Карта 7


Категория на документа: Документи по
Русенски университет "А. Кънчев" Курсова задача По ХЗВ Тема: Аспекти, подходи и методи за здравното образование в училищна възраст. Изготвил: Велислава Маринова Рашкова, спец.ПНУП, IV курс, фак.номер:096311 Гр.Русе Проверил: д-р Д. Стоянова Повече от всякога се налага да се обърне сериозно внимание на здравето на подрастващите от детската градина до университетска възраст поради следните причини: - Нараства замърсяването на околната среда; - Застрашително широко се разпространява наркоманията,

Категория на документа: Документи по
 Свободни икономически зони в Република Македония /ТИРЗ/ Изготвил: Ивайло ----------- Петров факултетен № ------------- Свободни икономически зони. Видове зони. Свободна икономическа зона е място, където стоки могат да бъдат складирани, произвеждани, трансформирани и реекспортирани без намесата на митническите власти. Техният първообраз може да се търси в дълбока древност. Те са известни още като свободни пристанища, създадени с цел да защитават интересите на търговците от данъчно бреме и полит

Категория на документа: Документи по
2. История на стилистиката. Реторика, поетика, диалектика. Основни направления в съвременната стилистика. Наративна стилистика. Стилистиката като наука възниква още в древността, но наименованието "стилистика" се появява твърде късно. Предполага се, че е употребено за първи път от немския романтик Новалис. В древността и през средновековието стилистиката е съществувала като реторика и поетика, които са се опирали главно на съчиненията на Аристотел. Названието "стилистика" не се е употребявало,

Категория на документа: Документи по
10.05.2013г. 1. Когато увеличаването на променливите ресурси се натъкне на действието на закона за намаляващата възвръщаемост, възниква необходимостта от трансформиране на постоянните ресурси в променливи. В дълъг срок, предприятието реагира на пазарните промени чрез промяна в разхода за всички производствени фактори т.е. в дълъг срок всички ресурси са променливи. Предприятието може да замени основното оборудване, да построи нови производствени или търговски площи, да преструктурира използванит

Категория на документа: Документи по
 Стоян Михайловски и неговото произведение "Поема на злото" Стоян Михайловски завършва своето висше образование във Франция. Това му дава широка начетеност, но религиозното му съзнание е несигурно. Прочитайки неговите произведения, имаме усещането, че религиозната мисъл увеличава противоречията му - да приема едни и да отхвърля други отрицателни прояви. Едни са от Бога, а други от човека. Оригиналността му се определя като отчужденост от традициите, имаща аналог единствено в чужди литератури. Т

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 2013г. Бизнес факултет Специалност: Икономика на индустрията Курсова работа ТЕМА: "Организацията в индустриалната фирма -фактор за конкурентоспособност" Проверил: Изготвил: 1. Същност на организацията в индустриалната фирма Организацията като понятие има различни смислови значения. Тя се разбира: * като някакъв обект или система със своята вътрешна структура, определена от предмета на неговата или нейната дейност - стопанска организация, производ

Категория на документа: Документи по
ДОКЛАД По Физика и астрономия ТЕМА: Нютонови пръстени ИЗГОТВИЛ: Антония Петрова, уч-ка от ХІа клас Още в средата на 60-те години, Нютон изследва пречупването на светлината, демонстрирайки, че със стъклена призма бялата светлина се разлага на отделни цветове, които с леща и втора призма могат отново да съставят бяла светлина. Като отделя оцветен лъч и го насочва към различни предмети, той показва, че отделните цветове могат да се отразяват, пречупват и разсейват, но винаги остават същия цвят. Из

Категория на документа: Документи по
Софийски университет ''Св. Климент Охридски '' Философски факултет Катедра ''Политология '' Курс IV Проект по Информационни войни на тема: Пропагандата във Виетнамската война Изготвил: Проверил: Анастасия Стойчева Ас. С. Делийски Фак. № 51138 София, 2012 Виетнамската война или Втората Индокитайска война, известна сред виетнамското население като Американска война се води от 1957г. до 1975г между САЩ и Южен Виетнам (Република Виетнам) от една страна и Северен Виетнам (Демократична Република Виет

Категория на документа: Документи по
I5.ЦЕНТРАЛНИ ПРОСТИ АЛГЕБРИ. ТЕОРЕМА НА НЬОТЕР-СКОЛЕМ.ГРУПА НА БРАУЕР. ТЕОРЕМА НА ВЕДЕБЪРН ЗА КРАЙНИТЕ ТЕЛА. ТЕОРЕМА НА ФРОБЕНИС ЗА РЕАЛНИ АЛГЕБРИ С ДЕЛЕНЕ. Определение 1 - Нека (A,+,.) е пръстен, а Р- поле. Ако А е линейно пространство над Р относно '+' и '.' на елементи от Р и имаме .:АxAA: (ab)=(a)b=a(b), , то А наричаме линейна алгебранад полето Р. Определение 1' - Нека A е произволно множество и Р е поле. В множеството А въвеждаме операциите '+' и '.' и съпоставяме елемент . Ще казваме,

Категория на документа: Документи по
УЧИТЕЛЯТ - НОВАТОР ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪЗДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА Цветелина Иванова Симеонова - старши учител в ЦДГ "Бреза"- филиал с.Подем, Община Долна Митрополия, Област Плевен Живеейки в епохата на информационен взрив, учителя-новатор непрекъснато търси нови, по-ефективни форми, методи и техники на обучение необходими при обучението на децата от подготвителната група в детската градина. Технологиите са

Категория на документа: Документи по
Том 3 "Температура на въздуха,температура на почвата,слана" Таб.1 Средна месечна и годишна температура на въздуха Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. Рилски манастир -2,4 -1,1 1,6 6,5 10,7 13,6 15,7 15,0 12,0 7,8 3,8 -0,7 6,9 Най-ниска температура на въздуха се наблюдава прея м.Януари,най-висока температура на въздуха се наблюдава през м.Юли.Средната годишна температура на въздуха е 6,9C Таб.11 Дати на начало и край на периодите с устоичиво задържане на температурите на въздуха н

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Дисциплина " Геоикономика и регионално развитие" Курсова работа на тема: Гeополитика и геоикономика на тероризма и антитероризма Изготвили: Станислава Христова Ф.н.: 111 111 343 Група: 1729 Поток: 180 Оценка: Дата на представяне: 08.04.2013г. София, 2013 Темата на доклада е "Геополитика и геоикономика на тероризма и антритероризма". Статията е извадена от списание "Геополитика" и е написана от преподавател в Бургаския свободен университет. През по

