Карта 69


Категория на документа: Документи по
1.1Предмет и задачи на анатомията и физиологията Наименованието анатомия произлиза от старогръцката дума “anatemnein”, което значи разсичам, разчленявам. Анатомията изучава устройството на човешкото тяло на микроскопско и макроскопско ниво. Тя е фундаментална биологична наука, чийто обект на проучване са формите и строежът на човешкия организъм. В зависимост от целта на изучаване на структурата на тялото и с оглед задоволяване на потребностите на приложните науки, с които е свързана, анатомията

Категория на документа: Документи по
Д И С Т Р И Б У Ц И О Н Н А П О Л И Т И К А 1. Маркетингова характеристика на дистрибуционния микс 1.1. Същност на дистрибуционния микс 1.1.1. Понятие и обхват на дистрибуционния микс Маркетинговата дистрибуция обхваща организацията и дейностите по разпределението (придвижването и продажбите) на продуктите от производителите до купувачите и крайните потребители. Обект на дистрибуцията са различните продукти, насочени към задоволяване на нуждите на потребителите. Извършването на дистрибуц

Категория на документа: Документи по
Софийски университет ”Св. Климент Охридски” Биологически факултет Г Р Ъ Б Н А Ч Н И Ж И В О Т Н И Характеристика, Произход, Еволюция, Условия за живот и Биологични прояви, Класификация За ФНПП София - XXXXX Характеристика, Произход, Еволюция, Условия за живот и Биологични прояви Обща характеристика на хордовите животни Независимо от голямото си разнообразие хордовите животни притежават някои общи белези, въз основа на които те се обединяват и в същото време се различават от безгръбначните. За да

Категория на документа: Документи по
Начини на глаголното действие в съвременния български език Въпросът за начините на глаголното действие в славистиката и българистиката (Кратък обзор) 808 Б На известен етап от научната разработка на славянския глаголен вид граматичната мисъл стига до откриване на категорията начин на глаголното действие. Съвременното учение за начините на глаголното действие като категория, качествено различна от вида и същевременно тясно свързана с него, води началото си от основополагащите работи на С. Агрел „

Категория на документа: Документи по
М А Р К Е Т И Н Г Съдържание: 1. Същност, функции и задачи на маркетинга. Маркетингов подход 2. Пазарни и маркетингови философии 3. Състояния на търсенето 4. Видове маркетинг 5. Маркетингов микс 6. Маркетингова макрообкръжаваща среда 7. Маркетингова микрообкръжаваща среда. Вътрешна среда на фирмата 8. Потребителско поведение – авторови концепции; модели на потребителско поведение; фактори, определящи поведението; потребителско поведение на иорганизациите 9. Вземане на решение за покупка – същнос

Категория на документа: Документи по
Съдържание на курса:  Прoгнозиране и видове прогнози  Същност и принципи на планирането  Национално планиране и програмиране  Регионално планиране  Фирмено планиране  Стратегическо планиране. Разработване на стратегия  Методи за стратегически анализ  Фирмени стратегии  Маркетингово планиране  Планиране на иновациите  Планиране на производството. Планиране на производствената програма  Планиране на производството. Планиране на производствените мощности  Планиране на материалните ресу

Категория на документа: Документи по
УВОД 2 1. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧАВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ 4 Домаркетингови изследвания на потребителското поведение 4 Анализ на макроравнище 4 Анализ на микроравнище 11 Иконометрично моделиране 16 Маркетингов подход в изследването на потребителското поведение 20 Модели на птребителското поведение 22 2. НОВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 27 Митове на модернизма 31 Постмодерн 34 Постмодерни изследвания на потребителското поведение 37 3. БРЕНД И БРЕНДИНГ 42 Кратка история на брендинга 44 4. НАЛАГАНЕ

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО А. ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕБНАТА ТЕМА Учебната тема “Счетоводно отчитане на капиталите на предприятието” запознава със същността на капитала като счетоводно понятие и категория, видовете капитал и начина на тяхното счетоводно отчитане. След запознаване с учебното съдържание ще можете да: • различавате капитала като обект на счетоводно отчитане; • осчетоводявате стопанските операции, свързани с формирането на основния капитал и негово изменение; •

Категория на документа: Документи по
Икономически Университет – гр. Варна ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ Специалност - СК Разработена в среда Microsoft Word 2003 ТЕМА: Икономическо развитие на “Як Цедрус” Изготвил: Проверил: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX проф. XXXXXX Спец. “XX” Фак. №XXX XXXX год. гр.Варна I. Описание и обща информация за инвестиционния проект. 1. Основните моменти в този проект са:  Внос, монтаж и пускане в експлоатация в България, на първата специализирана за производство на този вид продукти, машина от Италия!

Категория на документа: Документи по
Лекции по операционни системи 1. Функции и структура на операционните системи. Една компютърна система има слоеста структура. Смисълът е, че всеки слой осигурява функции или операции чрез които този слой комуникира с по-горния слой. Най-общата схема на една компютърна система е следната: командни интерпретатори обслужващи програми програми на системния администратор системи за програмиране ОС – ядро хардуер Хардуерът осигурява машинни команди за управление на системата. Неудобното при тези коман

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1 Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие. 1. Пазар и видове пазари Пазарът не е само териториално-пространствено понятие. Той е синтетичен израз на връзки и отношения между стопански субекти, които се ръководят в своите действия от съображения за изгода. Основни характеристики на пазара са стоковата размяна и конкурентните механизми. Обект на стоковата размяна не са просто вещи или дейности. От икономическа гледна точка това са стоки, които съчетават в себе си две неотдели

Категория на документа: Документи по
ПАРИ И БАНКОВО ДЕЛО Глава І. Основни концепции за съвременните пари 1. Произход на парите Кога са възникнали парите? Докато този въпрос е от интерес най-вече за архелозите и антрополозите, теорията на парите се интересува от това как се е появил този феномен. В икономическата литература рядко има единно мнение по най-съществените въпроси. Парите не правят изключение от това правило. Това, което трудно би могло да се оспори, е необходимостта от размяна. Съвременната икономика е основана върху два

