Карта 65


Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Курсова работа Счетоводна политика на предприятие Изготвил: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Оценка: Фак.№:xxxxx , група:xxxx Проверил: София,2014 СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА "Клевър" ЕООД СЪДЪРЖАНИЕ I. Общи положения при изготвяне и представяне на финансовите отчети 1. База за изготвяне на финансовия отчет Предприятието изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Е

Категория на документа: Документи по
№1: Подход Печеля - Печелиш Опоненти или партньори Подходът Печеля - Печелиш се състои в това да се превърне конфликта от вражеска атака и защита в сътрудничество. Той е мощно изменение на нагласите, което променя целия начин на комуникация. Един човек, който непрестанно прилага общоприетите начини за решаване на проблема може да направи нещо различно. Ти, читателят, вероятно ще си този човек - ще пренасочиш хода на конфликта. Следователно, първия човек, когото трябва да убедиш си самият ти. Пр

Категория на документа: Документи по
 Programmer's Reference Herbert Shildt Osborne / McGraw - Hill 1997 , Berkeley CA ISBN 0-07-882367-6 Превод и обработка - MesserSchmidt [email protected] Съдържание: Увод ............................................................................ 12 ГЛАВА 1 - Типове данни,променливи и константи...... 12 Основни типове...................................................................... 12 Деклариране на променливи..................................................... 14 Инициализиране на променлив

Категория на документа: Документи по
 Тема номер: 1 Въведение във финансите същност и видове финанси " Наука и изкуство за управление на парите" Финансите са парични отношения свързани с управлението на приходите и разходите на отделните лица или институции Различават се следните видове финанси като научни дисциплини: Публични(Държавни) финанси - управление на приходите и разходите на държавата. Корпоративни (Фирмени) финанси - управление на приходите и разходите на фирмата. Банково дело - управление на приходите и разходите на ба

Категория на документа: Документи по
Динко Маринов Дионисиев , факултетен номер : 14111056 Пиер Буагилбер Пиер Буагилбер е роден през 1646 г. в Руан. Произхожда от знатно френско семейство, което е наследник на т. нар. разклонка на "дворянството на мантията" - това са дворяните, които по право заемат наследствени служебни длъжности. Един от предците на Буагилбер е знаменитият френски писател Пиер Корней. Буагилбер е названието на имението на дедите на Пиер Лепезан. Обикновено допълнение към имената са имали обуржоазените дворяни.

Категория на документа: Документи по
Константин-Кирил като герой-образец според “Пространно житие” на Кирил І. Увод Под знака на една ожесточена битка между античния и християнски свят, в процеса на налагане на новите ценности Кирил и Методий създават нов духовен ориентир за новопокръстилите се славяни чрез откритата от Кирил уникална писменост и началото на книжовност на техния роден език. Тъй като времето, за съжаление, оставя несигурни свидетелства, за личността на Кирил можем да съдим предимно от творбите, посветени на него, в

Категория на документа: Документи по
НИКОЛА ВАПЦАРОВ – „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА” ПОЕМА ЗА ПРЕРАЖДАНЕТО И ВЪЗКРЪСВАНЕТО НА ЧОВЕШКОТО Никола Вапцаров е поет от европейска и световна величина. Времето, в което живее (Втората световна война), го изправя пред съдбовен, екзистенциален избор. Вапцаров отстоява докрай принципната позиция на хуманната си природа, избрал защитата на човешкото дори с цената на най-скъпото - живота си. Тази негова позиция определя трудностите и препятствията в по-нататъш­ния му живот. Екзистенциалният избор на Вапцаро

Категория на документа: Документи по
ХРИСТО БОТЕВ - „ЕЛЕГИЯ” И „БОРБА” ЕЛЕГИЧНИЯТ ПРОТЕСТ СРЕЩУ „ЗЛО БЕЗКОНЕЧНО” В БОТЕВИТЕ СТИХОТВОРЕНИЯ „ЕЛЕГИЯ” И „БОРБА” Усещане за безизходица съпътства робския делник на българина. Настоящето е „робска люлка”. Времето е без начало и без край. Няма минало, няма бъдеще. Има само робство - вечно и безнадеждно. То е прокоба за душата, нейно вътрешно психологично състояние. Неверие и тъга допълват минорната интонираност на поетичните внушения в началните стихове на Ботевата творба „Елегия”. Заглавие

Категория на документа: Документи по
Избор и съдба на човека в поезията на Пенчо Славейков („Фрина“, „Сърце на сърцата“, „Сis moll“, „Ралица“, „Бойко“) Пенчо Славейков се оформя като крупна фигура в българския духовен живот на границата между ХІХ и ХХ век. Творчеството му е белязано със знака на европеизма и е уникален принос в прехода на българската поезия от Вазовия реализъм към символизма. Славейков принадлежи към една културна генерация творци, които търсят своите духовни опори във Възраждането, но намират реализация в новите,

Категория на документа: Документи по
Поезия на българския символизъм. Теодор Траянов и Димчо Дебелянов Всеки литературен текст може да борави със символи, но това не го прави “символистичен”. Символизъм ли е: “В утрото на нова ера, с факела на нова вера” (Хр.Смирненски, “Червените ескадрони”)? Символизмът е най-отдалечената от реализма литературна школа в българската литература. Отказът от реализма е пряко следствие от вярата в една свръх-реална, чисто духовна действителност, а следствие от „антиреализма” е търсенето на поетически

Категория на документа: Документи по
ХАОС И КОСМОС Различните народи имат най-разнообразни представи за това как се е появил светът. Повечето от тях обаче споделят представата, че преди космосът да бъде създаден и подреден, е съществувал абсолютен хаос. Хаосът, който предхожда света, се мисли най-често като безформена пустош, като мрак или като водна пустиня. За да се роди светът следователно, е било необходимо този изначален хаос да бъде организиран. Разбирането, че светът е подреден, е изразено в самата дума космос, с която в мно

Категория на документа: Документи по
ГИ ДЬО МОПАСАН - „БЕЛ АМИ" ЛЮБОВТА - СДЕЛКА С ПРОДАЖНИЯ МОРАЛ НА ОБЩЕСТВОТО Романите на Ги дьо Мопасан отразяват нравствената погнуса на автора от обществената действителност във франция през 80-те години на XIX век. Писателят има обективен поглед към реалностите на живота, което го прави максимално прецизен при избора на сюжети и герои. Той наблюдава внимателно действителността, като търси 8 обикновеното и често срещаното онзи характерен детайл, разкриващ индивидуалното в човешкия характер. А т

