известен с псевдонима си Павел Вежинов е български писател, роден на 9 – ти ноември 1914 година в София. Литературната му кариера започва през втората половина на тридесетте години на ХХ век, когато той започва да сътрудничи на различни списания като „Жупел”, „РЛФ”, „ЩИТ” и „Изкуство и критика”. В периода 1938 – 1944 г. бъдещият прочут писател следва философия в Софийския университет „С

Категория на документа: Документи по
ЗАПИСКИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ВЪСТАНИЯ Курсова разработка Априлското въстание от 1876 година се превърна в историческа реабилитация за робството, в опровержение на мнението, че българите са способни само на труд и подчинение, и неслучайно им спечели много хуманисти за приятели. “Записки по българските въстания” на Захари Стоянов, само осем години след събитията, са успели да покажат техния непреходен исторически смисъл. Безсмъртната книга е запечатала за поколенията величието и падението на българския

Категория на документа: Документи по
Иван Вазоов е един от най- бележитите български литературни дейци. Той е първият професионален писател в литературната ни история, но за него литературата е преди всичко изпълнение на патриотичния и социален дълг. След Освобождението Вазов се превръща в духовен водач а българския народ. Той възприема себе си като обединител на нацията, народен трибун и като такъв се стреми чрез силата на своето слово, да възпита, у свободния вече българин почит към българските герои и история, към всичко родно.

Категория на документа: Документи по
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас Курсова работа Тема : Ян Амос Коменски Бургас 2011г. Ян Амос Коменски (1592 - 1670) Всестранни са били интересите на Коменски. Безсмъртието си той дължи на своите педагогически трудове, занимавал се е обаче с всички хуманитарни науки, бил е философ, филолог, географ, проявявал е интерес към природните науки.Принадлежащ още на средновековието, той е бил по необходимост и теолог. Стремежът му да обгърне в своите трудове цялото човешко знание го определ

Категория на документа: Документи по
МАКЕДОНСКИ ПРЕМИНАВА НА ДУНАВА (Героизмът на хъшовския пратеник) В повестта “Немили-недраги” Вазов си поставя за цел да обрисува положителния герой на предосвобожденската епоха – българския хъш. В живи образи писателят въплъщава героичния устрем и романтичното обаяние на нашите революционери- идеалисти, мечтатели, авантюристи, но и мъченици. Един от най-привлекателните герои в повестта е Спиро Македонски. При преминаването на Дунава Македонски проявява редица ценни качества от своя характер: изк

Категория на документа: Документи по
Връзката между език и култура е забелязана още от древните хора.Така например народите са правили разлика между цивилизованите хора и варварите т.е тези ,които са говорели неразбираемо.Различните група от хора, които са говорели различно се е считало за доказателство за различие в културата им. Езикът на една общност от хора се разглежда като основен критерий за тяхната обща култура.Франц Боас(амер.антрополог,лингвинист) твърди , че способността да се разбира даден език на дадена група от хора е

Категория на документа: Документи по
ОМИР - "ИЛИАДА" ДРЪЗКИЯТ ТЕРСИТ втора песен Втора песен на „Илиада” представя протеста на Терсит - обикновения войник, срещу Агамемнон - царя на Микена, който обявява край на войната, за да изпита подчинените си. Терсит изразява народ¬ното недоволство и негодувание пред несправедли¬вата подялба на благата и самоволното управление. Чрез неговия образ Омир показва зараждащото се социално разслоение и социалния бунт на масите, довеждащ до разрушаване на воинското единство. Старогръцкият епик не одо

Категория на документа: Документи по
“ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”-ПОЕМА ЗА АДА НА НЕВИННИТЕ СМРАЗЯВАЩИТЕ ВЕЧЕРИ В ГРАДА НА ЗЛОТО СОЦИАЛНАТА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ НА СТРАДАНИЕТО /1922-1923Г/ „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”-СИМВОЛ НА ОТВЪДНОТО.ПРОСТРАНСТВО НА СОЦИАЛНОТО СТРАДАНИЕ ВЕЧЕРТА символизира края на светлината и началото на мрака.Съчетанието на тези два символа поставя основното начално настроение в творбата-безнадеждност,отчаяние,студ,самота. 1.МЯСТО- ТВ.ИСТОРИЯ - една от най-късните зрели творби на поета -написана през последната зима на живота му под влияние