Категория на документа: Документи по
История на сърдечната хирургия Историята на сърдечната хирургия е сравнително кратка, но се развива с изключителни темпове. Предпоставка за това е увеличаването на заболеваемостта от сърдечно съдови болести в световен мащаб. Първите предпоставки за развитието и са свързани с развитието на други подразделения на медицината, а също така и научно техническия прогрес. Историята на сърдечната хирургия се подрaзделя на два основни етапа: преди ЕКК и след Въвеждането на ЕКК 1. Сърдечен травматизъм - 9

Категория на документа: Документи по
СИНТАКСИС ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ 1.Синтактични категории 1.1.Предикация Синтаксисът е наука за свързването на единици от различни класове, при което се получават нови единици. Най-голямата единица, с която се занимава синтаксисът на езика, е изречението. В едно изречение се намират свързани думи, но синтаксисът ги разглежда не като лексикални единици, а като представители на класове думи, известни под името “части на речта”. От гледище на речта свързането засяга думите, а не абстрактните лексикално-гр

Категория на документа: Документи по
КОРПОРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО Счетоводството възниква от робовладелското общество в страните от древна Месопотамия и Египет, т.е. преди Христа. Лука Пачиоли описва своя книга как венецианските търговци водят счетоводство. Идеята за счетоводния баланс е на Леонардо да Винчи. Били са приятели. Пачиоли не е създал счетоводството, той просто първо го е публикувал. Тема 1: Отчитане на капитала на дружеството Капиталът на всяко едно предприятие се класифицира в зависимост от източниците на неговото формир

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ХХ-ВЕК СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА 1.1.Предмет,обект и цел / изследван проблем,обект и цели / на дипломната работа/ 1.2.Методика на изследването 1.3. Структура на дипломната работа/ кратък преглед на отделните глави/ ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ. 1. Основни фактори, влияещи на икономическия растеж 2. Концепции за икономическия растеж 3. Панорама на икономическото развитие на Европа през XX век. ВТОРА ГЛАВА. ИКОНОМИЧЕСКИ

Категория на документа: Документи по
1 ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДМА И ДНМА 1 Характеристика класификация и оценка на ДМА ДМА са нефинансови активи, които имат натурално-веществена форма, използват се за осъществяване на определена дейност(производствена,търговска), за отдаване под наем или за други цели, като се очаква да бъдат използвани повече от 1 год. За да бъде признат и отчетен един актив като ДМА трябва да бъдат спазени следните условия:1)да се вмества в посочените по-горе изисквания 2)предприятието да очаква да получи и

Категория на документа: Документи по
Стопанството на Първата българска държава Българската държава е създадена през 681 г. Основните етнически групи, които участват в образуването ù, са прабългарите и славяните. По-късно /през Х в./ завършва формирането на българската народност. Славяните започват заселването си на Балканския полуостров през втората половина на VІ в. Към средата на VІІ в. в общи линии този процес приключва. След трайното си установяване на полуострова славяните запазват за дълго време основните елементи на стопанст

Категория на документа: Документи по
1 ВЪПРОС ФИНАНСИТЕ – ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИТЕ И БОГАТСТВОТО Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството В качеството се на технология за движение и управление на парите, финансите създават условие за справедливо разпределение на продукта на труда м/у икономическите агенти (неговите създатели). Това разпределение педопределя първата основна група парични потоци, която влиза в обхвата на финансите. Тези парични потоци са свързани с разпределянето на продукта на труд

Категория на документа: Документи по
Глава 0: Начало При самостоятелно запознаване с езика С++ естествено възникват два въпроса: 1. Какво представлява една С++ програма? Как се пише? 2. Веднъж написана, как може да бъде изпълнена? Тази глава описва основните знания и действия, необходими за получаването на изпълнима програма от изходен код на С++. 0.1. Решаване на проблеми Програмите най-често се пишат в отговор на проблеми или задачи, които трябва да бъдат решени. Нека да разгледаме един пример. Магазин за книги въвежда във файл з

Категория на документа: Документи по
Глава втора Концепцията за финансовото посредничество 1. Натрупването на резерви като предпоставка за възникване на финансовата система От икономическата теория е известно разделянето на икономиката на реален и финансов сектор. Реалният сектор е съставен от фирми, домакинства, пазари на продукти и пазари на производствени ресурси. Домакинствата се срещат с фирмите веднъж на продуктовия пазар като купувачи на стоки и услуги и втори път на пазара на фактори за производство, където фирмите са потре

Категория на документа: Документи по
ЕГЕЙСКИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ Първобитната история на Балканския полуостров и съседните историко-географски области. Формирането на гръцката народност през III хил. пр. н. е. Критското общество и държава. Тера, Микена, Тиринт, Аргос, Пилос, Троя. Ахейци и дорийци. “Омировият въпрос”. Обществени отношения и обществен строй. Етногенетични процеси – създаването на общността на елините. Великата гръцка цивилизация. Ранната история и култура на Балканския полуостров дава отговор, по-категоричен или по-хипоте

Категория на документа: Документи по
ЛЕКЦИЯ 1 СВЪРЗВАНЕ С ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ  Съхраняване на линията за връзка  Работа с диалоговия прозорец Data Link Properties  Контрол на свързването  Прилагане на съглашение при свързването и настройка на параметрите  Използване на транзакции с включване в съглашението  Превключване на отворена връзка към друга БД  Свързване с текстов файл ВЪВЕДЕНИЕ Ще разгледаме начини за връзка с всевъзможни източници на данни с помощта на средствата на ADO.NET, проблеми на сигурността, включващо съхран

Категория на документа: Документи по
1.2.1 Градивни единици в езика С++ Когато се пише текст на определен програмен език трябва да се знаят символите, които се използват, за да се изградят ключовите думи в езика и синтаксиса за изграждане на смислени езикови изрази. Трябва да се знае т.нар. символен запас на езика. В езика С++ на разположение са следните символи с чиято помощ се изграждат езиковите конструкции: Символи Основните символи образуват азбуката на езика и могат да бъдат разделени на в следните категории: <Букви> ::= A |

Категория на документа: Документи по
Корпоративни финанси Глава първа СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО 1. Фактори, определящи различната стойност на парите във времето. Основен принцип в корпоративните финанси е принципът за отчитане на стойността на парите във времето. Според него паричните потоци, които протичат в различни моменти от времето са несъпоставими по номинална стойност. За да могат да бъдат съпоставяни, те трябва да се коригират и да се представят към един и същ момент от времето. За целите на сравненията всяка парична с

