Карта 66


Категория на документа: Документи по
ЖАНР И СМИСЪЛ В ПОВЕСТТА "ГЕРАЦИТЕ" Какво казваме за повестта "Гераците", когато й тъкмо такова жанрово определение - повест? И какво казва на нас, читателите, тази творба? Горните два въпроса, разнородни само от пръв поглед, са богато разработени в литературната наука и съществуващите днес отговори в най-лошия случай се нуждаят само от допълнително обосноваване и допълване - нещо, което ще се опита да стори и настоящата статия. Не ще и дума, че деленето на епическия род на видове е пропито с ду

Категория на документа: Документи по
Атанас Далчев (1904-1978) 1. Биография - Далчев се ражда в Солун, който тогава е в границата на турската империя. Баща му е адвокат и едновременно с това преподава български език в българската гимназия в Солун. Когато през 1908г. в империята побеждава младотурската революция и българите получават правота на свои депутати в парламента, бащата на Далчев е избран за народен представител от групата на Яне Сандански. Семейството се мести в Цариград и там бъдещият поет тръгва на училище. Когато избухв

Категория на документа: Документи по
Теми, идеи, проблеми и мотиви в творчеството на Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ал.Константинов, П.П. Славейков, Елин Пелин, П.Яворов, Д.Дебелянов Христо Ботев –поезия с национално и общочовешко звучене, поезия на историческата правда, на високата хуманност и ненадминато художествено майсторство; с изповедна, дълбоко въздействена сила, с ярко романтично звучене; две основни чувства, полярни по същност – любов към народа и омраза към поробителя – национален, социален, духовен. Поезията на Ботев е с обща ид

Категория на документа: Документи по
Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ Филологически факултет Курсова работа по славянски литератури Тема: Сръбски романтизъм – история и култура. Предпоставки. Представители. Анализ: Петър Петрович Негош „Горски венец“ Карл Хинеk Маха „Май“ Изготвил: xxxxxx Специалност: xxxxx Ф.№: Въведение: Романтизмът възниква като идейно движение. Поражда се, от освободителната борба на народните маси против феодализма и от разочарованието, последвало след Великата буржоазна революция. Романтиз

Категория на документа: Документи по
„Дядо Йоцо гледа” Иван Вазов Анализ 1. Структура 1.1. Заглавие Разказът „Дядо Йоцо гледа”, написан от Иван Вазов, е публикуван през 1901 година в сборника „Видено и чуто”. Пристъпвайки към разкодирането на заглавието, ние можем да забележим, че ще има герой, който ще се казва Йоцо и очевидно няма да е в разцвета на младините си. Предположението ни е, че той ще бъде водеща фигура в творбата. Оглеждайки останалата част от заглавието, ние откриваме глагола „гледа”. Така ние можем да начертаем един

Категория на документа: Документи по
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ ” НЕОФИТ РИЛСКИ ” гр.Благоевград Филологически факултет Курсова работа по Балкански литератури на тема: Бранислав Нушич – „Автобиография” Бранислав Нушич е най – плодовит и най – популярен сръбски писател, автор на няколко десетки книги – разкази, фейлетони, очерки, един роман, комедии, драми из съвременния живот, исторически трагедии и други. Особено значителен е като комедиограф. Неговите комедии се играят на всички югославянски сцени, немалко от тях са давани и у нас. Р

Категория на документа: Документи по
ПУ „Паисий Хилендарски” К У Р С О В А Р А Б О Т А Т Е МA М и х а и л М и х а й л о в и ч Б а х т и н Въпроси на литературата и естетиката Изготвил : Фак.№ Специалност: С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 1.Романът – съдба на един живот. 2. Бележка от съветското издателство. 3. Проблемът за съдържанието, материалът и формата на словесното художествено творчество. 4. Словото в романа. -Съвременната стилистика и романът; -Словото в поезията и словото в романа; -Разноречието в романа. - Говорещият човек в романа. 5

Категория на документа: Документи по
АНАЛИЗ От Хавър до Ню Йорк В пътеписа “ До Чикаго и назад” Алеко Константинов разказва за вълнуващото си пътешествие до Америка през 1893 г. В творбата се срещаме с влюбения в природата писател, който умее да и се възхищава независимо къде се намира. Потеглянето за Америка автора сам определя като тържественна минута. Пристанището в Хавър е осеяно с мъже и жени. Вълнуваща е раздялата със стария континент. С лек хумор Алеко разказва за вълненията си в този момент:”…нещо ме задави в гърлото. Наист

Категория на документа: Документи по
Немили-недраги" Иван Вазов УВОД Безграничната и всеотдайна обич към България е онази мощна, "свещена" сила, която повече от половин век движи поетичното перо на Иван Вазов, един от най-обичаните и най-български творци. Най-български, защото в центъра на неговото светоусещане стои тя – една-единствена – страдалницата България. На нейните съдбини, радости и скърби, възходи и падения Иван Вазов посвещава своето богато и удивляващо с обема си творчество. Незабравима за всеки българин ще остане творб

Категория на документа: Документи по
ОБРАЗЪТ НА СВОБОДАТА В ПОЕЗИЯТА НА БОТЕВ План: 1. Христо Ботев – житейски и творчески път 2. Основни характеристики на Ботевата поезия 3. Функционализиране на фолклорни мотиви в поезията на Ботев 4. Проблемът за свободата в поезията на Ботев 5. Значение на Ботевата поезия за българската литература Свободата е основен проблем на възрожденската литература. Тя се разбира като отхвърляне на турското иго и затова непрекъснато се мисли и изживява в опозиция с робството. Свободата на родината е органич

Категория на документа: Документи по
Библейските модели и българските апокрифи от ХІ-ХІІІ в По време на византийското владичество и след освобождаването на България (ХІ-ХІІІ в.) старобългарската литература се конституира и разгръща като цялостна художествена система. Първата основна нейна черта е, че тя има богослужебен характер, т.е., че нейната първостепенна целева функция не е художествено-естетическа, а религиозно-обредна, създавана е за нуждите на християнската църква.Нейната главна задача е чрез въздейс-твието на словото в цъ

Категория на документа: Документи по
До епохата на Българското възраждане любовтa, плътското удоволствие, сексуалността не се превръщат в тема на литературата. Средновековната християнска култура следва етичните императиви на евангелския модел, според който "духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва" (Йоан, 6: 63). Известно е, че в спецификата на средновековното общуване жестът, докосването, сетивното възприемане на света са особено значими. Според К. Янакиев, влизайки в църквата, средновековният човек изпитва непреодолимата

