Карта 70


Категория на документа: Документи по
ТРУДОВО ПРАВО 1 Предмет и система на ТП – като правен отрасъл и като наука. Функции на ТП Предмет на ТП – ТП е нов правен отрасъл. До началото на 19в. е част от ГП и неговата уредба е била следствие на римското разбиране за тези отношения, които възникват при отдаване на работната сила. Римското право е познавало 2 вида договора за наем: на вещи и на труд. Следователно обществените отношения (ОО), които са били използвани от правото са ползвали тези 2 вида договори. С развитието на индустриалнит

Категория на документа: Документи по
СВИТЪК ЛЕКЦИИ по учебна дисциплина „Терминология на сигурността и отбраната” включена в учебни планове № 1-1-07 и 1-1-09 за курсанти и № 1-60-07 „р” за студенти редовно обучение, първи курс, втори семестър на специалност: „Национална и регионална сигурност” Образователно-квалификационна степен: „бакалавър” Разработил:О.р. полк. ПАВЛОВ, Н. П., доц., д-р Т.1. „ТЕРМИНОЛОГИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ” Занятие 1.1. „Термини и определения от теоретичните основи на националната сигурност” Учебни въпрос

Категория на документа: Документи по
наказателноправни науки І. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (обща част) 1. Действие на наказателноправните норми по време и място Под действие на наказателно правните норми се разбира възможността за тяхното прилагане, когато това е необходимо. В НП юридическия факт, който поражда наказателното правоотношение е извършеното престъпление. С възникването на този факт възникват и въпросите за пределите на наказателноправните норми, които уреждат тези правоотношения. Пределите на действие на б

Категория на документа: Документи по
НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ НАУКИ Държавен изпит Въпрос № 1 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НП. Предмет, метод и система на наказателната наука НП е един от отраслите на действащото право. То е система от правни норми, регулиращи обществените отношения с оглед застита и развитие на обществото в нашата страна. БНП представлява система от правни норми, установени от нашата държава като специфично средство в борбата за предотвраряване , ограничаване и леквидиране на престъпленията посредством предвиждане и налагане

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ Проблематиката за устойчивото развитие (УР) е сравнително нова научна област. То има интердисциплинарен характер, синтезирайки четири, относително самостоятелни измерения: икономическо, социално, институционално и екологично. Категорията “устойчиво развитие” получи по-широка публичност след Конференцията на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро през 1992 г. На тази среща на високо равнище бе лансирано разбирането, че поддър

Категория на документа: Документи по
Съвременна българска история (1) България в политиката на СССР през ІІ СВ. Въпросът за външнополитическата ориентация на България противопоставя Българската работническа партия БРП - идеологически обвързана със СССР, на традиционните политически сили с пробританска и профренска ориентация (демократи, земеделци, социалдемократи, радикали и др.) От началото на войната до лятото на 1940 Балканите са регион, където пряко се сблъскват интересите на Англия и СССР. Съветските намерения - важно място в

Категория на документа: Документи по
Въпрос 6. Наказателният процес като дейност. Дефиниция – наказателният процес е дейност на държавни органи и на граждани (1), която има строго специфичен предмет и която дейност се развива и осъществява по правилата на НПК. Обяснение на първия белег от дефиницията: държавни органи в наказателния процес: 1. Съд: 1.1. Държавен орган, който ръководи и решава наказателния процес в неговата съдебна фаза. Той носи цялата отговорност за решаването. 1.2. Извършва своята дейност при пълно проявление на

Категория на документа: Документи по
А. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО 1.НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО Тема № 1: НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И НАКАЗАТЕЛНООТГОВОРНИ ЛИЦА. ВМЕНЯЕМОСТ И НЕВМЕНЯЕМОСТ. І. Наказателноотговорни лица. 1. Наказателна отговорност и възраст. Наказателна отговорност епсъвкупността от правоотношения между държавата и престъпника, породени от извършеното престъпление, чието съдържание са правата и задълженията, които възникват за тях във връзка с осъждане на извършителя на престъплението, с изпълнението на нал

Категория на документа: Документи по
НОВЕ - забравената столица на готите Великото преселение на народите внася поврат в развитието на античния свят. За няколко века картата на Европа се променя из основи, появяват се и изчезват многобройни племена и народи. Един от тези народи е готският. В продължение на десетилетия Нове е център на готските федерати в римската империя. Като основен граничен пункт на империята на североизток, Нове е свидетел на Великото преселение на народите и на сблъсъците между немските племена, скитските наро

