Карта 67


Категория на документа: Документи по
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Като представител на първото следосвобожденско поколение интелигенти,които най-болезнено изживяват сблъсъка между възрожденските идеали и бързата поквара в свободна България,Алеко Константинов не е в състояние да остане равнодушен към събитията в българския обществено-политически и духовен живот.Макар и творил в краткия период между 1894-1897 г.,писателят,нарекъл себе си Щастливец,успява чрез словото си да пресъздаде всички явления,типични за неговата съвременност.Творбите му

Категория на документа: Документи по
Христо Ботев 1848 – 1876г. 1. Биографични данни - Роден на 6.01.1848г в гр.Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Дренкова. - Учи в родния си град, 15 годишен отива да учи в Одеса, където престоява две гадини; - През 1867г. учителства за кратко време в Бесарабия, в село Задунаевка - През май 1867г, се завръща в Калофер - През 1867 – 1868г. Ботев се сближава с четническите войводи Стефан Караджа, Хаджи Димитър и Жельо Войвода - През есента 1868г се връща в Букурещ, където се запозн

Категория на документа: Документи по
Югозападен Университет “ Неофит Рилски “ гр. Благоевград ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: Знаците на облеклото в песните от сборника „Български народни песни” на братя Миладинови Изготвил: Ръководител: Цветелина Петрова д-р. Г. Григоров Културология IV курс Фак. ном. 0649009 Благоевград 2010   Съдържание Въведение 4 Първа глава I. Ризата, поясът, връхната дреха и обувките като общи елементи в традиционния български костюм при жените и мъжете 7 1. Риза 7 2. Пояс 10 3. Връхна дреха 12 4. Обувки 14 II. Жен

Категория на документа: Документи по
Съдържание Конспект по литература за 11. клас за ДЗИ ……………………………2 - 4 Христо Ботев и неговото творчество …………………………………..5 - 14 Литературата в двете десетилетия след Освобождението………..14 - 16 Иван Вазов и неговото творчество…………………………………….16 - 31 Алеко Константинов и неговото творчество………………………….31 - 40 Модернизъм. Кръгът ”Мисъл”…………………………………………….41- 42 Пенчо Славейков и неговото творчество………………………………43 - 46 П.Яворов и неговото творчество…………………………………………46 - 54 Елин Пелин и неговото творчество

Категория на документа: Документи по
Антична литература. Лекции. 1 Понятието антична литература. Проблеми на периодизацията и т.н. Античната литература действа в съвкупност с философията, политиката. Тя съществува в неразривна връзка с останалите изкуства и дори със самата жива дейност. Тази литература е нещо не само сериозно, но и общополезно, тъй като има практическа насоченост. Античната литература се преживява от колектива, слуша се в колектив. Литературата се възприема по време на някакъв празник и всички от колектива са слуша

Категория на документа: Документи по
БОГОВЕ ПРОИЗХОД НА СВЕТА И БОГОВЕТЕ В началото съществувал само Хаос. В него се криел произходът на всичко. От Хаос произлязла земята – Гея, а далеч под нея произлязъл Тартар. Разстоянието от небето до земята и от нея до Тартар е еднакво – ако се пусне бронзова наковалня тя ще пътува до земята десет дни, а от нея до дъното на Тартар пак толкова. От Хаоса се е родила и любовта Ерос. Още Хаоса е създал вечния Мрак – Ереб и нощта – Нукта, те от своя страна породили вечната Светлина – Етер и Денят –

Категория на документа: Документи по
РЕЧНИК НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТЕРМИНИ А Автореминисценция – реминисценция, която отпраща към други творби на същия автор (вж. реминисценция) Акумулация – от лат. аccumulatus – "натрупан" – натрупване, събиране, съсредоточаване. Алегория - израз, в който се говори за един предмет или проява, а се подразбират други.Творчески похват, широко използван в художествената литература, конкретизация на идея или мисъл посредством образ,в който е вложен преносен смисъл. А. се основава на съпоставимостта между две

Категория на документа: Документи по
Южнославянски езици-Южният праславянски макродиалект,който се оформя в епохата на второто разчленяване на праславянската езикова територия,протекло в посока север-юг,се отличава със сравнително динамичен характер.Тази склонност към ускорен развой от праславянски продължава и по-късно в епохата на самостоятелното съществуване на южнославянските езици.Съвременните южнославянски книжовни езици възникват в епохата на Възраждането успоредно с формирането на нациите.В процеса на изграждане и на устано

Категория на документа: Документи по
І вариант РЕЧТА НА СТРАНДЖАТА - ВЪЛНУВАЩ УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ (Съчинение разсъждение върху трета глава от Вазовата повест “Немили-недраги”) Отблъснат от егоизма, лъжепатриотизма и користолюбието на своите съвременници, Вазов създава повестта “Немили-недраги”, за да разкаже за безкористните, себераздаващи се, родолюбиви някогашни герои и мъченици в изгнание - хъшовете. Един от най-вълнуващите епизоди в творбата е епизодът, пресъздаващ речта на Странджата. Той обобщава смисъла на цялата повест. Оттук

Категория на документа: Документи по
Епоха и творчество Започнал творческия си път на границата на две столетия, Елин Пелин разкрива в творчеството си залеза на селската патриархална общественост, на чието място застава буржоазно-капиталистическия начин на живот. Неговите творби са израз на острия ефект на социално-икономическите процеси на времето върху обикновения човек, а светът в разказите му е свят на неподправената и сурова истина за живота в българското село. Опознал в детайли селския бит и душевност още от ранна детска възр

Категория на документа: Документи по
ЛИТЕРАТУРАТА НА ДРЕВЕН РИМ Библиография: История на Древен Рим, Изд. “Наука и изкуство”, С. 1974 г. ІІІ част, Глава 12: Криза на републиканския строй в Рим през 70 - 60-те години на І век пр.н.е. - стр.175 ІІІ част, Глава 13: Гражданските войни през 40 - 30-те години на І век пр.н.е - стр. 207 ІІІ част, Глава 14: Римската култура през ІІІ - І век пр.н. е. ІV част, Глава 18: Култура на Средиземноморския свят през І - ІІІ век от н.е. /Антична цивилизация/ - стр.300 ІV част, Глава 19: Възникване и