Категория на документа: Документи по
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св.Св. Кирил и Методий" Стопански факултет Специалност "Маркетинг" Курсова работа По Управление на маркетинга на тема Маркетингов план на фирма "Биопрограма" ЕАД Изготвил: Ивелина Марковска Проверил: Съдържание: I. Предмет на дейност и история на "Биопрограма"ЕАД 1. Мисия и стратегия. II. Ситуационен анализ. 1. Външна среда. 2. Вътрешна среда. III. SWOT анализ. IV. Маркетингови цели. V. Маркетингова стратегия. 1. Продуктова политика. 2. Дистрибуционна политика. 3. Ц

Категория на документа: Документи по
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО КАТЕДРА "ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ" Дисциплина: ОЦЕНКА НА РИСКА В ХИМИЧНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА Специалност: Химично инженерство Образователна-квалификационна степен: Магистър Задание: Да се изследват последствията от изтичането на втечнен пропан в околната среда с помощта на симулационната програма ALOHA. Сценарият на аварията се състои в oценка на последствията от изтичането на втечнен пропан от хоризонтален цилиндричен р

Категория на документа: Документи по
 Бакалавърски факултет Департамент "Икономика" БП "Икономика" Бакалавърска теза на тема: "Анализ на финансовото състояние на предприятието и ранна диагностика на финансовата криза" Дипломант: Научен ръководител: Светозар Попстойков Доц. д-р Виолета Касърова Факултетен номер: F22180. София, 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ УВОД 3 ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 4 1. Обща характеристика на финансите и капитала на фирмата 4 2. Техники на финансовия ан

Категория на документа: Документи по
Електрически вериги. Основни определения. Електрически величини и параметри. І. Електрическа верига - съгласно принципа за съхраняване на енергията електрическата енергия може да се получи за сметка на друг вид енергия. 1. Генератори - устройства в които се получава електрическа енергия. Обикновено това става за сметка на механична, светлинна, топлинна, химическа и т.н. Електрическата енегрия в бита се получава от трифазни синхронни генератори, монтирани в електроцентралите. 2. Консуматори - ус

Категория на документа: Документи по
 Историческото съзнание е основната предпоставка за развитието на историята като наука. Чувството за историчност е това, което първо събужда научния интерес към миналото. Когато историзмът - това, че човекът има история, това, че развитието на човешкия род, на цивилизацията и културата протича линейно във времето и е един процес, който включва не само настоящето и бъдещето, но и миналото - прерастне в рефлексия, се появява нуждата от историческо познание, която нужда не може да бъде задоволена

Категория на документа: Документи по
 КОЛЕЖ ПО МЕНИЖДМЪНТ,ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ-СОФИЯ Курсов проект по Бизнес идеи и предприемачество "ЗДРАВЕ"ООД Студент : Консултанти : Младен Маринов Сиромахов инж. Д. Дойков ,маг.ик. Фак . № : 28058 Проверил: инж. Д. Дойков ,маг.ик. Март 2011год. ИНФОРМАЦИЯТА В НАСТОЯЩИЯ АНАЛИЗ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ФОРМА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ И МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ЗА УЧЕБНИ ЦЕЛИ !!! СЪДЪРЖАНИЕ : 1.Резюме .......................................................................................3

Категория на документа: Документи по
Националноосвободително движение на българския народ 1869-1875г. През епохата на Възраждането българското общество трябва да решава 3 фундаментални задачи-изграждане на новобългарска култура,извоюване на самостоятелна българска църква и въстановяване на свободна България.Специфичните условия на Османската империя предопределят въоражената борба като единствена форма за постигане на последната задача.След Кримската война борбата на българите прераства в организирано националноосвободително движе

Категория на документа: Документи по
Пътешествието ми във Азия из Китай ►Сутринта ставах рано и тръгвах към Китай. Там се срещнах с едно китайско семейство. Първо се запознах с тях, а след това те ме поздравиха с традиционния поздрав, който се състои в лек поклон. Също така при поздрава ми дадоха визитна картичка, подадена като подарък с две ръце. Понеже бях чел за обичая на посрещане, който гласи, че вежливостта изисква получателят първо да прочете визитката, преди да я прибере. Аз направих същото. След това те ми подариха и трад

Категория на документа: Документи по
 М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ГР. ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ " ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ" СПЕЦИАЛНОСТ " УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" за в Многопрофилна Областна Болница за Активно Лечение "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново П Р А К Т И Ч Е С К А Р А З Р А Б О Т К А По време на пред дипломен стаж по "Управление на здравните грижи" Изготвил:мария янакиева фак №210112 Наставник: Радка Полева-медицински секретар към Урологично Отделение Длъжностна Характеристика За Медицинска сестра в Урологично О

Категория на документа: Документи по
 Учена дисциплина: Модерно изкуство Р е ф е р а т О п а р т Направлението на този стил в изкуството възниква в средата на 50-те години на XX век и става известно като опарт, следствие на своето отношение към оптиката - към физическите и психологическите процеси на зрението. В своето начало опарта се занимава с оптическите илюзии. В един или друг смисъл, за всички предметно изобразителни изкуства от старокаменната ера насам илюзията е обект на по специално внимание. Новостите в опарта отчасти во

Категория на документа: Документи по
 К У Р С О В А Р А Б О Т А АНГАЖИРАНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ В РАЗРЕШАВАНЕ НА "ЗАМРАЗЕНИТЕ КОНФЛИКТИ" НА ТЕРИТОРИИТЕ НА НЕГОВИТЕ ЮЖНИ СЪСЕДИ (ЮЖНО И ИЗТОЧНО СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ) СЪДЪРЖАНИЕ: I. ВЪВЕДЕНИЕ 3 1. Кратка история на ЕПДС 3 2. Политика на ЕС за асоцииране и разрешаване на конфликти 4 II. АНГАЖИРАНОСТ НА ЕС ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА "ЗАМРАЗЕНИТЕ" КОНФЛИКТИ 4 1. Ангажираност спрямо държавите от Южното Средиземноморие 4 1.1. Отношенията на ЕС спрямо Либия 6 1.2. Отношенията н

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"- гр.Бургас КУРСОВА ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНА "МАРКЕТИНГОВИ АНАЛИЗИ" НА ТЕМА : "SWOT АНАЛИЗ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ЕВРООЙЛ" изработила: преподавател: доц. д-р Кирил Петров гр. Бургас 2013 Фирма "Евро 89" е създадена през 1991г, като събирателно дружество с основен предмет на дейност товарни, лекотоварни и пътнически таксиметрови услуги на граждани, предприятия, обществени организации. Управлението на фирмата се осъществява от двамата сътрудници, които са и собственици