Категория на документа: Документи по
ВИТАЛНОСТТА НА БЪЛГАРИНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ЕЛИН ПЕЛИН I. Увод В началото на ХХ век българският културен модел вече се характеризира с напълно изграден интензивен културен живот. Сред многообразието от творчески търсения, течения и идеали се забелязва, че произведенията на основоположника на родната художествена класика — Иван Вазов, са вече анахронични в общоевропейски план. Това съвсем не означава, че модернистичните и екзистенциални идеи имат господстваща роля в творческите решения на българ

Категория на документа: Документи по
ТЕМА: Образната система в романа „Мъртви души” Дисциплина: Руска литература Русе , 2009   Мъртви души - Николай Василиевич Гогол „Мъртви души” представлява връхна точка в творческото развитие на Гогол, най-висока проява на майсторството му като писател-реалист. Заедно с комедията „Ревизор” тази Гоголева творба напълно утвърждава метода на критическия реализъм в развитието на руската литература. В сравнение със западните писатели този метод придобива у Гогол особен облик, тъй като е насочен не то

Категория на документа: Документи по
ГЕНО ГЕНОВ ДАНИЕЛ ДЕФО И РОМАНЪТ МУ ЗА РОБИНЗОН КРУЗО Даниел Дефо /1760 – 1731/ е син на месаря Джеймз Фоу, роден във Фландрия, поддръжник на политическата групировка на вигите, т.е. човек с либерални убеждения. Той получава скромно несистемно образование. От рано се впуска в търговията с надеждата да се замогне. Сделките често го отвеждат на континента. Дефо се занимава последователно с производството на плетени вълнени дрехи, с търговия на луксозни стоки, а за известно време става и притежател

Категория на документа: Документи по
Мотиви/теми „Обесването на Васил Левски” – Христо Ботев „Левски” – Иван Вазов 1. Историческа достоверност/ худ. измислица Историческата достоверност в одата е постигната най-вече чрез пространствена характеристика – „Там близо край град София…”. В действителност Левски е обесен през 1873 в тогавашните покрайнини на град София. Днес това място се намира в центъра на града, където е издигнат паметник. Времевата характеристика също допринася за историческата достоверност на одата. Левски е обесен н

Категория на документа: Документи по
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВ ПРОЕКТ ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ТЕМА: ЛИЧНИ ИМЕНА И ПРОЗВИЩА В „СТАРОПЛАНИНСКИ ЛЕГЕНДИ“ ОТ ЙОРДАН ЙОВКОВ ПЛОВДИВ, 2012 Съдържание 1. Увод............................................................................................................................... 3 2. Имена и прозвища в „СТАРОПЛАНИНСКИ ЛЕГЕНДИ“ – опит за етимологичен анализ и за анализ на съотношението „име – персонаж“..........

Категория на документа: Документи по
по: Регионална политика на тема: Регионална политика на България Съдържание: I.Синхронизиране на националното и съюзно стратегическо планиране (2007 – 2013) Оперативните програми на България Национални програми с характеристика на оперативна програма II.Проблеми на регионалната политика на България III.Използвана литература Регионалната политика на страната следва логиката и философията на Общата политика за икономическо и социално сближаване и на Регионалната политика на ЕС. Смисълът и съдържан

Категория на документа: Документи по
1 Един от големите писатели на Българския модернизъм е и приложилият законите на една нова естетика в поезията ни от 20-те години на ХХ в.- Атанас Далчев.Неговото творчество, представително за Диаболизма, е част от големия естетически прелом след войните,на съпротива срещу традицията.Той присъства в българската литература с обособена самостоятелност и устойчива независимост на творческия дух.Поезията му разкрива ново светоусещане и слабост на модерното съзнание към болезненото и некрасивото. Ата

Категория на документа: Документи по
Софийски Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по Журналистика и Масова Комуникация Балканите: Сравнителна народопсихология КУРСОВА РАБОТА на тема Балканите „Разединени в многообразието” Балканите. „Разединени в многообразието” 1. Увод 2. Исторически предпоставки 3. Митология и национализъм на балканските народи 4. Национални особености на балканските народи 5. Библиография Увод Народопсихологията се отнася до (реални или предполагаеми) отличителни психологически характеристики на определе

Категория на документа: Документи по
Източници на финансиране и проблеми с ефикаността на висшето образование в ЕС и България Съдържание Увод ..............................................................................................3 Обзор на литература и методология на разработката.........................4 Критичен анализ на резултатите от изследването .............................5 Изводи ..........................................................................................9 Препоръки ....................................

Категория на документа: Документи по
ПЛАТОН Съдържание : 1-Биография 3- Творчество 9-Идеята като парадигма 15- Библиография Идеите на древногръцкия философ Платон са от правна точка на западната политическа философия и на голяма част от нашата нравствена метафизична мисъл.Негояите разсъждения на тази тема се четат и изучават повече от 2300 години.В този смисъл Платон е едион от великите предтечи на западната мисъл. Биография Платон,който произхожда от бележит атински род,е роден около 427г.пр.Хр.Като младеж се сближава с именития ф

Категория на документа: Документи по
Giovanni Boccaccio КОЙ РАЗКАЗВА В „ДЕКАМЕРОН” НА ДЖОВАНИ БОКАЧО 1. УВОД: 1.1. „Декамерон” на Джовани Бокачо е добре познат на българския читател и не случайно избрах за днешната изява именно това произведение, от сборниците с новели, обект на докторската ми теза: за да говоря за произведения, за които част от аудиторията за първи път чува, тъй като не са превеждани на български. 1.2. Първо съвсем малко история: Бокачо е роден в Черталдо, близо до Флоренция, син на флорентински търговец, който е

Категория на документа: Документи по
Народната култура като категория на средновековната култура е обект на изследователски интерес за западната историография още от края на ХVІІІ век. Особен принос в нейното проучване има френската историографска школа Анали в лицето на нейните основоположници Л. Февр, М. Блок и особено Жак Льо Гоф. Те формулират същността на народната култура като противопоставяне на "високата" и на "фолклорната" култура (Блок 1986). Жак льо Гоф обособява две направления в изследването на народната култура. Първо

Категория на документа: Документи по
Тема 1 ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО КАТО НАУКА.ДЯЛОВЕ Същност на литературознанието като наука.Деление на литературата родове (жанрове и видове жанрови форми). 1.Същност на литературознанието като наука. Науката, която изучава литературата се нарича литературознание включва три базисни дяла: - литературна теория – обект на изследването са фундаментални характеристики на литературата като изкуство, уточнява целия категориален апарат, съдържание на термините, задачата е да се изучава строежът на литературна

