Карта 8


Категория на документа: Документи по
ХРОНОЛОГИЯ - I част Славянските племена до създаването на Дунавска България І-ІІ в. Славяните обитават областта между Карпатите на юг, Балтийско море на север, река Одер на запад и реките Днестър и Днепър на изток). ІV-VІІ в. Велико преселение на народите. ІV-V в. Предвижване на славяните от прародината им към териториите северно и източно от р. Дунав. V в. краят - началото на VI в. Започват нападенията на славяните и българите на Балканския полуостров. 512 г. Император Анастасий (491-518)постр

Категория на документа: Документи по
Основни характеристики на интериорните пространства За да се опише процеса на интериорният проект и да се осмисли, като упр. система, следва да се разгледат компонентите от който зависи този вид дейност. Системата човек-интериорна среда, следва да се разгледат елементите и по отделно. Архитектурния интериор е реалнос тта в която се проявяват законите на функционирането и дизйн-процеса. Интериорът като повечето системи има някой измерими характеристики, с помоща на който може да се опише състоян

Категория на документа: Документи по
 Пещерите във Виетнам От декади, геолозите знаят, че Виетнам е дом на множество от най-забележителните пещери в света. Много от които все не са изследвани. Националният парк Фонг Нха-Ке Банг -Карстовият ландшафт на национален парк Фонг Нха-Ке Банг (Phong Nha-Ke Bang National Park) е най-старият карстов обект на територията на Азия. Поради интензивната тектонска дейност карстовият пейзаж на парка се отличава с много сложни образувания и геоморфни черти с голямо значение. Тази огромна територия с

Категория на документа: Документи по
Контрол върху инвестициите Характеристики на инвестициите - При инвестициите има изразходване на парични средства. Става дума за плащането на всички разходи, необходими за реализация на вложението. - Времева разлика - тя се появява поради това, че от момента на влагане до момента на получаване на р/т изминава време. Времевата разлика поражда несигурност. Колкото по-голяма е врем.разлика, толкова по-голяма е и несигурността. - Те са рискова дейност - рискът при тях е вероятността от сбъдване на

Категория на документа: Документи по
Учебна дисциплина: Основи на управлението Дисциплина: Основи на управлението Преподавател: доц. д-р Ангел Порязов Вид на учебното пособие: печатан учебник Заглавие на учебното пособие: Основи на управлението Автори: Ангел Порязов, Велислава Николаева, Павлина Ямукова Тема № 1 Същност и основни понятия на теорията на системите. Класификация на системите. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Същност на системите, ролята и значението на системния подход в управлението; 2. Основни понятия, описващи основните свойства на

Категория на документа: Документи по
,,ВСУ"Черноризец Храбър На тема: Техники за транспорт и евакуация на пострадали Изготвила: Юридически факултет Фак № Първа помощ е прилагането на мерки за непосредственото поддържане на живота на хора с травми и заболявания до момента в които им бъде оказана професионална медицинска помощ.Състои се от поредица прости,но понякога животоспасяващи ,медицински техники които могат да се извършат с минимално оборудване и от хора които във случая са без специално медицинско образувание.Най често първа

Категория на документа: Документи по
ПИТЪР ДРАКЪР - Биография Най-великият теоретик на мениджмънта, починал е на 11.11.2005 г. На 95 годишна възраст. Той почива в дома си в Клермънт, щата Калифорния. Той е признат за създател на теорията на организацията и управлението. Написал е 39 книги и над 100 статии. Има множество преведени книги на български език. Като например "Новите реалности", "Практика на мениджмънта" , "Ефективният ръководител" и много други. Той е възможно най-известният автор по мениджмънт на нашето време. Почитан е

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ КУРСОВА РАБОТА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ ТЕМА: Социален маркетинг Изготвил: Проверил: Бургас 2013 В наши дни интернет маркетингът е основополагащ, в онлайн пространството , за разрастване на бизнеса. Той е един от най-важните фактори при стратегическото планиране във всяка фирма. Днес, големите търсачки и водещите социални мрежи са тези, които определят основните стандарти, по които е-маркетинга се развива. Интензивните промен

Категория на документа: Документи по
Икономическа психология Гл.ас. И. Кръстев 30.06.2013 г. Конспект 1. Предмет, метод, изследователска област и задачи на икономическата психология. 2. Субект и форми на икономическо поведение. 3. Генезис на икономическата мотивация. 4. Печалба и икономическа мотивация за производствена дейност. 5. Типологични особености на личността, занимаваща се с икономическа дейност. 6. Особености в бизнес поведението при екстраверта и интроверта. 7. Характериологични особености на личността, занимаваща се с

Категория на документа: Документи по
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА "Туристически проект на регион Силистра" По дисциплината "Маркетинг в туризма" ИЗГОТВИЛ: Име: Бакъ Гюрсес Бакъ Спец.: Маркетинг Курс: 3 Група: 19 СВИЩОВ 2013 ОБЛАСТ СИЛИСТРА - КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ 1. Принципи на културната политика Това са най-общите правила, от които се ръководят културните институции на област Силистра и могат да се представят така: · институциите гледат на културната политика като на важен

Категория на документа: Документи по
1Предмет и задачи на лесоустройството-Наред с про-изводството на дървесина не по-малко значение има и въпросът за запазването,обогатяването и по-нататъшното развитие и усъвършенстване на полезните функции на гората:защитни,водохранни,санитарно-хигиенни и др.Те-зи и други цели се уточняват и конкретизират за отделно-то горско стопанство съобразно с природните и икономи-ческите условия,при които то се намира.Това се извърш-ва от лесоустройството с изготвяне на лесоустройствен проект за организаци

Категория на документа: Документи по
 Бизнес план Вила "Стрезов" Изготвили: Вила "Стрезов" Описание Вила Стрезов е елегантна хижа в швейцарски стил, излъчваща уют с обзаведените си с вкус, комфортни стаи в Боровец, България . Тази уникално луксозна планинска вила в България се намира в красивата Рила планина, на по-малко от 200 метра от лифтове, които ви отвеждат до едно от най-добрите места за ски в Европа - най-големия и популярен ски-район в България. Вила "Стрезов" се намира в близост до Боровец със супер изгледи към заснежена