Категория на документа: Документи по
РАН БОСИЛЕК 1.Биография Ран Босилек е псевдоним на Генчо Станчев Негенцов. Роден е на 26 септември 1886 в Габрово. Баща му е опълченец от Освободителната война и занаятчйя. Починал е когато Генчо е бил седемгодишен. Той има двама братя и две сестри.Всички получават висше образование. Единият му брат е д-р Христо Негенцов, професор по педагогика.Другият му брат е Никола Негенцов създател на метерологията във военно-въздушните сили. Ран Босилек завършва Априловската гимназия в Габрово и известно в

Категория на документа: Документи по
„Чорба от греховете на отец Никодим” Цикълът от разкази на Елин Пелин „Под манастирската лоза” среща читателя с увлекателни притчи за несъвършения съвършен човешки свят. Разказите от този Елен-Пелинов цикъл носят мъдрите послания за бялата и черната страна в човешкото битие. Те са водещи в увлекателния разказ „Чорба от греховете на отец Никодим”. Под лозата, символ на познанието, на духовното проникване, на промисъла, двамата събеседници отварят вратите към един невидим свят - света на една чове

Категория на документа: Документи по
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ” РЕФЕРАТ по българска литература ТЕМА: Проблемите в “Житие и страдания на грешния Софроний” Шумен 2012 “Променят се времената и ние се променяме в тях.” Тази ръководна мисъл е записана от вътрешната страна на корицата на ръкописен сборник със Софрониеви текстове, между които и “Житието”, открит от Виктор Григорович в Русия. Достояние на българите автобиографията става чрез публикацията и през 1861 г. във вестник “Дунавски лебед” на Г. С. Ра

Категория на документа: Документи по
I. Литературна наука. Предмет и задачи. Познавателен скептицизъм и сптимизъм. Специфика на закономерностите на литературната наука като хуманитарна дисциплина. Съществуват два подхода към същността на художествената л-ра. - исторически п. – търси я в реконструирането на социокултурния контекст. - логически п. – търси устойчивото в ист. променящото се битие на л-рата. Аритотеловата „Поетика” е свързана с първата гледна точка, според която всички изкуства имат подражателна природа, което е родов б

Категория на документа: Документи по
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ВОЙНАТА В „ИЛИАДА” КАТО НЕОТМЕНИМА ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА ДРЕВНИТЕ ГЪРЦИ (ЛИТЕРАТУРНОИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ) Увод. Омировата “Илиада” е творба от старогръцката антична литература, която всяко поколение, като интерпретира под свой “ъгъл на зрение” авторовите послания, разглежда в морален, социален, политически и културен аспект измеренията на историческото събитие – Троянската война – и отраженията му в съзнанието на древния колективен тип човек и на обществото, в което той живее.

Категория на документа: Документи по
Женските образи в “Хамлет” Създадената през 1601 г. трагедия „Хамлет” е първата от т. нар. „велики трагедии” на Шекспир, в които най-пълно се изразява Късноренесансовата концепция за света и човека, даваща един по- различен поглед върху характерния за времето сблъсък между навлизащия нов обществен морал и старите ценности на феодалното общество. Замислена като трагедия на отмъщението – моден за времето жанр, Шекспировата драма разкрива трагичната обреченост на личността в света на фалшивата пока

Категория на документа: Документи по
Народен епос Юнашките песни и народният юнашки епос се открояват сред фолклорните форми. Главната тема в този жанр е конфликтът между своя и чуждия епос. Българските юнашки песни не са обединени в едно цяло, въпреки че огромна част от тях разказват за един и същ герои - Крали Марко. Образът му в различните песни показва доста противоречия. В българския народен епос се преплитат чертите на митологическия и героическия разказ. В много мотиви от народния епос личи близостта с мита и приказката, но

Категория на документа: Документи по
Последна радост Когато представя войната, Йовков бяга от всякаква едностранчивост. Като цяло той осмисля войната като зло, но присъствието й в творчеството му включително и в „Последна радост” е многопланово. Героите от разказа приемат обявяването на войната с въодушевление. Хората от селата, които се стичат в града, призовани от мобилизацията, донасят със себе си празнична атмосфера. Улиците се изпълват с шумно пъстроцветно множество. Първоначалната еуфория е обяснима. Вчерашните орачи и копачи

Категория на документа: Документи по
„До моето първо либе” Ботевото разбиране за любов и дълг (Любовта, борбата и смъртта) (Смисълът на битието) Стихотворението е драматична поетическа изповед пред първата любов на поета Мина Горанова, на която той посвещава и стихотворението „Пристанала”. Смята се, че стихотворението „До моето първо либе” е написано след напускането на родния край през ноември 1867г. Причините са 2 – пламенната и дръзка реч на Ботев на 11 май 1867г. в Калофер и желанието му да продължи образованието си. С това сти

Категория на документа: Документи по
М а й ц е с и Творческа история-Една от първите творби на Ботев и първото обнародвано негово стихотворение.Напечатано е в Славейковия вестник „Гайда” през 1867год.По-късно се появява във вестник „Свобода”(1870) и в „Песни и стихотворения”. Тема-Разминаване в очакванията на лирическия герой и действителността.Създаване на илюзия,идеал-разбит. Цел-Лир.герой да се върне в света на своето,родното,любимото. Жанрова специфика: ---изповед ---елегия ---диалогистичен характер Проблеми и ценности: ---само

Категория на документа: Документи по
„До моето първо либе” Темата за любовта и свободата Стихотворението е публикувано във в. „Дума на българските емигранти”, бр. 1 (1871 г.) 1. Темата за любовта и образът на либето: А)Любовта има стойност само когато е съзвучна с героичния свят на аз-а (прегръдката с „кървава ръка през рамо” в „На прощаване”) и споена с вдигането на „кървава напивка”, а не когато е блудкава, принизяваща, ежедневна битова любов в „робското легло” („Ней”), която е еквивалент на емоционално робство. Б)Либето обаче не

Категория на документа: Документи по
Конструиране на интерпретативно съчинение 1. Интерпретация – думата означава текстов прочит. Данните, които присъстват в една художествена творба (т.нар. художествени факти) се включват в различни смислови контексти и образуват многопосочни тълкувателни хоризонти. 2. Жанрът интерпретативно съчинение – текст, който съчетава аргументаторски и херменевтични умения, т.е. показва изкуството на своя автор да “чете” по различен начин дадена творба, като й придава нови, оригинални значения, надхвърлящи

Категория на документа: Документи по
“Кочо” // “Защитата на Перущица” 1.Заглавие –одата е позната в бълг. литература с двете си заглавия –“Кочо” и “Защитата на Перущица” 1.1.Първото е име на конкретна историческа личност 1.2.Второто е обобщително – насочва към преживяването на историческото събитие /Априлския бунт/ от общността на Перущица. Вазов разчита на историческото знание на своите читатели – неслучайно първата дума в заглавието е членувана /”Защитата”/. 1.3.Двете заглавия раздвояват очакванията за лирическия персонаж – и в с

