Карта 67


Категория на документа: Документи по
МЪДРОСТ, ПРОЗРЕНИЕ И ВЯРА В ДУХОВНИЯ СВЯТ НА ЙОВКОВИЯ ЧОВЕК Създадено предимно дрез 20-те и 30-те години на ХХ-то столетие, творчеството на Йовков отразява не толкова обективната реалност, колкото изконния човешки порив кьм добро, красота и хармония. В тази творческа специфика бихме могли да открием и своеобразното бягство на писателя от света, който не задвдолява нравствените търсения на човека, лишава го от доб-росьрдечие и надежда. Творецьт извежда хуманната идея за духовното родство между хо

Категория на документа: Документи по
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин е класически майстор на късия разказ в нашата литература и бележи втори връх в развитието на художествената ни проза след Вазов. Той довежда нашия разказ до класическото разбиране за сюжет и композиция, което в най-голяма степен отговаря на формулата, дадена от руския писател Алексей Толстой: "запетая плюс "но". В най-голяма степен Елин Пелин е художник на българското село, с ясно изразени предпочитания към живота на шопите.

Категория на документа: Документи по
ЦИКЪЛЪТ “ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Развитието на българската литература в началото на ХХ век е изключително усложнено в естетическите търсения на поетите и писателите. Сред тях особено място заема творческият свят на Христо Смирненски, когото съвременната му литературна критика нарича “слънчево дете на българската литература”. Стиховете на младия поет са непосредствено свързани с битието на бедните и онеправданите, на “децата на града”, както той сам нарича жертвите на несправедливия жи

Категория на документа: Документи по
Тема 1 Предпоставки за възникване на ДЮЛ у нас. Етапи на развитие и представители В Западна Европа най – ранните специално написани за деца книги се появяват в края на XVII и началото на XVIII век в Англия, Франция, Германия. Това е показател, че ДЮЛ се ражда в епохата на Просвещението, т.е. тогава, когато едно общество узрее за мисълта, че възпитанието и образованието на подрастващите на може да бъде само частен семеен проблем, а е отговорна държавна политика. У нас епохата на Просвещението хро

Категория на документа: Документи по
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” Филологически факултет Катедра: Българска филология РЕФЕРАТ ПО СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА на тема: Писмеността в манастирския комплекс „Равна” Българска филология, Първи курс С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 1. Същност на епиграфиката. – стр.2 2. Примери за скални надписи и рисунки от България – стр. 3 2.1. Скалния манастир при Мурфатлар – стр.3 2.2. Розетата от Плиска – стр. 3 2.3. Крепченски скален манастир - стр.4 2.4. Мадарски конник – стр.4 3. Равне

Категория на документа: Документи по
РЕНЕСАНС В ЕВРОПА (ХІV-ХVІ в.) 1. Терминологично разграничаване – Възраждане, Хуманизъм, Ренесанс • Възраждане - общото наименование на епохата, на идеологията; • Хуманизъм – ХIV – ХVI в., Италия; течение с подчертано филологическо отношение към света; научни занимания. Изучаване на древните езици – старогръцки и латински, на древните автори. Humanitatis – човешка природа, достойнство; Свързано е със studia humanitatis: STUDIA HUMANITATIS и STUDIA DIVINA: Studia humanitatis:  Изучаване на човеш

Категория на документа: Документи по
Проблемът за деградацията в обществото и човешката личност в творчеството на Алеко Алеко Константинов принадлежи към онези творци, които са надарени с редкия артистичен талант да виждат грозното в живота около себе си и да го отразяват през призмата на хумора и сатирата. Изобразяването на грозното е конкретно – историческо. То е свързано с епохата на 90-те години на миналия век. В него са вплетени демократичното и хуманистичното начало. Той твори за истината в духовната област. Алеко носи висок

Категория на документа: Документи по
НАРОД И ИСТОРИЯ В “ЕПОПЕЯ НА ЗАБРАВЕНИТЕ” Името на Вазов отдавна е залегнало в съзнанието на българина като символ на родно и мило, като могъща и светла струя на обич и преклониние пред родното. През целия си дълъг творчески път, който обхваща две бурни и сложни за България епохи, той осъзнава и художествено претворява националното ни битие – като душевност, като бит и традиции, като идея за добро и прекрасно. Първата голяма тема в творчеството му става борбата за национално освобождение. Към бо

Категория на документа: Документи по
Христо Смирненски (1898-1923) 1. Биография - Смирненски е псевдонима на българския поет Христо Измирлиев. Псевдонимът произхожда от това, че истинското му фамилно име идва от името на турския град Измир, което на гръцки е Смирна. Той е роден в българския град в Македония Кукуш (сега в Гърция се нарича Киклис), който по време на Междусъюзническата война е опожарен от гърците и онези българи от населението, които оцеляват, се преселват в България. Семейството на бъдещия поет се преселва в София, к

Категория на документа: Документи по
Алеко Константинов Алеко Константинов принадлежи към онези творци, които са надарени с редкия артистичен талант да виждат грозното в живота около себе си и да го отразяват през призмата на хумора и сатирата. Изобразяването на грозното е конкретно – историческо. То е свързано с епохата на 90-те години на миналия век. В него са вплетени демократичното и хуманистичното начало. Той твори за истината в духовната област. Алеко носи висок интелект, голяма ерудиция, много познание, аналитичен ум, духове

Категория на документа: Документи по
Националните добродетели в разказите на Елин Пелин (Екзистенциална връзка човек – земя, чийто посредник е трудът) Елин Пелин е определен от своите изследователи като “певец на българското село”. Той има подчертано характерен творчески стил и сюжетна организация, ориентирани към художествено-белетрестична изразност, към проблемите на българския селянин. Връзката автор – текст при него се осъществява на ниво селска действителност. Сам отрасъл в селска среда, писателят познава битието на отрудения

Категория на документа: Документи по
Томас Мор създава своята книга „Утопия” през 1516 год. Писателят за първи път въвежда в употреба думата утопия /от гръцкото топус – място/ т.е. би трябвало да се преведе като немясто или място, което не съществува. В произведението си той описва въображаемата островна държава Утопия, където няма частна собственост и представя идеалната за него социална и политическа система. На острова има 44 града, като във всички тях законите и обичаите не се различават. Разположени са на минимум 25 мили разст

Категория на документа: Документи по
Стара българска литература.Апокрифи АПОКРИФНАТА ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРИЯ Апокрифната литература е мощна художествена стихия, която владее ума и сърцето на българина повече от девет столетия. В по-големия си дял преводна по произход, тя така се вкоренява в българския живот, че става неделима част от българската средновековна литература и от народната ни култура. Понятието апокриф не е жанрово понятие. То е свързано с историята на църквата и с канонизацията на “божествените” книги. Думата апокриф е г