Категория на документа: Документи по
Университет "проф.д-р Асен Златанов" Колеж по туризъм гр.Бургас К у р с о в а р а б о т а Т е м а Балнеолечебен туризъм Условия за развитие на балнеолечебния туризма в гр. Поморие и конкретно в "Гранд Хотел Поморие" изготвил: прверил: Калина Янева гл.ас.Т.Ташева Специалност;ОУХР Фак.N;3327,12група 2012 г. Съдържание 1. Увод 2. Същност,възникване и потребители на балнеолечебния туризъм 3. Активи и проблеми пред балнеолечебния туризъм в България. 4. Условия за развитие на балнеолечебния туризъм в

Категория на документа: Документи по
 Факултет:Икономика на инфраструктурата Реферат На тема: -Мултипликатор на дохода. Акселератор на инвестициите. - Паричен съвет в България София 2012 Мултипликатор на дохода.Акселатор на инвестициите В най-опростения кейнсиански модел не се отчитат монетарните аспекти на икономиката - предлагане на пари, скорост на обръщение и т.н. Допуска се, че цените не се променят и не се отчита влиянието на факторите държава и международна търговия. Поради това съвкупното търсене се състои само от лично по

Категория на документа: Документи по
 ДОКЛАД По: Икономика на здравеопазването Тема: Измерения на кризата в здравния сектор у нас Изготвил: Проверил:Гл.ас.Николай Нинов Съдържание: 1.Въведение; 2.Влиянието на финансовата и икономическата криза, върху здравния сектор в България; 3.Връзка между икономическо развитие и здравето на населението; 4.Годишен реален темп на изменения на БВП в % ; 5.Безработица в края на всеки период , съответно от 2005 го 2009 година в % ; 6.Заключение;Изводи.. 1.Въведение Проблемите , първоначално възникн

Категория на документа: Документи по
 Университет за национално и световно стопанство Център за дистанционно обучение Магистърски програми Курсова работа по Микроикономика Изготвил: Даниела Кръстева Специалност: Счетоводство и контрол І курс - неикономисти., фак. No: 1265401 София,2013 година ЗАДАЧА 1. Фирма "XYZ" произвежда един продукт, продава го на конкурентен пазар и има следните разходи в краткосрочен период: Q тона FC лева VC лева TC лева AFC лева AVC лева ATC лева MC лева TR лева MR лева Profit лева 0 1 300 100 100 2 75 3

Категория на документа: Документи по
 Нормативна база на счетоводството 1. Закон за счетоводството - ограничен е по охват и често препраща към СС 2. Счетоводни стандарти - Междунаредни Старнадрти за Финансови отчети - Всички предприятия в страната прилагат МСС с изключение на малките и средни предприятия. Те могат да прилагат и НСС и за тях не са задължителни МСС. 3. НСФОМСП - малките и средните предприятия избират между НСС и МСС. Но веднъж приложили МСС нямат право да се откажат от тях. 4. СС - Национални за Бюджетните предприят

Категория на документа: Документи по
 ІІІ. ПЕРСПЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСОВИ ДАННИ 1. Цели на фирмата I. Кадрови цели - те са свързани с наемането, развитието на персонала на фирмата, както и с контролирането на текучеството. 1) С цел подобряване организацията на работа да се преструктурират съществуващите служби и отдели. 2) Броя на персонала да се преведе в съответствие с реалните потребности на фирмата. 3) Административните длъжности да се обединят и ограничат до минимално необходимите. 4) Правилен подбор и постоянна грижа за

Категория на документа: Документи по
 ФАКУЛТЕТ "ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА" СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" КУРСОВА ЗАДАЧА ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА НА ТЕМА Маркетинг на Русия като продукт на туроператорската дейност Изготвил: Научен ръководител: Илияна Гаджалова Докторант М. Мишева Фак. № 105249 Група 1613, поток 162 София, 2012 г. Съдържание 1. Въведение 3 2. Описание на продукта 3 3. Анализ на специфичната среда 4 3.1. Анализ на потенциалните клинети........................................................

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Катедра: "КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО" АНАЛИЗ На тема: Характеристика на морала, бита, манталитета и народопсихологията на балканските народи през погледа на чуждите пътешественици СОФИЯ 2012 г. Пътешествениците,които са преминали през земите ни са много.Всички те ни поднасят своите впечатления и детайлизирано ни представят морала,бита и манталитета на балканските народи.Подробностите с които ни запознават убеждават колко тежък

Категория на документа: Документи по
 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ КАТЕДРА "ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА" ДИСЦИПЛИНА "МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ К У Р С О В П Р О Е К Т ТЕМА: Изчисляване на винтов крик Изготвил: Проверил:...................... Драган Драгнев / ас.инж. Пламен Дянков/ Фак.№ 127006116 ИЛ, IӀ-ви курс Шумен 2013г. Предназначение: Винтогаечната предавка служи за преобразуване на въртеливото движение в постъпателно, като гайката и винтът могат да извършват или едното от тези движения или

Категория на документа: Документи по
 Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград Правно-исторически факултет Катедра "Връзки с обществеността" КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА "Структура на съвременното масовокомуникационно общество" СТУДЕНТ: ФАК.No Специалност: Връзки с обществеността Курс:Първи Форма на обучение:Редовна Дисциплина:Теория на масовaта комуникация Преподавател: Дата на предаване:08.05. 2013г. Благоевград Още преди повече от 100 години като резултат от едно от първите емпиричн изследвания на тази тема е установено,че"

Категория на документа: Документи по
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" КАТЕДРА "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА" КУРСОВА РАБОТА Кинезитерапия след фрактура на шииката на бедрената кост Разработил: Михайл Станкулов, ф. № 28126 Комисия по ЗКР Научен ръководител: ..................... оценка ................ (гл.ас.Л. Саздова, доктор) 1. ............................... 2. ............................... дата ............ София, 2012 съдържание Увод I. Литературен обзор 1. Анатомични особености...........................

