Карта 68


Категория на документа: Документи по
Образът на човека в творчеството Творчеството на Йордан Йовков принадлежи към една от най-значителните тенденции в развоя на българската литература през 20-те и 30-те години на века. В произведенията си той търси красотата, чийто поклонник е хармонията и съвестта. Търси ги в отношенията между хората в духовната свобода, в отзивчивостта, в състраданието, в порива. Той започва да пише в началото на века, когато в нашата литература са силни тенденциите на променен интерес към духовния свят на човек

Категория на документа: Документи по
“Ний” Увод – Поезията на См. е свързана с духа на преломната епоха след войните, в която се чувства социалното напрежение и стремежът към радикални промени в обществения живот. В условията на национална и духовна криза българската литература претърпява сериозни промени – символизмът и индивидуалистичната философия постепенно отстъпват място на експресионизма и на революционно-борческата поезия на См. В неговата лирика се променят основните опорни точки на представата за света – на преден план е

Категория на документа: Документи по
Методика на обучението по български език 1. МОБЕ като наука. Цели и задачи на обучението по български език МОБЕ е наука, която е обвързана съдържателно с редица педагогически дисциплини като дидактика, педагогическа психология, етика, но не може да се приеме твърдо, че тя е частна дидактика, защото от години тя има своя научна обосновия и има право на самостоятелно съществуване. МОБЕ е наука с практико-приложна стойност, която има свой предмет, цели, задачи, принципи, методи, похвати и т.н. и им

Категория на документа: Документи по
„МОТОРНИ ПЕСНИ" И СЪВРЕМЕННАТА ЛИТЕРАТУРНА МИСЪЛ Един поет търси името на някаква страшна, разяждаща болест, за да оприличи с нея духовното заболяване на своето поколение. Най-напред творчески-подборното му търсене се насочва към думата „гангрена", но след това той се отказва от нея и я замества с „проказа". Така зачеркнат - в психологически или дори в буквален смисъл, - вариантът с „гангрена" няма да стигне до обществото, а ще остане малка творческа тайна, която поетът ще отнесе със себе си или

Категория на документа: Документи по
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ ΘΡΑΚΙΣ Курсова работа по Πολιτισμικη εξελιξη τον Βουλγαρικουλαου I на тема: Обичаи и празници в град Куклен на: специалност: Български език и история Комотини, 2010г. Съдържание: 1. Въведение....................................... 2 2. Празници и обичаи........................ 3 3. Използвана литература...................... 22 -1- Град Куклен (село до 2006 г.) е разположен в северните склонове на Западните Родопи, по – точно в полите на Белочерковския руд от големия д

Категория на документа: Документи по
ОСОБЕНОСТИ НА ЕЛИН-ПЕЛИНОВИЯ РАЗКАЗ (в помощ на учителя по литература или кандидатстудента) Галина Лечева 1. Тематика:  основен обект на изображение е човекът  индивидуалната проблематика доминира над колективното и националното  "реалист в разгара на модерното и прозаик в подема на поезията" (Св. Игов)  изконни картини от българското, душевност, превъплътени в образа на селянина  привлича го делничната ситуация  търси се необикновеното чрез широката панорама на житейските проявления. 2. С

Категория на документа: Документи по
І. ФИЗИЧНИ ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО 1. Основни понятия от електростатиката 1.1. Електричен заряд Електричният заряд на една частица е количествена характеристика на способността й да участва в електромагнитни взаимодействия. Зарядът не може да се отдели от частицата, която го носи. Затова много често вместо понятието “заредена частица” се използва терминът “заряд”, чрез който едновременно се означават както характеристиката, така и нейният носител. Съществуват 2 вида електрични заряди

Категория на документа: Документи по
Изпита стандартен като за Савата. Тема 1 : Същност роля и значение на финансовите пазари. в специализираната литература се срещат различни дефиниции и характеристики на понятието финансови пазари според едни автори финансовите пазари са обобщаващо понятие и включват съвкупността от всички пазари на които се търгуват финансови инструменти. според други автори финансовите пазари отразяват търсенето и предлагането на финансови инструменти , финансови активи и финансово производни инструменти и деве

Категория на документа: Документи по
“Песен за човека” – Никола Вапцаров Лириката на Никола Вапцаров е художествена проекция на суровото, динамично съвремие на поета – “епоха на дива жестокост,/ препускаща лудо напред”. Текстовете му очертават контурите на урбанизираното пространство на града, в което човекът повежда най-драматичната схватка – с живота – “озъбено, свирепо куче”. Изходът от този двубой е предначертан – победата принадлежи по право на човека, успял да съхрани и отстои нравствените ориентири – вярата, надеждата, любов

Категория на документа: Документи по
МАМИНОТО ДЕТЕНЦЕ 1Тема. От гюловите градини на Казанлък до кръчмите на Гюрево Увод. Повестта на Любен Каравелов Маминото детенце пренася читателя в епохата на Българското възраждане.Това е епохата , в която домът , сговорът, семейните ценности са на почит.Уважавани са трудолюбието , честността, милосърдието. Теза.Теза.Проследявайки отношенията ,,родители –син,, авторът внушава , че главният герой чорбаджийският син Николчо е типично ,,мамино детенце,,.Обграден от прекомерни грижи , той расте кап

Категория на документа: Документи по
“ИЛИАДА” НА ОМИР -НАЧАЛО НА СТАРОГРЪЦКАТА ЛИТЕРАТУРА Историческо значение на Омировите поеми. Много поколения в ново време търсят в „Илиада" и “Одисея” обаятелността на детската възраст на човечеството. По-късно с обиграването на критическия поглед възхищението отстъпва на по-дълбоко усещане за характера на Омировия свят. Зад наивния тон на епоса бива чут и умният глас на зрелостта, на съвършенството на дълга култура. Днес Омировите поеми вълнуват със своята двойственост — по детски наивни и бод

Категория на документа: Документи по
Чудаците в Йовковите разкази / „Старопланински легенди" /; / „Женско сърце" /; / „Ако можеха да говорят" / I. Увод Има писатели, към които не приляга обикновената мярка. Един от тях е Йордан Йовков. Всеки път, когато зачетем негови творби, ни грабва вълнението от националното величие на този автор, увлича ни радостта, извикана от пленителните му образи, изваяни със спокойна епическа красота. Неговите герои носят народностната ни психика, ненакърнена от времето. Силата на неговите изображения е в