Категория на документа: Документи по
Атанас Далчев навлиза в литературния живот пре 20-те години на века редом с Гео Милев, Фурнаджиев, Багряна и Разцветников и съвсем логично творчеството му отразява тенденциите на този интересен и динамичен период в българската литература. Това е времето, когато символизмът гасне и изчерпва своите възможности и открито атакуван от ново поколение творци, стъпили здраво върху конкретното, земното и добре познатото. Своите първи творчески опити Далчев прави в лоното на символизма, но в последствие с

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФИЛИАЛ-СИЛИСТРА Изготвили: _______________ Ръководител: ____________________ ________ Силистра 2011 Съдържание: 1. Автобиография на Елин Пелин 2. Елин Пелиновите приказки 3. „Ян Бибиян” 4. „Ян Бибиян на луната” 5. „Дядовата ръкавичка” 6. „Кривото патенце " Душата и гласът на българското страдание и постигнатост Току-що наченали новото си хилядолетие и изправени пред различни вълнения и угрози от модерно естество, ние се питаме каква в бъдещия свят на европейск

Категория на документа: Документи по
Александър Сергеевич Пушкин е национален Руски поет. Неговият житейски път е кратък, но въпреки това той е оставил богатото литературно наследство стотици стихотворения, детски поеми, ненадминати произведения. И сред тях романът в стихове Евгений Онегин силна, ярка творба, сътворена от гениалния руски поет. Роман, в който оживява Русия. Творба, отразяваща по-неповторим художествен начин, живата история на необятната руска земя. Това, което привлича вниманието на читателя в художествените текстов

Категория на документа: Документи по
“Опълченците на Шипка” Величествена прослава и защита на героичния подвиг СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ УВОД: Вазовото творчество, посветено на националноосвободител-ната ни епопея, е ценно с това, че пресъздава духовното и нравствено състояние на народа като следствие от драматичната му история през вековете. “Опълченците на Шипка” е последната ода от цикъла “Епопея на забравените”, която звучи като тържествен химн, посветен на подвига на шипченските герои. ТЕЗА: Поетът с родолюбиво чувство и будна гра

Категория на документа: Документи по
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Филиал Смолян Реферат по Литературознание Изготвил: Проверил: .................. Спец. : НУПЧЕ, 2-ри курс Ф.Н. 110931 Уводна част Съдържанието и формата на литературните произведения представляват единство на противоположности. Съдържанието на произведенията се отнася към сферата на духовния живот и дейност на хората; формата пък на произведенията е материално явление. Непосредствено това е словесният строеж на произведението, художествената реч, която

Категория на документа: Документи по
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Факултет по Славянски филологии Курсова работа по История на българския книжовен език Тема: Петко Славейков и неговото влияние върху формирането на книжовния език София, 2010 Петко Рачов Славейков е български поет, публицист, фолклорист и политик. Роден е на 17 ноември 1827 г. във Велико Търново в семейството на занаятчии. Учи последователно във Велико Търново, Дряново, Трявна и Преображенския манастир. Независимо от това, усилено се самообразова с мно

Категория на документа: Документи по
Конфликтът между личностните пориви и родовите ценности в разказа „Дервишово семе" Разказът „Дервишово семе" проблематизира въпроса за родовия свят и изпитани¬ята пред утвърдените патриархални ценнос¬ти. Основният конфликт в произведението е между каноните на родовата общност и стре¬межа на човека да опознае себе си и да изжи¬вее живота си като личност с право на избор, с право на любов и щастие. Тези послания към читателя определят и структурно-компо-зиционното оформяне на разказа, предпоста¬вя

Категория на документа: Документи по
Ги дьо Мопасан - "Бел Ами " - психоанализа Романът на Ги дьо Мопасан " Бел ами " е публикуван в подлистника на парижкия вестник " Жил Блаз " през периода от 6.04 до 30.05 1885 год. В отделен том той е издаден през същата година от издателя Авар ( Havard ). По-късно в обръщението си към критиците на " Бел Ами " авторът споделя , че искал да разкаже живота на един авантюрист и тъй като проектът му изисквал по-голямо пространство , той съсредоточава в епицентъра на един човешки живот всички важни о