Категория на документа: Документи по
ътищата на героя: от самотата към саможертвата Изборът, свободата и смъртта; малкият и големият социум в стихотворенията на Ботев „Майце си“ (1876) е първата Ботева творба. Проблематиката и структурирането й като изповед дават основание да се говори за съвпадане на авторова личност и лирически герой (в случая лирически Аз). Лирическият Аз е драматично неудовлетворен от действителността. Неговото разминаване с правилата на общоприетия ред го кара да се чувства „прокълнат“ от майка си: [...] ти ли

Категория на документа: Документи по
Бургаски свободен университет Разработване на стратегически план.Анализ на външната среда на организацията. Специалност Финанси 2009 г. Стратегическото мислене е откриването на такъв подход към бизнеса, който най-добре да пасва на силите и слабостите на компанията и на условията, които съществуват във външната среда .Една ефективна стратегия се радва на съвместяването на присъщите на фирмата способности и външните условия на средата , в която тя съществува.Ако това съвместяване е правилно изпълн

Категория на документа: Документи по
Фрагменти върху “Моята молитва” *** В стихотворението “Моята молитва” Ботев прибягва до речеви жанр с хилядолетна традиция, която се е наложила поради изключителната му емоционална и дори терапевтична сила. Можем да допуснем, че времето, в което поетът “изрича” своята Молитва, е обусловено именно от терапевтичната способност на този жест. Правени са различни догадки за момента на поява на Ботевата творба, като най-ранните й датирания са към 1871 г., когато в Каравеловия вестник “Свобода” е публи

Категория на документа: Документи по
Човекът и времето в поезията на Атанас Далчев Смислова доминанта на Далчевата поезия е проблемът за съдбата на човешкото време и пространство. Той е ядро на основните му теми – за ограничеността на човешкото съществуване, за духовното и материалното разтление на живота, за абсолютната власт на смъртта над битието. Водещ в тях е мотивът за тоталната самота на окования във времето и пространството индивид, а основен патос – чувството за безсмислие на човешкото съществуване, породено от прозрението

Категория на документа: Документи по
ТВОРЧЕСТВОТО НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ - КРИТИКА НА СЛЕДООСВОБОЖДЕНСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Мрачната и позорна епоха на първоначалното натрупване на капитали, потъпкването на възрожденските идеали и трагичната обреченост на всичко добро и честно намират своя съдник в лицето на Алеко Константинов. Болката от порочните явления поражда гнева на писателя, създава сатирика Алеко. Своето творческо призвание той открива в изобличаването на социалните недъзи на епохата, когато всички са обхванати от мамоновата

Категория на документа: Документи по
Начало на часа : І. Представям се. ІІ. Правя връзка с миналия час, като задавам въпроси към класа (Литературата и историята са взаимосвързани. За да разберем същността на течението реализъм трябва първо да обърнем поглед (съвсем накратко) към историческите събития(основните) през 19 в. ) Задавам въпроси, чиято цел е да обобщи основните знания от миналия час. Помагам на учениците, насочвам ги към отговорите. Въпрос 1 : С какво свързвате 19в. ? Какви са асоциациите ви за този отминал период? Отгов

Категория на документа: Документи по
Ранно Българско Възраждане Възрожденските процеси в българските земи могат да се разглеждат като част от възрожденските процеси на Балканите и общия ход на Ренесанса в Европа. Така проблемът с Българското Възраждане може да се разглежда като частен случай от един глобален процес, протичащ в рамките на Европа и света като цяло . От гледна точка на общата история за периода по - известни автори са: -Яков Бургхард – Ренесансът в Италия -Андре Мороа – История на Англия ; История на Франция. -Авторск

Категория на документа: Документи по
АЛБЕНА Произведението „Албена" разисква възлов за цялото творчество не белетриста проблемен кръг. Въвличайки ни като своеобразни зрители в историята на една хубава жена, участвала в най-тежкото от престъпленията - в убийството, повествователят ни кара да си задаваме трудни за обмисляне въпроси: подсъдна ли е красотата; ако за да живее в пространството на доброто, той трябва да се откаже от красотата, струва ли си пребиваването в доброто; ако всяко престъпление се наказва, престъплението поради с

Категория на документа: Документи по
ПРОБЛЕМНИЯТ СПЛИТ „ФОЛКЛОР – АНТРОПОЛОГИЯ” На пръв поглед може би заглавието буди подозрителност с предполагаемите импликации и пан-антропологическа претенциозност. Настоящата статия ще се опита да придаде смисленост на подвеждащата странност: ще се постарае да обвърже, коментира и анализира проблемния сплит фолклор - антропология, като го постави под свода на “задачите” и определенията, които се задават от И. Шишманов. На всеки, който малко или много е изкушен от заниманията с български фолклор

Категория на документа: Документи по
Античността нарекла Есхил "баща на трагедията". Това почетно прозвище се оправдава не само от предимството, че живял преди Софокъл и Еврипид, а и защото в неговото творчество трагедията се превърнала от тържествена оратория в драма. В пети век - века на гръцката класика - ценели Есхил за високата идейност и възвишената поетичност на неговия образен език,[1] който, естествено, тогава бил напълно разбираем. Особено показателна е оценката на консервативно настроения Аристофан. В комедията

Категория на документа: Документи по
ПРОТОРЕНЕСАНС Проторенесанс=Предренесанс Проторенесанс - период, който предшества Ренесанса и представлява същинския преход от Средновековие към Ренесанс. Проторенесансът е период, а не епоха. Италиански Проторенесанс 1265-1321 г. В общи линии времето на ИП се припокрива с живота на Данте Алигиери 1265-1321г. Причини за възникването първо в Италия: - в Италия най-рано са назрели условия за пробив в средновековното феодално общество и оттам за пробив в средновековната култура. Причини: - обществе

Категория на документа: Документи по
Да бъде ден Нощта е черна и зловеща, нощта е ледна като смърт. В разкъсаната земна гръд струи се бавно кръв гореща. В димящите развалини безокий демон на войната развял е хищно знамената и меч въз меч безспир звъни. Сред мрака непрогледно гъст стърчи злокобен силует на някакъв грамаден кръст, и хилядни тълпи отвред вървят, подгонени натам от яростта на златний бог. И мрака става по-дълбок, тълпите нижат се едвам. За въздух жадни са гърдите, очите молят светлина, един копнеж, мечта една гори и се

Категория на документа: Документи по
ЕПОСЪТ Обща характеристика * Видове епос* Никандър и Арат * Аполоний Родоски Неправилно е да се счита, че в елинистическата литература епосът е втора линия, в сравнение с поезията на малката форма по-слаба, представена едва ли не с едно-единствено произведение – „Аргонавтика” на Аполоний Родоски. Данните убеждават в противоположното - в това време епос се пише от мнозина. Ако се вземе предвид количеството на недостигналите до нас произведения, може да се заключи, че епическото творчество дори им

