Карта 8


Категория на документа: Документи по
 Курсова работа По Наказателно процесуално право Тема47:Производство пред въззивна инстранция за проверка на определенията. Частни жалби и частни протести. Изготвил: Теодора Д. Добрева Програма: Право Курс V, Фак. №: 48597 Определянията са най-многобройните процесуални актове, които постановяват първоинсътанционните съдилища. Съобразно това, процесуалният режим за тяхното атакуване и предизвикаване на въззивна проверка е разнообразен. (чл.341 НПК) А) Определянията и разпорежданията, с които се

Категория на документа: Документи по
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Исторически факултет София 1504, бул. Цар Освободител 15 Курсова работа на тема: Сравнителен анализ на учебното съдържание в алтернативните учебници по История и цивилизация за 7 клас на тема: "Как е представена културата на Древна Елада в учебниците по История и цивилизация за 7 клас" Ръководител: доц. д-р Кр. Табакова Изготвил: Мария Вутова Спец. История и география ІV -ти курс №9213 София 2010 Съдържание: Увод ......................................

Категория на документа: Документи по
ВИСШЕ ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ СПЕЦИАЛНОСТ "МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАТИКА В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ" КУРСОВА РАБОТА По учебната дисциплина "ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО" Тема : Разработка на бизнес процедури за реализация на дейности, възложени на търговски представител Изготвил : Задал : ....................... Доц. д-р Добромир Маламов Фак. № ........, МИТП II курс , ......... Група СОФИЯ 2010 г. Съдържание 1. Увод...............................................................

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ" КУРСОВА РАБОТА по дисциплина: "Стандартизация в библиотечната дейност" Изготвил: Проверил: Ана Стоянова Проф. д-р С. Гълъбова Фак. № 5123 Спец. Библиотекознание и Библиография ІІІ курс, редовна форма / индивидуален план София - 2013 г. С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е * Стандартизация .......................................................................................

Категория на документа: Документи по
 Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А на тема: АНАЛИЗ НА БАЛАНСА И НА ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД" ЗА 2008 ГОДИНА С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Увод 1 1. Застраховане и финансово-счетоводен анализ 1.1 Същност и особености на застраховането като дейност 4 1.2 Информация за Застрахователно акционерно дружество "Булстрад" 13 1.3 Същност, роля, задачи, функции, методи и видове финансово-счетоводен анализ 19 2. Анализ на отчета за доходите на ЗАД "Булстрад" за 2008 година 2.1 С

Категория на документа: Документи по
 НАП 1. Описание на НАП Закон за НАП урежда статута на Агенцията. Агенцията е ЮЛ на бюджетна издръжка със седалище София. Агенцията е специализиран орган към министъра на финансите. За установяване,обезпечаване и събиране на публични вземания(Публични държавни вземания и Частни държавни вземания (ДОПК)). Агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения. В агенцията работят държавни служители и служители назначени по трудово отношение. Всички данъкоплатци и осигурител

Категория на документа: Документи по
 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО КАТЕДРА: КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КУРСОВА ЗАДАЧА ПО ДИСЦИПЛИНАТА: "КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ" ТЕМА: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВИСОКОЧЕСТОТЕН LC-ФИЛТЪР Студент : АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ЯКИМОВ Специалност:КТТ , курс : 3 , група : 1а,фак.№21012114 Проверил: / д-р Ивелина Балабанова / Високочестотните филтри (ВЧФ) пропускат сигнали с честоти от граничната честота до безкрайност и спират останалите. Фиг. 1. Основни звена на високочестотни К-филтри Високочестотните К-филтри

Категория на документа: Документи по
58. Анатомия на икономическото стабилизиране при неизменни цени. Стабилизирането на икон. чрез бюджет.инструменти при фиксирани цени може да се осъществи както чрез политиката на доходите, така и чрез променливо инвестиране. При хипотетично фин.равнище в опред периоди доминират предложенията ,че повишаването на търсенето ще увеличи производството и заетостта и че неговото понижаване ще доведе до техния спад.Но основен проблем в действителност на политиката на ефективното търсене остава инфлация

Категория на документа: Документи по
Тракийски университет гр.Стара Загора Медицински факултет РЕФЕРАТ Тема: "Психо-социални контакти с болното дете и близките му" Изготвила:Анна Владимирова Факултетен номер №628 Медицинска сестра Първи курс Проверяващ:д-р Албена Андонова Болката при децата създава негативни рефлекси.Отразява се тежко върху психиката и поведението на детето,което води до затруднение в лечебния план.Освен на детето,се отразява и на родителите.Всяка една промяна породена от диагнозата,престоя в болницата,раздялата с

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНА: "Управление на хотелиерството" ТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ НА ФРОНТ ОФИС И ХОТЕЛСКО ДОМАКИНСТВО ИЗГОТВИЛ: БРИГИТА БОЖИДАРОВА МОМЧЕВА СТУДЕНТКА ОТ ВСУ"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", ІІІ КУРС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ: Бизнесадминистрация в туризма , ФАКТУЛТЕТЕН НОМЕР - 22332031 СОФИЯ 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Описание на фронт офиса и хотелското домакинство - кратко описание на хотела, от които са част - местоположение, категоризация, вид хотелиерското заведение; персонал, квалификация

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТA ДИСЦИПЛИНА АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА АГРОБИЗНЕСА ТЕМА АГРОБИЗНЕС В ЛОЗАРСТВОТО Прoверил доц. д-р М. Суванджиев Разработил Валентина Стоянова АИ фак 0195123 ВУАРР-ВеликоТърново 1.УВОД Целта на настоящата курсова работа е разработване на план за създаване на лозов масив. Виното е традиционна българска напитка и въпреки поскъпването на живота българинът трудно би се отказал от нея. Това е една от причините за решението да се стартира агробизнес в сферата на лозарството. Силни страни за

Категория на документа: Документи по
ОТНОШЕНИЕ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО КЪМ ТЕКУЩАТА КРИЗА В ГЪРЦИЯ Изготвил: 2010 г. Учудващо или не Франция изрази своята подкрепа към подпомагането на Гърция от страна на Европейския съюз. Някои приемат това като знак за солидарност към страна, изпаднала в трудно положение, но други търсят какво точно се крие зад това действие от страна на френското правителство. За хората, институциите от втората група не е трудно да намерят основателни причини за тази подкрепа. През 2009 г. общият дефицит на с

Категория на документа: Документи по
Профисионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" - София "Свят и Личност" Космополитът - граждани на света СЪДЪРЖАНИЕ Значение................................................................................................. 3 История.................................................................................................. 4 Понятие и смисъл................................................................................ 5 Космополитизъм и глобализация........................