Категория на документа: Документи по
ТЕМИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 1. РАЖДАНЕ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ Въпросът за произхода на прабългарите в поставен отдавна и за разрешаването му са създадени множество хипотези. Голяма част от тях- за славянската, татарската и фину-чудската принадлежност на прабългарите, както и схващането, че те са били автохтонни жители на Балканския полуостров, вече не се поддържат от учените. Сериозни възражения срещат отстояваните до сега хипотези за хунската и огурската прина

Категория на документа: Документи по
АРОМАТЕРАПИЯ АРОМАТОЛЕЧЕНИЕТО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ В древността благоуханието на растенията въплъщавало "растителната душа", която криела вълшебни сили и ги предпазвала като талисман от всякакви злини и недъзи. На тези аромати приписвали чудотворни свойства. Не случайно благоуханните растения се използвали при религиозни обреди, вероятно защото техният аромат предразполагал към мистицизъм и въздействал върху психиката на хората. Пред олтарите на древноегипетскитс богове и на храмовете на Заратустр

Категория на документа: Документи по
Глава първа ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ – ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ 1. Същностна характеристика на Организационното развитие. При изясняването на дисциплината “Организационно развитие” се срещат значителни трудности. Едни от тях са свързани с определянето на нейния предмет и обект, други – със съдържанието й, а съществуват дори и мнения, според които не съществува такава дисциплина. Концепцията “Организационно развитие” възниква през средата на 60-те години на ХХ век и произтича от практическата кате

Категория на документа: Документи по
С.А.”Д.А.Ценов” – гр. Свищов Семестриална задача по „Банков анализ” На тема „Анализ на дейността на ЦКБ АД” На 28 март 1991 г. Централна Кооперативна Банка е регистрирана с решение на Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. Първоначално управителният съвет на БНБ издава на ЦКБ АД лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната. Учредители на Банката са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1100 кооперативни организац

Категория на документа: Документи по
РАЗДЕЛ ПЪРВИ Д И А Г Н О С Т И К А ТЕМА 1. СЪЩНОСТ НА ДИАГНОСТИКАТА Цел: Да можете да: • Определите същността на диагностиката; • Разберете разликите между диагноза, диагностициране и диагностика; • Да се запознаете със задачите на диагностиката на организацията; • Да разбирате ролята и етапността на диагностицирането; • Да можете да класифицирате видовете диагностика и видовете диагнози; • Да идентифицирате обектите на управленската диагностика; • Да правите разлика между управленска диагностик

Категория на документа: Документи по
Международният пазар на никел: състояние и тенденции през периода 1990 - 1999 и прогноза до 2005 г. СЪДЪРЖАНИЕ: І. МЕТОДИЧНА ЧАСТ 1 1. Обект на изследване 1 2. Информационни потребности 1 3. Канали на информационното осигуряване 2 4. Проблеми и ограничения при информационно осигуряване 3 5. Методика на анализа и прогнозата 3 6. Методика на прогнозата 3 ІІ. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 4 Библиографска справка за пазара на никел 4 Обща характеристика на пазара на никел 6 1. Анализ на производството 7 2. Анализ

Категория на документа: Документи по
УВОД Страните от Балканския регион са традиционни търговски партньори на България с особено значение като относителен дял от българския износ. Развитието на търговско-икономическото сътрудничество с тях се определя от влиянието на редица благоприятни фактори като общи граници, сходни традиции, социално-икономически проблеми и др. Обект на последващото статистическото изследване е износът на България в част от нейните търговски партньори от Балканския регион, а това са Румъния, Гърция, Сърбия и М

Категория на документа: Документи по
Философия (разширен конспект-компилация) І. Предмет на философията За да дадем определение на философията като научна дисциплина трябва изясним какво е наука. 1. Какво е наука? Критерии за научност. Обикновено науката се определя като: „Систематизирано достоверно знание, което е експериментално проверимо въз основа на научния метод”. Научният метод предполага извършването поредица стъпки (наблюдение, експеримент, издигане на хипотези и теории, които се правят въз основа на правила за разсъждение

Категория на документа: Документи по
ВЪПРОСИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ Специалност „ Аграрна икономика” Бакалавърско обучение 1. Поземлени ресурси – същност и особености; почвено плодородие; поземлен кадастър – същност и елементи; методи за пазарна оценка на земята; аренда и арендни отношения. Земята е фундамент за всички човешки дейности, но в селското стопанство тя играе особена роля и има някои незаменими функции. Успоредно с това земеделската земя има редица особености от гледна точка използването й като ресурс за производство. По-важн

Категория на документа: Документи по
ГЛАВА 1 ЛОГИСТИЧНИЯТ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМАТА 1.1. Същност на логистиката Логистични дейности (снабдяване, разпределение, складира-не, запасяване, транспортиране и др.) са се извършвали още в древ-ността: те съвсем не са нови. Известно е, че във Византийската им-перия е имало служители, наричани “логитас”, които се грижели за разпределението на хранителните продукти и снабдяването на леги-оните. Доста по-късно френ

Категория на документа: Документи по
КРИЗИ И КОНФЛИКТИ СЪДЪРЖАНИЕ: УВОД 1. Фактори, обуславящи характера на кризата и военния конфликт. 2. Характеристика, динамика и ескалация на кризи. 3.Процедури по управление на кризи. 4. Рискови фактори и заплахи за възникване на кризисни ситуации и кризи. 5. Историческият опит от кризата в Косово. 6.Система за ранно предупреждение за възникване на кризи и конфликт. 7.Информационно осигуряване на управлението на кризи. 8.Работа на националния ситуационен център. 9.Организация на управлението на

Категория на документа: Документи по
1.Характеристика на парите Предпоставки за възникване и значение на парите. Парични системи– видове и елементи на паричните системи. Същност на парите. Функции на парите. Роля на парите в икономиката. Покупателна сила и обезпеченост на парите. Теории за парите. 1.Предпоставки за възникване и значение на парите- Парите извървяват дълъг път на еволюционно възникване и развитие. Причините за генезиса на парите, обосновани от различни школи и автори, основно се свързват със закономер. в развитието н