Категория на документа: Документи по
БЕЛ БОРЕ ХРИСТО БОТЕВ 1847-1876 СЪДЪРЖАНИЕ: БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО НА БОТЕВ БИОГРАФИЯ ТВОРЧЕСТВО ПОЕЗИЯ НА ХРИСТО БОТЕВ ПЪРВА УСЛОВНА ЛИНИЯ 1.„МАЙЦЕ СИ“ 2.„КЪМ БРАТА СИ“ 3.„ДО МОЕТО ПЪРВО ЛИБЕ“ 4.„НА ПРОЩАВАНЕ“ 5.„МОЯТА МОЛИТВА“ ВТОРА УСЛОВНА ЛИНИЯ 6.„ХАДЖИ ДИМИТЪР“ 7.„ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ“( ТРЕТА УСЛОВНА ЛИНИЯ 8.„ЕЛЕГИЯ“ 9.„БОРБА“ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 10.”ДЕЛБА” 11.”СМЕШЕН ПЛАЧ” 12.”ПОЛИТИЧЕСКА ЗИМА” 13.”ПРИМЕРИ ОТ ТУРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ” 14.”НАМЕСТО ПРОГРАМА” 15.”НАРОДЪТ ВЧЕРА, ДНЕС И УТР

Категория на документа: Документи по
Средства за изграждане образа на героя в разказа „Човекът в калъф” АНИТА 1.Първа поява/къде и кога в текста и сюжета;защо/: “Ето на, съвсем наскоро, само преди месец – два в нашия град умря един Беликов, учител по гръцки език, мой колега. Вие, разбира се, сте чували за него...” – Онова, което особено настоятелно вълнува писателя, е въпросът за смисълът и безсмислието на човешкия живот. Изследвайки характера на Беликов, разказът всъщност изследва условията, които са го направили възможен, търси п

Категория на документа: Документи по
МАЛКИТЕ ПОЕТИЧЕСКИ ФОРМИ Условност и съдържание на названието * Елегията * Епилионът * Химнът * „Александра” на Ликофрон * Фигурната поезия * Сатирата * Хилародията * Калимах * Теокрит * Хсрондас * Епиграмата От широко разпространения в античността формален ъгъл на зрение почти всички творби на елинистическата литература би трябвало да се нарекат поетически само поради факта, че са създадени в стихова реч. Въз основа на този признак в областта на поезията попадат и драмата, и епосът, и то с осно

Категория на документа: Документи по
В департамента… но по-добре да не казвам в кой департамент. Няма нищо по-раздразнително от всевъзможните департаменти, полкове, канцеларии, с една дума, от всевъзможни служебни съсловия. Сега вече всеки отделен човек смята, че в негово лице се оскърбява цялото общество. Разправят, че съвсем наскоро постъпило заявление от един капитан-изправник, не помня от кой град, в което той излагал ясно, че държавните постановления загиват и че неговото свещено име се споменавало съвсем напразно. И за доказа

Категория на документа: Документи по
Аристотел – Метафизика КНИГА СЕДМА Първа глава За битието се говори в множество значения, които ние вече разграничихме, когато разглеждахме [неговата] мно¬гозначност1. От една страна, то може да е същност и нещо конкретно2, а от друга - качество, количество или някоя от останалите категории. И макар че за него се говори в толкова значения, ясно е, че от тях битие е най-вече същността, която в най-голяма степен изразява субстанцията. (Нали когато оп¬ределяме какво е даденото нещо, ние казваме, че

Категория на документа: Документи по
1. Предмет и задачи на изучаване на историята на българския език. Курсът по история на български език проследява и обяснява развоя на нашия език от времето на първоначалното заселване на нашите предци през VI в. до наши дни. Акцентът пада върху историческата фонетика и морфология. Историята на БЕ се обяснява на фона на останалите славянски езици, като се търсят общите моменти на развой между българския език и нетовите диалекти и останалите славянски наречия. Историята на българския език изследва

Категория на документа: Документи по
ПОД ИГОТО Епохата на Българското възраждане е подложена на активна литературна интерпретация в следосвобожденска България.Поради ненадминатия по своя мащаб процес на трансформация на народното съзнание българският Ренесанс е време,което не може да бъде пропуснато и от Патриарха на българската литература-Иван Вазов.Закърмен с революционния патос на епохата,свидетел на един от върховните мигове на народностното ни самоутвърждаване,народният поет,вече в условията на една напълно променена действите

Категория на документа: Документи по
БЕЗУМИЕТО И МЪДРОСТТА В ОБРАЗА НА ДОН КИХОТ В началото на 16 век в Испания се появява първата част на романа на Сервантес - “Дон Кихот”. Авторът създава образите на Дон Кихот и Санчо Панса като пародия на рицарите и техните оръженосци. Сервантес обаче не отхвърля и не осмива идеите на рицарството, а само многобройните рицарски романи, в които са забравени високите нравствени ценности и добродетели на рицарството за смертка на сензацията. В образите на двамата герои той създава литературни типове

Категория на документа: Документи по
Поезията на Христо Ботев 25.12.1847 – 20.05.1876 (стар стил) 06.01.1848 – 02.06.1876 (нов стил) Между жизнения път и творческото дело при Ботев има пълно единство и хармония. Те взаимно се допълват и с еднаква валидност свидетелстват за изключителността на неговата личност. С делото и поезията си Христо Ботев преосмисля всички въпроси на нашето Възраждане и на възрожденската ни литература, налага им завършен облик, категорична оценка, възвишен смисъл. Идеите и темите, които той реализира като по

Категория на документа: Документи по
I.Същност и специфика на фолклора и фолклористиката 1.В съвременен научен оборот в света съществуват повече от 30 дефиниции за това какво представлява фолклорът. За първи път думата ФОЛКЛОР е употребена през 1846г. от англ. учен У.Дж.Тоас в негова статия от сп.,,Атенеум’’.Ученът си дава сметка ,че терминът е иновационени бърза да уточни,че под фолклор се разбира цялото знание и битът ,които имат даден народ,предавани по устен път, т.е. нар. песни, предания , обичаи , ритуални практики.Самият той

Категория на документа: Документи по
Геополитическият фактор играе изключително важна роля в борбата за ресурси. В литературата не съществува единно и общопризнато определение за геополитиката като понятие, но в най-общия смисъл понятието геополитика, от една страна, обозначава изследването на реални процеси в света и практическите действия на хората, а от друга- самите тези процеси и действия. Конкретното местоположение на жизненоважните суровини определя инициативите, предприемани от страните и до голяма степен обуславя възникван

Категория на документа: Документи по
Христо Смирненски 1898 - Кукуш, Македония - 1923, София - Родът на Смирненски е от град Измир - Турция, където открай време са живели всякакви народности. Гръцкото име на Измир е Смирна и затова Христо Измирлиев "става" Христо Смирненски. По време на Междусъюзническата война 1913 г. Кукуш е опожарен, семейството се преселва в София и заживява в най - бедния квартал - "Ючбунар" - точно там Христо вижда ужасяващата мизерия, в която живеят социалните аутсайдери. Този беден квартал превръща Смирненс