Категория на документа: Документи по
 Анализ на сметка "печалби и загуби от текущата година"123. В предприятието през годината се формира финансов резултат от различни източници и с нееднаква икономическа същност - печалба или загуба. Когато финансовият резултат е положителен , тя се осчетоводява със следната статия Д 701 (приходи от продажба на продукция ) и К 123 . Когато финансовият резултат е отрицателен Д 123 К 701 . В предприятието осчетоводените по сметка 123 източници на финансов резултат се образуват в крайна сметка съотв

Категория на документа: Документи по
 Увод Данъкът е законосъобразно, задължително, безвъзмездно, принудително плащане на физическите и юридическите лица в полза на фиска на държавата. От икономическа гледна точка данъка е част от доходите на физически и юридически лица, които безвъзмездно се изземват и предоставят в разположение на държавата. Според Г.Жез "Данъкът е парична удръжка, събирана от собствениците по пътя на властта с окончателен и непротиворечив характер". За Ж. Лафие и М. Валие "Данъците са една удръжка предназначена

Категория на документа: Документи по
Тeмa 1. Търговско прaво - опрeдeлeниe и систeмa. Търговското прaво можe дa сe опрeдeли кaто прaвeeн отрaсъл, чийто норми урeждaт отношeниятa които сe порaждaт в търговиятa. Търговско прaво: систeмa от прaвни норми, които урeждaт прaвното положeниe нa търговцитe, търговскитe сдeлки и търговскaтa нeсъстоятeлност. Прeдмeт нa прaвото сa винaги общeствeнитe отношeния, които то рeглaмeнтирa. Търговското прaво включвa няколко подрaздeлa: - прaвнa урeдбa нa търговцитe; - търговски сдeлки; - въпроси зa

Категория на документа: Документи по
Етнически политики на Унгария Още от създаването на унгарската държава на нейна територия са съжителствали няколко национални общности. Този факт, както и масовият миграционен процес по време на Османската окупация, организираното преселване на хора, до голяма част водят до обособяването и формирането на днешната етническа карта на Унгария. Разбира се, географското положение на страната също е фактор, който предпоставя наличието на определени народности, населяващи тази мултикултурна държава. У

Категория на документа: Документи по
Тема № 1 Продукт.Политика за развитие на продукта Продуктът е всяко благо резултат на човешкия труд със свойства насочени за задоволяване на определени нужди.Основни моменти са: Продуктът е резултат от човешката дейност.Той може да бъде стока или услуга. - Има свойства, качества при производството на продукта заложени още при самото производство. - Задоволяват нужди и потребности / човешки слабости - суета и страх / Продуктът е всяко нещо, което потребителя получава в размяната.То е съвкупност

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ" КУРСОВА РАБОТА по дисциплина: "Библиотечно обслужване" Изготвил: Проверил: Ана Стояновa Доц. д-р Добринка Стойкова Фак. № 5123 Гл. ас. д-р Пламена Златкова Спец. Библиотекознание и Библиография ІІ курс редовна форма / индивидуален план София - 2012 г. Задача 1. Как да привлечем децата в библиотеката? С ъ д ъ р ж а н и е * Увод ...............................

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА по Информационни технологии в бизнеса и администрацията Изготвил: Миглена Маринова Игнатова-Желязкова Специалност: ИИТ Фак. №1250136124 Увод Информационните технологии през последните няколко години навлязоха много активно във всички сектори и отрасли. В днешно време е немислимо един бизнес да се развива без информационните технологии. Те са както разход за бизнеса, но й спомагат по-доброто и по-бързото развиване на бизнеса. Световните търговски компании продължават разширяванет

Категория на документа: Документи по
 Отчитане ликвидацията на съоръжения Курсова работа по дисциплината "Счетоводен софтуер" Обща характеристика на обекта на отчитане и счетоводни сметки. Ликвидацията на ДМА е процес, при който настъпва морално и физическо износване на актива. Тя е съпроводена с извършването на разходи като събаряне, разглобяване и други, в резултат на което могат да се получат годни за по-нататъшна употреба материали, резервни части и други. Документите, които се издават при ликвидацията са Заповед за бракуване,

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа По Наказателно процесуално право Тема47:Производство пред въззивна инстранция за проверка на определенията. Частни жалби и частни протести. Изготвил: Теодора Д. Добрева Програма: Право Курс V, Фак. №: 48597 Определянията са най-многобройните процесуални актове, които постановяват първоинсътанционните съдилища. Съобразно това, процесуалният режим за тяхното атакуване и предизвикаване на въззивна проверка е разнообразен. (чл.341 НПК) А) Определянията и разпорежданията, с които се

Категория на документа: Документи по
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Исторически факултет София 1504, бул. Цар Освободител 15 Курсова работа на тема: Сравнителен анализ на учебното съдържание в алтернативните учебници по История и цивилизация за 7 клас на тема: "Как е представена културата на Древна Елада в учебниците по История и цивилизация за 7 клас" Ръководител: доц. д-р Кр. Табакова Изготвил: Мария Вутова Спец. История и география ІV -ти курс №9213 София 2010 Съдържание: Увод ......................................

Категория на документа: Документи по
ВИСШЕ ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ СПЕЦИАЛНОСТ "МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАТИКА В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ" КУРСОВА РАБОТА По учебната дисциплина "ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО" Тема : Разработка на бизнес процедури за реализация на дейности, възложени на търговски представител Изготвил : Задал : ....................... Доц. д-р Добромир Маламов Фак. № ........, МИТП II курс , ......... Група СОФИЯ 2010 г. Съдържание 1. Увод...............................................................

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ" КУРСОВА РАБОТА по дисциплина: "Стандартизация в библиотечната дейност" Изготвил: Проверил: Ана Стоянова Проф. д-р С. Гълъбова Фак. № 5123 Спец. Библиотекознание и Библиография ІІІ курс, редовна форма / индивидуален план София - 2013 г. С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е * Стандартизация .......................................................................................

Категория на документа: Документи по
 Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А на тема: АНАЛИЗ НА БАЛАНСА И НА ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД" ЗА 2008 ГОДИНА С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Увод 1 1. Застраховане и финансово-счетоводен анализ 1.1 Същност и особености на застраховането като дейност 4 1.2 Информация за Застрахователно акционерно дружество "Булстрад" 13 1.3 Същност, роля, задачи, функции, методи и видове финансово-счетоводен анализ 19 2. Анализ на отчета за доходите на ЗАД "Булстрад" за 2008 година 2.1 С

Категория на документа: Документи по
 НАП 1. Описание на НАП Закон за НАП урежда статута на Агенцията. Агенцията е ЮЛ на бюджетна издръжка със седалище София. Агенцията е специализиран орган към министъра на финансите. За установяване,обезпечаване и събиране на публични вземания(Публични държавни вземания и Частни държавни вземания (ДОПК)). Агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения. В агенцията работят държавни служители и служители назначени по трудово отношение. Всички данъкоплатци и осигурител

Категория на документа: Документи по
 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО КАТЕДРА: КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КУРСОВА ЗАДАЧА ПО ДИСЦИПЛИНАТА: "КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ" ТЕМА: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВИСОКОЧЕСТОТЕН LC-ФИЛТЪР Студент : АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ЯКИМОВ Специалност:КТТ , курс : 3 , група : 1а,фак.№21012114 Проверил: / д-р Ивелина Балабанова / Високочестотните филтри (ВЧФ) пропускат сигнали с честоти от граничната честота до безкрайност и спират останалите. Фиг. 1. Основни звена на високочестотни К-филтри Високочестотните К-филтри