Категория на документа: Документи по
ОСНОВИ НА ПРАВОТО ТЕРМИНИ ВСУ “Черноризец Храбър” Университетско издателство 2002 “Основи на правото” е предназначено за студентите, които изучават тази или други сродни учебни дисциплини във висшите училища, и за всички, които проявяват интерес към правото. Включени са понятия от отделни отрасли на правото, съобразени с учебните програми. В края на изложението е приложен азбучен указател на пред-ставените правни термини. Изданието е съставено от преподаватели във Варненския свободен университет

Категория на документа: Документи по
 Гражданскоправни науки Част ІІІ Държавни изпити 2008 год. Съдържание: 59. Основни начала на гражданския процес. Същност, видове, система. Диспозитивно, състезателно и служебно начало. Проявление на основните начала в различните производства и отделни техни фази…………………………………………….…………..4 60. Страни в исковото производство – понятие и видове. Процесуална правоспособност и дееспособност. Процесуална легитимация. Процесуално представителство …………………………………………………..…………………………….……..……15 61. Иск и право

Категория на документа: Документи по
ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО – ОБЩА ЧАСТ Облигационни отношения Когато кажем “правно отношение”, ние имаме пред вид една правна връзка. Когато кажем “облигационно отношение”, разбираме един определен вид правна връзка. Облигационното отношение е вид правно отношение. Облигационното отношение е правна връзка между две страни, на основата на която едната от тях, наречена кредитор, има право да иска от другата, наречена длъжник, една определена престация, или един резултат. Но това е идеалният вариант на обл

Категория на документа: Документи по
ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ с някои ПРЕМЪЛЧАВАНИ ДОСЕГА ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ МАТЕРИАЛЪТ НА КНИГАТА Е ИЗ СТЕНОГРАМИ НА ПУБЛИЧНИ БЕСЕДИ, ИЗНАСЯНИ ОТ ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ ЕТНИЧЕСКИ СЪСТАВКИ ПРИ ОБРАЗУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ Съвременните археологически данни показват, че първите земеделско-скотовъдни общини са били установени в Месопотамия още в IX хилядолетие пр.Хр. Именно от тази далечна прародина на заседналото обработване на земята неолитът е започнал да се развива и разпространява

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1 Първа глава СЪЩНОСТ, ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОГРАФИЯТА НА ТУРИЗМА 1.1. Същност на науката “География на туризма”. Всяка една наука се създава и съществува, за да отговори на конкретноисторическите потребности на обществото. Така с разрастването на туристическите пътувания в края на XIX и началото на XX век се налага да започне изучаването на ресурсите и условията, които ги благоприятстват, и то предимно в Алпите, Средиземноморското крайбрежие на Фран

Категория на документа: Документи по
К. Г. ЮНГ АРХЕТИПОВЕТЕ И КОЛЕКТИВНОТО НЕСЪЗНАВАНО СЪДЪРЖАНИЕ Предговор I. За архетиповете на колективното несъзнавано II. Понятието за колективно несъзнавано а) Определение б) Значение на колективното несъзнавано за психологията в) Метод за доказване г) Един пример III. За архетипа с особено внимание върху понятието -анима" IV. Психологически аспекти на архетипа на майката 1. Върху понятието за архетипа 1. Архетипът на майката 3. Майчиният комплекс А. Майчиният комплекс при сина Б. Майчиният ком

Категория на документа: Документи по
Х Р И С Т И Я Н С К А Ф И Л О С О Ф И Я У В О Д Н И В Ъ П Р О С И І. ФИЛОСОФИЯТА КАТО ОСНОВНА НАУКА ЗА СВЕТА КАТО ЦЯЛО Предмет и определение. Думата „философия” произлиза от двете гръцки думи “philein”,„phileo”/обичам,стремя се към нещо/и „sophia”/мъдрост/, което се превежда като „обичам, стремя се към истината, мъдростта, знанието”. Терминът е отнесъл към самия себе си за първи път древногръцкият мислител и учен Питагор и влиза по-късно в постоянна употреба от сократическата школа.Хераклит Ефес

Категория на документа: Документи по
Въпрос № 1 Конституционализмът – възникване и същност. Сравнително правен преглед на Конституциите от 1879г., 1947г. и 1971г. Основни начала на конституцията на Република България от 1991г. I.Конституционализъм – възникване и същност. Конституционализмът е историческо достижение, чието предназначение е да създаде устойчив правен ред за демократично управление на обществото, за хуманни отношения, които да поставят човека на най-високото стъпало в обществената ценностна система. Първичните белези