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1 Същност, възникване и роля на финансовите пазари Съществуват различни виждания в специализираната финансова литература за понятието финансов пазар. Според едни автори понятието финансови пазари обхваща механизмите и началото на функциониране на различни пазари, които са свързани с определени финансови аспекти. Според други, финансовите пазари отразяват търсенето и предлагането, както на различни видове финансови инструменти, така и на техните производни. Според трети с понятието „ финансо

Категория на документа: Документи по
АПОКРИФИ Лекция Lina_Galina Lecheva Жанрова система на старобългарската литература В самото Средновековие ясно се осъзнава делението на официална и неофициална литература. Критерият е официалната църковна догматика. От Vв.нататък християнската църква издава специални индекси на забранените книги, които непрекъснато се допълват. За първи път такъв индекс се появява по времето на Симеон в т. н. “Първи Симеонов сборник”.Той съдържа изброяване на “боговдъхновените” книги включени в библейския корпус

Категория на документа: Документи по
Цикълът „Епопея на забравените” – история и поетически мит 1) Цикълът оди е създаван от 1881 г. до 1884 г. При окончателното подреждане поетът поставя целия цикъл в стихосбирката „Гусла”. Одите излизат в самостоятелна книга „Поеми” в 1983 г. Формален повод за написването на цикъла – статията на Захари Стоянов „Имената на българските въстаници, които сами са посягали на живота си”. 2) Истински, вътрешен повод за раждането на „Епопеята” – будното обществено съзнание на поета и трагичният сблъсък м

Категория на документа: Документи по
“Шибил” 1. “Старопланински легенди” е книга за устремеността на човека към изключителното, за порива на духа му към предела на абсолютната свобода, смиряващ се в смъртта. Йовков изгражда герои митове; той се завръща назад, към глъбините на родното, за да изведе своята нова митология, която поставя в центъра на изображението силната личност, отстояваща правото на свободен избор и човешко щастие. “Шибил”е първият разказ в сборника, позицията му е съзнателно избрана от автора – според Йовков той тр

Категория на документа: Документи по
“Шибил” 1. “Старопланински легенди” е книга за устремеността на човека към изключителното, за порива на духа му към предела на абсолютната свобода, смиряващ се в смъртта. Йовков изгражда герои митове; той се завръща назад, към глъбините на родното, за да изведе своята нова митология, която поставя в центъра на изображението силната личност, отстояваща правото на свободен избор и човешко щастие. “Шибил”е първият разказ в сборника, позицията му е съзнателно избрана от автора – според Йовков той тр

Категория на документа: Документи по
Иван Вазов – “Аз пях за България, защото я обичах” І. Позицията на Вазов в българската литература: 1. “Патриарх на българската литература” – най-краткото образно определение за Вазовото място в бълг. литературноисторически развой; творчеството на Вазов – една от мерките за бълг. литературна класика. 2. Живата връзка между Българското възраждане и следосвобожденското време – отстоява духа и традициите на Възраждането; доизгражда възр. ценностни модели; утвърждава облика на националния космос. 3.

Категория на документа: Документи по
Антична литература. 1.Понятието антична литература. Античната литература действа в съвкупност с философията, политиката. Тя съществува в неразривна връзка с останалите изкуства и дори със самата жива дейност. Тази литература е нещо не само сериозно, но и общополезно, тъй като има практическа насоченост. Античната литература се преживява от колектива, слуша се в колектив. Литературата се възприема по време на някакъв празник и всички от колектива са слушали. 8 в пр.н.е. има писменост. В 5в пр.н.е

Категория на документа: Документи по
Финансови пазари Тема№ 1 Възникване и роля на финансовите пазари. В специализираната финансова литература съществуват различни виждания за понятието финансов пазар. Според едни автори понятието финансов пазар (финансови пазари) обхваща механизмите и начините на функциониране на различните пазари на които се търгуват финансови инструменти, свързани с определени финансови рискове. Според други финансовите пазари отразяват търсенето и предлагането на различните финансови инструменти и техните произ

Категория на документа: Документи по
ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА КАТЕДРА “ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА” ДИПЛОМНА РАБОТА Тема: Технология за използване на малките литературни жанрове – пословица и поговорка в обучението по БЕЛ във втори клас С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е УВОД.........................................................................................................4 ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 1.Възрастови и типологични особености на децата от начална училищна възраст...................

Категория на документа: Документи по
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ДИПЛОМНА РАБОТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЛОЖНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ С ПРОСТРАНСТВЕНИ СЪЮЗИ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК СЪДЪРЖАНИЕ УВОДНИ БЕЛЕЖКИ 4 Първи раздел ОБЩИ ОСОБЕНОСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЯТА С ПРОСТРАНСТВЕНИ СЪЮЗИ. 7 1.Изреченията с пространствени съюзи в синтактичнанта литература 7 2.Специфика на изреченията с пространствени съюзи 11 Втори раздел ИЗРЕЧЕНИЯ С КЪДЕТО 20 1.

Категория на документа: Документи по
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ДИПЛОМНА РАБОТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЛОЖНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ С ПРОСТРАНСТВЕНИ СЪЮЗИ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК   СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ 2 УВОДНИ БЕЛЕЖКИ 5 Първи раздел ОБЩИ ОСОБЕНОСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЯТА С ПРОСТРАНСТВЕНИ СЪЮЗИ 8 1.Изреченията с пространствени съюзи в синтактичнанта литература 8 2.Специфика на изреченията с пространствени съюзи 14 Втори раздел ИЗРЕЧЕНИЯ

Категория на документа: Документи по
МИНИСТЕРСТВО НА ПРОСВЕТАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ТАРАКЛИЙСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ «ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК» Катедра по филология КУРСОВА РАБОТА по българска литература НА ТЕМА: «Записките по българските въстания – особенности на жанра и повествование» Съдържание Увод………………………………………………………………………………………………..3 Глава I. 1.1 Тема, жанр, композиция…………………………………………………6-9 1.2 Възникване, задача, тема………………………..………………………9-12 1.3 Българинът…………………………………………………………………….12-14 1.4 Бенковски………...........