Категория на документа: Документи по
СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ Живот и книги. - Чуждо влияние. - Време и призвание. - Сатирик: политич. идеи, вестникари и писатели, обществен живот; патос и стил. - Философия и поезия. - Песимизъм: етическа и религиозна мисъл; сентенциозна форма. - Поема на злото. - Боян магьосникът. - Обща оценка на поета. - Борчески дух. Живот и книги. - Като писател от поколение, чиито младини живяха с борбата и стремежите на предосвободителната епоха, а зрялата възраст - с колебанията си при новите условия в наши дни, С

Категория на документа: Документи по
Борецът за народна свобода в творчеството на Ботев - баладата “Хаджи Димитър” - елегията “Обесването на Васил Левски” И двата текста представят субекта на борбата – това е човекът, който съвместява личното и общественото себеосъществяване чрез мисията си на спасител от злото. Неговият образ е и конкретно исторически, национален (Хаджи Димитър, Караджата, Левски), но и общочовешки, вселенски. И двете творби възпяват значимостта на борбата между робството и свободата, между физическото умиране и д

Категория на документа: Документи по
Действителност и идеал в творчеството на Христо Ботев За личността и делото на Христо Ботев, за неговите мисли, чувства и идеи, за богатата му душевност и бурна природа е писано много, без да се смята, че е казано всичко. Колкото повече се отклоняваме от неговото време, толкова по-ясно осъзнаваме, че същността на поета-революционер стана символ на цяла епоха, не може да се побере в тесните рамки на представите ни за човек от такава величина. Затова е безкрайно трудно и отговорно да се пише за Бо

Категория на документа: Документи по
Вапцаров – Поетика Единствената стихосбирка, която Вапцаров издава приживе, е “Моторни песни”. Циклите са озаглавени “Песни за една страна”, “Песни за човека”, “Песни за родината”, и “Песни”./За Вапцаров песента е механизмът, с който човек се сродява с вечността. Песента е неговата истина, неговото пречистване. Тя е механизмът на духовното просветление, чрез който се побеждава мрака и страха като проява на инстинктивното битие./ • Силно полемична по своя характер е поезията на Н.Вапцаров. • Учас

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” гр. Бургас ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ КАТЕДРА: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТЕМА: НАСИЛИЕТО НАД ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ В РОМАНА НА АРЧИБАЛД КРОНИН „ЗАМЪКЪТ НА ШАПКАРЯ” 2010 АРЧИБАЛД ДЖОУЗЕФ КРОНИН е роден на 19 юли 1896 г. в Кардрос, Дъмбартъншир, Шотландия, като единствено дете на родителите си. Първоначалното си образование е получил в училището на родното си село, а след това продължава да учи в Хеленсбург, Глазгоу и Дъмбартънската академия, където се проявява

Категория на документа: Документи по
Р Е Ф Е Р А Т СТУДЕНТ І І курс ЕТНОЛОГИЯ ТЕМА : ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИТОЛОГИЧЕСКИЯ СЛОЙ НА ЕПИЧЕСКИЯ ПЕСЕНЕН ЦИКЪЛ ЗА КРАЛИ МАРКО - ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИТОЛОГИЧЕСКИЯ СЛОЙ НА ЕПИЧЕСКИЯ ПЕСЕНЕН ЦИКЪЛ ЗА КРАЛИ МАРКО В “Възвърната вода “ Радост Иванова разглежда много подробно образът на Крали Марко, търсейки връзка между мита и реалността на образът на Марко в юнашкия епос. Дивни Крали Марко! Всеславянска славо! На тъмни фантазии създане мъгляво! Роланд Македонски, заветен и мил, ти векове с твойто им

Категория на документа: Документи по
1.Епическата и трагическата поезия, комедията, дитирамбическата поезия и по-голяма част от авлетиката и китаристиката са подражение, а се различават помежду си по три неща: че подражават или с различни средства, или на различни неща, или по различен начин,несходен начин. Както някой творци, благодарение на умение или на техника, подражават на много неща и ги изобразяват чрез багри и форми или пък чрез гласа си, така е и със споменатите изкуства: те всички подражават с ритъм, реч и мелодия, взети

Категория на документа: Документи по
Българската литературна критика за Елин Пелин В основни линии литературознанието е фиксирало главните особености в литературните творби. Конкретно тук ни интересуват текстовете на Елин Пелин и особеностите на белетристиката му. Затова предимно се спираме на мнението на Георги Константинов по тези проблеми /1/. “Българската белетристика по своя обект, по сюжетите, които разработва, се движи в две главни насоки: едната обема в себе си селския живот, всичко онова, което влагаме в понятието бит, а д

Категория на документа: Документи по
Повестта “Немили – недраги” от Иван Вазов има автобиографичен характер. Тя е плод на авторовите преживявания и наблюденията му над хъшовия живот. Той е труден и ги принуждава да преминат през много трудности, за да видят освобождението на България. Македонски се решава да премине Дунава и да изпълни мисията по предаването на писмото на Левски. Той прави това, за да защити честта на хъшовете, а и неговата собствена. Но авторът го поставя пред няколко изпитания преди да стогне до баба Тонка, за да

Категория на документа: Документи по
Джеймс Джордж Фрейзър ( 1854-1941)- изтъкнат английски етнограф, фолклорист, филолог, проф. в Ливърпул. Във фолклористиката е известен като най-изтъкнатият ритуалист през 20 век. Фрейзър се придържа към теорията за преживелиците като културни феномени, но към анимизма добавя и магията. В своята изследователска дейност той поставя акцент върху календарните култове, жертвоприношенията, които играят важна роля за поддържане на обществената йерархия и ред при „укрепване на властта, брака и собствено

Категория на документа: Документи по
ЙОВКОВИТЕ ГЕРОИ – В ТЪРСЕНЕ НА ХАРМОНИЯТА Йордан Йовков е писател, чието творчество е коренно различно и от Вазовото, и от Елин-Пелиновото. Ако приемем метафорично, че Елин Пелин прави крачка напред в развоя на българския разказ в сравнение с Вазов, то Йовков по думите на Искра Панова прави крачка встрани – към проблемите на човешкото, към морално-етичните и психологическите драми. Той се оформя като писател значително по-късно от Елин Пелин и творчеството му не е така пряко свързано с определен

Категория на документа: Документи по
Българска литература за деца и юноши 1. Възникване на детската литература в света и у нас Литературата е един от най-старите видове изкуства в света и у нас, но художествени текстове, създадени специално за деца, се появяват по-късно. За такава от края на 17 в. и началото на 18 в. в Англия, Франция и датировката подсказва, че те се появяват през Просвещението. Това е закономерно, така че тъмо Просвещението е епохата, налагаща преосмисляне на представата за добро възпитание. Възпитаността и образ