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА Факултет " Управление" Курсова работа по Маркетинг на услугите Тема: Представяне на критична оценка на стандартизацията на обслужване в Макдоналдс- Възприятието на българите за храната в Макдоналдс Съдържание I. Увод II. Изложение 1. Цел на изследването 2. Задачи 3. Предмет на изследването 4. Обект на изследването III. Аналитична част 1. Описание на избрания обект 2. Анализ по показатели IV. Изводи и препоръки V. Приложения I. Увод Настоящият доклад се изработва в

Категория на документа: Документи по
Априлско въстание 1876 година В развитието си през епохата на Възраждането българите се превръщат в модерна нация.Тя обаче е принудена да съществува в условията на беззаконна,анахронична и чужда за тях във всяко отношение Османска империя.Националната идея-идеята за самостоятелност и изграждане на собствена държава,тласка българите към конфликт с османците.Насилническата действитеност го предопределя като въоражено въстание.Наред с останалите балкански народи и бъгарите нямат сили за самостояте

Категория на документа: Документи по
Дихателна недостатъчност I. Идентификация на пациента Име: Ивана Георгиева Стоянова Пенсионер- живее сама Диагноза: Дихателна недостатъчност Придружаващи заболявания- няма II. Анализ на състоянието 1. Субективни данни: От 2 дни пациента се оплаква от кашлица,недостиг на въздух (задух),главоболие,отпадналост, болки в крайниците и болки в гръдния кош. 2.Обективни данни: Жената е на видима възраст,отговатряща на действителността .Пациента разговаря с къси изречения , има тежка хипоксемия- цианоза

Категория на документа: Документи по
ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ И РЕАЛИСТИЧНИ ТРАДИЦИИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА Първите уроци по красота и хармония Пенчо Славейков получава в родната Трявна. Горделивата снага на Балкана, зеленият губер на Павлов лъг, грейналите слънца от тавана на Даскаловата къща, приказките, които увлекателно разказва на многобройната си челяд майката на поета,това са несъмнено най-силните спомени, които намират художествено превъплъщение в творчеството му. И каквито и пхо-сетнешни влияния н

Категория на документа: Документи по
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Исторически факултет Областно-поселищна система на Средновековната българска държава КУРСОВА РАБОТА на тема: Видин - средновековна българска столица (XIII-XIV век) Диляна Иванова Главшина III курс, I-ва група, ф. № 24331 София 2011 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 1. УВОД * Преглед на публикациите за града * Извори 2. Изложение * Видин - форма, транскрипция и етимология на селището * Географско положение на града * Политическата история на града * Стопанска истори

Категория на документа: Документи по
 НOВ БЪЛГAPCКИ УНИВEPCИТEТ "БИЗНEC AДМИНИCТPAЦИЯ" КУPCOВA PAБOТA ПO ''E - Бизнec в opгaнизaциятa'' ТEМA: Защо е необходима система за E-buisnes ? Изгoтвил: Пpoвepил: Ивaйлo Вълкoв дoц. д-p. Мapия Никoлoвa Фaк № : 40801 Куpc: 5 Cпeциaлнocт: Икoнoмика гp. Coфия 2013 В 21-ви век живота на хората се е модернизирал и ежедневието ни е запълнено с електроника. В днешно време електронния бизнес е иновация в развитието на бизнес комуникациите, чрез него се улеснява комуникацията и се повишава нивото на

Категория на документа: Документи по
 Християнизация на балканските народи и взаимоотношенията Изток-Запад Конфликтът между Византия и Римската църква датира от дълго време, а поспепенно прераства в сблъсък между двете големи църковни общности - Източната и Западната. Противоречията се изострят още повече, когато на дневен ред е поставен въпросът за влиянието сред славянските общества в навечерието и по време на тяхното християнизиране. Всичко това води до сблъсък на интереси и постоянни пререкания. Проблемът с християнизацията до

Категория на документа: Документи по
Могъщество на България при цар Иван Асен 2 Управлението на Калоян е убедителен преход от борбата за освобождаване и оцеляване на българите към въстановяване на ролята и влиянието им на европейската политическа сцена.Със силата на оръжието и дипломацията името България престава да бъде само исторически спомен или название на византийските провинции.Мизия,Тракия и Македония в голямата им част са върнати под българска власт и така въстановяват статута си на естествено географско и етническо простр

Категория на документа: Документи по
Раждането на фашизма Рождената дата на световния фашизъм е 23 март 1919г. Тогава Бенито Мусолини създава движение с името "Фашо ди комбатименто". С появата на фаши в големите северно-италиански градове постепенно се изковават и новите думи в италианския език: фашист и фашизъм. Мусолини е отчел промените, внесени в живота на човечеството от Първата световна война, и е извлякъл ценни уроци от своето социалистическо минало. От социалдемократическото движение Мусолини ползва елементи, които включва

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ" Курсова работа Публично - частното партньорство като алтернатива за местно развитие Разработили: Проверил: Варнa Публично-частните партньорства са договорености между лица от държавния и частния сектор за изграждане на обществена инфраструктура и комунални обекти и за предоставяне на свързаните с тях услуги. Характерното за тези партньорства е, че участващите в тях партньори споделят инвестициите, риска и отговорността и възнаграждени

Категория на документа: Документи по
Полъх на песимизма в Англия Индустриалния преврат и проблеми пред Англия Края на 18 и нач. нач на 19в. в Англия "манифактурния стадий на производство за Англия завършва и на негово място идва машинното производство: 1. проблем: "проблемът за парите" Отмяна под натиск на наполеоновите войни на златния стандарт, което води до: - бързо печатане на книжни пари, обезценяване на парите, покачване на златото, нарастващи военни разходи за с-ка на печатането на пари, нарастване на вътрешния кръг 2. проб

Категория на документа: Документи по
Файл от тип запис с последователен достъп 1. Цел и задачи на упражнението Да се проектира и реализира Windows приложение за работа със студенти, използващо файл от тип запис с последователен достъп. Тази цел се постига чрез решаване на следната последователност от задачи: * Изясняване същността на структурни типове данни - записи. * Изясняване методиката на файлове с последователен достъп. * Изясняване на работата с файлове от тип запис в Delphi. * Създаване на интерфейс на приложението. * Разр