Категория на документа: Документи по
 Вина, понятие за вина Вината е основно свойство от престъплението или елемент от понятието за престъпление :)без вина няма престъпление няма наказание. Основна фундаментална постановка на съвременното НП. 19 век насам. Независимо от степента на обществената опасност на деянието, ако липсва вина така или иначе извършеното не представлява престъпление и няма наказателна отговорност. Две основни теории за вината едната от тях това е нормативната, другата е психологическата. Психологическото разби

Категория на документа: Документи по
 1. Избор на номинална стойност и подходи за нейното определяне Понятието " номинална стойност " отразява връзката между акцията като дял и документ за материализирано членство в дружеството и онзи законов размер на капитала , с който дружеството получава търговска регистрация и до размера на който отговаря пред искове на трети лица. Считаме, че номиналната стойност се използва само като един удобен начин за разделяне на единния акционерен капитал на еднородни части и за определяне имуществения

Категория на документа: Документи по
Университет "Проф. д-р. Асен Златаров" Факултет по обществени науки Магистърска програма по Здравен мениджмънт ДИПЛОМНА РАБОТА Тема: Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ- индивидуална практика. Дипломант:Тодор Ташев Научен ръководител: Факултетен номер:змм-108 Проф. д-р.Мими Стойчева Бургас, 2013г. СЪДЪРЖАНИЕ УВОД СТР.3 ГЛАВА ПЪРВА : Теоретична оценка на развитие на извънболничната помощ в Република България. СТР.4 1.Роля и място на доболничната помощ в з

Категория на документа: Документи по
ВУ "АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ" гр. Пловдив КУРСОВА РАБОТА На тема: КАЛОЛЕЧЕНИЕ По дисциплината: СПА ТУРИЗЪМ Изготвил: Проверил: Мария Недялкова Костова гл.ас.д-р Григорова 3 курс спец: "икономика на туризма" Фак. Номер: 111412110013 Съдържание: Калолечение * История * Произход и състав на лечебната кал * Находища и видове лечебна кал * Лечебното действие на калта * Какви заболявания се лекуват с кал * Как се лекува с кал * Методи на калолечение * Балнеореакция * Луголечение * Калолечеб

Категория на документа: Документи по
НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС - лекции ОБЩА ЧАСТ Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции в наказателния процес. Наказателнопроцесуална форма. Наказателният процес като дейност представлява взаимодействие между няколко групи субекти, насочен към реализиране на наказателната отговорност. Реализирането на наказателната отговорност - възниква наказателно правоотношение и следва да се реализира наказателната отговорност. Предполага се наказателната отговорност д

Категория на документа: Документи по
За въздействието на лидерския стил върху работната мотивация Съдържание: 1. Въведение 2. Лидерство и лидерски стилове 2.1. Историческо развитие 2.2. Дефиниция 2.3. Властта като основа на лидерството 2.4. Лидерски стилове 3. Мотивация 3.1. Теория за мотивацията на Маслоу 3.2. Теория за мотивацията на Херцберг 4. Влиянието на лидерския стил върху мотивацията 5. Заключение 6. Литература 1. Въведение В днешния свят на глобализация, жестока конкуренция и масова консумация повишаването на ефиктивност

Категория на документа: Документи по
Статистиката като наука и практика 1. Познавателна същност на понятието статистика. Понятието статистика е с неустановен национален произход, дискусиите за неговото съдържание продължават и до днес. По думите на френския статистик Пеше понятието статистика се свързва с италианската буква стартера , което означава мисли, защото тегли и сравнява силата и богатствата на отделните държави. Други статистици свързват понятието статистика с латинската дума status - състояние, защото според тях статист

Категория на документа: Документи по
Международен маркетинг /ММ/ тема №5 Стратегии за позициониране на международните пазари 1. Сегментиране на международните пазари При международния маркетинг, сегментирането изисква отчитане на мащабите и голямото разнообразие на външните пазари. При международния маркетинг, фирмите често не са в състояние да отговарят на конкретните изисквания на отделните лица, семейства и организации. Ето защо, те се ориентират към задоволяване на сходни желания и потребности на отделните групи клиенти. За си

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА РЕФЕРАТ ПО ЕКОЛОГИЯ ТЕМА: Замърсяване на околната среда на община Тунджа, област Ямбол Изготвил: Проверил: ........ Спец.: Финанси, втора група, Фак.номер: (ГЛ.АС. КАЛИН ЖЕЙНОВ) СЪДЪРЖАНИЕ Стр. УВОД 3 1. Описание ОБЩИНА ТУНДЖА 4 2. Местоположение 4 3. Видове замърсители 5 3.1. На въздуха 5 3.2. На водата 6 3.3 На земята и почвите 8 3.4. На защитени територии и биоразнообразие 10 4. Източници на замърсяване 13 5. Екологична програма 16 ПРИЛОЖЕНИЯ 17 УВОД В съвреме

Категория на документа: Документи по
 Развитие на човешките ресурси Изготвили: 10.1 Въведение Човешките ресурси са част от трудовата дейност на отделните организации от самото начало на цивилизацията, а съвременната представа за човешки ресурси започва да се изгражда в ранните години на 20 век под въздействието на Тейлъризма, който насочва вниманието към работоспособността на човека. През 1920 г. психолози и експерти по заетостта създават движението на човешките отношения, което разглежда работниците от гледна точка на тяхната пси

Категория на документа: Документи по
 КАК СЕ ТЪРГУВА С ИЗДЕЛИЯ ОТ МИТНИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ: 4901 - КНИГИ,БРОШУРИ И ПОДОБНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ,ДОРИ НА ОТДЕЛНИ ЛИСТА Изготвил: Росица Диамандиева, спец. МИО, Ф. № 9849 1. Основни потребителски характеристики на изделието - предназначение, основни потребители Книгата е печатно произведение с научно или литературно съдържание, което е с броширани или подвързани листове. Книгата може да е с меки или твърди корици. Книгите се създават в печатници, а дистрибуцията им се нарича книгоразпространение.