Категория на документа: Документи по
“Цветарка” Христо Смирненски 1. Стихотворението “Цветарка” на Христо Смирненски принадлежи към цикъла “Децата на града”, в който е водеща темата за страданието на човека жертва в несправедливо устроения земен свят. Лирическите персонажи в цикъла са обединени чрез общото заглавие – ключовата дума в него – “деца” – подчертава беззащитността, безпомощността на “малкия човек”, неговата зависимост от съдба, която той не е избирал. “Цветарка” продължава темата за човешката мъка, като съсредоточава вни

Категория на документа: Документи по
Драматургията през Българското възраждане е важна част от текстовостта на времето, която участва в опитите да се дефинира субекта на националната общност.1 Участва и във формулирането на нормите, които контролират тази общност. Прави го, възпроизвеждайки два разказа. Единият реконструира историческото минало и има легитимиращи функции. Вторият се основава на Другостта като антитеза на Своето и има нормативни функции по отношение на неустановените все още критерии за добро и зло, морално и немора

Категория на документа: Документи по
На тема: Великите българи - личности, прославили България в света Христо Ботев Използвана литература 1. Учебник по литература за 9 клас – Панталей Зарев и колектив, изд. „Народна просвета” 1978г. 2. Христоматия по литература за 9 клас – Людмила Стефанова и колектив, изд. „Народна просвета” 1989г. 3. Интернет - www.hristobotev.com Христо Ботев живее в нашите сърца и умове като едно начало. И като жизнен подвиг в името на великия и общочовешки идеал – свободата и революцията, и като поетически връ

Категория на документа: Документи по
“ИЛИАДА” НА ОМИР И “ДЕЛА И ДНИ” НА ХЕЗИОД ОТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА КУЛТУРАТА Епическата традиция и нейните два типа. С Омировите епически произведения завършва устната епическа традиция, която тръгва от родовообщинното минало, минава през микенското време и достига до геометричната епоха. Тази традиция е не само литературна и словесна. Тя е едно от основните проявления на елинската културна традиция. На свой ред епопеите на Омир поставят началото на нова традиция, която преминава през цялата гръцка

Категория на документа: Документи по
Поезията на Христо Смирненски и митът за сътворението на света “Изковано в мъжествените революционни битки на работническата класа, творчеството на Христо Смирненски стана могъщо партийно оръжие. То беше и си остава властелин на човешките умове и сърца, страстен агитатор на комунистически идеи, творчеството, което десетилетия наред довеждаше в редовете на партията хиляди преданни народни синове и дъщери, вдъхновяваше ги за подвизи и жертви в името на освободителното пролетарско дело, в името на

Категория на документа: Документи по
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Филологически факултет „Български език и история” Татяна Данчева Данкова; 2-ра група; 792 – БИ Реферат по История на българската култура след Освобождението На тема: Димчо Дебелянов – живот и творчество (1887 – 1916г.) Димчо Дебелянов – живот и творчество (1887-1916г.) СЪДЪРЖАНИЕ Увод. Параграф I.Историческа картина на времето, в което се ражда и твори Димчо Дебелянов. Параграф II.Лична биография на Димчо Дебелянов. Параграф III.Проекция на първите две части върху л

Категория на документа: Документи по
БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ИСТОРИИ, ИЗДЛЕДВАНИЯ И ПРОБЛЕМАТИЗИРАНЕ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО ВЪЗРАЖДАНЕ – ВЪЗРОЖДЕНСКИ ОПИТИ ЗА ЧЕТЕНЕ 1.Границите на Възраждането са проблематични. -Проблемът литературност –публицистичностт 2. “Литература” на факта или факт на “литературата”. - Книжовност и книжнина на българите от 18ти и 19ти век. - Религиозни текстове, ръкописи и учебници. - Как се създава канонът на литературата? 3.Публикуването на текстове. Кризата на книжното тяло – вестници,

Категория на документа: Документи по
Литературата като подражание (мимезис) Позната като подражание още от Античността. Темата за подражанието се налага от Аристотел и Платон. Съществува до 18в. Най-често е подражание на материалния свят. 18в. – Просвещение – разпада се теорията за подражанието и се налага виждането, че литературата е израз на авторовата личност, т.е. творецът е водещата фигура, през която се обястнява същността на литературата. 19в. – Реализъм/Позитивизъм – приоритет е личността на автора. 20в. – последователи и н

Категория на документа: Документи по
ПЪРВА ЧАСТ: РЕТРОСПЕКТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕОРИЯТА ЗА ОРНАМЕНТИКАТА. ПОНЯТИЯ. ФОРМИ И РАЗБИРАНИЯ. Първа глава: Литературен обзор Литературният обзор най-общо може да се определи като двупосочен. Едната насока се свързва с постиженията в областта на научните изследвания и музикалната литература в сферата на Западно-европейската музикална култура и другата с тези в българското музикознание, отнасящи се за българската народна музика. В сферата на публикациите, съществува, макар и неясно обособена, гран

Категория на документа: Документи по
` А Т А Н А С Д А Л Ч Е В 1/ 12.VІ.1904г. : Солун – 17.І.1978г.: София / = 74 години „Обвиняват ме,че съм печатал само добрите си стихотворения, а лошите съм криел.Не, моята хитрост е още по-голяма: аз пиша само добрите.” Ат. Далчев О Ц Е Н К И : ФИЛОСОФ, самовглъбен, аналитичен, рефлективен. Биографични данни : - родно място: Солун - семейство : +баща – адвокат; народен представител на българите от Серска област в турския парламент; + брат : скулптор / Любомир Далчев/ +семейството се мести прин

Категория на документа: Документи по
"ДЕЛБА" АНАЛИЗ в стихотворението "Делба" човекът - лирическият субект, разказва историята на споделянето, на едното сърце, на общата упътеност към смъртта. Но "делбата" не е само споделяне, тя може да бъде – "дарба, подадение, чест, късмет", т.е. "делбата" може да бъде мислена като съдбовна белязаност на човека, като дар и чест, като вътрешно притежание. И сякаш именно това споделя човекът, тъй като текстът още в самото начало подчертава свързаността в идеалното: По чувства сме братя ний с тебе

Категория на документа: Документи по
ОМИРОВО ОБЩЕСТВО Най-достоверните и богати писмени извори за историческото развитие на Гърция през „героическата епоха" са безспорно „Илиада" и „Одисея", които в древността, а и досега се приписват на слепия певец Омир. Като един от най-характерните паметници за старата родово-племенна организация на гръцкия обществен строй може да се смята значителна част от II песен на „Илиада", от ще черпим информация в няколко наши броя. Особено съществени за разбирането на тези откъси са следните мисли на Е

Категория на документа: Документи по
Образът на родината в творчеството на Иван Вазов Патриархът на българската литература Иван Вазов оставя изключително по обем и съдържание творчество, в което активно изразява своята гражданска позиция на духовен водач на нацията. В своето творчество той следва една основна тема- родината и винаги отразява различните прояви на родното. Водещото чувство у Вазовото творчество е патриотизъм и любов към народа, които са във всеки негов ред. Духовният водач приема писането като дълг към родината и зат

Категория на документа: Документи по
“ХАМЛЕТ” Познавачите на творчеството на Шескпир разглеждат тази творба като кулминационна точка в него, като “трагедия на прехода” от периода на комедиите към периода на трагедиите. Разполагат я на разделителната линия между два типа сценична атмосфера - слънчевата, жизнерадостна атмосфера, доминираща безусловно в ранните комедии, и подтискащата, изпълнена с несигурност, атмосфера на трагедиите, помръкнала от злотворните приумици на съдбата и тревожеща със заблудите на иначе силни в живота хора.