Категория на документа: Документи по
Антична литература. Лекции. д-р Черпокова 1 Понятието антична литература. Проблеми на периодизацията и т.н. Античната литература действа в съвкупност с философията, политиката. Тя съществува в неразривна връзка с останалите изкуства и дори със самата жива дейност. Тази литература е нещо не само сериозно, но и общополезно, тъй като има практическа насоченост. Античната литература се преживява от колектива, слуша се в колектив. Литературата се възприема по време на някакъв празник и всички от коле

Категория на документа: Документи по
Югозападен университет „Неофит Рилски” гр.Благоевград РЕФЕРАТ НА ТЕМА Религиозни движения и ереси в Средновековна България-Богомилство Съдържание 1.Увод 2.Причини и условия за възникване 3.Основни възгледи 4.Влияние и разпространение 5. Дуалистично гностическият светоглед на богомилите 6.Извори за богомилството -С против богомилско съдържание -Извори с богомилски произход и характер 7.ТАЙНА КНИГА НА БОГОМИЛИТЕ 8.Центрове на богомилското учение 9. Заключение 10.Учителят Петър Дънов УВОД Още в пъв

Категория на документа: Документи по
Изконното в националния живот и трайното в българския характер и душевност според разказите на Елин Пелин Елин Пелин принадлежи към най-ярките и най-талантливите представители на критическия реализъм в България. Наричат го „сладкодумец”, „жизнелюбец”, „певец” на българското село и българската земя - още приживе той е признат за класик в българската литература, за втория голям връх на художествената проза след „Патриарха” Иван Вазов. За повече от половин век писателска дейност, в превратни и несп

Категория на документа: Документи по
УВОД Целта на моята курсова работа да представя особеностите на любовната лирика на Пейо Яворов.В тази връзка съм разгледала следните въпроси:автобиографията на автора,творчеството,любовната лирика, и съм опитала да опиша няколко творби ,и също съдбата на Яворов,свидетелски показания по случилото се в съдбовната нощ ,писма на Яворов до М.А.,Яворов и Лора. Яворов е поет от европейска величина ,творец с изключителна сила на художествена самоизява ,оказал повратно влияние върху развитието на литера

Категория на документа: Документи по
ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ДИПЛОМНА РАБОТА ТЕМА: ПРИКАЗНАТА ПРОЗА НА РАН БОСИЛЕК В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ИЗГОТВИЛ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Шумен 2011 СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 1. Въведение. 2. Жизнен и творчески път на Ран Босилек. § 2.1. Биография на твореца. § 2.2. Първомайстор на българската приказка. 3. Методологически аспекти на проблема в теоретико-практически план: - Методи на изучаване на автор и на текстове с различна жанрова природа в началното училище - Мя

Категория на документа: Документи по
Война и Мир Ключови факти Автор: Лев Николаевич Толстой Тип: роман Жанр: Исторически, реалистичен, епичен Повествовател: Анонимен, всевиждащ, неприкрепен, трето лице. Анонимният разказвач запазва безличностен, но съчувстващ тон, често използват от европесйските романисти от средата на 19 век. Фокусира се на факти и чувства с еднакво внимание, но си позволява няколко авторитарни коментари за съдбите на образите или наблюдения за развитието на историята. Тази му поучителност е ограничена до размиш

Категория на документа: Документи по
ЛЕКЦИИ ПО РЕНТГЕНОЛОГИЯ, ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ВАРНА 2002 ОБЩА ЧАСТ Искане за рентгеново изследване 1. Едно изследване трябва да бъде направено тогава, когато има съществен шанс да повлияе на лечението на пациента. 2. Интервалът между две изследвания трябва да бъде достатъчен – след диагностика на една бронхопневмония контролен преглед се прави на 7 – 10 ден, освен ако няма клинични данни за усложнение. 3. Когато се иска рентгеново изследване, трябва да се

Категория на документа: Документи по
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Като представител на първото следосвобожденско поколение интелигенти,които най-болезнено изживяват сблъсъка между възрожденските идеали и бързата поквара в свободна България,Алеко Константинов не е в състояние да остане равнодушен към събитията в българския обществено-политически и духовен живот.Макар и творил в краткия период между 1894-1897 г.,писателят,нарекъл себе си Щастливец,успява чрез словото си да пресъздаде всички явления,типични за неговата съвременност.Творбите му

Категория на документа: Документи по
Христо Ботев 1848 – 1876г. 1. Биографични данни - Роден на 6.01.1848г в гр.Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Дренкова. - Учи в родния си град, 15 годишен отива да учи в Одеса, където престоява две гадини; - През 1867г. учителства за кратко време в Бесарабия, в село Задунаевка - През май 1867г, се завръща в Калофер - През 1867 – 1868г. Ботев се сближава с четническите войводи Стефан Караджа, Хаджи Димитър и Жельо Войвода - През есента 1868г се връща в Букурещ, където се запозн

Категория на документа: Документи по
Югозападен Университет “ Неофит Рилски “ гр. Благоевград ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: Знаците на облеклото в песните от сборника „Български народни песни” на братя Миладинови Изготвил: Ръководител: Цветелина Петрова д-р. Г. Григоров Културология IV курс Фак. ном. 0649009 Благоевград 2010   Съдържание Въведение 4 Първа глава I. Ризата, поясът, връхната дреха и обувките като общи елементи в традиционния български костюм при жените и мъжете 7 1. Риза 7 2. Пояс 10 3. Връхна дреха 12 4. Обувки 14 II. Жен

Категория на документа: Документи по
Тренировка на тялото и духа Мирзакарим Норбеков Предговор на автора към второто издание Скъпи читатели! Налага се да ви предпазя! Напоследък излязоха десетки книги от мое име: някаква система на Норбеков, друга система на Норбеков, разширена, допълнена, усъвършенствана, ускорена и още Бог знае каква! Преди няколко години излезе книга за лечение на захарен диабет, която НЕ СЪМ ПИСАЛ, но на корицата се мъдри моето име. Вече разбрахте какво искам да кажа, нали? Вкъщи съм събрал цяла библиотека с по

Категория на документа: Документи по
1 тема- Лицево-челюстни травми- закрити и открити. Според причината: производствени (промишлени и селскостопански) и непроизводствени (битови, транспортни, улични, спортни). Според разпространението си: изолирани и съчетани. Според локализацията: травми на меките и на костните тъкани. Според тежестта: леки (наранявания на меките тъкани и фрактурите на зъбите), средно тежки (наранявания на меките тъкани с малък дефект и фрактури на костите на лицевия скелет без дефект) и тежки (наранявания на мек

Категория на документа: Документи по
Съдържание Конспект по литература за 11. клас за ДЗИ ……………………………2 - 4 Христо Ботев и неговото творчество …………………………………..5 - 14 Литературата в двете десетилетия след Освобождението………..14 - 16 Иван Вазов и неговото творчество…………………………………….16 - 31 Алеко Константинов и неговото творчество………………………….31 - 40 Модернизъм. Кръгът ”Мисъл”…………………………………………….41- 42 Пенчо Славейков и неговото творчество………………………………43 - 46 П.Яворов и неговото творчество…………………………………………46 - 54 Елин Пелин и неговото творчество