Категория на документа: Документи по
анализационни наблюдения върху личността и творчеството на Христо Ботев На никой български поет името не е споменавано тъй често и тъй напразно,както името на Ботев. Всяка социална група го счита за своя изключителна принадлежност – той е светецът,когото признават тук всички секти и религии. Ботев просто не е имал възможност да спре по-дълго време на едно място, да се отнесе по-внимателно,по-критично към онова,що е преживял,да преработва,което е възприемал отвън и което е прочитал случайно и отк

Категория на документа: Документи по
ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ “МАМИНОТО ДЕТЕНЦЕ” Творчеството на Любен Каравелов отразява процеса на превръщане на чарбаджийското съсловие в заплаха за обществения морал в края на 19 век. Пример за това е повестта “Маминото детенце” – остро сатирична повест, в която чрез образите на Неновото семейство авторът разкрива паразитната същност на чарбаджийското съсловие, неспособно да отгледа и възпита морално здраво и обществено полезно поколение. Чрез съдбата на Николчо Каравелов изобличава пагубния характер на ч

Категория на документа: Документи по
Никола Вапцаров /1909г. – 1942г./ 1. Биографични данни: - роден на 24.ХІ.1909г. в Банско; - баща му е известен македонски революционер; - майка му – образована жена, получила образование в Американския колеж в Самоков; от нея Вапцаров възприема моралните ценности на християнството; - 1924г. – завършва гимназия в Разлог; 1932г. завършва Морското машинно училище във Варна; при завършването прави морски рейс Бургас – Цариград – Александрия – Порт Саид – Хайфа – Фамагуста и обратно; - от 1932г. рабо

Категория на документа: Документи по
Щастието и свободата в романа на Даниел Дефо „Робинзон Крузо” Следвайки идеите на Просвещението,Даниел Дефо създава роман,в който човекът и неговия разум са в центъра на художественото изображение.”Робинзон Крузо” е не само интересен приключенски роман,но и носи дълбоки универсални послания,утвърждава модел на човешко поведение,който възпитава и създава самочувствие у човека. Осемнадесетгодишния герой има мечти и амбиции.Той желае да види новото, да пътува,да се докосне до далечни земи.Това пове

Категория на документа: Документи по
Основное собрание стихотворений Бориса Пастернака составляют девять поэтических книг и четыре поэмы, каж¬дая из которых строилась автором как единое художественное и композиционное целое. Начальная пора Пастернак начал писать стихи зимой 1909—1910 г. и впервые выступил в печати в маленьком альманахе “Лири¬ка”, изданном на началах складчины в апреле 1913 г. К новому 1914 г. в том же издательстве вышла его первая книга “Близнец в тучах”. Готовя в 1928 году переиздание своих ранних стихов, Пастерна

Категория на документа: Документи по
ЮЗУ „ Неофит Рилски“- Благоевград Катедра Педагогика Магистърска програма „ Образователен мениджмънт“ Управление на организационната култура, организаонно пведение и лидерство КУЛТУРНА КАРТА На ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ – ГР.ДУПНИЦА БЛАГОЕВГРАД, 2011Г. УВОД Терминът организационна култура се появява за първи път в англоезичната литература през 60 – те години на отминалия век като синоним на вътрешно организационен климат. През 1982 г. американците Томас Питърс и Робърт Уотърман публик

Категория на документа: Документи по
07.06.’05г. Домашна работа (какво разбираме от изучените до сега произведения) Преди да се родя Писателя Ивайло Петров. Епохата Епохата на написване е към петдесетте години на миналия век , но той постоянно я сравнява със своето „съвремие”. Смисъл на заглавието Дава ясна представа, че става дума за предисторията на разказвача. Жанрови особености Авторът използва богатството на българския език, за да пресъздаде суровите родови закони. Тема Темата е преобърнатия патриархален космос. Основна идея Д

Категория на документа: Документи по
Николай Василиевич Гогол Николай Василиевич Гогол е роден ня 1 април 1809 година в казашкото село Сорочинци днешна Украйна а, тогава в границите на Руската империя .Годината, в която той се появява на бял свят бил рождена и за някои от най-великите умове на века – Чарлз Дарвин, Ейбрахам Линкълн, и Менеделсон.Ранните му творби са повлияни от неговото украинско възпитание и произход.Той се счита за баща на съвременния руски реализъм. Романите "Тарас Булба" и "Мъртви души" както,и кратките му истор

Категория на документа: Документи по
,,ПОД ИГОТО” (1889, 1894) Подзаглавие: ,,Роман из живота на българите в предвечерието на Освобождението” Романът ,,Под игото” е една от най-емблематичните български творби, през която изграждаме представата си за ,,своето”, мислим и оценяваме себе си като част от историческото битие на нацията, към която принадлежим. В съвременната критика се е наложило схващането, че ,,Под игото” е национален епос, който изразява върховите стойности на българското предосвобожденско битие (М. Цанева, Св. Игов, С

Категория на документа: Документи по
Мотивът за пътя в средновековните рицарски романи и връзката му с любовната тема Средновековният човек разбира любовта по особен начин. Ражда се една нова любов, която днес е известна под името куртоазна. Тя играе важна роля за развитието на светската литература от епохата на средновековието, а именно на рицарските романи и провансалската лирика. Понятието “куртоазна любов” възниква най-напред на френски език и е калкирано в повечето от останалите европейски езици (фр. – amour courtois, ит. – am

Категория на документа: Документи по
Домашна работа Дервишово семе Николай Хайтов 1.Писателят - Николай Хайтов е един от най-добрите съвременни български писатели. Той създава поредица от отлични произведения, с които допринася много за развитието на българската книжнина. 2.1.Епохата на текста - Действието в разказа “Дервишово семе” се развива по време когато патриархалните порядки и универсалните човешки ценности са коренно различни от настоящите. Става въпрос за време, когато младите нямат право на собствен избор и са длъжни да с

Категория на документа: Документи по
Човекът и звярът (Литературноинтерпретативно съчинение за борбата между доброто и злото в разказа на Николай Хайтов "Дервишово семе" Доброто и злото са морално-етически категории,чрез които се оценява поведението на индивида.Представите за доброто и злото са онези невидими устои,върху които се изгражда ценностната система на човешката общност.Очевидно те носят белезите на унаследеното познание и в този смисъл имат универсален характер за човечеството.Но формирането на истинните и вечните,неизмен

Категория на документа: Документи по
„Поетическият свят на Атанас Далчев. Нови функции на предмета“ Поглед към биографията и творчеството на Атанас Далчев Емблематичното присъствие на Атанас Далчев в българското културно пространство е свързано с 20-те години на 20 век и с естетическия прелом в литературата ни от този период. Поетът е роден през 1904г. в Солун. През 1922г. завършва гимназия в София. Заедно с Димитър Пантелеев и Георги Караиванов издават поетическия сборник „Мост“ през 1923г. В периода 1926-1927г. участва в литерату