Категория на документа: Документи по
Скъпи седмокласници, Това помагалото е вашият помощник за изпита по български език и литература, ключът за разбирането и усвояването на задължителните художествени произведения. Предложените разработки не претендират да бъдат нова дума в изучаването на произведенията, но можете в пълна мяра да ги приемете като един добър свод от интерпретации, имащ своя завършек в предлагания анализ и коментар на конкретния текст. Като се опирам на огромно количество литература, натрупано през годините, опитала

Категория на документа: Документи по
ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин (псевдоним на Димитър Иванов Стоя¬нов) е роден през 1877 г. в с. Байлово, Софийска област. През 1886—1897 г. учи в различни градове на страната, но не успява да завърши гимназия. Не е приет и в Рисувалното училище. През 1895 г. печата за първи път своя творба в сп. „Войнишка сбирка" — разказа „Мило е отечество¬то”. Псевдонимът Елин Пелин е употребен за пръв път през 1897 г. Следващите две години живее в родното си село, където написва първи¬те си зрели разкази „Ветрената ме

Категория на документа: Документи по
KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ФАКУЛТЕТ ПОМАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗАДАНИЕ за дипломно проектиране ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА: “АДМИНИСТРИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА МРЕЖА ЗА INTERNET ДОСТАВЧИК” Дипломант: XXXX Ф№ XXXX Специалност: Компютърна информатика Тема: Администриране и оптимизиране на мрежа за интернет доставчик Да се проектира компютърна мрежа за доставка на Интернет на клиенти при след

Категория на документа: Документи по
Компютърни мрежи. Същност. КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ Компютърна мрежа (Computer NetWork, net - мрежа, и work - работа) - система за обмен на данни между множество компютри. Основна цел: осигуряване потребителите с потенциалната възможност за достъп до локалните ресурси на всички компютри в мрежата. Информационна мрежа - компютърна мрежа, предназначена за съхранение и предаване на данни, с цел решаване конкретни задачи на потребителите. Терминална система (абонатна система, мрежова стан

Категория на документа: Документи по
ПЕЙО К. ЯВОРОВ Пейо Крачолов Яворов (псевдоним на Пейо Тотев Крачолов) се ражда на 1 януари 1878 година в Чирпан. Баща му е занаятчия, а майка му — неука домакиня. До 1893 година е ученик в Чирпан, а през 1895 година се премества в Пловдив, където учи в четвърти и пети клас на гимназията. През 1897 година поради материални затруднения прекъсва ученето и започва работа като телеграфист в Чирпан. От 1897 до 1900 година работи като те¬леграфист в Сливен, гара Стралджа и Анхиало (По¬морие). През 189

Категория на документа: Документи по
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВЕДЕНИЕ Понятието организация има латински произход и може да бъде тълкувано със следните четири значения: 1) съчетание на нещо в една цялост, в стройна система; 2) група хора, обединена с обща програма, обща цел и задача; 3) отделна местна единица като колективен член на нартия; 4) организиране. В строителната специализирана литература някои автори обединяват първото и четвъртото значение и ги разглеждат в следните две направления: а) като подреждание, нагласяван

Категория на документа: Документи по
ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ЛОШОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА НИКОЛЧО СПОРЕД ВТОРА ГЛАВА НА ПОВЕСТТА “ МАМИНОТО ДЕТЕНЦЕ” Повестта “ Маминото детенце” от Л.Каравелов е написана преди Освобождението. Имайки силно изразен нравоучителен характер , тя е стожер на добродетелта и безпощаден съдник на порока не само за онази далечна епоха, но и в наши дни. И днес вълнува със значимите житейски въпроси, които поставя. Каравеловата творба пренася през времето своите извечни за доброто и злото, красивото и грозното, мъдростта и глу

Категория на документа: Документи по
ПОПОЛ ВУХ (Древните истории на Киче) САМО НЕБЕТО СЪЩЕСТВУВАШЕ В Месоамерика испанските завоеватели заварили множество народи. Течала година 1519 от християнското летоброене, ала там не познавали ралото, грънчарското колело, никакъв вид сухопътно превозно средство или товарно животно, от метали правели не сечива, а предмети за украса или размяна и вършели човешки жертвоприношения. Тия особености в развитието на предколумбовото население учудили пришълците не по-малко, отколкото изключителните му

Категория на документа: Документи по
Практикум по интернет комуникации Задачи на дисциплината Практикумът създава практически умения на студентите за използуване на приложения за осъществяване на комуникации в Интернет и Интранет. Акцентира се върху създаването на WWW сайт, публикуването му в Интранет и Интернет. Разглеждат се различни комуникационни средства за връзка между потребители в мрежата. В практикума се разглеждат и начините за изграждане на комуникация между затворени групи потребители, изграждането на локални групи за c

Категория на документа: Документи по
8.Писмо и правопис.Правописни принципи.Развой на правописния въпрос у нас.-Писмото или писмеността е система от графични знакове,с които разполага даден език и които се използват за писмено предаване на устни изказвания.Българското писмо е буквено.За обозначаване на звуковете и звукосъчетанията при писане се използват графични знакове,наречени букви или графеми.Факторите,които определят типа на писмото и неговото използване,са графиката,азбуката и правописът.В езикознанието думата графика (гр. п

Категория на документа: Документи по
БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО XXXXXXXXX СЪДЪРЖАНИЕ УВОД 7 ПЪРВА ГЛАВА. ЗАРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ 21 1.1. Условия и предпоставки за библиографска дейност в България 21 1.2. Първите идеи за специално библиографско известяване на печатната книжнина пред българската читателска аудитория 30 1.2.1. Библиографската идея на Николай Хр. Палаузов и българо-руските книжовни връзки през 40-те години на ХIХ век 30 1.2.2. Библиографската идея на Иван Богоров и началото на българското

Категория на документа: Документи по
ХРИСТО БОТЕВ “МАЙЦЕ СИ” Стихотворението “Майце си” е първата печатна Ботева творба. Писана в Русия и посветена на най-близкия човек, тя е вълнуваща изповед на младата личност, неосъществила мечтите си, разочарована от сблъсъка с враждебния свят. Предизвикана от носталгията на младия Ботев, откъснат от родината си като ученик в Одеса, творбата поставя проблема за трагизма на нравствено извисената личност, чиито духовни хоризонти не съвпадат с патриархалното светоусещане. Нейните светли въжделения

Категория на документа: Документи по
Механични взаимодействия 1.1. Предмет на Статиката. Основни понятия и определения Разглежданите в приложната механика материални обекти са идеално твърди или деформируеми тела. Модел на изследването в статиката е идеално твърдото тяло. Този модел е тяло, което не променя своите форма и размери при механичните взаимодействия. Състоянието на покой или движение се нарича кинематично състояние. Ако едно твърдо тяло остава в покой, т.е. не променя положението си спрямо неподвижна система за отчит