Категория на документа: Документи по
Технически университет - София Факултет по Комуникационна техника и Технологии Курсова работа №2 Тема: Евристични методи Студент: Георги Димитров преподавател:Балтова Фак. номер: 931209311 подпис: Група : 37 Дата: 12.11.2009г. Метод "Морфологичен анализ и синтез" (ТО- Врата ) Проблем - търси се нов вид или реализация на допълнителни функции на ТО - Врата Аналози - Метална врата, блиндирана врата, автомобилна врата Обекти от класа на аналога - Прозорец, портал, маса и др. Основни функции на анал

Категория на документа: Документи по
2.6.3. Уравновесяване на коляно-мотовилковия механизъм при гатерите Вертиккалните инерционни сили натоварватнеблагоприятно фундамента и конструкцията на гатера. За да се намалят тези сили, коляно-мотовилковият механизъм се уравновесява (балансира). Това се извършва по различни методи [4, 9, 22, 39]. Най-често уравновесяването се извършва с противотежести, които се поставят на продължението на рамената на коляновия вал (фиг. 2-40) и с противотежести () на маховиците на гатера. Общата маса на про

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ФАКУЛТЕТ "УПРАВЛЕНИЕ" КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА" ======================================== ДИПЛОМНА РАБОТА ТЕМА: АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА АВИОКОМПАНИЯ "BRITISH AIRWAYS" ДИПЛОМАНТ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ....................................... ВАРНА 2001 СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ...................................................................................................................... 2 Глава първа - Теоретик- методологични основи на въздушния тран

Категория на документа: Документи по
 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - Свищов Катедра "Финанси и кредит" Магистърска програма "Финансов мениджмънт" ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: "Оценяване на реален инвестиционен проект на фирма "" ЕООД " С в и щ о в 2013 ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА Уважаеми Г-н председател на държавна изпитна комисия, Уважаема държавна изпитна комисия, Уважаеми колеги, Представям на Вашето внимание за защита Дипломна работа на тема "Оценяване на реален инвестиционен проект на фирма "" ЕООД.", Финансите и инв

Категория на документа: Документи по
 РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" КАТЕДРА "ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ" по "ТЕХНИКА НА ВИСОКИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ" ЗАДАНИЕ: Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция Изготвил: Гюнай Акифов специалност: ЕЕЕО фак. №103055, гр. 19 Проверил: доц. д-р инж. В. Русева ................................................ дата:16.05.08 I. МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ 1. Определяне височината на окачване на мълниезащитното въже h и височината на допълнителна

Категория на документа: Документи по
 Университет за национално и световно стопанство Проект по дисциплината управление на риска Обект на изследване: Бор Чвор ЕООД Изработил:Георги Тодоров Каракашев Специалност:Икономика на отбраната и сигурността със специализация корпоративна сигурност Факултетен номер:1290025 Проверил:доц. д-р Цветан Цветков София 2013 г. 2.Пълно наименование на фирмата: Бор Чвор ЕООД 4. Седалище: гр. Пловдив 3. Звено: Дистрибуция 5. Брой персонал: 30 души в организацията; 9 в звеното 6.Основен предмет на дейно

Категория на документа: Документи по
 Българското законодателство не съдържа легално определение на понятието "данък". Такова се съдържа в чл. 8 от Данъчния кодекс на Руската федерация - данък е "задължително, индивидуално, безвъзмездно плащане, събирано от организациите и физическите лица, под формата на отчуждаване на принадлежащите им права на собственост, стопанско управление или оперативно управление на парични средства, с цел финансовото обезпечаване на дейността на държавата и общините". Съгласно този данъчен кодекс, данъкъ

Категория на документа: Документи по
Съдържание: 1.Исторически данни за заекването. 2.Защо настъпват смущения в хода на говорното развитие? 3.Дефиниции на заекването. 4.Етиология. 5.Симптоми-основни,вторични. 1.Исторически данни за заекването. Заекването е често срещано в детството комуникативно нарушение. То е флуентно нарушение или нарушение на плавността на речта.Отбелязват се трудности в естествения плавен поток на речта,с неуместни паузи,колебание,блокиране,рязко спиране на речта и повторения. Макар неговото изучаване и опити

Категория на документа: Документи по
Теорията на обучението- дидактиката- изяснява по принцип въпросите, свързани с учебния процес. Върху нейните теоретични основи се изграждат методиките на обучението по отделните предмети. Като се използват общите закономерности на учебния процес, се разработват конкретните методически системи съобразно с особеностите на всеки учебен предмет. Една от първостепенните задачи в педагогическата практика е как, с какви средства и по какви пътища да се реализира учебното съдържание, в какво съответств

Категория на документа: Документи по
ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" Педагогически факултет Учебна дисциплина: Детето и изкуството Проект за тест гр.Велико Търново 2012г 1.В основата на художественото въздействие върху децата и учениците стои: a) естетическото възприемане на действителността b) развитието на творческите способности и формирането на творчески стил c) всички дейности в детската градина и началното училище 2. "Всичко в него е елемент, страна, черта и проява на реалния живот" е определение за: a) Въображение b) Изкуство

Категория на документа: Документи по
06.09.2012 год. четвъртък МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО лекции при доц. Ана Страшимирова ПРЕКИ НОРМИ, ОТПАЩАЩИ НОРМИ, ВИДОВЕ ФОРМИ НА ПРИВЪРЗВАНЕ. 1 въпрос Същност на Международното частно право /МЧП/ Кодекс на МЧП - създаден през 2005 Писането на закон в МЧП даде възможност на теорията да издига различни трактовки за същността на МЧП. Теорията свързва МЧП с Гражданско право /ГП/. Съществувала е теория свързваща МЧП с ГП. Указ 55 - прокрадва се възможността че МЧП урежда ГП отношения, но също и ТП

Категория на документа: Документи по
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС" КАТЕДРА: "Информационна сигурност" Курсова работа ТЕМА:"Служба"Военна информация".Създаване, развитие, нормативна рамка, перспективи." Разработил: Проверил: / / / / Шумен 2013 г. Съдържание Глава 1 1.Възникване на разузнавателните служби на Република България. Глава 2 2.Разузнавателните служби в днешно време - Служба "Военна информация" Увод Проблемът за сигурността е основен за всяка система , която има способността д

Категория на документа: Документи по
Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий" Педагогически факултет УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ: МИТ,РЕЛИГИЯ И ФОЛКЛОР И ИЗКУСТВО И ВЪЗПИТАНИЕ РЕФЕРАТ Мястото на българския музикален фолклор във възпитанието на децата от предучилищна възраст Разработил: Полина Цанева Проверил:проф. д-р Божидар Ангелов Специалност: ПНУП I курс, Фак.№653 Велико Търново 2013г. СЪДЪРЖАНИЕ 1. Запознаване на децата с българския фолклор. 2. Фолклорната музика в различните възрастови групи. 3. Народните песни като средств

Категория на документа: Документи по
СЪДЪРЖАНИЕ: І. Географско местоположение и локализация на обекта в рамките на природогеографското и туристическо райониране на българия 1 ІІ. Геоекологическо състояние на релефа - негативни (рискови) процеси с природен и антропогенен генезис и интензитет. 1 ІІІ. Геоекологично състояние на атмосферния въздух - източници и състав на замърсяването; мерки за опозване и очистване. 11 ІV. Геоекологично състояние на водните обекти - замърсяване и мерки за пречистването им. 13 V. Нарушения на растителн

