Карта 9


Категория на документа: Документи по
СЧЕТОВОДСТВО ИМУЩЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Определени имущество - съвкупността от стопански средства (активите) и техните източници (пасивите), който се променят под въздействието на извършените стопански операции. Активите се характеризират по своя конкретен състав и функционална роля, а пасиви по своя произход и целево предназначени. СПЕЦИФИКА НА СЧЕТОВОДСТВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ. - Всеобхватна отчетност(всичко във фирмата трябва да бъде отразено счетоводно); - Задължително се използва стойностния изм

Категория на документа: Документи по
Англия 1815-1914год Краят на наполеоновите войни заварил Ан-я с инфлация,голям държавен дълг и голям ръст на безработицата. Положението допълнително се влошило с приетите в интерес на лордовете "хленби закони".Те забранявали вноса на зърно.По този начин се установил двоен стандарт в страната-свобен пазар за огромната част от населението и протекционистки тарифи за ленд лордовете.Селското стопанство в Англия попаднало в тежка криза до средата на 20-те години на века. От хлебните закони били засе

Категория на документа: Документи по
ТЕМА 1 Компютърна сигурност. Общи положения. Защитата на компютрите, периферията, сградата, терминалите, кабелите, дисковете и т.н. е всичко, което можем да включим в предметното полето на компютърната сигурност. КС има три важни аспекта: ТАЙНА - гарантира, че потребителите имат достъп само до информацията, която им е позволена от системата за защита.Тя е от първостепенна важност за комуникационните и информационни системи за сигурност и отбрана. ЦЯЛОСНОСТ - Не допуска неоторизирана или случайн

Категория на документа: Документи по
 Гръдни травми 1.Определение: В тесен смисъл на думата понятието травма означава увреда на част от чов. тяло. В широкия смисъл понятието травма обединява всички анатомични и функционални увреди в чов. организъм,настъпили при внезапно въздействие в/ху него на различни външни фактори,нар. травмени агенти. Те биват: механични,химични,електрични,лъчеви и др.Винаги чов.организъм реагира на всяка травма - реакцията се състои от две групи симптоми: локална и обща симптоматика.По принцип травмите имат

Категория на документа: Документи по
 Университет по хранителни технологии Град Пловдив Курсова работа Европейски ликьори Специалност:Хотелиерство и Ресторантьорство 138"Б" Изготвил:Нажиб Кабеш Проверил:др.И.Милкова Съдържание: Увод 3 Цел и задачи 4 Кампари (Campari) 5 Мараскино (Maraschino ) 9 Коктейлна череша 14 Коантро (Cointreau) 16 Драмбуе (Drambuie) 21 Амарето (Amaretto) 23 Извод 26 Заключение 27 Използвана литература 27 Увод Ликьора е алкохолна напитка, направена от дестилиран спирт , който след приготвянето придобива вкус

Категория на документа: Документи по
1. Закон за единна цена (The law of one price) Законът за единната цена гласи, че един и същ продукт би трябвало да има една и съща цена във всички държави. Например, ако една тениска струва 10 долара в САЩ и обменният курс е 100 японски йени = 1 щатски долар, тогава тениската би трябвало да струва 10*100 = 1000 японски йени. Защо цените трябва да са еднакви? Например, ако тениската е по-скъпа в Япония спрямо САЩ, търговците на международния пазар ще започнат да внасят повече тениски в Япония,

Категория на документа: Документи по
 Икономически университет - Варна Факултет "Управление" КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ПЪТНИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ И ТРАНСПОРТА" ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО ПРИ ОТГОВОР НА РЕКЛАМАЦИЯ Изготвил: Спец. "Туризъм", IV курс Проверил: доц. д-р М. Нешков ас. В. Казанджиева СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Въведение 2. Кратка характеристика на пътническата агенция 3. Представяне на туриста 4. Представяне на закупената туристическа услуга и конфликтната ситуация 5. Рекламационно писмо 6. Отговор на р

Категория на документа: Документи по
За Доц. Д-р. А. Замбова (български език и стилистика) Курсова работа по български език и стилистика на Ния Детелинова Стефанова факултетен номер 70444 студентка в Софийски университет "Св. Климент Охридски" във ФЖМК по-точно първа година в специалността Връзки с обществеността София 11.11.2010 1. За интернет вестника "e-vestnik" e-vestnik е електронно издание, което засега зависи само от редактора си Иван Бакалов. Съществува в мрежата от 17 март 2007 г., регистрирано е в търсачките през април-м

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА № 31 Облагане с Акцизи 1.Обща характеристика: Акцизите са типични представители на коствените данаци,с тях се облагат вредните за здравето стоки и луксозните стоки. Мотивите за облагане за Акцизите са: 1.Набиране на значителни по обем парични средства по Републиканския Бюджет. 2.Участие на лицата с по - високи доходи, с по-високи суми при формиране на Републиканския бюджет. 3.Ограничаване потреблението на вредните за здравето стоки. Акцизите имат еднофазен характер, т.е.на облагане подлеж

Категория на документа: Документи по
 Тактики при водене на преговори От приложна гледна точка от особено значение са следните тактики: * Приемане; * Компромис; * Пазарене; * Заплахи; * Емоции; * Логика; * Индиректна тактика. Приемане - приема се съществуващото положение и не се водят преговори. Компромис - търси се средното положение между позициите на двете страни. Пазарене - предмет на пазаренето са цените; това е точката, в която се сблъскват интересите и на двете страни. За пазаренето са важни умението да се задават въпроси и

Категория на документа: Документи по
1.Планирането и прогнозирането в системана на управлението Процесът на управление на всяка организация обхваща множество функции по-важните сред които са: организиране, контрол, планиране, регулиране и други. Всяка от функциите се характеризира със определена специфика, както при обработката на информацията, така и при способите на въздействие върху управляемия обектвъпреки посочените различия всички функции са насочени към постигане целите на организацията, а целите от своя страна се формират

Категория на документа: Документи по
 РЕФЕРАТ НА ТЕМА: ВИДОВЕ НЕПАЗАРНИ ДЕФЕКТИ Изучавана дисциплина: Икономика на социалната сфера Намалената ефективност и справедливост на държавната намеса и на нестопанските дейности се проявява в различни непазарни дефекти. Oчакваното равнище на непазарните дейности може да съдържа в себе си различни недостатъци от гледна точка за ефективност и разпределение.Източниците и видът на непазарните дефекти са също такава ясна и сложна връзка с дейностите от държавния сектор, както и видовете дефекти