Категория на документа: Документи по
58. Анатомия на икономическото стабилизиране при неизменни цени. Стабилизирането на икон. чрез бюджет.инструменти при фиксирани цени може да се осъществи както чрез политиката на доходите, така и чрез променливо инвестиране. При хипотетично фин.равнище в опред периоди доминират предложенията ,че повишаването на търсенето ще увеличи производството и заетостта и че неговото понижаване ще доведе до техния спад.Но основен проблем в действителност на политиката на ефективното търсене остава инфлация

Категория на документа: Документи по
Тракийски университет гр.Стара Загора Медицински факултет РЕФЕРАТ Тема: "Психо-социални контакти с болното дете и близките му" Изготвила:Анна Владимирова Факултетен номер №628 Медицинска сестра Първи курс Проверяващ:д-р Албена Андонова Болката при децата създава негативни рефлекси.Отразява се тежко върху психиката и поведението на детето,което води до затруднение в лечебния план.Освен на детето,се отразява и на родителите.Всяка една промяна породена от диагнозата,престоя в болницата,раздялата с

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНА: "Управление на хотелиерството" ТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ НА ФРОНТ ОФИС И ХОТЕЛСКО ДОМАКИНСТВО ИЗГОТВИЛ: БРИГИТА БОЖИДАРОВА МОМЧЕВА СТУДЕНТКА ОТ ВСУ"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", ІІІ КУРС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ: Бизнесадминистрация в туризма , ФАКТУЛТЕТЕН НОМЕР - 22332031 СОФИЯ 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Описание на фронт офиса и хотелското домакинство - кратко описание на хотела, от които са част - местоположение, категоризация, вид хотелиерското заведение; персонал, квалификация

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТA ДИСЦИПЛИНА АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА АГРОБИЗНЕСА ТЕМА АГРОБИЗНЕС В ЛОЗАРСТВОТО Прoверил доц. д-р М. Суванджиев Разработил Валентина Стоянова АИ фак 0195123 ВУАРР-ВеликоТърново 1.УВОД Целта на настоящата курсова работа е разработване на план за създаване на лозов масив. Виното е традиционна българска напитка и въпреки поскъпването на живота българинът трудно би се отказал от нея. Това е една от причините за решението да се стартира агробизнес в сферата на лозарството. Силни страни за

Категория на документа: Документи по
ОТНОШЕНИЕ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО КЪМ ТЕКУЩАТА КРИЗА В ГЪРЦИЯ Изготвил: 2010 г. Учудващо или не Франция изрази своята подкрепа към подпомагането на Гърция от страна на Европейския съюз. Някои приемат това като знак за солидарност към страна, изпаднала в трудно положение, но други търсят какво точно се крие зад това действие от страна на френското правителство. За хората, институциите от втората група не е трудно да намерят основателни причини за тази подкрепа. През 2009 г. общият дефицит на с

Категория на документа: Документи по
Профисионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" - София "Свят и Личност" Космополитът - граждани на света СЪДЪРЖАНИЕ Значение................................................................................................. 3 История.................................................................................................. 4 Понятие и смисъл................................................................................ 5 Космополитизъм и глобализация........................

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА Факултет " Управление" Курсова работа по Маркетинг на услугите Тема: Представяне на критична оценка на стандартизацията на обслужване в Макдоналдс- Възприятието на българите за храната в Макдоналдс Съдържание I. Увод II. Изложение 1. Цел на изследването 2. Задачи 3. Предмет на изследването 4. Обект на изследването III. Аналитична част 1. Описание на избрания обект 2. Анализ по показатели IV. Изводи и препоръки V. Приложения I. Увод Настоящият доклад се изработва в

Категория на документа: Документи по
Априлско въстание 1876 година В развитието си през епохата на Възраждането българите се превръщат в модерна нация.Тя обаче е принудена да съществува в условията на беззаконна,анахронична и чужда за тях във всяко отношение Османска империя.Националната идея-идеята за самостоятелност и изграждане на собствена държава,тласка българите към конфликт с османците.Насилническата действитеност го предопределя като въоражено въстание.Наред с останалите балкански народи и бъгарите нямат сили за самостояте

Категория на документа: Документи по
Дихателна недостатъчност I. Идентификация на пациента Име: Ивана Георгиева Стоянова Пенсионер- живее сама Диагноза: Дихателна недостатъчност Придружаващи заболявания- няма II. Анализ на състоянието 1. Субективни данни: От 2 дни пациента се оплаква от кашлица,недостиг на въздух (задух),главоболие,отпадналост, болки в крайниците и болки в гръдния кош. 2.Обективни данни: Жената е на видима възраст,отговатряща на действителността .Пациента разговаря с къси изречения , има тежка хипоксемия- цианоза

Категория на документа: Документи по
ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ И РЕАЛИСТИЧНИ ТРАДИЦИИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА Първите уроци по красота и хармония Пенчо Славейков получава в родната Трявна. Горделивата снага на Балкана, зеленият губер на Павлов лъг, грейналите слънца от тавана на Даскаловата къща, приказките, които увлекателно разказва на многобройната си челяд майката на поета,това са несъмнено най-силните спомени, които намират художествено превъплъщение в творчеството му. И каквито и пхо-сетнешни влияния н

Категория на документа: Документи по
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Исторически факултет Областно-поселищна система на Средновековната българска държава КУРСОВА РАБОТА на тема: Видин - средновековна българска столица (XIII-XIV век) Диляна Иванова Главшина III курс, I-ва група, ф. № 24331 София 2011 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 1. УВОД * Преглед на публикациите за града * Извори 2. Изложение * Видин - форма, транскрипция и етимология на селището * Географско положение на града * Политическата история на града * Стопанска истори

Категория на документа: Документи по
 НOВ БЪЛГAPCКИ УНИВEPCИТEТ "БИЗНEC AДМИНИCТPAЦИЯ" КУPCOВA PAБOТA ПO ''E - Бизнec в opгaнизaциятa'' ТEМA: Защо е необходима система за E-buisnes ? Изгoтвил: Пpoвepил: Ивaйлo Вълкoв дoц. д-p. Мapия Никoлoвa Фaк № : 40801 Куpc: 5 Cпeциaлнocт: Икoнoмика гp. Coфия 2013 В 21-ви век живота на хората се е модернизирал и ежедневието ни е запълнено с електроника. В днешно време електронния бизнес е иновация в развитието на бизнес комуникациите, чрез него се улеснява комуникацията и се повишава нивото на