Категория на документа: Документи по
Виспянски- “Сватба” “Сватба” е резултат от наблюдението на истински сватби, които се извършват в Броновица. Неговият приятел, също краковски поет, Луциян Ридел се жени за местна селянка. Сватбеното празненство се състои в дома на Тадеуш Тетмайер, който няколко години по-рано взема за жена по-голямата сестра на булката. Станислав Виспянски се намира сред поканените гости. Сватбарите са ясно разделени на краковска интелигенция и броновицки селяни. В самото начало на XX век това е ясно и значимо ра

Категория на документа: Документи по
ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА - IX КЛАС ТЕМА: Митологичната устна култура ВИД: Анализ на епически текст ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: един учебен час ЦЕЛИ: Ядро 1 Социокултурни компетентности Стандарт 2: - Осъзнава ролята на християнството в създаването на европейския културен модел. Очаквани резултати Разбира: - същността на нравствената норма, проповядвана от християнството, основана върху принципа на любовта; - същността на християнството като надетническа, стремяща се към общовалидност религия, сла

Категория на документа: Документи по
Ласко „Варварин в градината” Збигнев Херберт Реферат Збигнев Херберт е полски есеист, поет и драматург. Роден е през 1924 г.в град Лвов, Полша. Той е носител на множество литературни награди и многократно номиниран за Нобелова награда. Също така е знакова фигура на полската опозиция , а по късно е кавалер на Ордена на Белият орел. 2008 година е определена за година на Херберт от сеймът на Република Полша. Сред неговите творби са есеистичните сборници: „Варварин в градината”, „Натюрморт с юзда”,

Категория на документа: Документи по
Историческата тема в българската книга и книгоиздаване Изданията в този жанр може условно да се раздели в няколко направления 1.Художествена литература, предзначена за широка читателска аудитория, разпределена в: 1.1. белетристика (сборници с исторически и разказа, повести, романи, романи-трилогии, исторически поеми); 1.2. художествено-публицистични книги (документални очерци, исторически пътеписи) 1.3. мемоарно-документалната книжнина (документалната книжнина, като спомени, летописни бележки, з

Категория на документа: Документи по
„Гераците” Човешкото битие винаги е свързано с някакви ценности. Някои от тях запазват устойчивия си характер във времето, а други – под напора на обществените катализми се променят или направо изчезват. В хода на тези промени човекът, подложен на духовно изпитание, остава трагично раздвоен в желанието си да следва установена и онаследена ценностна система, и в същото време да се впише в новото време, като изгради нови морални стойности. Подобен процес съществува в българската художествена литер

Категория на документа: Документи по
СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПРОЗА ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ „ЗВЕЗДИТЕ НАД НАС” БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА АВТОРА Никола Далчев Гугов, известен с псевдонима си Павел Вежинов е български писател, роден на 9 – ти ноември 1914 година в София. Литературната му кариера започва през втората половина на тридесетте години на ХХ век, когато той започва да сътрудничи на различни списания като „Жупел”, „РЛФ”, „ЩИТ” и „Изкуство и критика”. В периода 1938 – 1944 г. бъдещият прочут писател следва философия в Софийския университет „С

Категория на документа: Документи по
ЗАПИСКИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ВЪСТАНИЯ Курсова разработка Априлското въстание от 1876 година се превърна в историческа реабилитация за робството, в опровержение на мнението, че българите са способни само на труд и подчинение, и неслучайно им спечели много хуманисти за приятели. “Записки по българските въстания” на Захари Стоянов, само осем години след събитията, са успели да покажат техния непреходен исторически смисъл. Безсмъртната книга е запечатала за поколенията величието и падението на българския

Категория на документа: Документи по
Иван Вазоов е един от най- бележитите български литературни дейци. Той е първият професионален писател в литературната ни история, но за него литературата е преди всичко изпълнение на патриотичния и социален дълг. След Освобождението Вазов се превръща в духовен водач а българския народ. Той възприема себе си като обединител на нацията, народен трибун и като такъв се стреми чрез силата на своето слово, да възпита, у свободния вече българин почит към българските герои и история, към всичко родно.

Категория на документа: Документи по
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас Курсова работа Тема : Ян Амос Коменски Бургас 2011г. Ян Амос Коменски (1592 - 1670) Всестранни са били интересите на Коменски. Безсмъртието си той дължи на своите педагогически трудове, занимавал се е обаче с всички хуманитарни науки, бил е философ, филолог, географ, проявявал е интерес към природните науки.Принадлежащ още на средновековието, той е бил по необходимост и теолог. Стремежът му да обгърне в своите трудове цялото човешко знание го определ

Категория на документа: Документи по
МАКЕДОНСКИ ПРЕМИНАВА НА ДУНАВА (Героизмът на хъшовския пратеник) В повестта “Немили-недраги” Вазов си поставя за цел да обрисува положителния герой на предосвобожденската епоха – българския хъш. В живи образи писателят въплъщава героичния устрем и романтичното обаяние на нашите революционери- идеалисти, мечтатели, авантюристи, но и мъченици. Един от най-привлекателните герои в повестта е Спиро Македонски. При преминаването на Дунава Македонски проявява редица ценни качества от своя характер: изк

Категория на документа: Документи по
Връзката между език и култура е забелязана още от древните хора.Така например народите са правили разлика между цивилизованите хора и варварите т.е тези ,които са говорели неразбираемо.Различните група от хора, които са говорели различно се е считало за доказателство за различие в културата им. Езикът на една общност от хора се разглежда като основен критерий за тяхната обща култура.Франц Боас(амер.антрополог,лингвинист) твърди , че способността да се разбира даден език на дадена група от хора е

Категория на документа: Документи по
ОМИР - "ИЛИАДА" ДРЪЗКИЯТ ТЕРСИТ втора песен Втора песен на „Илиада” представя протеста на Терсит - обикновения войник, срещу Агамемнон - царя на Микена, който обявява край на войната, за да изпита подчинените си. Терсит изразява народ¬ното недоволство и негодувание пред несправедли¬вата подялба на благата и самоволното управление. Чрез неговия образ Омир показва зараждащото се социално разслоение и социалния бунт на масите, довеждащ до разрушаване на воинското единство. Старогръцкият епик не одо