Категория на документа: Документи по
Водостопански проблеми Значение на водните ресурси за екосистемите и човека Значението на водоползването нараства все повече и повече тъй като водата е основен източник, необходим за човека, селското стопанство и т.н. Доставянето на вода е било основна цел още преди Новата ера. Още тогава е обърнато внимание на използването на водите на р.Тигър и р.Ефрат. Благодарение на развитото напояване там добивът на жито е бил много голям. В тези поречия са били направени първите големи напоителни съоражен

Категория на документа: Документи по
Софийски Университет “Св. Климент Охридски” Геолого-географски факултет Курсова работа по дисциплината Регионална социално-икономическа география на света на тема: Комплексна географска характеристика на Беларус 1. Географско положение, териториален обхват и граници Република Беларус се намира в източната част на Европа. В западната си част тя граничи с Полша, в северо-западната с Литва, в северната с Латвия, в северо-източната и източна с Русия, в южната с Украина. Граници (общо 2969 км) минава

Категория на документа: Документи по
Тропически циклони и правила за разминаване с тях Според определението на Световната метеорологична организация тропическият циклон е район на ниско налягане с максимална сила на вятъра в него (12 бала по скалата на Бофорт). Другите имена на тропическия циклон са: тропически въртящ се щорм (tropical revolving storm), тайфун (typhoon)-Северозападен Тихи океан, ураган (hurricane)-Северен Атлантик, Североизточен Тихи океан и циклон (cyclone)-Арабско море, Бенгалски залив, Южен Индийски и Южен Тихи

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1: Развитие и съвременно състояние на про изводството на H2SO4 H2SO4 е важен хим. продукт с голямо при ложение. В момента производството на H2SO4 в западна Европа излиза на 19 млн. тона год.. В света се произвежда H2SO4 в кол-ва ~ 150 млн.тона год. Най – големите производители на H2SO4 в света са САЩ, Канада, западна Европа и Япония. Във вся ка европейска дър жава се получава H2SO4, но 70% от нейното про-ство се падат на Италия, Испания, Бел гия, Франция и Германия. Тя се използва в разли ч

Категория на документа: Документи по
ФОНЕТИЧНА СТИЛИСТИКА Фонетичното равнище в план на стилистиката е свързано с начина на подбор и употреба на сегментните (звуковете) и супрасегментните (ударение и интонация) единици в речта. Тук постигането на определени стилистични ефекти е свързано с реализацията на езиковата система на най-ниското равнище при изграждането на нейната йерархия – фонетичното. Когато възможностите на системата от говорни звукове се оценяват с оглед на стилистиката, изучаването на употребата на тези езикови единиц

Категория на документа: Документи по
Сгушено в полите на Зайчи връх – последното възвишение на Средна гора, моето родно село носи произхода си още от 1666г., когато се е наричало Охадъ. Долината на река Тонзос( днешна Тунджа ) е била населена с тракийски племена още през бронзовата и желязната епоха.Изключителното и пълноводие дава възможност за корабоплаване от вътрешността на Тракия към Егейско море.Особено благоприятно място, което привлякло заселниците още през медната епоха е завоят на река Тонзос край последното възвишение на

Категория на документа: Документи по
Съдържание: 1. Увод............................................................................................................2 2. Психологически особености на децата от начална училищна възраст и тяхната нагласа за учене......................................................4 2.1.Кратък анализ на психиката на децата от начална училищна възраст.........................................................................................................4 2.2.Отношение към училището и готовност за учеб

Категория на документа: Документи по
IIІ. МОДУЛ ТЕОРИЯ НА ДИЕЛЕКТРИЦИТЕ 19. Явления в диелектрик под действие на електрично поле Характерен за всеки диелектрик процес, осъществяващ се при въздействие с електрично поле, е явлението поляризация – ограничено и обратимо преместване на електрични заряди на микроскопични или макроскопични разстояния в пределите на един образец. В диелектриците се съдържа неголям брой свободни заряди, които обуславят протичането през тях на малък ток – осъществява се явлението електропроводимост. Проводим

Категория на документа: Документи по
Теория за строежа на органичните съединения. Химични връзки. Основа на органичната химия се явява теорията за строежа на органичните съединения. Създаването на такава теория е свързано с имената на редица известни учени от края на ХІХ и началото на ХХ век като Берцелиус, Кекуле, Колбе, Купър и особено Бутлеров. Последният създава една стройна теория за структурата на химичните съединения. Основните положения на структурната теория могат накратко да се дефинират по следния начин : 1 молекулите са

Категория на документа: Документи по
1 въпрос: Методи за изследване екологията на микроорганизмите.Отделяне на микроорганизмите от екологичните ниши и проблеми, свързани с некултивируемите форми.Преки методи за оцветяване на проби от вода, почва и отпадъци. Преки методи за оценка на метаболитната активност на клетките. Молекулярно-генетични методи. Метод на обратна транскрипция Отделяне на микроорганизмите от екологични ниши и проблеми, свързани с некултивируемите форми. Според някои оценки, изследователите могат да обработват по-м

Категория на документа: Документи по
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” факултет: „Общовойскови“ катедра: „Национална и регионална сигурност“ РЕФЕРАТ на тема: ОБЩИ ПРАВИЛА ПО ПРОМИШЛЕНА, ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА проверил: XXXXXX изработил:XXXXX XXXXX фак.№XXXXXX Велико Търново XXXXX. СЪДЪРЖАНИЕ: 1.1. Организация на работата в Дружеството и по работни места……………………………………………………….стр.4 1.2. Колективни средства за защита . ЛПС и специално работно облекло…………………………………………………….стр.7 1.3. Правила за оказване на първа

Категория на документа: Документи по
Конспект по ботаника за специалност екология 1. Ботаниката като наука - предмет и задачи. Исторически преглед. Роля и значение 2. Растителна клетка. 3. Свойство на протопластта – цитоплазма и ядро 4. Устройство на протопласта – митохондрии, пластиди, вакуоли, видове включения 5. Устройство на клетъчната обвивка 6. Размножаване на клетката 7. Меристемни тъкани 8. Покривни тъкани 9. Паренхимни тъкани 10. Проводящи тъкани 11. Механична и отделителна тъкан 12. Морфология на корена 13. Анатомия на ко