Категория на документа: Документи по
НРАВСТВЕНОТО БЛАГОРОДСТВО И НЕПОБЕДИМАТА ЖИЗНЕНОСТ НА ЧОВЕКА В РАЗКАЗИТЕ НА ЕЛИН ПЕЛИН Литературното наследство на Елин Пелин израства от богатите традиции на художественото изображение в българската литература, но ги усъвършенства и надмогва в редица аспекти. За разлика от Л.Каравелов и Ив.Вазов, у които по възрожденски образец доминира общонационалната проблематика, Елин Пелин стеснява тематично прозата си в проблемите на българското село и го пресъздава “отвътре”, интимно слят с неговите бит,

Категория на документа: Документи по
ПЪРВА ГЛАВА ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ НА ПРОБЛЕМА 1.1.Преглед на литературата по проблема за груповата работа В съвременната дидактико-методическа литература въпросът за груповата работа и нейните възможности за усъвършенстване на класно-урочната система на обучение са обект на голям брой публикации. Тези проблеми са обект на разглеждане от редица чужди и наши автори. Някои от тях са Х. Лийметс, В. Котов, М. Виноградова, И. Первин, Г. Цукерман, Н. Фокина, Е. Рауш, В. Окон,У. Древс, Р, Радев, Ст. Мин

Категория на документа: Документи по
“ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ” НА ЕСХИЛ И СИМВОЛЪТ НА БУНТАРЯ Есхил в оценката на вековете. Античността нарича Есхил “баща на трагедията”. Това почетно прозвище се оправдава не само от предимството, че живее преди Софокъл и Еврипид, а и защото в неговото творчество трагедията се превръща от тържествена оратория в драма. В пети век пр. н. е. Ценят Есхил за високата идейност и възвишената поетичност на неговия образен език1, който, естествено, тогава е напълно разбираем. Особено показателна е оценката на

Категория на документа: Документи по
ВАСИЛ ДРУМЕВ – БЕЛЕТРИСТ И ДРАМАТУРГ. Белетрист – автор на проза, роман, разказ 1. Името на Васил Друмев се свързва преди всичко с драмата „Иванко”, но не бива да се забравя, че е автор на първата българска повест. И той като Войников е роден в Шумен, като него е ученик на Сава Доброплодни, но по-нататък пътищата им се променят. Друмев заминава да учи в Цариград в духовната семинария. После отива в Киев и се дипломира в Духовната академия. Не случайно е известен както с гражданското си име Васил

Категория на документа: Документи по
1.Понятието историческа поетика се появява в края на 19в. в Петербург,негов автор е Веселовски.Първо нарича дисциплината си петика,а след това я води като историческа поетика ,защото разглежда словестността в исторически аспект,разглежда как се смяна принципа на поетиката във времето.Веселовски е привърженик на индуктивния подход-от фактите към тезата.Винаги започва от архаиката към съвремието.”Из въведение в историческата поетика”.Веселовски дава следното опр.”Поетиката се занимава с еволюцията

Категория на документа: Документи по
„ Майце си ” С елегията „Майце си” Христо Ботев поставя началото на гениалното си творчество.Стихотворението е нописано в Одеса и излиза през 1867г. Във вестник „Гайда”.Първото отпечатано Ботево стихотворение е на пръв поглед отглас на една типична за възрожденската ни поезия тема-персонифициране на образа на родината в този на страдащата майка.Този символ,дошъл в нашата литература още в началото на века от чужди образци, получава широко разпространение през 60те и 70те години и това съвсем не е

Категория на документа: Документи по
В края на IX и началото на X в. старобългарската литература се развивала в духа на традициите , създадени от учениците на Кирил и Методий и намерили приложение в двете просветни и книжовни средища в Преслав и Охрид . Школите в Преслав и Охрид служели на едни и същи идеи , преследвали едни и същи цели , разпространявали едни и същи литературни схващания , организирани били от една и съща политическа и административна власт. Литературните произведения , създадени в Преслав и Охрид през управлениет

Категория на документа: Документи по
УПОДОБЯВАНЕ, АСОЦИАЦИЯ И ПОАНТА В АЛЕКОВИТЕ ФЕЙЛЕТОНИ Литературната критика отдавна е посочила, че Алековите фейлетони се подчиняват на едно характерно движение от по-конкретен към по-обобщен образ, в което могат да се проследят етапите на съзряване на фейлетониста. Още Пенчо Славейков отбелязва, че писателят тръгва от обикновени вестникарски работи, в които перото е само необязден сприхав кон, минава през фейлетони, в които основната идея намира характерна външна форма, за да достигне до създав

Категория на документа: Документи по
Митологични образи на животни в “Коджики” Според японските легенди и суеверия много животни са считани за пратеници на боговете, като най-популярни сред тях са лисиците, белите, от които, служат на “инари” и са сериозно мислещи животни. Те нямат нищо общо с лудориите на своите диви братовчеди, изплъзнали се от теолозите и религиозните внушения, за да живеят буйно и весело в народното въображение. Като пратеници на божествата могат да бъдат споменати и свещените елени лопатари от Нара, които всъщ

Категория на документа: Документи по
СВАТБЕНИ ПЕСНИ 1. Въведение 2. Сватбения обичай и обредните предмети 2.1. Годеж 2.2. Сватбените хлябове 2.3. Сватбеното знаме 2.4. Крумово дръвце 2.5. Канене за сватба 2.6. Вземането на невестата 2.7. Плетене на невестата 2.8. Бръснене на младоженеца 2.9. Забулване на невестата 2.10. Раздяла на невестата с рода 2.11. Посрещането на младоженеца 2.12. Сватбеното угощение 2.13. Водене на невестата за вода 2.14. Отбулване на невестата 3.Сватбените песни. 4.Заключение 1. Въведение Българската сватба