Категория на документа: Документи по
“ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”-ПОЕМА ЗА АДА НА НЕВИННИТЕ СМРАЗЯВАЩИТЕ ВЕЧЕРИ В ГРАДА НА ЗЛОТО СОЦИАЛНАТА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ НА СТРАДАНИЕТО /1922-1923Г/ „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”-СИМВОЛ НА ОТВЪДНОТО.ПРОСТРАНСТВО НА СОЦИАЛНОТО СТРАДАНИЕ ВЕЧЕРТА символизира края на светлината и началото на мрака.Съчетанието на тези два символа поставя основното начално настроение в творбата-безнадеждност,отчаяние,студ,самота. 1.МЯСТО- ТВ.ИСТОРИЯ - една от най-късните зрели творби на поета -написана през последната зима на живота му под влияние

Категория на документа: Документи по
Атанас Далчев навлиза в литературния живот пре 20-те години на века редом с Гео Милев, Фурнаджиев, Багряна и Разцветников и съвсем логично творчеството му отразява тенденциите на този интересен и динамичен период в българската литература. Това е времето, когато символизмът гасне и изчерпва своите възможности и открито атакуван от ново поколение творци, стъпили здраво върху конкретното, земното и добре познатото. Своите първи творчески опити Далчев прави в лоното на символизма, но в последствие с

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФИЛИАЛ-СИЛИСТРА Изготвили: _______________ Ръководител: ____________________ ________ Силистра 2011 Съдържание: 1. Автобиография на Елин Пелин 2. Елин Пелиновите приказки 3. „Ян Бибиян” 4. „Ян Бибиян на луната” 5. „Дядовата ръкавичка” 6. „Кривото патенце " Душата и гласът на българското страдание и постигнатост Току-що наченали новото си хилядолетие и изправени пред различни вълнения и угрози от модерно естество, ние се питаме каква в бъдещия свят на европейск

Категория на документа: Документи по
Александър Сергеевич Пушкин е национален Руски поет. Неговият житейски път е кратък, но въпреки това той е оставил богатото литературно наследство стотици стихотворения, детски поеми, ненадминати произведения. И сред тях романът в стихове Евгений Онегин силна, ярка творба, сътворена от гениалния руски поет. Роман, в който оживява Русия. Творба, отразяваща по-неповторим художествен начин, живата история на необятната руска земя. Това, което привлича вниманието на читателя в художествените текстов

Категория на документа: Документи по
“Опълченците на Шипка” Величествена прослава и защита на героичния подвиг СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ УВОД: Вазовото творчество, посветено на националноосвободител-ната ни епопея, е ценно с това, че пресъздава духовното и нравствено състояние на народа като следствие от драматичната му история през вековете. “Опълченците на Шипка” е последната ода от цикъла “Епопея на забравените”, която звучи като тържествен химн, посветен на подвига на шипченските герои. ТЕЗА: Поетът с родолюбиво чувство и будна гра

Категория на документа: Документи по
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Филиал Смолян Реферат по Литературознание Изготвил: Проверил: .................. Спец. : НУПЧЕ, 2-ри курс Ф.Н. 110931 Уводна част Съдържанието и формата на литературните произведения представляват единство на противоположности. Съдържанието на произведенията се отнася към сферата на духовния живот и дейност на хората; формата пък на произведенията е материално явление. Непосредствено това е словесният строеж на произведението, художествената реч, която

Категория на документа: Документи по
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Факултет по Славянски филологии Курсова работа по История на българския книжовен език Тема: Петко Славейков и неговото влияние върху формирането на книжовния език София, 2010 Петко Рачов Славейков е български поет, публицист, фолклорист и политик. Роден е на 17 ноември 1827 г. във Велико Търново в семейството на занаятчии. Учи последователно във Велико Търново, Дряново, Трявна и Преображенския манастир. Независимо от това, усилено се самообразова с мно

Категория на документа: Документи по
Конфликтът между личностните пориви и родовите ценности в разказа „Дервишово семе" Разказът „Дервишово семе" проблематизира въпроса за родовия свят и изпитани¬ята пред утвърдените патриархални ценнос¬ти. Основният конфликт в произведението е между каноните на родовата общност и стре¬межа на човека да опознае себе си и да изжи¬вее живота си като личност с право на избор, с право на любов и щастие. Тези послания към читателя определят и структурно-компо-зиционното оформяне на разказа, предпоста¬вя

Категория на документа: Документи по
Ги дьо Мопасан - "Бел Ами " - психоанализа Романът на Ги дьо Мопасан " Бел ами " е публикуван в подлистника на парижкия вестник " Жил Блаз " през периода от 6.04 до 30.05 1885 год. В отделен том той е издаден през същата година от издателя Авар ( Havard ). По-късно в обръщението си към критиците на " Бел Ами " авторът споделя , че искал да разкаже живота на един авантюрист и тъй като проектът му изисквал по-голямо пространство , той съсредоточава в епицентъра на един човешки живот всички важни о

Категория на документа: Документи по
„Проблемите в румънското общество“ ( „Светец в асансьора“ на Петру Чимпоешу) Петру Чимпоешу е роден през 1952г. в Румъния. Той е един от най-известните съвременни румънски автори. Носител е на тринайсет румънски и международни награди. Първата му творба излиза през 1983г. Романът „Светец в асансьора“, който е публикуван през 2001г., а шест години по-късно, през 2007г. е преиздаден, е обявен за най-известния му роман. Неговата поява би могла да бъде забавена, ако през 2000г. на колоквиума в Синая

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА Изготвил: ____________ Проверил: ______________ ________ Силистра 2012 Романът “Железният светилник” носи нарактеристиките и изразява тенденциите на Тетралогия, чиято първа част е. Тои търси същността на историческия процес, стреми се да открие съотношение между индивидуално и обществено време. Основава се на родната епическа традиция, но представя националното битие и като митичен сблъсък на мрака и светлината. Интерпретирайки проблематиката

Категория на документа: Документи по
Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград Филологически факултет Катедра по литература КУРСОВА РАБОТА ТЕМА: Философски и естетически възгледи в романа „Монахинята” от Дидро Изготвил: Проверил: .............. Иванка Пискулийска /Гл.ас.д-р Б.Илиева/ Фак.№ 0939004 Специалност: ПОБЕЧЕ II курс, редовно обучение Дени Дидро е един от най-крупните френски философи материалисти от ХIII век., под чието ръководство в продължение на 30 години е била издавана забележителната 35-томна „Енциклопедия н

Категория на документа: Документи по
“Железният светилник” - Димитър ТАЛЕВ 1. Действието се развива някъде около Кримската война (започва преди, по време на войната “Едвам-едвам се дочуваше в тоя отдалечен край екът на голямата Кримска битка.” и продължава след нея) в град Преспа (Македонско). 2. Романът е разделен на 4 части – “Хаджи Серафимовата внука”, “В тъмни времена”, “Народ се пробужда” и “Корени и гранки”. 3. Главни герои (важните са с червено, свързани с чертичка са тези които се женят или само се обичат - примерно Султана