Категория на документа: Документи по
 Русенски Университет ''Ангел Кънчев'' Факултет "Бизнес Мениджмънт" Курсова Задача по Дисциплина:Основи на управлението 1 част на Тема: "Вива Телеком България" ЕАД - Българска Телекомуникационна Компания Разработили: Диана Стефанова - 24та група , ФН 125065 Виторио Йосифов - 24та група , ФН 1250 Ралица Радкова - 24та група , ФН 125072 Проверил: /гл. Ас. Д-р . С. Рускова/ Въведение: Всяка организация се отличава от другите по целите и задачите с които се занимава, също така по технологиите които

Категория на документа: Документи по
Съдържание: Увод.....................................................................................................................................стр.3 Основни понятия в Публично-частното партньорство..................................................стр.4 Закони и подзаконови нормативни актове, свързани с Публично-частното партньорство.......................................................................................................................стр.4 Принципи на Публично-частното парт

Категория на документа: Документи по
ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" Факултет по икономически и социални науки ТЕМИ за държавен изпит за придобиване на образователно-квалификационна степен Магистър по "Финансов мениджмънт" 1. Общ модел на съвременната бизнес система и основни решения на финансовия мениджър - връзки и взаимодействия в бизнес системата, инвестиционни решения, решения в областта на финансирането, текуща оперативна дейност За финансовите мениджъри бизнесът е система от парични потоци, насочвани от управленски решения. Тази ко

Категория на документа: Документи по
Константин Константинов Жизнен път Константин Константинов е роден на 20 август 1890 в Сливен. Там той завършва средното си образование. През 1906 година се записва в Софийския университет, отначало във Физико-математическия, а по-късно в Правния факултет, който завършва през 1911 година. През 1911 година заминава в Париж с намерението да специализира. Там той се запознава в Н.Лилиев. През 1912 г. се връща в България поради липса на средства. Взема държавния си изпит и стажува в Софийския окръж

Категория на документа: Документи по
 ДОКЛАД По: Международен икономикс Тема: Чуждестранни инвестиции - Швеция Общ преглед Конкурентоспособността на нацията се проявява от големи потоци на търговията и чуждестранните инвестиции. Швеция предлага достъп до нови продукти и технологии, умения и иновации, както и атрактивно местоположение и врата към Северна Европа / региона на Балтийско море. Ниските нива на корпоративния данък, липсата на данък, удържан при източника върху дивидентите и благоприятен режим на холдинговото дружество, с

Категория на документа: Документи по
 ТУ-ГАБРОВО 2010 Съдържание Промишлени роботи......................................................................................3 1.Същност и определение на промишлените роботи...................................3 2.Класификация и приложение на промишлените роботи за автоматизация на технологични процеси.......................................................5 2.1.Класификация на промишлените роботи.............................................5 2.2.Приложение на промишлените роботи при автомат

Категория на документа: Документи по
Бизнес план Тема: Проект за ваканционен комплекс "Релакс" Изготвил:Петя Иванова Христова Ивета Николаева Колева Група:32 Факултетни номера:3220/3219 Гр.Бургас Въвеждаща страница 1.Информация за 1.1Информация за фирмата Съдържание 1.Резюме 2.Кратко описание на продукта 3.Състояние на отрасъла 4.Описание на продукта 4.1.Макро и микро среда 5.Анализ на пазара 6.Маркетингов план 7.Производствен план 8.Инвестиционен план и Финансов план 1.Резюме Фирма"Релакс" ООД е дружество ,чиято предметна дейност

Категория на документа: Документи по
Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров" РЕФЕРАТ ПО Психология на безопасността на корабоплаването Тема: Социална компетентност, социална отговорност и дисциплина. Функции на морските лица, нива на компетентност и отговорност. Същност на социална компетентност В най-развитите страни на света на социалната компетентност на ръководителите се гледа като на ключът към успеха. Тя е издигната като основна цел на обучение в предприятията и фирмите и за нейното повишаване се влагат много усилия и инве

Категория на документа: Документи по
 Тема 6 МИО Технология за сключване на международна сделка за покупко - продажба 1. Основни способности на международната сделка за покупко - продажба: стр. 31 и 33 от учебника - препоръчително. - Сключва се между пазарни участници от различни страни - Предмет е на регулиране от национални и международни правни източници. Тя е предмет на регистрация от търговското право на отделните страни и от международното търговско право. Международното търговско право не урежда и не регламентира целия обхв

Категория на документа: Документи по
Роля и място на локализацията в общата търговска стратегия на фирмата Автор: д-р Мария Цонова Нарастващата интензивност на конкуренцията, свързана с появата на нови технологии и нови форми на търговия, а също така промяната в потребностите на клиентите, изискват дългосрочно стратегическо планиране в търговията на дребно. От съществено значение за успеха на всяка организация, която оперира в областта на търговията, е разработването и системното прилагане на търговска стратегия. Нещо повече - дъл

Категория на документа: Документи по
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" КУРСОВА ЗАДАЧА ПО "Токоснемане при ЕТС" Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа Специалност: "Електроенергетика и електрообзавеждане" Дата: .................... Преподавател:.................... I. Определяне на натоварването на верижната КМ и дължината на еквивалентното междустълбие. 1. Собствено тегло на мрежата. gкм= gкп+gнв+gстр.,клеми др. ,N/m gкм - тегло на КМ gкп - тегло на КП gнв - тегло на НВ gстр.,клеми др. - тегло на

Категория на документа: Документи по
 Университет за национално и световно стопанство КУРСОВА РАБОТА по Количествени методи и модели Теоритична постановка Проектът, който сме направили има за цел да даде ясен ориентир за влиянието на дадени фактори върху средната цена на къщите по области за периода от януари 2005 до декември 2009. Ще прогнозираме изменението на средната цена на къщите по области в зависимост от изменението на строителството, броя на жилищните сгради и лихвения процент. Ще се стремим да съставим иконометричен моде

Категория на документа: Документи по
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" Стопански факултет Учебна дисциплина: Банково дело Тема:Пасивни банкови операции и капиталова адекватност Изготвил: Велислава Петкова Сарниколова Ф№: СЧ 413 Проверил: Учебна година: 2012-2013 / гл.ас.М.Врачовска/ Ресурсите на търговските банки се формират от собствени средства на банките, т.е. техния капитал и привлечените средства, които са задължение на банката към вложителите. В условия на пазарна икономика е особено значението на процеса

Категория на документа: Документи по
Курсова работа Вариант No 19 по дисциплината Езици, автомати, изчислимост разработена от студента Петя Иванова Петрова Факултетен No 096524 Група:50Б Курс: 4 Специалност: ИИТ Тип обучение: редовно Да се разработят на програмен език: А-съзадавне на едносвързан списък с елементи от следния тип-низ. Б-прехвърляне на информцията в създанената структура в А двусвързн списък. В-сортиране на създадената структура от б. Г-Да се обработи създадената в процедура в) структура като за обработката се използ