Категория на документа: Документи по
Трагизъм и оптимизъм в поемата “Септември” на Г. Милев Г.М. е удивително явление в българската литература. За него Антон Страшимиров казва, че е “от личностите които се раждат веднъж на 100 години” по своята енциклопедична устроеност – поет, преводач, литературен и театрален критик той прилича на Пенчо Славейков. Сам немски възпитаник, приятел на големия белгийски поет Емил Верхарн, Гео Милев извървява сложен път на развитие. Двете списания, които издава “Везни” и “Пламък”, - бележат 2 етапа в п

Категория на документа: Документи по
СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И НЕЙНОТО ОБЩОСЛАВЯНСКО ЗНАЧЕНИЕ 1. Кирил и Методий и началото на старобългарската литература Старобългарската литература започва с делото на двамата братя Кирил и Методий. Те са родени в Солун, втори по големина град на Византийската империя след Константинопол /Цариград/. Баща им заема висока административна длъжност – помощник е на стратега /управителя/ на града. Предполага се, че майка им е българска славянка. Светското име на Кирил е Константин, а на Методий не е

Категория на документа: Документи по
Разумът на безумието Исак Паси С "Дон Кихот" Сервантес съхрани за поколенията рицарския дух на Испания. В 1553 г. Карл V издаде закон, с който се забраняваше печатането на рицарски романи в американските владения на Испания, две години по-късно кортесите настояваха за забраняването им в самата Испания. Сервантес направи това, което не беше по силите нито на краля, нито на кортесите: "Дон Кихот" унищожи рицарските романи. Един гръцки живописец изобразил в картината си Паламед, убит от свои прияте

Категория на документа: Документи по
,,ПИСМО” /,,ТИ ПОМНИШ ЛИ...”/ Стихотворението представлява лирическа изповед за драматичното духовно преобразяване на човека, която разчита на жанра на писмото като форма на интимното доверяване. ,,Ти помниш ли...” е фраза, насочваща към някакво споделено минало, към съиживяното от ,,пишещия” и ,,четящия”. Тя в съчетание със заглавието мотивира задушевността на изказа, а също и неговата недоизказаност, премълчаването на неща, които се предполагат като ясни и разбираеми за онзи, към когото е отпр

Категория на документа: Документи по
Страданието като основна характеристика на човека и бита в поезията на П. К. Яворов І. Увод: Яворов е най-дълбоко трагичната творческа личност в българския модернизъм. Обявил за свой нравствен идеал героичната жестовост на Ботев, той цял живот търси пътища към постигането й. Но епохата на историческото време, в което живее го лишава от възможността за героично себедоказване. Тя го принуждава чрез отчуждението от дребните страсти на ежедневното битие да се затвори в своя ценностен, но разкъсван о

Категория на документа: Документи по
Наименования и народностна основа на най-стария писмен славянски език. 1."Старославянски" - Общ славянски език. Има 'Над Диалектна' функция 2."Староцърковнославянски" - Езикът, който има само Църковна употреба {фиксира само сферата а употреба} 3."Старобългарски" - Отразява Етническата принадлежност на езика. 4.Народностна основа - Когато Востоков изследва староруския препис на Остромирово евангелие, отбелязва наличието на двете носови гласни, които приобщава само към определено племе, т.е. заявя

Категория на документа: Документи по
Анализът на цикъла ,,Епопея на забравените” е подчинен на подтемата: Прослава на личността и народа Преди да се пристъпи към него, на учениците се дават някои насоки, припомнят се: художествената цел - да се възкресят онези периоди от нацио-налната ни история, с които намира най-пълната си изява духът на българина; Запознаване със споделеното от Вазов на страниците на в. ,,Народний глас” на 05.01.1883 г. - ,, ...Прочее добре е да се позамислим над недалечното минало. Може би в него да намерим но

Категория на документа: Документи по
Образът на човека в творчеството Творчеството на Йордан Йовков принадлежи към една от най-значителните тенденции в развоя на българската литература през 20-те и 30-те години на века. В произведенията си той търси красотата, чийто поклонник е хармонията и съвестта. Търси ги в отношенията между хората в духовната свобода, в отзивчивостта, в състраданието, в порива. Той започва да пише в началото на века, когато в нашата литература са силни тенденциите на променен интерес към духовния свят на човек

Категория на документа: Документи по
Образът на човека в творчеството на Йордан Йовков Творчеството на Йордан Йовков принадлежи към една от най-значителните тенденции в развоя на българската литература през 20-те и 30-те години на века. В произведенията си той търси красотата, чийто поклонник е хармонията и съвестта. Търси ги в отношенията между хората в духовната свобода, в отзивчивостта, в състраданието, в порива. Той започва да пише в началото на века, когато в нашата литература са силни тенденциите на променен интерес към духов

Категория на документа: Документи по
ПРОТОРЕНЕСАНС Проторенесанс=Предренесанс Проторенесанс - период, който предшества Ренесанса и представлява същинския преход от Средновековие към Ренесанс. Проторенесансът е период, а не епоха. Италиански Проторенесанс 1265-1321 г. В общи линии времето на ИП се припокрива с живота на Данте Алигиери 1265-1321г. Причини за възникването първо в Италия: - в Италия най-рано са назрели условия за пробив в средновековното феодално общество и оттам за пробив в средновековната култура. Причини: - обществе

Категория на документа: Документи по
"АНДРЕШКО" ОТ ЕЛИН ПЕЛИН 1. Тук ще се опитаме да направим анализ на разказа "Андрешко " и да споделим някои, извлечени от него или приложени към него, по-общи принципи на подхода към литературната творба. Дали това са самостоятелни задачи - наистина много здраво свързани - или две страни на една единна задача, е все още твърде спорно, но ясно и безспорно е, че те не могат да бъдат решавани независимо една от друга. Тяхното сложно дбуединство се отрази върху простата композиционна двуделност на н

Категория на документа: Документи по
ИСТОРИЯ НА ДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКИЯ ПРЕВРАТ В нощта на 8-и срещу 9-и септември 1944 г. се извършва насилствена смяна на държавната власт в България. Свалено е правителството на Константин Мавродиев и на власт идва правителството на Отечествения фронт (ОФ) начело с Кимон Георгиев. В правителството на ОФ са включени представители на Българската работническа партия (БКП; комунисти), БЗНС „Пладне”, БРСДП (широки социалисти), ПК „Звено” (звенари). ОФ владее властта от 09.09.1944 до 1947 г. Взема властта

Категория на документа: Документи по
ЯВОРОВ: РАЗСЪБЛИЧАНЕТО ОТ БОТЕВ (Яворовата „Нощ\" между „На нивата\" и „Песен на песента ми\")* Димитър Камбуров Преди да стигнем до антиномиите на късния Яворов, между които тази на езика е една от централните, следва да трасираме пътя до тях. Отдавна е забелязано, че границата между „Стихотворения\" и „Безсъници\", между първия и втория период, е колкото манифестно маркирана чрез „Песен на песента ми\", толкова и условна и плаваща, особено назад (факт впрочем обясним и благодарение на къ