Категория на документа: Документи по
I СОУ „Св. Седмочисленици” Доклад по литература Градът в поезията на Смирненски Христо Димитров Измирлиев (Смирненски) (17 септември 1898 — 18 юни 1923) е роден в град Кукуш, днешна Гърция. След опожаряването на родния му град, той се премества със семейството си в крайните източни квартали на София. Работи известно време като вестникар и репортер, а също и като писар. Той е български поет, ярък представител на постсимволизма в българската литература. Литературната му дейност започва още в гимна

Категория на документа: Документи по
на тема: Виното в българската лирика Отварям речника и прочитам-“Виното е продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде или гроздова мъст от прясно грозде”. Но нека се абстрахираме от това определение, защото виното отдавна е престанало да бъде просто напитка. Жизнена сила, духовно благословение, спасение, радост, изцеление, истина, преображение — то е един от най-древните символи на плодородие и изобилие, желание за

Категория на документа: Документи по
СПЕЦИФИКА НА ЛИТЕРАТУРНИЯ РОД ЛИРИКА. СТИХОСЛОЖЕНИЕ Какво ще научим Запознаването със съдържанието от тази глава ще ви даде възможност да усвоите понятията: 1. Характеристики на лирическия текст 2. Лирически видове. Лироепос 3. Стихосложение 8.1. Основен съдържателен елемент на лириката е лирическото чувство. Ако в лирическия текст има представена някаква случка, тя само маркира елементи на сюжетност и е в подчинено положение. Възможно е някои лирически текстове да бъдат в проза, но в голямата ч

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
КУРСОВА РАБОТА Дисциплина: Старобългарска литература Тема: „Митрополит Киприан” Киприан е съученик на Патриарх Евтимий, негов съидейник и ученик в литературното и преводаческото дело. Като книжовник той принадлежи на две литератури – на старобългарската и на староруската. Към българската литература се отнася със своя народностен произход и образование, с преките си връзки с Патриарх Евтимий и с неговите литературни традиции. Към руската култура Киприан принадлежи с практическата си дейност като

Категория на документа: Документи по
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ (1863 - 1897) Роден в Свищов в семейството на културен и заможен търговец със силни позиции в местния свят. Учи в Габровската гимназия, а от 1878 г. - в реалната гимназия на гр. Николаев, Русия. Следва право в Одеса от 1881 - 1885 г. В България работи като съдия и прокурор, но е уволнен. За пет години губи цялото си семейство. Работи като адвокат. През 1894 г. се кандидатера за народен представител в Свищов, но не е избран. През 1897 г. на път от Пещера за Пазарджик е убит по

Категория на документа: Документи по
СТИХОТВОРЕНИЕТО "1876" И НЕГОВОТО МЯСТО В ХУДОЖЕСТВЕНОТО ЕДИНСТВО НА "ЕПОПЕЯ НА ЗАБРАВЕНИТЕ" Мария Герджикова Когато се говори за Вазовата "Епопея на забравените", стихотворението "1876" обикновено се премълчава и отминава или се споменава само мимоходом във връзка с това, че в него се срещат някои от ключовите понятия, синтезиращи концептуалното ядро на цикъла ("позор и слава безкрайна", наред с "геройство и срам"). По такъв начин негласно се приема, че това стихотворение не е представително за

Категория на документа: Документи по
ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА Детската литература се обособява като тематично направление на голямата литература сравнително скоро. До неотдавна литературата се гледа като общо интргративно поле, в което сюжетите трудно се разклоняват на сюжети за големи и за малки. Някои изследователи говорят за съществуването на двете литератури – сериозна и детска литература. Голяма част от българските писатели са едновременно български автори, участници в силни естетически течения и същевременно пишат творби за деца. Дн

Категория на документа: Документи по
Старобългарска литература (Презентация ) Старобългарската литература е типична литература от епохата на Средновековието.Тя е изцяло подчинена на светогледната система на християнската религия, отразена в Библията!Светото писание се явява посредник в общуването между човека и Бога и затова тя не трябва да се възприема като литературен факт.Тази литература има за задача да помогне на средновековния човек да опознае единственния истинен за него свят-отвъдния,като изобразява видимия свят по такъв на

Категория на документа: Документи по
ТЕМИ: СЛАВЕЙКОВ 1) "ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА" Образа на Гергана в “Изворът на белоногата” “Изворът” на българското достойнство остава завинаги “вграден” в художественото пространство на Петко-Славейковата творба “Изворът на Белоногата”. Красивата легенда за Гергана, останала вярна на любовта си към българското, звучи със стародавните гласове на митологичното предание, преплетено с нородно-песенните стихови послания на Славейков. Поетът се вслушва в душата си, събрала многозвучните багри на митове,

Категория на документа: Документи по
На тема: Български автори Изготвил: Радка Йорданова Йорданова № 22 XI “в” клас СОУ “Възраждане” Град: Русе 23.05.2008г. ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА ХРИСТО БОТЕВ /1848 – 1876/ 1. Биографични данни: a) Родно място – Христо Ботев е роден през 1848 г. в Калофер. б) Семейна среда - роден е в семейството на Ботьо Петков – възрожденски учител и книжовник. в) Образувание – първоначалното си образувание получава в Карлово, след това в Калофер. Със съдействието на Найден Геров Ботев учи в Одеса, която не успява

Категория на документа: Документи по
Българската литература от Христо Ботев до Димитър Димов Автор Време Направление Заглавие Жанр Творческа история Тема Образи Христо Ботев 1848 - 1876 Творчеството му е „мост“ между възрожденската и новата българска литература. „Майце си“ елегия Първото отпечатано стихотворение, излязло през 1867г.във в.“Гайда“ на П.Р.Славейков. Заглавието е стара падежна форма , която означава „към майка си“ и посочва адресата на изповедта. Творбата отразява чувството на самота и трагичните преживявания на лириче

Категория на документа: Документи по
Иван Вазов Иван Вазов “Българският език” Вазов се утвърждава като творец в годините непосредствено преди Освобождението, когато националното самосъзнание, родено през Възраждането, празнува своята зрелост. Висша проява на това съзнание е възрожденският патриотизъм като култ към “всичко българско”-към българската земя, към народа, към родния език. В поезията му родолюбивото чувство се извисява до религиозното: България е “свещена” и “родина света”, “свещени “ са народните жертви, “свещен” е и ези