Категория на документа: Документи по
 Съдържание УВОД Обект на настоящата курсова работа са практическите аспекти по отчитането на материалните запаси в бюджетните предприятия. За да осъществяват дейността си повечето предприятия е необходимо те да разполагат със стоково - материални запаси. Те са една от най-важните и съществени части от придобитите и контролирани от предприятието ресурси. Всяка стопанска единица има специфична дейност, която определя и вида на стоково-материалните запаси, които са включени в стопанския оборот. Г

Категория на документа: Документи по
Урок по селскостопански труд и агроекология. Методически особености на организиране и провеждане Селскостопанският труд придобива повече привлекателност за учениците, защото в него се залагат и извеждат определени опити и се установява влиянието на различните фактори върху развитието на растенията, както и качеството и количеството на получената от тях продукция. Практическата работа по селскостопанският труд e урочна трудова дейност, която в някои случаи се извършва на открито. Основни елемент

Категория на документа: Документи по
 С Т О П А Н С К И А Н А Л И З 1.1.Дайте определение за обект и предмет на стопанския анализ? Стопанският анализ представлява самостоятелен отрасъл в науката, който има свой предмет и обект на изследване, метод и методика, способи и прийоми за извличане на същественото в предметите и обектите, които към конкретния момент се изследват. Стопанският анализ като наука е обобщена система от специални познания, които се основават на законите, на развитието и функционирането на системи, за определение

Категория на документа: Документи по
 1.Основни понятия за БД.Основни елементи на БД. Определение за БД-организирано множество от взаимно свързани данни върху въженосители;данните се групират в записи,записите във файлове,а те обратно в база данни. БД-имат 2 аспекта - данните и техния жичен запис БД<файл<запис<данни,ключ 2.Своиства: А)обща съвкупност от данни - една база данни трябва да обслужва еднакво добре всички потребители; Б)независимост на данните-съвкупността от данни не трябва да влиае на приложенията,които я използват ка

Категория на документа: Документи по
 Реферат на тема: СГ при деца със заболявания на нервната система Изработил: 1.Анатомо-физиологични особености на НС при децата В Сравнение с останалите системи НС изостава по време на вътреутробното развитие.По време на раждането добре развити са само вегетативните отдели на НС, ненапълно зрели са гръбначният и продълговатият мозък, а мозъчните полукълба са още недоразвити. Главния мозък на новороденото тежи около 350 гр. Въпреки относителната му големина , той е още недоразвит ,браздите и гън

Категория на документа: Документи по
ПОРТФОЛИО ПО ПЕДАГОГИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА На Саша Байчева Саздова Специалност ИТПУНО №1342081059 1. ЗАДАЧА Диагностични скали Скала- Диагностичната скала е начин за отбелязване на обектите, които се изследват, те са конструкция от индикатори за конкретно емпирично проявление на изучаваните признаци и количествени индекси. Скалата е ред показатели, които може да се подредят по такъв начин, че експерименталните случаи да се разположат в ред, съответстващ на степента на изразеност в тях на измерванот

Категория на документа: Документи по
 НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА (С ЛИЦЕЙ С ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА) Учебен предмет: Химия и опазване на околната среда Хром и неговите съединения Курсова работа Изготвила: Учител:....................... София, юни 2013 г. Съдържание I. Исторически бележки и произход на наименованието През 1797 г., изследвайки минерала крокоит, френският химик Л. Н. Воклен получил ново труднотопимо вещество. Елементът, който го изграждал, нарекли хром, поради това че образува съединения с р

Категория на документа: Документи по
История на икономическите науки Началото е поставено в Древна Гърция.Ксенофонт,Платон и Аристотел са основни деятели.Основното понятие е отношенията на размяна. Те са предпоставка: 1. Наличие на частна собственост. 2. Обществено разделение на труда. Те превръщат продукта на труда в стока,променят неговото значение. Той е предназначен за размяна. Ксенофонт има негативно мнение за стоковото-паричните отношения,тъй като държавата се разделя на бедни и богати. Той е против търговията и лихварството

Категория на документа: Документи по
Тип Coelenterata (Cnidaria) - Мешести .-Този тип обхваща свободно живеещи и прикрепени водни животни,по голямата част от които са морски представители.Тялото е с ф-ма на мехче. Основното което отличава мешестите от останалите висши животни е липсата на мезодерма. Тялото е изгр само от 2 пласта-екто и ендодрема. Тези 2 пласта са постоянни и дават началото на някой органи. Тялото има радиална или лъчева симетрия. Радиалнта симетрия възниква обикн при прикрепен начин на живот, при който се оформя

Категория на документа: Документи по
 Мобилни Подобрения за CDN за QoE-Подобрено Доставяне на съдържание в мобилни мрежи на оператора С популярността на YouTube и други видео услуги (например, VoD) видео съдържанието се превръща в доминиращ вид трафик в мобилни мрежи и скоро ще формират по-голямата част от трафика. Това е сериозно предизвикателство за операторите на мобилни мрежи, когато става въпрос за предоставяне на видео съдържание на множество потребители в безжична среда, където качеството на опита на всеки потребител трябва

Категория на документа: Документи по
 Стихотворението "Майце си" е считано за първата Ботева творба. Тя е написана и за първи път публикувана в вестник "Гайда" през 1867 година. По това време Ботев е на 19 години и живее в родния си град Калофер. Жанра на творбата е елегия. Характерните черти за този жанр са тъжните чувства, раздялата усещането за неудовлетвореност. В текста се откриват доста мотиви и послания. Заглавието на стихотворението е стара падежна форма. Преведено на съвременен български език означава "на майка ми", което

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа По Софтуер за анализ на времеви редове Изготвил: Проверил: Евелина Миладинова Проф.В.Гоев Ф.н. 288110 Спец.: Статистика и иконометрия Съдържание Първа задача: Трендови модел на времеви ред, съдържащ тренд и случаен компонент. Прогноза по него-стр.3 Втора задача: Сезонна декомпозиция на времеви ред, съдържащ сезонен компонент. Прогноза по него-стр.11 Трета задача: Експоненциално изглаждане на Холт. Прогноза по него стр.17 Четварта задача: Експоненциално изглаждане на Уинтърс. Про

Категория на документа: Документи по
 Историко- географски сведения за с. Викторовка. Село Викторовка е разположено на 56 километра северозападно от Кортен и на около 150 километра югоизточно от Кишинев, в Кантемирски район на Молдова. Разположено е на Левия бряг на р. Ларга. Доскоро самостоятелно село, сега в състава на с. Чеболакчия. Тук живеят до 1000 българи от общо 2300 жители на Чеболакчия, или почти 98% българи за Викторовка и над 40% за Чеболакчия. Село Викторовка започва съществуването си в местността "Гилтос - Тутуван" в