Категория на документа: Документи по
 УВОД Опасните вещества в зависимост от техните основни опасни свойства са разделени на класове и подкласове. На веществата, попадащи в един и същи клас е характерна една и съща основна опасност, която може да се появи по време на превоза, неправилна манипулация по време на товарно разтоварни дейности, авария или ПТП. Освен основната опасност, някои вещества проявяват и допълнителни опасности. Най - често като допълнителна опасност се проявяват токсичност и корозионност. Тези опасности винаги т

Категория на документа: Документи по
 КУРСОВА РАБОТА Анализ на имиджът на Светльо Витков Светльо Витков; Светльо Хиподилски или Светката: Интелигентния простак Светльо Емилов Витков, наричан още Светльо Хиподилски, определено е известен и коментиран от българското общество.Успява да си изгради имидж на всестранно развита личност. Разнообразните му интереси го правят изключително интересен и различен от масата хора. Впечатлението,което оставя у хората за себе си е на бунтар, мъжага, но всъшност зад тази фасада се крие и едно чувств

Категория на документа: Документи по
 Катедра: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА На тема : Измерване на електрически мощности: измерване на мощност във вериги за постоянен ток; измерване на мощности в еднофазни и трифазни вериги за синусоидален ток при промишлени честоти; измерване на мощности във вериги с повишени и високи честоти. Разработил: Проверил:.................... дата: . . 2013 1. Мощност: Измерване на мощност Мощността - оценката на извършваната работа е равна на напрежението, умножено по протичащия ток. Единицата за електр

Категория на документа: Документи по
4. Социални институции на у-ето 1. Възникване и р-е на соц. институции. Социологическото у-е е процес при който се акцентира на функционирането и трансформацията на обществени, статусноролевите им х-ки и взаимод-ето м/у тях. От социологическа, юридическа и икономическа гледна точка социалните институции се характеризират като средство за контрол, въвеждане в ред м/у хората. Терминът институт е използван още през 12 век, а по - късно се третира като наука за институциите. Задачите на Социологият

Категория на документа: Документи по
Лекции по Организационно поведение на темите, които сме взели 1. Организационно поведение - същност, равнища на анализ, цели и подходи. Организационното поведение е научно направление, което се занимава с разработване, предсказване и контрол на човешкото поведение и на факторите, които влияят върху действията на хората като членове на организацията. Съществуват три равнища на анализ: * Индивидуално равнище на анализ - обект на внимание е индивидуалното трудово поведение т.е. способностите, инте

Категория на документа: Документи по
 "ПРОИЗХОДА И ЦЕЛТА НА ИСТОРИЯТА" Карл Ясперс е роден на 23 февруари 1883 година в град Олденбург, в семейство на чиновник. След завършване на гимназия , следва право . По-късно следва и медицина в Берлин , като проявява голям интерес към психопатологията . Започва работа в психиатрична клиника . През 1922 година става професор по философия и преподава в Хайдлебургския университет . Дори и след смъртта си през 1969 година , Ясперс запазва славата си на изтъкнат философ . Ясперс е автор на много

Категория на документа: Документи по
 ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ КУРСОВА РАБОТА НА Георги Бойков Груйчев, фак. № 13120001 Кирил Димитров Димитров, фак. № 13155003 Христо Георгиев Христов, фак. № 13155005 "Кенар" ЕООД е специализиран производител на салати и полуфабрикати. Дружеството извършва производство и транспортиране на произвежданите хранителни продукти в България. "Кенар" ЕООД се развива благодарение на постоянния стремеж за проучване и задоволяване изискванията на потребителите. В съвременните пазарни услов

Категория на документа: Документи по
.1.Правен статут на БНБ: Регламентацията на Централна банка е уредена в Закона за БНБ. Тя е Централна банка на р. България. Тя е юридическо лице със седалище в град София. Може да има клонове в страната и представителства както в страната, така и в чужбина. БНБ има печат със своето наименование и с изображение на герба на р. България. Основната задача, която изпълнява банката е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична еденица и провеждане на парична

Категория на документа: Документи по
УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ КУРСОВА РАБОТА на тема КАК ДА РАЗРЕШАВАТЕ ПРОБЛЕМИТЕ В ЕКИПА Бургас 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ 1. Увод 2. Индикатори, че екипът е в криза. Проблемни ситуации. 3. Ключови методи за решаване на проблемните ситуации в екипа. 4. Управление на конфликти 4.1 Видове конфликти 4.2 Как да помогнем на екипа при конфликт 4.3 Превърнете конфликтите в сътрудничество 5. Съживяване на отдадеността 6. Извод "Хора, обединени в група, могат да п

Категория на документа: Документи по
 Котките са едни от най - разпространените домашни любимци. Малък процент от тях (около 1% ) са чистокръвни, с регистрирано родословие, останалите 99% са кръстоски между различни породи! Котките са слаби трихроматици -възприемат света в трите му основни цвята!!! Котките имат отлично зрение както през деня, така и през нощта. При ярка светлина зеницата (наподобяваща вертикална цепка) се свива рязко, намалявайки количеството светлина, попадаща в ретината, но за сметка на това свива и полезрението

Категория на документа: Документи по
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ К У Р С О В А Р А Б О Т А Н А Т Е М А : Подходи пред малките страни за справяне с проблема за асиметрията в силата при воденето на международни преговори по сигурността. Изготвил :Венцеслава Запрянова Фак.номер :30105 Специалност : Право Проверил: проф. Пл.Пантев България е малка страна.А пред всяка малка страна постоянно стои въпросът за справяне с асиметричните преговори по сигурността онези преговори,при които силовите ресурси и

Категория на документа: Документи по
Ученият и политикът Макс Вебер Максимилиан Карл Емил Вебер е немски юрист, икономист и социолог. Роден е на 21 април 1864 в дн. Германия. "Политиката като призвание" и "Науката като призвание" са две прочути лекции, изнесени от него в Мюнхенския университет през 1919г. Предмет на лекциите са политиката и науката, разгледани като особени полета на професионална дейност и лично призвание. В "Политиката като призвание" Макс Вебер разглежда въпроса за същността и функционирането на държавата, възни