Категория на документа: Документи по
Мотивът за нравственото изстрадване на свободата в поезията на Христо Ботев Основният проблем в Ботевият поетически мегатекст е проблема за свободата.По време на робството,когато обикновения българин е забравил що е свобода,Ботев я осмисля и пожелава.За него свободата е невъзможно без личен и морален ангажимент към живота и съдбата на общността.От това произтича една от основните опозиции в творчеството „чест-безчестие”.Това са ключови понятия в неговата поезия,интерпретатирани с дълбок психолог

Категория на документа: Документи по
Анализ на "Пространното житие на Кирил" Структура и съдържание. Житието на Кирил е едно класическо пространно житие, следващо най-добрите византийски образци на този жанр. Нарича се пространно, тъй като съдържа подробен разказ за живота и деянията на светеца, за разлика от краткото (проложно) житие, в което са представени сбито само някои по-важни епизоди и което е предназначено да се чете по време на църковната служба. По правило всяко житие съдържа: (1) Увод. В увода авторът на Пространното жи

Категория на документа: Документи по
Българският фолклор е признат по целият свят като безспорно интересен. Той е известен разнообразните си традиции градени в продължение на стотици години. В отношенията между момичетата и момчета е имало точно определени ритуали от запознанството през обяснението в любов до сватбата. В тези ритуали е вплетена до голяма степен и орнаментиката на българското облекло. Женската традиционна носия е обсипана с знаци и орнаменти, който разчетени правилно ни показват родното място, семейното положение, и

Категория на документа: Документи по
Данте Алигиери се ражда във Флоренция през 1256г. Той участва активно в политическия живот на Флоренция и до изгнанието си (1301г.), се изявява предимно като политик. По политически убеждения Данте първоначално е гуелф (привърженици на папата). През есента на 1301г. Данте предвожда делегация в Рим за преговори с папа Бонифаций VIII, когато политическите му противници извършват преврат. Той е поканен да се завърне, но отказва категорично и в началото на 1302г. е прогонен завинаги от Флоренция. Из

Категория на документа: Документи по
ДРАМАТА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО В ЗАПАДНА ЕВРОПА Драматургични жанрове през Средновековието А/ Литургически драми/ ХIII в./ Изпълненията на литургическите драми се организират от главния свещенослужител в покритото предверие /парви на /централния за града католически храм /катедралата/. Изпълнителите се подбират сред общността от юношите и младите мъже, които са от изповядващата се в храма енория. Тези драматични импровизации се изнасят от самодейни актьори като се черпят сюжети от живота и страдан

Категория на документа: Документи по
КУРСОВА РАБОТА ПО Най-нова българска литература Тема: Мотивът за смъртта в лириката на Атанас Далчев РУСЕ 2011 Ала аз не само смятам, че представата е идентична с предмета, но отивам и по-нататък: чувствата са на самия предмет. Ат. Далчев Малкото по обем творчество на Атанас Далчев представлява сложно явление в новата ни поезия. С ред свои особености – песимизъм, самотничество, чудачество – то лесно би могло да бъде отнесено към някои от направленията на декадентството. Такива характеристики са

Категория на документа: Документи по
НЯКОИ ОБЩИ СЪВЕТИ И ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА НАУЧЕН ТЕКСТ Подобни текстове са предназначени за точно определена аудитория, а именно професор или лектор, който е в позицията на експерт, тъй като познава тематиката и наличната литература по въпроса. Обикновено проверяващия/четящия вашата писмена работа, я оценява и разглежда според следните най-общо представени критерии (при всички положения е добре да се уточни дали съответния професор няма някакви специфични критерии и изисквания, с които трябва да

Категория на документа: Документи по
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА На Тема: АЛЕКСАНДРОВСКАТА ГРОБНИЦА В основата на човешкото съзнание е стремежът да открие, изучи, разбере и съхрани своето културно и историческо наследство, да го предаде на следващите поколения. В България не са много радетелите, които работят за запазване и популяризиране на археологическите паметници. В страната ни съществуват повече иманяри, които ограбват, разрушават и заличават важни за историята ни паметниц

Категория на документа: Документи по
Лолита,светлина на живота ми, огън за слабините ми. Мой грях, моя душа. Набоков През периода 1917- 1921 година времето в Русия получава няколко отличителни характеристики, въведени от събитията - “февруарска революция “ , “октомврийска революция” и “гражданска воина” . В тези събития впоследствие десетилетия наред ще се посрещат гледните точки на две антагостични идеологии. Свободният избор на редица писатели определя Русия, дом, Родина да останат за тях само образи от миналото. Този свободен из

Категория на документа: Документи по
Есхил- Баща на древногръцката трагедия Роден в Елевзина около 525 година преди Христа, съвременник на Пиндар. Произхожда от стар, знатен аристократичен род, свързан с Елевзинските мистерии. Живее в бурна епоха – пролива кръвта си на бойните полета на Гръко – Персийските войни. Взима дейно участие в битките край Маратон и Саламин, но запазва консервативните си разбирания. Съдейства за тържеството на радикалната демокрация и служи на нейната външна политика. Смята за най-важна задача да се поддърж

Категория на документа: Документи по
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ К У Р С О В A Р А Б О Т А Тема: “Насоки и търсения в повествователните форми” Велико Търново 2012 г. ОТ ПИЯНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД ДО РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ДУШИТЕ Дълъг е пътят на българската историческа проза от Възраждането до наши дни. Повече от век стои между написването на първия български роман и творбите на съвременните автори. И през всичките тези години романът като жанр е търсел постоянно своите нови форми и похвати,

Категория на документа: Документи по
Димитър Димов (1909 – 1966) 1. Биография – Димитър Димов се ражда в Ловеч, но детството му минава в Дупница, където е родена майка му. Рано остава сирак, защото баща му е убит в Междусъюзническата война, и това придава нов тъжен момент към тежкото му детство на саможиво, много комплексирано дете. Драматично приема и втория брак на майка си, въпреки че по-късно се сближава с втория си баща и той като тютюнев експерт го въвежда в тайните на тютюневия бранш, за който Димов по-късно ще разкаже в ром

Категория на документа: Документи по
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Факултет по славянски филологии Курсова работа по Българска литература между двете световни войни Тема: Модели на двойствеността в повестта „Мъничък свят” на Георги Райчев София 2012 Повестта „Мъничък свят” излиза малко след приключването на Първата световна война. Тази война обаче е само фон, на който на сюжетно ниво се развива друга битка – главният герой, „разлюбеният” от подзаглавието, се бори със своите чувства, опитва се да ги анализира, както ан