Категория на документа: Документи по
 Християнизация на балканските народи и взаимоотношенията Изток-Запад Конфликтът между Византия и Римската църква датира от дълго време, а поспепенно прераства в сблъсък между двете големи църковни общности - Източната и Западната. Противоречията се изострят още повече, когато на дневен ред е поставен въпросът за влиянието сред славянските общества в навечерието и по време на тяхното християнизиране. Всичко това води до сблъсък на интереси и постоянни пререкания. Проблемът с християнизацията до

Категория на документа: Документи по
Могъщество на България при цар Иван Асен 2 Управлението на Калоян е убедителен преход от борбата за освобождаване и оцеляване на българите към въстановяване на ролята и влиянието им на европейската политическа сцена.Със силата на оръжието и дипломацията името България престава да бъде само исторически спомен или название на византийските провинции.Мизия,Тракия и Македония в голямата им част са върнати под българска власт и така въстановяват статута си на естествено географско и етническо простр

Категория на документа: Документи по
Раждането на фашизма Рождената дата на световния фашизъм е 23 март 1919г. Тогава Бенито Мусолини създава движение с името "Фашо ди комбатименто". С появата на фаши в големите северно-италиански градове постепенно се изковават и новите думи в италианския език: фашист и фашизъм. Мусолини е отчел промените, внесени в живота на човечеството от Първата световна война, и е извлякъл ценни уроци от своето социалистическо минало. От социалдемократическото движение Мусолини ползва елементи, които включва

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ" Курсова работа Публично - частното партньорство като алтернатива за местно развитие Разработили: Проверил: Варнa Публично-частните партньорства са договорености между лица от държавния и частния сектор за изграждане на обществена инфраструктура и комунални обекти и за предоставяне на свързаните с тях услуги. Характерното за тези партньорства е, че участващите в тях партньори споделят инвестициите, риска и отговорността и възнаграждени

Категория на документа: Документи по
Полъх на песимизма в Англия Индустриалния преврат и проблеми пред Англия Края на 18 и нач. нач на 19в. в Англия "манифактурния стадий на производство за Англия завършва и на негово място идва машинното производство: 1. проблем: "проблемът за парите" Отмяна под натиск на наполеоновите войни на златния стандарт, което води до: - бързо печатане на книжни пари, обезценяване на парите, покачване на златото, нарастващи военни разходи за с-ка на печатането на пари, нарастване на вътрешния кръг 2. проб

Категория на документа: Документи по
Файл от тип запис с последователен достъп 1. Цел и задачи на упражнението Да се проектира и реализира Windows приложение за работа със студенти, използващо файл от тип запис с последователен достъп. Тази цел се постига чрез решаване на следната последователност от задачи: * Изясняване същността на структурни типове данни - записи. * Изясняване методиката на файлове с последователен достъп. * Изясняване на работата с файлове от тип запис в Delphi. * Създаване на интерфейс на приложението. * Разр

Категория на документа: Документи по
Бургаски свободен университет Център по информатика и технически науки Материалознание Реферат на тема: Течни кристали Изготвил: .............. Факултетен № 576457456 Специалност КСТ 1 11.12.2008г. Преподавател:.............. Гр.Бургас /доц. д-р. С.Лецковска/ По физическите си свойства течните кристали заемат междинно положение между течностите и твърдите вещества в кристална форма. Като всяка течност, те заемат формата на съда, в който са поставени и текат подобно на обикновена вискозна течнос

Категория на документа: Документи по
 К У Р С О В А Р А Б О Т А ПО МАНИПУЛАТИВНИ ЕЗИКОВИ СТРАТЕГИИ Темa: "Делово общуване и езикови манипулации" " Делово общуване и езикови манипулации " Три от най-съществените комуникативни форми са общуване, убеждаване и манипулация. Общуването е процес, без който е неминуемо нашето съществуване. Общуваме навсякъде : излизайки сутрин от вкъщи, в училище, на работа, в автобуса. Така осъществяваме връзка с околния свят, обменяме идеи, информация. Реализацията на човек в личен и в професионален пла

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ___________________________________________________________________________ "ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ" Курсова работа по дисциплината Банково счетоводство На тема: Условни активи и пасиви - представяне и оповестяване Изготвили: Проверил: Варна 2012 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Въведение стр.3. 2. МСС 3-Провизии, условни активи и условни пасиви. Характеристика стр.3. 3. Условен актив. стр.3. 3.1 Оповестяване стр.5. 4. Условен пасив. стр.5. 4.1 Оповестяване стр.6. 5. Усло

Категория на документа: Документи по
Икономика на предприятието Лекция 20.02.2013г. Севдалина Христова Икономика на предприятието е основна микроикономическа дисциплина. Обекта на изучаване е предприятието а предмета това са явленията, процесите, закономерностите, тенденциите, особеностите на проявление при изграждане, стартиране, развитие и преструктуриране на предприятието . Предприятието в икономическата система 1. Същност и особености на предприятието. Всяко едно предприятие търси и придобива производствени фактори, след това

Категория на документа: Документи по
 Увод В последния етап на дехидратация тялото се свива, изцеждайки младостта от младите кожата се напуква, очите се оттеглят от орбитите си, а езика се издува и нацепва. Мозъчните клетки се съсухрят и мускулите се схващат. Бъбреците спират да функционират. Кръвното налягане намалява, водейки до хипоболемичен шок придружен от дихателен и сърдечен пристъп, тези комбинирани покушения разрушават химическите и електрическите пътища на тялото докато цялата система пропада към смъртта. Същият е пътят

Категория на документа: Документи по
Функции на складовете В логистиката складовете се разглеждат като система,като място за съхранение на запасите.В складовете се извършват товаро-разтоварни,сортировачни,комплектоващи и други операции. Основни причини за съществуването на складовете са: Намаляване на логистичните разходи Разширяване на териториалния обхват Кординация на изравняването на предлагането и търсенето Осигуряване на максимално задоволяване на търсенето за сметка на разширяване на асортимента Обезпечаването на непрекъсна

Категория на документа: Документи по
вторник, 11 октомври 2011 г. 1. Дисциплината е именована по ЗТСУ (отм.). 2. ТСУ = строително/благоустройствено право. 3. Литература: "Основи на устройството на територията" - доц. Сивков; "Софи-Р", 2008 г. "Устройство на територията" - проф. Вл. Петров; "Сиби", 2004 г. "Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Приложен коментар и нормативни актове" - авторски колектив; "Труд и право", 2007 г. "Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра" - Бакалова и Янк