Категория на документа: Документи по
Бургаски свободен университет Център по информатика и технически науки Материалознание Реферат на тема: Течни кристали Изготвил: .............. Факултетен № 576457456 Специалност КСТ 1 11.12.2008г. Преподавател:.............. Гр.Бургас /доц. д-р. С.Лецковска/ По физическите си свойства течните кристали заемат междинно положение между течностите и твърдите вещества в кристална форма. Като всяка течност, те заемат формата на съда, в който са поставени и текат подобно на обикновена вискозна течнос

Категория на документа: Документи по
 К У Р С О В А Р А Б О Т А ПО МАНИПУЛАТИВНИ ЕЗИКОВИ СТРАТЕГИИ Темa: "Делово общуване и езикови манипулации" " Делово общуване и езикови манипулации " Три от най-съществените комуникативни форми са общуване, убеждаване и манипулация. Общуването е процес, без който е неминуемо нашето съществуване. Общуваме навсякъде : излизайки сутрин от вкъщи, в училище, на работа, в автобуса. Така осъществяваме връзка с околния свят, обменяме идеи, информация. Реализацията на човек в личен и в професионален пла

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ___________________________________________________________________________ "ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ" Курсова работа по дисциплината Банково счетоводство На тема: Условни активи и пасиви - представяне и оповестяване Изготвили: Проверил: Варна 2012 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Въведение стр.3. 2. МСС 3-Провизии, условни активи и условни пасиви. Характеристика стр.3. 3. Условен актив. стр.3. 3.1 Оповестяване стр.5. 4. Условен пасив. стр.5. 4.1 Оповестяване стр.6. 5. Усло

Категория на документа: Документи по
Икономика на предприятието Лекция 20.02.2013г. Севдалина Христова Икономика на предприятието е основна микроикономическа дисциплина. Обекта на изучаване е предприятието а предмета това са явленията, процесите, закономерностите, тенденциите, особеностите на проявление при изграждане, стартиране, развитие и преструктуриране на предприятието . Предприятието в икономическата система 1. Същност и особености на предприятието. Всяко едно предприятие търси и придобива производствени фактори, след това

Категория на документа: Документи по
 Увод В последния етап на дехидратация тялото се свива, изцеждайки младостта от младите кожата се напуква, очите се оттеглят от орбитите си, а езика се издува и нацепва. Мозъчните клетки се съсухрят и мускулите се схващат. Бъбреците спират да функционират. Кръвното налягане намалява, водейки до хипоболемичен шок придружен от дихателен и сърдечен пристъп, тези комбинирани покушения разрушават химическите и електрическите пътища на тялото докато цялата система пропада към смъртта. Същият е пътят

Категория на документа: Документи по
Функции на складовете В логистиката складовете се разглеждат като система,като място за съхранение на запасите.В складовете се извършват товаро-разтоварни,сортировачни,комплектоващи и други операции. Основни причини за съществуването на складовете са: Намаляване на логистичните разходи Разширяване на териториалния обхват Кординация на изравняването на предлагането и търсенето Осигуряване на максимално задоволяване на търсенето за сметка на разширяване на асортимента Обезпечаването на непрекъсна

Категория на документа: Документи по
вторник, 11 октомври 2011 г. 1. Дисциплината е именована по ЗТСУ (отм.). 2. ТСУ = строително/благоустройствено право. 3. Литература: "Основи на устройството на територията" - доц. Сивков; "Софи-Р", 2008 г. "Устройство на територията" - проф. Вл. Петров; "Сиби", 2004 г. "Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Приложен коментар и нормативни актове" - авторски колектив; "Труд и право", 2007 г. "Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра" - Бакалова и Янк

Категория на документа: Документи по
 Доклад по дисциплината "Персонални финанси" На тема "Персонално финансово планиране - проблеми и решения" Изготвили: Персоналното финансово планиране е философия, която позволява достигане на финансови цели и по този начин реализира индивидуалните потребности и желания. Самият план има различен обхват и съдържание и играе важна роля в управлението, т.к. промените, съпровождащи жизнения цикъл на човека са основни фактори, оказващи константно влияние върху персоналното финансово състояние. Следо

Категория на документа: Документи по
 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Епископ Константин Преславски" Педагогически факултет РЕФЕРАТ НА ТЕМА: "РАЗВИВАЩИ ФУНКЦИИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС" Изготвил: Проверил: Развиващи функции на изобразителната дейност в учебно-възпитателния процес Развитието на психичните процеси, съдействащи за проява на интелектуалните възможности и творческата изобразителна дейност, се определя от спецификата на учебното съдържание и използваната дидактическа технология от професионалната п

Категория на документа: Документи по
 1.КООПЕРАТИВНО ДЕЛО. НОРМАТИВНА УРЕДБА Кооперациите се проявяват като форма на сдружаване на дребни стокопроизводители, които запазват своята обществена и политическа свобода и разкрепостяват техните стопански и творчески инициативи. Като сдружение на физически лица кооперациите имат за цел съвместно осъществяване на някакъв вид дейност променлив брой членове и променлив размер на дяловия капитал.Като стопанска форма кооперациите са стопански предприятия имащи за цел увеличаване на доходите и

Категория на документа: Документи по
Тракийски Университет Медицински Факултет Гр.Стара Загора доклад на : дата : 22.05.2013г. Проверил : 1.Запознаване с пациента име : Иванка Кирилова Михайлова възраст : 57г. гр.Стара Загора Безработна семейно положение - вдовица Диагноза - ФЛЕБОТРОМБОЗА ( заболяване,при което се формира тромб в дълбоката венозна мрежа.Запушването на магистрална вена води до силно забавяне венозния кръвоток и повишаване на налягането във венозната мрежа. ) 2.Класификация на сестринските грижи,които са положени за

Категория на документа: Документи по
Икономически Университет - гр.Варна Център "Магистърско обучение'' Тема: "Одиторска програма за проверка на ДА (ДМА/ДНМА/ДФА) на "НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД - гр. Шумен" Разработил: Проверил: /Мария Йорданова Господинова/ /.................../ Фак. № 116090 СК-СС, 1 група, 6 курс гр.Варна ОДИТОРСКА ПРОГРАМА ПРОВЕРКА НА ДМА и ДНМА Одита се извършва от: Мария Йорданова Господинова Идентификационен номер: Отговорен одитор: Клиент: НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД - гр. Шумен Идентификационен