Категория на документа: Документи по
1,Същност на размножителния п-с Размножаването е основно с-во,характерна особеност на живите с-ми,чрез което се постига непрекъснатостта на живота.На земята няма безмъртни организми-всеки миг умират милиони индивиди.Независимо от това животът продължава благодарение на с-вото на организмите да се размножават, да се самовъзпроизвеждат.За запазване на всеки вид растение и ЖВ-но е необходимо неговите индивиди да се размножават и да произвеждат нови,за да се заменят индивидите,които постоянно отпада

Категория на документа: Документи по
1. Атмосфера - сферична газова обвивка на планетата Земя, Газов състав на Атмосферата - механична смес от газове, т.е. газовете не си взаимодействат химически. Концентрациите се оценяват в: Аv - % от обема; Am - % от масата. Връзката между тях е: ( -средно молекулно тегло на атмосферата; - на конкретен газ…[до 60 km, ] Постоянен газов състав на А. до 60 km. Това означава, че съотношението между основните газове, образуващи атмосферата остава постоянно най-малко до височина 60 km (с изключение на

Категория на документа: Документи по
Карл, кралят наш, прославен император,[1] седемгодишен бой води в Испания:[2] Високата земя бе завладяна, чак до морето замък не остана.[3] Стена и град неразрушени няма, на хълм един град Сарагоса само.[4] А там е цар Марсили,[5] който бога мрази, на Мохамед и Аполон[6] се кланя; но няма той от зло да се опази. Аой.[7] II Бе цар Марсили много разтревожен. В градината му жега го прогони. На ложе — мрамор син, се разположи. Край него — двайсет хиляди барони. Той викна своите графове, херцози:[8]

Категория на документа: Документи по
1. Множества. Въвеждаме понятието множество като съвкупност от елементи; елементите могат да бъдат протоелементи – всеки реален или измислен математически обект, който не е множество – или самите те могат да бъдат добре дефинирани множества; едно множество е добре дефинирано, ако се знае кои са елементите му, т.е. те са дефинирани преди това; нека М е множество; ще отбелязваме x  M, ако обектът x е елемент на M или x  M, ако x не е елемент на М; ако М е добре дефинирано множество, то за всеки

Категория на документа: Документи по
КАРБОНИЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ – АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ Едни от най-реактивоспособните съединения в органичната химия са алдехидите и кетоните. Алдехидите са съединения с обща формула RCHO, а кетоните – с обща формула RCOR′. Заместителите R и R′ могат да бъдат както алкилови, така и арилови. Наличието на карбонилната група С=О обединява двата вида съединения под общото название карбонилни. В по-широк смисъл под понятието карбонилни съединения се разбират всички съединения, в чиято структура има карбонилна гру

Категория на документа: Документи по
Тема N 1:Предмет и задачи.Класификация и номенклатура Наука за животинския свят.Има отделни направления и дори дисциплини.Така постепенно се превръща в комплексна наука: I направление – систематика – описва съществуващото ( рецентно ) и измрялото ( фосилно) богатство на фауната. Същевременно систематиката разработва класиф. според родствените им връзки II направление – морфология – изучава у-вото на животните и вкл. редица самостоятелни науки, като анатомия ( вътр. у-во на тялото и органите ); х

Категория на документа: Документи по
1. Предмет методи на философската антропология А) Предмет Главният въпрос, който стои пред философската антропология, е „Какво е човекът?”. „Раздвоеността” на човека е една от съществените причини на този въпрос да се дават твърде разнопосочни и различни отговори. Раздвоеност, която той носи в самия себе си – между тялото и душата, между човешкото и животинското, между женското и мъжкото и т.н. Освен това, както казва Ерих Фром, човекът си остава единственото живо същество, за което собственото

Категория на документа: Документи по
1. Визия. 2. Мисия. 3. Цели и реализация на посочените цели. 4. Стратегически подходи за реализиране на цели. 5. Инфраструктурна политика. 6. Пазарна политика. 7. Социална политика. 8. Законодателна политика. 9. Финансова политика. 10. Иновационна политика. 11. Качество на околната среда и опазване на природните ресурси. Обща информация Територия - 33,8 хил.кв.км. Население 3 559 500 души (01.01.2012 г.), от които: 76,1% - молдовани; 8,4 % - украинци; 5,9% - руснаци; 4% - гагаузи; 2,2% - румънци

Категория на документа: Документи по
Синтаксисът е преди всичко наука за изречението. Разглежда законите, по които думите се свързват в словосъчетания и в изречения, синтактичната служба на думите в изречението, структурните връзки в изречението, класификацията или типологията на изреченията, условията, при които изреченията добиват строен и осмислен характер, правилната им употреба, интонацията, словореда и пр. Изречение е основна, граматически оформена единица на свързана реч, която се отличава със смислово и интонационно единств

Категория на документа: Документи по
Тема 1 Занятие1 1. Приложение на квантовата механика към строежа на атомите и молекулите. 2.Същност на квантовата механика. 3.Електронна структура на атомите. 1.Същност на квантовата механика СТРОЕЖ НА АТОМA • Атомите са сложни частици. Състоят се от атомно ядро и електрони, които се движат около ядрото и образуват електронна обвивка. • Ядрото има положителен товар. • Електронът има отрицателен електричен товар и маса равна на 1/1836 част от масата на атомната единица за маса. • Броят на електро

Категория на документа: Документи по
Д И С Т Р И Б У Ц И О Н Н А П О Л И Т И К А 1. Маркетингова характеристика на дистрибуционния микс 1.1. Същност на дистрибуционния микс 1.1.1. Понятие и обхват на дистрибуционния микс Маркетинговата дистрибуция обхваща организацията и дейностите по разпределението (придвижването и продажбите) на продуктите от производителите до купувачите и крайните потребители. Обект на дистрибуцията са различните продукти, насочени към задоволяване на нуждите на потребителите. Извършването на дистрибуц

Категория на документа: Документи по
Софийски университет ”Св. Климент Охридски” Биологически факултет Г Р Ъ Б Н А Ч Н И Ж И В О Т Н И Характеристика, Произход, Еволюция, Условия за живот и Биологични прояви, Класификация За ФНПП София - XXXXX Характеристика, Произход, Еволюция, Условия за живот и Биологични прояви Обща характеристика на хордовите животни Независимо от голямото си разнообразие хордовите животни притежават някои общи белези, въз основа на които те се обединяват и в същото време се различават от безгръбначните. За да