Категория на документа: Документи по
 Доклад по дисциплината "Персонални финанси" На тема "Персонално финансово планиране - проблеми и решения" Изготвили: Персоналното финансово планиране е философия, която позволява достигане на финансови цели и по този начин реализира индивидуалните потребности и желания. Самият план има различен обхват и съдържание и играе важна роля в управлението, т.к. промените, съпровождащи жизнения цикъл на човека са основни фактори, оказващи константно влияние върху персоналното финансово състояние. Следо

Категория на документа: Документи по
 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Епископ Константин Преславски" Педагогически факултет РЕФЕРАТ НА ТЕМА: "РАЗВИВАЩИ ФУНКЦИИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС" Изготвил: Проверил: Развиващи функции на изобразителната дейност в учебно-възпитателния процес Развитието на психичните процеси, съдействащи за проява на интелектуалните възможности и творческата изобразителна дейност, се определя от спецификата на учебното съдържание и използваната дидактическа технология от професионалната п

Категория на документа: Документи по
 1.КООПЕРАТИВНО ДЕЛО. НОРМАТИВНА УРЕДБА Кооперациите се проявяват като форма на сдружаване на дребни стокопроизводители, които запазват своята обществена и политическа свобода и разкрепостяват техните стопански и творчески инициативи. Като сдружение на физически лица кооперациите имат за цел съвместно осъществяване на някакъв вид дейност променлив брой членове и променлив размер на дяловия капитал.Като стопанска форма кооперациите са стопански предприятия имащи за цел увеличаване на доходите и

Категория на документа: Документи по
Тракийски Университет Медицински Факултет Гр.Стара Загора доклад на : дата : 22.05.2013г. Проверил : 1.Запознаване с пациента име : Иванка Кирилова Михайлова възраст : 57г. гр.Стара Загора Безработна семейно положение - вдовица Диагноза - ФЛЕБОТРОМБОЗА ( заболяване,при което се формира тромб в дълбоката венозна мрежа.Запушването на магистрална вена води до силно забавяне венозния кръвоток и повишаване на налягането във венозната мрежа. ) 2.Класификация на сестринските грижи,които са положени за

Категория на документа: Документи по
Икономически Университет - гр.Варна Център "Магистърско обучение'' Тема: "Одиторска програма за проверка на ДА (ДМА/ДНМА/ДФА) на "НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД - гр. Шумен" Разработил: Проверил: /Мария Йорданова Господинова/ /.................../ Фак. № 116090 СК-СС, 1 група, 6 курс гр.Варна ОДИТОРСКА ПРОГРАМА ПРОВЕРКА НА ДМА и ДНМА Одита се извършва от: Мария Йорданова Господинова Идентификационен номер: Отговорен одитор: Клиент: НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД - гр. Шумен Идентификационен

Категория на документа: Документи по
nZoom Цялостно решение за Вашият бизнес Олга Кирилова Стоянова, Факултетен номер: 1208932013 1. Въведение - nZoom е уеб - базиран софтуер за организиране и управляване на процеси, документи и информация. Ориентиран е към бизнес клиенти и е проектиран и изпълнен изцяло в България, като е съобразен с икономическата ситуация в нашата страна - както като необходима за бизнеса функционалност, така и като бюджети за закупуване, внедряване и поддръжка. nZoom управлява бизнес-процеси. Всеки един процес

Категория на документа: Документи по
Изходна ситуация: Общината в град Козлодуй е подготвила двугодишен проект за развитие на транспорта (01.04.2012г. - 31.03.2014г.). Най-важните обекти в него са: 1. Голям транспортен възел в катината градска част (Козлодуй - Лом- Видин); 2. Две малки зелени зони в близост до центъра (Централен градски парк и малка зелена площадка за отдих за деца и възрастни по ул. "Екзарх Йосиф") Финансирането е осигурено от: -държавна субсидия, -средства по програма PHARE -средства от общински инвестиционен фо

Категория на документа: Документи по
КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ ОСНОВНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ФУНКЦИИ 1) Кардиопулмоналната ресусцитация (КПР) е комплекс от диагностично-терапевтични действия за възстановяване на преустановени основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане, функции на централната нервна система) при пациенти в състояние на клинична смърт. 2) При КПР се осигурява малък, но критично достатъчен ток на кръв към сърцето и мозъка. 3) КПР се започва при: 4) Липса на съзнание: a) Липса на отговор на прости въпроси

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Историята на Роман Цветков София, 2013г. Инженер Роман Цветков е собственик и управител на фирмата "Металик", която е създадена през 2000 г. с малък персонал 10 човека. Първоначално развива дейността си в обособен цех към "Металик" АД - Пазарджик, където започва работа като млад инженер като произвежда за тях компоненти и метални части за металорежещи машини, а също така и колекторни кутии. От общото им сътрудничество произлиза и името на фирмата

Категория на документа: Документи по
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ (1898 - Кукуш, Македония - 1923, София) "Слънчевото дете на българската поезия"(Антон Страшимиров) ХРИСТО ИЗМИРЛИЕВ - истинско име 1913 - след опожаряването на Кукуш по време на Междусъюзническата война семейството се преселва в София и заживява в най - бедния квартал - "Ючбунар" - там Христо вижда ужасяващата мизерия, в която живеят най-бедните жители на града, след което става симпатизант на левите идеи. Записва се в Техническото училище, работи и публикува хумористични твор

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО -гр. София ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: "АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА СЪВРЕМЕНИЯ ЕТАП. MЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ" Разработил: Светла Йорданова Стоянова Научен ръководител:............ фак. № 968163 /доц. к.ик. Начева / Специалност: "Счетоводство и контрол" София 2001г. "АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА СЪВРЕМЕНИЯ ЕТАП. MЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМ

Категория на документа: Документи по
 Катедра: Финанси Курсова работа по Банково счетоводство Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговските банки Изготвил: Десислава Димитрова, 23гр. Ф.№ 3391 Проверил: Ас. Ивайло Маноилов Варна, 2013 г. Съдържание 1. Същност на обичайно присъщите разходи на ТБ. Видове разходи, като обекти на счетоводно отчитане. 2. Структура на обичайно присъщите разходи на търговските банки. 2.1 Вертикална структура на разходите на Първа Инвестиционна Банка АД. 2.2 Хоризонтална структура на раз