Категория на документа: Документи по
Антична литература. Лекции. 1 Понятието антична литература. Проблеми на периодизацията и т.н. Античната литература действа в съвкупност с философията, политиката. Тя съществува в неразривна връзка с останалите изкуства и дори със самата жива дейност. Тази литература е нещо не само сериозно, но и общополезно, тъй като има практическа насоченост. Античната литература се преживява от колектива, слуша се в колектив. Литературата се възприема по време на някакъв празник и всички от колектива са слуша

Категория на документа: Документи по
БОГОВЕ ПРОИЗХОД НА СВЕТА И БОГОВЕТЕ В началото съществувал само Хаос. В него се криел произходът на всичко. От Хаос произлязла земята – Гея, а далеч под нея произлязъл Тартар. Разстоянието от небето до земята и от нея до Тартар е еднакво – ако се пусне бронзова наковалня тя ще пътува до земята десет дни, а от нея до дъното на Тартар пак толкова. От Хаоса се е родила и любовта Ерос. Още Хаоса е създал вечния Мрак – Ереб и нощта – Нукта, те от своя страна породили вечната Светлина – Етер и Денят –

Категория на документа: Документи по
РЕЧНИК НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТЕРМИНИ А Автореминисценция – реминисценция, която отпраща към други творби на същия автор (вж. реминисценция) Акумулация – от лат. аccumulatus – "натрупан" – натрупване, събиране, съсредоточаване. Алегория - израз, в който се говори за един предмет или проява, а се подразбират други.Творчески похват, широко използван в художествената литература, конкретизация на идея или мисъл посредством образ,в който е вложен преносен смисъл. А. се основава на съпоставимостта между две

Категория на документа: Документи по
Южнославянски езици-Южният праславянски макродиалект,който се оформя в епохата на второто разчленяване на праславянската езикова територия,протекло в посока север-юг,се отличава със сравнително динамичен характер.Тази склонност към ускорен развой от праславянски продължава и по-късно в епохата на самостоятелното съществуване на южнославянските езици.Съвременните южнославянски книжовни езици възникват в епохата на Възраждането успоредно с формирането на нациите.В процеса на изграждане и на устано

Категория на документа: Документи по
Депресивни разстройства Депресивните разстройства са едни от най честите психични разстройства, като според проучвания направени в различни страни, обхващащи различни възрастови групи, годишната заболяемост е 10%. Това означава, че годишно всеки десети от нас страда от различна по форма или продължителност депресивно състояние. Полът, социалния статус, възрастта играят важна роля в разпространението на депресивните разстройства. Най-засегнати в този смисъл е групата на жените, докато при мъжете

Категория на документа: Документи по
БОЛЕСТИ НА ГЛАВАТА 1. Vulnera et contusions in region capitis Етиология Случайни пътнотранспортни произшествия, огнестрелни рани, умишлен травматизъм Клинични признаци Зависят от вида на раната, локал.,дълбочината и давността на инфекцията : КЧ- ухапни рани, КТ- одрасквания, ухапвания, фрактури на кости. Раните в областта на устните и бузите са съпроводени с нараняване на a. et v. Facialis ,a. transversa faciei. Раните в междучелюстното пространство са съпр. с образуване на слюнчени фистули. Ран

Категория на документа: Документи по
І вариант РЕЧТА НА СТРАНДЖАТА - ВЪЛНУВАЩ УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ (Съчинение разсъждение върху трета глава от Вазовата повест “Немили-недраги”) Отблъснат от егоизма, лъжепатриотизма и користолюбието на своите съвременници, Вазов създава повестта “Немили-недраги”, за да разкаже за безкористните, себераздаващи се, родолюбиви някогашни герои и мъченици в изгнание - хъшовете. Един от най-вълнуващите епизоди в творбата е епизодът, пресъздаващ речта на Странджата. Той обобщава смисъла на цялата повест. Оттук

Категория на документа: Документи по
Епоха и творчество Започнал творческия си път на границата на две столетия, Елин Пелин разкрива в творчеството си залеза на селската патриархална общественост, на чието място застава буржоазно-капиталистическия начин на живот. Неговите творби са израз на острия ефект на социално-икономическите процеси на времето върху обикновения човек, а светът в разказите му е свят на неподправената и сурова истина за живота в българското село. Опознал в детайли селския бит и душевност още от ранна детска възр

Категория на документа: Документи по
ЛИТЕРАТУРАТА НА ДРЕВЕН РИМ Библиография: История на Древен Рим, Изд. “Наука и изкуство”, С. 1974 г. ІІІ част, Глава 12: Криза на републиканския строй в Рим през 70 - 60-те години на І век пр.н.е. - стр.175 ІІІ част, Глава 13: Гражданските войни през 40 - 30-те години на І век пр.н.е - стр. 207 ІІІ част, Глава 14: Римската култура през ІІІ - І век пр.н. е. ІV част, Глава 18: Култура на Средиземноморския свят през І - ІІІ век от н.е. /Антична цивилизация/ - стр.300 ІV част, Глава 19: Възникване и

Категория на документа: Документи по
К У Р С О В А Р А Б О Т А НА ТЕМА: „Профилактика на полово – предавани заболявания”. Методика на обучението на семейства и деца в пубертетна възраст” У в о д Сексуалността се проявява по различен начин в различните възрасти. Тя не е от голя¬мо значение за по-малките деца. Наистина момчетата ще открият, че им е приятно да пипат члена си, а момичетата - да пипат тя¬лото около влагалището и особено клитора. Но обикнобено това не е важна част от живота им. Любовта обаче винаги е важна част от живота

Категория на документа: Документи по
Скъпи седмокласници, Това помагалото е вашият помощник за изпита по български език и литература, ключът за разбирането и усвояването на задължителните художествени произведения. Предложените разработки не претендират да бъдат нова дума в изучаването на произведенията, но можете в пълна мяра да ги приемете като един добър свод от интерпретации, имащ своя завършек в предлагания анализ и коментар на конкретния текст. Като се опирам на огромно количество литература, натрупано през годините, опитала

Категория на документа: Документи по
ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин (псевдоним на Димитър Иванов Стоя¬нов) е роден през 1877 г. в с. Байлово, Софийска област. През 1886—1897 г. учи в различни градове на страната, но не успява да завърши гимназия. Не е приет и в Рисувалното училище. През 1895 г. печата за първи път своя творба в сп. „Войнишка сбирка" — разказа „Мило е отечество¬то”. Псевдонимът Елин Пелин е употребен за пръв път през 1897 г. Следващите две години живее в родното си село, където написва първи¬те си зрели разкази „Ветрената ме

Категория на документа: Документи по
KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ФАКУЛТЕТ ПОМАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗАДАНИЕ за дипломно проектиране ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА: “АДМИНИСТРИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА МРЕЖА ЗА INTERNET ДОСТАВЧИК” Дипломант: XXXX Ф№ XXXX Специалност: Компютърна информатика Тема: Администриране и оптимизиране на мрежа за интернет доставчик Да се проектира компютърна мрежа за доставка на Интернет на клиенти при след