Категория на документа: Документи по
nZoom Цялостно решение за Вашият бизнес Олга Кирилова Стоянова, Факултетен номер: 1208932013 1. Въведение - nZoom е уеб - базиран софтуер за организиране и управляване на процеси, документи и информация. Ориентиран е към бизнес клиенти и е проектиран и изпълнен изцяло в България, като е съобразен с икономическата ситуация в нашата страна - както като необходима за бизнеса функционалност, така и като бюджети за закупуване, внедряване и поддръжка. nZoom управлява бизнес-процеси. Всеки един процес

Категория на документа: Документи по
Изходна ситуация: Общината в град Козлодуй е подготвила двугодишен проект за развитие на транспорта (01.04.2012г. - 31.03.2014г.). Най-важните обекти в него са: 1. Голям транспортен възел в катината градска част (Козлодуй - Лом- Видин); 2. Две малки зелени зони в близост до центъра (Централен градски парк и малка зелена площадка за отдих за деца и възрастни по ул. "Екзарх Йосиф") Финансирането е осигурено от: -държавна субсидия, -средства по програма PHARE -средства от общински инвестиционен фо

Категория на документа: Документи по
КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ ОСНОВНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ФУНКЦИИ 1) Кардиопулмоналната ресусцитация (КПР) е комплекс от диагностично-терапевтични действия за възстановяване на преустановени основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане, функции на централната нервна система) при пациенти в състояние на клинична смърт. 2) При КПР се осигурява малък, но критично достатъчен ток на кръв към сърцето и мозъка. 3) КПР се започва при: 4) Липса на съзнание: a) Липса на отговор на прости въпроси

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Историята на Роман Цветков София, 2013г. Инженер Роман Цветков е собственик и управител на фирмата "Металик", която е създадена през 2000 г. с малък персонал 10 човека. Първоначално развива дейността си в обособен цех към "Металик" АД - Пазарджик, където започва работа като млад инженер като произвежда за тях компоненти и метални части за металорежещи машини, а също така и колекторни кутии. От общото им сътрудничество произлиза и името на фирмата

Категория на документа: Документи по
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ (1898 - Кукуш, Македония - 1923, София) "Слънчевото дете на българската поезия"(Антон Страшимиров) ХРИСТО ИЗМИРЛИЕВ - истинско име 1913 - след опожаряването на Кукуш по време на Междусъюзническата война семейството се преселва в София и заживява в най - бедния квартал - "Ючбунар" - там Христо вижда ужасяващата мизерия, в която живеят най-бедните жители на града, след което става симпатизант на левите идеи. Записва се в Техническото училище, работи и публикува хумористични твор

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО -гр. София ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: "АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА СЪВРЕМЕНИЯ ЕТАП. MЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ" Разработил: Светла Йорданова Стоянова Научен ръководител:............ фак. № 968163 /доц. к.ик. Начева / Специалност: "Счетоводство и контрол" София 2001г. "АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА СЪВРЕМЕНИЯ ЕТАП. MЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМ

Категория на документа: Документи по
 Катедра: Финанси Курсова работа по Банково счетоводство Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговските банки Изготвил: Десислава Димитрова, 23гр. Ф.№ 3391 Проверил: Ас. Ивайло Маноилов Варна, 2013 г. Съдържание 1. Същност на обичайно присъщите разходи на ТБ. Видове разходи, като обекти на счетоводно отчитане. 2. Структура на обичайно присъщите разходи на търговските банки. 2.1 Вертикална структура на разходите на Първа Инвестиционна Банка АД. 2.2 Хоризонтална структура на раз

Категория на документа: Документи по
РЕФЕРАТ Тема: Производство на натриев хлорид Изготвил: Виолета Ивова Иванова ИМ 31гр. №695 1. История и значение. - Винаги почитани, солниците са разпалвали кървави битки. Нито златото, нито среброто, диамантите или петрола, са имали някога толкова голямо значение за хората, както обикновената сол. За човека тя е необходима както въздуха и водата. Без сол човешкия живот би бил немислим. Необходимата дневна порция е доста скромна на пръв поглед (само 3-5г.), но без нея човешкият живот виси на ко

Категория на документа: Документи по
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Специалност Мениджмънт на социално- педагогическите дейности КУРСОВА РАБОТА По дисциплината "Управление на професионалната кариера" Тема: Същност на понятието "кариера" и теории за развитието на професионалната кариера София 2013г. Колко хора наистина се радват на работата си? Някои се събуждат с мисълта за предизвикателствата, които ще им донесе идващия ден, но има и много други, които с нетърпение броят оставащите дни до края на седмицата.В този с

Категория на документа: Документи по
 Курсова работа Туристически пазари Изготвил: Проверили: Флорита Христова Проф. Д-р С. Ракаджийска Гр.64; Спец. "Туризъм" Гл. Ас. Тодор Дянков Малта и Кипър са островни държави със силно развит морски ваканционен туризъм. И двете страни са разположени в Средиземно море, което в комбинация с средиземноморския климат благоприятства развитието на рекреативния туризъм в страните. Рецептивните пазари на Малта и Кипър са добре изразени, като тяхната оценка и пазарни позиции ще бъдат сравнени по следн

Категория на документа: Документи по
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ първа лекция - предмет и задачи на библейската археология Според някои изследователи БА е област от библейската наука изучаващаисторическата среда в която възниква библиятаи протичат събитията около нея. Тя борави със свидетелства от археологически и други паметници , целта е да се уточни хронологията на фактите и датите описани в Библията. Според други учени БА е историческа дисциплина дял от археологията ,тя има задача чрез археологическите изследвания да изясни живота в

Категория на документа: Документи по
 Правото е дълбоко хуманитарно явление. В крайна сметка именно човешкият индивид е дълбокото основание на правото, негов критерий и негова цел. Тази същностна органическа връзка меду човека и правото като че ли най-силно в проблематиката на субектитена правото. Именно чрез това качество човекият индивид се конституира като личност в правото. Субектът на правото представлява отделен човешки индивид или определна форма на социална колективност, които въз основа на действащото право могат да бъдат

Категория на документа: Документи по
 ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ: Абортите сред жените в България Абортите сред жените в България 2 Тема: Абортите сред жените в България Теоретична обосновка: Проблемът, за решаването на който ще спомогне това изследване, е високото ниво на прекъснатите бременности в нашата страна през последните години. Резултатите от изследването могат да послужат пред Министерството на здравеопазването, правителствени и неправителствени организации, които се занимават с този проблем. Цел на изследването

Категория на документа: Документи по
Великотърновски университет Св. св. " Кирил и Методий " Историко - юридически факултет РЕФЕРАТ По дисциплина:" Държава и църква в България XIX - XX век" На тема: "Българския Екзарх Йосиф I - един велик българин" Изготвил: Ганка Иванова Мушикова Проверил: Специалност: История III курс, задочно доц. д-р Петко Фак. № 61873 Петков Светското име на екзарх Йосиф I е Лазар Йовчев. Той е роден на 5 май 1840 година в едно от най-будните подбалкански селища - Калофер. От детска възраст бива закърмен във

Категория на документа: Документи по
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА По дисциплина: Международни икономически отношения На тема: Международен валутен фонд ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Ина Сотирова доц. д-р Васил Сивов Фак. 11100321018 Специалност: МO СЪДЪРЖАНИЕ УВОД.........................................................................................3 1. Цели..................................................................................3 2. Основни принципи............................