Категория на документа: Документи по
РЕФЕРАТ Тема: Производство на натриев хлорид Изготвил: Виолета Ивова Иванова ИМ 31гр. №695 1. История и значение. - Винаги почитани, солниците са разпалвали кървави битки. Нито златото, нито среброто, диамантите или петрола, са имали някога толкова голямо значение за хората, както обикновената сол. За човека тя е необходима както въздуха и водата. Без сол човешкия живот би бил немислим. Необходимата дневна порция е доста скромна на пръв поглед (само 3-5г.), но без нея човешкият живот виси на ко

Категория на документа: Документи по
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Специалност Мениджмънт на социално- педагогическите дейности КУРСОВА РАБОТА По дисциплината "Управление на професионалната кариера" Тема: Същност на понятието "кариера" и теории за развитието на професионалната кариера София 2013г. Колко хора наистина се радват на работата си? Някои се събуждат с мисълта за предизвикателствата, които ще им донесе идващия ден, но има и много други, които с нетърпение броят оставащите дни до края на седмицата.В този с

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа Туристически пазари Изготвил: Проверили: Флорита Христова Проф. Д-р С. Ракаджийска Гр.64; Спец. "Туризъм" Гл. Ас. Тодор Дянков Малта и Кипър са островни държави със силно развит морски ваканционен туризъм. И двете страни са разположени в Средиземно море, което в комбинация с средиземноморския климат благоприятства развитието на рекреативния туризъм в страните. Рецептивните пазари на Малта и Кипър са добре изразени, като тяхната оценка и пазарни позиции ще бъдат сравнени по следн

Категория на документа: Документи по
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ първа лекция - предмет и задачи на библейската археология Според някои изследователи БА е област от библейската наука изучаващаисторическата среда в която възниква библиятаи протичат събитията около нея. Тя борави със свидетелства от археологически и други паметници , целта е да се уточни хронологията на фактите и датите описани в Библията. Според други учени БА е историческа дисциплина дял от археологията ,тя има задача чрез археологическите изследвания да изясни живота в

Категория на документа: Документи по
 Правото е дълбоко хуманитарно явление. В крайна сметка именно човешкият индивид е дълбокото основание на правото, негов критерий и негова цел. Тази същностна органическа връзка меду човека и правото като че ли най-силно в проблематиката на субектитена правото. Именно чрез това качество човекият индивид се конституира като личност в правото. Субектът на правото представлява отделен човешки индивид или определна форма на социална колективност, които въз основа на действащото право могат да бъдат

Категория на документа: Документи по
 ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ: Абортите сред жените в България Абортите сред жените в България 2 Тема: Абортите сред жените в България Теоретична обосновка: Проблемът, за решаването на който ще спомогне това изследване, е високото ниво на прекъснатите бременности в нашата страна през последните години. Резултатите от изследването могат да послужат пред Министерството на здравеопазването, правителствени и неправителствени организации, които се занимават с този проблем. Цел на изследването

Категория на документа: Документи по
Великотърновски университет Св. св. " Кирил и Методий " Историко - юридически факултет РЕФЕРАТ По дисциплина:" Държава и църква в България XIX - XX век" На тема: "Българския Екзарх Йосиф I - един велик българин" Изготвил: Ганка Иванова Мушикова Проверил: Специалност: История III курс, задочно доц. д-р Петко Фак. № 61873 Петков Светското име на екзарх Йосиф I е Лазар Йовчев. Той е роден на 5 май 1840 година в едно от най-будните подбалкански селища - Калофер. От детска възраст бива закърмен във

Категория на документа: Документи по
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА По дисциплина: Международни икономически отношения На тема: Международен валутен фонд ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Ина Сотирова доц. д-р Васил Сивов Фак. 11100321018 Специалност: МO СЪДЪРЖАНИЕ УВОД.........................................................................................3 1. Цели..................................................................................3 2. Основни принципи............................

Категория на документа: Документи по
 Съдържание: 1. Определение за "устойчиво развитие"; 2. Възникване и развитие на идеята за устойчиво развитие; 3. Концепция за устойчиво развитие; 4. Индикатори за устойчиво развитие; 5. Използвана ритература. 1. Устойчиво развитие е развитието, при което се задоволяват потребностите на настоящото, без да се излага на рискове възможността на бъдещите поколения да задоволяват своите собствени потребности. То съдържа в себе си две ключови идеи: * идеята за задоволяване на потребностите и особено

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет - Варна ДОКЛАД ПО Икономическа психология НА ТЕМА Общуване. Невербално общуване Изготвил: Проверил: Христиана Маджарова доц. Т. Парушев ФН: 485, гр. 63, мениджмънт Дата: 17.05.2013г. Гр. Варна Невербално общуване. Езикът на тялото и на жестовете Общуването за хората е начин да се свържат с околните, да обменят инфромация, мисли и идеи, да комуникират. То може да става по много и различни начини, но основните са вербално (словестно) и невербално (несловестно). При верба

Категория на документа: Документи по
Доклад Специалност: Международни икономически отношения ТЕМА: ОРИЗ Дата: 07.01.2013 1. Увод Оризът е ценна, но силно трудоемка зърнена култура. Той е важна земеделска култура, чиито семена са основна храна за големи части от населението на света, най-вече в Азия. Към 2009 година оризът е третата най-произвеждана зърнена култура в света след царевицата и пшеницата. Тъй като значителна част от царевицата не се използва за храна от хората, оризът е най-значимата зърнена култура от гледна точка на

Категория на документа: Документи по
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ ПО ХИМИЯ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СРЕДИ ТЕМА: МИКРОЕЛЕМЕНТИ И СТИМУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА, ВЛИЗАЩИ В ХРАНИТЕЛНИТЕ СРЕДИ. ИНХИБИТОРИ - ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ИЗТОЧНИЦИ И МЕТОДИ ЗА ЕЛИМИНИРАНЕТО ИМ. Изготвила: Магдалена Иванова Бакалова БТ0596 19 гр. Проверил: Гл.ас. Иво Лалов СЪДЪРЖАНИЕ 1.МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ХРАНИТЕЛНИТЕ СРЕДИ. Фиг.1. Микроелементи. Много елементи на минералното хранене са необходими за растежа на всички микроорганизми, обаче за достигане на максимален

Категория на документа: Документи по
1 задача: Обяснение на четири понятия от приложение №1 1.Възобновими ресурси - ресурсите, които се възстановяват естествено или чрез специални дейности и тяхното възобновяване става с темповете на експлоатация им. 2.Трансгранично въздействие - всяко въздействие, предизвикано от дейност на източник, който е разположен в район под юрисдикцията на държава, различна от тази, в която се наблюдава въздействието. 3.Норми за качество на околната среда - специфични изисквания, определени в нормативните