Категория на документа: Документи по
Анализ на "Гераците" от Елин Пелин В края на XIX - началото на XX век настъпва пре¬лом в нравствените ценности на българското село. Традиционните устои на патриархата са разколе¬бани. Нов морал определя нравствения облик на времето. Хората, здраво свързали съдбата си със земята и труда, са изправени пред труден избор -да приемат или отхвърлят ценностите на епоха, чужда на тяхната душевност. Връзката човек - зе¬мя, човек - трудово усилие не носи познатите нрав¬ствени плодове, не създава усещане з

Категория на документа: Документи по
КОПНЕЖЪТ ЗА ЩАСТИЕ В ПОЕЗИЯТА НА ДЕБЕЛЯНОВ Димчо Дебелянов няма щастлива съдба. Животът непрекъснато му нанася удари, които той понася с достойнство. Както с достойнство посреща смъртта на 2 октомври 1916 г., изпълнявайки своя войнски дълг към родината. Затова е логично, че поезията му е проникната от копнеж за щастие и от мъчително изживяване на неговата неудовлетворимост. Стихотворенията на твореца поетизират, често в символно-абстрактен аспект (Дебелянов е един от големите български поети сим

Категория на документа: Документи по
Резюме 1.Определение – съкратена версия на даден текст, в който се предават основните моменти от неговото съдържание, извлича се информация. 1.1.Резюмето прилича на сбит преразказ – то също е последователен, свързан и завършен текст, но сбит преразказ се прави само на художествени текстове, а резюме - на всякакви текстове. 1.2.Резюмето прилича на план-конспект – то извлича най-съществената информация от текста, но се различава от него по свързаността между отделните изречения, цялостност и смисл

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФИЛИАЛ-СИЛИСТРА Изготвили: _______________ Ръководител: ____________________ ________ Силистра 2010 Еньовден В народните представи на този ден слънцето започва бавно да умира и годината да клони към зимата. Вярва се, че който види сутрин рано(23 юни през нощта) окъпалото се в жива вода “играещо” и “трептящо” слънце, ще бъде здрав през цялата година. Всички наблюдават сянката си. Ако тя се очертае без глава, или наполовина, това предвещава болест. В нощта на ум

Категория на документа: Документи по
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” Философско-исторически Факултет Курсова работа По: Парадигмални сюжети на западноевропейската литература Тема: Модусът на междуличностното. Любовта Любовта е тази, която движи света, която ни заобикаля постоянно. Тя е музата на повечето поети през всичките епохи на човекеството – още от Ренесанса до наши дни. Любовта още от древността е играела важна роля във взаимоотношенията между хората. Тя винаги съпътства човека. През различните периоди са се смен

Категория на документа: Документи по
(Анти) Христ през Емилиян Станев и Никос Казандзакис курсова работа В християнската есхатология Антихрист означава човек, същество или образ на човек, който е въплъщение на злото и действа като противник на Исус Христос. Думата идва от Новия Завет и означава личност, която действа вместо Божия помазаник и разпространява фалшиви учения за него. От гръцката дума αντί Χριστοὺ, ὁ Ἀντίχριστος - „анти“ означава „вместо“, а не според популярното схващане „против“. Според Библията Антихриста ще се появи

Категория на документа: Документи по
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Факултет по славянски филологии Курсова работа по Българска литература от Освобождението до Първата световна война Тема: Конфликтът между човека и институциите в разказите на Антон Страшимиров, Георги Стаматов и Елин Пелин София, 2011 В първите десетилетия след Освобождението започва бързо и динамично изграждане на „новата“ българска литература. Все по-често обект на изображение са, не колективните образи на българина, а индивидуално характеризираните

Категория на документа: Документи по
Мирът, Войната и Човекът в разказа на Йовков „Последна радост” 1. Заглавие – Мнозина определят “Последна радост” като творбата, която завършва т.нар. “военен сюжет” в творчеството на Йовков. Тази “последност” може да бъде разчетена и в заглавието /определението “последна”/, но в същото време в него присъства и дума, която звучи твърде необичайно за човешката представа за война – “радост”. Словосъчетанието “последна радост” налага представата за край, за смърт, но въвежда и одухотвореното начало,

Категория на документа: Документи по
Управление на риска и промяната – Тошо Стоянов Управление на риска. І тема. Понятието риск. Това е едно от най-често срещаните понятия в разговорната реч и в литературата. В различните сфери на дейности, то се дефинира различно – в медицината, политиката, военното дело и др., има различен смисъл. Поради различния смисъл понятието се уточнява задължително във всяка отделна сфера. В икономическата литература по начало се говори за риск и несигурност. Риска се свързва със събитията(резултат от сдел

Категория на документа: Документи по
Никола Йонков Вапцаров (1909 – 1942) 1. Мястото на поета в литературния процес Творчеството на Вапцаров се вписва в развойната линия, белязана от Смирненски, Гео Милев и септемврийските поети, чрез общите мотиви в пролетарската литература за непоносимостта на тежкия живот, бунта, разрушаването на стария свят и нуждата от изграждане на нов, по-справедлив към обикновения човек, но с някои значителни изменения, които придават на поезията на „огняроинтелигента” новаторски характер. Внушенията за цен

Категория на документа: Документи по
Въпрос 4 ЛАТИНСКА ЛИТЕРАТУРА В ЧЕШКИТЕ ЗЕМИ (ХІІ–ХІІІ В.). ПРИЧИНИ ЗА ИЗТЛАСКВАНЕТО НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМОВНА КУЛТУРА. ЛАТИНСКА ЛЕГЕНДИСТИКА. ХАРАКТЕРНИ ЖАНРОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ЛЕГЕНДИТЕ И ХРОНИКИТЕ. КОЗМА ПРАЖКИ. ЗНАЧЕНИЕ НА ЛАТИНИЗАЦИЯТА ЗА ЧЕШКАТА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ Прекалената отдалеченост на Чехия и Моравия от Константинопол, която пречи те да изпитват продължително време влиянието на и без това слабо инициативната източна култура, политическите контакти и общите културни интереси с по-твърди

Категория на документа: Документи по
Софийски Университет ”Св. Климент Охридски” Факултет по Славянски филологии Славянска филология Цветница Съдържание: Уводни бележки ................................................ 3 Лазаровден ..........................................................3 Цветница ............................................................7 Празнични песни ................................................8 Палмова неделя ...................................................9 Библиография ............................