Категория на документа: Документи по
1. Същност и характеристика на управлението: Управлението или мениджмънта е универсален процес. За управление мо­же да се говори както в живата природа, т.е биологическите системи, така и в неживата - техническите системи. Говори се за управление на обществото или на социалните системи, което касае както предприятието или организацията, трудовия колектив, така и управлението на общината или областта, също и държавата. Управлението като човешка дейност е-известно от дълбока древност. В то­зи връз

Категория на документа: Документи по
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Стр. 1. ПРЕДГОВОР 4 2. УВОД 5 3. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА (Ж. ТЕРЗИЕВ) 7 4. МЕКА И ТВЪРДА ПШЕНИЦА (Ж. ТЕРЗИЕВ, ИВ. ЯНЧЕВ, Т. КОЛЕВ) 14 5. РЪЖ (Ж. ТЕРЗИЕВ) 35 6. ТРИТИКАЛЕ (Ж. ТЕРЗИЕВ) 40 7. ЕЧЕМИК (Ж. ТЕРЗИЕВ) 45 8. ОВЕС (Т. ГЕОРГИЕВА) 54 9. ЦАРЕВИЦА (Ж. ТЕРЗИЕВ, ИВ. ЯНЧЕВ) 66 10. СОРГО (Ж. ТЕРЗИЕВ, ИВ. ЯНЧЕВ) 87 11. ОРИЗ (Ж. ТЕРЗИЕВ, ИВ. ЯНЧЕВ) 95 12. ПРОСО (Ж. ТЕРЗИЕВ) 105 13. ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА (Б. ЯНКОВ) 110 14. ФАСУЛ (Б. ЯНКОВ,

Категория на документа: Документи по
1. Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО І. 1. Определение за наказателното право - То може да бъде определено като система от правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от из­вършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност от извършителите на престъпле­нията.

Категория на документа: Документи по
С е р и я УЧЕБНИК НОВОГО ВЕКА А. А. РЕАН Н. В. БОРДОВСКАЯ С. И. РОЗУМ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА Учебник для вузов Допущено учебно-методическим объединением вузов России по педагогическому образованию Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений питер Москва • Санкт-Петербург • Нижний Новгород • Воронеж Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара Киев • Харьков • Минск 2002 Артур Александрович Реан Нина Вален

Категория на документа: Документи по
УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ Р.С. НЕМОВ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности «Психология» Москва 1999 Рецензенты: академик РАО, декан факультета психологии МГУ, профессор ЕА. Климов; доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ А.И. Подольский; доктор психологических наук, зав. кафедрой специальной психологии Комсомол

Категория на документа: Документи по
Основни понятия за ОС Тема 1 - Програмен принцип на управление на КС фиг. 1 – Графично представяне на програмния принцип на управление на КС - Обяснение на фиг.1 - Началната стойност на брояча на командите е адреса на първата команда, която трябва да бъде изпълнена. Командата, която ще се извършва, отива в регистъра на командите. След като се дешифрира, тя бива пратена на АЛУто (Аритметико – Логическо Устройство), което трябва да намери в данните Адрес 1 и Адрес 2, зададени от регистъра, и да из

Категория на документа: Документи по
Въпроси за държавния изпит по наказателноправни науки І 1.Обща характеристика на наказателното право.Предмет,метод и система на наказателственоправнота наука. Наказателно право - с-ма от ПН, регулиращи обществените отношения, породени от извършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество, и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност от съответните извършители на престъпления. Особености на НП: 1.НП е санкционно право, коет

Категория на документа: Документи по
Тема 1: Произход на парите. Форми на размяната и концепции за произхода на парите. Еволюционни форми на парите. Дефиниране на съвременните пари. Парични агрегати и измерване на паричната маса. Парите са неотменим елемент на развитото пазарно стопанство. Те опосредстват сложните, преплитащи се производствени и пазарни връзки, движението на огромни стокови маси и парични капитали и стопанисват развитието на производствените сили. I. Форми на размяната 1. Натурална (бартерна) размяна. Тя е първият

Категория на документа: Документи по
1. Понятие за ТП. ТП в правната система. Отграничение на ТП от сродни правни отрасли. 1. Понятие за ТП. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правото – още Улпиан е казал: “Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum – quod ad singulorum utilitatem”. 2) Днес обаче за решаващ критерий се приема методът за правно регулиране

Категория на документа: Документи по
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ 1. Същност и особености на географското положение. Географското положение изразява пространственото отношение на България спрямо други географски обекти /страни, региони, морета, протоци, големи реки и др./ с важно стопанско значение. Географското положение е системна категория и се състои от взаимосвързани и взаимозависими елементи /подкатегории/. Едни от подкатегориите се променят /икономогеографско и политикогеографското положение/, а други са относи