Категория на документа: Документи по
НИКОЛА ВАПЦАРОВ През 30- те и 40 – те години на ХХ век Вапцаров навлиза в литературата дръзко със своята лирика – едновременно отричаща настоящето и утвърждаваща възвишената човешка нравственост, порива към справедлив и красив живот. Творецът вдъхновено започва своя поетичен диалог със света в защита на човека, на правото му на любов, вяра, “свобода и хляб”. Разтърсващите конфликти поставят Вапцаровия герой пред екзистенциален избор. Работникът преминава през ада на живота, където калява волята

Категория на документа: Документи по
НИКОЛА ВАПЦАРОВ ВЯРА-Заглавието утвърждава основна християнска ценност,част от триадата „вяра-надежда-любов”.Вярата е знак за духовна бодрост и светъл оптимизъм. Началото на творбата създава усещане за сетивност -с показателната лексема „ето” започва изповедта на лирическия аз;”ето аз дишам,работя,живея...”.Човекът визира във възходяща градация основните моменти от своята екзистенция.На пръв поглед„дишам” и „живея”са глаголи,които имат сродно лексикално значение,но тук те придобиват различен сми

Категория на документа: Документи по
БОРБАТА И ЧОВЕКЪТ В ПОЕЗИЯТА НА ХРИСТО БОТЕВ Христо Ботев е първият творец в българската литература, който обединява социално нравствената проблематика с философското обобщение. Неговият лирически герой излиза извън границите на конкретната историческа обстановка и обединява в себе си съдбата на цялото човечество. Чрез изповедта си поетът поставя актуални не само за своето време, но и за всяка епоха, въпроси за добро и зло, истина и лъжа, за смисъла на битието, за смъртта е безсмъртието. Човешко

Категория на документа: Документи по
ПУ ’’ПаисийХилендарски’’ Филиал ’’ЛюбенКаравелов’’ - Кърджали Реферат Тема: Николай Хайтов „Диви разкази“ и приносът му за българската история Дисциплина :Българска литература (след края на І св. В.) Николай Александров Хайтов е български белетрист, драматург, публицист, известен със сборника си „Диви разкази“, както и с противоречивите си съчинения относно гроба на апостола на свободата Васил Левски. Многократно е обвиняван в опити за присвояване на чужди произведения Биография Роден е на 15 се

Категория на документа: Документи по
"Под игото" ­ метаезикови колебания Цветът се ронеше от едно клонче, на което играеха две врабчета и се целуваха с човките си... Кандов остана вкаменен! Всичкото му красноречие и философия изчезнаха като дим при вида на тая любовна сцена...* "Философията и две врабчета" е една от шестте глави, запълващи с похожденията на влюбения Кандов хронотопичния разрив между приготовляващата се Бяла Черква и въстаналата Клисура. За всеки, който схваща творбата като уравновесена, хармонична и вътрешно обусло

Категория на документа: Документи по
1.The poetry of modernism:basic characteristics The basic characteristics of poetry of modernism are: When we put two isssues which are not similar next two each other,a kind of comparison-juxtaposition.Other thing that is typical for the modernist poetry is that the authors skillfully built in their works different metaphors from thе ones that were used till that time.Intertextuality and classical allusions are also specific for the poetry.The use of borrowings from a variety of languages and c

Категория на документа: Документи по
КУРСОВА РАБОТА на тема ПЕРСОНАЖНА ТИПИЗАЦИЯ В РОМАНИТЕ “ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ” И “ИДИОТ” НА ДОСТОЕВСКИ У В О Д Фьодор Михайлович Достоевски дебютира в литературата като Гоголев подражател, т.е. в руслото на така наречената Натурална школа. През 1847 година издава първия си роман “Бедни хора”, който го прави популярен. Но това, с което той става световно известен и влиза в историята на световната литература, са петте му романа, написани в периода 1866-1880 година. Тази курсова работа представл

Категория на документа: Документи по
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ КУРСОВА РАБОТА ПО „РУСКА ЛИТЕРАТУРА НА ХХ ВЕК” НА ТЕМА: „ИСТИНАТА В “МАЙСТОРА И МАРГАРИТА”” Увод: “Майсторът и Маргарита” е роман в романа. Свидетели сме на две паралелно протичащи действия – разделени от времето, но обединени от пространството. Прокарана е мислена линия между Москва на тридесетте години на миналия век и между древен Йерусалим, или както авторът го нарича Йерушалаим, в библейското време на Разпятието. И

Категория на документа: Документи по
ОТ НАТУРАЛИЗЪМ КЪМ СИМВОЛИЗЪМ Емануил Попдимитров В Германия, към края на седемдесетте години от миналото столетие, на сцената се явява ново поколение литератори, които искат да скъсат всички връзки с по-старата традиция. С предизвикателно смела програма обявяват те, че досегашното изкуство е несъстоятелно по техника, стил и избор на сюжети. Съобразно с духа на времето вече се изработва нов мироглед и един нов художник трябва да ни даде ново изкуство. Писателят трябва да рисува съвременните проб

Категория на документа: Документи по
Човекът и светът в едно преломно време в повестта “Гераците” на Елин Пелин По спомени на съвременници на Елин Пелин, той е приемал като обида, когато са го титулували като “селски писател”. В същото време Елин Пелин неведнъж е споделял убеждението си, че всичко постигнато то него в творчеството му дължи на българското село. Това е парадокс само на пръв поглед. Действително Елинпелиновият художествен свят издава едно изключително дълбоко и многостранно познаване на българското село на прелома на

Категория на документа: Документи по
Алтернативата Сервантес. Разговорът на кучетата Тук въз основа на новелите на Сервантес и Е.Т.А. Хофман "Разговорът на кучетата" и "Вест за новите преживелици на кучето Берганса" ще опитам да покажа залагането на експлицитна поетика, която взима отношение от една страна спрямо валидната в конкретния случай стратегия на разказване, а от друга спрямо разнородни образци на обкръжаващата литературна среда. Макар и лишено от собствен опит, надареното със способността да разказва куче успява образцово

Категория на документа: Документи по
Любен Стойчев Каравелов е роден през 1834г. в Копривщица. Учи в килийно , после в училището на Христо Пулеков по взаимоучителския метод. През 1850г. се премества в училището на Найден Геров в Пловдив. След това баща му го изпраща да учи в гръцко училище. Епохата на Българското национално възраждане формира личности, които се извисяват до един от най-високите върхове на общоевропейската духовно-интелектуална мисъл. До тези върхове се домогва и Любен Каравелов. С целия си бурен и драматичен живот