Категория на документа: Документи по
Произведение: Епоха Заглавие Жанрови особености Тема Основна идея Нравствен (морален) Проблем Конфликт Герои Сюжет и фабола Композиция В един есенен ден по шосето Неизяснена. Заглавието по никакъв начин не подготвя читате;я за съдържанието на творбата Разказ с характерните за него белези. Дори най-малкото създание на планетата е съществено и има правото да води нормален живот. Автора цели да покаже на читателя значението на живота да го накара да цени живота и да му се радва във всеки един миг.

Категория на документа: Документи по
Николай Василевич Гогол е единственият в руската литература, който създава школа. Под влияние на Гогол се формира т.нар. „натурална школа”, от която излизат най-значителните руски писатели от втората половина на 19 век – Островски, Достоевски, Некрасов, Тургенев. Тази именно школа оказва влияние и върху жанровата характеристика на произведенията на Гогол, и особено на романът – поема „Мъртви души”. Това е най-значителното произведение, което е изцяло под перото на талантливия писател. Произведен

Категория на документа: Документи по
Академично слово "ПАНДОРА" Произнесено от проф.Жан-Пиер Вернан при удостояването му с почетната титла "Doctor honoris causa на Нов български университет". По отношение на други традиции гръцките разкази за сътворяването на първата жена придобиват особени черти. Контрастът между мъжко и женско се обрисува по-ярко. Различно наистина се представят не само обстоятелствата и начините в появата на всеки пол, но и времената, когато започват да съществуват мъже и жени, се разминават: мъжете и жените не

Категория на документа: Документи по
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ по „Въведение във философията” Тема: ПРОБЛЕМИТЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ПИСАНЕТО НА КУРСОВА РАБОТА Гр. Пловдив 2011 Курсова работа, когато ние, студентите, чуем тези думи, се побъркваме. Звучи някак плашещо и твърде ангажиращо, за млади хора като нас. В случая обаче, мисля, че не е така.Това е една наистина много интересна тема, защото на всички нас, като студенти, ни се е налагало или тепърва ще ни се наложи да разработваме Курсова работа. Много от нас, се чу

Категория на документа: Документи по
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА КУРСОВА РАБОТА ЗА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА, ФРЕНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И ФИЛОСОФИЯТА НА ЖАН-ПОЛ САРТР Ако даден човек иска да предприеме структурния анализ на едно литературно произведение. И този човек бъде достатъчно информиран, за да не се учудва на разногласията в подхода, които някои неоправдано обединяват под името структурализъм, че е достатъчно разумен, за да знае, че в структурния анализ не същес

Категория на документа: Документи по
Tema 1: СЪЩНОСТ И СПЕЦИФИКА НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ 1. Възрастовият критерий като определящ за детската литература Доколко е правомерно отделянето на детската литература в отделен дял? Има и становища, според които нейното разграничаване е неправомерно. Определенията на типовете литература обикновено вървят по линия на: 1) национално разделение, 2) жанрово определение (поезия, проза и т.н.), 3) според вида естетика (романтическа литература, просвещенска литература и т.н.). При детската л

Категория на документа: Документи по
ИЗУЧАВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ Целта на образованието по литература - създаване на литературно образована личност, се постига най-вече чрез из¬учаването на художествен текст. Отнесена към литературната творба, тя се разчита като създаване на способност у учениците: - да усвоят езика на жанровата институция; , - да тълкуват всеки художествен текст съобразно неговата жанрова принадлежност, да идентифицират неговия смисъл и него¬вото значение; " , -, - да осмислят връзката между текста, автора и ли

Категория на документа: Документи по
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св.св. Кирил и Методий” ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ НА ЗАПАДНИТЕ И ЮЖНИТЕ СЛАВЯНИ НА ТЕМА:ПОЛСКИ РОМАНТИЗЪМ.АДАМ МИЦКЕВИЧ-ВОДАЧ НА ПОЛСКИЯ РОМАНТИЗЪМ.”ПАН ТАДЕУШ” Изготвил: Проверил: 2010 година СЪДЪРЖАНИЕ Полски романтизъм......................................................1 1.Адам Мицкевич-водач на полския романтизъм..........2 2.„Пан Тадеуш”.............................................................4 Мощното течение,наречено романтиз

Категория на документа: Документи по
ФЕЙЛЕТОНИТЕ НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ -- ХУДОЖЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Фейлетонът е литературен жанр, за който е характерно публицистичното ангажиране на писателя с проблемите на съвременността. Основателно е определянето му като художествено-публицистичен жанр. Присъщи на фейлетонната поетика са хумористичното изобразяване на лица и явления, сатиричното отношение към тях и задължителната актуалност на съдържанието. Освен като автор на “Бай Ганьо” и “До Чикаго и назад”, Алеко Константинов остава в ист

Категория на документа: Документи по
Тема 2. Народопсихологията на Вилхелм фон Хумболдт. Националният характер и езика като изследователски области. Вилхелм фон Хумболдт е роден на 22 юни 1767 год. и умира на 8 април 1835 год. Неговият живот съвпада с този етап в развитието на философията и литературата в Германия, който се дефинира като класически. Неговото творчество става неизменна част именно от тази германска класика, вдъхновила впоследствие множество творци в западното културно пространство. Той израства в духа на критическат

Категория на документа: Документи по
Литературно интерпретативното съчинение е научно-учебен жанр, който доразвива уменията, придобити при създаването на съчинение разсъждение и поставя пред пишещия по-мащабни изследователски задачи. Докато съчинението разсъждение разработва проблем, свързан с едно художествено произведение, литературно интерпретативното съчинение най-често изследва група текстове, обединени от общ мотив.Тази особеност предполага по-широки познания върху художествените творби, по-задълбочено вглеждане в литературно

Категория на документа: Документи по
Характеристика на българския литературен процес /За самостоятелна подготовка и преговор/ Развитието на българската литература се простира в рамките на два огромни периода – стара и нова литература. Новата обхваща времето от средата на 18. Век до днес и включва: -Възрожденска литература; -Литература след Освобождението; -Литература след Първата световна война; Възраждането обхваща 18. И 19 век. Неговото най-важна задача по отношение на културата е да компенсира изостаналостта , за да се изравним

Категория на документа: Документи по
Курсова работа по Народопсихология и литература /края на ХІХ, началото на ХХ век/ на тема: Анализ на романа „Под игото” от Иван Вазов Романът - епопея „Под игото” е написан по време на емиграцията на Иван Вазов в Одеса. Създаден сякаш на един дъх, романът разкрива безпределната любов на Вазов към родината и всичко родно и донася на автора си световна известност. Като цяло Вазовото творчество е неделим компонент от културната историческа памет на българския народ. Както и точно това творчество и