Категория на документа: Документи по
 Съдържание: 1. Определение за "устойчиво развитие"; 2. Възникване и развитие на идеята за устойчиво развитие; 3. Концепция за устойчиво развитие; 4. Индикатори за устойчиво развитие; 5. Използвана ритература. 1. Устойчиво развитие е развитието, при което се задоволяват потребностите на настоящото, без да се излага на рискове възможността на бъдещите поколения да задоволяват своите собствени потребности. То съдържа в себе си две ключови идеи: * идеята за задоволяване на потребностите и особено

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет - Варна ДОКЛАД ПО Икономическа психология НА ТЕМА Общуване. Невербално общуване Изготвил: Проверил: Христиана Маджарова доц. Т. Парушев ФН: 485, гр. 63, мениджмънт Дата: 17.05.2013г. Гр. Варна Невербално общуване. Езикът на тялото и на жестовете Общуването за хората е начин да се свържат с околните, да обменят инфромация, мисли и идеи, да комуникират. То може да става по много и различни начини, но основните са вербално (словестно) и невербално (несловестно). При верба

Категория на документа: Документи по
Доклад Специалност: Международни икономически отношения ТЕМА: ОРИЗ Дата: 07.01.2013 1. Увод Оризът е ценна, но силно трудоемка зърнена култура. Той е важна земеделска култура, чиито семена са основна храна за големи части от населението на света, най-вече в Азия. Към 2009 година оризът е третата най-произвеждана зърнена култура в света след царевицата и пшеницата. Тъй като значителна част от царевицата не се използва за храна от хората, оризът е най-значимата зърнена култура от гледна точка на

Категория на документа: Документи по
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ ПО ХИМИЯ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СРЕДИ ТЕМА: МИКРОЕЛЕМЕНТИ И СТИМУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА, ВЛИЗАЩИ В ХРАНИТЕЛНИТЕ СРЕДИ. ИНХИБИТОРИ - ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ИЗТОЧНИЦИ И МЕТОДИ ЗА ЕЛИМИНИРАНЕТО ИМ. Изготвила: Магдалена Иванова Бакалова БТ0596 19 гр. Проверил: Гл.ас. Иво Лалов СЪДЪРЖАНИЕ 1.МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ХРАНИТЕЛНИТЕ СРЕДИ. Фиг.1. Микроелементи. Много елементи на минералното хранене са необходими за растежа на всички микроорганизми, обаче за достигане на максимален

Категория на документа: Документи по
1 задача: Обяснение на четири понятия от приложение №1 1.Възобновими ресурси - ресурсите, които се възстановяват естествено или чрез специални дейности и тяхното възобновяване става с темповете на експлоатация им. 2.Трансгранично въздействие - всяко въздействие, предизвикано от дейност на източник, който е разположен в район под юрисдикцията на държава, различна от тази, в която се наблюдава въздействието. 3.Норми за качество на околната среда - специфични изисквания, определени в нормативните

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА ПО ЕТНОЛОГИЯ Изготвил: Милена Великова Лазарова факултетен номер: 121422311015 специалност "Икономика на туризма" ІІ курс гр. Русе ИДЕНТИФИКАЦИЯ. а/ Населено място с. Варненци, общ. Тутракан, обл. Силистра б/ Име и координати на груповият носител на традиционна дейност Ансамбъл за изворен фолклор"ДЕНИЗЛЕРЦИ" при НЧ "Светлина-1904г." с. Варненци, общ. Тутракан, обл. Силистра. в /Периодичност на традиционната дейност . Провежда се веднъж в годината в понеделника- преди " Сирни заг

Категория на документа: Документи по
Как искаме да осъществим обучението по технология и предприемачество 1-4 клас Предприемачество и Инициативност 1 1.Чувството на инициативност и предприемачество се отнася до способността на индивида да превръща Идеите в действия 2. Компетентността включва творчество, новаторство, поеманенарискове, както и способността да се планират и управляват проекти 3. Тя подпомага индивидите да полагат и постигат целите си като им представя възможности чрез по‐специалните знания и умения за обществена или

Категория на документа: Документи по
 Държавна комисия по хазарта Дисциплина: Административно развитие и реформи Държавната комисия по хазарта е държавен орган към министъра на финансите, отговорен за надзора и лицензирането на хазартни обекти на територията на Република България. Държавната комисия се състои от председател и четирима членове, от които най-малко трима са юристи, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години. I. История За първи път хазартът в България е нормативизиран през 1892 г. в действащия тогава За

Категория на документа: Документи по
 Технически университет - Габрово СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 25 октомври 2013 година ДИСКРИМИНАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ЧАСТНИЯ БИЗНЕС И ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Автор Диана Младенова Технически университет-Габрово Катедра "Социални и стопански науки" Научен ръководител: ас. Жанета Цонева Резюме. Актуалността на проблема, свързан с уязвимостта на определени групи от българското общество, техният достъп на работни места в частния и държавния сектор и достойното им и равнопоставено третиране, нараства ощ

Категория на документа: Документи по
Проблемът за историческото начало на Социологията. Огюст Конт и появата на Социологията като позитивна наука Огюст Конт /1798-1857г./ кръстник на Социологията, той я формира като самостоятелна наука. Дюркем прави соц общоприета и достъпна в практиката. Соц се утвърждава в условия на напрежение сред останалите вече съществуващи науки. * Бивш Френски режим по време на революцията: a. Благородници b. Духовенство c. Зараждащата се Буржоазия, тя се бори за по-справедлив порядък, следователно Деклара