Категория на документа: Документи по
ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА Съдържание Вместо увод стр .2 Глава І. Сигурността като политически проблем………………………………. §1. Политическа глобализация………………………………………………стр.4 Глобализиране на международната политика. Суверенитет и взаимозависимост. Национални интереси в глобалната епоха. §2. Модели на политическо управление в глобалната епоха………………стр. 21.. Стратегически последици от глобализацията. Управление в преходния период. Новият интервенционизъм. Глава ІІ. Политическата стабилност………………

Категория на документа: Документи по
ВЪПРОСНИК Междукултурно разбирателство и диалог 1. Съвременният свят – тенденции, водещи към разбирателство и диалог 2. Всеобщата декларация за правата на човека – основа на разбирателството и диалога 3. Правата на нашите деца – основа и залог за равенство и разбирателство в съвременното общество 4. Демократичното общество – средата на междукултурно разбирателство и сътрудничество 5. Толерантният гражданин и гражданското общесгтво – гаранция за междукултурен диалог, разбирателство, сътрудничеств

Категория на документа: Документи по
1.Външноикономическа дейност – същност и обхват. 1.1.Предпоставки за възникване и съществуване. Развитието на съвремения свят е обективно обуславено от редица фактори: а) необходимост от подходяща природна среда, в която да съществува човешкия индивид, тъй като при сегашното интернационализиране и глобализиране въпросите на природата са пряко свързани с икономическата дейност, не само в национален, но и в международен мащаб. Проблемите на екологията определят и външноикономическата дейност във в

Категория на документа: Документи по
1в. СВРБ. Правна същност и правна уредба. Предмет, метод и система 1. Правна същност- СЕ заема важно място за разкриване на обективната истина в гражданския и НПс. Тя има значение на: 1.1. Един от 8-те процесуални способи за събиране и проверка на доказ-та, не е доказ-во, нито доказат. средство /чл.136/НПК/. Подпомага компетентния орган в най-пълното разкриване на обективната истина, но той не е длъжен да приеме заключението на СЕ, като оценява по съвкупност всички доказ-ва. 1.2. Учебна дисципли

Категория на документа: Документи по
ВЪПРОСИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЧАСТ І ВЪПРОС №1 Закон – понятие и видове. Законодателен процес. Законът, както и изобщо правото, са обусловени от характера на икономическата и социална система, той е резултат от необходимите обществени връзки, които съществуват или възникват в резултат на обективното социално развитие Законът като правна категория синтезира в себе си взаимно свързани признаци, които го превръщат в специфична качествена определеност. 1. Законът изразява интересите на определена част о

Категория на документа: Документи по
Отчитане на капиталите 1. Характеристика на капиталите Основният източник на образуване на стойността на имуществото на всяко предприятие е капиталът. В общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти това понятие се определя като „паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи ”. Следователно капиталът е абстрактна величина, свързана с произхода на стойността на притежаваните от предприятието активи, върху които то е получило правото на собственост, ползване и разпорежда

Категория на документа: Документи по
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Въведение - предмет на науката за конституционното право. І. Основи на учението за Конституцията. 1. Понятие за Конституцията. 2. Класификация на конституциите. 3. Понятието “конституционализъм”. 4. Оща характеристика на конституционните норми. 5. Видове конституционни норми. 6. Нормите на Конституцията и на другите регулационни системи. 7. Конституционни отношения. 8. Тълкуване на конституционните норми. ІІ. Историческо развитие на конституционализма в България. ІІІ. Преамбю

Категория на документа: Документи по
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ І. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 1. НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И НАКАЗАТЕЛНО ОТГОВОРНИ ЛИЦА. ВМЕНЯЕМОСТ И НЕВМЕНЯЕМОСТ. НАКАЗАТЕЛНООТГОВОРНИ ЛИЦА. СУБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. При разглеждане на сложната и деликатна материя относно субекта на престъплението трябва да се намери решение на няколко основни проблема.На първо място стои въпросът за това кой въобще може да бъде субект на престъпление.Вторият проблем е този за значението на някои психологични характеристики, как

Категория на документа: Документи по
МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО I.Същност на частноправните отношения с международен елемент Към международните отношения се отнасят междудържавните – предмет на МПП, но не се изчерпват с тях. Една друга категория международни отношения се пораждат и развиват между физически и юридически лица от различни държави, или между физически и юридически лица от една държава и една чужда държава. Те надхвърлят пределите на суверенитета на една държава и навлизат в пределите на суверенитета на друга. Тези между

Категория на документа: Документи по
Тема първа ВЪВЕДЕНИЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Понятие за публична администрация. Разграничение между публична администрация, държавна администрация и частна /бизнес/ администрация. Администрацията логически се свързва с държавната организация. Една страна може да е земеделска, индустриална или технологическа, но в съвременните условия тя винаги е и чиновническа. Всяка държава има многобройна и развита публична администрация. Например в САЩ 1/3 от инвестициите и разходите на страната са ан

Категория на документа: Документи по
Пчеларството е важен и доходен отрасъл на селското стопанство. Това се дължи както на извънредно ценните продукти, които се получават при отглеждането на пчелите—мед, восък, пчелна отрова, пчелен клей и пчелно млечице, — така и на изключително полезната им роля за повишаване на добивите от близо 50 вида селскостопански растения чрез опрашването им. Медът е един от най-ценните хранителни и диетични продукти. Той се отличава с незаменими вкусови качества, а освен това притежава и значителни лечеб

Категория на документа: Документи по
1.Обективно гражд.право. Гражд, частно и публично право. С-ма на гражд.право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправн норми–видове. Действие на гражданскоправните норми. Норми на международното частно право. І.Същност.ГП може да се разглежда в 3 аспекта: като обективно право; като субективно пр; като наука и учебна дисциплина.Като обект.право (отрасъл, клон на правото) е съвкупност от правни норми,уреждащи имущ. и някои лични неимущ.отношения м/у равнопоставени субект

Категория на документа: Документи по
1. МАРКЕТИНГОВО РАЗУЗНАВАНЕ - ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ, МЯСТО НА МАРКЕТИНГОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАРКЕТИНГОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ, ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В КОМПАНИЯТА „Който владее информацията, той владее света” Уинстън Чърчил ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ, МЯСТО МА МАРКЕТИНГОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАРКЕТИНГОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА Маркетинговата дейност като една от най-важните функции в съвременната организац