Категория на документа: Документи по
Проверка на касовата наличност Контролната дейност върху касата е широкообхватен процес. Извършва се от вътрешни и външни контролни органи. Тя има за цел да установи фактическото наличие на парични средства, ЦК, и разходо-оправдателни документи в касата. Извършва се на два етапа. Първия е свързан с предварителна подготовка и извършването на процедури, а втория е свързан с установяване на резултат от проверката на касата. Задължение на контролния орган е да се лигитимира. Следва запечатване на к

Категория на документа: Документи по
 Стопанска академия "Д.А.Ценов" Реферат на тема: Customer Relationship Management (CRM) Systems Същност,задачи и функции Изготвил: Дияна Иванова Йоткова Факултетен №: 095480 Група: 49 Специалност: МИО Терминът Customer Relationship Management или CRM e познат в бизнеса като "управление на взаимоотношенията с клиенти" . Той се отнася до процесите в една компания, свързани с управление на контактите с нейните клиенти. Софтуер от тип CRM се използва, за да подпомага тези процеси и съхранява детайл

Категория на документа: Документи по
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" КУРСОВА РАБОТА Делови игри Тема: "Връзката между ръководители и подчинени - основа за вземане на колективни управленски решения в студентска организация AIESEC" Силвия Даниелова Десподова Ф№ СУ-1034 СЪДЪРЖАНИЕ I. Характеристика на AIESEC 1. Организационен профил 2. Мисия 3. Основна дейност 4. Проекти II. Членовете на организацията в ролята им на подчинени и ръководители 1. Стуктура на организацията 2. Методи и стилове на управление 3. Норми и

Категория на документа: Документи по
ЗАДАЧА Автоматизирана система за обслужване на фирма за топлофикация - подсистема "Личен състав". АНАЛИЗ НА ЗАДАЧАТА Преприятие Топлофикация рагистрира и поддържа информация за всики свои абонати и определя месечната сума за плащане на изразходваното количество топлинна енергия от абонатите. При необходимост от поставяне на нов топломер, абонатът подава молба по образец в деловоството на Електроснабдяване, за да бъде регистриран в системата. Молбата се предава на всички звена включени в процеса

Категория на документа: Документи по
 К У Р С О В А Р А Б О Т А по ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО На тема: : Анализ и разработване на комуникационните процеси в управлението на стопанската организация "Елит" ООД Съдържание I. Аналитична част : 1. Общи сведения за стопанската организация 1.1 Юридическа форма 1.2 Индустриален отрасл/подотрасъл 1.3 Предмет на стопанска дейност 1.4 Пазари,проекти, продукти и др. 2. Вътрешна среда на стопанската организация 2.1 Конкретни цели на стопанската дейност 2.2 Технологии 2.3 Организационна структура 2

Категория на документа: Документи по
 Университет "Проф. Д-р Асен Златаров" - Бургас КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: Текучеството на кадри в супермаркет "Виктория" Изготвил: Проверил: Име: Проф.д-р.ик.н.инж. Ангел Спец.:Стопанско управление Мирчев Курс: втори Факултетен № СУ 986 Бургас 2010 Съдържание: Увод.........................................................................................стр.2 Описание на фирмата............................................................стр.3 Описание на дейността и структурата на фирмата..........

Категория на документа: Документи по
ФИНАНСОВ ОДИТ Доклад на независимия одитор върху пълен финансов отчет с общо предназначение. Одиторски доклад върху финансови отчети. Елементи на одиторския доклад при одит проведен в съответствие с МОС. Одиторски доклад за одити проведени както с МОС, така и с одиторски стандарти на конкретна юрисдикция или държава. Неодитирана допълнителна информация, представена заедно с одитиран финансов отчет. УВОД Одиторът трябва да прегледа и оцени заключенията, направени въз основа на събраните от него

Категория на документа: Документи по
 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" РЕФЕРАТ по Антропологичен поглед към езика Тема: " Езикова еволюция, промени в езиците, изчезване на култури и езици" Студент: Тони Недкова Астарджиева Факултетен номер: 1103172008 Курс: III - задочно обучение Специалност: Български език и история Факултет: Филологически Дата: 20.10.2013 г. Проверил: Град: Пловдив /гл. ас. Лъчезар Янков/ Представата за примитивни езици е съществувала и в античността. Специалистите, занимаващи се с езиковите промени,

Категория на документа: Документи по
Огледалата са невероятни! Всъщност думата mirror идва от латинското mirari, което означава да се чудя в нещо или да се възхищавам на нещо. От там идва и думата Miracle - чудо. Знаете, че като застанете в стая и на две от стените има огледала, те се отразяват едно в друго до безкрайност. Ами ако вместо правоъгълна призма, стаята бече перфектна сфера? Първия въпрос очевидно ще бъде свързан със източника ни на светлина. Ако сте в тази стая и имате фенерче и го включите, тогава светлината ще продъл

Категория на документа: Документи по
 Тема 1. Понятие за информационно право 1. Има две различни позиции по въпроса трябва ли да има правно регулиране в Интернет - за и против. Интернет е свободна среда <=>Интернет е значимо социално явление (не трябва да се регулира) (трябва да се регулира от държавата) Аргументи за саморегулирането: * Създаден от гражданското общество и затова по-добре да се саморегулира, отколкото държавата да се намесва * Дава възможност за пряка демокрация, а това е по-висшата форма на демокрация от представи

Категория на документа: Документи по
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр. БЛАГОЕВГРАД Стратегическо управление на фирмата. Същност и видове стратегии. Стратегически мениджмънт Изготвил: Станимира Стефанова Ф.№ 12150321047 Какво е стратегия? Понятието "стратегия" е образувано от двете древногръцки думи "stratos" (армия) и "ago" (водя). Съвременната трактовка на думата "стратегия" е заимствана от теорията на игрите, където се определя като план за действие в конкретна ситуация, зависещ от постъпките на опонента. Във фирменото

Категория на документа: Документи по
Съдържание Увод 1. Представяне на организацията 2. Външна среда 3. Вътрешна среда 4. SWOT анализ Заключение Използвана литература Увод Основно място в управлението на организациите заема влиянието на външните фактори, което е обусловено от външната среда за даден отрасъл. Съвременният бизнес се развива под влияние на постоянно променящата се среда, затова в натоящите висококонкурентни пазари се изисква голямо внимание от страна на мениджърите по отношение на усвояване методите на анализ на влия

Категория на документа: Документи по
 СТИЛИСТИЧНИ ПОХВАТИ НА СИНТАКСИСА Стилистичният похват е начин на комбиниране на речевите единици от дадено равнище в границите на единици от по-високо равнище, т.е. в определен контекст. Под стилистичен похват на синтактично равнище се разбира: 1. Начинът за комбиниране на различни модели изречения в границите на свръхфразовото единство, абзаца и текста. В този случай стилистичният похват може да се създава като комбинация от стилистично маркирани и стилистично немаркирани предикативни единиц