Категория на документа: Документи по
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА КУРСОВА РАБОТА По УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО Изготвил: Даниела Карсимирова Велинова Спец. Маркетинг, 4 курс, Фак. № 2669 Проверил: Доц. д-р Денчо Неделчев . Гр.Варна 2.5. Стратегическо управление и непрекъснато подобряване на качеството Същност на стратегията по качество Доскоро качеството винаги е било проблем на същинското производство,в т.ч. на продукта. Днес вече качеството е проблем на цялата фирма, на управлвлението,на снабдяването,на реализацията,на обучени

Категория на документа: Документи по
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Филологически факултет Лингвогеография "Езикова ситуация в Република Южна Африка" Изготвил: Ненко Тончев Вангелов Ф.№ 0903511054 Български език и новогръцки език - IV курс Пловдив, 2013 г. Република Южна Африка, или ЮАР, е държава, разположена в южната част на Африка. Страната има брегова ивица с обща площ от 2798 км, която граничи с Атлантическия и Индийския океан. Съседни страни са Намибия, Ботсуана и Зимбабве на север, Мозамбик и Свазиленд на изток

Категория на документа: Документи по
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Бакалавърска програма Бизнесадминистрация Учебна дисциплина "МИКРОИКОНОМИКА" КУРСОВА РАБОТА Конкуренция и видове конкурентно противопоставяне Разработил: Проверил: проф. З.Гъргаров Фак. № София Януари 2013 г. Увод Конкуренцията е причина много компании да се развият изключително успешно и други да излязат от пазара. Редица учени у нас и по света разглеждат положителните и отрицателните страни на това явление, но реалността е пока

Категория на документа: Документи по
 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Дисциплина: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА Тема: ТАЙНАТА АРМИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА АРМЕНИЯ - АСАЛА Разработил: Проверил:............... ................................... /доц. Ст. Минева/ Фак.№: ..................... Специалност: ЗНС Профил: ЗАБ Съдържание 1.Увод - 1ст. 2.Агоп Агопян - 2ст. 3.Списък на атаки от АСАЛА - 3ст.-5ст. 4.Анализ на дейността - 6ст. 5.Заключение - 7ст. 6.Приложения - 8ст.-9ст. 7.Използвана литература - 10ст. Тайна армия

Категория на документа: Документи по
 1. Предмет, задачи и метод на стокознанието Предмет - са стоките за масово или широко потребление. Известно е че зад развитието на обществото е материалоното производство.В процеса на производство се създават предмети, продукти, вещи, които по предназначение могат да бъдат средства за производство или стоки за потребление. Съгласно определението за стока, тя е предмет или вещ, която сас своите собствени или естествени или изкуствено създадени свойства, удовлетворява човещки потребности от няка

Категория на документа: Документи по
Каква е разликата между великия архитект и не чак толкова великия ? Разликата е различна за всички, по простата причина че красотата и хармонията са пониятия строго индивидуални за всеки човек. Велик е този които сам или с нечия помощ е успял да стигне до сърцата на повече хора, но това не винаги означава че щом е велик той е добър архитект. Затова давам пример с няколко добри и в същото време велики имена за нашето време и едно не чак толкова известно на повечето от нас име. Представените от м

Категория на документа: Документи по
III курс I семестър Клокфиум по ТЗП АПАРАТ НА ВЕНКЕЕВИЧ Апарата е функционално действащ с наклонени равнини(плоскост) и източник на сила са мускулите. Показания: Апарата се прилага за репониране на фрагменти на долната челюст,които са изместени към средната линия-медиалната равнина. Апарата се задържа за горната челюст и чрез наклонени пластмасови плоскос- ти(равнини) репонира долночелюстните костни фрагменти. Апарата се планира и изработва в два варианта: 1.При запазена зъбна редица на горна ч

Категория на документа: Документи по
Лекция по Металорежщи машини Машини за лазерно обработване Ролята на инсрумент при лазерното обработване играе лазерният лъч. При неговото използване могат да се регулират някои от неговите параметри (диаметър на снопа, интензитет на енергията и др.). Това е важно за реализацията на конкретната операция- рязане, заваряване, гравиране и т.н., тъй като енергията се концентрира във фокуса. Според обработката той трябва да се премества по дълбочината на детайла. Това налага изграждане на машини с 3

Категория на документа: Документи по
 Тема 1. Пари и финанси( Теоритични основи) Произход и причини за възникването на парите Парите са езика на пазарната икономика, те осигуряват нейния живот, динамика и развитие. Всички блага получават парична стойностна оценка. Парите и стоката са най-старите икономически категории - 5000 години история. Произхода на парите се свързва с различни автори и школи и с три основни фактора и причини: - Техническите трудности с които е свързана натуралната размяна, а така също и с намаляване на висока

Категория на документа: Документи по
СЧЕТОВОДСТВО ИМУЩЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Определени имущество - съвкупността от стопански средства (активите) и техните източници (пасивите), който се променят под въздействието на извършените стопански операции. Активите се характеризират по своя конкретен състав и функционална роля, а пасиви по своя произход и целево предназначени. СПЕЦИФИКА НА СЧЕТОВОДСТВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ. - Всеобхватна отчетност(всичко във фирмата трябва да бъде отразено счетоводно); - Задължително се използва стойностния изм

Категория на документа: Документи по
Англия 1815-1914год Краят на наполеоновите войни заварил Ан-я с инфлация,голям държавен дълг и голям ръст на безработицата. Положението допълнително се влошило с приетите в интерес на лордовете "хленби закони".Те забранявали вноса на зърно.По този начин се установил двоен стандарт в страната-свобен пазар за огромната част от населението и протекционистки тарифи за ленд лордовете.Селското стопанство в Англия попаднало в тежка криза до средата на 20-те години на века. От хлебните закони били засе

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1 Компютърна сигурност. Общи положения. Защитата на компютрите, периферията, сградата, терминалите, кабелите, дисковете и т.н. е всичко, което можем да включим в предметното полето на компютърната сигурност. КС има три важни аспекта: ТАЙНА - гарантира, че потребителите имат достъп само до информацията, която им е позволена от системата за защита.Тя е от първостепенна важност за комуникационните и информационни системи за сигурност и отбрана. ЦЯЛОСНОСТ - Не допуска неоторизирана или случайн

Категория на документа: Документи по
 Гръдни травми 1.Определение: В тесен смисъл на думата понятието травма означава увреда на част от чов. тяло. В широкия смисъл понятието травма обединява всички анатомични и функционални увреди в чов. организъм,настъпили при внезапно въздействие в/ху него на различни външни фактори,нар. травмени агенти. Те биват: механични,химични,електрични,лъчеви и др.Винаги чов.организъм реагира на всяка травма - реакцията се състои от две групи симптоми: локална и обща симптоматика.По принцип травмите имат