Категория на документа: Документи по
Компютърни мрежи. Същност. КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ Компютърна мрежа (Computer NetWork, net - мрежа, и work - работа) - система за обмен на данни между множество компютри. Основна цел: осигуряване потребителите с потенциалната възможност за достъп до локалните ресурси на всички компютри в мрежата. Информационна мрежа - компютърна мрежа, предназначена за съхранение и предаване на данни, с цел решаване конкретни задачи на потребителите. Терминална система (абонатна система, мрежова стан

Категория на документа: Документи по
ПЕЙО К. ЯВОРОВ Пейо Крачолов Яворов (псевдоним на Пейо Тотев Крачолов) се ражда на 1 януари 1878 година в Чирпан. Баща му е занаятчия, а майка му — неука домакиня. До 1893 година е ученик в Чирпан, а през 1895 година се премества в Пловдив, където учи в четвърти и пети клас на гимназията. През 1897 година поради материални затруднения прекъсва ученето и започва работа като телеграфист в Чирпан. От 1897 до 1900 година работи като те¬леграфист в Сливен, гара Стралджа и Анхиало (По¬морие). През 189

Категория на документа: Документи по
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВЕДЕНИЕ Понятието организация има латински произход и може да бъде тълкувано със следните четири значения: 1) съчетание на нещо в една цялост, в стройна система; 2) група хора, обединена с обща програма, обща цел и задача; 3) отделна местна единица като колективен член на нартия; 4) организиране. В строителната специализирана литература някои автори обединяват първото и четвъртото значение и ги разглеждат в следните две направления: а) като подреждание, нагласяван

Категория на документа: Документи по
ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ЛОШОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА НИКОЛЧО СПОРЕД ВТОРА ГЛАВА НА ПОВЕСТТА “ МАМИНОТО ДЕТЕНЦЕ” Повестта “ Маминото детенце” от Л.Каравелов е написана преди Освобождението. Имайки силно изразен нравоучителен характер , тя е стожер на добродетелта и безпощаден съдник на порока не само за онази далечна епоха, но и в наши дни. И днес вълнува със значимите житейски въпроси, които поставя. Каравеловата творба пренася през времето своите извечни за доброто и злото, красивото и грозното, мъдростта и глу

Категория на документа: Документи по
ПОПОЛ ВУХ (Древните истории на Киче) САМО НЕБЕТО СЪЩЕСТВУВАШЕ В Месоамерика испанските завоеватели заварили множество народи. Течала година 1519 от християнското летоброене, ала там не познавали ралото, грънчарското колело, никакъв вид сухопътно превозно средство или товарно животно, от метали правели не сечива, а предмети за украса или размяна и вършели човешки жертвоприношения. Тия особености в развитието на предколумбовото население учудили пришълците не по-малко, отколкото изключителните му

Категория на документа: Документи по
Практикум по интернет комуникации Задачи на дисциплината Практикумът създава практически умения на студентите за използуване на приложения за осъществяване на комуникации в Интернет и Интранет. Акцентира се върху създаването на WWW сайт, публикуването му в Интранет и Интернет. Разглеждат се различни комуникационни средства за връзка между потребители в мрежата. В практикума се разглеждат и начините за изграждане на комуникация между затворени групи потребители, изграждането на локални групи за c

Категория на документа: Документи по
8.Писмо и правопис.Правописни принципи.Развой на правописния въпрос у нас.-Писмото или писмеността е система от графични знакове,с които разполага даден език и които се използват за писмено предаване на устни изказвания.Българското писмо е буквено.За обозначаване на звуковете и звукосъчетанията при писане се използват графични знакове,наречени букви или графеми.Факторите,които определят типа на писмото и неговото използване,са графиката,азбуката и правописът.В езикознанието думата графика (гр. п

Категория на документа: Документи по
БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО XXXXXXXXX СЪДЪРЖАНИЕ УВОД 7 ПЪРВА ГЛАВА. ЗАРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ 21 1.1. Условия и предпоставки за библиографска дейност в България 21 1.2. Първите идеи за специално библиографско известяване на печатната книжнина пред българската читателска аудитория 30 1.2.1. Библиографската идея на Николай Хр. Палаузов и българо-руските книжовни връзки през 40-те години на ХIХ век 30 1.2.2. Библиографската идея на Иван Богоров и началото на българското

Категория на документа: Документи по
ХРИСТО БОТЕВ “МАЙЦЕ СИ” Стихотворението “Майце си” е първата печатна Ботева творба. Писана в Русия и посветена на най-близкия човек, тя е вълнуваща изповед на младата личност, неосъществила мечтите си, разочарована от сблъсъка с враждебния свят. Предизвикана от носталгията на младия Ботев, откъснат от родината си като ученик в Одеса, творбата поставя проблема за трагизма на нравствено извисената личност, чиито духовни хоризонти не съвпадат с патриархалното светоусещане. Нейните светли въжделения

Категория на документа: Документи по
Механични взаимодействия 1.1. Предмет на Статиката. Основни понятия и определения Разглежданите в приложната механика материални обекти са идеално твърди или деформируеми тела. Модел на изследването в статиката е идеално твърдото тяло. Този модел е тяло, което не променя своите форма и размери при механичните взаимодействия. Състоянието на покой или движение се нарича кинематично състояние. Ако едно твърдо тяло остава в покой, т.е. не променя положението си спрямо неподвижна система за отчит

Категория на документа: Документи по
Водостопански проблеми Значение на водните ресурси за екосистемите и човека Значението на водоползването нараства все повече и повече тъй като водата е основен източник, необходим за човека, селското стопанство и т.н. Доставянето на вода е било основна цел още преди Новата ера. Още тогава е обърнато внимание на използването на водите на р.Тигър и р.Ефрат. Благодарение на развитото напояване там добивът на жито е бил много голям. В тези поречия са били направени първите големи напоителни съоражен

Категория на документа: Документи по
Софийски Университет “Св. Климент Охридски” Геолого-географски факултет Курсова работа по дисциплината Регионална социално-икономическа география на света на тема: Комплексна географска характеристика на Беларус 1. Географско положение, териториален обхват и граници Република Беларус се намира в източната част на Европа. В западната си част тя граничи с Полша, в северо-западната с Литва, в северната с Латвия, в северо-източната и източна с Русия, в южната с Украина. Граници (общо 2969 км) минава