Категория на документа: Документи по
Методите на ценообразуване основаващи се на разходите са 2 типа калкул. методи * Метод разходи + (метод на пълните разходи) * Метод на променливите разходи (на преките р-ди) Формула разходи + върху р-дите за 1 продукция се начислява надбавка, в която се вкл. някои р-ди и желаната печалба, при което се получава продажната цена. За ценообр. при разходи + трябва да се знае, че: 1) то е ориентир за изяснявяне на рискови фактори от вътрешнофирмен характер 2) осигурява начин за грубо определяне на фи

Категория на документа: Документи по
Русенски Университет "Ангел Кънчев" Факултет: Бизнес и мениджмънт Курсова работа по Управление на човешките ресурси на тема "Как да получим желаната работа?" Изготвил: Проверил: Русе, 2012г. I. Въведение Всеки знае, как стоят нещата с намирането на работа в България. Всеки втори се е сблъсквал с проблема "Работа" и е пренебрегвал предпочитанията си за заетост. А може би всеки пети е успявал да получи желаната работа. За увод на настоящата разработка съм намерила новинарски материал, който да ин

Категория на документа: Документи по
 Д О К Л А Д Тема: Имуществена отговорност - същност и видове Предпоставки за реализация на пълна имуществена отговорност Изготвил: Имуществената отговорност е основен вид отговорност. Прилага се при накарняване на имуществените интереси на обектите и техния патримониум. Чрез реализацията на тази отговорност се възстановяват накърнените имуществени интереси на собственика от лицето, което е извършило неправомерните действия. Тази отговорност е уредена нормативно в глава 4 от ЗДВФК. По ЗДВФК иму

Категория на документа: Документи по
Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София Факултет по журналистика и масова комуникация Курсова работа по: Медийни и комуникационни изследвания На тема: Музикалните реалити предавания Изготвил: Проверил: Николай Колев, Доц. д-р Орлин Спасов IV курс, журналистика, фак. ном. 17579 Музикалните реалити предавания са превърнаха в медиен феномен след, като заситиха българският ефир с най-разнообразни формати и техните таланти. Българските продуценти успяха да адаптират по един свой начин

Категория на документа: Документи по
 Русенски университет "Ангел Кънчев" Юридически Факултет Дисциплина: Обща теория на правото КУРСОВА РАБОТА Тема: Юридически факти. Разработил Приел: Проф. Лъчезар Дачев Факултетен номер: Специалност: Право, I курс Съдържание: 1. Обща характеристика на юридическите факти. 2. Значение на законодателството. 3. Видове Юридически факти. 4. Заключение. I. Обща характеристика на юридическите факти: Обществените отношения представляват съзнателно, волево взаимодействие между субектите. Те не възникват

Категория на документа: Документи по
12 Измерване на ток - за да се измери тока на даден елемент на електрическата верига,последователно на него се включва амперметър. При включване на измервателния уред във веригата нейният режим се изменя. Ако до включване на амперметъра в схемата токът във веригата е I=U/Rсх, след включването на уреда тока измерен от амперметъра ще бъде IA=U/ Rсх+RA и относителната грешка, от където се вижда, че колкото по-малко е вътрешното съпротивление на амперметъра в сравнение със съпротивлението на схемат

Категория на документа: Документи по
 "Писмеността и различието" е сборник от есета на Жак Дерида, превърнал се в граничен камък за съвременната френска мисъл. В него се открива работата на Дерида върху неговата систематична деконструкция на Западната метафизика. В тези есета Дерида демонстрира традиционната същност на някои, по общо мнение, нетрадиционни течения на модерната мисъл, като една от основните му цели е да покаже начина, по който "структурализмът" непреднамерено повтаря метафизичните концепти в употребата на лингвистич

Категория на документа: Документи по
 Съдържание на курсовата работа 1. Описание на дейността на фирмата. 2. Описание на базата данни в средата на MS Access. Работа с таблици. 3. Извършване на релация на заявка. 4. Създаване на заявки. 5. Създаване на формуляри. 6. Създаване на отчети. 7. Експортиране на заявка. 1.Описание на дейността на фирмата "Ивеп - Корект Ойл" ЕООД е новосъздадена фирма в областта на търговия с течни горива на едро. Собственици на дружеството са били Васила Петрова Иванова и Денислава Тончева Докторова, коят

Категория на документа: Документи по
ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТИ ПО ЕТНОСОЦИОЛОГИЯ Теми: I. Андрей Райчев "Генезис, мутация и дегенерация на вторите мрежи"; В: Социологически проблеми. 2003.1-2 II. Мила Сантова "Разкази и образи на социалистическото потребление (излседване на визуалното конструиране на консумативната култура през 60-те години в България); В: Социологически проблеми. 2003.1-2 ПЛОВДИВ 2008 I. Андрей Райчев "Генезис, мутация и дегенерация на вторите мрежи" Авторът на статията е ко

Категория на документа: Документи по
 ТЕМА: МЕЖДУНАРОДНИ БАНКОВИ СЛИВАНИЯ. СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ. С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 1. ГОЛЕМИТЕ БАНКОВИ СЛИВАНИЯ ПРЕЗ 1998г. 2. КЛАСАЦИЯТА НА ГОЛЕМИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ БАНКИ. 3. ЗАПАДНИТЕ БАНКИ ПРЕВЗЕМАТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА. 4. BANCA INTESA И SANPAOLO IMI СЪЗДАВАТ СИЛЕН КОНКУРЕНТ НА UNICREDIT. 5. ИТАЛИАНСКИТЕ БАНКИ ПРОДЪЛЖАВАТ КОНСОЛИДАЦИЯТ. 6. "СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛЕ" АТАКУВА "РОСБАНК". 7. ПЕРСПЕКТИВИ. ВИСОКИ НИВА НА ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАПАДНИТЕ БАНКИ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА. 1. ГОЛЕМИТЕ БАНКОВИ СЛИ

Категория на документа: Документи по
България по време на Балканските войни - 1912-1913г. Нерешеният български национален въпрос след Освобождението застава в центъра на усилията на българското общество и държава. До края на XIX век в него доминира еволюционния подход, представен от държавата и Екзархията. Неуспехът на българските правителства в усилията им да принудят Портата чрез пряк натиск или посредством великите сили да изпълни Берлинския договор и да даде автономия на Македония и бавното колебливо развитие на екзархийското