Категория на документа: Документи по
Начини на глаголното действие в съвременния български език Въпросът за начините на глаголното действие в славистиката и българистиката (Кратък обзор) 808 Б На известен етап от научната разработка на славянския глаголен вид граматичната мисъл стига до откриване на категорията начин на глаголното действие. Съвременното учение за начините на глаголното действие като категория, качествено различна от вида и същевременно тясно свързана с него, води началото си от основополагащите работи на С. Агрел „

Категория на документа: Документи по
М А Р К Е Т И Н Г Съдържание: 1. Същност, функции и задачи на маркетинга. Маркетингов подход 2. Пазарни и маркетингови философии 3. Състояния на търсенето 4. Видове маркетинг 5. Маркетингов микс 6. Маркетингова макрообкръжаваща среда 7. Маркетингова микрообкръжаваща среда. Вътрешна среда на фирмата 8. Потребителско поведение – авторови концепции; модели на потребителско поведение; фактори, определящи поведението; потребителско поведение на иорганизациите 9. Вземане на решение за покупка – същнос

Категория на документа: Документи по
Съдържание на курса:  Прoгнозиране и видове прогнози  Същност и принципи на планирането  Национално планиране и програмиране  Регионално планиране  Фирмено планиране  Стратегическо планиране. Разработване на стратегия  Методи за стратегически анализ  Фирмени стратегии  Маркетингово планиране  Планиране на иновациите  Планиране на производството. Планиране на производствената програма  Планиране на производството. Планиране на производствените мощности  Планиране на материалните ресу

Категория на документа: Документи по
УВОД 2 1. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧАВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ 4 Домаркетингови изследвания на потребителското поведение 4 Анализ на макроравнище 4 Анализ на микроравнище 11 Иконометрично моделиране 16 Маркетингов подход в изследването на потребителското поведение 20 Модели на птребителското поведение 22 2. НОВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 27 Митове на модернизма 31 Постмодерн 34 Постмодерни изследвания на потребителското поведение 37 3. БРЕНД И БРЕНДИНГ 42 Кратка история на брендинга 44 4. НАЛАГАНЕ

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО А. ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕБНАТА ТЕМА Учебната тема “Счетоводно отчитане на капиталите на предприятието” запознава със същността на капитала като счетоводно понятие и категория, видовете капитал и начина на тяхното счетоводно отчитане. След запознаване с учебното съдържание ще можете да: • различавате капитала като обект на счетоводно отчитане; • осчетоводявате стопанските операции, свързани с формирането на основния капитал и негово изменение; •

Категория на документа: Документи по
Икономически Университет – гр. Варна ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ Специалност - СК Разработена в среда Microsoft Word 2003 ТЕМА: Икономическо развитие на “Як Цедрус” Изготвил: Проверил: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX проф. XXXXXX Спец. “XX” Фак. №XXX XXXX год. гр.Варна I. Описание и обща информация за инвестиционния проект. 1. Основните моменти в този проект са:  Внос, монтаж и пускане в експлоатация в България, на първата специализирана за производство на този вид продукти, машина от Италия!

Категория на документа: Документи по
Лекции по операционни системи 1. Функции и структура на операционните системи. Една компютърна система има слоеста структура. Смисълът е, че всеки слой осигурява функции или операции чрез които този слой комуникира с по-горния слой. Най-общата схема на една компютърна система е следната: командни интерпретатори обслужващи програми програми на системния администратор системи за програмиране ОС – ядро хардуер Хардуерът осигурява машинни команди за управление на системата. Неудобното при тези коман

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1 Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие. 1. Пазар и видове пазари Пазарът не е само териториално-пространствено понятие. Той е синтетичен израз на връзки и отношения между стопански субекти, които се ръководят в своите действия от съображения за изгода. Основни характеристики на пазара са стоковата размяна и конкурентните механизми. Обект на стоковата размяна не са просто вещи или дейности. От икономическа гледна точка това са стоки, които съчетават в себе си две неотдели

Категория на документа: Документи по
ПАРИ И БАНКОВО ДЕЛО Глава І. Основни концепции за съвременните пари 1. Произход на парите Кога са възникнали парите? Докато този въпрос е от интерес най-вече за архелозите и антрополозите, теорията на парите се интересува от това как се е появил този феномен. В икономическата литература рядко има единно мнение по най-съществените въпроси. Парите не правят изключение от това правило. Това, което трудно би могло да се оспори, е необходимостта от размяна. Съвременната икономика е основана върху два

Категория на документа: Документи по
СИНТАКСИС ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ 1.Синтактични категории 1.1.Предикация Синтаксисът е наука за свързването на единици от различни класове, при което се получават нови единици. Най-голямата единица, с която се занимава синтаксисът на езика, е изречението. В едно изречение се намират свързани думи, но синтаксисът ги разглежда не като лексикални единици, а като представители на класове думи, известни под името “части на речта”. От гледище на речта свързането засяга думите, а не абстрактните лексикално-гр

Категория на документа: Документи по
КОРПОРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО Счетоводството възниква от робовладелското общество в страните от древна Месопотамия и Египет, т.е. преди Христа. Лука Пачиоли описва своя книга как венецианските търговци водят счетоводство. Идеята за счетоводния баланс е на Леонардо да Винчи. Били са приятели. Пачиоли не е създал счетоводството, той просто първо го е публикувал. Тема 1: Отчитане на капитала на дружеството Капиталът на всяко едно предприятие се класифицира в зависимост от източниците на неговото формир

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ХХ-ВЕК СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА 1.1.Предмет,обект и цел / изследван проблем,обект и цели / на дипломната работа/ 1.2.Методика на изследването 1.3. Структура на дипломната работа/ кратък преглед на отделните глави/ ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ. 1. Основни фактори, влияещи на икономическия растеж 2. Концепции за икономическия растеж 3. Панорама на икономическото развитие на Европа през XX век. ВТОРА ГЛАВА. ИКОНОМИЧЕСКИ

Категория на документа: Документи по
1 ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДМА И ДНМА 1 Характеристика класификация и оценка на ДМА ДМА са нефинансови активи, които имат натурално-веществена форма, използват се за осъществяване на определена дейност(производствена,търговска), за отдаване под наем или за други цели, като се очаква да бъдат използвани повече от 1 год. За да бъде признат и отчетен един актив като ДМА трябва да бъдат спазени следните условия:1)да се вмества в посочените по-горе изисквания 2)предприятието да очаква да получи и