Категория на документа: Документи по
ЛЕКЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ (конспект 2007г.) редакция 2009г. 1. 1.Конституционализмът - възникване и същност. Сравнително правен преглед на Конституциите от 1879г, 1947 г. и 1971 г. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г. 2.Учение за конституцията. Учредителна власт. Конституциятакато юридически акт. 3.Конституционни основи на политическата система. Държава, гражданско общество, личност. Конституционноправен статус на политическите партии. 4.Форма на д

Категория на документа: Документи по
1.1. Същност на военната история Военна история – съдържанието на това понятие може да се разглежда в два аспекта: като исторически процес и като наука. Когато разглеждаме военната история като исторически процес, следва да имаме пред вид, че тя се явява част от общия исторически процес на човечеството и представлява съвкупност от отделни исторически факти, процеси и явления, свързани с появата на войната, армията, средствата и способите за воюване и тяхното развитие от най-дълбока древност до н

Категория на документа: Документи по
1.1. Същност на военната история Военна история – съдържанието на това понятие може да се разглежда в два аспекта: като исторически процес и като наука. Когато разглеждаме военната история като исторически процес, следва да имаме пред вид, че тя се явява част от общия исторически процес на човечеството и представлява съвкупност от отделни исторически факти, процеси и явления, свързани с появата на войната, армията, средствата и способите за воюване и тяхното развитие от най-дълбока древност до н

Категория на документа: Документи по
Лекции по Криминалистика Автор Неизвестен автор 21 Jan 2008 1в. Криминалистика – обща характеристика. Принципи и особености. Възникване и развитие. Връзка с други науки. Криминалистиката (Кр) като наука възниква през 19 век. Нейната поява и развитие е свързана с бързото нарастване на престъпността в Европа и Америка. Налице са и редица предпоставки свързани с обновяване на наказателното законодателство в Европа (в това число и в България), а също така и : - използването на постиженията на естест

Категория на документа: Документи по
1. ЗНАЧЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И днес мястото на който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство се определя от значението на произвежданата продукция за човека. В това отношение, животновъдството има водеща позиция. Като източник на мляко, яйца, месо, мед, то е основен фактор за задоволяване на човешките потребности от пълноценни, незаменими хранителни вещества. Количеството на консумираната продукция от животински произход продължава да бъде критерий за благосъстояние. Животните

Категория на документа: Документи по
№ 1 ГРАЖДАНСКИЯТ ПРОЦЕС КАТО ЗАЩИТА И САНКЦИЯ ГП е организиран като защита-санкция : защита в полза на правоимащия и санкция спрямо правонарушителя. Задача – възстановяване на законосъобразното развитие на накърненото гражданско правоотношение. ГП трябва да реагира съобразно проявната форма на правонарушението. Три основни способа на защита-санкция : исков, изпълнителен, обезпечителен процес. Исков процес – решава правния спор със СПН. Защитното и санкционно въздействие на исковия процес не се с

Категория на документа: Документи по
ВЪВЕДЕНИЕ Последните десетилетия на 20-ти век, особено през 90-те години, окончателно утвърдиха научно-техническия прогрес като най-важният фактор за икономическо развитие, основа за конкурентоспособността на организациите, отраслите, националните икономики. В бъдещото развитие и оцеляването в глобалната икономика централна роля се определя на нововъведенията, които повишават производителността на труда и/или вложения капитал. В началото на 21 век световната икономика активно се опитва да формир

Категория на документа: Документи по
ВЪВЕДЕНИЕ Последните десетилетия на 20-ти век, особено през 90-те години, окончателно утвърдиха научно-техническия прогрес като най-важният фактор за икономическо развитие, основа за конкурентоспособността на организациите, отраслите, националните икономики. В бъдещото развитие и оцеляването в глобалната икономика централна роля се определя на нововъведенията, които повишават производителността на труда и/или вложения капитал. В началото на 21 век световната икономика активно се опитва да формир

Категория на документа: Документи по
Въпрос 1. Обективно право. Гражданско, частно и публично право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправни норми – видове. Действие на гражданскоправните норми. Норми на международното частно право. Думата право идва от латинската directus и означава да се прави онова, което съответства на правилата. Въпреки единството във вижданията по отношение на понятието и неговата етимология, думата “право” има две различни съдържания: 1. Едното опре

Категория на документа: Документи по
2.1. Основни биоми на сушата Биомите на сушата са големи климатично обусловени обединения от зонални формации с характерни за тях климаксна растителност (климаксно растително съобщество е онова, което е най-устойчиво при съществуващите условия; например иглолистните гори образуват климаксна растителност на бореалния горски биом) и съответстваща приспособена фауна. 2.1.1. Дъждовни екваториални и тропични гори 2.1.1.1. Географско разположение, климат, почви, продуктивност Тези гори имат пантропичн

Категория на документа: Документи по
Гражданскоправни науки Въпрос 1. Обективно ГП – съвкупност от правни норми с определено съдържание. За да се осъществят гр-пр. норми, трябва да възникнатконкретни гр-пр. правоотношения. Гр. правоотношение е тясно свързано с обективната действителност, защото се поражда от ЮФ, които са част от нея, има за страни определени лица - субекти на правото, а за обект ценности, които природата ни дава или са резултат на човешка дейност. Публично и частно право спрямо римското право - критерий за разграни

Категория на документа: Документи по
ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ НИКОЛОВ ЛЕКЦИОННИ ЗАПСКИ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АГРАРНА ИКОНОМИКА ПРИ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ 2007 ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ за подготовка за изпита по ЖИВОТНОВЪДСТВО за студентите от специалност АГРАРНА ИКОНОМИКА Значение на животновъдството. 1. Значение на животновъдството и мястото му в структурата на селското стопанство. 2. Състояние и тенденции за развитие на животновъдството в света, световни пазарни ниши за реализация на животинска продукция. 3. Развити

Категория на документа: Документи по
ТЕМА №1 - България след освобождението ЕДНО ТРУДНО НАЧАЛО (1879 - 1886) 1. Оформяне на българската външнополитическа стратегия и тактика Берлинският договор от 1878 г. ограничава резултатите от Руско-турската освободителна война и нанася тежък удар върху българското национално развитие. Вместо единна държава той постановява разпокъсване на българските земи. Третата българска държава представлява малко васално княжество, в което са включени Северна България и Софийски санджак, Южна България с наи