Категория на документа: Документи по
Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет Гр.Благоевград Курсова работа по философия на новото време - 17-18 век На тема: От единно към многообразно ...или пак многообразие? Преподавател: Дфн. В.Канавров Изготвил: Здравка Шопова Трети курс, философия Фак.№ 0441072 Съдържание: Увод 1. От монизъм към плурализъм или един безкраен кръговрат? 1.1. Съществуване на единното в света - субстанцията на Спиноза. 1.2. Безкрайното множество от субстанции - монадата на Лайбниц 2.За познаниет

Категория на документа: Документи по
 Българско книгоиздаване" на проф. Лъчезар Георгиев представлява христоматия с авторски текстове, свързани с историята и съвременните аспекти на книгоиздаване. Автора разглежда и проблемите свързани с печатните комуникации. Възрожденския период дава началото на българското книгопечатане, както и полага основите на книгоиздателската традиция в страната. С Възраждането българският народ започва да се пробужда, да търси начини за създаване на българският печат. Създаването на българската книга пре

Категория на документа: Документи по
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ НА ХОТЕЛ ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН Счетоводството е специфичен процес, чрез който се отразяват всички факти, явления и събития, които са настъпили и протекли в предприятието. То ги систематизира и обобщава чрез свои способи в определени показатели, които характеризират състоянието на предприятието.1 Чрез съпоставянето им в различни периоди от време се очертават тенденциите в развитието на предприятието. Направените изводи служат като основа за вземане на упра

Категория на документа: Документи по
 1. Транспорт, тр.продукция, качество на тр.продукция, техн.експлоатация Когато се транспортират хора и товари се използва голямо разнообразие от технически транспортни средства. Разположени са на голяма територия техническите средства. Процеса на реализация на тр-та продукция не се създава нов продукт.Тр-та продукция не се натрупва, тя не се складира. Зависимост м/у видовете тр-т *при осъществяване на тр-я процес се налага предвижването на тр-ни средства в празно със-е. *тр-я процес е с изключ

Категория на документа: Документи по
KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ К У Р С О В А Р А Б О Т А По УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ Изготвил:Емилия Богомилова спец. Българска филология I курс Фак. № 1210010103 гр. Шумен - 2012 1. ОБЩО И ЧАСТНО ЕЗИКОЗНАНИЕ Общо езикознание - теорична наука,която се занимава с основните същности и закономерностни черти,които са присъщи на всеки отделен език. Частно езикознание - занимава се с даден етноезик или г

Категория на документа: Документи по
Съдържание: 1. Представяне на фирма Асбис Ентерпрайсис. 2. Преки и непреки конкуренти. 3. Собственик - предприемач? 4. Групи фактори, формиращи решението за собствен бизнес. 5. Фази от жизнения цикъл на АСБИС. 6. Конкурентни предимства на фирмата. 7. Предприемачески анализ на фирмата - метод "Време - цена". 8. Предприемаческа стратегия на фирмата. Предимства и недостатъци. 9. Възможни рискове. 1.АСБИС ЕНТЕРПРАЙСИС - История, местоположение, управление, предмет на дейност, ключови клиенти. 1.Фир

Категория на документа: Документи по
Реологията е наука, която изучава течението на материала в телата. В случаите, при които деформацията на телата расте непрекъснато и необратимо във времето, се казва че материалът тече. Когато силите действащи върху тялото предизвикват вътрешни напрежения , по-малки от тези, предизвикващи границата на еластичност, течението е вискозно, а когато тези напрежения са по-големи от граничните еластични напрежения - пластично. За първоначалното задвижване на по-голяма част от хидросмесите, е необходим

Категория на документа: Документи по
 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТУТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ " СПЕЦИАЛНОСТ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" К У Р С О В А Р А Б О Т А ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА Тема: " Анализ на здравно-демографските показатели в Русенска област за периода 2002 - 2004 година" Изготвил: Ивелина Михова Петкова Фак. № 854 Проверил: Доц. А. Велкова Гр. ПЛЕВЕН 2006г. I. МЕТОДИКА НА РАБОТАТА Настоящият кратък анализ на здравно-демографското състояние на жителите на област Русе има за цел да покаже какви промени са настъпили през периода 2

Категория на документа: Документи по
 Пловдивски университет " Паисий Хилендарски" Философско-исторически факултет Курсова работа на тема: Изследване на отклоняващо се поведение - "Наркомания" Съдържание Определение за отклоняващо се поведение Предмет на изследването Обекти Фактори Цели Хипотези Методи Определение за отклоняващо се поведение Отклоняващото се поведение представлява една проверка на поведение и социално действие, от една страна, както и диагностика на дадено поведение като девиантно което предполага съотнасянето му

Категория на документа: Документи по
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" Стопански факултет Курсова работа По Управление на продажбите Тема : Основни инструменти на директния маркетинг. Изготвил : Цветелина Ангелова Христова Специалност : Стопанско управление III курс - задочно Фак.№ : СУЗ 1111 Доц.Д-р Кирил Петров Основни инструменти на директния маркетинг Определението на Асоциацията за директен маркетинг (DMA) гласи: "Директният маркетинг е интерактивна система на маркетинга, която използва една или повече рек

Категория на документа: Документи по
 Желязо Разпространение Желязото е един от най-разпространените в земната кора елементи (6,2%), като заема 4-то място по разпространение след O, Si и Al. В природата то основно се среща във вид на оксиди (окиси). Понякога се среща и самородно желязо, като са били намирани късове от по 200t, но най-често като сплав с никел, което вероятно има метеоритен произход. Счита се, че земното ядро също се състои от желязо и никел. Желязо се съдържа в около 300 минерала. По-важни руди са: магнетит (Fe3O4

Категория на документа: Документи по
1..Въпрос : Подготовка на повърхността според състоянието- подготовка на различни видове стари повърхности, отстраняване на петна. Непосредствено преди употреба лаково-бояджийските материали в опаковката се разбъркват добре. Ако лаково-бояджийският материал е двукомпонентен, се прибавя съответния втвърдител в съотношение, посочено в етикета. Ако е необходимо, лаково-бояджийският материал се разрежда с разредител, посочен в етикета на съответния продукт. Лаково-бояджийските продукти са стабилни

Категория на документа: Документи по
 К У Р С О В А Р А Б О Т А по Политология на тема: България в епохата на Живковизма (1953-1989) . Никак не е лесно да се пише за Тодор Живков днес.Всъщност никога не е било лесно. До 1989г. беше трудно,защото тогава можеха да се напишат само хубави неща. ' Партийният и държавен ръководител ' трябваше да бъде възхваляван и възвeличаван. През първите години след свалянето му на 10 ноември 1989г.беше трудно,защото господстваше модата на пълното отрицание, на yсмиване и подигравки с него.Днес вече