Категория на документа: Документи по
Стопанството на Първата българска държава Българската държава е създадена през 681 г. Основните етнически групи, които участват в образуването ù, са прабългарите и славяните. По-късно /през Х в./ завършва формирането на българската народност. Славяните започват заселването си на Балканския полуостров през втората половина на VІ в. Към средата на VІІ в. в общи линии този процес приключва. След трайното си установяване на полуострова славяните запазват за дълго време основните елементи на стопанст

Категория на документа: Документи по
1 ВЪПРОС ФИНАНСИТЕ – ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИТЕ И БОГАТСТВОТО Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството В качеството се на технология за движение и управление на парите, финансите създават условие за справедливо разпределение на продукта на труда м/у икономическите агенти (неговите създатели). Това разпределение педопределя първата основна група парични потоци, която влиза в обхвата на финансите. Тези парични потоци са свързани с разпределянето на продукта на труд

Категория на документа: Документи по
Глава 0: Начало При самостоятелно запознаване с езика С++ естествено възникват два въпроса: 1. Какво представлява една С++ програма? Как се пише? 2. Веднъж написана, как може да бъде изпълнена? Тази глава описва основните знания и действия, необходими за получаването на изпълнима програма от изходен код на С++. 0.1. Решаване на проблеми Програмите най-често се пишат в отговор на проблеми или задачи, които трябва да бъдат решени. Нека да разгледаме един пример. Магазин за книги въвежда във файл з

Категория на документа: Документи по
Глава втора Концепцията за финансовото посредничество 1. Натрупването на резерви като предпоставка за възникване на финансовата система От икономическата теория е известно разделянето на икономиката на реален и финансов сектор. Реалният сектор е съставен от фирми, домакинства, пазари на продукти и пазари на производствени ресурси. Домакинствата се срещат с фирмите веднъж на продуктовия пазар като купувачи на стоки и услуги и втори път на пазара на фактори за производство, където фирмите са потре

Категория на документа: Документи по
ЕГЕЙСКИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ Първобитната история на Балканския полуостров и съседните историко-географски области. Формирането на гръцката народност през III хил. пр. н. е. Критското общество и държава. Тера, Микена, Тиринт, Аргос, Пилос, Троя. Ахейци и дорийци. “Омировият въпрос”. Обществени отношения и обществен строй. Етногенетични процеси – създаването на общността на елините. Великата гръцка цивилизация. Ранната история и култура на Балканския полуостров дава отговор, по-категоричен или по-хипоте

Категория на документа: Документи по
ЛЕКЦИЯ 1 СВЪРЗВАНЕ С ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ  Съхраняване на линията за връзка  Работа с диалоговия прозорец Data Link Properties  Контрол на свързването  Прилагане на съглашение при свързването и настройка на параметрите  Използване на транзакции с включване в съглашението  Превключване на отворена връзка към друга БД  Свързване с текстов файл ВЪВЕДЕНИЕ Ще разгледаме начини за връзка с всевъзможни източници на данни с помощта на средствата на ADO.NET, проблеми на сигурността, включващо съхран

Категория на документа: Документи по
1.2.1 Градивни единици в езика С++ Когато се пише текст на определен програмен език трябва да се знаят символите, които се използват, за да се изградят ключовите думи в езика и синтаксиса за изграждане на смислени езикови изрази. Трябва да се знае т.нар. символен запас на езика. В езика С++ на разположение са следните символи с чиято помощ се изграждат езиковите конструкции: Символи Основните символи образуват азбуката на езика и могат да бъдат разделени на в следните категории: <Букви> ::= A |

Категория на документа: Документи по
Корпоративни финанси Глава първа СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО 1. Фактори, определящи различната стойност на парите във времето. Основен принцип в корпоративните финанси е принципът за отчитане на стойността на парите във времето. Според него паричните потоци, които протичат в различни моменти от времето са несъпоставими по номинална стойност. За да могат да бъдат съпоставяни, те трябва да се коригират и да се представят към един и същ момент от времето. За целите на сравненията всяка парична с

Категория на документа: Документи по
ТЕМИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 1. РАЖДАНЕ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ Въпросът за произхода на прабългарите в поставен отдавна и за разрешаването му са създадени множество хипотези. Голяма част от тях- за славянската, татарската и фину-чудската принадлежност на прабългарите, както и схващането, че те са били автохтонни жители на Балканския полуостров, вече не се поддържат от учените. Сериозни възражения срещат отстояваните до сега хипотези за хунската и огурската прина

Категория на документа: Документи по
Глава първа ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ – ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ 1. Същностна характеристика на Организационното развитие. При изясняването на дисциплината “Организационно развитие” се срещат значителни трудности. Едни от тях са свързани с определянето на нейния предмет и обект, други – със съдържанието й, а съществуват дори и мнения, според които не съществува такава дисциплина. Концепцията “Организационно развитие” възниква през средата на 60-те години на ХХ век и произтича от практическата кате

Категория на документа: Документи по
С.А.”Д.А.Ценов” – гр. Свищов Семестриална задача по „Банков анализ” На тема „Анализ на дейността на ЦКБ АД” На 28 март 1991 г. Централна Кооперативна Банка е регистрирана с решение на Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. Първоначално управителният съвет на БНБ издава на ЦКБ АД лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната. Учредители на Банката са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1100 кооперативни организац

Категория на документа: Документи по
РАЗДЕЛ ПЪРВИ Д И А Г Н О С Т И К А ТЕМА 1. СЪЩНОСТ НА ДИАГНОСТИКАТА Цел: Да можете да: • Определите същността на диагностиката; • Разберете разликите между диагноза, диагностициране и диагностика; • Да се запознаете със задачите на диагностиката на организацията; • Да разбирате ролята и етапността на диагностицирането; • Да можете да класифицирате видовете диагностика и видовете диагнози; • Да идентифицирате обектите на управленската диагностика; • Да правите разлика между управленска диагностик

Категория на документа: Документи по
Международният пазар на никел: състояние и тенденции през периода 1990 - 1999 и прогноза до 2005 г. СЪДЪРЖАНИЕ: І. МЕТОДИЧНА ЧАСТ 1 1. Обект на изследване 1 2. Информационни потребности 1 3. Канали на информационното осигуряване 2 4. Проблеми и ограничения при информационно осигуряване 3 5. Методика на анализа и прогнозата 3 6. Методика на прогнозата 3 ІІ. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 4 Библиографска справка за пазара на никел 4 Обща характеристика на пазара на никел 6 1. Анализ на производството 7 2. Анализ