Категория на документа: Документи по
 Университет по хранителни технологии Град Пловдив Курсова работа Европейски ликьори Специалност:Хотелиерство и Ресторантьорство 138"Б" Изготвил:Нажиб Кабеш Проверил:др.И.Милкова Съдържание: Увод 3 Цел и задачи 4 Кампари (Campari) 5 Мараскино (Maraschino ) 9 Коктейлна череша 14 Коантро (Cointreau) 16 Драмбуе (Drambuie) 21 Амарето (Amaretto) 23 Извод 26 Заключение 27 Използвана литература 27 Увод Ликьора е алкохолна напитка, направена от дестилиран спирт , който след приготвянето придобива вкус

Категория на документа: Документи по
1. Закон за единна цена (The law of one price) Законът за единната цена гласи, че един и същ продукт би трябвало да има една и съща цена във всички държави. Например, ако една тениска струва 10 долара в САЩ и обменният курс е 100 японски йени = 1 щатски долар, тогава тениската би трябвало да струва 10*100 = 1000 японски йени. Защо цените трябва да са еднакви? Например, ако тениската е по-скъпа в Япония спрямо САЩ, търговците на международния пазар ще започнат да внасят повече тениски в Япония,

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет - Варна Факултет "Управление" КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ПЪТНИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ И ТРАНСПОРТА" ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО ПРИ ОТГОВОР НА РЕКЛАМАЦИЯ Изготвил: Спец. "Туризъм", IV курс Проверил: доц. д-р М. Нешков ас. В. Казанджиева СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Въведение 2. Кратка характеристика на пътническата агенция 3. Представяне на туриста 4. Представяне на закупената туристическа услуга и конфликтната ситуация 5. Рекламационно писмо 6. Отговор на р

Категория на документа: Документи по
За Доц. Д-р. А. Замбова (български език и стилистика) Курсова работа по български език и стилистика на Ния Детелинова Стефанова факултетен номер 70444 студентка в Софийски университет "Св. Климент Охридски" във ФЖМК по-точно първа година в специалността Връзки с обществеността София 11.11.2010 1. За интернет вестника "e-vestnik" e-vestnik е електронно издание, което засега зависи само от редактора си Иван Бакалов. Съществува в мрежата от 17 март 2007 г., регистрирано е в търсачките през април-м

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА № 31 Облагане с Акцизи 1.Обща характеристика: Акцизите са типични представители на коствените данаци,с тях се облагат вредните за здравето стоки и луксозните стоки. Мотивите за облагане за Акцизите са: 1.Набиране на значителни по обем парични средства по Републиканския Бюджет. 2.Участие на лицата с по - високи доходи, с по-високи суми при формиране на Републиканския бюджет. 3.Ограничаване потреблението на вредните за здравето стоки. Акцизите имат еднофазен характер, т.е.на облагане подлеж

Категория на документа: Документи по
 Тактики при водене на преговори От приложна гледна точка от особено значение са следните тактики: * Приемане; * Компромис; * Пазарене; * Заплахи; * Емоции; * Логика; * Индиректна тактика. Приемане - приема се съществуващото положение и не се водят преговори. Компромис - търси се средното положение между позициите на двете страни. Пазарене - предмет на пазаренето са цените; това е точката, в която се сблъскват интересите и на двете страни. За пазаренето са важни умението да се задават въпроси и

Категория на документа: Документи по
1.Планирането и прогнозирането в системана на управлението Процесът на управление на всяка организация обхваща множество функции по-важните сред които са: организиране, контрол, планиране, регулиране и други. Всяка от функциите се характеризира със определена специфика, както при обработката на информацията, така и при способите на въздействие върху управляемия обектвъпреки посочените различия всички функции са насочени към постигане целите на организацията, а целите от своя страна се формират

Категория на документа: Документи по
 РЕФЕРАТ НА ТЕМА: ВИДОВЕ НЕПАЗАРНИ ДЕФЕКТИ Изучавана дисциплина: Икономика на социалната сфера Намалената ефективност и справедливост на държавната намеса и на нестопанските дейности се проявява в различни непазарни дефекти. Oчакваното равнище на непазарните дейности може да съдържа в себе си различни недостатъци от гледна точка за ефективност и разпределение.Източниците и видът на непазарните дефекти са също такава ясна и сложна връзка с дейностите от държавния сектор, както и видовете дефекти

Категория на документа: Документи по
 Русенски Университет ''Ангел Кънчев'' Факултет "Бизнес Мениджмънт" Курсова Задача по Дисциплина:Основи на управлението 1 част на Тема: "Вива Телеком България" ЕАД - Българска Телекомуникационна Компания Разработили: Диана Стефанова - 24та група , ФН 125065 Виторио Йосифов - 24та група , ФН 1250 Ралица Радкова - 24та група , ФН 125072 Проверил: /гл. Ас. Д-р . С. Рускова/ Въведение: Всяка организация се отличава от другите по целите и задачите с които се занимава, също така по технологиите които

Категория на документа: Документи по
Съдържание: Увод.....................................................................................................................................стр.3 Основни понятия в Публично-частното партньорство..................................................стр.4 Закони и подзаконови нормативни актове, свързани с Публично-частното партньорство.......................................................................................................................стр.4 Принципи на Публично-частното парт

Категория на документа: Документи по
ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" Факултет по икономически и социални науки ТЕМИ за държавен изпит за придобиване на образователно-квалификационна степен Магистър по "Финансов мениджмънт" 1. Общ модел на съвременната бизнес система и основни решения на финансовия мениджър - връзки и взаимодействия в бизнес системата, инвестиционни решения, решения в областта на финансирането, текуща оперативна дейност За финансовите мениджъри бизнесът е система от парични потоци, насочвани от управленски решения. Тази ко

Категория на документа: Документи по
Константин Константинов Жизнен път Константин Константинов е роден на 20 август 1890 в Сливен. Там той завършва средното си образование. През 1906 година се записва в Софийския университет, отначало във Физико-математическия, а по-късно в Правния факултет, който завършва през 1911 година. През 1911 година заминава в Париж с намерението да специализира. Там той се запознава в Н.Лилиев. През 1912 г. се връща в България поради липса на средства. Взема държавния си изпит и стажува в Софийския окръж