Категория на документа: Документи по
7. В офиса В очите на своите клиенти Едуард Бернайс изглежда като сбита форма на благоприличие, такъв какъвто се очаква да бъде един истински ПР-мен. Той показва, че е създателят на идеи, звездата, а служителите му са ограничени до поддържащи роли, трябва да слушат, но рядко да отговарят. Също като другите, които са създали своя собствена империя, Еди управлява с величествена важност, която понякога преминава в самодоволство. През 1921г. Еди взима за партньор бившия рекламен специалист по списа

Категория на документа: Документи по
 ''Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов'' Доклад По Фирмен контрол На тема: ОБХВАТ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ НА Мерлин Мердинова Салиева фак.№106203 курс 3 спец.: Икономика на търговията Свищов 2013г. ОБХВАТ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ Вътрешният контрол в организациите , изграден съобразно принципите на системния и процесния подходи в управлението и контрола се характеризира и чрез своя обхват. В тълковните речници понятието ''обхват'' се определя като ''пространство ,което може да се обхване от

Категория на документа: Документи по
Същност и икономическо значение на платежния баланс. Структура и съдържание. Фактори на платежния баланс 3.2 Първите опити за оценка и прогнозиране на изменението на факторите и тяхното влияние върху кризисното състояние на фирмите датират от 20-те години на 20 век. Може да ги групираме в две направления: - първото се рализира в рамките на ретроспективния анализ, когато се разкриват оценяват факторите за настъпилата вече криза; - второто се реализира в рамките на предикативния анализ и прогнози

Категория на документа: Документи по
Международна система от стандарти ISO 9000. Същност и особености на версиите стандарти от 1987 и 1994 година През втората половина на 80-те години на XX век коренно се промени пазарната ситуация в пазарен план като се формира ново качество на световните пазари. С еволюцията на обществото във времето се развиха и усъвършенстваха и различни подходи за неговото управление. Подходът на системите за управление на качеството дава възможност на организациите да анализират изискванията на потребителите

Категория на документа: Документи по
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" гр.Пловдив Факултет по икономически и социални науки Курсова работа по Основи на управлението Тема: Анализ на практически управленски проблем Изготвил: Зорница Петрова Петрова Специалност:Международни икономически отношения Факултетен номер:10008341037 гр.Пловдив 2010 год. Swot анализ Методът Swot анализ е разработен от Алберт Хъмфри. Той се използва за установяване състоянието на дадена организация, анализ на външната и вътрешната среда, определяне н

Категория на документа: Документи по
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕТЕРИНАРНО - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ НА ТЕМА LERNАEOSIS (Лернеоза) ИЗГОТВИЛ : ............................... Стара Загора 2013г. Широко разпространена ектораразитоза по сладководните риби, причинена от ракообразни, които разрушават кожата на засегнатите риби и предизвикват огнищни възпаления и язви. Паразитните лернеи образуват дълбоки рани ,там където са закрепят по тялото на болната риба.Краищата им са яркочервени и те рязко изпъкват върху здрава

Категория на документа: Документи по
МНП Обща част 1. Общо понятие в МНП. МНП и МПП, МНП и вътрешно национално наказателно пр. 2. Основни етапи в развитието на МНП. Нюрбертски и Тотийски процес. 3. Международни материално правни и процесуално правни норми. 4. Въпросът за перманентен наказателен съд. 5. Предмет и система на МНП. 6. Основни принципи на МНП. Метод на изучаване на МНП. 7. Източници на МНП - понятие, основни източници. 8. Международни конвенции за престъпления с международен характер или с международен елемент. 9. Инди

Категория на документа: Документи по
Бокачо, "Декамерон" І.Епохата.Личността и творчеството на писателя: 1.Обществено-историческа действителност - аристократичната атмосфера и оживен културен живот в двора на крал Робер д`Анжу оказват своето влияние върху Бокачо; 2.Основни проблеми и закономерности ,които привличат вниманието на твореца в дадения исторически момент - основната тема, която Джовани Бокачо развива в произведенията си е Любовта като универсален двигател в живота на човека 3.Възгледи на писателя за света,живота,обществ

Категория на документа: Документи по
 Проблеми и социална стратификация в съвременна България Галя Свиленова Вековска Ф.№11350222008 Специалност - социология Задочно обучение Според официалната статистика на ЕС, България е най-бедната страна в Европейския съюз. Това не е само следствие от световната криза, която ни изпрати САЩ. Причината се крие дълбоко в икономическите и социални последици, възникнали още по време на прехода на страната ни от социализъм, към демокрация и пазарна икономика. Демокрацията не даде очакваните резултат

Категория на документа: Документи по
 I ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО За обработка, анализ, съхранение и документиране на огромните по обем информационни масиви, характерни за медицината е необходимо въвеждането на мощни информационно-преработващи средства в организационно-управленската, научноизследователската и клиничната дейност. Такива средства са съвременните комплексни компютърни системи, снабдени с разнообразни периферни устройства за преобразуване на информация от един вид в друг и свързани пом

Категория на документа: Документи по
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА Общи впечатления и информация: Мария Ивайлова Флорова - Чекова е на 23 години, омъжена. Живее със съпругът си и новороденият си син в наследствено жилище в град Павликени. Мария е родена е в град Плевен. Има две по - големи сестри и една по-малка. Най-голямата сестра е омъжена и живее от 7 години в Канада. Втората е неомъжена, а най-малката тази година завършва средно образование. Изнолзвани методи: Психологическа беседа и психологическо тестуване. Приложени са тест за лич

Категория на документа: Документи по
1. Класическа апроксимация на цифров ЛФ с MATLAB. Класическа апроксимация с MATLAB е възможна, ако затихването в ЛЗ (за ЛФ - в двете ЛЗ) е еднакво и постоянно. В противен случай се прави "утежняване", с което постигаме това. Равновълнова полиномна апроксимация е тази по Чебишев и тя се прави на утежнения габарит. Rp=0.5; Rs=30; Fd=3000; Wp= [600/(Fd/2) 760/(Fd/2)]; Ws= [300/(Fd/2) 880/(Fd/2)]; [N,Wn]=cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs); [Nz,Dz]=cheby1(N,Rp,Wn); [H,w]=freqz(Nz,Dz); m=abs(H); ma= -20*log10(m);