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ГР. СОФИЯ O Т Ч Е Т З А П Р А К Т И Ч Е С К О З А Н Я Т И Е В "И Н Т Е Р Д А Т А С И С Т Е М И" ООД - официален представител на Konika Minolta Corporation за България С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : ПРЕДПРИЯТИЕ - НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ФИРМАТА 3 МИСИЯ 5 ПОТРЕБНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАДОВОЛЯВАТ ОТ ПРОДУКЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 6 ОСНОВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ 9 КОНКУРЕНТИ И ИНТЕНЗИВНОСТ НА КОНКУРЕНЦИЯТА 11 УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 12 ПР

Категория на документа: Документи по
1. МРЕЖИ 1.1. ВИДОВЕ МРЕЖИ 1.1.1 Комуникационни мрежи. В по-ранните години телекомуникациите включвали употребата на визуални сигнали като дим, оптични телеграфи, сигнални флагове, оптически хелиографи или аудио (звукови) съобщения. В модерната ера на електричество и електроника възникват мрежи за осъществяване на връзка между хората. Развитието на комуникацийте налага създаването на телекомуникационна мрежа , която представлява съвкупност от крайни устройства, комуникационни канали и мрежови в

Категория на документа: Документи по
 Реферат на тема "Развитието на туризма в България" Изготвили: Златомир Дончев и Христо Димитров Xа клас Съдържание : 1. Същност, значение и видове туризъм. 2. Общи изводи за положението на България на световния туристически пазар. 3. Важни проблеми в развитието на българския туризъм. 4. Заключение. 1. Същност, значение и видове туризъм. Понятието "туризъм" в най-тесния смисъл на думата означава вид спорт, при който се преодоляват известни разстояния. А в широк смисъл това е "обиколка", "разход

Категория на документа: Документи по
АНАЛИЗ НА ВХОДНИТЕ НИВА ЗА 2011/2012 г. Входните нива се правят в началото на учебната година в рамките на един месец. Целта на самостоятелната работа по учебните предмети е да се установи степента на усвоеният материал от предходната година, като се направи статистика на грешките - като брой грешки и като тип грешки. По този начин се цели да се изясни къде учениците се затрудняват най-много, за да се наблегне точно върху тези пропуски при началния преговор. При анализа на входното ниво се изис

Категория на документа: Документи по
3. Берлинската криза (1958 - 1963). Кубинската криза (1962) - реална опасност от Трета световна война През 1956 г. две събития променят следвоенния модел на международните отношения. Първото е Суецката криза (1956 г.), а второто - процесите, които се развиват в Източна Европа и най-вече унгарското въстание същата година. Суецката криза, провокирана от съветския лидер Хрушчов, е първият акт, с който се нарушава установеният статут на разделена Европа. Унгарското въстание е потушено от съветските

Категория на документа: Документи по
РУ "Ангел Кънчев" Катедра " Електроника" КУРСОВ ПРОЕКТ по Аналогова схемотехника 2 Изготвил: Силвия Анастасова Гордеева Ф№ 103666 Специалност: Електроника Група: 5, Задочно обучение Проверил: ......................... / доц. А. Манукова / Оценка:.............................. Дата на предаване: Задание № 10 Тема: Да се проектира нискочестотен предусилвател - смесител 1. Изходни показатели: товарно съпротивление RL = 64 Ω; изходно напрежение UL = 1V . 2. Входни показатели: Вход 1: сигнален генер

Категория на документа: Документи по
Ранните средиземноморски стопанства Антична се нарича европейската стопанска система, която се появява по северното крайбрежие и прилежащите острови на Средиземно море в началото на I хил. пр. Н.е., а впоследствие се разпространиха в големи части на Европа, Близкия Изток и Северна Африка. Качественото отличие на античните държави от древноизточните се състои в това, че в основата на стопанската им система стои частната собственост. Тя станала базата за формиране на икономическия облик и институ

Категория на документа: Документи по
ХРОНОЛОГИЯ - I част Славянските племена до създаването на Дунавска България І-ІІ в. Славяните обитават областта между Карпатите на юг, Балтийско море на север, река Одер на запад и реките Днестър и Днепър на изток). ІV-VІІ в. Велико преселение на народите. ІV-V в. Предвижване на славяните от прародината им към териториите северно и източно от р. Дунав. V в. краят - началото на VI в. Започват нападенията на славяните и българите на Балканския полуостров. 512 г. Император Анастасий (491-518)постр

Категория на документа: Документи по
Основни характеристики на интериорните пространства За да се опише процеса на интериорният проект и да се осмисли, като упр. система, следва да се разгледат компонентите от който зависи този вид дейност. Системата човек-интериорна среда, следва да се разгледат елементите и по отделно. Архитектурния интериор е реалнос тта в която се проявяват законите на функционирането и дизйн-процеса. Интериорът като повечето системи има някой измерими характеристики, с помоща на който може да се опише състоян

Категория на документа: Документи по
 Пещерите във Виетнам От декади, геолозите знаят, че Виетнам е дом на множество от най-забележителните пещери в света. Много от които все не са изследвани. Националният парк Фонг Нха-Ке Банг -Карстовият ландшафт на национален парк Фонг Нха-Ке Банг (Phong Nha-Ke Bang National Park) е най-старият карстов обект на територията на Азия. Поради интензивната тектонска дейност карстовият пейзаж на парка се отличава с много сложни образувания и геоморфни черти с голямо значение. Тази огромна територия с

Категория на документа: Документи по
Контрол върху инвестициите Характеристики на инвестициите - При инвестициите има изразходване на парични средства. Става дума за плащането на всички разходи, необходими за реализация на вложението. - Времева разлика - тя се появява поради това, че от момента на влагане до момента на получаване на р/т изминава време. Времевата разлика поражда несигурност. Колкото по-голяма е врем.разлика, толкова по-голяма е и несигурността. - Те са рискова дейност - рискът при тях е вероятността от сбъдване на

Категория на документа: Документи по
Учебна дисциплина: Основи на управлението Дисциплина: Основи на управлението Преподавател: доц. д-р Ангел Порязов Вид на учебното пособие: печатан учебник Заглавие на учебното пособие: Основи на управлението Автори: Ангел Порязов, Велислава Николаева, Павлина Ямукова Тема № 1 Същност и основни понятия на теорията на системите. Класификация на системите. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Същност на системите, ролята и значението на системния подход в управлението; 2. Основни понятия, описващи основните свойства на

Категория на документа: Документи по
,,ВСУ"Черноризец Храбър На тема: Техники за транспорт и евакуация на пострадали Изготвила: Юридически факултет Фак № Първа помощ е прилагането на мерки за непосредственото поддържане на живота на хора с травми и заболявания до момента в които им бъде оказана професионална медицинска помощ.Състои се от поредица прости,но понякога животоспасяващи ,медицински техники които могат да се извършат с минимално оборудване и от хора които във случая са без специално медицинско образувание.Най често първа