Категория на документа: Документи по
Тропически циклони и правила за разминаване с тях Според определението на Световната метеорологична организация тропическият циклон е район на ниско налягане с максимална сила на вятъра в него (12 бала по скалата на Бофорт). Другите имена на тропическия циклон са: тропически въртящ се щорм (tropical revolving storm), тайфун (typhoon)-Северозападен Тихи океан, ураган (hurricane)-Северен Атлантик, Североизточен Тихи океан и циклон (cyclone)-Арабско море, Бенгалски залив, Южен Индийски и Южен Тихи

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1: Развитие и съвременно състояние на про изводството на H2SO4 H2SO4 е важен хим. продукт с голямо при ложение. В момента производството на H2SO4 в западна Европа излиза на 19 млн. тона год.. В света се произвежда H2SO4 в кол-ва ~ 150 млн.тона год. Най – големите производители на H2SO4 в света са САЩ, Канада, западна Европа и Япония. Във вся ка европейска дър жава се получава H2SO4, но 70% от нейното про-ство се падат на Италия, Испания, Бел гия, Франция и Германия. Тя се използва в разли ч

Категория на документа: Документи по
ФОНЕТИЧНА СТИЛИСТИКА Фонетичното равнище в план на стилистиката е свързано с начина на подбор и употреба на сегментните (звуковете) и супрасегментните (ударение и интонация) единици в речта. Тук постигането на определени стилистични ефекти е свързано с реализацията на езиковата система на най-ниското равнище при изграждането на нейната йерархия – фонетичното. Когато възможностите на системата от говорни звукове се оценяват с оглед на стилистиката, изучаването на употребата на тези езикови единиц

Категория на документа: Документи по
Сгушено в полите на Зайчи връх – последното възвишение на Средна гора, моето родно село носи произхода си още от 1666г., когато се е наричало Охадъ. Долината на река Тонзос( днешна Тунджа ) е била населена с тракийски племена още през бронзовата и желязната епоха.Изключителното и пълноводие дава възможност за корабоплаване от вътрешността на Тракия към Егейско море.Особено благоприятно място, което привлякло заселниците още през медната епоха е завоят на река Тонзос край последното възвишение на

Категория на документа: Документи по
Съдържание: 1. Увод............................................................................................................2 2. Психологически особености на децата от начална училищна възраст и тяхната нагласа за учене......................................................4 2.1.Кратък анализ на психиката на децата от начална училищна възраст.........................................................................................................4 2.2.Отношение към училището и готовност за учеб

Категория на документа: Документи по
IIІ. МОДУЛ ТЕОРИЯ НА ДИЕЛЕКТРИЦИТЕ 19. Явления в диелектрик под действие на електрично поле Характерен за всеки диелектрик процес, осъществяващ се при въздействие с електрично поле, е явлението поляризация – ограничено и обратимо преместване на електрични заряди на микроскопични или макроскопични разстояния в пределите на един образец. В диелектриците се съдържа неголям брой свободни заряди, които обуславят протичането през тях на малък ток – осъществява се явлението електропроводимост. Проводим

Категория на документа: Документи по
Теория за строежа на органичните съединения. Химични връзки. Основа на органичната химия се явява теорията за строежа на органичните съединения. Създаването на такава теория е свързано с имената на редица известни учени от края на ХІХ и началото на ХХ век като Берцелиус, Кекуле, Колбе, Купър и особено Бутлеров. Последният създава една стройна теория за структурата на химичните съединения. Основните положения на структурната теория могат накратко да се дефинират по следния начин : 1 молекулите са

Категория на документа: Документи по
1 въпрос: Методи за изследване екологията на микроорганизмите.Отделяне на микроорганизмите от екологичните ниши и проблеми, свързани с некултивируемите форми.Преки методи за оцветяване на проби от вода, почва и отпадъци. Преки методи за оценка на метаболитната активност на клетките. Молекулярно-генетични методи. Метод на обратна транскрипция Отделяне на микроорганизмите от екологични ниши и проблеми, свързани с некултивируемите форми. Според някои оценки, изследователите могат да обработват по-м

Категория на документа: Документи по
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” факултет: „Общовойскови“ катедра: „Национална и регионална сигурност“ РЕФЕРАТ на тема: ОБЩИ ПРАВИЛА ПО ПРОМИШЛЕНА, ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА проверил: XXXXXX изработил:XXXXX XXXXX фак.№XXXXXX Велико Търново XXXXX. СЪДЪРЖАНИЕ: 1.1. Организация на работата в Дружеството и по работни места……………………………………………………….стр.4 1.2. Колективни средства за защита . ЛПС и специално работно облекло…………………………………………………….стр.7 1.3. Правила за оказване на първа

Категория на документа: Документи по
Конспект по ботаника за специалност екология 1. Ботаниката като наука - предмет и задачи. Исторически преглед. Роля и значение 2. Растителна клетка. 3. Свойство на протопластта – цитоплазма и ядро 4. Устройство на протопласта – митохондрии, пластиди, вакуоли, видове включения 5. Устройство на клетъчната обвивка 6. Размножаване на клетката 7. Меристемни тъкани 8. Покривни тъкани 9. Паренхимни тъкани 10. Проводящи тъкани 11. Механична и отделителна тъкан 12. Морфология на корена 13. Анатомия на ко

Категория на документа: Документи по
1,Същност на размножителния п-с Размножаването е основно с-во,характерна особеност на живите с-ми,чрез което се постига непрекъснатостта на живота.На земята няма безмъртни организми-всеки миг умират милиони индивиди.Независимо от това животът продължава благодарение на с-вото на организмите да се размножават, да се самовъзпроизвеждат.За запазване на всеки вид растение и ЖВ-но е необходимо неговите индивиди да се размножават и да произвеждат нови,за да се заменят индивидите,които постоянно отпада

Категория на документа: Документи по
1. Атмосфера - сферична газова обвивка на планетата Земя, Газов състав на Атмосферата - механична смес от газове, т.е. газовете не си взаимодействат химически. Концентрациите се оценяват в: Аv - % от обема; Am - % от масата. Връзката между тях е: ( -средно молекулно тегло на атмосферата; - на конкретен газ…[до 60 km, ] Постоянен газов състав на А. до 60 km. Това означава, че съотношението между основните газове, образуващи атмосферата остава постоянно най-малко до височина 60 km (с изключение на

Категория на документа: Документи по
Карл, кралят наш, прославен император,[1] седемгодишен бой води в Испания:[2] Високата земя бе завладяна, чак до морето замък не остана.[3] Стена и град неразрушени няма, на хълм един град Сарагоса само.[4] А там е цар Марсили,[5] който бога мрази, на Мохамед и Аполон[6] се кланя; но няма той от зло да се опази. Аой.[7] II Бе цар Марсили много разтревожен. В градината му жега го прогони. На ложе — мрамор син, се разположи. Край него — двайсет хиляди барони. Той викна своите графове, херцози:[8]