Категория на документа: Документи по
„Проблемите в румънското общество“ ( „Светец в асансьора“ на Петру Чимпоешу) Петру Чимпоешу е роден през 1952г. в Румъния. Той е един от най-известните съвременни румънски автори. Носител е на тринайсет румънски и международни награди. Първата му творба излиза през 1983г. Романът „Светец в асансьора“, който е публикуван през 2001г., а шест години по-късно, през 2007г. е преиздаден, е обявен за най-известния му роман. Неговата поява би могла да бъде забавена, ако през 2000г. на колоквиума в Синая

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА Изготвил: ____________ Проверил: ______________ ________ Силистра 2012 Романът “Железният светилник” носи нарактеристиките и изразява тенденциите на Тетралогия, чиято първа част е. Тои търси същността на историческия процес, стреми се да открие съотношение между индивидуално и обществено време. Основава се на родната епическа традиция, но представя националното битие и като митичен сблъсък на мрака и светлината. Интерпретирайки проблематиката

Категория на документа: Документи по
Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград Филологически факултет Катедра по литература КУРСОВА РАБОТА ТЕМА: Философски и естетически възгледи в романа „Монахинята” от Дидро Изготвил: Проверил: .............. Иванка Пискулийска /Гл.ас.д-р Б.Илиева/ Фак.№ 0939004 Специалност: ПОБЕЧЕ II курс, редовно обучение Дени Дидро е един от най-крупните френски философи материалисти от ХIII век., под чието ръководство в продължение на 30 години е била издавана забележителната 35-томна „Енциклопедия н

Категория на документа: Документи по
“Железният светилник” - Димитър ТАЛЕВ 1. Действието се развива някъде около Кримската война (започва преди, по време на войната “Едвам-едвам се дочуваше в тоя отдалечен край екът на голямата Кримска битка.” и продължава след нея) в град Преспа (Македонско). 2. Романът е разделен на 4 части – “Хаджи Серафимовата внука”, “В тъмни времена”, “Народ се пробужда” и “Корени и гранки”. 3. Главни герои (важните са с червено, свързани с чертичка са тези които се женят или само се обичат - примерно Султана

Категория на документа: Документи по
Мотивът за нравственото изстрадване на свободата в поезията на Христо Ботев Основният проблем в Ботевият поетически мегатекст е проблема за свободата.По време на робството,когато обикновения българин е забравил що е свобода,Ботев я осмисля и пожелава.За него свободата е невъзможно без личен и морален ангажимент към живота и съдбата на общността.От това произтича една от основните опозиции в творчеството „чест-безчестие”.Това са ключови понятия в неговата поезия,интерпретатирани с дълбок психолог

Категория на документа: Документи по
Анализ на "Пространното житие на Кирил" Структура и съдържание. Житието на Кирил е едно класическо пространно житие, следващо най-добрите византийски образци на този жанр. Нарича се пространно, тъй като съдържа подробен разказ за живота и деянията на светеца, за разлика от краткото (проложно) житие, в което са представени сбито само някои по-важни епизоди и което е предназначено да се чете по време на църковната служба. По правило всяко житие съдържа: (1) Увод. В увода авторът на Пространното жи

Категория на документа: Документи по
Българският фолклор е признат по целият свят като безспорно интересен. Той е известен разнообразните си традиции градени в продължение на стотици години. В отношенията между момичетата и момчета е имало точно определени ритуали от запознанството през обяснението в любов до сватбата. В тези ритуали е вплетена до голяма степен и орнаментиката на българското облекло. Женската традиционна носия е обсипана с знаци и орнаменти, който разчетени правилно ни показват родното място, семейното положение, и

Категория на документа: Документи по
Данте Алигиери се ражда във Флоренция през 1256г. Той участва активно в политическия живот на Флоренция и до изгнанието си (1301г.), се изявява предимно като политик. По политически убеждения Данте първоначално е гуелф (привърженици на папата). През есента на 1301г. Данте предвожда делегация в Рим за преговори с папа Бонифаций VIII, когато политическите му противници извършват преврат. Той е поканен да се завърне, но отказва категорично и в началото на 1302г. е прогонен завинаги от Флоренция. Из