Категория на документа: Документи по
УВОД Страните от Балканския регион са традиционни търговски партньори на България с особено значение като относителен дял от българския износ. Развитието на търговско-икономическото сътрудничество с тях се определя от влиянието на редица благоприятни фактори като общи граници, сходни традиции, социално-икономически проблеми и др. Обект на последващото статистическото изследване е износът на България в част от нейните търговски партньори от Балканския регион, а това са Румъния, Гърция, Сърбия и М

Категория на документа: Документи по
Философия (разширен конспект-компилация) І. Предмет на философията За да дадем определение на философията като научна дисциплина трябва изясним какво е наука. 1. Какво е наука? Критерии за научност. Обикновено науката се определя като: „Систематизирано достоверно знание, което е експериментално проверимо въз основа на научния метод”. Научният метод предполага извършването поредица стъпки (наблюдение, експеримент, издигане на хипотези и теории, които се правят въз основа на правила за разсъждение

Категория на документа: Документи по
ВЪПРОСИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ Специалност „ Аграрна икономика” Бакалавърско обучение 1. Поземлени ресурси – същност и особености; почвено плодородие; поземлен кадастър – същност и елементи; методи за пазарна оценка на земята; аренда и арендни отношения. Земята е фундамент за всички човешки дейности, но в селското стопанство тя играе особена роля и има някои незаменими функции. Успоредно с това земеделската земя има редица особености от гледна точка използването й като ресурс за производство. По-важн

Категория на документа: Документи по
ГЛАВА 1 ЛОГИСТИЧНИЯТ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМАТА 1.1. Същност на логистиката Логистични дейности (снабдяване, разпределение, складира-не, запасяване, транспортиране и др.) са се извършвали още в древ-ността: те съвсем не са нови. Известно е, че във Византийската им-перия е имало служители, наричани “логитас”, които се грижели за разпределението на хранителните продукти и снабдяването на леги-оните. Доста по-късно френ

Категория на документа: Документи по
КРИЗИ И КОНФЛИКТИ СЪДЪРЖАНИЕ: УВОД 1. Фактори, обуславящи характера на кризата и военния конфликт. 2. Характеристика, динамика и ескалация на кризи. 3.Процедури по управление на кризи. 4. Рискови фактори и заплахи за възникване на кризисни ситуации и кризи. 5. Историческият опит от кризата в Косово. 6.Система за ранно предупреждение за възникване на кризи и конфликт. 7.Информационно осигуряване на управлението на кризи. 8.Работа на националния ситуационен център. 9.Организация на управлението на

Категория на документа: Документи по
1.Характеристика на парите Предпоставки за възникване и значение на парите. Парични системи– видове и елементи на паричните системи. Същност на парите. Функции на парите. Роля на парите в икономиката. Покупателна сила и обезпеченост на парите. Теории за парите. 1.Предпоставки за възникване и значение на парите- Парите извървяват дълъг път на еволюционно възникване и развитие. Причините за генезиса на парите, обосновани от различни школи и автори, основно се свързват със закономер. в развитието н

Категория на документа: Документи по
ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА Съдържание Вместо увод стр .2 Глава І. Сигурността като политически проблем………………………………. §1. Политическа глобализация………………………………………………стр.4 Глобализиране на международната политика. Суверенитет и взаимозависимост. Национални интереси в глобалната епоха. §2. Модели на политическо управление в глобалната епоха………………стр. 21.. Стратегически последици от глобализацията. Управление в преходния период. Новият интервенционизъм. Глава ІІ. Политическата стабилност………………

Категория на документа: Документи по
ВЪПРОСНИК Междукултурно разбирателство и диалог 1. Съвременният свят – тенденции, водещи към разбирателство и диалог 2. Всеобщата декларация за правата на човека – основа на разбирателството и диалога 3. Правата на нашите деца – основа и залог за равенство и разбирателство в съвременното общество 4. Демократичното общество – средата на междукултурно разбирателство и сътрудничество 5. Толерантният гражданин и гражданското общесгтво – гаранция за междукултурен диалог, разбирателство, сътрудничеств

Категория на документа: Документи по
1.Външноикономическа дейност – същност и обхват. 1.1.Предпоставки за възникване и съществуване. Развитието на съвремения свят е обективно обуславено от редица фактори: а) необходимост от подходяща природна среда, в която да съществува човешкия индивид, тъй като при сегашното интернационализиране и глобализиране въпросите на природата са пряко свързани с икономическата дейност, не само в национален, но и в международен мащаб. Проблемите на екологията определят и външноикономическата дейност във в

Категория на документа: Документи по
1в. СВРБ. Правна същност и правна уредба. Предмет, метод и система 1. Правна същност- СЕ заема важно място за разкриване на обективната истина в гражданския и НПс. Тя има значение на: 1.1. Един от 8-те процесуални способи за събиране и проверка на доказ-та, не е доказ-во, нито доказат. средство /чл.136/НПК/. Подпомага компетентния орган в най-пълното разкриване на обективната истина, но той не е длъжен да приеме заключението на СЕ, като оценява по съвкупност всички доказ-ва. 1.2. Учебна дисципли

Категория на документа: Документи по
ВЪПРОСИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЧАСТ І ВЪПРОС №1 Закон – понятие и видове. Законодателен процес. Законът, както и изобщо правото, са обусловени от характера на икономическата и социална система, той е резултат от необходимите обществени връзки, които съществуват или възникват в резултат на обективното социално развитие Законът като правна категория синтезира в себе си взаимно свързани признаци, които го превръщат в специфична качествена определеност. 1. Законът изразява интересите на определена част о

Категория на документа: Документи по
Отчитане на капиталите 1. Характеристика на капиталите Основният източник на образуване на стойността на имуществото на всяко предприятие е капиталът. В общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти това понятие се определя като „паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи ”. Следователно капиталът е абстрактна величина, свързана с произхода на стойността на притежаваните от предприятието активи, върху които то е получило правото на собственост, ползване и разпорежда

Категория на документа: Документи по
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Въведение - предмет на науката за конституционното право. І. Основи на учението за Конституцията. 1. Понятие за Конституцията. 2. Класификация на конституциите. 3. Понятието “конституционализъм”. 4. Оща характеристика на конституционните норми. 5. Видове конституционни норми. 6. Нормите на Конституцията и на другите регулационни системи. 7. Конституционни отношения. 8. Тълкуване на конституционните норми. ІІ. Историческо развитие на конституционализма в България. ІІІ. Преамбю