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА ПО ЕТНОЛОГИЯ Изготвил: Милена Великова Лазарова факултетен номер: 121422311015 специалност "Икономика на туризма" ІІ курс гр. Русе ИДЕНТИФИКАЦИЯ. а/ Населено място с. Варненци, общ. Тутракан, обл. Силистра б/ Име и координати на груповият носител на традиционна дейност Ансамбъл за изворен фолклор"ДЕНИЗЛЕРЦИ" при НЧ "Светлина-1904г." с. Варненци, общ. Тутракан, обл. Силистра. в /Периодичност на традиционната дейност . Провежда се веднъж в годината в понеделника- преди " Сирни заг

Категория на документа: Документи по
Как искаме да осъществим обучението по технология и предприемачество 1-4 клас Предприемачество и Инициативност 1 1.Чувството на инициативност и предприемачество се отнася до способността на индивида да превръща Идеите в действия 2. Компетентността включва творчество, новаторство, поеманенарискове, както и способността да се планират и управляват проекти 3. Тя подпомага индивидите да полагат и постигат целите си като им представя възможности чрез по‐специалните знания и умения за обществена или

Категория на документа: Документи по
 Държавна комисия по хазарта Дисциплина: Административно развитие и реформи Държавната комисия по хазарта е държавен орган към министъра на финансите, отговорен за надзора и лицензирането на хазартни обекти на територията на Република България. Държавната комисия се състои от председател и четирима членове, от които най-малко трима са юристи, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години. I. История За първи път хазартът в България е нормативизиран през 1892 г. в действащия тогава За

Категория на документа: Документи по
 Технически университет - Габрово СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 25 октомври 2013 година ДИСКРИМИНАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ЧАСТНИЯ БИЗНЕС И ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Автор Диана Младенова Технически университет-Габрово Катедра "Социални и стопански науки" Научен ръководител: ас. Жанета Цонева Резюме. Актуалността на проблема, свързан с уязвимостта на определени групи от българското общество, техният достъп на работни места в частния и държавния сектор и достойното им и равнопоставено третиране, нараства ощ

Категория на документа: Документи по
Проблемът за историческото начало на Социологията. Огюст Конт и появата на Социологията като позитивна наука Огюст Конт /1798-1857г./ кръстник на Социологията, той я формира като самостоятелна наука. Дюркем прави соц общоприета и достъпна в практиката. Соц се утвърждава в условия на напрежение сред останалите вече съществуващи науки. * Бивш Френски режим по време на революцията: a. Благородници b. Духовенство c. Зараждащата се Буржоазия, тя се бори за по-справедлив порядък, следователно Деклара

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА КУРСОВА РАБОТА По УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО Изготвил: Даниела Карсимирова Велинова Спец. Маркетинг, 4 курс, Фак. № 2669 Проверил: Доц. д-р Денчо Неделчев . Гр.Варна 2.5. Стратегическо управление и непрекъснато подобряване на качеството Същност на стратегията по качество Доскоро качеството винаги е било проблем на същинското производство,в т.ч. на продукта. Днес вече качеството е проблем на цялата фирма, на управлвлението,на снабдяването,на реализацията,на обучени

Категория на документа: Документи по
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Филологически факултет Лингвогеография "Езикова ситуация в Република Южна Африка" Изготвил: Ненко Тончев Вангелов Ф.№ 0903511054 Български език и новогръцки език - IV курс Пловдив, 2013 г. Република Южна Африка, или ЮАР, е държава, разположена в южната част на Африка. Страната има брегова ивица с обща площ от 2798 км, която граничи с Атлантическия и Индийския океан. Съседни страни са Намибия, Ботсуана и Зимбабве на север, Мозамбик и Свазиленд на изток

Категория на документа: Документи по
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Бакалавърска програма Бизнесадминистрация Учебна дисциплина "МИКРОИКОНОМИКА" КУРСОВА РАБОТА Конкуренция и видове конкурентно противопоставяне Разработил: Проверил: проф. З.Гъргаров Фак. № София Януари 2013 г. Увод Конкуренцията е причина много компании да се развият изключително успешно и други да излязат от пазара. Редица учени у нас и по света разглеждат положителните и отрицателните страни на това явление, но реалността е пока

Категория на документа: Документи по
 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Дисциплина: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА Тема: ТАЙНАТА АРМИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА АРМЕНИЯ - АСАЛА Разработил: Проверил:............... ................................... /доц. Ст. Минева/ Фак.№: ..................... Специалност: ЗНС Профил: ЗАБ Съдържание 1.Увод - 1ст. 2.Агоп Агопян - 2ст. 3.Списък на атаки от АСАЛА - 3ст.-5ст. 4.Анализ на дейността - 6ст. 5.Заключение - 7ст. 6.Приложения - 8ст.-9ст. 7.Използвана литература - 10ст. Тайна армия

Категория на документа: Документи по
 1. Предмет, задачи и метод на стокознанието Предмет - са стоките за масово или широко потребление. Известно е че зад развитието на обществото е материалоното производство.В процеса на производство се създават предмети, продукти, вещи, които по предназначение могат да бъдат средства за производство или стоки за потребление. Съгласно определението за стока, тя е предмет или вещ, която сас своите собствени или естествени или изкуствено създадени свойства, удовлетворява човещки потребности от няка

Категория на документа: Документи по
Каква е разликата между великия архитект и не чак толкова великия ? Разликата е различна за всички, по простата причина че красотата и хармонията са пониятия строго индивидуални за всеки човек. Велик е този които сам или с нечия помощ е успял да стигне до сърцата на повече хора, но това не винаги означава че щом е велик той е добър архитект. Затова давам пример с няколко добри и в същото време велики имена за нашето време и едно не чак толкова известно на повечето от нас име. Представените от м

Категория на документа: Документи по
III курс I семестър Клокфиум по ТЗП АПАРАТ НА ВЕНКЕЕВИЧ Апарата е функционално действащ с наклонени равнини(плоскост) и източник на сила са мускулите. Показания: Апарата се прилага за репониране на фрагменти на долната челюст,които са изместени към средната линия-медиалната равнина. Апарата се задържа за горната челюст и чрез наклонени пластмасови плоскос- ти(равнини) репонира долночелюстните костни фрагменти. Апарата се планира и изработва в два варианта: 1.При запазена зъбна редица на горна ч

Яндекс.Метрика
92 92 100 100