Категория на документа: Документи по
ДРАМАТА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО В ЗАПАДНА ЕВРОПА Драматургични жанрове през Средновековието А/ Литургически драми/ ХIII в./ Изпълненията на литургическите драми се организират от главния свещенослужител в покритото предверие /парви на /централния за града католически храм /катедралата/. Изпълнителите се подбират сред общността от юношите и младите мъже, които са от изповядващата се в храма енория. Тези драматични импровизации се изнасят от самодейни актьори като се черпят сюжети от живота и страдан

Категория на документа: Документи по
КУРСОВА РАБОТА ПО Най-нова българска литература Тема: Мотивът за смъртта в лириката на Атанас Далчев РУСЕ 2011 Ала аз не само смятам, че представата е идентична с предмета, но отивам и по-нататък: чувствата са на самия предмет. Ат. Далчев Малкото по обем творчество на Атанас Далчев представлява сложно явление в новата ни поезия. С ред свои особености – песимизъм, самотничество, чудачество – то лесно би могло да бъде отнесено към някои от направленията на декадентството. Такива характеристики са

Категория на документа: Документи по
НЯКОИ ОБЩИ СЪВЕТИ И ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА НАУЧЕН ТЕКСТ Подобни текстове са предназначени за точно определена аудитория, а именно професор или лектор, който е в позицията на експерт, тъй като познава тематиката и наличната литература по въпроса. Обикновено проверяващия/четящия вашата писмена работа, я оценява и разглежда според следните най-общо представени критерии (при всички положения е добре да се уточни дали съответния професор няма някакви специфични критерии и изисквания, с които трябва да

Категория на документа: Документи по
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА На Тема: АЛЕКСАНДРОВСКАТА ГРОБНИЦА В основата на човешкото съзнание е стремежът да открие, изучи, разбере и съхрани своето културно и историческо наследство, да го предаде на следващите поколения. В България не са много радетелите, които работят за запазване и популяризиране на археологическите паметници. В страната ни съществуват повече иманяри, които ограбват, разрушават и заличават важни за историята ни паметниц

Категория на документа: Документи по
Лолита,светлина на живота ми, огън за слабините ми. Мой грях, моя душа. Набоков През периода 1917- 1921 година времето в Русия получава няколко отличителни характеристики, въведени от събитията - “февруарска революция “ , “октомврийска революция” и “гражданска воина” . В тези събития впоследствие десетилетия наред ще се посрещат гледните точки на две антагостични идеологии. Свободният избор на редица писатели определя Русия, дом, Родина да останат за тях само образи от миналото. Този свободен из

Категория на документа: Документи по
Есхил- Баща на древногръцката трагедия Роден в Елевзина около 525 година преди Христа, съвременник на Пиндар. Произхожда от стар, знатен аристократичен род, свързан с Елевзинските мистерии. Живее в бурна епоха – пролива кръвта си на бойните полета на Гръко – Персийските войни. Взима дейно участие в битките край Маратон и Саламин, но запазва консервативните си разбирания. Съдейства за тържеството на радикалната демокрация и служи на нейната външна политика. Смята за най-важна задача да се поддърж

Категория на документа: Документи по
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ К У Р С О В A Р А Б О Т А Тема: “Насоки и търсения в повествователните форми” Велико Търново 2012 г. ОТ ПИЯНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД ДО РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ДУШИТЕ Дълъг е пътят на българската историческа проза от Възраждането до наши дни. Повече от век стои между написването на първия български роман и творбите на съвременните автори. И през всичките тези години романът като жанр е търсел постоянно своите нови форми и похвати,

Категория на документа: Документи по
Димитър Димов (1909 – 1966) 1. Биография – Димитър Димов се ражда в Ловеч, но детството му минава в Дупница, където е родена майка му. Рано остава сирак, защото баща му е убит в Междусъюзническата война, и това придава нов тъжен момент към тежкото му детство на саможиво, много комплексирано дете. Драматично приема и втория брак на майка си, въпреки че по-късно се сближава с втория си баща и той като тютюнев експерт го въвежда в тайните на тютюневия бранш, за който Димов по-късно ще разкаже в ром

Категория на документа: Документи по
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Факултет по славянски филологии Курсова работа по Българска литература между двете световни войни Тема: Модели на двойствеността в повестта „Мъничък свят” на Георги Райчев София 2012 Повестта „Мъничък свят” излиза малко след приключването на Първата световна война. Тази война обаче е само фон, на който на сюжетно ниво се развива друга битка – главният герой, „разлюбеният” от подзаглавието, се бори със своите чувства, опитва се да ги анализира, както ан