Категория на документа: Документи по
1.ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО. Предмет са имуществените отношения между ЮЛ, ЮЛ и граждани и между граждани. Имуществените отношения са непосредствената и посредствена връзка със собственността, която е основен елемент на имуществото и разпореждането с него - прехвърляне на собственост, ипотекиране, залагане на вещ и др. При принудителното въздействие спрямо задължените лица също се получава взаимодействие със собственост. Но не всички задължения във връзка със собствеността са свърза

Категория на документа: Документи по
БИЗНЕС ПРАВО ЧАСТНО И ПУБЛИЧНО ПРАВО Делението на правото на частно и публично датира от времето на Римското право. Публичното право регулира отношенията между държавата от една страна и отделните лица и техните общности.Частното право регулира отношенията между отделните индивиди. Разграничаването се извършва въз основа на няколко основни критерия: предмет, метод и принципи на правното регулиране. По отношение на предмета на правно регулиране можем да кажем, че публичното право регулира първо о

Категория на документа: Документи по
I. Видове д-е и законите за скоростта при тях 1.Кинематика на материална точка 1.1.Кинематика – дял от класическата мех., която се занимава с опис. и изследване на на мех. Дялове без да се интересува и описва причините , които пораждат това д-е , а само от вида и характерите им. Те изследват мех. Д-е чрез кинематични величини , в които не са отразени движенията на силите. Такива са скоростта , ускорението , пътя, преместването , траекторията на д-ето и др. 1.2 Основни понятия и величини в кинема

Категория на документа: Документи по
1. Алкани Суровини. Синтезът на орг.в-ва се основава на #-ни природ. сур. изкопаеми – каменни въглища, нефт, пр.газ и възобновяеми – растит.и живот.п-ти. Самите п-си се базират на конкретни изх.в-ва - алкани, алкени, ацетилен, ар.ВВ, СО и синтез-газ. Тези реагенти се нар.суров.за орг.синтез. Някои от суров.се съд-т в пр.газ и нефта и начините за тяхното пол.е извличането им ч/з подходящи разделителни м-ди. АЛКАНИ При т=20ºС и атм Рнас. ВВ от (С1 – С4) са газообразни, от (С5 – С16) - течни, а (С1

Категория на документа: Документи по
1.Същност на финансовия контрол и закономерности в неговото развитие 1. Същност на контрола като обществено отношение В своето дълголетно развитие кокгролъг има достатъчно богата история, за да се смята, че е обективно необходим атрибут на социалната среда. Неговата поява е свързана с най-ранните дни на човешката съзнателност, развива се и се усъвършенства в наши дни до степени, които отговарят на достигнатото от човешкия гений в общественото развитие. Същността на контрола изразява най-съществе

Категория на документа: Документи по
Тема 1. Пазарен механизъм.Същност и видове пазари.Търсене и предлагане.пазарно равновесие и факторот време. Пазарен механизъм.Същност.Видове пазари. Наи-общата предтсва за пазар се свързва със сферата на размяната,където се осъществява търсене и предлагане на сроки.Пазарът възниква на основата на възникването и развитието на стоковото производство и размяната.Хилядолетия наред първобитните хора са се трудили без да усещат нужда от размяна.Всичко което било нужно за тях е била общата собственост.

Категория на документа: Документи по
Тук са всички теми за теоретичната част на държавния изпит за специалност информатика. Написани са от мен, Иван Димитров Георгиев (вече завършил) студент по информатика, електронната ми поща е [email protected] Материалът е съобразен изцяло с конспекта и съответните анотации, издадени и одобрени през май 2007 година. Лично аз съм се подготвял по тези материали. За два въпроса (6 и 8) не съм сигурен, че изложението е пълно, т.е. ако ползвате този въпрос може да се допитате до съответния преподава

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1 Предмет, метод и система на трудовото право 1.Предметът на всеки правен отрасъл се определя от кръга обществени отношения, върху които правото оказва своето регулативно въздействие. Същото важи и за трудовото право. За създаването на всеки правен отрасъл са необходими две предпоставки – наличие на обособен кръг обществени отношения, които имат обща черта, характерна за всички отношения от този кръг и която обща черта не може да бъде открита другаде. Другата предпоставка е отчитането на те

Категория на документа: Документи по
Университет за национално и световно стопанство стратегически мениджмънт СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 3 Първа глава СЪЩНОСТ, ЕВОЛЮЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ 4 Втора глава СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЛИТИКА 20 Трета глава ФОРМУЛИРАНЕ НА МИСИЯТА 28 Четвърта глава СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 36 Пета глава СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 43 Шеста глава СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 74 Седма глава СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ 89 Осма глава СТРАТЕГИИТ

Категория на документа: Документи по
Трудово право ОБЩА ЧАСТ Въпрос 1: Предмет и система на трудовото право като правен отрасъл и като наука. Функции на трудовото право Трудовото Право е млад отрасъл, който до 19в. Е бил част от ГП. (Bill за 12-часовия работен ден от 1812 в Англия - тогава възниква, в България едва през 1905 със Закона за закрила на женския и детския труд в индустриалните заведения) В РП отношенията, които регулира Трудовото Право са се разглеждали във връзка с наема – като наем на труд. Трудът е целесъобразна чове

Категория на документа: Документи по
1. Възникване, същност и проявление на политиката, публичната власт и администрацията от античността до наши дни. Античност (от латински - древност), това е съвкупност от исторически форми на общественото съзнание, религия, митология, философия, наука, изкуство и др., в страните от Азия, Древна Гърция, Древен Рим, в периода от 1000 г. пр. н.е. до 600 г. след н.е. Древността в политиката е време на изключителни постижения и открития, върху които се гради настоящето развитие на политическия живот.