Категория на документа: Документи по
Никола Вапцаров - приказка без край Големият италиански поет Салваторе Куазимодо, носител на Нобелова награда, казва: "Поезията има сила, която побеждава абстракциите, има своето историческо време, което не може да се фалшифицира: чрез поезията една нация навлиза в друга с тежината на собствената си култура. Народи Които имат личности като Никола Вапцаров растат в очите на света" В края на двадесети и началото на двадесет и първи век, когато цялото човечество се опитва да забрави черните години

Категория на документа: Документи по
СПЕЦИФИКА НА ЛИТЕРАТУРНИЯ РОД ЕПОС. СЮЖЕТ. ЕЛЕМЕНТИ НА СЮЖЕТА Какво ще научим Запознаването със съдържанието от тази глава ще ви даде възможност да усвоите понятията: 1. Двуделението античен епос - съвременен епос 2. Античен епос 3. Съвременен епос - родови характеристики: 3.1. Сюжетност 3.2. Склонност към многостранно представяне на света 3.3. Обективност 4. Епически видове: 4.1. Роман 4.2. Новела 7.1. Двуделението на епоса на античен и съвременен е утвърдено с анализите на Гьоте, Шилер и Хегел

Категория на документа: Документи по
МОПАСАН И РОМАНЪТ МУ “БЕЛ-АМИ” Според повечето историци и изследвачи на развоя на френската литература през ХІХ век Ги дьо Мопасан не е успял да си осигури статут на оригинален писател със собствена естетическа програма. Макар че като безспорен майстор на късия разказ той е изучаван от учениците във френските лицеи и колежи, приносът на ревностния последовател на “изкуството на романа” на Гюстав Флобер и на натурализма на Емил Зола е рядко изследван от студентите-филолози във френските университ

Категория на документа: Документи по
Иван Вазов Теми върху Една българка Първа част В своя разказ “Една българка” Иван Вазов възражда забравени идеали, утвърждава нравствени ценности. Писателят пресъздава подвига на обикновената българска жена, готова на всяка цена да изпълни своя човешки и патриотичен дълг. Образът на баба Илийца се откроява с нравствена щедрост, истинска човечност и героизъм. Началното описание въвежда читателя в художетсвения свят на творбата. То посочва конкретното време и историческо събитие- 20 май 1876 годин

Категория на документа: Документи по
П У ,,П А И С И Й Х И Л Е Н Д А Р С К И ‘’ КУРСОВА РАБОТА Т Е М А Михаил Михайлович Бахтин Проблеми на поетиката на Достоевски С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 1.Полифоничният роман на Достоевски и неговото осветление в литературната критика. 2.Героят и позицията на автора по отношение на героя в творчеството на Достоевски. 3.Идеята у Достоевски. 4.Жанрови и сюжетно-композиционни особености в произведенията на Достоевски. 5.Словото у Достоевски. Типове прозаическа реч. Словото у Достоевски. Монологичното сло

Категория на документа: Документи по
Р А В Н И Щ Е НА ВЪЗПРИЕМАНЕ И ОСМИСЛЯНЕ НА НРАВСТВЕНИТЕ ПОСЛАНИЯ В ПРИКАЗКИТЕ II КЛАС Приказката… една неподражаема вселена от причудливи места, необикновени герои и невероятни събития…Ситото, през което са пресяти вечния стремеж към Доброто,безценната житейска Мъдрост, Хуманността, към която всеки трябва да се стреми! И ако чешкият мислител- хуманист и основоположник на педагогиката Ян Амос Коменски възторжено е отбелязал, че „ Книгата е инструмент за насаждане на мъдрост”, то аз мога единстве

Категория на документа: Документи по
Обичта към родината в поезията на Вазов Иван Вазов заема средищно място в българската култура. Името му се свързва с една от най-напрегнатите и духовни епохи в родната история - борбата за национална независимост през Х1Х век. Творецът не е пряк участник в събитията, но произведенията му имат огромна роля в духовното битие и културната памет на нацията. Времето, в което живее и твори, се характеризира с драматизма на преходността. В този исторически момент се срещат ценностите на Възраждането и

Категория на документа: Документи по
Идеята за родното в новата българска литература. През целия 20в поети, белетристи, критици усърдно градят образа на родината- възхваляват, молят, вменяват вини, правят ритуални поклони. Родината е емоционалният хоризонт, който ражда признанията и определя тежестта на дълговете. Стотици са творбите със заглавия от типа „Родина”, „България”, „Роден край”, „Бащино огнище”, „Родна земя”, „Родна реч” и пр. Всички те представят отношението на човека към родината- ценностите, които й приписват, чувства

Категория на документа: Документи по
ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА /1893 – 1991/ Препоръчителна литература: “Петима поети” /за Елисавета Багряна/ - М.Цанева, 1974 “Младостта на Багряна и нейните спътници” – Бл.Димитрова и Й.Василев, 1975 “Дни черни и бели” – Бл.Димитрова и Й.Василев, 1975 “Ел.Багряна.Литературна анкета” – Ив.Сарандев, 1990 Биографични факти: - родена на 29.04.1893 в София като Елисавета Любенова Белчева /псевдоним Багряна/ - завършва гимназия в София - учителства една година в с.Афтане /дн.Недялско/, Ямболско - 1911-1915 – сту

Категория на документа: Документи по
Човекът и историята Емилиян Станев като съвременен разказвач на исторически романи Той си е спечелил славата на майстор художник анималист, изобразител на света на безсловесните. Неговото интимно отношение към загадките на природата и суровата й и благородна красота ще привлече вниманието на не един изследовател. И ще го определят и като философ и като одухотворител на онова, което е на прага на човешкото и диша със скрити инстинкти, в което е престарата, праосновната същина на живота. От тази п

Категория на документа: Документи по
1. Типологична характеристика на ПБ. Поява и развитие на този тип Б в Европа 1. Б в света – зараждането на ЕБ се отнася към късната античност. Първите библиографически трудови като напр. „Книга за знаменитите мъже” от Йероним Стридомски от 4в. отразява борбата на християнската църква с езическата лит. на древния свят. През средните векове във Б преобладават библиогр. речници на църковните писатели, такива са били и първите печатни библиограф. трудове. Напр. „Книга за църковните писатели” от Йоан

Категория на документа: Документи по
ОТ ХИЛЕНДАР ДО ШИПКА "Епопея на забравените" и нравствено-историчните ценности на българското национално възраждане Общата противопоставка "високо-ниско" добива художествена плът в постепенното образно спояване на опълченците с върха и канарите. Този процес започва с началните стихове на втората част /"горските долини трепетно повтарят на боя ревът"/, а когато идва метонимичният израз "върхът отговори с други вик: "урра", той вече внушава не само широтата и гръмовността на възгласа, но и сливане