Категория на документа: Документи по
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ І. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 1. НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И НАКАЗАТЕЛНО ОТГОВОРНИ ЛИЦА. ВМЕНЯЕМОСТ И НЕВМЕНЯЕМОСТ. НАКАЗАТЕЛНООТГОВОРНИ ЛИЦА. СУБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. При разглеждане на сложната и деликатна материя относно субекта на престъплението трябва да се намери решение на няколко основни проблема.На първо място стои въпросът за това кой въобще може да бъде субект на престъпление.Вторият проблем е този за значението на някои психологични характеристики, как

Категория на документа: Документи по
МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО I.Същност на частноправните отношения с международен елемент Към международните отношения се отнасят междудържавните – предмет на МПП, но не се изчерпват с тях. Една друга категория международни отношения се пораждат и развиват между физически и юридически лица от различни държави, или между физически и юридически лица от една държава и една чужда държава. Те надхвърлят пределите на суверенитета на една държава и навлизат в пределите на суверенитета на друга. Тези между

Категория на документа: Документи по
Тема първа ВЪВЕДЕНИЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Понятие за публична администрация. Разграничение между публична администрация, държавна администрация и частна /бизнес/ администрация. Администрацията логически се свързва с държавната организация. Една страна може да е земеделска, индустриална или технологическа, но в съвременните условия тя винаги е и чиновническа. Всяка държава има многобройна и развита публична администрация. Например в САЩ 1/3 от инвестициите и разходите на страната са ан

Категория на документа: Документи по
Пчеларството е важен и доходен отрасъл на селското стопанство. Това се дължи както на извънредно ценните продукти, които се получават при отглеждането на пчелите—мед, восък, пчелна отрова, пчелен клей и пчелно млечице, — така и на изключително полезната им роля за повишаване на добивите от близо 50 вида селскостопански растения чрез опрашването им. Медът е един от най-ценните хранителни и диетични продукти. Той се отличава с незаменими вкусови качества, а освен това притежава и значителни лечеб

Категория на документа: Документи по
1.Обективно гражд.право. Гражд, частно и публично право. С-ма на гражд.право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправн норми–видове. Действие на гражданскоправните норми. Норми на международното частно право. І.Същност.ГП може да се разглежда в 3 аспекта: като обективно право; като субективно пр; като наука и учебна дисциплина.Като обект.право (отрасъл, клон на правото) е съвкупност от правни норми,уреждащи имущ. и някои лични неимущ.отношения м/у равнопоставени субект

Категория на документа: Документи по
1. МАРКЕТИНГОВО РАЗУЗНАВАНЕ - ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ, МЯСТО НА МАРКЕТИНГОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАРКЕТИНГОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ, ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В КОМПАНИЯТА „Който владее информацията, той владее света” Уинстън Чърчил ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ, МЯСТО МА МАРКЕТИНГОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАРКЕТИНГОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА Маркетинговата дейност като една от най-важните функции в съвременната организац

Категория на документа: Документи по
ЛЕКЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ (конспект 2007г.) редакция 2009г. 1. 1.Конституционализмът - възникване и същност. Сравнително правен преглед на Конституциите от 1879г, 1947 г. и 1971 г. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г. 2.Учение за конституцията. Учредителна власт. Конституциятакато юридически акт. 3.Конституционни основи на политическата система. Държава, гражданско общество, личност. Конституционноправен статус на политическите партии. 4.Форма на д

Категория на документа: Документи по
1.1. Същност на военната история Военна история – съдържанието на това понятие може да се разглежда в два аспекта: като исторически процес и като наука. Когато разглеждаме военната история като исторически процес, следва да имаме пред вид, че тя се явява част от общия исторически процес на човечеството и представлява съвкупност от отделни исторически факти, процеси и явления, свързани с появата на войната, армията, средствата и способите за воюване и тяхното развитие от най-дълбока древност до н

Категория на документа: Документи по
1.1. Същност на военната история Военна история – съдържанието на това понятие може да се разглежда в два аспекта: като исторически процес и като наука. Когато разглеждаме военната история като исторически процес, следва да имаме пред вид, че тя се явява част от общия исторически процес на човечеството и представлява съвкупност от отделни исторически факти, процеси и явления, свързани с появата на войната, армията, средствата и способите за воюване и тяхното развитие от най-дълбока древност до н

Категория на документа: Документи по
Лекции по Криминалистика Автор Неизвестен автор 21 Jan 2008 1в. Криминалистика – обща характеристика. Принципи и особености. Възникване и развитие. Връзка с други науки. Криминалистиката (Кр) като наука възниква през 19 век. Нейната поява и развитие е свързана с бързото нарастване на престъпността в Европа и Америка. Налице са и редица предпоставки свързани с обновяване на наказателното законодателство в Европа (в това число и в България), а също така и : - използването на постиженията на естест

Категория на документа: Документи по
1. ЗНАЧЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И днес мястото на който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство се определя от значението на произвежданата продукция за човека. В това отношение, животновъдството има водеща позиция. Като източник на мляко, яйца, месо, мед, то е основен фактор за задоволяване на човешките потребности от пълноценни, незаменими хранителни вещества. Количеството на консумираната продукция от животински произход продължава да бъде критерий за благосъстояние. Животните

Категория на документа: Документи по
№ 1 ГРАЖДАНСКИЯТ ПРОЦЕС КАТО ЗАЩИТА И САНКЦИЯ ГП е организиран като защита-санкция : защита в полза на правоимащия и санкция спрямо правонарушителя. Задача – възстановяване на законосъобразното развитие на накърненото гражданско правоотношение. ГП трябва да реагира съобразно проявната форма на правонарушението. Три основни способа на защита-санкция : исков, изпълнителен, обезпечителен процес. Исков процес – решава правния спор със СПН. Защитното и санкционно въздействие на исковия процес не се с

Категория на документа: Документи по
ВЪВЕДЕНИЕ Последните десетилетия на 20-ти век, особено през 90-те години, окончателно утвърдиха научно-техническия прогрес като най-важният фактор за икономическо развитие, основа за конкурентоспособността на организациите, отраслите, националните икономики. В бъдещото развитие и оцеляването в глобалната икономика централна роля се определя на нововъведенията, които повишават производителността на труда и/или вложения капитал. В началото на 21 век световната икономика активно се опитва да формир

Яндекс.Метрика
92 92 100 100