Категория на документа: Документи по
ПИТЪР ДРАКЪР - Биография Най-великият теоретик на мениджмънта, починал е на 11.11.2005 г. На 95 годишна възраст. Той почива в дома си в Клермънт, щата Калифорния. Той е признат за създател на теорията на организацията и управлението. Написал е 39 книги и над 100 статии. Има множество преведени книги на български език. Като например "Новите реалности", "Практика на мениджмънта" , "Ефективният ръководител" и много други. Той е възможно най-известният автор по мениджмънт на нашето време. Почитан е

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ КУРСОВА РАБОТА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ ТЕМА: Социален маркетинг Изготвил: Проверил: Бургас 2013 В наши дни интернет маркетингът е основополагащ, в онлайн пространството , за разрастване на бизнеса. Той е един от най-важните фактори при стратегическото планиране във всяка фирма. Днес, големите търсачки и водещите социални мрежи са тези, които определят основните стандарти, по които е-маркетинга се развива. Интензивните промен

Категория на документа: Документи по
Икономическа психология Гл.ас. И. Кръстев 30.06.2013 г. Конспект 1. Предмет, метод, изследователска област и задачи на икономическата психология. 2. Субект и форми на икономическо поведение. 3. Генезис на икономическата мотивация. 4. Печалба и икономическа мотивация за производствена дейност. 5. Типологични особености на личността, занимаваща се с икономическа дейност. 6. Особености в бизнес поведението при екстраверта и интроверта. 7. Характериологични особености на личността, занимаваща се с

Категория на документа: Документи по
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА "Туристически проект на регион Силистра" По дисциплината "Маркетинг в туризма" ИЗГОТВИЛ: Име: Бакъ Гюрсес Бакъ Спец.: Маркетинг Курс: 3 Група: 19 СВИЩОВ 2013 ОБЛАСТ СИЛИСТРА - КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ 1. Принципи на културната политика Това са най-общите правила, от които се ръководят културните институции на област Силистра и могат да се представят така: · институциите гледат на културната политика като на важен

Категория на документа: Документи по
1Предмет и задачи на лесоустройството-Наред с про-изводството на дървесина не по-малко значение има и въпросът за запазването,обогатяването и по-нататъшното развитие и усъвършенстване на полезните функции на гората:защитни,водохранни,санитарно-хигиенни и др.Те-зи и други цели се уточняват и конкретизират за отделно-то горско стопанство съобразно с природните и икономи-ческите условия,при които то се намира.Това се извърш-ва от лесоустройството с изготвяне на лесоустройствен проект за организаци

Категория на документа: Документи по
 Бизнес план Вила "Стрезов" Изготвили: Вила "Стрезов" Описание Вила Стрезов е елегантна хижа в швейцарски стил, излъчваща уют с обзаведените си с вкус, комфортни стаи в Боровец, България . Тази уникално луксозна планинска вила в България се намира в красивата Рила планина, на по-малко от 200 метра от лифтове, които ви отвеждат до едно от най-добрите места за ски в Европа - най-големия и популярен ски-район в България. Вила "Стрезов" се намира в близост до Боровец със супер изгледи към заснежена

Категория на документа: Документи по
Университет "проф.д-р Асен Златанов" Колеж по туризъм гр.Бургас К у р с о в а р а б о т а Т е м а Балнеолечебен туризъм Условия за развитие на балнеолечебния туризма в гр. Поморие и конкретно в "Гранд Хотел Поморие" изготвил: прверил: Калина Янева гл.ас.Т.Ташева Специалност;ОУХР Фак.N;3327,12група 2012 г. Съдържание 1. Увод 2. Същност,възникване и потребители на балнеолечебния туризъм 3. Активи и проблеми пред балнеолечебния туризъм в България. 4. Условия за развитие на балнеолечебния туризъм в

Категория на документа: Документи по
 Факултет:Икономика на инфраструктурата Реферат На тема: -Мултипликатор на дохода. Акселератор на инвестициите. - Паричен съвет в България София 2012 Мултипликатор на дохода.Акселатор на инвестициите В най-опростения кейнсиански модел не се отчитат монетарните аспекти на икономиката - предлагане на пари, скорост на обръщение и т.н. Допуска се, че цените не се променят и не се отчита влиянието на факторите държава и международна търговия. Поради това съвкупното търсене се състои само от лично по

Категория на документа: Документи по
 ДОКЛАД По: Икономика на здравеопазването Тема: Измерения на кризата в здравния сектор у нас Изготвил: Проверил:Гл.ас.Николай Нинов Съдържание: 1.Въведение; 2.Влиянието на финансовата и икономическата криза, върху здравния сектор в България; 3.Връзка между икономическо развитие и здравето на населението; 4.Годишен реален темп на изменения на БВП в % ; 5.Безработица в края на всеки период , съответно от 2005 го 2009 година в % ; 6.Заключение;Изводи.. 1.Въведение Проблемите , първоначално възникн

Категория на документа: Документи по
 Университет за национално и световно стопанство Център за дистанционно обучение Магистърски програми Курсова работа по Микроикономика Изготвил: Даниела Кръстева Специалност: Счетоводство и контрол І курс - неикономисти., фак. No: 1265401 София,2013 година ЗАДАЧА 1. Фирма "XYZ" произвежда един продукт, продава го на конкурентен пазар и има следните разходи в краткосрочен период: Q тона FC лева VC лева TC лева AFC лева AVC лева ATC лева MC лева TR лева MR лева Profit лева 0 1 300 100 100 2 75 3

Категория на документа: Документи по
 Нормативна база на счетоводството 1. Закон за счетоводството - ограничен е по охват и често препраща към СС 2. Счетоводни стандарти - Междунаредни Старнадрти за Финансови отчети - Всички предприятия в страната прилагат МСС с изключение на малките и средни предприятия. Те могат да прилагат и НСС и за тях не са задължителни МСС. 3. НСФОМСП - малките и средните предприятия избират между НСС и МСС. Но веднъж приложили МСС нямат право да се откажат от тях. 4. СС - Национални за Бюджетните предприят

Категория на документа: Документи по
 ІІІ. ПЕРСПЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСОВИ ДАННИ 1. Цели на фирмата I. Кадрови цели - те са свързани с наемането, развитието на персонала на фирмата, както и с контролирането на текучеството. 1) С цел подобряване организацията на работа да се преструктурират съществуващите служби и отдели. 2) Броя на персонала да се преведе в съответствие с реалните потребности на фирмата. 3) Административните длъжности да се обединят и ограничат до минимално необходимите. 4) Правилен подбор и постоянна грижа за

Категория на документа: Документи по
 ФАКУЛТЕТ "ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА" СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" КУРСОВА ЗАДАЧА ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА НА ТЕМА Маркетинг на Русия като продукт на туроператорската дейност Изготвил: Научен ръководител: Илияна Гаджалова Докторант М. Мишева Фак. № 105249 Група 1613, поток 162 София, 2012 г. Съдържание 1. Въведение 3 2. Описание на продукта 3 3. Анализ на специфичната среда 4 3.1. Анализ на потенциалните клинети........................................................