Категория на документа: Документи по
Югозападен университет “Неофит Рилски” Гр.Благоевград По Нова българска литература На тема Пародийното в литературата Съдържание: 1. Въведение 2.Историческа определеност на пародията 3.Типове пародия -фундаментална пародия -тотална пародия 4.Пародийното в романа „Хоро” на Антон Страшимиров 5.Заключение 6.Библиография Изложение: 1.Въведение Зачестилата употреба на нетрадиционна терминология в неспециализирани изследвания е израз на първоначално усилие у критиката да различи нетрадиционно явление,

Категория на документа: Документи по
Стендал Стендал: творческа характеристика Стендал в европейския литературен процес Стендал (Stendhal), чието истинско име Анри Мари Бейл, е роден в Гренобъл през 1783 г. През 1800-1802 г. служи като младши лейтенант в армията на Бонапарт, а през 1805-1812 - като интендант. Съпровожда императорските войски при влизането им в Берлин и Виена, в похода към Москва. След падането на Наполеон Стендал живее в Италия, където има контакти с революционното движение на карбонарите, там се запознава с Байрон

Категория на документа: Документи по
Страдание и спасение в поезията на Христо Смирненски Поезията на Христо Смирненски отразява идейно-тематичния прелом в лириката на 20-те години на XX век. Тя е обобщение на поетичните тенденции на епохата, съчетани с образни и смислови ориентации, присъщи на социалните реалности след Първата световна война. Участието на България във войната поражда видима конфронтация в обществените слоеве, стълкновения, разюздана корупция, мизерия както сред градското, така и сред селското население, духовна не

Категория на документа: Документи по
Пост символизъм Съдържание 1. Възникване на постсимволизма ....................... 2. Христо Смирненски – Жълтата гостенка и смъртта 3. Атанас Далчев – близките и далечни предмети .............. 4. Гео Милев ................................. Възникване на пост символизма Литературата, както историята и политиката, както самият човешки живот, съдържа в себе си причинно-следствената логика на естествения развой, изразяващ се в смяната на литературните епохи и естетико- художествени направления. Тя

Категория на документа: Документи по
ХРИСТО БОТЕВ (1848 – 1876) 1868г. – годината на написването на стихотворението “На прощаване” сварва 20-годишния Ботев в Браила. За България този град е особено важен, тъй като се превръща в средище на българската възрожденска журналистика, книгопечатане и театрално дело, както и българската революционна емиграция. Христо Ботев – синът на Калоферския учител Ботьо Петков – пристига в Румъния през 1967г. и през следващите десет години е сред ония себеотрицателни хъшове, които Иван Вазов описва в п

Категория на документа: Документи по
Общочовешките ценности в поезията на Никола Вапцаров Творчеството на Никола Вапцаров носи белезите на противоречивата епоха, в която е създадено – четвъртото деситилетие на двадесети век. Поезията му е заредена с динамиката на ярките социални проблеми, сред които изпъкват теми като войната, гладът, трудът, вярата, борбата. Поетическите текстове на автора – издържали крайностите на идеологическия прочит – от венцехваление до пълно отрицание, остават в българската литература със своята непретенцио

Категория на документа: Документи по
HOMO FABER Vorbemerkung Im Roman ”Homo Faber” werden Frischs Vorgänge und Begebenheiten erzählt, deren fiktive Realität sich mit der unsrigen deckt. Grundsätzlich geht es um den Widerpart von Ratio (Vernunft, Verstand) und Seele, von Erklärbarem und Unerklärbarem, von menschlichen Plänen und der Verknüpfung unseres Handelns in ganz anderen Bereichen, von Leben als Addition und Leben als Gestalt. Seine Bearbeitung scheint vorerst ohne Berücksichtigung von Naturwissenschaft, Philosophie und Psycho

Категория на документа: Документи по
Човекът жертва и човекът преобразовател в творчеството на Христо Смирненски Поетът на безхлебните Христо Смирненски се осъществява като творец в един повратен момент в българския литературен процес, когато символизмът е вече `` състарен`` и изчерпан и нови социални и политически тенденции проникват в изкуството, за да отразят порива на човечеството към обновление. В своята лирика Смирненски следва тези тенденции към реабилитация на конкретноисторическата и битовопредметна основа на изображението

Категория на документа: Документи по
Бог високо, цар далеко “Под игото” е ярка картина на последните робски години. С него авторът си поставя за цел да покаже героизма на българския народ както на съвременниците си, така и на целия свят. В центъра на романа стоят големите конфликти на епохата, но разгледани през погледа на всекидневния бит. В творбата се разкрива народният дух, съхранен в обичаи и нрави, същевременно извисен в героичен подвиг и саможертва. Иван Вазов успява да покаже как голямото историческо събитие преминава през

Категория на документа: Документи по
Иван Вазов – „Епопея на забравените” Епопея тъмна, непозната нам, епопея пълна с геройство и срам! Социална задача, творческа история, жанр. Епопейно единство и разчленяване Цикълът от дванадесет стихотворения под общо¬то название „Епопея на забравените", възпяващи звездните мигове и героите титани на „най-българското време" от националната история – епохата на Възраждането, заема централно място във Вазовото творчество. Първите пет творби – „Левски", „Бенковски", „Кочо", „Братя Жекови", „Каблеш

Категория на документа: Документи по
„ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ЛИСКО...” ОТ Б. АПРИЛОВ - ПОВЕСТВОВАТЕЛЕН СТИЛ И ХУДОЖЕСТВЕН СМИСЪЛ Поредицата от романи и повести на Борис Априлов с общо заглавие „Приключенията на Лиско...”, която може да се определи като своеобразен приказен епос (*), е без съмнение едно от най-значителните постижения на нашата детска литература от времето на социализма. Още появата на първата книга от този цикъл става важен знак за търсенето на нови духовни пространства, за стремежа да се погледне отвъд предписанията и до

Категория на документа: Документи по
Елин Пелин 1.Жизнен път: - Елин Пелин е псевдоним на Димитър Иванов Стоянов; - роден е през 1877г. в с.Байлово, Софийско; - получава първоначалното си образование в родния си край, учи още в Златица, София, Панагюрище, Сливен; учителства в с.Байлово; - през 1899г. се установява в София, където работи в различни издателства; - 1902-1903г. издава сп.”Селска разговорка”; участва и в редактирането на в.”Българан” и сп.”Слънчоглед”; - през 1903г. проф.Ив.Шишманов го назначава служител в Университетск

Категория на документа: Документи по
ДЯДО ГОРИО АНАЛИЗ НА РОМАНА НА ОНОРЕ ДЬО БАЛЗАК   Биография на автора Оноре дьо Балзак е най-голямото дете в семейството на Бернард Балзак, работел като секретар на министъра на флота, а по-късно и като водещ чиновник в правителството след Юлската революция, и Анн-Шарлот Саламбер, парижанка от буржоазно семейство. Първите години от живота си Балзак прекарва извън семейството си, под грижите на дойка, което е било разпространена практика във Франция по онова време. На 8 години Балзак е изпратен в