Категория на документа: Документи по
1. Множества. Въвеждаме понятието множество като съвкупност от елементи; елементите могат да бъдат протоелементи – всеки реален или измислен математически обект, който не е множество – или самите те могат да бъдат добре дефинирани множества; едно множество е добре дефинирано, ако се знае кои са елементите му, т.е. те са дефинирани преди това; нека М е множество; ще отбелязваме x  M, ако обектът x е елемент на M или x  M, ако x не е елемент на М; ако М е добре дефинирано множество, то за всеки

Категория на документа: Документи по
КАРБОНИЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ – АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ Едни от най-реактивоспособните съединения в органичната химия са алдехидите и кетоните. Алдехидите са съединения с обща формула RCHO, а кетоните – с обща формула RCOR′. Заместителите R и R′ могат да бъдат както алкилови, така и арилови. Наличието на карбонилната група С=О обединява двата вида съединения под общото название карбонилни. В по-широк смисъл под понятието карбонилни съединения се разбират всички съединения, в чиято структура има карбонилна гру

Категория на документа: Документи по
Тема N 1:Предмет и задачи.Класификация и номенклатура Наука за животинския свят.Има отделни направления и дори дисциплини.Така постепенно се превръща в комплексна наука: I направление – систематика – описва съществуващото ( рецентно ) и измрялото ( фосилно) богатство на фауната. Същевременно систематиката разработва класиф. според родствените им връзки II направление – морфология – изучава у-вото на животните и вкл. редица самостоятелни науки, като анатомия ( вътр. у-во на тялото и органите ); х

Категория на документа: Документи по
1. Предмет методи на философската антропология А) Предмет Главният въпрос, който стои пред философската антропология, е „Какво е човекът?”. „Раздвоеността” на човека е една от съществените причини на този въпрос да се дават твърде разнопосочни и различни отговори. Раздвоеност, която той носи в самия себе си – между тялото и душата, между човешкото и животинското, между женското и мъжкото и т.н. Освен това, както казва Ерих Фром, човекът си остава единственото живо същество, за което собственото

Категория на документа: Документи по
1. Визия. 2. Мисия. 3. Цели и реализация на посочените цели. 4. Стратегически подходи за реализиране на цели. 5. Инфраструктурна политика. 6. Пазарна политика. 7. Социална политика. 8. Законодателна политика. 9. Финансова политика. 10. Иновационна политика. 11. Качество на околната среда и опазване на природните ресурси. Обща информация Територия - 33,8 хил.кв.км. Население 3 559 500 души (01.01.2012 г.), от които: 76,1% - молдовани; 8,4 % - украинци; 5,9% - руснаци; 4% - гагаузи; 2,2% - румънци

Категория на документа: Документи по
Синтаксисът е преди всичко наука за изречението. Разглежда законите, по които думите се свързват в словосъчетания и в изречения, синтактичната служба на думите в изречението, структурните връзки в изречението, класификацията или типологията на изреченията, условията, при които изреченията добиват строен и осмислен характер, правилната им употреба, интонацията, словореда и пр. Изречение е основна, граматически оформена единица на свързана реч, която се отличава със смислово и интонационно единств

Категория на документа: Документи по
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА Глава първа МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. СЪЩНОСТ НА НАУЧНИЯ МЕТОД И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ І. Определение на научен метод, научно знание и научно изследване Методологията е наука за методите на научното изследване /проучване/. Научен метод – систематична процедура /начин/ за откриване /придобиване/ на научни знания /истини/, която се опира се на емпирични /фактически, реални/ данни и доказателства за установяване истинността им. Научни знания – строга

Категория на документа: Документи по
М У С К У Л И Мускули на главата. Различаваме два вида мускули на главата; мимически и дъвкателни. - мимически мускули. Разположени са повърхностно в подкожната тъкан, предимно по лицето. Единият им край се вплита в кожата, а другият сраства с черепа. При съкращенията си те придават определена мимика на лицето. В зависимост от мястото си на разположение те се разделят на групи; мускули на черепния покрив M. occipitofrontalis (m. epicranius) - състои се от две части свързани чрез galea aponeuroti

Категория на документа: Документи по
НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА Разширение на сърцето (Dilatatio cordis) Представлява увеличаване на неговият обем извън физиологичните граници и се изменя неговата функция. Причини могат да бъдат усилената работа, микотоксикози, интоксикации, инфекциозни болести. Разширяването на сърцето бива: Миогенно – напречно разширение → усилена систола или диастола. Тоногенно – напречно и надлъжно разширяване на лява и дясна камера, или коагулуми и силно разширение. Преминава в

Категория на документа: Документи по
Тема 1 Занятие1 1. Приложение на квантовата механика към строежа на атомите и молекулите. 2.Същност на квантовата механика. 3.Електронна структура на атомите. 1.Същност на квантовата механика СТРОЕЖ НА АТОМA • Атомите са сложни частици. Състоят се от атомно ядро и електрони, които се движат около ядрото и образуват електронна обвивка. • Ядрото има положителен товар. • Електронът има отрицателен електричен товар и маса равна на 1/1836 част от масата на атомната единица за маса. • Броят на електро

Категория на документа: Документи по
1.1Предмет и задачи на анатомията и физиологията Наименованието анатомия произлиза от старогръцката дума “anatemnein”, което значи разсичам, разчленявам. Анатомията изучава устройството на човешкото тяло на микроскопско и макроскопско ниво. Тя е фундаментална биологична наука, чийто обект на проучване са формите и строежът на човешкия организъм. В зависимост от целта на изучаване на структурата на тялото и с оглед задоволяване на потребностите на приложните науки, с които е свързана, анатомията

Категория на документа: Документи по
Д И С Т Р И Б У Ц И О Н Н А П О Л И Т И К А 1. Маркетингова характеристика на дистрибуционния микс 1.1. Същност на дистрибуционния микс 1.1.1. Понятие и обхват на дистрибуционния микс Маркетинговата дистрибуция обхваща организацията и дейностите по разпределението (придвижването и продажбите) на продуктите от производителите до купувачите и крайните потребители. Обект на дистрибуцията са различните продукти, насочени към задоволяване на нуждите на потребителите. Извършването на дистрибуц

Категория на документа: Документи по
Софийски университет ”Св. Климент Охридски” Биологически факултет Г Р Ъ Б Н А Ч Н И Ж И В О Т Н И Характеристика, Произход, Еволюция, Условия за живот и Биологични прояви, Класификация За ФНПП София - XXXXX Характеристика, Произход, Еволюция, Условия за живот и Биологични прояви Обща характеристика на хордовите животни Независимо от голямото си разнообразие хордовите животни притежават някои общи белези, въз основа на които те се обединяват и в същото време се различават от безгръбначните. За да

Яндекс.Метрика
92 92 100 100