Категория на документа: Документи по
 ДОКЛАД По: Международен икономикс Тема: Чуждестранни инвестиции - Швеция Общ преглед Конкурентоспособността на нацията се проявява от големи потоци на търговията и чуждестранните инвестиции. Швеция предлага достъп до нови продукти и технологии, умения и иновации, както и атрактивно местоположение и врата към Северна Европа / региона на Балтийско море. Ниските нива на корпоративния данък, липсата на данък, удържан при източника върху дивидентите и благоприятен режим на холдинговото дружество, с

Категория на документа: Документи по
 ТУ-ГАБРОВО 2010 Съдържание Промишлени роботи......................................................................................3 1.Същност и определение на промишлените роботи...................................3 2.Класификация и приложение на промишлените роботи за автоматизация на технологични процеси.......................................................5 2.1.Класификация на промишлените роботи.............................................5 2.2.Приложение на промишлените роботи при автомат

Категория на документа: Документи по
Бизнес план Тема: Проект за ваканционен комплекс "Релакс" Изготвил:Петя Иванова Христова Ивета Николаева Колева Група:32 Факултетни номера:3220/3219 Гр.Бургас Въвеждаща страница 1.Информация за 1.1Информация за фирмата Съдържание 1.Резюме 2.Кратко описание на продукта 3.Състояние на отрасъла 4.Описание на продукта 4.1.Макро и микро среда 5.Анализ на пазара 6.Маркетингов план 7.Производствен план 8.Инвестиционен план и Финансов план 1.Резюме Фирма"Релакс" ООД е дружество ,чиято предметна дейност

Категория на документа: Документи по
Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров" РЕФЕРАТ ПО Психология на безопасността на корабоплаването Тема: Социална компетентност, социална отговорност и дисциплина. Функции на морските лица, нива на компетентност и отговорност. Същност на социална компетентност В най-развитите страни на света на социалната компетентност на ръководителите се гледа като на ключът към успеха. Тя е издигната като основна цел на обучение в предприятията и фирмите и за нейното повишаване се влагат много усилия и инве

Категория на документа: Документи по
 Тема 6 МИО Технология за сключване на международна сделка за покупко - продажба 1. Основни способности на международната сделка за покупко - продажба: стр. 31 и 33 от учебника - препоръчително. - Сключва се между пазарни участници от различни страни - Предмет е на регулиране от национални и международни правни източници. Тя е предмет на регистрация от търговското право на отделните страни и от международното търговско право. Международното търговско право не урежда и не регламентира целия обхв

Категория на документа: Документи по
Роля и място на локализацията в общата търговска стратегия на фирмата Автор: д-р Мария Цонова Нарастващата интензивност на конкуренцията, свързана с появата на нови технологии и нови форми на търговия, а също така промяната в потребностите на клиентите, изискват дългосрочно стратегическо планиране в търговията на дребно. От съществено значение за успеха на всяка организация, която оперира в областта на търговията, е разработването и системното прилагане на търговска стратегия. Нещо повече - дъл

Категория на документа: Документи по
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" КУРСОВА ЗАДАЧА ПО "Токоснемане при ЕТС" Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа Специалност: "Електроенергетика и електрообзавеждане" Дата: .................... Преподавател:.................... I. Определяне на натоварването на верижната КМ и дължината на еквивалентното междустълбие. 1. Собствено тегло на мрежата. gкм= gкп+gнв+gстр.,клеми др. ,N/m gкм - тегло на КМ gкп - тегло на КП gнв - тегло на НВ gстр.,клеми др. - тегло на

Категория на документа: Документи по
 Университет за национално и световно стопанство КУРСОВА РАБОТА по Количествени методи и модели Теоритична постановка Проектът, който сме направили има за цел да даде ясен ориентир за влиянието на дадени фактори върху средната цена на къщите по области за периода от януари 2005 до декември 2009. Ще прогнозираме изменението на средната цена на къщите по области в зависимост от изменението на строителството, броя на жилищните сгради и лихвения процент. Ще се стремим да съставим иконометричен моде

Категория на документа: Документи по
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" Стопански факултет Учебна дисциплина: Банково дело Тема:Пасивни банкови операции и капиталова адекватност Изготвил: Велислава Петкова Сарниколова Ф№: СЧ 413 Проверил: Учебна година: 2012-2013 / гл.ас.М.Врачовска/ Ресурсите на търговските банки се формират от собствени средства на банките, т.е. техния капитал и привлечените средства, които са задължение на банката към вложителите. В условия на пазарна икономика е особено значението на процеса

Категория на документа: Документи по
Курсова работа Вариант No 19 по дисциплината Езици, автомати, изчислимост разработена от студента Петя Иванова Петрова Факултетен No 096524 Група:50Б Курс: 4 Специалност: ИИТ Тип обучение: редовно Да се разработят на програмен език: А-съзадавне на едносвързан списък с елементи от следния тип-низ. Б-прехвърляне на информцията в създанената структура в А двусвързн списък. В-сортиране на създадената структура от б. Г-Да се обработи създадената в процедура в) структура като за обработката се използ

Категория на документа: Документи по
 УВОД Опасните вещества в зависимост от техните основни опасни свойства са разделени на класове и подкласове. На веществата, попадащи в един и същи клас е характерна една и съща основна опасност, която може да се появи по време на превоза, неправилна манипулация по време на товарно разтоварни дейности, авария или ПТП. Освен основната опасност, някои вещества проявяват и допълнителни опасности. Най - често като допълнителна опасност се проявяват токсичност и корозионност. Тези опасности винаги т

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА Анализ на имиджът на Светльо Витков Светльо Витков; Светльо Хиподилски или Светката: Интелигентния простак Светльо Емилов Витков, наричан още Светльо Хиподилски, определено е известен и коментиран от българското общество.Успява да си изгради имидж на всестранно развита личност. Разнообразните му интереси го правят изключително интересен и различен от масата хора. Впечатлението,което оставя у хората за себе си е на бунтар, мъжага, но всъшност зад тази фасада се крие и едно чувств

Категория на документа: Документи по
 Катедра: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА На тема : Измерване на електрически мощности: измерване на мощност във вериги за постоянен ток; измерване на мощности в еднофазни и трифазни вериги за синусоидален ток при промишлени честоти; измерване на мощности във вериги с повишени и високи честоти. Разработил: Проверил:.................... дата: . . 2013 1. Мощност: Измерване на мощност Мощността - оценката на извършваната работа е равна на напрежението, умножено по протичащия ток. Единицата за електр

Яндекс.Метрика
92 92 100 100