Категория на документа: Документи по
БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК Стихотворението „Българският език” е написано в годините след освобождението, когато в периодичният печат започва да се налага мнението, че българският език е груб и неблагозвучен и на него не могат да бъдат създадени произведение с висока художествена стойност. Вазов е не само искрен родолюбец, той е и творец с будна гражданска съвест и не може да се примири с всички тези недостойни хули. Неговият живот и творчески път е белязан от една голяма любов – любовта към България, към

Категория на документа: Документи по
„Тютюн” – Димитър Димов Творческата съдба на Димитър Димов на пръв поглед е свидетелство за коренните промени в българската литературна традиция , които настъпват след 1956 г. В действителност обаче „преработката” на романа „Тютюн” е по-скоро израз не на социалния конформизъм на автора, а на едно изтънчено, естетизирано отрицание на новото обществено устройство в страната ни. Затова никак не е чудно, че самият писател е завещал като артефакт във времето да остане „вторият” „Тютюн”. Той по същест

Категория на документа: Документи по
Югозападен университет”Неофит Рилски” Благоевград Филологически факултет КУРСОВА РАБОТА Тема: Анималистичните разкази на Емилиян Станев Писателят Емилиян Станев,макар и нереализиран художник,все пак е художник,но на словото .Това определение звучи най-правдиво,когато се използва за характеризирането му като автор,без оглед на това дали изобразява природния свят или вътрешния психологически трепет на човека.Безспорен е фактът,че на природата той отделя значително място в творчеството си,демонстри

Категория на документа: Документи по
Никола Вапцаров (1909-1942) 1. Биография – Никола Вапцаров се ражда в Банско в семейството на известен четник и борец (Йонко Вапцаров) за свободата на Македония. Младият Вапцаров първоначално учи в Банско, а гимназия завършва в Кресна. След училище иска да следва литература, но баща му е много тираничен родител и го принуждава да се запише в Морското техническо училище във Варна. Вапцаров го завършва през 1934г, като последната му студентска година преминава на практика на български кораб, който

Категория на документа: Документи по
Творчеството на Вапцаров е цялостна, завършена поетическа вселена със своя специфична логика и образност, със свой неповторим поетичен език. То е толкова самобитно, че вписването му в родната поетическа традиция почти винаги е в посока на противопоставянето. В своята поезия Никола Вапцаров постига уникален синтез между мащабната философска проблематика и делничното лице на света; между битовите измерения на живота и основните екзистенциални проблеми и категории. Вапцаровият образ на света е необ

Категория на документа: Документи по
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ КАТЕДРА „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО” ДИСЦИПЛИНА „ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА” РЕФЕРАТ ЛАБИРИНТЪТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Лабиринтът, като обект на изследване, предлага възможности за разнообразно и разностранно проучване, не само поради богатата литература, която съществува както в книжен формат, така и в по-достъпен интернет вариант, но и поради своята дълга и интересна история. Въпреки големия интерес, който предизвиква в

Категория на документа: Документи по
БОРИС ПАСТЕРНАК – „ДОКТОР ЖИВАГО” Органично свързан с цялата творческа биография на своя автор, романът „Доктор Живаго” е в известна степен и дълбока лична изповед на Борис Пастернак (1890 - 1960), и отражение на неговия светоглед и художествена философия, на схващането му за предназначението на чевека, съчетано с лирични видения и откровения за същността на историята и за мястото на личността в нея, за Русия, за лутанията и просветленията на интелигенцията в годините на Октомврийската революция

Категория на документа: Документи по
I.ОТ КИРИЛО-МЕТОДИЕВОТО ДЕЛО ДО ПАДАНЕТО ПОД ТУРСКО РОБСТВО Значение и обхват на старобългрската литература Lingua franca – ob] kulturen ezik za daden region Основни езици са гръцки, латински, а старобългарския става един от трите езици на онова време. Процесът на култутно влияние обхваща няколко страни: Русия, Сърбия, Хърватия Молдова, Румъния, Киевска и Московска Русия. 1.Прабългарски надписи 862г. За първи път се вписват надписи на старобългарски език. Преди покръстването славяни и прабългари

Категория на документа: Документи по
Българинът и чуждият свят в книгата “Бай Ганьо” . Анахроничното несъответствие (“нашенско – европейско”) се отразява във всички аспекти на Бай-Ганьовия образ. В началните страници на книгата конфликтът се подчертава от външния портрет на героя. Първи знак на комичното несъответствие “Изток-Запад” е Бай-Ганьовото преобличане (“Помог¬наха на бай Ганьо да смъкне…”). Подмяната на агарянския юмурлук (знак за Бай-Ганьовата вкорененост в балканската битова норма) с белгийската мантия е иронична алюзия

Категория на документа: Документи по
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БРАНИСЛАВ НУШИЧ – ЗЛАТНОТО ПЕРО НА СРЪБСКАТА САТИРА София 2011 „Но в жизни у меня уже так бывало, что я лечился книгами. В пору душевного разброда или безмерной тоски, стоит мне раскрыть ”Автобиографию” Нушича, как все дурное, что мучило и угнетало меня, куда-то мигом исчезает, снова становлюсь бодр и деятелен, а все дурное видится в смешливом виде” Творчеството на Бранислав Нушич обхваща повече от 50 години, в които н

Категория на документа: Документи по
ТЕМАТА ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО В СВЕТА В ПОЕЗИЯТА НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Поезията на Христо Смирненски е свързана с въодушевлението от революциата в Русия през 20-те гидини на ХХ век и последвалите в цяла Европа въстания. в творчеството му намира израз идеята за преобразуването на света чрез един добиващ сакрални измерения революционен акт. Този култ към бунта е свързан с една апокалиптична образност, според която светът трябва да се пречисти чрез огъня и кръвта. Същевременно в неговите стихове намира

Категория на документа: Документи по
Лекции по История и литература ЕТНИЧНОСТ Етимологията на етнос е старогръцка и назовава група от хора с общи биологични и културни характеристики;група от хора,които са различни от другите,т.е.етничноста се утвърждава като социална категория,ключова за разбиране на света.Етничноста е една от главните оси на групиране и разделение,както в предмодерния,така и в модерния свят.В книгата си “Национална идентичност”Антъни Смит определя етноса въз основа на шест характеристики: 1.Общо собствено име,иде

Яндекс.Метрика
92 92 100 100