Категория на документа: Документи по
 Югозападен университет"Неофит Рилски" Философски факултет Катедра "Социология" Курсова работа На Елена Росенова Угринова На тема:РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Спец.:Социология,втори курс Фак.№ 11350222 Образованието е решаващ фактор за културния прогресна една страна и за развитието на човешките ресурси.То е единствената духовна ценност,национална добродетел,обединила стремежите и мечтите на нацията.У нас образователната система,има основна функция да реализира социални поръ

Категория на документа: Документи по
 Проект на тема: Нови перспективни сортове дини Изготвил:Ваня Кумецова Спец.Лозаро-градинарство Фак.№ 6394 Динята е от сем.Cucurbitaceae род Citrullus Citrullus lanatus(aedulis) У нас дините се отглеждат като едногодишни растения. Те са еднодомни,кръстосано опрашващи се,разделнополови растения,т.е. образува отделно мъжки и отделно женски цветове. По централното стъбло се образуват само мъжки цветове,а по разклоненията-само женски. Срещат се и сортове с хермафродитни цветове Романза • Сорта Рома

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" Факултет: Бизнес и мениджмънт Курсова работа по Индустриален инженеринг Вариант: 3.2.2A Изготвил: Елена Георгиева Проверил: Специалност: ИМ гл. ас. Св. Кунев Фак. № 115081 Група: 39 А Русе, 2013г. 1.Въведение В настоящата курсова работа са разгледани въпросите за качество и сертификация на продукцията, както и мениджмънта и организацията на техническия контрол. Какво разбираме под качество? Какви теории за това понятие има? Какво представлява Международната о

Категория на документа: Документи по
Съдържание 1. Организационна структура на фирмата........................ 2 стр. 1.1. Регистрация на фирмата.................................... 2 стр. 1.2. История и седалище на фирмата......................... 2 стр. 1.3. Пазари......................................................... 2 стр. 1.4. Мисия.......................................................... 2 стр. 1.5. Визия........................................................... 2 стр. 1.6. Ценности......................................

Категория на документа: Документи по
 Изследване имиджа на ТМ "ROLEX" I Увод Актуалност на избраната тема : Швейцарските часовници Rolex са познато име за всеки втори човек в света, независимо дали има или не познания в областта на часовниците. Rolex SA" е швейцарски производител на висококачествени и луксозни часовници. Часовниците на "Ролекс" се смятат за символ на статуса на притежателя. Rolex е наистина най-популярното име, когато става въпрос за луксозни часовници и това е така с доказано качество през годините още от създава

Категория на документа: Документи по
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Резюме "ИЗ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА" Велико Търново 2011год. Българската журналистика, макар че се ражда доста по- късно от журналистиката в САЩ, Русия, Западна Европа и други държави, има своята история. Липсват достатъчно научни трудове, които да разглеждат българската журналистика в началото на нейното развитие, няма и добре оформена периодизация на нашата журналистика. Има обаче личности, които със своето перо оставят трайна

Категория на документа: Документи по
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ" Доклад за проведено практическо обучение "МКБ Юнионбанк" Разработил: Проверил: Силви Данкова Драгнева доц. Д-р Св. Герчева Спец. Финанси Гр.22, Ф.№ 3336 Варна 2013 Съдържание: 1. За банката......................................................................стр.3 2. Организационна структура и управление на банката.................стр.4 3. Нормативни основи на "МКБ Юнионбанк"............................стр.6 3.1 Профил на дейността...

Категория на документа: Документи по
Технически университет Габрово Катедра "Електроника" К У Р С О В А Р А Б О Т А По дисциплината "Микроелектронни конструкции и технологии" Тема: 1. Дифузионни резистори и кондензатори 2. Тънкослойни резистори и кондензатори Изработил : Специалност: Електроника Фак.№: Курс: Преподавател: Изготвил:......................... // Проверил:....................... // ДИФУЗИОННИ РЕЗИСТОРИ И КОНДЕНЗАТОРИ 1. Да се проектира топологията на дифузионен резистор, формиран в базовата област: > Да се определят к

Категория на документа: Документи по
Участие на Бъгария в Първата световна война Букурешкият и Цариградският мирни договори бележат първата национална катастрофа на България и са предпоставка за нови противоречия на Балканите.Тези противоречия са на фона на приближаващия световен конфликт.Стремежът на България за ревизия на несправедливия Букурешки мирен договор в значителна степен предопределя на чия страна ще се включи тя в насрелия световен конфликт. В края на ноември 1913г. се провеждат избори за 16 ОНС.Либералната коалиция,кл

Категория на документа: Документи по
Шуменски университет " Епископ Константин Преславски" КУРСОВА РАБОТА По Методика на обучението по природо- и родинознание в НУ Тема: Използване на възможностите на "свободната работа" за стимулиране на активното детско учене Изготвил: Станимира И. Николаева Спец. ПУНУП- ІV курс ЗО Фак.№316 Проверил: доц. д-р. И. Мирчева Шумен 2008 1. Същност и предимства на "свободната работа". Във връзка със самостоятелната работа на учениците в педагогическата култура се използва понятието "свободна работа".

Категория на документа: Документи по
8.1. Същност, видове и значение на конк. - серевнование, съперничество или надпревара. В по-широк смисъл конк. озн. специфично поведение на взаимодействие или на съперничество м/у икономически субекти, при което всеки от тях се стреми да постигне своите интереси, независимо от или з асметка на другите. Конк. озн още присъствието на различен брой продавачи или копувачи на даден пазар, който действат независимо един от друг и предлагат ограничено количество специфични продукти. Видове - Според ус

Категория на документа: Документи по
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ " Д-Р ВАСИЛ БЕРОН " РЕФЕРАТ по Свят и личност на тема: Колективна памет и история Разработил: Проверил: Биляна Аврамова, /Бистра Стефанова/ Кетъринг -12б клас, Номер: 4 Велико Търново 2013 СЪДЪРЖАНИЕ Увод Г Л А В А П Ъ Р В А Що е колективната памет и история ? 1.1.Определение 1.2. Идеолог на колективната памет. Г Л А В А ВТОРА Колективната памет като основа на човешката общност. 2.1.Колективна памет 2.2.Социалния характер на колективната памет Г Л А В А ТРЕТА И

Категория на документа: Документи по
42. Министерски съвет. Видове министерства. Правомощия на министерския съвет. Видове министерска отговорност. 1. Министерски съвет Министерският съвет (МС) е колективен орган на изпълнителната власт, състоящ се от министър-председател и ресорни министри. 2. Видове министерства Съгласно чл. 161 на ТК се създават общо 6 министерства: > на външните работи и изповеданията; > на вътрешните работи; > на народното просвещение; > на финансите; > на правосъдието; > военно министерство. * на 5 юли 1879 г

Яндекс.Метрика
92 92 100 100