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Катедра: "КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО" АНАЛИЗ На тема: Характеристика на морала, бита, манталитета и народопсихологията на балканските народи през погледа на чуждите пътешественици СОФИЯ 2012 г. Пътешествениците,които са преминали през земите ни са много.Всички те ни поднасят своите впечатления и детайлизирано ни представят морала,бита и манталитета на балканските народи.Подробностите с които ни запознават убеждават колко тежък

Категория на документа: Документи по
 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ КАТЕДРА "ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА" ДИСЦИПЛИНА "МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ К У Р С О В П Р О Е К Т ТЕМА: Изчисляване на винтов крик Изготвил: Проверил:...................... Драган Драгнев / ас.инж. Пламен Дянков/ Фак.№ 127006116 ИЛ, IӀ-ви курс Шумен 2013г. Предназначение: Винтогаечната предавка служи за преобразуване на въртеливото движение в постъпателно, като гайката и винтът могат да извършват или едното от тези движения или

Категория на документа: Документи по
 Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград Правно-исторически факултет Катедра "Връзки с обществеността" КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА "Структура на съвременното масовокомуникационно общество" СТУДЕНТ: ФАК.No Специалност: Връзки с обществеността Курс:Първи Форма на обучение:Редовна Дисциплина:Теория на масовaта комуникация Преподавател: Дата на предаване:08.05. 2013г. Благоевград Още преди повече от 100 години като резултат от едно от първите емпиричн изследвания на тази тема е установено,че"

Категория на документа: Документи по
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" КАТЕДРА "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА" КУРСОВА РАБОТА Кинезитерапия след фрактура на шииката на бедрената кост Разработил: Михайл Станкулов, ф. № 28126 Комисия по ЗКР Научен ръководител: ..................... оценка ................ (гл.ас.Л. Саздова, доктор) 1. ............................... 2. ............................... дата ............ София, 2012 съдържание Увод I. Литературен обзор 1. Анатомични особености...........................

Категория на документа: Документи по
 Анализ на сметка "печалби и загуби от текущата година"123. В предприятието през годината се формира финансов резултат от различни източници и с нееднаква икономическа същност - печалба или загуба. Когато финансовият резултат е положителен , тя се осчетоводява със следната статия Д 701 (приходи от продажба на продукция ) и К 123 . Когато финансовият резултат е отрицателен Д 123 К 701 . В предприятието осчетоводените по сметка 123 източници на финансов резултат се образуват в крайна сметка съотв

Категория на документа: Документи по
 Увод Данъкът е законосъобразно, задължително, безвъзмездно, принудително плащане на физическите и юридическите лица в полза на фиска на държавата. От икономическа гледна точка данъка е част от доходите на физически и юридически лица, които безвъзмездно се изземват и предоставят в разположение на държавата. Според Г.Жез "Данъкът е парична удръжка, събирана от собствениците по пътя на властта с окончателен и непротиворечив характер". За Ж. Лафие и М. Валие "Данъците са една удръжка предназначена

Категория на документа: Документи по
Тeмa 1. Търговско прaво - опрeдeлeниe и систeмa. Търговското прaво можe дa сe опрeдeли кaто прaвeeн отрaсъл, чийто норми урeждaт отношeниятa които сe порaждaт в търговиятa. Търговско прaво: систeмa от прaвни норми, които урeждaт прaвното положeниe нa търговцитe, търговскитe сдeлки и търговскaтa нeсъстоятeлност. Прeдмeт нa прaвото сa винaги общeствeнитe отношeния, които то рeглaмeнтирa. Търговското прaво включвa няколко подрaздeлa: - прaвнa урeдбa нa търговцитe; - търговски сдeлки; - въпроси зa

Категория на документа: Документи по
Етнически политики на Унгария Още от създаването на унгарската държава на нейна територия са съжителствали няколко национални общности. Този факт, както и масовият миграционен процес по време на Османската окупация, организираното преселване на хора, до голяма част водят до обособяването и формирането на днешната етническа карта на Унгария. Разбира се, географското положение на страната също е фактор, който предпоставя наличието на определени народности, населяващи тази мултикултурна държава. У

Категория на документа: Документи по
Тема № 1 Продукт.Политика за развитие на продукта Продуктът е всяко благо резултат на човешкия труд със свойства насочени за задоволяване на определени нужди.Основни моменти са: Продуктът е резултат от човешката дейност.Той може да бъде стока или услуга. - Има свойства, качества при производството на продукта заложени още при самото производство. - Задоволяват нужди и потребности / човешки слабости - суета и страх / Продуктът е всяко нещо, което потребителя получава в размяната.То е съвкупност

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ" КУРСОВА РАБОТА по дисциплина: "Библиотечно обслужване" Изготвил: Проверил: Ана Стояновa Доц. д-р Добринка Стойкова Фак. № 5123 Гл. ас. д-р Пламена Златкова Спец. Библиотекознание и Библиография ІІ курс редовна форма / индивидуален план София - 2012 г. Задача 1. Как да привлечем децата в библиотеката? С ъ д ъ р ж а н и е * Увод ...............................

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА по Информационни технологии в бизнеса и администрацията Изготвил: Миглена Маринова Игнатова-Желязкова Специалност: ИИТ Фак. №1250136124 Увод Информационните технологии през последните няколко години навлязоха много активно във всички сектори и отрасли. В днешно време е немислимо един бизнес да се развива без информационните технологии. Те са както разход за бизнеса, но й спомагат по-доброто и по-бързото развиване на бизнеса. Световните търговски компании продължават разширяванет

Категория на документа: Документи по
 Отчитане ликвидацията на съоръжения Курсова работа по дисциплината "Счетоводен софтуер" Обща характеристика на обекта на отчитане и счетоводни сметки. Ликвидацията на ДМА е процес, при който настъпва морално и физическо износване на актива. Тя е съпроводена с извършването на разходи като събаряне, разглобяване и други, в резултат на което могат да се получат годни за по-нататъшна употреба материали, резервни части и други. Документите, които се издават при ликвидацията са Заповед за бракуване,

Яндекс.Метрика
92 92 100 100