Категория на документа: Документи по
„Мечтатели” и „Косачи” – Елин Пелин Приказното като бягство от тежкото битие Елица Цанкова Мечтатели Експозиция: описание на природната картина - изчерпателно Селският доктор, чичо Горан, с възпретнати до колене крачоли на потурите си, с обрамчена торбичка, гази наведен из реката и търси пиявици. Той върви бавно, внимателно обръща всеки камък, заспал в спокойната водица, и се взира в нежно милвания от струите кадифен пясък по края. Шапката му се е килнала назад и едвам се крепи на едното му ухо,

Категория на документа: Документи по
Увод: Творчеството на Хр. Ботев е най-високия връх, до който достига българската литература до Освобождението. В него са въплатени най-светлите черти на нашия национален характер, най-чистите пориви на народа за свобода и човешко щастие. Стихотворенията му поставят на по-високо равнище всичко, което литературата не е извоювала преди него. Обаянието и величието на Ботев расте с времето и това е най-сигурния белег: присъствието на гения, който с годините става част от духовното съзнание на народа.

Категория на документа: Документи по
Човекът и познанието Александър Геров създава творчество, уникално за българ¬ската култура, която (с малки изключения) се отличава с традиционно духовно здраве — едно опре¬де¬ление на Боян Пенев за нея, в което е вложен известен упрек25. Ако можеше да познава поезията на Геров24, сигурно щеше да я опре¬де¬ли като изключение. Тази изключителност на личността на Александър Геров — вродена психологическа свръхчувствителност — през различните периоди от живота му има различни етапи на проявление. От

Категория на документа: Документи по
“Да се завърнеш в бащината къща” 1. Елегията “Да се завърнеш в бащината къща” е лирическа изповед на модерната душа – пронизана от трагизъм, раздвоена между минало и настояще, между мечта и реалност. Текстът се вписва в цялостното творчество на Димчо Дебелянов с темата за спомена блян и с осъзнатата истина, че в новия свят устойчивите опори на човешкото са безвъвратно изгубени и човекът е обречен да бъде бездомен, безприютен, сиротен странник, лишен от сигурността на изначалната подреденост на б

Категория на документа: Документи по
П У “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив К У Р С О В А Р А Б О Т А Тема: Специфика на персонажния тип у Елин - Пелиновите творби Елин Пелин е писател, откърмен от бунтовните наст¬роения на 90-те години и началото на века. За онова време неговите кратки разкази са най-пълното изобра¬жение на селото - с бита и пейзажа му, а също и с интимния му свят. Те ни радват с описанията на българската при-рода, привличат ни с мъката на бедни неволници. Чув¬ствата на героите са дотолкова действителни, че сякаш ни

Категория на документа: Документи по
КРАСОТАТА И ДОБРОТО В ЙОВКОВОТО ТВОРЧЕСТВО В българската литература развитието на разказа се определя от творчеството на три големи имена - Иван Вазов, Елин Пелин и Йордан Йовков. Ако патриархът поставя началото на жанра и създава творби, в които историческият момент е основен за изграждането на сюжета, а авторът се чувства длъжен да обясни какъв е бил живота на героите преди началото на разказа и как продължава той след финала на произведението, то при Елин Пелин е водеща случката. Разказвачът

Категория на документа: Документи по
Курсова работа на тема: Влияние на западната култура през периода Мейджи Подхода на реформистите Влиянието на европейската и американската цивилизации върху Япония през 60-те и 70-те години на деветнайсети век е толкова травматично и разрушително, че едва ли може да се открие аналог в историята на междукултурните отношения. Страната е погълната, както от капиталистическата култура, която размахва гордо огромна индустриална и военна сила, така и от науката и технологията. Тази ситуация няма нищо

Категория на документа: Документи по
1. Детството на Симеон в Константинопол. Лиутпранд и неговото съчинение Antapodozis (Възмездие). „Тъй и ти, любими ми сине, като син на мира - и наистина, и си син на мира, понеже си се родил от светия си баща във времето на мир.... „ Николай Мистик Малцина са онези български средновековни владетели, за които достигналите до нас исторически извори съдържат, макар и оскъдни, биографични данни. Един от тях е цар Симеон, роден към 863-865 г. Симеон е третия син на хан Борис, който според познатата

Категория на документа: Документи по
Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика Регионален балкански център гр. ВАРНА КУРСОВА РАБОТА По дисциплина: Основи на инвестиционната дейност ТЕМА: Критерии и методи за оптимален инвестиционен избор СПЕЦИАЛНОСТ: Счетоводство, анализ и одит Февруари 2006 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Основни задачи на иновационния мениджмънт ............................................................. 3 2. Критерии и методи за оптимален инвестиционен избор ..........................................

Категория на документа: Документи по
Ренесансът (на френски: Renaissance, „прераждане“), наричан също Възраждане, е културно движение, продължило приблизително от 14 век до 17 век. То възниква във Флоренция в края на Средновековието през следващите столетия се разпростира в Западна, Централна и Северна Европа. В по-общ смисъл понятието Ренесанс се използва и за историческия период. Основните характеристики на културното развитие през Ренесанса са връщането към ценности и форми на гръцката и римската Античност в литературата, филосо

Категория на документа: Документи по
Романът “Под игото” 1. Жанр – Първият роман на Вазов и първият истински български роман; начало на оригиналната романова белетристика в България; своеобразен връх в творчеството на Вазов и в цялостната българска литература. Романът е мащабно белетристично произведение, изобразяващо съдбите на редица действащи лица в тяхното развитие, многостранност и сложни взаимоотношения: действието се развива в по-голям отрязък от време. Романът „Под игото” е определен като: - битово-исторически роман (от гле

Категория на документа: Документи по
Семинар "Българското литературознание: XIX-XX век" КУРСОВА РАБОТА Реферат върху книгата “Българска народна песен” от Никола Георгиев Произведението на Никола Георгиев не е точно фолклористично, тъй като се обляга по-скоро на общата теория на изкуството, литературата и поетиката, отколкото на фолклористиката. Текстът е посветен на българската народна песен през погледа на литературоведството. В предисловието си, наречено “Кратко признание” Никола Георгиев определя народната песен като “сложна и б

Категория на документа: Документи по
ЙОРДАН ЙОВКОВ Иван Сарандев Роден в с. Жеравна, Сливенски окръг, в семейството на Стефан Йовков и Пена Бойчова. Детските и юношеските му години преминават в Жеравна, където завършва основното си образование. През септември 1897 г. постъпва в Първа мъжка софийска гимназия. Тук неговият учител по литература, поетът Иван Грозев, му предсказва бъдещето на писател, "надарен с тънка и дълбока наблютелност и език с жива изразителност". След дипломирането си се завръща в Добруджа и става учител /1900/.