Категория на документа: Документи по
1.Законосъобразно и незаконосъобразно развитие на гражд.ПО. Форми на незаконосъобразно развитие. 1. Гражданският процес (ГП) е призван да възстанови законосъобразното развитие на материалните правоотношения. Затова е необходимо да се познава законосъобразното развитие на материалните правоотношения и след това да се види незаконосъобразното им развитие. 1.1. Законосъобразно развитие на материалните правоотношения. Те възникват и се осъществяват спонтанно - когато се развиват законосъобразно, те

Категория на документа: Документи по
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС. №71. Гражданския процес като защитна санкция, като производство и правоотношение. Обсег и система на гражданския процес. § 3. ГРАЖДАНСКИЯТ ПРОЦЕС КАТО ЗАЩИТА И САНКЦИЯ I. Най-успешно гражданският процес (ГП) би се противопоставил на правонарушението, ако е в състояние да даде на правоимащия това, което би получил при законосъобразно развитие на правоотношението, като същевременно лиши правонарушителя от целената с правонарушението противозаконна облага. Затова гражданският про

Категория на документа: Документи по
Тема 1: Пазар и пазарен механизъм. Възникване, икономическа характеристика и класифкация на пазарите. Обхват, елементи и функции на пазара. Пазарен механизъм, пазарен потенциал, пазарна конюнктура. Пазар и търговия I. Исторически пазарните отношения са възникнали с появата на стоковото производство и са се развили особено силно, когато в стоковия обмен е започнало активното използване на парите. Постепенно общественото разделение на труда и специализацията на производството излизат извън национа

Категория на документа: Документи по
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ОБЩА ЧАСТ ВЪПРОС 1: ЗАКОНЪТ КАТО ИЗТОЧНИК НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ 3 Въпрос 2: Видове и структура на наказателноправните норми 8 ВЪПРОС 3: ТЪЛКУВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИИ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН 13 ВЪПРОС 4: ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ ПО ВРЕМЕ 16 ВЪПРОС 5: ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ ПО МЯСТО 21 ВЪПРОС 6: СУБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО 27 ВЪПРОС 7: ВМЕНЯЕМОСТ И НЕВМЕНЯЕМОСТ 33 ВЪПРОС 8: МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ. 39 ВЪПРОС 9: ОБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО 45 ВЪПРОС 10:

Категория на документа: Документи по
1.Понятие за Гражданско право. Система на Гражданското право.Предмет и система на общата част.        Терминът “гражданско право” води началото си от Римското право и е буквален превод на ius civile. Още в Римското право се е очертала онази нормативна съвкупност, която днес наричаме частно право.    Исторически съвременното континентално право произхожда от Римското право. Това, което е допринесло последното да оцелее в продължение на столетия и да залегне в основата на модерните правни системи

Категория на документа: Документи по
1. Гражданският процес като защита и санкция. Първа теория – гражданският процес като защита-санкция e правонарушението. Ако гражданскоправните правоотношения се развиват правилно няма да има нужда от граждански процес. Той изниква като необходимост при неправомерно частно правоотношение. Това правоотношение има три проявни форми: Правният спор – външно проявено противоречие между правните твърдения на насрещните субекти на материалното правоотношение. Неизпълнение на изискуемо задължение – може

Категория на документа: Документи по
I ВЪПРОС №1 ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО Съществуват две области в правната наука - публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право, търговско право и трудово право. Основен отрасъл е ГП. От него се отделят търговското и трудовото право. Законодателно са очертани предметите на ТП и на трудовото право, всичко останало отива за ГП. 1. Гражданско право. Историята на гражданското право се свързва главно с римското право. Принципите на римското право са въ

Категория на документа: Документи по
------------------------ ДЯЛ ПЪРВИ ------------------------------- Въпрос 1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО.Обективно гражданско право Историята на гражданското право се свързва главно с римското право. Терминът гражданско право е превод на латинското наименование “ jus cevile”. Като обективно паво ГП е съвкупност от правни норми , които действат на територията на РБ. и уреждат гражданските отношения. Според едни автори предмет на уреждане от гражданското право са гражданскоправните отн

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ ФАКУЛТЕТ “УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА” Курсов проект На тема: “Съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между пола, образованието и притежаването на личен автомобил?” Съдържание: стр. 1. Цел .......................................................................................3 2. Задачи и изпълнение ..........................................................3 2.1. Дефиниране на съвкупността от единици ......................3 2.2. Избор н

Яндекс.Метрика
92 92 100 100