Категория на документа: Документи по
ТРУДОВО ПРАВО 1 Предмет и система на ТП – като правен отрасъл и като наука. Функции на ТП Предмет на ТП – ТП е нов правен отрасъл. До началото на 19в. е част от ГП и неговата уредба е била следствие на римското разбиране за тези отношения, които възникват при отдаване на работната сила. Римското право е познавало 2 вида договора за наем: на вещи и на труд. Следователно обществените отношения (ОО), които са били използвани от правото са ползвали тези 2 вида договори. С развитието на индустриалнит

Категория на документа: Документи по
СВИТЪК ЛЕКЦИИ по учебна дисциплина „Терминология на сигурността и отбраната” включена в учебни планове № 1-1-07 и 1-1-09 за курсанти и № 1-60-07 „р” за студенти редовно обучение, първи курс, втори семестър на специалност: „Национална и регионална сигурност” Образователно-квалификационна степен: „бакалавър” Разработил:О.р. полк. ПАВЛОВ, Н. П., доц., д-р Т.1. „ТЕРМИНОЛОГИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ” Занятие 1.1. „Термини и определения от теоретичните основи на националната сигурност” Учебни въпрос

Категория на документа: Документи по
наказателноправни науки І. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (обща част) 1. Действие на наказателноправните норми по време и място Под действие на наказателно правните норми се разбира възможността за тяхното прилагане, когато това е необходимо. В НП юридическия факт, който поражда наказателното правоотношение е извършеното престъпление. С възникването на този факт възникват и въпросите за пределите на наказателноправните норми, които уреждат тези правоотношения. Пределите на действие на б

Категория на документа: Документи по
НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ НАУКИ Държавен изпит Въпрос № 1 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НП. Предмет, метод и система на наказателната наука НП е един от отраслите на действащото право. То е система от правни норми, регулиращи обществените отношения с оглед застита и развитие на обществото в нашата страна. БНП представлява система от правни норми, установени от нашата държава като специфично средство в борбата за предотвраряване , ограничаване и леквидиране на престъпленията посредством предвиждане и налагане

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ Проблематиката за устойчивото развитие (УР) е сравнително нова научна област. То има интердисциплинарен характер, синтезирайки четири, относително самостоятелни измерения: икономическо, социално, институционално и екологично. Категорията “устойчиво развитие” получи по-широка публичност след Конференцията на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро през 1992 г. На тази среща на високо равнище бе лансирано разбирането, че поддър

Категория на документа: Документи по
Съвременна българска история (1) България в политиката на СССР през ІІ СВ. Въпросът за външнополитическата ориентация на България противопоставя Българската работническа партия БРП - идеологически обвързана със СССР, на традиционните политически сили с пробританска и профренска ориентация (демократи, земеделци, социалдемократи, радикали и др.) От началото на войната до лятото на 1940 Балканите са регион, където пряко се сблъскват интересите на Англия и СССР. Съветските намерения - важно място в

Категория на документа: Документи по
Въпрос 6. Наказателният процес като дейност. Дефиниция – наказателният процес е дейност на държавни органи и на граждани (1), която има строго специфичен предмет и която дейност се развива и осъществява по правилата на НПК. Обяснение на първия белег от дефиницията: държавни органи в наказателния процес: 1. Съд: 1.1. Държавен орган, който ръководи и решава наказателния процес в неговата съдебна фаза. Той носи цялата отговорност за решаването. 1.2. Извършва своята дейност при пълно проявление на

Категория на документа: Документи по
А. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО 1.НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО Тема № 1: НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И НАКАЗАТЕЛНООТГОВОРНИ ЛИЦА. ВМЕНЯЕМОСТ И НЕВМЕНЯЕМОСТ. І. Наказателноотговорни лица. 1. Наказателна отговорност и възраст. Наказателна отговорност епсъвкупността от правоотношения между държавата и престъпника, породени от извършеното престъпление, чието съдържание са правата и задълженията, които възникват за тях във връзка с осъждане на извършителя на престъплението, с изпълнението на нал

Категория на документа: Документи по
НОВЕ - забравената столица на готите Великото преселение на народите внася поврат в развитието на античния свят. За няколко века картата на Европа се променя из основи, появяват се и изчезват многобройни племена и народи. Един от тези народи е готският. В продължение на десетилетия Нове е център на готските федерати в римската империя. Като основен граничен пункт на империята на североизток, Нове е свидетел на Великото преселение на народите и на сблъсъците между немските племена, скитските наро

Категория на документа: Документи по
ОСНОВИ НА ПРАВОТО ТЕРМИНИ ВСУ “Черноризец Храбър” Университетско издателство 2002 “Основи на правото” е предназначено за студентите, които изучават тази или други сродни учебни дисциплини във висшите училища, и за всички, които проявяват интерес към правото. Включени са понятия от отделни отрасли на правото, съобразени с учебните програми. В края на изложението е приложен азбучен указател на пред-ставените правни термини. Изданието е съставено от преподаватели във Варненския свободен университет

Категория на документа: Документи по
 Гражданскоправни науки Част ІІІ Държавни изпити 2008 год. Съдържание: 59. Основни начала на гражданския процес. Същност, видове, система. Диспозитивно, състезателно и служебно начало. Проявление на основните начала в различните производства и отделни техни фази…………………………………………….…………..4 60. Страни в исковото производство – понятие и видове. Процесуална правоспособност и дееспособност. Процесуална легитимация. Процесуално представителство …………………………………………………..…………………………….……..……15 61. Иск и право

Категория на документа: Документи по
ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО – ОБЩА ЧАСТ Облигационни отношения Когато кажем “правно отношение”, ние имаме пред вид една правна връзка. Когато кажем “облигационно отношение”, разбираме един определен вид правна връзка. Облигационното отношение е вид правно отношение. Облигационното отношение е правна връзка между две страни, на основата на която едната от тях, наречена кредитор, има право да иска от другата, наречена длъжник, една определена престация, или един резултат. Но това е идеалният вариант на обл

Категория на документа: Документи по
ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ с някои ПРЕМЪЛЧАВАНИ ДОСЕГА ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ МАТЕРИАЛЪТ НА КНИГАТА Е ИЗ СТЕНОГРАМИ НА ПУБЛИЧНИ БЕСЕДИ, ИЗНАСЯНИ ОТ ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ ЕТНИЧЕСКИ СЪСТАВКИ ПРИ ОБРАЗУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ Съвременните археологически данни показват, че първите земеделско-скотовъдни общини са били установени в Месопотамия още в IX хилядолетие пр.Хр. Именно от тази далечна прародина на заседналото обработване на земята неолитът е започнал да се развива и разпространява

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1 Първа глава СЪЩНОСТ, ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОГРАФИЯТА НА ТУРИЗМА 1.1. Същност на науката “География на туризма”. Всяка една наука се създава и съществува, за да отговори на конкретноисторическите потребности на обществото. Така с разрастването на туристическите пътувания в края на XIX и началото на XX век се налага да започне изучаването на ресурсите и условията, които ги благоприятстват, и то предимно в Алпите, Средиземноморското крайбрежие на Фран