Категория на документа: Документи по
АВАНТЮРА В СВЕТА НА ЕЛИН ПЕЛИН Като принцип в подстъпа към творчеството на Елин Пелин би могло да ни послужат думите на Богомил Райнов от есето "Картината пред нас", които Здравко Чолаков (17) цитира, обръщайки внимание на степента на художествената възприемчивост: "Навлизането в света на един автор, дори най-познатия, дори най-признатия, дори най-подробно изследвания, е винаги едно приключение, една лична авантюра с изход, който невсякога може да бъде предвиден. И това е може би една от най-сму

Категория на документа: Документи по
Самота и свобода в поезията на Хр. Ботев Увод: Творчеството на Ботев като културен мост между възрожденския и модернистичния етап в българската литературна история. Възрожденски е тематичният репертоар на Ботевата поезия, а предмодернистичен, т.е. откровено индивидуалистичен, е начинът, по който идеите на Българското възраждане са осмислени и преживени в нея и чрез нея. Оттук произтича видимото усложняване на представите за самотата и свободата в творбите на Ботев, като и оригиналното тълкуване

Категория на документа: Документи по
Поетиката на Елин Пелин При Елин Пелин в основата на разказа най-често стои една случка. При него разказът се гради върху събитие, което е причина за промяната. Много рядко има ретроспекция, докато за Йордан Йовков тя е характерна. Случката служи за развръзка, която настъпва в кулминацията. Повествованието е стремително. Разказите могат да започнат със самата случка или пейзаж. Пейзажът фиксира момента на събитието, пространството, представя героите, предрича действието. При Елин Пелин пейзажът

Категория на документа: Документи по
СЛАДОСТЕН НОВ СТИЛ / І част/ ( DOLCE STIL NOVO) Това е третата влиятелна лирическа школа в средновековната западноевропейска поезия, след Провансалската и Сицилианската, която възниква в Болоня в края на ХІІІ и началото на ХІV век. Лесно е да се установи, че поетите от тази школа черпят вдъхновение от изящните любовни изповеди, които преобладават в интимната лирика на трубадурите. Като лирическа тенденция “сладостният нов стил” е резултат на динамичното развитие на душевните нагласи и интелектуа

Категория на документа: Документи по
КСЕНОФОНТ Роден 430 пр.н.е – 356г. пр.н.е. В ранните си години е последовател на метафизичната философия на Аристотел. Произведения – „Киропедия”, „За доходите на град Атина”, „Лакедемонска политика”, Икономика, Домостой Той е първият философ, който употребява понятието икономика. Отделя голямо внимание на стопанството като отрасъл „Домстой”-препоръки за стопанството. Развитието на този отрасъл води до просперитети и на др. отрасли в земеделската държава. Прогреса на селското стопанство е в резу

Категория на документа: Документи по
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” по ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА „Българската авторизирана приказка в творчеството на Ангел Каралийчев, Ран Босилек и Елин Пелин” изготвил: проверил: Съдържание 1.Приказката като феномен 2.Жанрови черти на фолклорната приказка 3.Жанрови черти на вълшебната приказка 4.Жанрови черти на авторизираната приказка 4.1 -характер на сюжетно-композиционната система 4.2-жанрови трансформации в областта на персонажа 4.3-стилови особености на българската авторизирана приказка

Категория на документа: Документи по
Лириката на Атанас Далчев като една от проявите на модерността през 20-те години на ХХ век 1. Литературният кръг “Стрелец” – Константин Гълъбов, Димитър Пантелеев, Чавдар Мутафов, Атанас Илиев, Атанас Далчев, Светослав Минков и др.; издания “Изток”, “Стрелец”; задача – да обновят бълг.културен живот, да го направят съизмерим с модерните посоки на развитие на европейската цивилизация, като същевременно запазят националната идентичност; равновесие, равнопоставеност между “родно” и “чуждо” /”Ние см

Категория на документа: Документи по
ТЕМА : 2 ЖАНРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИТ. ЗА ДЕЦА. ФОЛКЛОРЪТ И ДЕТСКАТА ЛИТЕРАТУРА Жанрова характеристика- в най общи линии творчеството за деца се подчинява на видовете и жанровото категоризиране на худ литература. Жанровете в детската литература обаче имат своя специфика като някои са характерни само за нея. ЖАНР (от френски – род вид ) - залагалки броилки, за основа на жанровете в детската литература е послужило народното творчество, което е извора на приказките, преданията, песните, гатанките,

Категория на документа: Документи по
Основни проблеми в произведението "На прощаване" 1.Творбата е поетическо послание с песенна заръка и жертвен оброк 2.Изразяват се трепетите,вълненията и устремите на цялото патриотично поколение 3.Разкрива духовния свят на лирическия герой-какъв е той? 4.Диалог,в който майката участва само косвено-чрез авторов коментар 5.Опитите на сина да й внуши правотата на своето дело.мотивите за поетия път; б.Здравата духовна връзка между майка и син-тя е не само изповедница,но и духовна опора 7.Откроява се

Категория на документа: Документи по
ПЕРСОНАЖНА СИСТЕМА на „Дядо Горио” от Оноре дьо Балзак Дядо Горио Исторически реалното му име е Жан - Жоспен Горио. Наричайки го „дядо”, останалите герои изграждат чувство за близост, уважение, преклонение пред него. А името му „Горио” означава горест-мъка и откроява страдание, неудоволетвореност и горчивина. Физическа характеристика: Долният клепач на очите на дядо Горио е обърнат, подпухнал и увиснал. От друга страна, месестите му и изпъкнали прасци, както и дългият му широк нос показват, че и

Категория на документа: Документи по
Когато през 1923 г. Смирненски пише „Как ще си умра млад и зелен“ и не изневерява на самоироничните си нагласи, той създава и своята предсмъртна поетическа изповед - „Зимни вечери“. Не е случайно, че и Смирненски, подобно на всички български поети, загинали млади, убити или самоубили се, усеща приближаващия полъх на отвъдното. Точно през тези години зачестяват и срещите му с Дявола - „На гости у Дявола“, „Приказка за стълбата“. Но докато тези творби носят печата на ироничното (или самоироничното

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ КУРСОВА РАБОТА На тема: РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕГИЯТА ОТ КАРАВЕЛОВ ДО ДЕБЕЛЯНОВ Някъде около 2200 г. пр. Хр. един шумерски поет –Лудингира оставя на поколенията две стихотворения, в които оплаква починалия си баща и починалата си съпруга. Към V в.пр. Хр. древногръцката лирика достига своя разцвет, като терминът „лирика” обозначава начина, по който се е изпълнявала поезията - с акомпанимент на лира. С течение на времето се оформят два дяла - песен

Яндекс.Метрика
92 92 100 100