Категория на документа: Документи по
Синът, домът и пътят в поезията на Ботев Лирическата биография на Ботевия аз е представена като духовно движение от топлината на бащиното огнище (дома) към студенината на гроба (героичния Балкан).Тази пространствена линия очертава образа на юнашкия път. Неговият избор се осъществява в ситуация на изповед-сбогуване с кръвните и социални близки. Ето защо героят се явява в повечето стихотворения в образа на Син-брат. Прави впечатление, че духовният център на неговите съкровени изповеди е майката, з

Категория на документа: Документи по
Курсова работа по Увод в литературознанието Анализ на разказа „Калинкините чанове“ Николай Хайтов — "Диви разкази" Калинкините чанове Викаш ти защо не вземам от твоите цигари... По си ми е сладко цигарото — да си го свия сам... Да го лизна, душица да му сложа... Защото всяка работа е тъй: душица ако не й туриш — не слади! Самар що е самар, правят го, дето се вика, от дърво, ама като се направи, слагат му две-три къдрави резчици за душица, да е живо и красиво. Ей и в тия чанове има душица — дето

Категория на документа: Документи по
ВТУ ,,СВ.СВ.Кирил и Методий” Дисциплина: Руска класическа литература Курсова работа на тема: В търсене на смисъла и щастието в живота през образа на Анна Каренина, и днес Научен ръководител:..... Изготвил: XXXX XXXX (доц.д-р XXXX XXXXX) БФ III курс Фак. № XXXXX гр. Велико Търново Романът “Анна Каренина” е безспорно един от най-сериозните в цялата световна литература, поради което той е неизменна част от златния фонд на световната литература. Вторият голям роман на Лев Толстой след “Война и мир “

Категория на документа: Документи по
Пол-Мари Верлен (на френски Paul-Marie Verlaine) е смятан за един от най-великите френски поети. Верлен е един от основоположниците на символизма в поезията. Той се прочува с бохемския си начин на живот, с бисексуалните си връзки (една от тях е с друг колос на френската символистична поезия — Артюр Рембо). Верлен е роден в Метц и живее там със семейството и братовчедка си — Елиза (в която по късно се влюбва страстно), но едва на 7 годишна възраст семейството му се мести в Париж. На 14 години чет

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФИЛИАЛ СИЛИСТРА Изготвили:_____________ Ръководител: ____________________ (гл.ас. XXXXXXXXX) ________ Силистра 2011 Васил Друмев е роден около 1840 година в Шумен в семейството на дребен занаятчия. Учи в родния си град от 1847 до 1856 година при известните възрожденски учители Сава Доброплодни и Сава Филаретов. Взема участие в главната роля в побългарената комедия „Михал Мишкоед“ от Доброплодни в първото театрално представление в България. Учителят Доброплодни

Категория на документа: Документи по
Факултет по хуманитарни науки КУРСОВА РАБОТА Изготвил : XXXXXXXXXXXX Специалност : БЕИ I Курс Ф.№XXX Тема : Известни случки за употреба на магия и демонични същества по свидетелства на съвременници Проверил: (доц, д – р Панайотов) Шумен 2011 Откъде идват легендите за вампири От деца сме запленени от страшни истории за вампири. Тези създания на нощта присъстват в митовете, литературата, а киноиндустрията често ги използва като сюжет за различни продукции. Но откъде водят началото си тези вледеняв

Категория на документа: Документи по
ТЕМИ И ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ Пенчо Славейков се оформя като крупна фигура в българския духовен живот на границата на двата века. Творчеството му е белязано със знака на европеизма и с пренасочване на художническия поглед от обществото към човека. Затова го причисляват към индивидуализма, а неговата литературна дейност е уникален принос в прехода на българската поезия от Вазовия и Кирил-Христовия реализъм към символизма. Поради ненавистта си към всякакви школи обаче Славейков, чи

Категория на документа: Документи по
Анализ “Една българка” Ив. Взов Встъпление - Със своето подзаглавие “Исторически епизод” творбата посочва своята нехудожественост, своята неизмисленост и поставя ударението върху истинността си. Авторът смесва две истории – едната е част от героичната история на нацията, а другата – историята на една жена от Челопек. Цитатът от народната песен съобщава едно предварително признание за стореното от нея и възпява постъпката и. Така разказът е един вид връщане към темата за истински героичното. Първ

Категория на документа: Документи по
„ПЕСЕНТА НА КОЛЕЛЕТАТА” Чрез Сали Яшар Йовков изразява своите нравствени възгледи, своята философия за живота, представите си за красотата,труда и добротворчеството. Мотивът за красотата е основен .Героят изговаря Йовковите мисли :”Няма по-голям дар от хубостта!” Красотата на Шакире връща стария майстор към живота, осмисля останалото му време за живеене и ражда у него още по-дълбоки прозрения. Възраждат се творческите му сили и Сали Яшар разбира,че неговите каруци са неговия СЕБАП, смисълът на ж

Категория на документа: Документи по
„Майце си”-Христо Ботев Увод:Бунтовническият дух на Христо Ботев,който гори в протеста срещу робството и потисничеството в света,титаничният му устрем към свобода и правда и непоколебимата му вяра в победата на човешкото и народното щастие са рядко срещани личностни качества.Те приобщават Ботев към революционните поети на 19 век-Байрон,Мицлевич и др.Първото Ботево стрихотворение-„Маийце си”, разгръща и разрешава проблеми, които са стойностни за нацията и за отделната личност, и заедно с това емб

Категория на документа: Документи по
“ЕПОПЕЯ НА ЗАБРАВЕНИТЕ”– ПЪРВА ТЕМА Иван Вазов се появява на сцената на българската литература не само за да приеме върху плещите си прозвището патриарх на българската литература, но и за да заяви двете основни посоки, в които трябва да си движи творецът – индивидуалното преживяване и дълга към обществото. Поетът с неговите лични преживявания и страдания се обвързва с обществото и народа. Вазовата поетическа представа извежда на преден план идеята за социалната и обществена ангажираност на литер

Категория на документа: Документи по
Повестта „Чичовци”(„Галерия от типове и нрави български в турско време”) Текстът е написан през 1884 г. Първото му издание е в 1885 г.в 5 последователни броя на сп. „Зора”. Заглавието назовава двойственото отношение на автора (иронично-снизходително, но и фамилиарно, с определена симпатия) към обобщения образ на българското, видяно и като архаично, затворено, отживяло, и като родово-патриарахлно, роднинско, свое. Нарицателното унифицира (уеднаквява) персонажите и ги отпраща назад – в консерватив

Яндекс.Метрика
92 92 100 100