Категория на документа: Документи по
Анализ на "Гераците" от Елин Пелин В края на XIX - началото на XX век настъпва пре¬лом в нравствените ценности на българското село. Традиционните устои на патриархата са разколе¬бани. Нов морал определя нравствения облик на времето. Хората, здраво свързали съдбата си със земята и труда, са изправени пред труден избор -да приемат или отхвърлят ценностите на епоха, чужда на тяхната душевност. Връзката човек - зе¬мя, човек - трудово усилие не носи познатите нрав¬ствени плодове, не създава усещане з

Категория на документа: Документи по
КОПНЕЖЪТ ЗА ЩАСТИЕ В ПОЕЗИЯТА НА ДЕБЕЛЯНОВ Димчо Дебелянов няма щастлива съдба. Животът непрекъснато му нанася удари, които той понася с достойнство. Както с достойнство посреща смъртта на 2 октомври 1916 г., изпълнявайки своя войнски дълг към родината. Затова е логично, че поезията му е проникната от копнеж за щастие и от мъчително изживяване на неговата неудовлетворимост. Стихотворенията на твореца поетизират, често в символно-абстрактен аспект (Дебелянов е един от големите български поети сим

Категория на документа: Документи по
Резюме 1.Определение – съкратена версия на даден текст, в който се предават основните моменти от неговото съдържание, извлича се информация. 1.1.Резюмето прилича на сбит преразказ – то също е последователен, свързан и завършен текст, но сбит преразказ се прави само на художествени текстове, а резюме - на всякакви текстове. 1.2.Резюмето прилича на план-конспект – то извлича най-съществената информация от текста, но се различава от него по свързаността между отделните изречения, цялостност и смисл

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФИЛИАЛ-СИЛИСТРА Изготвили: _______________ Ръководител: ____________________ ________ Силистра 2010 Еньовден В народните представи на този ден слънцето започва бавно да умира и годината да клони към зимата. Вярва се, че който види сутрин рано(23 юни през нощта) окъпалото се в жива вода “играещо” и “трептящо” слънце, ще бъде здрав през цялата година. Всички наблюдават сянката си. Ако тя се очертае без глава, или наполовина, това предвещава болест. В нощта на ум

Категория на документа: Документи по
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” Философско-исторически Факултет Курсова работа По: Парадигмални сюжети на западноевропейската литература Тема: Модусът на междуличностното. Любовта Любовта е тази, която движи света, която ни заобикаля постоянно. Тя е музата на повечето поети през всичките епохи на човекеството – още от Ренесанса до наши дни. Любовта още от древността е играела важна роля във взаимоотношенията между хората. Тя винаги съпътства човека. През различните периоди са се смен

Категория на документа: Документи по
(Анти) Христ през Емилиян Станев и Никос Казандзакис курсова работа В християнската есхатология Антихрист означава човек, същество или образ на човек, който е въплъщение на злото и действа като противник на Исус Христос. Думата идва от Новия Завет и означава личност, която действа вместо Божия помазаник и разпространява фалшиви учения за него. От гръцката дума αντί Χριστοὺ, ὁ Ἀντίχριστος - „анти“ означава „вместо“, а не според популярното схващане „против“. Според Библията Антихриста ще се появи

Категория на документа: Документи по
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Факултет по славянски филологии Курсова работа по Българска литература от Освобождението до Първата световна война Тема: Конфликтът между човека и институциите в разказите на Антон Страшимиров, Георги Стаматов и Елин Пелин София, 2011 В първите десетилетия след Освобождението започва бързо и динамично изграждане на „новата“ българска литература. Все по-често обект на изображение са, не колективните образи на българина, а индивидуално характеризираните

Категория на документа: Документи по
Мирът, Войната и Човекът в разказа на Йовков „Последна радост” 1. Заглавие – Мнозина определят “Последна радост” като творбата, която завършва т.нар. “военен сюжет” в творчеството на Йовков. Тази “последност” може да бъде разчетена и в заглавието /определението “последна”/, но в същото време в него присъства и дума, която звучи твърде необичайно за човешката представа за война – “радост”. Словосъчетанието “последна радост” налага представата за край, за смърт, но въвежда и одухотвореното начало,

Яндекс.Метрика
92 92 100 100