Категория на документа: Документи по
К. Г. ЮНГ АРХЕТИПОВЕТЕ И КОЛЕКТИВНОТО НЕСЪЗНАВАНО СЪДЪРЖАНИЕ Предговор I. За архетиповете на колективното несъзнавано II. Понятието за колективно несъзнавано а) Определение б) Значение на колективното несъзнавано за психологията в) Метод за доказване г) Един пример III. За архетипа с особено внимание върху понятието -анима" IV. Психологически аспекти на архетипа на майката 1. Върху понятието за архетипа 1. Архетипът на майката 3. Майчиният комплекс А. Майчиният комплекс при сина Б. Майчиният ком

Категория на документа: Документи по
Х Р И С Т И Я Н С К А Ф И Л О С О Ф И Я У В О Д Н И В Ъ П Р О С И І. ФИЛОСОФИЯТА КАТО ОСНОВНА НАУКА ЗА СВЕТА КАТО ЦЯЛО Предмет и определение. Думата „философия” произлиза от двете гръцки думи “philein”,„phileo”/обичам,стремя се към нещо/и „sophia”/мъдрост/, което се превежда като „обичам, стремя се към истината, мъдростта, знанието”. Терминът е отнесъл към самия себе си за първи път древногръцкият мислител и учен Питагор и влиза по-късно в постоянна употреба от сократическата школа.Хераклит Ефес

Категория на документа: Документи по
Въпрос № 1 Конституционализмът – възникване и същност. Сравнително правен преглед на Конституциите от 1879г., 1947г. и 1971г. Основни начала на конституцията на Република България от 1991г. I.Конституционализъм – възникване и същност. Конституционализмът е историческо достижение, чието предназначение е да създаде устойчив правен ред за демократично управление на обществото, за хуманни отношения, които да поставят човека на най-високото стъпало в обществената ценностна система. Първичните белези

Категория на документа: Документи по
1. Същност и характеристика на управлението: Управлението или мениджмънта е универсален процес. За управление мо­же да се говори както в живата природа, т.е биологическите системи, така и в неживата - техническите системи. Говори се за управление на обществото или на социалните системи, което касае както предприятието или организацията, трудовия колектив, така и управлението на общината или областта, също и държавата. Управлението като човешка дейност е-известно от дълбока древност. В то­зи връз

Категория на документа: Документи по
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Стр. 1. ПРЕДГОВОР 4 2. УВОД 5 3. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА (Ж. ТЕРЗИЕВ) 7 4. МЕКА И ТВЪРДА ПШЕНИЦА (Ж. ТЕРЗИЕВ, ИВ. ЯНЧЕВ, Т. КОЛЕВ) 14 5. РЪЖ (Ж. ТЕРЗИЕВ) 35 6. ТРИТИКАЛЕ (Ж. ТЕРЗИЕВ) 40 7. ЕЧЕМИК (Ж. ТЕРЗИЕВ) 45 8. ОВЕС (Т. ГЕОРГИЕВА) 54 9. ЦАРЕВИЦА (Ж. ТЕРЗИЕВ, ИВ. ЯНЧЕВ) 66 10. СОРГО (Ж. ТЕРЗИЕВ, ИВ. ЯНЧЕВ) 87 11. ОРИЗ (Ж. ТЕРЗИЕВ, ИВ. ЯНЧЕВ) 95 12. ПРОСО (Ж. ТЕРЗИЕВ) 105 13. ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА (Б. ЯНКОВ) 110 14. ФАСУЛ (Б. ЯНКОВ,

Категория на документа: Документи по
1. Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО І. 1. Определение за наказателното право - То може да бъде определено като система от правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от из­вършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност от извършителите на престъпле­нията.

Категория на документа: Документи по
С е р и я УЧЕБНИК НОВОГО ВЕКА А. А. РЕАН Н. В. БОРДОВСКАЯ С. И. РОЗУМ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА Учебник для вузов Допущено учебно-методическим объединением вузов России по педагогическому образованию Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений питер Москва • Санкт-Петербург • Нижний Новгород • Воронеж Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара Киев • Харьков • Минск 2002 Артур Александрович Реан Нина Вален

Категория на документа: Документи по
УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ Р.С. НЕМОВ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности «Психология» Москва 1999 Рецензенты: академик РАО, декан факультета психологии МГУ, профессор ЕА. Климов; доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ А.И. Подольский; доктор психологических наук, зав. кафедрой специальной психологии Комсомол

Категория на документа: Документи по
Основни понятия за ОС Тема 1 - Програмен принцип на управление на КС фиг. 1 – Графично представяне на програмния принцип на управление на КС - Обяснение на фиг.1 - Началната стойност на брояча на командите е адреса на първата команда, която трябва да бъде изпълнена. Командата, която ще се извършва, отива в регистъра на командите. След като се дешифрира, тя бива пратена на АЛУто (Аритметико – Логическо Устройство), което трябва да намери в данните Адрес 1 и Адрес 2, зададени от регистъра, и да из

Категория на документа: Документи по
Въпроси за държавния изпит по наказателноправни науки І 1.Обща характеристика на наказателното право.Предмет,метод и система на наказателственоправнота наука. Наказателно право - с-ма от ПН, регулиращи обществените отношения, породени от извършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество, и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност от съответните извършители на престъпления. Особености на НП: 1.НП е санкционно право, коет

Категория на документа: Документи по
Тема 1: Произход на парите. Форми на размяната и концепции за произхода на парите. Еволюционни форми на парите. Дефиниране на съвременните пари. Парични агрегати и измерване на паричната маса. Парите са неотменим елемент на развитото пазарно стопанство. Те опосредстват сложните, преплитащи се производствени и пазарни връзки, движението на огромни стокови маси и парични капитали и стопанисват развитието на производствените сили. I. Форми на размяната 1. Натурална (бартерна) размяна. Тя е първият

Категория на документа: Документи по
1. Понятие за ТП. ТП в правната система. Отграничение на ТП от сродни правни отрасли. 1. Понятие за ТП. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правото – още Улпиан е казал: “Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum – quod ad singulorum utilitatem”. 2) Днес обаче за решаващ критерий се приема методът за правно регулиране

Яндекс.Метрика
92 92 100 100